Goudsche Courant, zaterdag 12 november 1898

11 81 18 18 1 5S 8 11 3 48 8 67 4 68 4 68 5 98 11 83 1 5 5 ff 11 85 V 1 7 5 18 r 11 48 1 14 H s 6 19 p f aiiuds 8 7 86 8 10 8 86 9 14 9 85 Moordrecht door 7 88 8 48 NiouwerVerk g 7 89 V 8 49 Oapelie 7 46 s 8 56 V n 0 l D A u T B X C H 1 Tiee nru L Ueuda 5 80 6 89 6 84 7 61 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 l lo 11 58 8 80 8 17 4 88 5 80 6 05 6 66 8 6 10 17 10 36 Oudow 5 85 6 6 ff n 1 9 MO 1 ll S 1 6 48 7 8 8 08 ff ff 11 89 18 87 8 46 8 84 5 46 1 84 7 13 8 48 10 41 Woerd Ilrechl I OS 7 88 7 04 8 86 8 66 30 10 61 11 46 1S S8 l io 8 08 3 60 6 04 4 7 3 69 11 19 11 19J UVreohl 6 96 6 13 7 46 8 87 8 49 9 00 VM 10 16 10 38 11 88 18 09 1 37 8 08 3 86 8 55 4 48 6 88 33 6 66 7 53 6 9 07 10 09 10 84 Woerden 6 49 S 68 3 06 I 9 16 10 38 11 66 lf 84 8 47 4 16 6 66 7 18 9 10 9 88 10 64 8 14 ff 10 46 ff ff 4 84 9 S OudüV Ojiada 8 87 9 06 9 88 9 68 10 59 11 10 18 11 8 19 8 40 4 8 6 90 aO 7 99 8 86 9 49 1S 84 11 10 horloge met gouden ketting en uedaljon net de portretten zgoer kinderen ontslolen In heide horUgea stond eeo inscriptie Dat van mevronw Kleine was een geschenk van den heer Jan Kneppelhoui Er werd deslgdi een streng onderzoek ingesteld doch zonder eeoig gevolg JEn thans na 20 jaar werd het horloge van mevrouw Kleine door een bewoner van hel Leidtcbeplein die het gekocht had den portier van den Staatsschouw borg io commissie gegeven om het Ban een der loden van bet gezelschap der Koninkljke VejeeoigiLg aan te bieden Enkele leden van bet t ezeUcbapherinnardanzich den diefstal van het horloge en een hunnergaf er de politie kennis van in de hoop datmen den dief van vóór 20 jaar alsnog op btBpoor zal komen A o De verdeeling der geldsom door de borgerj bgeengehracht voor bet politiecorps wegens het optreden godureode de inhnldigingsdagSn f 17 200 heeft ten gevolge dat aan ieder agent der laagtte klasse nog een bedrag van f 10 75 kan worden uitgekeerd d V8rdeeli g geschiedt das naar rang Ook is het biligk geacht don inapectenr van de ryksveldwaeht en 60 rgksieldivacbterB 3 inspecteurs en 11 rechercheurs uit andere gemeenten onder wie ook enkele uit Rotterdam in de bedeeting te betrekken daar ook door ben ia de faeitweek te Amsterdam is dienst üodaan In hel geheel loopt de verdesling over een aantal van 1136 ambtenaren en beambten Er is nog eeo over schot waaraan nog bestemming gegeven moet worden Gemengpde Berichten Door een kantoorlooper van deKon Bsiersch Bierbrouwer te Amsterdam tën twee vermoedelijk valsche rijksdaalders ter beschikking fan de poliiio gesteld Deze verdachts ment tukken sgn kenrig afgewerkt en hebben een nagenoeg helderen klank alleen bet randschrift i gobrkkig Beiden dragen bet jaartal 1870 N V d D dat Goerko toohtst genomen aan kleptomania leed Vooral de maitressen zgner rgks vrienden van welke hy veel werk goheen te msken badden zich nog tl eens Ie hek ogen over dié kwaal van vriend Goerko Toen la belle Otéro dezen zomer 8t Pelersbnrg met haar aanwezig beid vereerde was de jonge officier natnurlgk een van de groote bewonderaars vooral van haar juweeleo en Oléro heeft hem er lorschei den tamelgk onvrywjilig afgealaan maar Goerko had nu eenmaal alleraangenaams te manieren en wial zich schertsend allerlei sonvenirs e te eigenen Het ging zoo ver dat men m officiersen diplomatenkriogen elkaar open Igk voor Goerko waarschuwde Hy vroej in den herfet baitenlandicb verlof aan en vertrok toen naar Monte Carlo waar bg veel met UDsaeo otngiQg Qoerko s oudere broer heeft om soortgelgkeredenen den militair n dienst te Worachanmoeten ver aten en booze tongen vooral Poolsche beware dat de oudeini Goerko ook nietzoo precies tmgn en dgn wiateo te onder scheiden He l wat kostbaarheden nit het paleisvan den gbnverneur generaal werden na Goerko s vertrek vermist zegt men Maar voordon oaden Goerko hebhen allen te veel anesigehad om hem telft na znn ontalag daaroverte durven aanspreken Bcboenen van da 7600 politie agenten De een nam aan dit werkje voor één rgksdaalder per masnd en per hoofd of liever per twee voeten 10 doon daarbg belovende f 12 500 in het politie peneioenfonds te storten io etken politie post één of meerdere fanienils ten gerieve van iospeotoora eu commissarissen te plaat en en het wark door schoenpoetsers in uniform te doen verrichten I De ander zeide op dere fde voorwaarden een bedrag van f 15 000 aan het penaioenfonds too terwgl bg ook oog op zich nam de jasien af te borstelen en te onder honden De gemeenteraad stelt echter nog hoogere eischeo eo wil I 25 000 in bet peneioonfonds gestort zien Eenige jaren geleden werd het voorstel van een barbier verworpen om de polilie agenten te acheren omdat hg niet geneigd was een deel zgner ontvangsten aan dat fonds af te staan toelagen aan haar vernuft bet overlatende om voor nieti zich het noodige te verschaffen Ook de opvoeding der kinderen wordt ten zniuigsto aangelegd aan hot gemis van alle weelde in kleeding herkont gy de spruiten van den dronkaard Gulle higdichap levendige afwisseling heorichen in den lieven hniseiyken kriag wiens hoofd de dronkenschap beoefent Ook zorgt de dronkaard voor de toekomst der zijnen in tgn kroost sluimeren de zaden van toekomstige deogdon de dronkenschap en dat geldt niet van alle deugden heeft iets erfelgks Dat dronkenschap een verdienste van dan staatiburger is behoeft nanwelgks betoog door zgn deugdsbetrachting vloeien aaniiènlgke sommon in de schatkist die daardoor Isng vol zou zgn als een schatkist ooit vol kon wezen Kwamen ds indirecte belastingen evenzeer in aanmerking ala de directe voor het lidmaatsohap der Eerste Kamer wie weet hoe menig roode neus daar zon pryken als steunpilaar van den troon Vrgheid gelijkheid en broederschap zgn geen holle klanken voor den dronkaard hg brengt dia leuze in toepaasing En mocht iemand aanvoeren dat dronkenschap verdeeldheid in bnisgeziuDon brengt dan ligt de oorzaak hierin dat nies beide echtgenooten de edele dengd beoefenen Drinkt de vronw met den man mee dan wordt de liofdeband nauwer aangehaald éénheid van doel éénheid van ziel eu zin moet ze onafscheideiyk verbinden Eerbied dus voor den dronkaard drukken wy allen zgn voet tappen opdat eens de klierachtige nakomeling bol van wangen met be vende vingoren op om graf acbrgve shier ligt een offer dor deugd drinkende leefde hg en stierf dronken Nigg yeLoterij Nigaw elttk Den November e k hooft do trekking plaaU van de Eerste door den Staat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij Van do 60000 Nommtrs ordon in don loop van 5 maanden 86000 dus de helft verdeeld ovor 6 klassen met priJMn getrokken tot oen gosamenigk bedrag van 5 iDlIlloen 283 325 Mark waftrondor zich de Tolgoüde hoofdprqzeo b Tiadon eveatueel Een half millioen Speciaal 1 Jl M 300000 1 h M 20000 1 h 200000 8 it 10000 1 a 100000 12 ik 5000 1 il 70000 35 it 3000 a h 50000 83 it 2000 il 45000 2 il 1500 il 40000 164 it 10001 il 85 00 319 it 500a k 30000 435 it 80023930 ilM 800 168 150 130 100 94 68 89 Van bovenataande prijzen worden iu deee rato klaase 1600 tot oen goiamenlijk bedrag vanM 95879 getrokken Voor de trekking dor eerste klaaae welke Tolgone ambtoliike hepaling op den 20n NOVEMBER e k is raatgeBifild bevfllen wij aaa IlaWe origineel loton i Mark 4 of fl 1 40 ï wa 2 ff 1 80 tegen iaieuding na het bedrag of tegan rein bours Alleen origioeel loten worden uitgegefen welke met het Lubecksche Staatswapon igu roartien De trekkingen goiohieden in het openbaar onder toezicht van regeeriogsorganen en waarborgt do Staat Toor prompte uitbetaling der prijten OratÏB voegen wy aaa elko bettelling hat ambtelyke plan waaruit toowel de Terdeeting der piesen op de trekkingen der Tenvhillends klassen alsook de betrelTeado inEotlen blfjkeo on ECnden wij ooEon belanghebbenden lander voorafgaande aanfraag de offioïeele lijateo na Biloop van iedere trekking Aaogezien het aaolal der iiitgegeroD loten betrekkelijk klein is en in waerwil daarvan deze lotcry talrgko hoofdpryMO oplevert bestaat een neer groote kans een hoofdpriJB te kunnen behalen en ie hier eene gelegenheid tot winnen voorhauden Kooalizijtleahtsieldea wordt aangeboden W veraoeken derhaUs met besUUeu niet te willen aarzelon daar het stellig ii aan ta nemen dat de voorraad ran loten spoedig uitgeput sal zyn iKaufinaon Simon Bankiers en Qeldwiaaolaars HAMBUBQ i De Figaro vertelt dal de glazon gloei lampjes met de licht breekbare kooldraden weldra zullen kunnen worden vervaogen door een nieuw eoort gloeilamp Deze bestaat uit een nlnminiam boieje omgeven door een alnminiun netje waardoor de eleotriiche troom wordt geleid Dien tengevolge begint hot netje te glooien waardoor het huiajo de vereischte temperatuur krggt om een helderwit zeer intens licht uit te stralen f ze lampjes behoeven geenerloi bedekking en kunnen in de open lucht 700 uur branden zonder dat zy in kracht verminderen Het geroohtsbof te Leeuwarden behandelde gisteren ds bekende zaak van G Hoitenga D Bakker en B van der Ploeg allen arbeidere te Beetgnmermolon die door de Rechtbank wegens beleediging van Allard Dgkstra dat is de inhtoker van Britenm moordenaar werden veroordee d ieder tot een maand gevaegeniastraf Bg het verhoor van Dgkstra wenachie de verdediger vragen te stellen omtrent den aard der beleediging en de inbraak te Britsnm met het oog op de streftoemeiing Dgkstra had zelfs aanleiding gegeven tot loopende geruchten Het Openbaar Ministerie bg monde vaa mr Noyon achtte dat niet noodig en niet wettig Het Bof ging in llaa kamer De Voorzitter deelde daarna mede dat batBof vragen met ds strekking naar de iahnlltte Britsnm niet zal toelaten De heer Troelstra zeide dat zoodoande de verdediging hem moeilgk gemaakt wordt De president maakte bezwaren tegen enkele door den verdediger gestelde vragen Do beklaagden bekennen de woorden niet te hehbon gezegd om Dgkstra te beleedigen maar ona de zaak ruchtbaarheid te geven De eisch luidt bevestiging van het vonnis der Reobtbank Mr Troolatra betrearde in een ilHwrlg pleidooi dat het Hol de beschikking van de Rechtbank heefi overgenomen De klacht levert elementen voor beschuldiging van smaad Het algemeen belang der beleediging is niet onderzocht Hg eindigde met een woord van protest dst volledige verdediging hem onmo gelgk is gemaakt Gisterenochtend kreeg het gemeentebeetnur van Antwerpen bericht dat een majoor eaii korporaal en twee soldaten van de genie da uit de Schelde opgevischte bussen die dynamiet heetten te bevatten zooden vernietigen De politie vertelt het Handelsblad van Ant werpen faielil het volk op een afstand terwgl de mannen van de genie zich zetten tot bet gevaarlijk werk Eiodelgk echter bevond men dat de bussen fgne olie bevatten De harten klopten niet meer de knieën hielden op met heven en er was geen gevaar meer van in de luchtte vliegen Einde goed alles goad i Het bestuur der stad New Tork kreeg onlange twee aanbiedingen tot het poetsen der Gisteren stond voor de rechtbank te Haarlemweder iemand terecht wegens bot inslaan vanruiten bg een niet vlngger te Beverwijk tgdensde kroningsfoesten Het was K v d Kolk die bg den melkboer Hagen aldaar een ruithad ingeslagen niettegonstaonde deze reeds opaanraden van den burgemeester had beloofd devlag te zullen nitateken en een jongen nitgezonden om er een te halen Do getuige Hagenweigerde aanvankelgk den eed af te leggen daar hy ateist was maar was wel bereid dewaarheid te zeggen De wel houdt tot hedenechter geen rekening met atheïsten on zoow d getuige gedwongen tegen zgne overtuiging in den eed af te leggen wat hy echterdeed onder protest Dit Hagen s verklaringbleek dat v d Kolk de geleden schade hadvergoed Het O M vorderde in deze zaak f 10 of 10 dagen hechtenis H C Heden morgen leu ongeveer 11 uur is op de Turfmarkt de lO jarigo F C V door eea heiaden handwegen overreden waardoor eeo voet eenigszins werd gekneusd en ontield AU eene bgzonderh id kunnen wg mede doelen dat door oen bewoner van de Spoorsirast achter zyn woning in i o Wetering een garnaal is gevangen Wg vestigen de aandacht onzer stadgenooten op achterstaande annonce waar de opening wordt aangekondigd ion hot nionwo sigaronmagazgn Wilhelmina opde Hoogstraat alhier De heer den Hertog zal ougetwgfeld zyn best doon om door levering van goede kwaliteit zich hol vertrouwen zgner stadgenooten te verwerven Zeldiaam brntanll Toen een bewoner van da Johan MelchiorKemperstraat te Amsterdam Dinsdagavond 10 uur thuis kwam kwam hg tot de ontdekking dat twee jongens van 13 en 15 jarigon leeftijdzich op de tweede étage io het privaat hadden opges o en om natnurlgk des nachts hunslag te slaan De man wist hen echter te grgpeu en naar het politieposthnis Hogendoipsplain te bresgen vanwaar ig naar bet bnreau in de Spoondaumerslraat werdei overgebracht Inkomstenbelaating te Schiedam Door den gemeenteraad van Sehiedam ia bg de vastatelling van oen kohier dor inkomsloc belasting boaliet dat over de laatite vier maanden van het dienstjaar 1897 98 de forensen niet zullen worden aangeslagen Deze beslissing schijnt ons aldna zogi het financieel weekblad van Jnlius Oppenheim te Groningen niet overeen te stemmen met bet nionwo op 1 Janosri 1898 in werking gelre den artikel 245 der gemeentewet t welk dazen oanalsg imperatief voorachrgft Dat het helatiogjaar reeds op 1 Mei 1897 is aange Jongen kan dunkt ons hierin geen verende mg brengen In do Engelsche Kerk zgn er op het oogen klik 4397 geesletgken die geen werk hebben Uit het dezer dagen versehenen verslag van de negentiende jaarlgkscbe algemeene vergadering van de Vereeniging van gepensioneerde onderofficioren en minderen van het Neder landache Leger bigkt dat gedurende het boekjaar 189798 eeo bedrag van f 17336 aan ondersteuningen is uitgekeerd Voor wat de gemeente Gouda betreft ontvingen zes huipbehoevoodon tezamen f 225 trwgl boiendien op 31 Augustus jl aan 4 hunner ieder f 3 werd uitgereikt als leeatn tr K wlie d o don vtrJHardag van H M de Koningin Dit een on ander higkt dat deze Verooniging waarvan ieder door een jaarlgkscbe bydrage van f 1 of meer donateur ksn worden alleszins den staun verdient van onze ingezetenen waarvan er thans een 32 tBl door een joarlgkache donatie gezemeniyk tot een bedrag van f 45 hunne belangstelling Iconen Het Afdeelingsbostnur alhier besUat uit de hoeren A K van der Garden EereVoorzitter H J Steeohergen Voorzitter B Q J van Dentekom Commissaris en C 0 ran den Bergh Secr Penningmoestor Kmmpen a d IJsel In de plaats van den beer J Koning is alhier tol gemeente geneeshoor benoemd de heer W M Blom aria alhier U a schrijft nit Sliediecht aan ds N B Gt dd 9 November Nog Bohgot meu de daders niet op het spoor te zijn van den brutalen distatal die Zondagavond in bet naburig Molenaarsgroaf heeft plaats gehad Toen de lapdbouwer F van Gila en zgne dienstbode tegen S uur naar de kerk waren g gaan bleef zijn 25 jarige vronw alleen thuie Éen half uurtje later traden twee gemaskerde personen de woning binntn wierpin onmiddellgk de doodeljjk vsrschiikte vroow een doek over t hoofd en honden haar vast nadat men baar eent nog een doek in den mond bad gestopt Daarop werd zg op den grond gelegd en bond men haar de armen en iieenen Met de waarschuwing dat men haar onmiddellgk zoo doodeu als zg t wagen dorit alarm te maken lieten de aanranders haar liggen en maakten de mooie kost open waarin de spronkt werd bewaard Hierin vonden ze naar t schgnt nieti van hunne gading waarop de benrt kwam aan I kabinet wiarin zij al dadelijk f 300 aan bankpapier STADSNIEUWS GODDA 11 November 1898 In de Volkaleeazaal NoodgoJstoeg alhier werd gisteravond door den heer P Daovillior oen voordracht gebonden tol onderwerp had hg gekozon a de lof van den dronkaard b de lof des lusters beide door J P de Keyser oitgegoven ten voordeele van de slachtoffers dor overstroomingen in Gelderland 1861 Beide stukjes zyn zooats de tit l wel aan goeit proefjes van Satyro j all rgoestigat zijn zg uitgewerkt keurig werden zg voorgodragen zoodat de heer Dauvillier zgn doordors jaml mor weinig in getal een aangenamen doch zooals de Voorzitter de hoer Rnjter met het voorbeeld van de Lof der Zotheid van Eras mns te recht opmerkte tevens een leerumen avond verschafte Om den oigenoardigen inhoud willen wg ven het eerste etnkje een kort uittreksel gevenDe aanleg voor de dengd der dronkenschap s nimert in den mensch eu de geschiedenis van alle volken getuigt hoe algemeen de behoefte ia om geprikkeld overprikkeld te worden De dronkenaohap verheft den mensoh i den bnuTader tot sieraad en vormt den waardigen staatsburger Zg versterkt het lichaam verhoogt den geut en veredelt bet hart Dit wordt ons dnidelgk aangetoond al wg den dronkaard gadeslaan vèdr en tgdens de beoefening zgner deugd Meer dan iemand is hy zich zyn verbeven aanleg hewaat hg biroemt zich op geestvermogens die gg nimmer io hem hebt bespeurd hg kenmerkt zich door edele onafhankelgkheid zijn inzichten zgn de ware en daarom duldt hg geen tegenspraak In denhniawdeiisde dronkenschap een koe tolijk sieraad met nanwietlende zorg beknibi belt hg de uitgaven zyner vrouw om baar met in ds verzoeking van verkwisling te bren gen onthoudt bg haar meermalen allo geldelgke Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wloterdleost 1898 99 AaDgevaDgeo 1 October TUd vao Greenwich UODDA ROTTIBDAHviee vern 6 61 18 7 31 7 65 8 88 8 5 10 04 10 86 I 3 9 54 10 11 11 18 8 08 8 09 l l door 10 11 10 18 10 81 lUlletiisni B 80 7 56 8 88 9 C5 9 84 9 48 10 18 10 80 11 88 11 61 18 88 1 98 8 80 4 4 15 6 88 6 10 6 40 10 6 30 7 50 6 85 8 50 t lO 10 84 10 64 l 8n 8 40 D door 9 9 88 9 53 7 85 8 9 87 10 10 De D treinen sIlA I 9 47 Ie en 9e kl Elk V 9 14 f reiziger moet zich v f 10 01 V bovendien voorzien van 7 45 8 80 10 07 lOjjI eon bewjie f 0 60 11 85 11 50 M7 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 MooEBMCHT Bg den veehouder Arend Oudgk alhier is een koe door miltvnur aan gotait gestorven en daarna verbrand De stallen zgn vorvolgena onder toezicht van een rgks opziohlor ontsmet 9 47 10 13 11 64 19 08 19 47 GOUDA DEN RAAetlei tem 19 16 18 56 8 14 3 46 4 49 6 86 5 54 6 15 7 84 8 89 D door 8 56 10 39 ll O 7 61 84 8 15 8 89 8 84 10 10 18 10 81 10 38 10 88 7 80 8 30 9 17 9 88 9 67 10 14 11 15 11 18 7 48 8 4 11 80 7 68 8 51 11 41 8 07 9 08 ff ff ff 11 55 8 19 9 08 9 45 9 61 10 85 10 44 11 45 II 1 8 1 19 1 88 1 38 Boskoop Waaraehynigk 1 Deo a B zal de ttökstainüoawwintereohoo alhier geopend worden Zg die goed lager ondsrwgs hebben genoten en den leeftgd van minstens vgftien jaren bereikten kannen om nan hst toelatings examen deel te nemen zich v6èr of op den 25sten fovember aanmelden bjj den Directeur den beer C H Claassen 5 65 6 9 6 43 8 04 11 5 11 44 9 88 10 06 8 35 D door 9 08 11 87 11 86 18 88 7 90 7 56 7 46 o 7 68 = 8 84 S 11 18 6 80 6 8 6 60 9 18 9 34 9 48 9 69 10 11 10 17 10 88 10 43 10 64 Lensvelt Nicola BOFIEVERANCIEB Veenestraat2a den Haag BKOOD m BESCHUITFABBIEK LTOCHEOUROOMs Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk 10 1 8 08 8 54 8 18 10 10 10 88 11 57 7 48 GOUD A A USTIKDAM lood 6 8 14 9 48 10 87 18 10 4 U 5 1 7 6 1 8 86 n U 5 Umst W 8 01 9 0610 85 18 48 1 6 00 6 87 8 40 lO Oi 11 87 Amst C 8 80 O 88 10 50 108 1 18 515 8 66 10 18 11 41 Bnrgeplöke Stand Moordrecbt GEBOREN Geertje ouders A Baas en E den uyi Arie ouders H Bikker en M ven Sohajik Joantje Cornelia ouders H Boon en D Vermsal ONDERTROUWD W van der Hoeven 7 j te Waddinirean en 0 Dekker 29 j mst G3 7 06 8 10 9 05 11 16 8 53 8 46 t 4S 6 80 7 4S 9 4 Ams Vr 7 80 8 85 9 80 11 80 3 08 4 00 5 00 0 85 8 00 10 0 oada 8 09 9 18 10 07 11 51 8 56 4 47 6 M 7 49 8 4 1 1 BINNENLAND De Koninklyka Nederlandsohe Stoombootmaatschappij te Amsterdam beeft aan d scheep bouwmeesters Rykee en Co ts Rotterdam opgedragen den bouw van een stalen sobroefBtoomscbip bd 1400 tong draagrermogenf te leTsren in Aoguctus a s De Kamer tbu Koophandel en Fabrieken te Haarlem heeft een nit oeri schryran gericht aan den Minister tan Waterstaat en daarin uiteengezet waarom zj sich heeft nangeslotea by de motie die door de Kamer te s Hertogenboich is voorgesteld en waarin de meening wordt uitgesproken dat bjj oen reorganisatie der Kamen baar bevoegdheden niet behooren te worden verkort De Kamer zegt in baar ichrgven o m dat S da Trees koestert dal de ontworpen DistricttKamers niet aan de gekoesterde terwachtingen zullen beantwoorden een meeuiog die aitvoerig wordt toegelicht Het ia een dikwijls voorkomend feil dat verpleegden in de Iljiks werkinricbting te Veeuhuizeo na aldaar gernimen tyd te hebben doorgebracht met vrj groote uitgaaoakaa de inrichting verlaten doch in enkele dagen dit geld verbrassen Om dit tegen te gaao werd io de afdeelingen der Tweede Kamer gevraagd of hel niet mogelyk zonde zgn hun niet de geheele som bg hun vertrek ineens af te dragen maar bon de gelegenheid te geven deze io wekeljikscbo termyoeo te ontvangen door tosschenkomst van den burgemeester of den commiisaris van politie der gemeente waarheen ag zich wenscheo te begeven Door dezen maatregel die naar men meende ook op ootilagen gevangenen wordt toegepast zou veel dronkenschap en onzedetgkheid worden voorkomen Voor de bedoelde verpleegden zoo de kans om weder werk te vinden toenemrn en bet ergerlgke feit dat de zoodanigen eenige dagen na hun ontslag weder wegens landlooperij moeten worden aangehouden zich niet meer voordoen De Ngm Gt s spreekt haar afkeuring nit over de wgze waarop iu een der Geldersche dorpen door een veldwachter is opgetreden om oen overtreder der drankwet te snappen Op een gooien avond loopt de rgksveldwachter met zgu vrouw nog even aan bij een kennis dien we Ja znllen noemen Deze keunis een gehnwd arbeider wooot nog oi t lang in H dnrp Er oolstaat nu bet volgend gesprek Wel Jan hoe gaat t Past je vrouw je nogal goed op en krgg je ook op tgd je borrel Op de laatste vraag is t antwoord niet zeer gunstig en nu is de veldwachter eens heel rcjaal legt een kwartje op tafel en zsl van avond trakteeren Ofschoon Jan er niet veel om geeft t was al baast bedtgd gaat de vrouw dan toch maar t pad op en da veldwacbteravrouw zal baar als goede vrieudio vergezellen Jan s vrouw wil naar een verfnuning waar se al meer jenever heeft gebaald doch haar gezeltin weet een beter adroe n l in een bierhuis welks eigenaar admissie had tot den verkoop van sterken drank tot een minimum van 2 L Terwgl de vriendin bnilen even wacht baalt de vrouw dus daar den jenever en beiden keeren huiswaarts Men raadt nu gemakkelgk wat er gebeurde De v eldwaohter doet onderzoek waar de jenever i gekocht loopt dadelyk naar t bierhuis en declareert eeo procesverbaal 6 15 7 86 7 68 4 45 4 56 6 04 6 11 5 17 6 58 6 08 6 11 6 19 6 85 Betterdain Japelle f leuwerkerk Uoordreoht Ctouda 6 88 7 46 8 11 Zevonhuizen Moorkapelle ZoelermeerZegwaard Voorborg s Ha 7 40 7 80 sHage 5 46 Voorburg 6 58 Zoetenneer Zei vaerd 6 6 Zevenhuizen Moerkspelle 8 17 noiids 88 7 48 Eoira 20 jaar geleden werd bij een voorstelling in den Haagschen schouwburg aan mevronw Kleine Gartmao een gooden horloge en ann den b er Mno eveneens een gooden vonden Die von lst viel bnij zeker niet tegen althans ds vrouw hoorde den een tot den ander zeggen sZiezoo daar znllen we eens wal op nemen Zj haalden een flesch cognac en een doos met St Nicolaa uit de kast en deden zieh heel op hun gemak daaraan te goed Wat ze verder gedaan hebben wtet de vrouw niet 2e lieeft de klok nog zeven hooren slaan en toan waren de dieven nog present doch daarna is zo hawustelooa geraakt Toen de echtgenoot rnim 8 onr in zgne woning terugkeerde vond hg zgne vrouw nog zpoals de rooveri baar hadden verlaten alleen hsdze met moeite den doek uit den mond kunnen halen maar roepen durfde zo niet nit vrees dat ze weer terug zouden komen Een later door d politie iogeiteld onderzo k leidde tot niets Niemand dan de onstelde vrouw heeft iets van het komen of gaan der onverlaten bespeurd Ta St Petersburg heeft men hst in hooge kringen drek oier een sebandsal dat den zoon van Goerko den bekenden oud gouvernenr van Polen is overkomen De zoon was officier by de Russische vloot en bad o a den tsaar nog kroonptins zgnde op zgn reis door Japan vergezeld hij stond hg den tsaar zeer in aanzien Thans is hg een dief en een moordenaar Te MonteCarlo woonde io een gesloten ho lel de scbatrgke Russische industrieel Po oftsef met zyn vronw en bedienden alleen Goerko verschafte zich toegang tot het hotel sommi gen zeggen dat hy door eeo venster nsar binnen klom anderen dat hy in de afwezigheid van Poloftief de deur opende en versropte zich in de slaapkamer van Poloft ef en toen hg meende dat P sliep trachtte hg zich meester te maken van een kist met papieren van waarde die Poloftsef voorzichtigheidebalve onder zyn bed geschoven bad Toen Poloftsef voetstappen boorde stak hy licht aan waarop de dief zich nit angat op hem wierp en hem eenige geweldige slagen op het hoofd gaf Om hem het schreeuwen te beletten stak hg Pololtsef de hand in den mond waarop deze hem in den vinder beet Aan de wonden daarvan werd de dief later herkend De aangevallene bezwoer den dief men zegt dat hg hem reeds als Qoerko had herkend zyn geld mee te nemen maar sgn leven te sparen waarop Goerko zich met het kistje uit de voeten maakte Poloftsef zonk zwaar gewond in de kamer zgner vroow ineen Spoedig was de politie gewaarschuwd en werd naar da hemelstreken getelegrafeerd Goerko werd te Parijs gevat waar hg zijn onsohold aanvankelgk volhield eo met zgn papieren zgn identiteit als Busaieoh officier van marine bewees Toen hg zag dat men alles van de zaak wist viel hg door de mand maar wendde nu voor na den diefstal bg Poloftsef in den trein een onbekende van zgn papieren beroofd te hebben bg heette eigenlijk Iwanof zeide bg maar bad zich no trachtten te verbergen achter de identiteit van Goerko dien hg onderweg bestolen had Het mocht hem weinig baten Iwanof Goerko werd gevangen gehouden Minister Koeropatkin diezich juist in Frsnkryk ophield seinde aan den tsaar om te vragen wat men met den misdadiger moest doen De tsaar antwoordde Volgens de wetc d w z sohrappeo van de Igst van militairen De jonge Goerko zal dus als een gewoon misdadiger behandeld v or len 5 35 4 40 4 50 4 57 6 04 5 10 8 61 8 4 4 05 6 17 6 87 6 84 41 6 47 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 3 09 4 05 4 84 4 65 5 7 5 18 6 88 6 87 8 48 4 15 5 16 8 40 4 1 35 1 41 1 66 8 06 8 17 4 33 4 89 4 58 5 04 5 16 18 50 4 08 4 87 Hoewel hy bg zgn kameraden niet onbemind waa liepen er loch vreemde geruchten omtrent den jongen Goerko eo daar hij zeer boven sgo middelen leefde wekte het wet verwondering waar bg al dat geld vandaan baalde Dikwyis gebeurde het dat kennissen van hem kostbare sigsrettenkokers misten maar bet was toch te gek Goerko te verdenken Later evenwel werd tamelijk algemeen bekt od Turncostuums A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelephooH Mo 3i Beurs van Amsterdam 10 MOVEMBEE Vlkrs KinaauHD üert Ned W S 8 86i dito dito dito 3 97 dito dito ditij 3 96 HoKOAB Obl Goudl 1881 88 8 1001 iTAllLlasohrgving 1868 81 6 86V OosTlna Obl iu papier 1868 8Sll dito in zilver 18 18 6 SS PoaTOOii OU mot coupon 8 dito tiokel 3 OSLAJlD Obl Blnnoal 1894 4 64 dito Oeoone 1880 4 071 dito bij Eoths 1889 4 97 dito bij Hop 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 lOS SrAKJB Porpot aohuld 1881 4 39l 41V ToaMu Gepr Oonv leen 1890 4 77 Geo leeniag serie D 88 Öoo loening eerie 0 86 Zmo Ara Rep V obl 1898 5 lOlV Mziioo Obl Buil Sok 1880 6 VoKtzusLA Obl 4 onbop 1881 AvsTlaDAX Obligtlion 1895 3 BoTriEDAlt Slod leen 1894 8 Nmj N Aft Hsndolsv and Arondab Tsb M i CortiaMten Deli Maataohappy dito Am Hypotheekb pandbr 4 Calt Mij dor Voratonl aaud 60 61 s Or Hjpotheekb pandbr 8 Nederlandaohe baak aand Ned Hsndelmaatach dito N W k Pm Hyp b pandbr 8 66 61 Bolt Hypothoetb pandbr 8i ütr Hypotbookb dito 3 OosTlNa Ooat Hong bank aand BïSL Hypotheekbank pandb 4 Ahiiiea Equt hypoth psndb 6 Marw L G Pr Lien fort Nan Holl lJ 8poorw Mg aand Mij tot Eipl ï 81 3pw aand Nod lud Spoorwegm aaud Ned Zuid Afr Spm and 6 dito dilo dito 1891 dito 5 IlAlll Spoor 1 1887 89 A ïïoM 8 Zuid Ital Spwag A H obl 3 1 6T Foi H Waraohsu Weeoea aand 4 158 Bosi Gr Ruaa Spw Mij obl 4 99 Balliscbo dito aand Faelowa dito aand 6 Iwang Bombr dito aand 5 106 Kurak Oh Atow Sp kap opl 4 10 dito dito oblig 4 AmaixA Cent Pao Sp Mö oM 6 86 86 Ohio North W pr O V aaud dito dito Wm St Poter oU 7 1 188i Denver St Sio Gr Spm eert v o 14 llliooia Oentral obl in good 4 j 10B Louiav NashvilliOorl v aanil 66 Moiico N Spw M Io hyp o 108l Misa K nB v 4pOt pref asnd l Wl iVl N ïork Ontasio West and 1 16 dito Ponn Ohio oblig 6 118 Oregon Oahf Io hyp in goud 6 St Paul Mine k Manit obl 7 165 Een ware Schat voor de ongelukkige slaohtoBsro der ZeKbevlekking Onanie en gehe one uitapattingen ia het beroemde werk ZDp Retau s ELFBEWARiniG HoUondeohe uitgave met 27 afb PriiB 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een ïekeren dood Te verkrggen bg betVerlags Magaiin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrair ook in postzegels en in eiken hoekkandel in Holland Un Pao Hoof lyn obig 6 dito dito Line Gel Ie hyp 0 6 Oakada Can South Ohert v aand 51 Vix 0 Eallw Na loh d o O Amslerd Omnibus M aand 176 Sotlerd Tr ttiwOj Maata aand 808 Nio Stad Amsterdam aand 8 106 Stad Bo lordam aand 3 1061 BIIOIE Blad Antwerpen 1887 8 9 S ad BrosBol 1886 8 99 HoKo Thoias Begullr OoBBlsoh 4 117 OosTlmi StaaUleenig 1860 6 117 K K O0SI B Cr 1880 8 SPAHJ Blad Madrid 3 1153 eCKLEIjRDE on ZWAKTE VELVETEEH IS voor Bloasen en Costumes Gegarandeerd Solide in alle prUzen D 8AM80M MAWKT OBBA ADVERTENTIEW Aan allen die mg 3 November blgken van belangatelling gaven betaig ik mgsea bartelgken dank J Dl MINE Nln Ver B z Avb Spoel oorl 80 PEAUSCHE STOOMVEEVEEU cbentisohe WassoherU Ti 11 OPPENHEIMElt 19 KruUkade BotterOam Qebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen eu Torrea van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooioen van ploohe montela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onaohadolgk voor de gonindheid Tolgana itaal bewerkt