Goudsche Courant, maandag 14 november 1898

No 7736 Dinsdag 15 ovember J808 378te Jaargang fiOMCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooi o St ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regeJs a 50 Ceiiten iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMn No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij S met uitzondering van Zon en Feestdagen De priys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN HOÜVBAUTÉS Wij Toraoeken de Dftm i die om e IUiitb eerd mode album voor het Wlnter U io n nooh met ontvangio bebbea dit tt wiUan aanTTAffwi aan II MESJUilZBT C P k HetMlve wordt da omgaand gr tl aa franco toegeionde B st llingen tui af S5 fraaca vrU tm aUt kosten aan buis met 6 verboogioff IxM itit kutair ti Rtziiriul 1 1 KALFS LËVERWl R$T mGEWOIl$T PRE$KOPw uit de Fabriek ran A VAN DE BARSELAAR HojUverancier Hage Alsmede echte GelJersche en BaokelliainnieD Korte Tiendeweg D 8 de pistoolschoten tegeo zichi el ea had Karicht De politie nep eeo ToorbyrgdeDdeo koetiier MD dia er echter nietB rat scheen te willen weten want hy legdo de zweep over zyti panrd en reed yiioffs verder Ia emt raderbanr werd DQ de doodel k terwoode jongehoi nner het nabyzQode politiebureBD Terroerd waar h i spoedig ovprieed Siiidalgk ia men er iu geilaagd pbotogra fiêo met klearea te maken xondfr al de om slachtiife bekomende platen eoz die er tot aa toe voor iioodig waren Dit nieawe procédé beroat op het beginiel dat alle in de natuur voorkomende kjearen aftmon te niellan zgn uit de drie groadkleureo van h t Bpectram rood g el eo blaaw Men neemt drie negatieven het eerste bevat alle Htralen babalve de roode bet tweede rIIb bfhalve de gele en het derde alle behalve da blauwe De drie poaitieten worden geoomea op drie overeenkomstige lagen op ueti roode een gele en een blauwe en dan gefixeerd waarna die driejaagjes aatomatisch op elkaar berebtigd worden Dl afdrukken veranderen niet in hei licht daar men gean auilice atoff n bezigd e Men is er binnen 3 5 seconden ingeslaagd by goed licht mooie afdrnkkeo te kiygen Te Keulen is reedi oen vereeniging gevormd die toepassing vao dit proculé op zich neemt Turncostuums A van OS Az Md Taillonr Kloiwei K 7a 73a GOUDA TelephiMttt Bo li Beurs vuii Amsterdam Vrkrs Slotkrs 8 V 97 97 mi 100 86V 88 83 88 83 11 NOVEMBEB Nedimand Uart Nod W S 2 dito dito dito 8 dito dito dito 8 UoNSiB Olil Gouill 1881 88 8 lTALIH laBohr jving 1868 81 6 OoBTBNB Obl in papier 1868 6 dito in zilrer 18 8 6 Portugal Obl mot coupon 8 dito tiolcet 3 84 s 97 97V 7 103 3 77 227 V 101 SS 100 loov 658 476 103 60 101 198 utv 100 8 1867 86 SO f 116 UI S06 808 100 4 66 67 41 61 61 Tlv UNO Obl Binnonl 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito bü Botbn 1889 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfahjii Forpot lobuld 1881 4 TluKiiH Oopr Oonv loon 1890 4 Qen leenisg serie D Oeoi leeaing ene C ZdidAfe Bep ï obi 189 6 Mexioo Obl Buit Sob 1880 6 Vbnezukla Obl 4 onbep 1881 AVSTIBDAH Obligation 1896 3 lloTTiBDAH 8tsd leeu 1894 8 Nbd N Afr Hsndetar aand Arendsb T b Mg Certiüoaten BeliMaatBobapB dito Am Hypolbeeku pandbr 4 Oult Mij der Voratenl annd Or Hypotheokb pandbr 8 NodorlandBcbe bank aand Nod Handelmaatacb dito N W II Pao Hyp b pandbr 8 Aott liypotheekb pandbr S i ütr Hypotteokb dito 8 Oostbna OjBt Hong bank aand RusL llypotbeekbank pandb 4 AhBbika Bqut hypotb pan Ib 6 6 Maiir L G Pr Lien rort Nkd HoU IJ Spoorw My aand Mij tot Btpl V Bt 8pw aand Nod Ii d Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 tTAUü Spoorwl 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ital Sp mii A H ob Si Poii fj WaTBohflU Weonen aand 4 169 ROBI Gr Ku B Spw Mij obl 4 99 Baltiaobo dito aand j 14 Fastowa dito aand 5 I Iwang Doinbr dito arfud 6 j 106 KurBk Cb Ajow Sp kap opl 4l 108 dito dito oblig 4 AuRBiKA C nf Pao Sp Mij o 1 6 86 b 0 Si Nortb W pr C nand dito dito Win Si I oter obl 7 1=8 Denver Bio Or Bpm eert v a 14 Illinois Contril obl iu goud 4 l tu 1 I Louisv NaihfilIiCort v aand 66 Meii o N Spw Mi Ie byp o 6 108 11 16 118 1 Miss K tnsas v 4pCt prof aiind N York Üiit 8 o Woat aaud dito PuiiQ Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud B öt l sul Min i Manit f 1 7 Uu Pao Ilooflijii ol ii fi il 176 803 lM lOi i l 99 117 117 dito dito Lil o Col lo hyp O 5 Canada Can Souih Chert v aan 1 Vkn C Rallw Na Ic h d o O AmBtord Ömiibua Mij aand Hoitord Trrtmwo Mai b and Nki Stad Amatorlam aand 3 Hiad Uu t rilHin a mil 3 BjELOu Stad Ant torpoD 1887 3Vi S ad Bruasul 1886 S HoNe Theiss R uUr G Mltch 4 Ojstenk StaatsleeniK 1860 5 K K Oosl H Cr USOS SpANJR Stad Madrid 3 18A8 NcD Ver U z Avlii spoel eert WINTERMANTaS Japonstoffeu Velveteens met bubehuorende OARNËËKINOEN Veeren Cols Pelterijen in ruime keuze ü SAMSOM MARKT € OIJD Bttrgeriyk Stand QEI30UEN 10 November Catharina Marin ouders J A LiesboUt en T M van Velzea 11 JacobiiB Philippoa oadera J den Hertog eo A J RomiJD OVERLKDEN 11 Nov P W J ttn LoeDen 76 jaar ONDESTRüüWD 11 Nor K de Jo U te ItHterdam eo M van Weeldea j Hartog en H Moolennar T W de Graaff en S Vergeer J Gerritsen te Bemmel eo K vao Altena B van Leeet te Woerden en P Moeö P U 1KB ODDë SCHIEDAMMER 0EIIE7EE M erkt NIGHTGAF ADVERTENTIEN Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz AU bewijs vaa eohtheid i cachet en kurk steeds voorzbo van den naam der Firm P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEED clieuiisclie Wissckery VA II OPPENHEIMER 19 Kruiskatle Rotterdam Gebre efcoor 1 dnor Z M den Koning der Belgen aoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN 08 i 2 Specialiteit voor bet stootnen en verreu van alle üeerenen Damesgarderoben alsook alle Itindergoederen Speciale iuricbting voor het stoomen ran pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondtteid volgens staal bewerkt TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt SPBUMKumsyi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van ft tot S nar WOENSDAG en VRIJDAG van IMS nar I ZONDAGS niet Wie eeker zgn u da Eclito Elkol CftCaO te ontrangen leaamengesteld eo na vele proDfnemlngen ia den handel gekomen onder des naam des nitrinclnii Dr Hlohaells Terrurdigd op da beste nuchmes In bet wereldtoromde Mabblinement Tan Oebi Btollv rok I Eealm licb J rTQle telir Bik6l 3acao in Tietkantan bnaaen Den Bikut Oaeao la mat melk gekaokt een Msgename geamde dnnk loor damlijkaoh bruik een 1 2 th f i l iyili raa t poeder oor een kop ChoooUt Als geneeaknchligt drank bjj gnü ren diarrhee iMits met vater t fAniikai Verkrijgbaar by 4s ToanatMit H A ApaOiéken au t ijm c ftÏBÏ Qannatlnrtaenwooidlgw nu IMar hnd JuRut lattenkMI Amsterdam EalTetatraat 103 IfieuweLoterij Nieuw Geluk Den 20 November e k heeft de trukkiug plaats van do Eerste door den Staat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij InDtemps Vau de 50000 Nommerd worden lu dcii loop van 5 maandeu 350u © dus de helft vurdbuld ovir 6 klassen mut prijson getrokken tot een gezamenlijk beijrag van 5 wUlioei 283 325 MaiK waaronder zich de volgende hoofdprijzen bevinden eventueel Een half m illioeii Speciaal 1 a M 300000 1 a M 20000 la 200000 8 a 10000 1 a 100000 12 a 5000 ï 70000 35 a 3000 a 50000 83 h 2000 a 45000 2 k 1500 a 40000 164 a 1000 k 35000 319 a 500 Ï 30000 435 a 3008S930 ijM 800 16 160 130 100 94 B8 9 Van Dovenitaande pryzan wordon m deeerate klasse 1600 tot aeo gezamenlylc bedrag van M 96879 getratken Voor de trekking der eerste klasse welke Tolgons ambtelijke bepaling op den 20n NOVEMBER e k ie vastgesteld beve eo wij aan Halve origineel loten k Mark 4 o fl 2 40 Kwart g M H 2 1 20 tegen iusendiag van bet bedrag of tegen rem boura Alleen origineel loten worden uitgegeven welke met het Lubeckeohe Staatswapen zijn vooram Be trekkingeu geeohiedeii in het openbaar ODÜ r toezicht van regeenngsorganen en waarborgt de Staat voor prompte uitbutaliug der pryzen Van eene ieveriRg ver gebleveit V tt y Y 2000 stiks i soogenaamde Gratia voegen wij aas elke bestelling het ambtelijke plan waaruit zaowel do verdeeling der pryzen op de trekkingen dor verschilleado klassen alsook de betreffende inzetten blijken en zendoa wij onzbn belanghebbenden zender voorafgaande aanvraag de ofHoteele lijsten ua afloop van iedere trekking wordftn wegene klema toutwi niet juiat volgnnB model iiUKeToard runden tot dsn spotprq tui 4 7S ier fltuk reclitütreelu mui HH l nndt uwei c ens uitv rkoolit Desu UIH K nn P l iso t ilii but PftArd gebedi bfldakUoudi dnnki rltmiHt mvt btiUBAide rikndeii en vhii 3 oreade Aangezien het aantal dar uitgegeven loten betrekkelijk klein ia en in weerwil daarvan deze lotery talryke hoofdprijzen oplevert bestaat een zeer groote kana een hoofdpnja te kunnen behalen en is hier eone gelegenheid tot winnen voorhandon zooali zij ateohta zelden wordt aangeboden ïte itraepBn vooTEicn Klaina vagrruil Enselsehe Sport Dulibel Paarden eliBiis OrAD rklt nr gr on isoxSW beaaaid mat i pritoütiga breed fftreBpen foorsien blednn wIJ wa W venEoeken derhalve met beatellen niet ttt willen aarzeloD daar het etellig is aan te nemen dat de voorraad van loten spoedig uitgeput zal z n Kauf maou SMniou fnnten fc 4 p iituk wut warkalljliB waarde ft Beitalllngan t aenden mat dal deljjk drejB Mgett vooruitbataUnj of rembourfi attn Yerzendhuis Merkuur e AntiUnrdatH N Z Voorburgwal S6I Bankiers en Geldwisselaars HAMBURG H VAN Blommestein s Inkt is proJonderVin lelij de BESTE er vüli ome i ONSCHADELIJK apclüoorn hollaNd Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract méuh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van B W VüIV S CBAlR Co eD llaagf lywmiers VAN BCHA IK CO B If ellanthe is het botte niddel lar wateM VAN SCHAIK Co s Meliantbe geneeat Kinkhoeit VAN SCHAIK OO S Meliantbe geneest zoowel oud ala jong VAN SCHAIK Co s Meliantbe mag in geen huisgezin ombrelen VAN SCHAIK ft CO a Meliantbe eteat voortdurend onder Scheikundig toezioht VAN SCHAIK Co s Meliantbe helpt onherroepelqlc VAN SCHAIK Co s Meliantbe i bekroond met Uerediploma a VAN SCHAIK Co s Meliantbe is bekroond mot Qond VAN SCHAIK Co s Meliantbe is bekiDond met Zilrer VAN SCHAIK Co s Meliantbe ia verkfijgbur in faoona vui 40 ei to CU en y Firma WOLFP Co A BOUMAN AfoordrteM Westhaven i 8 Otmda J C BATELAND Sotioop D MIEBIES Kleiweg B 100 B T WIJK Oudettmter Gouda M KOLKMAN Waddhmietti B H TiN MILD Veerstal H ROLLMAN Bodegraven B 126 te fJouda PINK8E Meuwerkerk a d IJttel ictoriawdter uifde KetoriajBron f e Ober a hnsfein byBrn Tafeldrank Vanh£r oninklykef wsd erJ l€Mandm Bulteplandscli Overzicht De miniiterraad te WaabiagiOD seinde aau de Amerikaaoscbe oommisaarisaen te Fargi de opdracht om geea verdere benprekinf en toe te laten over bet recht om over de Pbilippijoea te bescbikkea maar te verklaren dat deeeoige aangelegenheid waarover nog gesproken kan worden ie de wyzo waarop de eüanden za lea worden overgedragen aan de Vereenigde Staten Admiraal Schley is benoemd tot bevelhebber van het Ëaropeesche akader dat binnenkort weer ingeiteld zal worden en eenige van de beste kruiaera zal omvatten Ër ie in de redevoeringen van deo Duitacheu keizer nooveel klank dat men dikwerf loa willen meeQflD dat de woorden klanken zonden bliivea en nipts meer Doch dan vergist men zich wel eenigiziaa want sedert den vaderlandalouzen gezellen door den kuiser aangeraden ïi eich het Duilache stof van de acfaDeoen te obudden beeft menig Doitacber met nieawe ideeën zijn vaderland aangezien op dezelfde wgce ala Heine wanneer by Göttiogen cpzyn ehoonat wilde aanfohouwen met den ing GÏBtereu zegt da Vorwaart9c ia door bet BflHyosche Polieeiprasidiem ooa redactte lid dr Adolpb Braun uit het Praisiache itaatsgabiad aitgawezen Ale grond voor bet beilnit wordt aangegaven dat Brauo door tgo werk ambeid ala redaktaar van de Vorwarta c tot last aaoleidiog beeft gegeven De Pmiaiicfaa politie heeft tut dezen nmatrege volgena de vigeerende wetten het recht daar Braun Ooatanrgkach onderdaan ia Van politiek atandpQSt beschoawd behoort de a maatregel echter tot da vele willekenrige van bet reaotiounaiie Prniaiacbe politieregaeringa yntepm Wat wordt met deze nieuwate politie daad beoogd vraagt da VorwürUc Meent men het Berlgnacbe orgaan van de aociaaUdemocratie schade te doen of weerloos te maken doordat men door een machtxprenk den redakteur verbant Boezner wg het betrearen een collega ta verliezen die lange jaren aan onze zyde werkte do ptuats die by moet verlaten zal door eeu andvr ingenomen worden Aan verbaoniugen zyn wg thaus achier gewend Wy hebben verbanningen in t groot gezien in Steeawyk in Silezifi en in andere dealen van Ooat Proiaen Ook de verbanning van een bnitenlaDdacben redaktear is niets nienwfl Kortelings werden twee baitenlandsche redoctearen van een lociaHati cb blad ait Saksen varbannen Het Doitaobe Ryk dat naar boiten ztoh FEVILLETOX GedeoksotiriUen van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING iVflW het Frantch ooB W NUTTKB8 42 De inhaud werd door Martial voorziohtig in de flesch gegoten ta verving juïst de uitgeBcbonken hoeveelheid Toen Bloot hij do fleBcli met kurk en capsule en maakte de breuk in dit laatste dio hij onmogelijk bad kunnen vermijden onzichtbaar met eon iu het vuur gloeiend gemankt tafeliues zoodat het aanbreken der öeBOh ia hot geheol niet meer te zien was sclfs ni t bij nauwkeuriKO waarnemiug En thanr volkomen zeker vai bet gr ukken van tijn plannen atak Martial eun sigaar op plaatste sioh zoo gemakkel k mogelgk in een fauteuil bij bet helder brandend vaar aloeg de boenen over elkaar ea wachtte Kn al wachteado en in gadaohtea verdiept don blik itaroogond op de verraderlijke fi ach gericht oTerriel hem een liohte sluimeriDg ieta tussohen wak n en aiapsn Zya hoofd tonk langzaam voorover op zijn bont aiJD ademhaling werd lichter en geregelder Ja ues Fi ford de ondankbare besobermeltag van monsieur de Frëaulx hij de moordenaar zyns aoonSt da vardatvar van Louise da Boaaeterr da zoo sterk voordoet handelt zóó dat men aan nemen moet dat het bang is voor een paar vreemde aocialiateo De poli tiepresident beeft ons niet alleengeen achade gedaan maar ons een uienwwspen verBcbaft beatoit de Vorwarts datwg znllen gebruiken ookc ♦ Beden zal in Zwitssrland een volksatemmiog plaats hebben over eeo vraag die by de veroordeeling van deo moordenaar van keizerin ËliBabeth opnïenw ter sprake is gekomen zal er recbtaeenbeid bestaan in de Repnblïek Die vraag is van groots beteekenis ett de stryd die daarover ia gevoerd doei dnidelgk aitkomen dat men wgziging verlangt van het thans bestaande kantonnale atelael Voor het civiele recbt is rechtseenheid noodzakalyk omdat de vericbülende recbtsbegrippen in 25 kantons atorend werken op het levendige verkeer in Zwitserland en de vraag waar de heericbappy der Bondswetteu begint moeiiyk te beantwoorden is De voorataodera van bet gelyke civiele recbt wyzen er op dat de inroariDg ervan bet ver keer zal bevorderen de veiligheid zal doen toenemen het krediet verhoogen de handel en nyverbeid in een bctare positie zal brengen tegenovei de vaak bittere concurrentie met het boiteotand en eindelyk het bewottzyo van eenigezindhetd cal aanwakkeren by df Zwitsers D3 gelijkheid ao het etrafreoht wordt eveneens van vele zyden krachtig verdedigd Ieder jaar worden tal ran bewyzen geleverd van do dwaasheden waartoe bet ongelglte kantonnale strafrecht leidt Loccheni kon in Qeoève niet tot de doodstraf slechte to t levenalange gevangania raf worden veroordeeU Bad bij zgn miaaaad in een ander kanton begaan dan zou hg ter dood veroordeeld zyn Dit ia a echls één voorbet ld uit vele De voocatandera van de gelgkbeid wgzen ook op het groote sociale belang van den maatregel op da verbeterde zorg voor verwaar ooBde kiodareu op de inrichting van werkhnizeu en verbeterhnizen op ds bsttrgding van de oorzaken der mtsda leot zaken dia bij de kantonnale rccbtapleging geheel of grootondeels worden verwaarloosd De tagenatandera dor eentralisatia treden ook tbaos weder met buone argnmeuten op die bg elke gelegenheid worden toegepait en die niet opwegen tegen de groote voordaelen van een verstandig tofgepast jgelykrormigheid Maar daar de voorstanders van kantonnale macht zeer sterk zyn verwacht men een cberpea atryd by de atembns moordenaar en inbreker hy droomde En voorby zijn geeateaoog trokken al degenen die hun verderf badden gevonden door met hem in aanraking ts komen lang vergeten miadaden aohijnbaar run weinig belang maar vrocsetjjk iu hunne gevolgen schoten hem amklagend door het brein Verwijtende stemtaen van misleide alachtoflera klonken hem in de ooron jammerklachten van door kam valachelyk aangeklaagden en op zyn valsche getuigonia ton doode gedoeradon verschrlkton hom Knarsetandende mannen en handenwringende vrouwen daagden op uit iederen book der kamer ou groeiden aan tot een menigte dio de handen uitstaken alfl om hem te grijpoa en te vorsobeuron En te middon van die allen zag hy de raiahaudeldo vernietigdo dochter van zyn weldoenor en zijn zoogbroeder wiens naam hg stal Eensklaps verdween allei on liet niets na dan een grafkuil waarin allen verzonken fchonen to zyn en een gillende stom die hem on verstaanbare waarden toer ep Vol afgrijzen sprong by overeind wreef zich de oogen en mompelde ouvergenoogd fDat is niet zeor bemoedigend dorgolijke tooneelen te lien op een gewichtig oogenblik ala dit Als ik bygeloovig waro Twes slagen op de kamordenr met een zeksre tuBschfinruimte tusachen eiken slag brachten eeoBklaps eoD ommekeer in tyn gedaohtenloop irDsar komen de gevonniaten daar naderen de tar dood veroordeelden om bun galgenmaal te genieten Houdon wij ona goed Haastig liep hij naar ds deur ontsloot dezelve ea ontving zi a gasten op potsierlijke beleefde wjjze Db Italiaaoache Regeering zat op de a a iotaroatioaale ConfereDtie tot baitryding vin het anatobisme aan de vertegenwoordigers der mf aadbeden de volgende vonrstellen doen de anarcbisten te beicbonweo als gewone misdadigers wi r misdrgren gostraft worden als vergrypeo tegen bat gewone recbt in te voeren de nitlevering van anarcbitten welke tot dna verre onmogelyk waa omdat zg verkoerdetyk werden besebouwd als politieke misdadigers maatregelen te nemen tot onderdrukk ng van da auarcbiitisobe propoganda door da pers ioatalling van eeu internaiioaaloD politiedienst tegan da anarchisten i JËen deel van de nog twgfetacbtlga verkiezingen in de Vereenigde Staten is gebleken ten gnnate der Republikeioen te zgn uitgevallen Volgena de laatste berichten is de itaud in het lluU nn 182 ropublikunen 3 zilver republikeinen 4 popnliateo en 160 democraten In 8 districten zyn de verkiaziogen nog Iwgtetacbtig Zelfs als deze alle ten gunste van de jdemocra en oitvallen hebben de repnblikeinennog een meerderheid van vgf atemmen De party die voor de inlyving der Filippyaen is beeft dus da overwinning behaald De Amerifaaansebe ontruimingscommissarisaen voor Cabo ago ovareengekomea dat bet dryrende dok m de haveoa van Havana bet eigendom van Spanje blgft De ontruiming gaat laogi oam vooi ÏI t Amerikaaaaobe beaeitïogaliger wordt tegen 20 November rerwaoht De Amerikaansche Kegeeriug beeft voor Cuba een nieuw tarief voof ioroerrecbten opgemaakt dat waaracbgnlyk san het eind van deze maand in werking zal treden het tarief ia nog niet bekead gemaakt De ellende op Cuba neemt steeds toe Verspreide Berichten nnEvrus Een nota van Havaa maakt bekend iWy ontrangen zoo even een telegram uit Golmar in Ëlsas LotbariDgen geteekend Wail en bevattsüde deze woorden Kapitein Dreyfus dood Wy hebbeo daaromtrent oog geen ofHcieete inMchtingan kannen inwinnen De beer Badsmard de schoonvader van Dreyfas tot wieo wy ons bebbeo gewand gelooft niet aan da alechte bericbten over de gezondbeid van zgn schoonzoon omdat hg twee dagen geleden door bemiddeling van het ministerie van koloniSn oo zeer goede berichten ontving Wij moeten hieraan toevoegen dat onze oorreapoodant te Colmar niet Viti beet en en geleidde hon Bchortaeud on glimlochond naar hunne respootievelyke plaataen Gij zijt vreoselyk procies op tijd zeido hij ik had u immers oen uur eerder verwacht Ga ztot tr was hier veol to vorandereu en dat heb ik nu alleea moeten opknappen Gy zult het me dit nemende niet ten kwade duiden dat ik volle tien miauton roor het vaur heb zittei slapen Hebt ge lang moeten kloppen P rik wilde Juist voor do tweede maal mijn aankomst aankondigen toen gij opondoedt Kn dat ia maar goed ook want die deur ziet or me niot naar uit bestand to zijn tegen don achop dien ik van p an waa haar te geven Ik was dan misaohien met deur en al m da kamer gorold gij alanpdronkon on niet heeUmaal ruim van geweten waart mogelijk opgssprongen hadt my raEssobien bij de keel ge grepen waarop ik u hioraan valt nio to twyfeleQ hel raam uitgoslingerd zou hebbon Uit een kleinigheid Iran aoma vreeselyk veel voortvloeien gflyk ik zooeven nog myn vriend Dyok Cheater zelde toen we aamen apraken over den heertijken ommekeer die er in d u laataton tijd in onzo omstundig hoden heeft plaata gevonden Martial s ge aat vertrok zich b j do ien schimpaohout op zijn hnlpolooze onmacht tot oen afacfauwalyken wreeden glimlach Indien or nog een zweem ran aarzelen om deze Heden den doodelijkon drank te doen drinken in zijn hart whb dan werd daartoe thana onherroepelijk besloten Hui dood was thans onafwei dbaar fSaprisll ging Trabncos voort die gaarne vorgelykingeu uit de fabelloer aanhaalde voor zoover bjj daarmeda bekeod was wat in gean hoogen graad dat wy in deze stad geen petsooD 40 dien naam kennen Da carreapondent van Havu te Golmar aeint dat het bericht van den dood van Dreyfna aan de politie en ook hem onbekend is Bbl Volgem de Matin zal het Hof f an Cassatie Dreyfus per rogatoira commisjie op zgn eiland doen ondervragen Da opdracht daartoe zon reeda per telegraaf aan een magistraat in Gayenne zgn gezonden De tGanloix vertelt dat bet rapport van kapitein Tavernier in zake de aanklacht tegeo kolonel Picquart gereed ia Di Rappel c kondigt een iaaohrgving aan om aan dan kolonel aen eare sabel aan ta bieden Cavaignao heeft volgena de Matin c aan eenige vrienden verklaard dat waonaer hg niet gesproken bad voor toaboordera die bem acfaenen een vooropgevatte meening to hebben by volgena zgn eigen meening wet te verstaan hen had moeten overtuigen van Dreyfas achnld Hetrelfde blad meldt dat Loew deo ndvocaat Mornard de verzekering beeft gegeven dat de inhoud der voor het Hof afgelegde gatuigania an hem zou worden madegadeeld tatkena na het hoorea van een bepaalde groep zoo de voU geade week die vaa de vgf miniatara Onder het opicbrift Ëeovondig verbaal bevestigt Reinach dat Dreyfna den 24ateD September ean allarwanbopigateu brief beeft gosQbraven aan den gouverneur van Ooyan welke brief Donderdag door eeo ambtenaar van koloniën medegedeeld is aan ds ecbtgenoota van den banneling Ik kan niet meer altgd nieta niets t zoo luidt het daarin Het is een brief om een steaoan nart te varmnrwen z t Reinacb Daarom is deze naar Oapny gegaan uit naam van mevrouw Dreyfna verzoekende de aanhaogigmaking der revisie te mogen berichten De chef da cabinet een broeder van den minister beeft bem Vrydag om gf uur oen weigering overgebracbt Ën sohrijft ReinBch bet is toch geen ganst welke ik vraag A Is de straf niet onwettig verzwiard was geworden zon Dreyfas reeds onderricht u geweest van het Arrest van het Bof kU bg sterft op dit oogenbtik onbekend met de baschikking welker mededeeling hem zoo gered hebben sollen Frankryk en do medscbheid eeo rresselyke rekenschap vorderen van Dupny Do brief welke voor Ësterhazy zoo verpletterend bewgs is blgkt geao nieuw stuk te zgn Reeds voor ettelgke weken hebben wy er over gelfeen Maar toen vooral in verband mnt bet feit dat treff indo ovareenstamming met bet bordereaa Ëaterbacy eindigde met de woorden Je para pour te camp de Cbaloos t het geval was sapristi flLuouUue dineert by Lucullua I Pabuleux if bon zeer tevreuleu over u Go hebt de zaken ferm in ordo gebracht Ik bospeur beterachap by u wat KastTrybeid betreft wat ik oon van de voornaamBto deugden noem die oen vrioud rersioren kunnen Uwo ontviingst van keden is hael wat beter dan die van giateren indien men nog vergelykiogen daar taiacheu maken kan Kr is van slles naar ik zie DyckOheatar kyk nu niet zoo mur meer Moet zolfa oen Tlngelachman bij u1k eon gezicht als deze kamer op hot oogenblik oplevert met glimtachoD en geboet en al zyn atnurtcbbeid laten varen en alle atijfboid terzijde stellen F f ifMyn vrienden zeido Martial denk oiot meer aan myn ontvangst van Riateron Ik erken hot dio was weinig feestolyk Maar thans ia dtt een beel ander goval Gisteren waron wy in een woning waar ik ondergeschikt ben en waar ik voorzichtig dien te wezen Maar hier beu ik thnia en kan doen en laten preciea wat my goeddunkt Wacht maar tot ik eigonaar ben van bet vermogen dor De Baasetorres 00 gy tuU nog wel andere zaken I ele ven miJD waarde vrienden I Dan zullen wy eont feesten on diners eo partijen hebben Knkol er aan te donken doet mij reeds watertanden Vsa ding is zeker ik zie at eu ik wist het bttiteodien reeda lang gy zyt eon jongen die bat teven liegr pt on ik zon een lange lofspeech houden als do woorden mij maar te bioaen wilden sdiieten