Goudsche Courant, dinsdag 15 november 1898

No 7737 Woensdag 16 November J898 37ste Jaargang fiOlUMIE MRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooD No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitjwndering van Zon en Feestdag en Oe pryg per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers V U P C £ K T £ N Telefoon Nf St ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend ri aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd V Heden orerleed zacht en kalm aa eene ongeiteldheid van slechts enkele dagen in den ouderdom van mint 88 ja ren de Beer Somalia óan tSaara eerder wedawnaar Tim HiHomiiii Oibiiien en loatat TSDjoHiNHA Hilisi Klbiweci wednwe tan Joh Hkdde Mullis Uit aller naam i C UÜLLBB ExemUur Hautruht 12 Nor 1898 Orerttelpt door talloou beir zen van liefde en waardearing by gelegenheid ran zgn 25 iarig Imbtefeeet neemt de ondergeteekende de Trjjheid langa deien weg zgn innigsten dank te betuigen aan allen die dezen dag hem en de ignen tot een onvergetelgken feestdag hebben gemaakt L TIK BOSCH Oouda 12 Not 1898 OPENBARE YrijwilligeYerkooping te GOUDA op DONDERDAG 17 NOVEMBER 1898 dei Toormiddaga ten elf ure in het Eofflehnia Di ÜABHOidEc aan de Markt te Gouda ten oTerataan Tan den Nfttaria J 1 A MONTUN TA 2 Hectaren 23 Aren 90 Centiaren WEILAND WBö en WATERING in den Polder BUemtndaal onder de gemeente Gouda bg de riTier de Kromme Goawe in de nabjheid van de Spoorbrug strekkende Tan Toot de TaartTerbeteriag door de proTincie Zuid Holland aangekoohte perceelen tot achter deels aan het water langa den Spoordgk en deels haWer Winterdgk kadastraal bekend in Sectie O nos 992 993 en 1166 Verhuurd tot Kerstmis 1898 aan Q VERDOUW te Gouda AanTaarding en betaling der kooppenningen 24 December 1898 Nadere inlichtingen geeft Toornoemde notaris EEN WINKELHlilS te HÏÏÜE of to EOOPI te berrages hg P L HE8SING in GOCD en ZILVER Korte Tiendewegf D 8 e o j A Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollandache uitgave met 27 afb Prna 2 gulden Ieder die aan de Teraohrikkelgke gevolgen Tan dei ondeu lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflka dniinend van een lekeren dood Te verkrygcn bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CAssno Gouda Turfinarkt SP BEEK UBMS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot 5 uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttotf onr ZONDAGS niat Go d Druk vaii A BRINKMAN 4 Z i Ik beb den Verkoop voor geheel Nederland gegeve aan de Firma G IJSSELSTUN JOHANN MARIA FARINA gegenflber dem Laurènsplatz Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Meiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H M VAl SCHAIH Co l eD Ilaagr üofleveraBciers SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO B lllelianthe ia het besta middel dar wuald Co 8 Hsllantbe g Kinkhoest Co S Melianthe gcnsesl zoowel oud als jouK Co S Melianthe mag in geen huisgesln ontbreken Co S Uellanthe staat voortdurend onder acheiknndig toeziobt 8s C0 8 Melianthe helpt onherroepelijk Co a Melianthe is belirooud met Eefedlploma a Oo S Melianthe i bekroond mot Goud Oo B Melianthe ia bekroond met Zilver C0 8 Melianthe U varkrügbaar in ilaoona van 40 CU tO CU en fi H Firma WOLFF Co Westhaven f98 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H TA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrteht C BATBLAND Bonüoop B T WUK OudHöatcr M KOLKMAN Wadditunttn H ROLLMAN Bodegravm P1NK8E Nimmrkerk aid IJnel He groote aantal zenuwkwalen HOI suel alia mjalalan dooi danaklaalii ataoaeliaii uniawaSl Hani au dAïteira dkiS de aer toa dat aU door het f abnük makea vaa den aanToadlntan var aaaialUk langa da huid aana ph alolotlaoha ontdskUni lau l eft dU na hondarda proa amlncen tluuia over de leliaala waisld Tatbtaldla n tarjjjl alTt watanaahapmimk krluan hooIataTaluiataUlnt wakl tnau aana weldaad blijkt te aljn voer ds aan awinwkwalan UJdanda manaöbbaid Daaa geneaawÜsa la oltcareodan door dan sewesen OflIoUr vsn OasondbaU Or Boman Valasmann ta TUahofen an bamaron da on darvlndlit opiedaan in aene Wjailta Isktl k IM v waMekiu nn hal IwaM nauiil m dai warden daum KaeUkuaUaan dnr da bwld onSlddeilIJk ua kaa ael nedeaedeeld Mat daia ganaaawijsa warden warkelijk aoblttaraada raanltalao vaiferagaa en all naakt aooveel opranr dat van een door dan uitvinder raaehrsvan warUe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE biBDMk k i n H nsdi llle dnk verMohanen li Dit boekje bant nIM tlletB Tor h t gNtU publiek vontaanban verklaringen ontrent hst weien der nUawere therapie en de daarmede lelh In wantaoplie revallm verkrecen nitverUof maar ook vindt men daarin wetMUohappellJke verhaiidelinnn sltde medUskeblMdendteaandeaa Keneeivljie geii d zlin loomede ftohrlft van tal van KetnlMOhrlften van hooEgepIaatete geoaeakandluen onder elke P Éénfire ê tr prarMisr aandepo yklinTektiParl i rui RoHgimoat 10 sTeliiBrelier ned dr pralilleeeread geMtetieM aaa het krankilnnlgin geitlolit d Charenton Sanltitirath Dr Coltnti Stettin flroeeneaih fned dr arrend arti te JÖhHxiBN Dr P Fsreiller Beneiitteer dlreetaur wbp het hoipttaal te Aiaii ebriwitb Dr bharlai kaïleel aulaahli Dr C Boiiaval telt Farrlire CEare lldvaa dM CMteilCaetral d byglhie leKonen xijq Mroaiaoaa oeiayijB Misrenie loaan noord lUpaleBikald Hekasetljkl M aat b enbshapelljka fee etand I verder allk afeken d e dMrberoerUfetreffen werden en not HJ4en Bande g olf en daarraa tI I I I wrijven eleotrlaeeren elóomiooL thMiaH ws M iVu ilkre reedfl VnSw gen Lde middelen ala nthondlngMO ea kondwaterknor geen geneiInK of legii ing btuuiar kwaal gevonden hebben en Un alette Bij die vreea ▼ ▼ l r rto nlaaxtoe radea hebbes wegeni durande Bljn plaatia i behandeling gaweeat aljo maar door variwakkinfl vaa beefda a nat 4aliall Cd VlMkHcit eOrükWeMhiM ui gexondaïaüii aaa longa II ia fes kaan beefdalja SatVMTkaeH eaialniW krieKallBi In an het alapan vaa headea aa vaelea aan al daie dria eatwHIn Tan MBUWlUdar veraobljnaeten ala a ab aaaheataiii aagatli votlie Mrdaavlni too li verlammlaBee Mverneian lel eprakan twira tangvcl aalenjk HkkbaiatlJfkaM dar gewrieliten net va erl fllkkerlaaan en denker wordan vaor da oosaa drnkkande HeballBg Ie an liet alapae vaa he ala ook aan D ie lelaa lijdende pe eoVan dia yaërmet lieVheo fd werkfla engtëateÜJkë feartiiiriuiin VotSoomn wordt dïinKeod aaü gerades aich het boren Termelde werkje aan te echaRbn hetwelk op unrag keetatHa aa vtnn T Bonden wordt door Amateriinni door H CLKBAM Cn Helllgeweg l tterduu r E vnn NAKTBW KOL F Xpothekèr Korte oofkteeg LUtrecht KiOBRY A POttTOBI Oudegraohl bij de Qaardbmg P WL l p de lonEBto hrglenniach medidnale tentaonetellinr i de Dr WelMWiaBB aah Seitea vUm Mor de Medlarhe Jurij met d Kllvnren HAdaflle b ltr nd DE STEDELIJKE iHTPOTHEEKBAVK Ceeetttgd te M ttRMrKKBMGB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 0 0 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billgke voorvaarden tleldleenlHgeu onder Bertte Ujfpotkecair errband op Uttfrnen en iMnder eu londer vooruitbetaling van rente Geeft 3i FimMrieveH uit tegen den koers van OS Inlichtingen te hekomen te Oouda vaor de Fanahrleven bü de Heeren M J OQIKR Co Kassiers eu Gommissiounaira in ESscten voorde HmVUteke bjj den HeerW J FORTUUNDROOGLEEVKR Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVEK FORTUYN M S JULES ENTUOVEN ui f de Victoria IB ron f e Oberlahnsfein byüru Tafeldrank Vanh£f ninklykef uis der Tederknden ORAKDS UAOASmS DU FnDtemps NOUVEAUTÉS WU venoeken de Dames die ons gelUn treerd mode album voor het WIntor MU loan noch niet ontvangen hebben dit ta willen a nvrafien aan II JULES JIUIZOTAC Mi Hetielve wordt dan omgaand flPMIa si franco toegezonden BestelluigeD T n af gfi francs ttU van allt kosten aan huis met B verhooging Uiifidlüt tiiinr U linriol 1 1 FBMSCHE STOOMYEBVEBU IN chemisolie Wftsseherij TA H H OPPËNHEIMEIt t KruUkade Botterdam Qebreveteord door Z M don Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeci Uteit roor het stoomen en Terren vaa alle Heerenen DBmesgorderoben aia ok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Rtoomen van pluche mantelB veeren bont enz Gordynêh tafelkleeden ens worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetey gestoomd of geverfd worden onBohsdeiyk voor de gezondheid volgens staal bewerkt J F CÜIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S Eorting voor 1 msandelijkichQOtf t drie maaudol betaling volgea overeeDkomst Westeinde 37I AboDDement Steoimlogen Gouda mOmitrekeri franco kvermg Gouda Groote keuze Huurpiaoo s E F CÜIJPERS Wesleinde 37 Tevens heb ik de eer m n geachte clientèlete berichten dat de Heer VAN OS heift opgehetUUn AGBltT voor eomdm Ie ifn tevens rerzoekende alle ordersdirect aan mg te adresseeren Ook aauTragenToor stemming Wie zeker 4n wii d Eebto Elkel CacaO t ontrangm tMunei geateld eu na T le prffibemlngen lm den bandel gekomen onder des luain dèirHuitTindert Dr HiohadlB Tarravdigd p d beate macbinea in het w i ldb ramde tabbliaaement ran Oebi StoU wek te Keulen ItolM J rlDlel zaeIty Bikel acao ia TtaitaHitni boaaeo Oeie SkeI O cao is met meft gakeokt etne tugeaanw geamde dmk veor d gelijkMh gebniik een i 2 tkeiliftli Tta t ptBdar wr een kop GhoBoMil 11 geneeakiKiktige dnok by gvnl fm diarthee deehts aet water eigAHlMB Veridrj ar by de tou iiiiMIi H fl f 1 80 e 0 90 TÏM OmmtttmigeBmiaagt Mt IMnr Junui attenUaft Amaterdam Kahaatnal lOS Nationale Militie ONTHEFFING VAN DKN WEUKELIJKEN DIENST BÜEGEMEKSTEEen WETHOÜDEBS van Gouda breDgen tor ulgemceae kennis dat aan den Reeitelyke den bodienaar Tan de odsdienBt den zendeHngleeraar en den brooder diakoon van eene godsdienstige Toreeniging alam de aan den tudent m de godgeleerdheid en den zeodeling kveekeHng die aan eene inriohtiog van ooderw B tot geeileHjko tot bedienaar van de godsdienst of tol zendelingleeraar wordt opgeleid aan den proefbrooder die tot broe dafdiakoon van eene godsdienstige vereenigicg wordt opgeleid en aan den Boomsch Katholieken ordebroeder die tot eene binnen het Kgk gevestigde kloostennriohtiug behoort ingevolge art 127 van de wet op rfe NATIONALE MILITIE op hunne aanvraag door de Koningin telkens voor ésn jaar onlhiffing van den werkelijken dienst wordt verleend De aanvragen om ontheffing van den werkelijken dienst aan H M da Ko ningio door da dionatplichtigüD die bg de Militie zijn ingelijfd of ter inlijving Dijn aangewezen eigenhandig geteekend worden ongesege d ingeleverd by den Burgemeester der gemeente binnen welke zjj voor de Militie zyn ingesobreven vergeEold van de bewgsstukken vermeld in Art 69 van het Kon Bosluit van 8 Mei 1862 Staatsblad No 46 zooals het is gewijzigd b hot Kon Besluit van SB September 1898 Staatsblad No 314 en wel 1 door bem die op den bij Art 113 der wot bepaalden t d ter inlijving bij de Militie moet worden a elerertl in de laatste tien dagen der maand op ééne na TooraTgaande aan do maand waarin da Bfleveriog moot gesohiedeu jo door hem dia op een ander tgditip ter inlyving bij de Militie moet worden afgalevard binoea tipn dagen na de dagtoekonmg van den oproa S door hem die op nieuw van den werkelyken dienst wemoht ontheven te wordan in de laatste tien dagen der maand op ééne na voorafgaande i aan de maand waarin de duur van de verleende o laatstelijk verleende ontheffing eindigt 4 door den ingeiyfde bg dp Militie dio voor het aerat voor ontheffing in aanmerking wonscht te komen zoodra hy meent op ontheffing aanspraak te kunnen maken De overgelegde bewysstukken mogen niet vroeger afg eveu zijn dan tien dagen vóór de inlevering er van by den Burgemcestar De handteekeningoD op die stukken gesteld moeten zjjn gewaarmerkt door don Öurgemeester der ge meente waar de afgifie is geschied Gouda den 14 November 1898 Burgemeester en Wathouders voornoemd Pe Seorelarii De Burgemeester BROUWER fi L MARTENS Bultenlaodscb Overzicht De telegrammeD vao Reuter omtrent de FEViLLETOJX Gedenksohrtfleo van een Gelukzoeker OF AUNIBAL DE VOUDELIUG Naar het Framci Doo W NUTTERS 4J Maar stil mijn vriend I ck Cheater schraapt zyn kee misschien kragen wy een speech van hem Als dit zoo is dan belooft het heel wat want de EDgelaohen zegt men beginnen niet gauw iets syn moeilijk te bewegen wat aan te vatten maar zijn ze eenmaal begonnen dan gaat het ook zonder dralen door dik en Óan Allo Djok hoe staat het er mede F Ik wou maar seggen dat we met al die praatjes veel tjjd verliezen Ik acht hem hoog I Hoort ge vriend Pabulem Een echt Engelach redevoerinkja kort kernachtig en tamolijk onduidelyk Maar go ziet er looh uit dat gy met geen ondankbaren te doen hebt Ik zelf kan gel k zoo even bleek geen woorden vinden a te danken en oQze ovorzaesche vriend zegt ik acht hem hoog wat in een Engelschon mond evenveel gezegd is als ik aanbid hem Maar het spreekwoord zegt wilt ge uw vnenden houden houd aohoone rekeningen ge hebt ia al die drakte toch wal om ons geld gedachtF Ongatwyfeld Um1 goid Oeef het oni mêu dadel k Btraka beraadelagingen ia de Franscbe Kamer eiBoheo eeoige toelicbting Hel boek vao Gohier ge i titeld l Armée oootre la oatioat dat door de miaisteri van oorlog eo marine aal wordea vervolgd en omtrent welks vervolgiog minister Dopoy zich tegen den aocialiatiicben afgevaardigde Foarnière had te verantwoorden faoadt algemeene beleed Ik in gen voor het Franache eger in beweert de militair ie tiscbe party Zoo segt Gobier Ds kaserne is de school van de gemeenste oitdeugden de luiheid de lengen de verklikkery de cbaamteloosheid do vailste ontooht de Eedeiyke lafheid en de dronkenschap Op een anderp in de aanklacht sangehaalde plaats zegt Oobier Bekrompen eitoï tische eerzucht lage afgnnst fabelaohtige onwetendheid eigendniik bekrompenheid misdadige oogeLdienery sedert 1B70 zgn ze by de boo den van t leger blgven beataaa Onze soldaten z a niet meer dezelfde maar wg hebben nog altyd deselfde aanvoerders t ïn da marine gaat het boek op een andere plaats voort ia er geen ministerieele verklaring die niet een lengen geen docnment dat niet eeo vervalsching is c Dat een dergelijk boek vol overdrüvingen in de militaire kringen vee verontwAardigld gewekt beeft wie die het niel zoa knnnen begrjipen De eenige verzacbttog er van ïb dat in het andere kamp bet Catomniez calomniez tODJonrs met deozelfden yver wordt io praktijk gebracht Zoo heeft te Tunis gevolg van laster en ophitsiog by de opvoering van l Assommoir toonaelstok naar ZoIa s roman een stormVhtige betooging plaats gehad soodat de voontelling gestaakt moest worden Tot laat ia den nacht boorde men op straat bet geroep van Weg met Zo1a V Het bericht van den dood van Dreyfus is gelyk wy verwachtten alt de lacht gegrepen Van znlk een gebeurtenis moeat noodzake gk het ministerie van koloniën bet eerst bericht ontvangen No heeft dit departement Zondagmiddag tusKhen vyf en zes our nog een telegram nit Gnjana ontvangen maar daarin was ran den dood van Dreyfna geen sprake V Men hoadt xiob in de politieke wereld druk bezig met de oogenschyolyk minder belangryke tyding dat de Doitscha keizer op zyn terngreis van Palestina Cadix in Spanje zal aandoen en misschien nog een andere stad bezoeken op bet Sohiereiland Te Berlgn verzekert men dat bet alleen in I b K genoodzaakt zyn ons bivak ondor do tafel op te slaan dan zoudon we er misachien niet aan donken er om te vragen en dat zou verkeerd uit loopeo Jongens Dyck denk eens det wy vergaten om onze duiten te vragen Zie bier zei Msrtial ik heb het bedrag maar geheel In goud genomen dat telt gemakkelyk is zuiver geroakketgk mee te dragen en zonder moeite uit te gerei want hotr wekt geen acbteraooht tenminste niet zoo erg als papieren geld van hooge waarde Martial zeide dit bytend en soharp en vervolgde toen op een sarkaetisehen oon Verbeeld u dat ge een biljet van duizend franc in dan zak bad ik wed dat ge liever van honger Eoudt sterven dan het ter wisseling aan te bieden in welke wyk van Farys ook Ü mot zulk ean papiertje ergens wagen zou in zekeren zin een zelfmoord zgn Eenigsïins anders Het zou zyn een moord met zelfmoord want als ik opgepakt zgnde mg liet ontvallen van wien bat afkomstig was dan was het leren van zeker iemand geen cent meer waard Maar io elk geval prys ik uw voorzorg van goud te hebben genomen Ik houd van goudgeld Het is heel pleiiierig geld en men wint nog iets bij het wtsieien Martial had eau handvol goudstukken voor Trabucos neergelegd die deze op ryen van tien stukt schikte waarna hij weldra tot de overtuiging kwam dat het vareisohte bedrag er precies wae Toen wierp hg do goudstukken weer op oen hoop woelde met beide handen door het helklinkende metaal n boog het hoofd voorover als wsi h om kolen in te nemen maar elders beweert men dat keizer Wilhelm eens aan Bpanje een blyk van aympathio wil geven en aan Amerika de waarschuwing dat het in de Oost met betrekking tot de Philippgnen niet te seel raag eisoben I I V Vo geob da Temps zoo deSpaansoh Amerikaansob vredUoonfarentie weder vergaderen Men is bet niat eens over da houding die de Spaaasche gemfl chtigdan zullen aannemen sommigen verzeken dat zy wel over de Filippgnsche kwestie willeaj oodorhandBlen maar op den grondslag van het protocol wat niet zeer daidelyk is anderen meeaen ie weten dat de regeeriog te Madrid aan Mootero Eiot verboden beeft om over de Filippyuen te spraken Intasachen wordt ait Washington gemeld dat de regeeriog der Vereenigde Staten de Amerikaanscbe gemachtigden ter vredeioonfereifttie beeft gela geen discussie toe te laten Ofsr het recht van de Unie om afstand van de Filipplioeo te verlangen zy zullen slechts mogen bera idslagen over de wyze waarop de overdracht van bet gezag geschieden kan Het ziet er dus niet naar ait alsof de conferentie het over deze netelige zaak spoedig eens aal worden Üit de te egrammen blykt dat men taWashiogton nog op andere manier dan door rede oewttig de Spanjaarden wil overtuigen Da Amerikaanscbe vloot wordt weer gereedgemaakt er zal opuïenw een Europeescb eskader geormd worden met eenige van de beste Itfoisers en schout bg nacbt Soblev is reeds aangewezen tot bevelhebber van dat smaldeel Ook zullen de Oregon en de lowa dia deu tocht om Kaap Hoorn moeaten maken roorshands niet verder gaan dan Itio de Janeiro ze bevinden zich thans te Oahia om de ontwikkeling van de gebeurtenissen af te wachten De commissi onlangs door koning Oscar beaoemd ten einde de reeds zoolang tuiscben Zweden en Noorwegen hangende gesofailpuoten te beaiadeeren eo middelen te beramen om zo uit den weg te roimen heeft van baar arbeid geen succes mogen beleven Do Noren btyven ourerzettelyk bij hnn eisch algeheel en volledig zeifbestuar en onmiddetlyke insteMing van een consulaire en diplomatieke vertegen woordiging by de Europeesche mogendheden peciaat voor Noorwegpo de Zweden volbarden even beslist in bnn weigering De Noorsche radicalen die io het Parlement over da meerderheid beschikken hebben thans besloten uit de nationale vlag het teeken van vereeaiging der beide Scaodioaviscbe landen eeo dobbel I voornemens ba zelve te kussen Daarna deolde hy bet in twee deelen en in weinige seconden waa de gebwle atapel in de zakken van do beide medoplioktigan van Martial de Frt aulx verdwenen Deze laatito beschouwde met kalmen blik dat looaeal Meer dan ooit begreep hy dat deza beide mannen bem in korten tjjd ran al het zyne zouden beroofd hebban Hy wierp op beiden aan varterondon bhk en zag terloops naar de desch van vre mdsoortigon vorm op de commode achter hen eu klsmdo de tanden op elkaar Ziedaar ammunitie voor een hoela maand ik hoop dat we rond komen Enfin komen wc nog aan franc of tïvintig te kort de kas ia altyd open tenminste voor zulke klainigheidjos Alleen herinner ik u aan uwe belofte om vooreerst wat gematigd te werk te gaan Later is wat anders Dan hebben we zooveel dat tien als wg het nog niet op kunnen maken En nu aan tafel roiJD vrieudea Men schikt zich aan tafel De rchoteli werden nn da er over heen gespreide servetten ontdaan en l p kCheBtar wap nde zich met eun lang mes dood daarmee een duohtigen aanval op de ganzealeverpast i diende rond en begon zwijgend te aten ter wgl Trabucoe met zeldzame bebandighei 1 een flesch ontkurkte en den inhoud in zyn keet goot Beeds twee uren duurdo het souper Een behoorlyk aantal ledige flesschon over deu grond verspreid of in een aanval van excentrieke vroolykheid aad atukkan geworpen bewees onweeraprakelgk dat de inhoud tamelyk wel in den smuk was gevallen krois ta doeo wegoemen Aan deioQ oproerigeo maatregfl doet de conservatiere party niet mee In haar peraorganen vareet sy zïch krachtig tegen het dryven der dissidenten als een gevaar voor den vrede en ds ouafbankelykheid van het schiereiland Verspreide Bericiiten Gisteren zette het Hof de behandeling der revisie voort Het is niet zeher dat bet ver I hoor van Cavaignac reeds ia afgeloopen Na hem worden in elk geval Zorliodeo en Chaooine gehoord Woensdag zoo zegt mea Pic oart Presidont Loew heeft Vrydag bg deopehing der gewone siltiag eenige woorden gewgd aan de nagedachtenis van den overleden raadshasc de U lionverade Ik heb ceide bg eargistereoavood laat de tyding ontvangen vao zgn dood die plaatsgreep terwgl wgself onder da benauwing dezer a tier treurigste zaak waren en ik heb bgna het lol bengd dat hem aan onze gewttonsangsten onttrok Aan onze gawetansangateo Moetan v aan deze woorden de bateekenis hechten dat het Hof nog altyd geen overtuiging bezit Dat zgn aanvaokelyke overtuiging aan het wankelen ia gebracht Of mogen wg er enkel uit afleiden dat het gotuigenia der otid mioisters het Hof geenssina van Dreyfna schold overtnigd heeft De Matin scbrgft dat da Freycinet zoodrahy minister van oorlog werd zteh oomiJdellykomtrent den siaod der vervolging tegen Picqnarthoeft laten inlichten eu toen ten antwoordkreeg dat de instructie nog niet var gevorderd was dat er oog heel wat gedaan moest worden eo dat het nog wel tot hei begin ran het volgend aar kon duren De Freycinet antwoordde da de instructie reeds anderhalvemsand aan den gsog was en dat er spoed gemaakt moeat worden Aldos geschiedde Menwacht op de resultaten Da Rappel deelt mede dat er eeo inschrijving geopend wordt om overste Pioquart een eeresabel aan te bieden De Temps bevat eenige oadara byzooderbeden omtrent de twae brieven van Eslerfaazy die op last van het Hof iu beslag zgn genomen In hoofdzaak worden hierdoor de vroegere geruchten bevestigd De brieven zyn op hetzelfde papier als het borderel geschreven eu van vroegeren datum dan bet borderel zij zijn door de firma die ze ontving dadelgk gennmmerd hetgeen mede kan strekken om de echtheid te Da drie mannen haddon zwaar gedronken Zoo Martial an zyn gasten nog niot geheel on al beschonken waren ontbrak er toch maar zeer weinig aan Dyok Cboster de Eugelacho jockey gelooide zich blijkbaar in het heetste van een wedren te Kpaom of te New Markot aehrylings op zyn stoel gezelen spoorde hg zijn houten roa mot de gewone uitroopen tot grootoren spoed aan en sloeg nu en dan met do hand bemoedigend op don denkbeeU digou kop of streelde de onzicblbaro manen al schreeuwende Vort Gipsy vooruit maar jongen 1 We halen bet fhog wat aanzetten vooruit 1 Trabucos lag met den lin kerel loboog op do tnfet geleund in halfzittenda houding op drie stoelen ea vermaakte zich met wat op da tafel binoon zyn bereik lag te smeten naar een bg de deur rechtopstaand floach telkens vloekende sla tgn hand minder vost bleek en toen eindeliijk een zwa ir drinkglas da 6esch in stukken deed vliegen begon hy op g tienden toon het toenmaals zeer goliofTcoosde riivolutionnaire liedje te zingen Caira n 3a int gaira Les aristocrat s tl Ia lantemeP Wat Martial bolreft deze aohoon geheel reraloadon in het zeer vermakelijke tijdvordrgf van een stuk papior tot kleine prOpjas te frommelen en deze projectielen met duiro eu vinger weg te schieten iWardt wtrvolfd