Goudsche Courant, maandag 14 november 1898

io 7735 Maandag 14 November 1898 37ste Jaars ao to t3 ontvangen eeiie IXieuwe Zending voor Dame § n Kinderen Gouda BAHLRÏ N é Co ftOUMHE 0ÜMOT NiewwS en Advertentieblad ioor Gouda n Omstreken Telefora He 8t De Uiigure dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd in Hleine en Lnze Vecpa kkingen zeer gescliikt voor St NICOLAASCADEAUZ AailMTOleiiit SIGAREN Goedkoopste en Soliedste HEEREN KINDER Gouda JWijdstraat A MA Specialo Inriclitiiig rooB Kleeling Daar Haat itgeSreióe Serfeering Stoffen I Elegante Modellen Lage Prijzen Stalen op aanvrage Hoeden laga p S YAN PRAAG üf Hoogstraat A 137 ifPieuBDsf@€Moóelhn Stgv an Stapp 09Óen RECLAME SLAPPE HOED Mlal W hrilcamt t f M SO Bonten Mutsen enz tGhoedkoopBteensoliedst adres voor Vervoer vau Inboedel toowel binnen als boiteo de stad met gesloten wagaaa u ba A GRAVESTEIJN Oude Gouw I Mie wordt tegen Transport eettade vtnekerd eoud Uruk tau A BRINKMAN t ia In den loop der volfende traek OPENING van liet igarenmagfazijn DE MAfiKKET Lange Oioeuendaall 23 f P SMS Tiendeweg 89 QloeüicM ponsjes die een onovertreffelgk WIT LICHT geven il Clts LOUIS BISSCHOP aroosa eel ereeiiigrirLgren D grootste collectie Tooneelêttikken Voordraehten met en nonder Mu iek Tindt men in den Soekhandel Tan ALBs JOJSGENEEL Drukkerij Oosthavpn B 78 Gouda Geen mooier en doelmatiger xm EEM Portret of Vergrooting iu praclitige Ltjst van het Fotografisch Atelier STUDIO GOUDA FLUWEELEN SINGEL 582 1 i OKOFT S De pracfuigeie Amerikaaneche V JL VV M J 1 jk a Nog enkele STORY jt CLARK yoor Terminderden prfls TABOURETS Groot voorraad VIOLE ETUIS STRIJKSTOKKEN 8 ARE voor VIOOL ALT VlOLONCEt CONTRABAS mu Am MÜLLER S ACCOORDCIÏERS en andere prachtige ACCOOBDCITERS van S 680 VSO f 8 f tO f IS 18 f 4 33 Qiooto sorteering HAR1II01 IKA 8 SPËELDOOZEN Mondkarmonika Si Ocoarina s Flageolet s Piccolo s SignaalhoarnSiSignaalflaitJM Uatnwomaa Lessenaars Oirigesratokken Isolators ent FRAAIE VOOR WESPEN MET MUZIEK L C DE LANG GBOOTE MARKT SIBAfiEN ESmm WILIELKIIIA Hoogstraat 119 V hedeh avomd oPEüiici Vi AanlMHieletid A e HEN MERT06 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOÏLATTEN ABCEITBATES M mW ook volgas op te gev a ProfieL Spoedige aflevering Metle aHvoeritoig Concurreerende prlJaEea TWEEDE BLAD ACCUNSVERHOOGINQ Dd GebeeloaihoDders atdeeliog cGoada tad dt Nederl YeroADigiag tot afachaffiag ran fltarksn draak bield giiteravoad op de boreatM vaD de firma Dam alhier eeo opeobare rergaderiog waarin als spreker optrad de heer T U Sobmidt ran AmBterdam met bet onderwerp BelaitiDgrerhoogiDg op een cnoodzakaiyk artikel gewensobt De heer P de Voa Yoorziiter tbq de afdealiog heette den aaaweeigen welkom gaarne Dam bg de leiding deier Torgadertug op ich wgl de flinke opkomst btyk gaf dat de belangstfltling in de beginstlen der vereeoiging gewekt ie Onbekend maakt Spreker begon met een beacbouwinit te houden OTer belastingen Ïd bet algemeen twee aoorten zga daarbg op Ie merken fooreeret directe belaatingeOf die rechtstreeks gebracht worden bg dan ootranger en indirecte beiaatingeQ Om iHtalfl traffim g M periii m doch zaken artikelen Toorbeelden daarvan zlja de invoerrechten en accgnzeo op binnenlandache artikelen b v op sniker 27 ot per KG wgn 20 et per L gediateleerd 63 ot per L De Miniatar van financiën de beer Pieraon beeit thans een wetsontwerp ingediend tot verhooging vao dena cijnaop hetgedia eleard hg stelt voor den aocyna op sterkendrank van 63 op 66 ot per L en dien op wgn ran 20 op 26 ot per L te brengen Dit vooratai behoeft bg ons gaan verwondering te wekken meermalen toch is Nederland van znlk een verhooging getuige geweest Eigenaardig ia bet echter dat bg de agitatie tegen het voorstel dea Ministers drankbeatrgders en geinteresseerden bg bet drankgebraik broederlgk samao gaan Spr wil aiet nagaan welke de motieven der laatstgenoemdea zgn Hg wil aantoonen waarom de geheel ontbonderd tegen bet wetsvoorstel zgo In de eerste plaats wil Spr alcohol in geen geval een cooodzakelgk artikel noemen Hg maakt een vergelgkmg taaachea het gebraik van eaiker eti van geduteleerd en UB moge in 1852 professor Liebig geconstateerd hebben dat alcohol voedingswaarde bezit deze meening is reeda lang verdrongen Men beweert sterke drank geeft bg vermoeieDIB nieawe kracht bier denkt Spr aan een afgebeuld paard dat door zveepalageo gadwoogea wordt een laatste poging aan te wendan tot krachtsinspanning Er wordt gezegd dal aterke drank verwarmt weten sohappelgke waarnemingen babbeo aangetoond dat het gebraik van alcohol de temperatunr vao het lichaam verlaagt Tot verdrgving van verveling ia de atarke drapk aanbovetenawaardig rampzalige die in dezen tgd van snel letaa en werkzaamheid van verveling spreken kant Voor hen die aan verveling Igden zoo ook Toor hen die zieleleed doorataan zgn genoeg andere middelen meer deogdelgk meer heilzaam Ëen noodzakelgk middel mag gediateleerd das volstrekt niet genoemd worden Andere reden dwioKen echter de gebeel ontboaders tegen de accgns verbooging te zgo De biltgkhsid van een belasting bhjkt als zg drnkt naar draagkracht in het algemeen voldoen de aceiJDzen hierean voUtrekt niet Van progressie is geen sprake tpr toont dit net een voorbeeld van het soikergebroik aan Yan den accgns betaald voor bet gediatiHeerd betaalt het volk i aangenomen zelfs dat de meer gegoeden tweemaal sooveel rerbraiken als de mindere liedea En door wie wordt den jeneTer acogafl betaald Door vroaw en kindereOf wie het hoog noodige wordt ontbonden Wat krggt het volk voor dia belastingenuiogen tersg Ëen zee van ellende 70 O peroeni ran da arMganen gn door drank laiabrmk io de ellende gekomen krankzinnigen ifeatichteo verryzen De accgoa op gediateleerd 19 een belasting dia zich zelvq verilindt voor lke cent die in de scbatkïat komt gaat een dobbeltjo er nit Dagenen die zich vleien met da illnaie dat verhooging van den acogos het ilrankverbroik zal verminderen zallen teleurL eateld worden de ervaring heeft dit al geiioOjf aangetoond Om aan het wetavooratal een cachet van sociale rechtvaardigheid te geven wil minister Pierson ooIe den acogus op wgn terboogen doch alle wgosoorten worden gelgkelgk verhoogd kluchtige vertooning Onder kleinere bezwaren noemt Spr nog bet toenemen van de imokkelarg wat verleidelgk gemaakt wordt terwyl van den anderen kant gedreigd wordt met verscherping op het toezicht dezer fraud Spr vraagt of hot goed wga deogdelgk Chrirte gk is wanneer de Staatsbuiahouding haar middelen moet putten oit de elleade de tranen het bloed vao zoo velen barer leden Ata betera bronnen voor de verhooging der inkomsten aD den Staat wgat spr aan scherper toezicht op de nitroering der vermogensbelasting en terhooging der saoeessierecbten Door bet wetsvoorstel vnn Minister Pierson wordt de band tnesohen schatkist en drankgewoonta nauwer aangehaald Yerbooging vao f 4 accgnzen jy goed zoo de baten wqrden aan gewevd ItHi ipPKla doelein r tot ataan ooh vao hen die de Nederlaudsche natie willen behoeden voor den ondergang die haar be dreigtf zoo bet draokgebru k niet nitgeroeid wordt Met een aansporing dat ieder io eigen kriog propageere voor dn baginaelen der vereniging bealoot de spr zgn rede Yan de gelegenheid om intiohtingenain den apr te vragen maakten twee personen gebrmk De eerste vroeg het verband tosachen de cgfers 80 mïllioen gid verbraik nan gediateleerd en 25 mil gld aan arGgas en verklaring van het verachgnael dat in de Yereenigde Staten bg afneming van het drankgebruik het morfinegebrnik toeneemt Op de eerste vraag bleof spr het antwoord ecbnldig h verklaarde zich bereid de becijfering aohriftelijk uiteen te zetten wat de tweede vraag betreft wees bg op vaak voorkomende valacbe beweringen te meer daarin deze de ervaring juist leeat dat het gemïa van den ééoen prikkel niet de noodzakelgkheid van een anderen prikkel meebrengt De tweede interpellant meende dat het laatste gedeelte van de rede ran den spr beter thuis behoorde in een politieke vergadering terwgl hg het optreden vau der gebeelontkoaders rereeniging in deze niet begreep daar verhooging van accgns het verbruik moeit verminderen De apr gaf toe dat waar bg verschillende zaken als ataatibnrger besobouwde zgn politieke beginselen wel eens om den boek kom n kykeo bg erkende dat zg geheal voor den dag waren gekomen Hierna trachtte hg nog eens zgn motieven tegen de accgns verhooging daidelgk temaken Na een woord van dank aan de Vergadering voor de betoonde belangstelling van hulde aan den spreker en van opwekking om het gehoorde te overwegw sloot de Voorzitter de Vergadering BINNENLAND Aan Qedepnteerde Staten na Zuid Hollanii it door het boofdbestoar ran het Ned Ooderv QpD bet Tol end ecbrg en gericht Op Zaterdag 5 NorembÏBr jl is door dea raad dar gemeente Berkenwoade de ooderwgz r H an Eycli op grond dat het antal leerlingen der O L lohool lengerolge Tan het ertrek dar scholieren nit Bergambacht met 1 Jali tot 80 ia gedaald eerrol nit tgna b trekking ontslagen Dit ontalag ii in atrp met art 24 der wet op hei lager oadertrgg dat aan dnidelgkbeid giati la waoioheD orarlaal A it 6 toob luidt 8Ü de taepamiog vau dil artikel wordt lot grendslaf ggDomen bet getal kioderso die op dab vyftieodea dag der maand Jannari van ba loopondo schooljaar als werkelgk lohoolgaands bekend ataan c Op 15 Janoari 1898 bedroeg het aantal icboolüoande kinderen te Berkenwoade 95 Het hoofd der school aldaar maet das door twee onderwgzera worden bj gaitaaa en eerst op 15 Januari 1899 kan blaken of er termen zyn om tot rermindering TOIi het onderwijzend personeel o er te gaan IWg twgfelen er niet aan dat door uw oolkdb de onwettigheid van dit besluit zal woraeh erkend maar meenen tevens met kracht op de onbiltgkheid er van tegenorer een ambtetaar dis 11 jaren lang troiw zijn pliohten vervulde te moeten wgzen Eerbiedig doch drfngeud verzoeken wy u aan bovaogAooemd raadsbesluit als in strgd met art 24 der wet op bet L O nwo goedkeoring wet te willen rontboaden pden meldt uit Amsterdam Ter bearze is aangeplakt een waarschawlng oip vreemde beursbeaoekers geen last te ver0 rzakeD op boeten rolgens de verordening van 3 tot 10 galden zulks naar aanleiding van het onlangs voorgevallene met een Russiachea tourist jb N Bott Ot meUl j lO ElinU er van OMlug bMt bepaald dat de korporaal en soldaten der infanterie niet ia dienst z jade roortaaa ia het opeobaar gekleed znllen zjju zonder te zijn gewapend met bajoitt of sabel Tot ous leedwezen moetea wg dit bericht tegenspreken lotegoadeet is dezer dageo uitdrukkelgk de oode toestaod bestoddigd en bigft ook de minister £ and das het dragen van wapenen buiten dienst handhaven Bet Sociaal Weekblad deelt mede dat io Dsn Baag spoedig de eerste saak voor de Ka mer van arbeid zal voorkomen Jüen bakkersgezel nog wel lid der K v A zegt bet blad is door agn patroon oots agen omdat bp als Patrimoninm man in de krooiogsweek niet op Zondag verkoos te werken Eeni en tgd geleden betoogde prof dr H Treub in eene vergadering der iVereeniging tot behartiging van de belangen der vrouwe te Rotterdam dat de vrouw geschikt is voor stndie Prof Winkler is nn Donderdagavond indezelfde vereeniging opgetreden ter verdediging van bet tegenovergestelde gevoelen Aanwezig waren o a prof Treub dr Oatharina van Tussenbroek mr Steinmetz en dr W Franekeni mevi Ooekoop kon als vertoevende in Italië niet tegenwoordig ign Van 8 tot nagenoeg 12 uur is een zeer levendig bebat gevoerd grondig daar prof Winkler zgn manuscript aan verschillende had gezonden opdat dezen zich te voren voor de aiscnssie konden voorbereiden en prof Tienb en dr van Tussenbroek hun bedenkingen ook weer aan prof Winkler hadden doen toekomen zoodat deze ook zgn repliek had kunnen voorbereiden Prof Winkler verdedigde de ongeschiktheid der vrouw tot studie met verwgzing naar het sterkere gemoedsleven der vrouw welke het intellectneele in den weg staat en trachtte uitvoerig aan te toonen dat de vrouwenbewegigg ei enlgk een mannenbeweging is ijpr viel Hilda vau Snjlenburgh scherp aan en wees op de nadeelen van bet verhoogde intellectneele leven der vrouw waaronder hg rekende de afneming der geboorten vermeerde ring van huwelgken op lateren leeftgd en onrustbarende uitbreiding van wat hg noemde het derde geslacht Het stelsel der voorstanders vindt men I bost uitgedrukt in hetgeen bigkeni de N B C c prof Treub o a zeide Stadie ia voor de vrouw noodiskelgk Ia Nederland tgn meer vroowsn dan maonen co onder ds maoeen velen die niet tronwen Vtia iroBWsn kaaus derhalre het hociddoel dat Winkler stelde niet bereiken Toornit weet men niet welk meisje al dan niet fanwen zal Oevolgelgk moet ds opvoeding van het mei je vau dien aard ijja dat het later zoo nooJig voor vichzelf kan zorgen Seo gelukkig huwelijk waarin dan de man sorgt voor hetgeen het gezin ooodig heeft moet bet ideaal bljjven De stadie voor de vrouw ait te sluiten is echter even verkeerd als om aan eea aantal domme jongens eene wetensehappelgke opleiding te geren Hg betwist de praktische bedenkingen van Winkler Da vrouw zon het best zich bewegen daar waar zg affectieve eigeeschappea kan ontwikkelen f Io het howelgk Weten nu echter de on era hoe zg voor de toekomst hunner dochters te zorgen hebben indien deze niet in bet hnwelgk treden Zeker neeu Dal do man zich in spgl van onguastige omstandigheden toch weet te verheffen neemt spreker niet als axioma aan Wat daaromtrent van de jeugd van groote mannen zooal wordt verhaald acht spreker onbewezen In elk geval gaat bat niet aan voor de vrouw den invloed van de omatandigbedeu weg te cgferen Affectie en wt tenschap staan niet als vuur en water tegenover elkaar hetgeen spreker oit het gezin zguer oudsra heeft leeren waaraemeu Integeadeel hooger intellect maakt de vrouw tot beter hoismoeder aa B Öemengde Berichten Donderdagnchtead vóór den aauvang dei werkzaamheden brak eensklaps eea hevige brand uit in de san de Mgl te Dnbbeldam staande asphaltfabriok der firma floodsubnrg Oo te Dordrecht De vlammea gevoed door de groote massa asphaltpapier leer eai grepen gretig om zich heen zoodat da fabriek apoedig geheol was uitgebrand De brandweer slaagde er in de huizen in de nabübeid t behouden De oorzaak van den brand is onbebend Naar men zegt is alles verzekerd Op den Gravendeelscheodgk ondor Dordrecht had gisteren een droevige gebenrisnis plaalt Voor de fabriek der firma Peen en Baoduio stond een geladen wagen met ijzer voor vervoer gereed t Zjj door te veel overwicht of waardoor ook docli op een gegeven oogenblik kantelde de wagen met bet gevolg dat de werkman P v i Waal te Dnbbeldam die niet vlug genoeg nit da voeten kon het voertuig met zgn inbond op het lichaam kreeg Zwaar gekneusd werd da man uit die vreesiIgke positie verloet waarna direct dr Van Loon werd ontbodeu en zoo spoedig doenlgk verscheen Zgn holp koi echter helaaa niet meer baten ua nog enkele oogenblikken geleefd te hebben gaf de ongelukkige dea geest Te OndePekela ia de groote sigaronfsbriek van de boeren noendsrvanger en De Oroot totaal afgebrand Eene groote party tabak an sigaren ging verloren Io do kazerne van bet korps ponteniais te Dordrecht geld ontvreemd Van den ponlonnior Van Roe heelt men f115 weggenomen De zaak is reeds in ondeisoek Uit het verilsg van de bohandeliog der zaak vau ds beleediging van Allard Dijkstra voor bet gerechtshof te Leen warden bljjkt dat hel Tweede Kamerlid Staslmau de terechtzitting bgwoonde Uit zgo blad EitrnTgding bljjkt dat hg Gaize Haitsma bg wien de iabraak te Briisum gebeurd is Sieda Jansma die een der inbreken door de ramen geworpen heelt en Allard Dgkslra dis door mr Troelitra als een dor daders van de inbraak wordt aangewezen over de zaak is gaan faooren Het Spui te Amsterdam word gisternacht omstreeks 12 nnr in opichndding gebracht door drie lohotan Hsi blaek dat eeD jongnantch X