Goudsche Courant, zaterdag 12 november 1898

37ste Jaargang Maandag 14 November 1898 IVo 7736 mimm mmmi Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters wor4en berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcfoo No at De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1Ü6 franco per post 1 70 AlwmderUjke Nommers VIJF CENTEN IV BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames Winter Pantoffels heel fijn en goedlioop fleerenDamos en Kinder Mltsool PantoffeU inalle prijzen in het Noordbrabantach Sch pen enLaarxenMagazgn Kleiweg M 3 f tegenoverde Kleiwegateeg Bet beste Adres voor allesoorten Schoeruwerk lleparatiSn en aangemeten werk Aanbevelend I C SIMITS ZIE ÜE ETALAGE Stei elpe Qasfalïriek ie GOiJDA is 6 cerit per M W tt ren 4Yj c len worden peiceelen verbonden met 15 dön gt m ter imeters bedraagt de in Tan ten hoogste wpkelflks afrekenen kooktoestMlen enz centen pe week in De prijs Tan het i voor Kooktoeatellen of Onder zekere Toorwaa gratis aan de hoofdboi meter vrije leiding ach Voor 3 en 5 Hcbtg baar 10 cent per maand Bewoners van percei 2 25 per week kunnej en van de fabriek lampi tegen betaling ran eenij hnur beko neu Alieuw i lAf D SSKVW ouoreréoffeii Liöhera wollïokeiid Alleuu H bt wetl rabnekamerk to i Toortlnreh4ei radicale enzekere gefiezidg van alle zelf de meest hardnekkige zenuwziekten Toonal ontstaan doorafdwalingen op jeugdieei leeft d e genesipg van elke ewaf te Bleekzöcht j Benauwdheid HobfApyn Migrïi ne Hartkjloppiugl Maagpfln slechte spysvertering Onvertti en Impoteiïz Pollutioïie enz 1 + üitToerige prospectussen l Prfcspffr flflSPh il 1 H fï 3 d e fleacii Oehtratd Depot Matih V d Vegto Zi jlt ïomrael DepotsM Clcbaii Co Amaterdam F ïlappel a CJrivverthage j j Halmmaus do JoDg J Czn Eotterdann I Wolff 8b Go ftouda j J F CUIJPERS Westeinde 37 en bil rUo drogisten i AboDnenirnt Stemiuiugen Gouda en Omstrekenl j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer m n geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heefi Opgehouden AOBXT tioor € iouda t9 Otf n tevens verzoekende alle orders direct aan my te adreaseeren Ook aanvragen voor stemming TANDAKT8 Ë CASSUTO Gouda Turfmarkt SPBEEKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEHDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS norZONDAGS niet P D IKE ODDE 8GHIEDAMMEK JEHEVEE Merkt Vsrkryghaar b j i M PEETERS Jz N li AU bewija van ochtlmui it caobiit on kurk stood voorB on van don niiam dor Kirmi P HOPPE SmSEN MABASIJN WILiïELUIH Aanbevelend A C PEN HERTOG Stoóm Zagerij en Schaverij I 3 VERGEER GOUDA kOFLiTTEN ASCHITSATEN EIT lIJtEH oojc volgens op te geven Profiel tSpoedljM HOcveriag IVette nojc volg ens op te g even Profiel ng I0C verlag IVette jj iiciirrftereude rljzefl7 tf ptoU werck s hëdblaÜe en Cacao V i f iMimitlge door m nieuwste uimidingon op machinaal gejjieii Verbeterde fiibriciA on ottanit gebrkUtmaij i h on ifllnsteigfonds offDn Bfriplporpi JenftverbftiilioB vm l 3to er ck s Chocolade en C ao e n nbovMensWaordialfabrtknat nauwMing beant oordo do aan den ijhoud derBtilifitieu I Dc miHbohaalde jl tt 4fj Eet B ilploflia s il ou aen eii i Me d lïles een bewija ui uitbiimmd v ibrikaiiu Ue ds ISTl schreef Ac 4demie national do Paris Ui Kous vouB d aemdns une K daliM d or premiire claMMe en cdiisldèration votr azoeHent labrloatlon do Chocolat bonbons varies eto om Willi Ori t l fabrikaat is Teikrygbtor 0 1 U K Confiseurs Bauketbakters enz Cteneraalvertegeiiviiordiger voor Nederland Juiiu EHatt iKlodt i I Jjniterdam Kalverstraat 103 Indien gij niet wilt hofsten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Draiyen Borstlioiiig Extract Mdiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H M VAU SCHAIIi Co en llaajy Uofleveranciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co fi MelialXthe is het beste middel dar wereld Co 8 KCelianthe geneest Kiukhoesl Co S Melianthe geneest zoow l oud als jonj Co s Mellanthe mag in Reen huisgezin onlhreVen Co B Mellanthe staat voortdurend onder Scheikundig toezioht Co S Melianthe heipl ooharroopolük Co B Mellanthe is bekroond met Berediploma s CO S Mellanthe is bekroond met Goud Co S Mellanthe ia bekroond mot Zdior Co B Mellanthe is verkrijgbaar in flaoons van 40 Cf 10 CU en ft bS Firma WOLPF Co Westhaven f 9S Qoada D MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boeioop B V WIJK Oudeuxilcr M KOLKMAN Waddinxveen H ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nkttwerierk a d IJ teel DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBAÜE GemUtga te UUMFKlSHJtGB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slnit op billgke voorwaarden fleUUeefUngen onder Kerête Hypothecair verband op Huiaieu en liauderyeu zonder voornitbetaüng van rente Gfteft as o Paudbrteven uit tegen den koers van OS Inlichtingen te bekomen te Gouda voo r de FauAbrteven bg de Heeren M J OQIER Co Kassiers en Commiasionnairs in Effecten voor de Ugpotlieken bg den HeerW J FORTUIJN DBOOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DROOGLBEVER FORTUTN Me S JULES ENTUOVEN hb C Patent H StoUen J er frosH Erfl lg iteil n r FatKiU H Slotttn arrungen hat Men n ftf uhlemiun KeHlilMien Jfactuilimunfm fit Hui katife Mier uimre gtelê ÊKliar ien H Stollm mir Ru WH dimt Ier In lolchm iiuihtnilliiatii f imen iitHr Pielt et fait nebenttilmll tMetehlntt M S FrttlMtn iml ZenpnteM jnlle mwf ft Warnung l3 GRANDS MAaASUfS Du Mitemps I HOUYEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die 4ns geltln i I treerd mode album voor het vyint p l Ko n noch Diet ontvangen hebben dit t frillftn aanvrafïsn aan JIILESJIUIZO aC h Het lve wordt dan omgaattdi gpAttsfranoo toegezonden BsstaUingen van af gs francé vjry van aUi kosten aan hi ls met B verfaooKlng JiixpédlUtrluRUir i taiidipit 1 1 KALIS T0 flBW0BST PRBSKOPenz nit de Ë abriek van AN Dl BARSELAAR i liofieverancier e Hage Alsmde echte Geldersciie en BaDkelhammen Korte Tiendeweg D 8 OU DA Burgers Acatèncl is bet beste en goedkoopste kettingloozcj fl H I a d a S 0 la ai RIJWIEL wSm X r Ubffbllllil HOaE¥£BANCIEB V 1 Vertegenwoordiger Van eette levering oyergebleveneé 2000 staks zoogenaamde J C DERÜITER Gouda 1 J TAN Tim f 1 Dubbele Buurt B 10 1 tailleur 1 bD iregeni kleine font il nUt juUt volgen mod l altxevoer rRDdan tnt den potpru ▼ fl 7S rsT Btuk reohtiteef K H J Mdhouwera en uiiv rkooht Deae DIKKK T iwlD hare nehe ks Ua w m ê een Pel os IM X SOU oH root dui het PiMrd gebe l boAekkendl donkerltrnlii mei beoaaMe randan en van S breedp atreepèn vooriien Klelni voorrud Engelsebe Sport DDbbei Paarden Sekeos Oriu efclear gr o i oxS s benaaJTd mat 4 prachtige breede Ireepen voonieii bieden wij wageim xeor fsnnge atechta door iDHiBen Tan het vsk bemerkbara foQt Jt 4 p atok aan varkelyke waard fl Beat lUngen te aatt4en mat dol teljjk ftdMB tegen Toomitbetamig of mnboDra aan Teneudhnis Merkaur Oommandlt Uaataohappr e Schubert € 0 AtntUrdam NI Toorborgwal Het befte onichadelykttfl en JÊÊIÊ makkelykste poetsndddel voor 8e re en vooTftl Umei en Klndenehoenwerk Is de Appretuur van C M Milller fc Ce g Berlin Beutll Slp 14 Men lette coed Üt l op naam en fahrlekBmerk Verhryihatr by Haaraa WInhalian bi MAeaiiwart alaatadaa flraiaivea Qanaraal Daret ky Iv eaaui AriliHi II J l l l u il T l Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE siiAD W KÊI NISGEVING De BüEGEMEtSTBIl van Qonda brengt bij deze ter kenaU va de belanghebbeDdeu dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Botlerdam op den IDen November 1898 eieeutoir is verklaard Een Kohier der persoaeele Belasting No 8 Dat voormeld Kohier ter invordering il gesteld in handen van don Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bil de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn v n les weken binnen welkwi de reclames behooren te worden ingediend Qouda den U November 1898 De Burgenieester voornoemd E L MAKTENS Bultenlandsch Overzicht D Fnoaohe Kamer heeft io de begrootingscomminie 19 radieslen en 14 repoblikeinon g oceo De meerderheid der eommisiie is eoblar toornemeai aio de aanneming TOB de hegrooling geen moeilgkhed n in den weg te leggen oodal tj voor het eind van het jaar k i igll TMtguMld n men tgd kt gt oni oor 19 X MO begrooting lU hO O niingen op t maken De beer Meeorenr ia tot voorailter dorcoramiHie benoemd V Da Doiticha Rgksdag die op het einde deier maand bgeaokomt zal zioh aanstonds bebbe beaig te houden met de behandeling BD verichillend uer belangrjjke wetsontwerpen Daaronder behoort sp de eerste plaats da door d n KeiMr ia ijn rede te Oeynhansen sangekoodigda wet tot bescherming der vrgheid van den arbeid waarvan de jnisto strekking dank sy de geheimiinnighfid der Regeering nog teeds in raadselen is gehnld Het is te vooraian dat dit onderwerp een scherp en hartstochtelgk debat zal nitlokken Dan aal aan den Byksdag ter revisie worden voorgelegd de wet op den aitistieken en letterkundigen eigendooi Men wil ol de wettelijke besoberming van geestesprodncten oitstrehken tot een igA S eri san 50 in ploita van 30 jaren Dit enkbeeld vindtin Dnitschland gsenazinsonverdeelde instemming evenmin als de nienwe wetsbepalingen waarbij men aan schryvers en toorttfiDi l$k aan masici de geregelde ontvaa gst wi maekeren aoogeoaamde opvoerings FEVILLETOJX Qedeiiksehrlften tm een Gelokioeker OF ANÜTIBAL DE VONDELmS Nêtr iet ï rantch MOK W NUTTfiBS 1 Vcneheidene malen had h het hoofd geschud OTW da woergaloou rerkffiatiog ten koste gelegd aan een rertrak dat door jarenlange Teronaohteaming ia een jammerlijken staat van TerraarlooBing geraakt was en lieh beter leende tot berging ran brandstoffen of tot pakhuis ran een voddenraper dam tot een feestuMl Uaar niettegenstaande dat had hg aijn gewonen ijver en zijn bekende toewijding ten toon gaapreid en hy waa er werkelük in gsalaagd om de ronmelkamer een bewoonbaar aaalien te geren En gevoelen wq al reads een eekere bewondering Toor da rlagheid van den wakkeren concierge er is nog eene omstandigheid te melden die bem in en ander belangrijk pant aeer gnnatig van het meerendeel i jner rakbroedera onderscheidt hij had lioh niet meer dan de helft ran wat hem opgedragen waa t beaieden toegeëigend slechts de helft Tan de aam die hem ter hand waa gesteld om Ilea in orde te brengen was in s jn eigen zak verfaiüad Vele lieden veel gewichtiger potten bekleedende geldeo Vooral ouder de aohrgrerji is de atroomiüg die aan de kanatwarkeu boa univareeel karakter vil taten en wat men het pabliek domein Doeaat zooTer mogelgk ni geaterkt wil boodeo zeer afcerk In elk geval cal de beslieaing ran den Rgkedag in deze zaak ran gewicht zyn daar zg het paot van mlgaog Bcbynt te zalleo worden voor een wytiging van ide ioteraatiooale Beroer Conventie ter bescherming der prodaoteo dea geeatea Nog wacbt tlsD Eykftdag eeti wetsontwerp betr eode acbadevergoeding root perponeo die het slachtoffer ayo geworden esaer rdohtelyke dwaliog Ëa ten alotte maar lang niet als t minste komt de wyzigiag van den militairen dienattijd en de qnaeatie der nieowe bataljons Een program dus dat genoeg ponten bevat om een zeer geanimeerde zittiug teToorapellen De Spaansche rageering moet thana officieel kennis hebben gekregen van da aankomat van het Doitacbe Eeizeriyk paar te Cadix op 20 dezer Wanneer de voriteiyke personen niet icognito reiaen zal een dar ministers beo oamena de Kooingio regentes gaao begrdeteo D reia gaat das geheel en al over zee Uit DamaBCDfl wordt gemeld dat bet feestmaal Dinsdag door de atad op het atadhnis ter eere tao bet Dottaohe Keizerpaar gegereo schitterend ia voTloopen Sm zaal waa met prachtige Oosterscbe atoffeo araiard en op de tafel prykte een hot ibaA Aan het einde rao het diner rerscheen de nlema der atad abeik Abdullah Effendt en hield eeo lange lofrede op den Keizer en het Daitiche rj k Hij saide o n in zün toespraak dtt Keizer Wilhelm door zyu bezoek zich niet alleen de dankbaarheid der Oamaoeo doch ook de liefde van driehonderd millioeo Mohammedanen rerworren had die tot den Khalief opzagen als bon geestelyk hoofd Gelukkig door het bezoek dea Keizers smeekte de atad DamascoB den rgkaten zegen dea hemels af over den roemTolteo Doitschen Keizer over het groote Duitaohe ryb eo over alle Duitacbera Ia antwoord hierop betuigde de keiier zijn dank voor de hartelgke ootvaogat D ep bewogeo door de gedachte te staao op da plaats waar eeo der ridderlijksta haerachera van alle tyden de groole aottaa Saladin vertoefd heeft een ridder zooder vreea eo btaam die dikwerf aan zgn tegenetaodera de rechte wgse vao ridderlgkbeid moeit loeren bracht by Saltan Abdoel Hamid dank voor dieos gast rrybeid Moge Z M de Saltan eo mogeo de 300 millioen Mobaaamedaneo dia over da aarde verspreid lateD eo io hem hun Khalief vereeren d irvBn rezzekerd zyo ano be en aan wie veel meer rerlrouwen geschonken wordt mochten wel in de Eeldzame aerlijkheid ran dezen ouden man een voorbeeld ter nhrolging zien I Besohrgven wij met een enkel woord op hoedanige w Ee père Andr zich van zijn moeielgka taakgekweten had Een pastei van ganzenlever orj Jkte als boofd schotel triomfantelijk op het midden der tafel Een Westfaalsohe ham en een gebraden vogel flankeerden op waardige wijte genoemde ganzenleverpastei Brie converts op erenredige afstanden op de ronde tafel geplaatst wachtten de drie feestgenooteti Ter zijde van elk convert stond een half dozgn glazen van rarsohilleDde kleur grootte en vorm Op da commode of ladetafel waren een eerbiedwaardig getal flflsachen geplaatst wier stoffige en met spianewebbea omgeven halzen van een onderdam spraken die zelfs den verhardaten voorstander der geheelonthouding zou hebben doea watertanden Twee kistjes sigaren beloof len ta afloop van het souper de geurige dampen de atreeleode geuren van de fijnste dar tabakaoorten Met verstandig overleg was van elke gel enbeid om een waskaars te plaataen partij getrokken Twee oude stoves droegen in hunne gaten reeds een vrjj groot aantal verder waren ledige ftasschen en een oude sigarenstandoard met gel jke vindingrijkheid aan het elfde dool dienstbaar getnankt Ala het vuur in den haard nu flink brandt had père André gemompeld dan luUen ae zeker niet ovar t waiaig verliohtiag behoeven t klagen Wfi r ri rirr TT sfoot by dat te al f o tyde de Duitache Keizer bna vriend cal zyn Ik drink op het w Uyn vao Z M saltao Abdoel Hamid c Volgens de laatste achattiogen zullen io de Vereenigde Staten de repnblikeineo in het nieowe Hnia vao afgeraardigden beschikken orer 177 of 180 zetels van de 357 De nieowe Senaat zoo bestaan nit 52 republikeinen anderen zeggen 54 27 democraten 5 popolisten ea 4 zilrer republikeinen voor twee zetels is da nitslag twyfelacbtiif Hoewel men dere fikrboading mi schien oog eenigtzioa znl moeten wyzigeu als de geheele nitalag bekend wordt kan het resnltaat van de verkiezingen vso dit jaar aldas saamgerat ordeo Geeo rao beide groote partyen heeft een besliaaende orerwinning behaald maar alles wal beichonwd hebben de republikeinen reden om zich met den uitslag geink te weoeched Hno meerderheid vao byoaöO stemmen in net Hnia ran afge ardigfienis wel ia waar b na rerdweoen maar ereoala overal eldera b atast hier na elke legislatief tgd vak een sterke stroom ten gooste vao de oppoüitie eo dat de alingerbowegiog na ten gnnate van da democraten zich niet krachtiger ganit heeft moet zeker in hoofdzaak toegescbreTeo worden aan den gelnkkigau oorlog onder bet repnblikelnscbe bewind geroerd In elk geval hebben d repubhKpiodQ ongeveer de helft van hun xetetfl 10 ttet frola van ai riBrtiigd a wbiihu te babonden Behalve deze Sound Mooayc repablikeiuen hebben eobter in bet nieowe Hnia Qog acbt of tieo zilrer republibeïoen zitting die dos failetgk de balans in baoden hebben maar naar men verwacht bebalre in het maotrraagstak gewoonlyk met de andere rapahlikeinen zallen samengaan terwyl hno in vioed wat dat muDtvraftgatuk betreft rnimschoots opgewogen wordt door een twintigtal ioand Money democraten nit het weatelyk gedeelte der Unie In den Seoaat daareotegeo iadeoverwinolog VBO de repubtikeioeu beïlisaeod geweest Tegeowoordig hooden daar de partyen elkaar nagenoeg in evenwicht voortaan zullen de repnblikeinen in den Seoaat over eeoaaozieaIjjke meerderheid beachikkeo eo daar wgiigingeo io dat liohaam oiet zoo aoel plaata grgpen zallen er vele jaren van reactie tes gnoBte vao de democraten ooodig zyn om htt overwicht van de repoblikeioen te vernietigen Ik kan onmogelgk mcor besteden er blyft toch byna al niets orer Kortom de afschuwelijke wanorde waarvan wij hiervoor reeds spraken die de woning ran Martial d Fréaulx kenmerkte bad voor het niteriyk tenminste plaats gemaakt voor een gezellige bewoonbaarheid zg zag er nu recht feeatelyk nit de wcning in i rue Kazarine indien de bezoekers de twleefdhaid slechts wilden hebben geen acht te alaan op de na ktheid dar muren vier behangsel deels afgescheurd was deels in flarden afhing ook moest man de oogen maar sluiten voor de reusachtige spinnewebben die langs het plafond zweefdei en den neus voor de minder aangename lueht waarmede de ruimte vervuld was Angstig bespiedde père André het gelaat van EÏjn heer toen hij dozen naar borou geleidde Maar niata gaf hem opheldering omtrent den indmk inUta zijn werk maakte Martial keek ternauwernood rondom zioh maar wierp zich in een stoel eu verzonk in gedachten Op dit oogenblik kreeg père André een hartelijk berouw orer zijn vermeende eerlijkheid waarvoor hi minstens een vleiend complimentje had verwacht En nu z jD werk werd niet eens aangezien geen blik van goedkeuring beloonde hem voor zyn moeite Hij zwoer bij een vo gende gelegenheid verstandiger tfl handelen ffEn wensoht monsieur op t oogenblik nog gebruik ta maken van mijne geringe diensten F Dankje père Audr antwoordde Martial als uit een droom ontwakende en rondziende Ik ben zeer over a tevreden j ollei ia goljjk Mc btdatld heb Verspreide Berichten nRKYFIJfi De bewering als zou Ptcqaart bianen eenige dagen in vryheid gMteld worden is zegt de Déhata een weinig voorbarig daar de tnstrnctie in zake het petit b en nog niet afgeloopen aohynt Toch rijn de maeate getalgeo gehoord n kapitoiu Taveroier ZAi zgn rapport opatelleo Laitaaant kolooel FoqIod regeeringaconnniasaria zal de conoluaiëa stellea die aan de mihtaire overheid rao Pargs moetea wordeo overgelegd In de Mntiti komt eeo ooderhoud voor van deo heer Hanc mei Picquart £ r mocht zeide de dircctear der gevangenen noch over de Drejtu8£Aak £ noch over particuliere aangelegenheden VBO Pioqaart gesproken worden Op da vraajiï wsaroter bij dao moest spreken werd geantwoord Spreek orer xgn gezondheid over die van zyo familie enz Zo ata wel te begrgpen is poogde da heer Banc den koloufl iflta mee te duelen By kon echter alleen zeggen Io de laatste dagen zyo wy zeer getokkig Verder werd io tegenwoordigheid vao deu bewaker over banale diogen gesproken De heer Gast beeft den beer Pioqoart op handige wgze de benoeming van deo heer de Freyoinet als rainiater vao oorlog weten mee te doelen Na eeo gesprak oror koetjea en hali iea wendde by zich eeoaklapa tot ilan iJtfnakof wik uiag lOco xeker irei ma deeleo aan den initenaot kolooel daè da hcür de Freycioet minister rao oorlog ia geworden c Neeo dat mag u niet riep de bewaker Picqaart wist echter genoeg Omtrent de wgie waarop het lerboor der getuigen in de aaorollanda instroctie door de strafkamer van het Hof vao caisatia plaata heeft lezen wy in de Tempa het volgende Da raadsheeren titten ïo de audiSotiezaaltin dezelfde volgorde ala waarin zy in de opvubare zittingen gnplaatai waren Rechts van deo president da nutdabeer Bard Allen zgn in ambtsgewaad De getuide wordt binnengeleid legt den eed af en wordt verzocht te gaao zitten op een stoel midden in de zaal en getuigenis af te l geo Als de raadsheeren vragen wilteo doen riohteo zg aioh tot deo president die de vragen aan den geinige oierbrenst De getolgeuisaeo worden niet gestenografeerd De griffier der airafkamer de eenige aanwezige behalve de raadahaeran maakt aaotaekeoingen Als de getuige een nor aan bet woord is wordt zyo verhoor afgebrokeo om hem io staat te stallen met behulp van de Motaekeoingen van den griffier ie reconstitoeereo wat hg gezegd heeft Dit dourt zeer lang do reoon uwe belooning zal niet aitblijren laat mij thans alleen Straks krijg bezoek van twee heeren gij kent ze wel geleid ze hierheen zoodra ze komen Misschien ga ik een beetje slapen klop dus maar flink wanneer ge de deur gesloten mocht vinden vin orde monsieur AUea zal gesohleden gel jk gij wensokt Père André vertrok Martial sloot zorgvuldig de deur acbter den rertrekkenden en begon do zonderlinge f esttaal zachtjes op en neer te loopen na ztoh ran zijn hotlines ontdaan te hebbon Na enkele minuten bleef hij sliUtaaa voor de commode waarop da gevulde flessobeu geplaatst waren en mompelde frNu aan bet werk IJit de voor hem staande flessobeu nam bij eena van zeer ongewonen vorm Op bet etiquette las men in vergulde letteren 7ohaunesberger een naam lederen kenner vol doenda om te watertanden Martial plaatste zich voor de tafel en begon met de voorzientigheid eener zaohtbandige ziekenoppaaseres die een wonde verbindt da flesoh te ontkaraen derwijze dat noch de kurk zelve daarvan aenig apoor droeg noch de capsule van het handelsmerk der laveranciers voorzien beschadigd werd Dit gedaan zijnde schonk bij in een glas een kleine faoerealhaid van den kostbaren drank uit Vervolgena baalde hij uit zijn zak een uiterst kleine flacoa wolke hermetisch waa gesloten iJTtrdt earM