Goudsche Courant, dinsdag 15 november 1898

lUl U 18 It tl 1 11 u is 1 e 11 88 1 7 t 11 41 1 14 t 11 11 11 11 IJl 1 80 I OI DA UTÏICH t viavovt Uouda 5 10 6 89 6 S4 7 1 8 14 9 07 10 19 10 57 11 00 11 10 11 58 1 10 iM 4 81 5 10 6 05 6 55 8 i 10 17 1 iel üudew 6 85 5 ff ff ff 11 14 ff 1 87 ff ff 5 87 7 10 5 S 7 8 1 8 08 ff ff 11 11 ff 11 17 ff 1 45 8 84 5 45 14 7 18 8 48 10 34 ff V Woerd 10 41 ff 1 Utrsehl 08 7 18 7 04 8 1 8 5 9 89 10 51 11 45 11 81 1 15 8 08 3 0 5 04 4 7 39 9 11 11 1 d Ulreeht 15 88 7 45 8 87 8 49 9 00 9 10 10 15 10 88 11 38 18 01 1 37 8 08 1 10 1 1 4 48 88 6 88 6 16 7 8 9 0 10 01 10 34 1 Woorden 40 8 8 08 9 16 10 38 11 55 11 14 ff 1 47 4 1 55 7 11 n 9 10 9 11 ff 10 4 üudew 1 14 ff ff ff 10 4 ff ff ff ff 4 14 ff ff 9 l f ff 1 Gouda 1 17 9 0 9 11 9 1 10 0 11 10 11 11 a bO 8 40 4 87 10 1 10 7 11 1 15 9 41 K M 11 10 1 hebben tangehonden totdat by da wattaltgn beslist om ran Sgkswege een buitenharan te Sehereningen osn te leggen Ds commissie bestond nit de heereu J F W Conrad tooriitter A H C M J IJzer mans P Loopugt B C J Lodsr S ran Velzen W Dolk M de Mos Jr A 0 Viseer rapportenr en P C Eror In zgn no a komt da haer IJzermans tot de roncloaie dat de bomscbuit als zoodanig zich op den duur togen de kieirsartoigen niet zal kunnen faandbaren waaruit s i rolgl dat het aanleggen ran een barenwerk uitsluitend voor die vaartuigen geen roornitzicht heeft en gwn stenn verdient rermita de Soheteaingaehe isacherg op deo duur alleen door een diepe haren nebaat ksn worden De heer De Moi treedt io sgo nota ia een ceilegging der cgfers aangeroerd in de brochure Benediotas zoomede in een beogfering rsn het rerlies dat door hel ongemotireerde harenen ta Vlaardiugen rarkregen wordt en komt dan tot da conclusie dat Sehereningen door bet missen lan een baren een jaarlgksch rerlies ran circa 4 ton Igdt Naar wg vernemen bestaat bg de Nederlandsohe spoorwegmaatschappgsn ernstig bezwaar om te voldoen aan den wensoh dsr regeering om reeds met 1 Februari de dieneteu riisttijdsn roor het personeel te regelen op de wgse als rerrat in de ontworpen wjjziging ran art 113 ran het algemeen reglement roor den dienst op de spoorwegen Met het oog op de ingrgpende wgiigingeu wordt ds termgn ran roorbereiding reel te kort geacht Beroepen bg de Remonstrantsche Broederschap te Groningen da J H W Bisschop Boele ta Dokknm Turncostuums OS Az A 7an Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA In de Tsmps komt een brief roor uit Den Haag waarin zaer wordt geprotesteerd tegen bet roorstel omtrent de rerhooging ran den BooijuB op den wijn De tegenwoordige accgns zegt ds sohrgrer is reeds borenmatig hoog rsn sommige wgnsoorten ontraugt de fiscus mser dan de inkoopprgs bedraagt Een rerhoogde aocgns zou een nog grootere rarralschiug ran den wgn dan thant tengerolge hebben zegt de sohrgrer Fraakrgk lerert alleen 1 5 deel ran de wgnen die near Nederlaad geïmporteerd worden Nederland exporteert roor 1 5 deel ran de ouiteDlandsche kaassoorten De FraoBcbe regeering zou dus tot repreasaille maatregelen kunnen orergaan waarroor mso in politieke kringen in Nederlaad zegt ds schrgrsr reeds rreest Ds Franaebo diplomatie zou reeds stappen hebben gedaan om da bedreigde Fraoschs belangen te beschermen Gemengde Berichten Man sehrgft ons nit s Hagei Dat in zake Gebrs Hoogerhuis aan eene reohterlgke dwaling niet ernstig meer gedacht wordt is te begrgpen wanneer men in oanmerking neemt at de gronden en motieven waarop hunne vel deeling steunt uiet zonder boziTsar ontzeuowd zgn geworden en al b t gepraat eu geschreeuw daarofer ran mr Troelstra c s bg isder onbevooroordeelde die de politiek er buiten laat niet de minste sympathie rar wekt ook Liet bg de Kamerleden Eene geheel andere zaak in daltelfde genre heelt zich on angs voorgedaan Twee personen worden wegens begaan raiadrgf niettegenktoande hunne stellige ontkentenis lot eenige jaren gevangenisstraf veroordeeld Nu te die straf ten deele reeds hebben ondergaan komt iamaad wiens geweten ging Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1S98 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich OOUDii ÜOTTIKDlUviei vnia Eallerdtm 8 80 8 18 9 C1 9 84 9 48 10 11 10 80 11 81 7 8 7 tl 40 D r r f door 7 4 8 11 9 9 18 1 8 10 19 11 8 11 0 11 17 1 44 8 0 8 4 4 08 10 19 1 4 10 M 1 01 10 41 8 08 9 47 10 18 10 49 11 4 1 0 11 47 1 14 9 09 4 0 4 14 SOODl DEN Htasvt 11 18 ll l 18 8 1 14 1l 4 11 10 ff 1 8 ff ff 11 41 ff 1 19 ff ff 11 ff 1 88 ff ff 11 11 48 1 31 1 41 4 18 11 85 11 11 7 45 7 1 14 3 8S9S DMtgdi igo in woordeo ungahuld tli Ijewjj dat Ëit rb 7 in lyn rerhoot heeft g va n W u DO d britf git deonlfdan tgd itamt U h t bordaroaa is het ija para en manoanTre € aaa het alot an het boider ao Idoende rerlclaard Het ia lakar opmerkalgb dat Eilarhaiy die geljk na blflkt erg door de eobaldainberi werd geplaagd op eigen koaten naar het kamp ging en nog opmerkelijker ii dit alles ali de Volontét geiyk heeft en do briel een belofte herat om alles te beulen als hij nit het ksmp lerngkoert Dat wj t er das op dal Ëstarhaty die TOot de kampdageo geen geld bad na dian tgd bjj kas ïon itjo Feankiuk Dit Pargs wordt gemeld dat op den rechter ran initraetie Busgy een moordsanslag gepleegd i Toea hg den Bonlerard dn Palais orarging loste een rronw twee rerolrerscboten op hem De rechter werd in hot hooid getroffL n cgn toestand is ernstig Da moordenares een juffroaw Hnaqae is in hechtenis ge nomen De aanleiding tot deo aanslag schgot een persuonlgke reete te iga Ehoiumd In ds bunrt san Londen beeft san afsohnwIgke misdaad plaats gehad £ en man seriooht nachtrerblgf bij een bakker die hem losstond bg den oien Ie slapen Toen de bakkersjongea later de bakkerg binnentrad werd hg door den gast met bglslagsn afgemaakt terwgl zgn Igk in deo oren werd geworpen Tegen rier nar in den ochtend kwam de bakker beneden en rerbaasde tich zgo koecht niet te sien Op s jn vraag kreeg hg tan den moordeaaar ten antwoord dst de jongen ongesteld naar bed waa gegaan Toen de bakker daarop lelf naar den oren ging werd ook hg ran achter door den moordenaar aangerallen Hall bedwelmd trachtte hg te ontsnappen Maar de moordenaar bracht beiD rerscbillende messteken toe waarna hg rlaohtte Op het bnlpgsroep rao den gekwetsten bakker kwam de politie aan die deo moordenaar gsrsDgen nam Bjj onderioek werd hetorerschot ran dee knecht in den oren geronden Het sobgnt leker dat diefstal de drgfreer tot deie misdaad is BINNENLAND PROVINCIALE STATEN UE ZEEHAVEN Het rapport der Staten oommissie omtrent de subsidieaaorrage ten bahosre eener aeeharen voor risicherstaartnigen ts ScheroDiagen is rerschanen Het gaat rergeield ran twee nota s een ran het lid deo beer IJzermaos de andere ran het lid den heer De Mos De oommissie behandelde in da eerste plaats JP de rraag of de rroegere Ststen besluiten waarbg telkens een snbsidie ran 3 ton nit da prorinoisle kas roor een haren werd toegekend rwhtmatige rerwachtingea hadden opgewekt aoodat de Staten daarrso niet sooden mogen terugkomen tonder ta kort te schieten in de Terralling ran aedelgke rerplichtiogen De commissie wss eenstemmig ran oordeel dat Ged Staten ran ban eerbied roor de bealniten der Stalen bljjk haddan gegaren door ook nn een harensnbsidie roor te dragen De garoelens liepen echter niteen of dia rroegsra beslniten aan de Staten eenigen band uniagden Ooudt 8 7 1 8 10 8 88 9 14 9 18 Moordredil door 7 81 Nieuwerkerk 7 89 Ospelle 7 48 8 41 8 49 8 8 aetterdaa 4 48 1 8 18 Oapelle 4 8 08 Nieuwerkerk 04 11 Hoordreeht 11 8 19 Souda 8 17 18 8 8t Gouda Zereahuissn Moerkspelle ZoetermeerZegvraard Voorburg s Hans 7 80 8 80 9 17 7 41 1 41 7 8 1 1 ff 8 07 9 01 ff 8 11 9 08 9 48 7 10 sUage 40 Voorburg B1 Zoetermeer Zefcwserd 6 8 Zsrenbuisen Moerkspelle 6 17 louAa 6 18 Da meerderheid betoogde dat de thans roorgedragen haren ran 2 M diepte iels geheel aadsrs is dan man rroeger betoogde de min derheid dit niet onikeoiaada wu rag meaning dat men rroeger da inbaidie niet had verleend met het oog op de stoomraart maar in het belang der risscherg Bg meerderheid raa etammen werd besNst dat de Stiten naar het oordesl der commisais ia geen eokel oplicht gebonden sgn door de rroegere bealniien Alsnn kwam de vraag ter sprake of wanneer mocht worden asngeoomen dat de na ontworpen baren son zgn een goede broikbare riasohersharen dan het provinciaal belang daarbg roldoende zon agn betrolikeo om een aahsidie ran 3 ton te recbtrasrdigen Dg argumenten die in den laatsten tgd roor als tegen bel harenplan agn aangeroerd werden in hoofdtaak gerelsreerd en deden de commissie met 5 tegen 4 stemmen beslniten om als baar meaning ait te spreken dat hst aanleggen ran een roor de rissoberij broikbare baren in het proiinoiaal belang moet werdaa geacht en de rerzocbte snbsi e zonden wettigen Daarna werden nog rsriohillende rragen omtrent de broifchaarbeid der aan te leggen baren besproken en te dien aanzien werd met 5 tegen 3 stemmen de beslissing gen t8ien dat een baren gemaakt naar h t ontwerp waarroor d gemeente a Orarenhage aobsidie rerzoekt oobrnikbear moet worden geacht terwgl het lid ran Qed Staten daarorer geen oordeel wenschte nit te spreken en tioh mitsdien rnn stemming onthield De meerderheid d etde ook niet de sienswgzs ran Ged Staten dat de Staten de beslissing orer de bmikbaarheid der haren aan het Bjjk moetea orerlatsa De minderheid baodharende baar sienswijze dat de roorgestelde haren beter was en heter oordeel rerdiende dan daarorer door de meerderheid was uitgesproken rond het rolkomeo natnnrigk dal Ged Staten en met hen de Staten tooreel rertronwen stelden in de Keg dat zg van de gedochte uitgingen dat een haren die door de Beg wordt aangelegd een bmiktiarb zal tgo Orereenkomstig het roorstel der meerde beid we rd met 5 tegen 4 stemmen bealoteD dat het antwoord op de rraag of de aan Ie leggen haren brnikbaar zal zgn niet oon het Bgk kan worden orergelaten maar door de Stalen moet worden gegeren Aldus besloten zgn e werd het roorstel gedaan om aan den Gemeenteraad ran sOra renbage te antwoorden dat de Slatsu ban beslisaing om al dsn niet aan de gemeente s Grarenbage een subsidie tos te kennen roor esn binnenharen hebben aangehouden tot bij de wet zal zgn betloton om ran Bgkswege een buitenbaren te Sohereningen aan te leggen Het voorstel werd aangenomen met 5 segela 4 stemmen Naar bet oordeel rau het meerendeel dar leden was hierdoor terens uitgesproken de meerderheid der commissie geen adhaesie kon rerleenen aan bet roorstel rau Gedeputeerde Stalen Hat lid ran Gedep Staten rerklasrde erechter prgs op te stellen dat alsnog werdgestemd o er het roorstel ren Gedep Statendoch gewgtigd in dier roege als bierroren isgerelateerd dat io voorwaarde a het woord orereenkomstig is rerrangen door sin deugeeat rans j Aan dat rertoek roldoende werd het aldus gewgzigde voorstel in stsmming gebracht en verworpen met rgf tegen rier sMmmen 9 54 10 11 11 11 9 18 9 7 10 14 ll K 9 1 IO l 10 44 11 4 9 4 10 11 ff 10 17 ff 10 81 10 48 10 16 10 S4 11 17 door 9 0 1 De commisaie heeft mitsdien aan de rergaderiog roorgeite d dat aan den Gemeenteraad ran s rarenhage aal worden geantwoord dat da Staten hun beslissing om al dan niet aan de gemeente s Qrarenhaga een subsidie toe te kennen roor dan aanleg ran een door dis gemeente te maken bioneobareu te Sohereningen kaogen aan de jnstitle maedetlen dat h Willem May en zekere Maarten de Graaf dat miadrgf hebben gepleegd En die meedeeling ging gepaard met zulke talrgke en aannemelijks aaawgziugen dat de Haagscbe Bechtbank meende dat eene vervolging tegen die twee personen niet mocbt nitbigrea Op de tarecbtzilting ontkande de Graaf alle schuld bewsronde dat May s rerfalal enkel tsn doel had om nit wraak hem aehtar dstraliss ts krijgen hetwelk May ala een looier rertinsel betwistte Wat geecbisdt nu Msy die schuld erkende werd tot 2 jaar veroordeeld en de Graaf wegens gebrek aaa wettig en orertnigeud bewgs rrggseprokea Ia hooger beroep eohtar sprak bsl Hof met berestiging ran het roanis roor zooreel de Graaf betreft tók May rrg oudst tgne bekentenis geheel op sichtelren stond dat wil zsggen niet door eanig ander bewjjsl middel werd berestigd Nu lAag toch zeker wel aangenomen worden dat May niet nit liefhebbarg wrMk of wat ook zich zelren tot 2 jaar gevangeoisstrat tich zou laten reroordeelen ala bij den diefstal niet had gep es d temeer omdat hg de te dier zake vroeger reroordeeldso zelfs niet kende en dus ni idSg hen de sohnld op tich nemen wilde En erenzeer mag aangenomen worden dat de zMr precise en bepaalde aanwgzingan ran May omtrent bet plegen ran den diefstal op den strafrechter den indruk ran onomstootelgk waarheid herattende moeten rerooriaakt hebben bg gebreken waarran zelfs njeeae instructie allerminst eens gerechtelgke rerrolging ton zgn aanhangig gemaakt Alzoo feitslgk worden de Graaf en May aohn dig geacht ran daar da tegen hen ingestelde rerrolging Fsitelgk worden dus niet Rchnldig geacht de twee personen die al eenige jaren als schaldig aan dat misdrgf weiden reroordeeld Vandaar is gewettigd da rrato in menige oourant aan het hoofd der meepïelingen orer deze zaak is gepisatit sReobterEke dwaling s En is msds gewettigd deze vvaag boe is naar recht en billgkbeid de rerdbedelgk reohterlgke dwaliog zooveel mogelgk Vo heratellen Het antwoord ligt roor de haqd door aan da beide rro ger reroordeelded soo spoedig mogelgk gratie te dosn rerlesavi roor hun nog orerigeo siraftgd Alteen daardoor wordt tooreel mogelgk tegemoet gelomen aan hetgeen billjikheid en rechtvgeroel rorderen een onder mddel beotoat er niet Gisteroofatend om halfslf ontdekte men rlak bg da rgkapostbrug te Wemeldinge het lijk ran den arbeider A Boosendaal uit Bobore liggende in een brsede sloot grenzende aan het bietenveld waarop hg werkzaam was geweest De politie en de inmiddels ontboden geneeeheer dr Eruise kondan geen taekeuen ran geweld bespearen en vermoeden dat da ongelukkige Hrgislerenarood io den donker in het irater is geraakt Hg was een oppassend man en rader ran 3 kinderen Men meldt nit Leiden Te 7 uren hedenarond ontatoud een herige uitslaande brand in een peroeel aan de Rijnen Schiekode Toeu de brandweer Ier plaatse rarseheen stond het perceel in lichterlaaie alsmede het aaa tbgzgude pereeel Beide woningen brandden nagenoeg af Vermoedalgke oorzaak bat uitslaan ran niet met genoegzame terg ootstekan raa een petrolenmkochel Dat is aangekomen I Hst hoofd der school te Venroai had hst ongeink met de hand op aan reohtopstaande 8 41 8 7 4 8 4 8 11 1 8 11 7 11 7 1 11 10 04 10 11 I 8 11 e 8 09 10 18 19 f 8 18 door 10 18 4 1 10 40 4 10 1 80 7 0 l i 8 0 1 10 10 84 10 4 II an 4 40 S 17 4 0 V 8 17 4 7 e 4 04 e 41 10 8 47 7 88 9 17 10 1 Da D traiaeu bUMd I 1 47 f Ie en Ie kl Ilk g r 9 4 rtisiser moet sieh f ff 10 01 ff hMrendisn roorzisn rsn 7 48 1 10 10 07 lO Htean bsirüs i t 0 80 8 19 O 4 49 4 8 1 4 15 7 14 7 1 ff 7 ff ff ff ff 4 ff 18 ff ff ff ff 8 18 ff 11 ff ff ff ff 8 19 door 18 S7 8 11 48 8 04 8 14 8 8 4 10 10 89 11 O ff 10 11 ff ff r 10 11 ff 1 H ff r 9 11 lO SI 11 n 44 7 1 S 40 4 10 1 85 1 41 1 51 l Ot 1 17 4 31 4 89 4 8 04 7 10 11 8 18 1 80 6 8 6 0 9 11 10 05 9 14 ff 9 48 ff 9 59 10 10 lost S 14 4 17 7 41 e O u D A 1 laaTCiiDAM Joida 6 89 1 14 9 48 10 7 11 10 4 11 10 T tl 8 16 I0 17 M Anut W 8 01 9 0510 85 11 48 1 1 00 87 8 40 10 01 11 17 AmsLC 110 9 II 10 50 1 08 1 18 11 10 11 11 41 lBst 0 8 7 0 8 10 9 0 ll K 1 11 4 4 41 6 10 4I 1 4 Anu W 7 10 l K 1 10 11 10 3 08 4 00 8 00 35 8 00 10 1 Oouda 1 0 9 11 lO Ot 11 1 1 1 4 41 5 M 7 4 1 49 11 1 griffel ts slaan ten gerolge waarran deze aan den andsr n kaot te voorechgn kwam Na eea pgolgke operatie mocht het aan den inmiddels geroepen geneeaheer gelukken de griffel er uit te verwgderen Tnrfstrooisel en turfmolm zgu de beste bedekking roor rozen zwakke struiken in den rollen grond nienbedden enz ze houden niet alleen de planten droog en bereiligeu ze tegen rerrotliog maar te weren ook de rorit af en rerhinderen dat de planten daardoor beschadigd worden Om buizen gas en watermeters enz enz roor rrieten te bewaren is tarfmolm ook een goed middel en bij dunne muren is het beptald ooorertroffen De goederenboot Zaandam utrecht eigendom ran deo heer Soelleman te Zaandam kwam heden middag in het Noordzeekauasl in aanraring met het nit zee gekomen Doitiche stoomschip Norma eu is dientsngerolge nabg het zgkauaal F getooken De passage is niet belemmerd De Norma fcbeen onbeschadigd en beeft de reiv roortget t Dè slachter J r d Graaf Mz te Lekkerkerk zou eergisteren eea rarken slachten en daar dal dier erg woest was bad hg er eeo groot ongeluk bg In plaats ran bet dier esn doodeljjken steek toe te brengen etak hg zich selren zoodanig io zjjo beeo dat bg zjjo werk niet teo uitroer kon brengen Er werd dadeIgk geneeskundige hulp werd ingeroepen Men meldt aan de N R Ct De gelden benoodigd roor de terugzending der 37 Jarsneo zgu zoo goed als bgean Dete uitkomst ii Ie danken aan het groot aantal welwillende gerers nil verscbiüeude oorden des laudv niet het minst uit Rotterdam De commissie heeft reldoening van baar pogen vooral heelt dit merrouw Levyssohn Norman dis hnis en haard ter beschikking van de Jaraoen beeft gesteld eo niet gerust beeft ródr de orerbrengiog verzekerd wat De daokhaarheid der Indiërs is zoo groot Zg zgn zich geheel bewast van belgeen roor hen gedaan is en hebben geen woordeo genoeg oni te danken voor de hartelijkheid die tg in dit land hebben ondervonden t Vad sehrgft Het wil ons niet recht duidelijk zgn waarom de strafzaak Vemer bü uitzondering in t gebouw ran het gerechtshof behandeld BKiet worden en telfïi een paar dagen rerdaagd is om ds gelegenheid te scheppen in dat gebouw plaats te maken Is er roor deze zaak zooveel meer plaatsraiuta noodig dan roor eenige andere Men is toch niet ran plan getnigen en deskundigen ditmaal bg scheepsladingen tegelgk binnen te laten Hebben wiJ dus hier alleen te doen met c n welwillendheid roor het geachte publiek om dit in staat te stellen het sensationeele proces in grooten getale bij te wonen Ons dunkt dit minder te liggen op den weg der rechtelgke macht Wy gelooren dat ongereer iedereen met deze opmerking rolkomen zal instemmen Omtrent het rinden van het meisje waarover aan do N B Ct zulk een geheimzinnig verhaal word gezonden lezen we in de Ngm Ct het volgende Sedert een 14 dagen was de dienstbode van mevrouw S op den Looschen grintweg te Apeldoorn spoorloos verdwenen Het was een meisje nit het gesticht sVeld zicht aan den Deventerwog aldaar waar verwaarloosde meisjes worden opgenomen Sedert het vorige jaar had ze uitstekend opgepast OD daardoor had mevr S haar in diesat genomen Tweemaal dat ze permissie gekregen had oit te gaan en op Veldzicht te bigven slapen bleek later dat ze niet op Veldzicht geweest was Kb se echter verdwenen was en mevr 8 aan de directrice mejnffr Borers hierran karnlis gaf aaide deze 0 dan zal ze weer Ha ttwerrsn zyn Nn Dondezdsg hoorde men in een leeg atoand boi joist in de bnurt ran merr S en vreeselgk gillen By onderzoek bleek dat da rermiste in den uitersten hoek ran den zolder zat en rolgens den ingeroepen geneeskundige aan toerallen leed De dokter oehtte hst noodig dat tg in bet ziekenhuis werd opgenomen waar te nn is en tich ran allea niets herinnert Het ia echter onmogeiyk dat ze al dien tgd op dien lolder heeft dooi gebncht Het rorig jaar werd tg in de nabgheid ran ApeldootB in een achnnr gevonden door een urechanueo die haar direct herkende Feest7ergaderi gR Z Volksbond I Oe eerste feeslavond bg gelsgeuheid ran de PatrooBsiisring werd gister arond door de laden van den B K Volksbond sfdeeling Gouda in de taal Kunstmin der Sociatsit Ons Uenoegeo gebonden De proprolle zsai bewees wel dst het aan belangstelling in dete niet ontbrak Ds Voorzitter de heer J A Doeker riep de rergadering het welkom toe bg deelde mede dat door de ontbinding van de onder afdealing Knust na Arbeid de heer Giovaooi Bosco met medewerking van deo heer B ran der Borst Karakterhomiek on Homorist zou track ten dezen avond een feettelgk karaktet te gtivclf terwgl de Zangvereeoiging St Cseoilias en bet Goudsch Strgkorkrst onder leiding vao den beer J Woerlee ter opluistering zonden bijdragen Verder bracht de Voorzitter dank en hulde aan de Propogaodaclnb die geslaagd is met de oprichting van een bibliotheek eu sprak eeo waord van aanbeveling roor de ooll Cte die gehouden zou worden tot steun roor de onderafd Hulp in Nood En hiermede was do feestrergadering geopend die zeer zeker reel belauKstelling had gewekt doch ook eeoige nienwigierigheid waarsobgolgk voortupruitende nit den aard ran het programma dat er heel anders uitzag dan bij rorige feestrergaderingen Terstond willen wg als onze meening mededeeten dat het Bestuur een gelukkige keazs beeft gedaan het optreden ran Kunst na Arbeid hebben wg steeds gewaardeerd doch ook daze avond ia roor den R K Volksbond een ware feeetavond geweest Elet glaospunt was natnnilgk het optreden ran Don Qioranni Bosco Zgn tosren waren interessant en warden nitbnndig toegejuicht Welk nammor vao zgn programiun hot meest bewondering wekte rail moeilgk uit te maken ons kwam hot roor dat do Goodriscbrangit bgzonder verrnsiend was Dat Harer Msjesteits rerlaogen bet reranderen ran wgn in water en omgeke rd hem den titel rau Hof prestidigitateur heelt bezorgd bewgst wel dat we hier met iets buitengewoons te doen bailden Met het Nieuws van Coba en de Wonderz il krsgen we proefjes ran vlugheid met kaarten die deu heer Bosco als een meester in zgn werk deden kennen De Bloemencnltuur der 19e Eenw bezorgde op zonderlinge manier in zeer korten tijd tal van Flora s dochteren terwgl De raadselachtige Doos schier ounitput elgk scheen Builen hel prograrma gaf da heer Don Bosco oog een paar nummers een daarvan Een Gbinceache strafuefening waarbg Merr Bork ook optrad wekte den lachlnst niet weinig toen een helper uit het publiek daarbg in een eigenaardigs positie kwam Po heer Don Bosco was bgzouder gelukkig met de jongedame en jongebeereo die op zgu rertoek ten tooneele kwamen allen waren rrg wat door het publiek werd toegejuicht Het optreden van den heer Don Bosco beeft oos nitstekend voldaao hy heeft niet weinig bijgedragen tot het welslagen ran deien avond en dengenen die nog ao de feestvergaderingen moeten proflteeren derreu wg gerust voorspellen dat zg over deu preetidigitateur hoogst terreden tallen zgn Den heer ran der Borst habbei wg als esn zeer goed Karakteikomiek en Humorist Isiren kennen Als Joris Goedblood een roorbeeld ran tevredenheid kwam hg eerst op daarna kregen we hem ts zien als Een roolijke Melkboer en eindelgk nog als Commiiroyageur waarbg hg een radheid run long toonde die reibazeod was Een eziranummertje van den heer van der Horst waarop allen zeker gehoopt hadden bleef achterwege De Zsngrereeniijiog St Caecilia bewees weer goede diensten dsn gverigen Directeur don heer A Willers brengen wjj onzen lol Was het Avondlied kwartel misschien wat zwaar roor de zangers andere stokken werden teer rerdieostelgk uitgevoerd de cantate Arbeid adelt was schoon do solo artg was bg dsn heer Sleenwinkel in goode handen Japik lacht een oude bekende verwierf weer reel succes Het Gondecha Strgkorkeet zorgde door flinke muziek roor aangename afwisseling Ten elotte weuschen wg het Bestuur ran den E K Volksbond geluk met het succes ran den eersten feestarond w honden ons rerzekerd dat de rergaderiog roldaan huiswaarts is gekeerd Stipt rolgens het programma wsrd de bnoenkomst te half twaalf door deo Vooriitter gesloten STADSNIEUWS GODDA 12 Norember 1898 Het preadries der commissie ad hoo lad gunstig omtrent Io het voorstel ran GedepL Stiten tot het rarlesnen van een snbsidie tony behoeve de restanrstis rau bet noordelgk ge dee te der St Janskerk alhier en 2o omtrent de roorgestelde gzigiogao in rerscbillende polderreglementen Do beer A Bos znirel coosulent roor Zuid Bolland zal de aarolgeoda roordrachlen honden Woensdag 16 Nov vo 10 unr ta Rgnsslerwoode orer sQel weiland ia rerband tot da zoirelprodulies Dinsdag 22 Nor saroods 6 s O i te Bergambacht rer sVeereredeliog en znirelophrengst Donderdag 24 Nor 7 uur te Voorschoten orer Bereiding en gebreken ran Gond kaas Dinsdsg 29 Nor 6 nor te Niouwreen over m erband tot de zuirelproductiee Woensdag 30 Nor 7 uur te Waddingsvoen over sVosvsiedoling en zniv lopbrengsls Dondordsg 1 Dec 7 uur te Gouda by Cbristeosen Ie Stolwyjorslnii Ondsrwerp als voreo OuDziiKERK Ai DEN IJssEi Daar noch in deze gemeente aooh in hare nabgheid voor jongelui die zich voor een ambacht bekwamen gelegenhe d beslaat teekenooderwgs te ontvaegen diende in de vorige raadarergadering de vöHrtitter een uitgewerkt roorstel in betreflendo de oprichting ran een toekeueohoo alhier In de gistsrenavond gehouden raadsrsrgadering is met algemeene stemmen besloten nog dezen winter bij genoegzame deelneming en als proef de gslegenhoid open to stellen dit onderricht te oatvaogen ran een gediplomeerd ooderwgzer Rechtzaken Voor hel derde kantongerecht te Rotterdam etbnd heden terecht Pieter ren Leeuwen te Slu pwijk wegens bedriegerg in den boterhaiidel Bekl leverde aan een bakker te Rotterdam elke week boter De bakker begon te Iwglelen en rroeg siju lererancisr of hst welzairere natnurboter waa Deze elond daarrOor in bel was hall hooi en half grosboler maar in elk geval solver Om nn zeker te zgn werd den keormeejler L idokker rerzocht een monster bg de lerering te nemen en uu bleek dat dezuirerbeid te wenschen liet Als men bekl gelooren mag is bg geheel te goeder trouw en telf door zgn leroroncior bedrogen Het bleek echter niet do eerste maal te zgn dat hg roor dergelgk feit terecht stond want hg wa lelfe reeds veroordeeld met ast lot openbaarmaking ran het vonnis Het O M rroeg sgoe reroordeeling tot f25 boete subs 10 dagen Afloop der Openbare Verkooplog van Onroerende Ooederen gehouden door Notaris O C Foitago Droog leerer op Maandag U November 1898 Huls en Erf Peperstraat K 79 f 1950 k P H Schettema te s Gravenbage Huis en Erf Kaam O 73 en 73a f 3365 t 01 Prince Huis on Erf Ream O 290 on 290a f1150 k M L Steonwinkel Winkelhuit en Erf Korte Groenendaal I 192 f 3100 k M Ketel Huis en Erf VIsmiogstraat O 400 f 1020 k wed T N Beebeon Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandng 15 Xovembor 1898 VETTE OSSEN en KOEIEN kleine sanyocr prüzcn waren voor Ie kwaliteit 81 io kiïalitoU S 8e kwaliteit 28 Cent per halt Kilo VETTE KALVEBEN rodel aanvoer Ie kwaliteit 87 Se kwalitoit 14 3 kwaliteit 88 nt per balft Kilo VI TTE VARKENS goode aanvoer Io kwaliteit 19 Ie kw 1 Ie kw 17 cent per half Kilo SCHAPEN en LAMMKUEN goede aaavoor De handel was in al liet aangevoerde prijslioudend behalve Sobs n on Lammeren dis laugzaaui togen ists Isgero prijzen raa de hand gingen MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen R0TTE8DAM 7 November 189 TAHWB per HL 6 1S i 7 80 per 10 KO 8 B0 a 10 GEANADA per HL 5 0 s 8 15 ROGGE puike per H L 4 76 i i U mindere il WINTERQER8T per ILL il ƒ per 100 K G 8 40 ii ZOMERGEEST per H L 4 90 i ƒ 6 80 OHETALIERGERST por 100 K Q i Betere per HL k HAVER per H L 8 a 8 90 per 100 K Ql 7 10 i 7 60 PAARUEBOONEN per H L 6 i 8 6CI WITTE BOONEN per H L II ü ls BRUINE BOONEN per H L 10 76 i ƒ 11 6 1 BLAUWE ERWTEN Kooksoorton per HL 9 1 6 it 9 71 Niet kooksoorten p H L S e6 il 9 KANAfllEZAAI por ILL 6 il 6 60 KOOLZAA puike per H L 7 76 i f 8 60t mindere per HL l Per Telegraal ROTTERDAM 14 Norember 1818 Tarwe IB i 15 Gsuada 16 ffintergerst 10 Hsrer 10 Bruine Bonnen 16 a 76 Kookorwten l i 76 cent lager Faardenbooben onlbrekea Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs set 86V 97 971 6 100 86V S Vl 83 fa 83 H z 11 NOVKMBER NzoaaUNn Gort Nod W S l idito Uto dito 3 dito dito dito SHoMoiR O il Qouill 1881 881 iTiLiE Inaolirgvingl 8 81 6 OnTBNR Olil in papier 1868 Sdito in silver IS iS 6 FoaTUOAL übl met coupon 3 dito ticket 8 10311 39 77 817 V 101 asi s 100 100 868 47 S 103 60V 1011 198 1461 100 98Vs 116 411 611 RoiUKD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 dito bil Rotbs 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito LU goud leen 1838 6 dito dito dito 1884 5 SpiNjE Perpet sehnld 1881 4 TusKzij Gepr Conr leen 1890 4 Gen leening serie D Geo leening serie C Zmn Ara Eop r obl 1891 6 MailCQ Util Buit Soh 1880 6 VzNezoaii Obl 4 onbep 1881 AusTSBDui Obligation 1896 3 RonaBDAH Stsd leeu 1894 3 NzD N Afr Handels asnd Arendsb Tsb Mü Cortiliosten Deli Maataoliappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Mlj der Vorslenl sand 66 86 80 116 111 106 10 l 100 s Qr Hypotheekb pandbr 31 Nedorlandsohe bank aand Ned Hsndelmaatseb dito N W k Pao Hyp b psndbr S Bolt Hypotlieekb psndbr 81 1 Utr Hypotheekb dito 3i OoBTiNH Ooat Uong bank aand Rust Hypotheekbank pandb 41 AHlaiu Equt hypoth pandb 6 6 s l f s 99 106 10 86 1S8 14 1611 11 165 176 803 106 1061 99 991 inv 1171 Maiw L ö Pr Lieo rert NtD Holl IJ 8poorw Mü a nd Mij tol Eipl V SI 9pw asnd Nod Ltd Spoorwogm aaad Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiLia Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 56 Zuid Ital Sp iiiij AH obl 3 67i is PoL N Waraobau Weenen aand 4 RusL Gr RuBS Spw Mij obi 4 Bsltiscbe dito sand EattowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aand B Kursk Ch Asow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AvtBlIA Cenl Pse 8p Hij obl t Ohio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert r B Illiaois Geotral obl in goud 4 j 109 Louisv k NashviUi Gert v aand 66 Meiico N 8pw M lehyp o 6 lOlV Mis Kau a 4pCt prof aand lli N York Oiitss o West aand j 16 dito Ponn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie byp in goud t St Paul Minn iUanit obl 7 On Pao Uooflyn obig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Ohert r a od Vim O ttallw k Na Io h d o O Amsterd Omnibni Mij aand ÜROOTK KEUZE WINTERMAÏÏTELS voor Daoies on Kinderen van de goedkoopste tot de hegte soorten eonourreerende prljuen D SAMSOM Markt GOUDA ïn concarrentie met ftUe Baiten eo Binnenalndscfae huizen ADVERTENTIEN Voorspoedig berallon ran een Dochter T BI88CHOP BiiiMiim GoH 4 U Nor 1898 Heden orOrleed te Haatlrtcht onze Behuwdrader de heer @ óeit fSaars in den onderdom ran byna 89 jaar N BONTE MtlLt IU H W P BONTE OoBda 12 Nor 98