Goudsche Courant, woensdag 16 november 1898

Battardui 4 46 6 8 6 16 7 96 7 68 8 40 9 98 9 68 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 9 60 3 45 4 06 4 40 6 86 17 7 96 9 87 10 10 Da D treiaen allMn Oapalla 4 66 6 03 D f 10 99 ff 1 4 ff 4 60 ff 6 97 ff ff 9 47 ff la m a kl Bik Kieuwerkerk 6 04 6 U f V 10 86 e ff ff 9 01 ff 4 67 ff 6 84 ff ff 9 4 ff reiiigar moat uch Uoordraobt 11 6 19 door 10 48 ff ff 9 06 ff 6 04 6 41 ff 10 01 end 6 17 6 96 6 83 7 46 8 n 9 47 10 18 10 49 11 64 19 08 19 47 9 14 3 09 4 06 4 94 6 10 66 6 47 7 46 8 0 10 07 10 80 aan bev s t f 0 60 Gemeng de Berichten Uit Enschede wordt gjmeld t Gisterenvoormiddag is de omstreeks 70jarige ongehuwde trouw Lena O levend verbrand Zy was vermoedelgk met bare kleeren t dicht bg de kaabel geweest daardoor in brand geraakt en naar buiten geloopen om daar de vlammen die bare kleeren hadden aaogetaat te blasscben Op baar gillen vond men haar in vlammen gehuld ea na erbg gekomen vond men baar geblakerde lyk Zaterdagavond zgn nabg bet station Geertruide berg van trein 959 S S door het overrgden van beesten twee wagens ontspoord waardoor de Ign vereperd was De laatste trein van s Hertogenbosch naar Lage Zwalnwe alsmede die in omgekeerde riohtini moesten op de plaats van bet ongeval atoppeo nadat de reizigers en trein personeel van den eeoen op den anderen trein waren overgf aan vertrokken b ide weder Laar bet steti n vao vertrek en voorsagen alda ofschoon met ongeveer vgftig minuten vertraging in den dieust Onlange vervoegde zich een boertje ten post kantors van een gemeente nabg Rotterdam en vroeg aan den beambte of hij briefkaarten mocht zien De dienstdoende beambte verwonderd over deze vraag legde bem er eenige voor Na ze goed bekeken en naar den piijs geïnformeerd te hebben vroeg het hoertje of hg ze niet in andere kleuren kon krggen daar hg in den rouw was en dus zwarte wilde hebben I Misleiding van werklieden 1 Een der arbeiders die nau den oproep om aan de briquettenfabriek nabg Keulen in dienst te gaan gehoor gegeven bad meldt aan bet Vksdgbl Ik sobrgf met bet doel te zorgen dat niet nog meer werklooze arbeidets evensls wg zullen misleid en bedrogen worden door heeren hokkebazen ateenkolenbandelaara van Amsterdam In onze werkloosheid kwam ona ter oore dat door tnsscbenkomst van de heeren C Honing Gr Wittenbargerstiaat 7 Christian Stadhouderskade 100 en Katte Alexanderpleio 5 er in Dnitsohiaud werk was waaraan veel geld was te verditnen Bgna 100 mannen meest gehuwd en vader brachten hun papieren voor Duitscblacd in gereedheid Zg moesten p Zaterdag 5 November sioh vervoegen hg den heer O Uooiog Gruquisweg Toen wg daar roïm 2 uur ïu wind en regen gestaan badden werden de namen opgelezen en ons gezegd dat wg Maandag 7 November des morgens 7 uur aan bes Weeaperpoortstation moesten zgn De volgende bepalingen werden door de heeren vaatgeateld lo werkea in een fabriek tot bet vervaardigen van briquet kolen ta Liblar 2o loon 3 mark 50 pf daags zgnde f 2 10 3o knappe woning aan de fabriek 4o kosten voor overtocht met I mark zgnde f 0 60 per week af te betalen 5o bij Baakom t sal gezorgd worden voor een flink maal 6q durende de reis werd aan velen meegedeeld dat bg aankomst 5 mark zgnde f 3 00 voorschot zonde gegeven worden Ingenomen met deze bepalingen togen wg des Maandags op reis s morgens om 8 uur Wg kwamen om 4 of 5 nor te Liblar en werden daar ontvangen door den directeur der fabriek Toen wy eiodelgk de fabriek bereikt hadden hegon da directeur ons te verwelkomen Directe Spoorwegverbiodlngen met GOUDA WlDterdleost 1898 99 AaDgevangeD 1 October TUd vao GreeDWicli ROTTXRDAHtifl rcru 8 11 8 49 67 4 68 6 99 6 61 6 18 7 81 4 68 6 6 6 19 6 19 6 96 6 10 6 40 6 10 6 80 7 60 QOUDl DEN BAlOtiaTiiu 9 17 9 18 9 7 10 14 11 16 6 4 6 16 11 16 11 18 19 9 14 3 46 11 80 ff 1 8 ff ff 11 41 ff 1 19 ff 11 66 1 88 ff ff II 19 46 1 SS 9 49 4 16 4 49 4 e 16 ff 6 7 ff ff 18 ff ff 88 ff ff 1 6 87 6 6 6 81 9 46 a 10 96 10 44 11 46 6 43 8 04 8 84 8 66 9 81 10 88 11 6 19 11 9 46 7 80 7 40 7 46 ff ff 7 69 ff 8 94 ff ff 8 39 7 48 8 08 8 64 1 86 1 41 1 66 1 06 1 17 4 4 38 ff 4 89 ff 4 68 ff 6 04 4 97 6 16 3 40 1 0 4 08 O U l D 1 U T H I O H I lo nni 10 19 10 67 19 00 18 10 11 3 9 80 8 1 4 89 6 M 06 6 ff 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff 87 ff 7 10 11 98 ff 11 17 ff 1 4 8 34 ff 48 8 94 7 18 10 61 11 46 19 S9 1 96 8 08 8 60 6 04 4 7 89 e O U U k L ffkSTSKDAM loud K U 9 48 10 17 18 10 4 11 S 80 7 61 8 16 ll r 16 Aaut W 8 01 9 06 10 36 11 48 1 00 6 87 8 40 10 01 1117 A mBt 0 8 90 9 98 10 60 108 1 18 16 8 610 16 ll 1 10 6 89 6 34 7 61 8 14 9 07 D 10 17 10 34 10 41 11 13 Uouda Üudaw 6 36 6 Woard 6 4 8 7 8 8 08 mraaht 03 7 88 7 04 8 6 8 66 S9 8 48 69 10 09 10 34 ff 10 4 tJlreolit 6 33 7 45 8 37 8 49 9 00 9 80 10 16 10 86 11 86 11 01 1 87 8 08 8 9g 3 66 4 46 88 6 83 6 6 7 8 69 9 07 Woerdau 6 49 68 8 06 ff 9 16 10 88 11 66 18 14 8 47 4 16 6 66 7 18 9 10 9 98 Uudav 8 14 10 48 ff ff ff ff 4 14 ff 9 36 Souda 8 97 9 0 9 88 9 61 10 69 11 10 11 11 l t 9 8 40 4 7 6 10 10 7 19 8 18 0 49 1 14 iMitCS 7 06 8 10 9 06 11 16 9 68 8 46 4 46 6 80 I 4 4 A IIU Vr 7 90 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 9 Oouda 8 09 9 19 1 I 9 11 1 4 47 6 49 7 9 8 4 11 1 11 10 bewgcan Zt wordt in gerrugd om ait tfl TftD bflUling oeoer aohoM Hoe nen op het poot is gekomen weet of egt niemaDd Het papier fan het borderel dit io het Toorbygaaa ii niet papier van bet ministerie Tao oorlog Het is aeo eer eigenaardig oort BertilIoD eo Cocbefert cbef van den reiligbeidsdieoit dedeo in 1894 rergeeficfae pogingen om de hfr omtt erran na te sporen De eerite meeting na een korte runt weder door de Preisenfé aaogekotidigd had eergistereoavond plaate en werd door 1500 pereonen bggewoond BehaWe de redactear ran de Tempa Toerden CyTOct ea Qiraolt het woord De orde werd niet verstoord er werd een motie voor do iavrgbeidetelling van Picqoait aangenomen en onder da kreten Leve Pieqaart ging de vergadering uiteen Frankrijk De moordaaoilag verleden Zaterdag tegen den rechter van in tructie Bonny is gepleegd door een 32 J4rig meisje Medeleioe Hioqae genaamd De aanslag gesobiedde oit wraaVzurbt Joffronw Hinqae en haar vader waren nl twee jaren geleden door een ge opliobteri be stolen doch dpze werden vr gesproken Het mei je kon dieutengevolge e u bf ar toebeboo rende Bcbnidbekeutenis nit t terugkrygen en tjj wist dat deae zich in handea vau een darden bonder t evood Zg overstelpte den rechter Bovray mei aanzoeken en verwyteo maar deze kon niets anders doen dan haar naar deo crvielen rechter verwyEen vandaar haar verbitter ing Een der twee kogeld heeft bet doel gemist da andere heeft den rechter in het hoofd gp troffen Zyn toestand is vrij berredigend BINNENLAND Door alle oandidsten in de geneeskuade en oandidaat artsen aan de UtrecbtscbeUuiveraiteit is een request aan den Mioiater an Bionenlandsohe Zaken en aan de leden van du Tweede Kamer gezonden waarin wordt aangedrongen op de uitbreiding van bet Ziekenbaia waarvan al sinds laog prake ia Kpeciaal wat betreft de ohïrorgisohe en obatetriscbe gynaecologiaobe klinieken en poliklinieken Door de permanente commissie oit de reedery te BcheveniDgeQ is aan de leden van de Provinciale Btaten van Znid Holland verzondsD de teekening van een nieuw type vaartoigen die coodra de haven er ie naast de bommvo voor de schrobnet en hariogviracherij zallen gebezigd worden Een der byKonderheden van d t type is dat de ballast zal bestaan nit water waarvoor een gedeelte van het schip is gereserveerd De haven binnenkomende kan men door het verwyderen van het water den diepgang van bet schip belaogryk verminderen Het type is ontworpan door prof Kop leerBftr un de Polyteobniscbe School te Palft Maar wij vernemen zal ds invoering vau hetnieowa artikel 113 van het algemeen reglementvoüi den dienst op de spoorwegen tengevolgehebben dat da Nederlandaobe aposrwegoodornemingon zojlen mo ten overgnan tot eerebelangrgke uitbreiding van het personeel op deJijoen Toornamelyk wat betrelt het treioperfonsel N R Ct 8 10 8 86 8 48 8 49 8 66 8 98 9 C6 Ooadi 6 7 96 Uooidieclit dooi 7 19 NiauwarVetk r 7 89 Oapalla 7 46 ïatlarduB 8 80 7 66 6 30 8 41 8 1 9 03 9 08 7 30 7 49 7 8 8 07 8 19 Gouda Zavaahuiuu Moarkapalla Zoatermeer Zagwaard Voorburg H a aUaga 6 4 Voorburg 6 9 Zoetermear 7ieRwaard 6 6 Zareuhtiüeii Moerkapalle 6 17 Anuda 6 98 Ia 1890 opperde de heer Van Kol in een broebare versobillende grieven tegen den heer Domela Nienwenbnis lo over ooeerlgke strgdvoering met draaierg lengen en verdachtmaking 2o ontrouw beheer van de geldeo van Van Kol 3o de bonding van D N ten opïichte eener Khald van f 100 door cgae vrouw by Tan Kol aangegaan Destydi werd door beide partgen een ccmmisaie benoemd tot onderzoek van die grievro Deze na l eeft onlangs g lgk wg reeds mededeelden ala resultaat van baar ondarsoek een rapport opgesteld met machtiging daarmede te handelen naar welgeval eo Zy nroet naar de Middelb Ct meldt ge komeu ego tot dece conclnsie lo dat de eerste persoonlgke aanval van Ysn Kol ii uitgegaan 2o dat van de 42 erieven 7 gegrond worden verklaard 3o dat Van Kol zich betfiicifaoldig gemaakt aan verachillende vgandïfte oitdrokkiogen en batelgke beoordeelingeo waarvan D N evenzeer een verztmeling had knnoen maken Beo der gewichtigste mededeelingen van den mini ter van koloniën in de Memorie vso Antwoord betrffeode de Indische begrooting voor 1899 is wel die omtrent de bevloe iegswerken aan de Solorifier op Java Men zal zich berinneren dat ten vortgeo jare aan tlicbt is gekomen dat de raming dier werken gebleken is veel te laag te tiioi In de toelichting der begrooting voor 1899 kon de Miüister nog geen nadere byzonderbeden geven maar sedert is het rapport der commissie Vflu onderzaek ontvangen Daaruit on bigkt dat de toestand nog veel onguuatiger is din men bad kannen verwachten De raming is niet enkel overschreden w ens te lage schatting der eenbeidi prgzeD voor bet groud verz t maar het ia gebleken dat de uitvoering der omvaogrgke werken hoogst onvoldoende ia voorbereide Slechts van twee hoofdwerken bestonden voldoende ontvrerpen voor alle andere onderdeelen vsn den reuzenarbeid ontbraken uitgewerkte ontwerpen Voort is er verschil lan meaning tosschen de deskundigen over de deugdelgkheid zoo vao bet hoofdplao als van belangrgke onderdeelen De raming der kosten heeft met groote oppervlak kigbeidc pinata gebad bgoa alle onderdeelati zyn te laag gereamd Éeo nieuwe raminfi geeft in pleats van het in 1892 genoemde cgfer van 18 millioen een bedrag van 38 39 miltioeo waarvan na 1 Jan 1898 nog voor 27 millioen te verwerken zou zgo zoodat da directeur der openbare werken constateert dat van bet denkbeeld om de rente van dat kapitaal nit hoogere taodrente terog te krggen moet worden afgezien Daarbg komt dat tot 1 Angostos Jl slechtseen vgfde van bet grondveriet was uitgevoerden nagenoeg oici van d vereiachte kunstwerken Tot het eind van 1897 was daf tvoor 11 millioen nïtgegeveo De Minister acht zich niet verantwoord gelden aan te vragen voor de voorlzettiog der werken onder deze omstandigheden Hy beeft daa ook den gooTerneor generaal by telegram verzocht de noodige bevalen tot achorsing te geven nadat het onderbandene zoover za afgewerkt igo als voor bet behood daarvan onverraijdelgk is Een nader onderzopk zal dan moeten uitmaken wat verder gedaan behoort te worden 0OTJD4 11 81 19 18 11 68 11 98 1 11 86 1 7 11 48 1 1 11 61 19 89 1 88 9 64 10 11 11 19 10 18 10 80 11 39 11 36 g 8 8 1 D door 10 11 10 17 10 81 10 48 10 64 11 97 10 1 9 03 19 06 U 67 Uen kan doze beslissing van deo minister van koloniën zeker niet anders dan goedkeuren Maar uit zgn mededee ingen volgt dit een grootsch werk in bet belang van dè ont wikkeliog van een bslaogryk deel van Java ondernomen op hoogst lichtzinnige wgze is voorbereid Wie daarvoor verantwoordelyk is bigkt niet duidelgk oit de verstrekte inlichtingen Het geboorde wgst echter zeker op een baast onbegrgpelgk gemis aan toezicht eo de noodzakelykfaeid ooa de oorsakea daarvan na ts gaan zoodat voor t vervolg dergelgke sehromelgke tegeuvaHers worden voorkomen Hand Hg was zelf een Hollander ceide bg en verwachtte dat wg n ale Hollanders zonden werken en ons gedragen Hg besloot ign sootelooze redsT mei Oranje boven te roepen Alles blaek nn anders uit te komen dan ons voorgespiegeld was Er was aen viyle rommel en in het atikdooker konden wg na in een smerig hok een kop sl cfcte koffie en een paar hompen brood voor ons eigen geld genuttigd te hebben onder deo blooten hemel een slaapplaats aoeken Aan sommigen gelokte het in huizen zonder dakpannen en zooder glas onderkomen te krggen Dea morgens waren wg bij elkaar en begrepen dat er raad geschaft moest worden Er werd met a gemeene stemmen besloten dat wg den directeur zoaden trachten te spreken ta krggen over da vervulling der in Amsterdam gemaakte bepaliugen Na laag wachten kregen wy hem te spreken en vortdden wg hem onzen toestand waarop bg met geheel andere bepalingen voor den dag kwam o wel Van 6 tot 7 anr werken tegen 27 pf par uur met 1 uur pchafttgd bg regen of vorst verzuim 3 peodagen laten staan de reiskosten worden reeds de eerste week geheel van bet loon afgehouden Voorts moesten wg zelf voor beddegoed enz zorgen Ns rgp overleg besloten wg dan ook in Amsterdam liever met vrouw en kinderen werkeloos honger te Igden dan in een varkeoshol te leven ea 100 meter onder den grond te werken eo zeker 3 ïi 4 weken te wachten eer misftcbien een paar centen konden opgezonden worden naar huis Zoo zyn wy te voet naar Kealen teruggekeerd 6 uur gasnst en dsar door brt Nederland cbe coo uIaat geholpen om ons vaderland weer op te zoeken Ziehier de behandeling door ons van knappe fataoenigke Am terdamsche steeokolenbandelaars ondervonden Er zyn nn 58 werklieden op kosten van den staat tprnggereisd Enkelen die hun vrouw en kinderen bg zich faadde i of sieb in bet leven aldaar konden schikken zgn achtergebleven De overigen reisden op eigen kosten terog to den nacht van Zaterdag op Zondag is te Haarlem een persoon gestikt ten gevolge van overmatig gebruik van jenever Dezer degen werd gemeld dat er plannen bestaan tot het stichten van een Ons Hnia in heï weatelgk deel van Amsterdam De daaraan toegevoegde clausule dat dese inrichting van roomsob katbolieken altraat Ir echter onjnl t daar sooals ook in de statuten bepaald ia op kerkelgk gebied geheele neotralileit betracht wordt Het plan is voor dit Ons Hoia een geheel nieuw perceel te bouwen waarin behalve de zalen voor verschillende 0DrsuB en een badinrichting gevestigd zal worden verder zotlen er spgsnitdeelingen plaats hebben Verschillende lülangatellenden hebben hun steun toegezegd Oentr Te WioBohoten ia gisterennacht iemand van Niesjeaoord bg een vecbipartg zwaar mishandeld Hg zou rialermorgen met deo eersten trein naar Groningen orden vervoerd doch overleed onderweg Vier vermoedelgke daders zgn ge at 7 6 t 39 8 6 10 04 10 88 6 09 D 10 11 6 09 10 18 8 16 door 10 96 8 96 8 60 9 10 10 S4 10 4 8 99 D 7 64 7 61 ff 84 ff 8 16 8 19 door 10 89 U d 8 64 10 I 10 19 10 91 10 88 1 44 6 80 6 11 ff 8 18 ff ff 6 80 ff 6 8 6 8 0 7 48 9 88 9 84 ff 9 48 8 18 10 10 10 31 10 0 7 66 7 80 Te Helde is giaterennaeht omstreeks 1 nor brand ontatain in het Grand Csfé Central aan den Kanaalweg bewooad door deo heer Reimer In een oogenblik stond het groote gebouw van onder tot boven in volle vlam waardoor de spoedig aandrukte brandweer weinig andera kon doen dan de belendende perceefen behouden Hst gebouw brandde tot den grond toe af De oorzaak ia niet bekend Alles was verzekerd l e ramp in bet dok te Autwerpen waar de ketel van de Stad Aftl t sprong beeft befl wat ontzetting veroorzaakt Tot ver in den omtrek werd de slag gehoord en de buizen in de buurt waggelden De uitwerking op de plaats des ooheile was vreeselgk Het geheele aobterschip was verbrgzeld het voordek opgelicht en weggealingerd Zware ijzeren platen van verscheidene vierkante meters oppervlakte vtogaa door de lucht en werden tamelgk ver weggeworpen Terwijl het achterateveo wegzonk kwam de voorsteven naar boveu Daar door hadden de twee mannen die in de voorkajuit sliepen gelegenheid te vlochten Een derde werd weggealingerd en kwam op de St Laoreyskade op een paar kisten met g aswerk neer Zija hoofd werd tegen een kist verbrgzeld terwgl het lichaam met zulk een kracht op een andere kist neerkwam dat deze plat geslagen werd als ware zy van een aauzienlgke boogie gevallen De vierde der opvarenden zonk met bet schip en werd Zaterdag middag door een duiker gevonden Het laatste slaclitoffnr was schipper Van Bsetb van de tJonge Franitc die op bet dek door een metalen plaat trgen bet hoofd werd getroffen en dood neerfiel Zgn schip werd zwaar beecbadigd en dreigde te zinken waarom het spoedig in veiligheid werd gebracht De ontsteltenis in da stad was natuorlgk groot dasr de herinneritig aan de ramp van Corfilain nog lang met verdwenen ia ATJTEH Aan een particulier scbrgven van een officier die sedert een paar jaar in Atjeh verto ft o tleent bet Handelsblad bet volgende 19 September begonnen eeuige djabots van een bende onder Pang Arab s avoada om 7 nnr t kampement te Tjot Meutjeng te beschieten Zg weren pi m 8U0 meier ver in de sBwab doch bun Icogela kwamen prachtig Niemand werd getroffen ducb een kogel schoot dea stok van t gedecoreerde vaandel door midden Dit vaandel atoud in t vertr k van den kampemeotscommaudant majoor Van Haeften De officieren zullen nu een zilveren band met inscriptie om dien stok Inten maken Toen een patrouille uitrukte gingen de djabata als naar gewoonte er van door Naar aanleiding van bet bericht aan hot K V d D dat toekoe Moeda Xjatif ricb beeft onderworpen doch waarbg een onbekende plaats van herkomst werd vermeld zoodat verondersteld werd dat een svinfont in het apel moest zgn schrgft men van beroef de zgde aan t VadT lOogetwyfeld ia bedoeld toekoe Moeda Latif van lAva Loot die btfukens bet Atjebverslag van 3 tot en met 16 Juli had doen meedeelfin dat hg zich by bft bestour wenscbte aan te melden sLam Lo5t behoort tot de aagi der XXÏI moekima en de onderwerping van genoemd hoofd mag als een zeer verblgdend teeken worden beschouwd naogezieo bg steeds behoorde tot de iovloedryke leden drr partg van verzet en o a een krachtige steun was voor den bekenden tengkoe dt Boesoe die langen tgd het gebied der Djerir en Kemiroe zgrifieren der Atjehrivier onveilig maakte maar door ons onvermoeid pntrooilleereu en herhaalde naobtelgka overvallingen genoopt was dieper het gebergte in te trekken Aa de Deli Ct is nit Batavia geseind Na het vertrek van Segli au de Javakoloqvta bezet bet veertiende bataljoa Pa anggJji de bezetting van Gle gapoej wordt ingetnkken die van Gloempangpajoeug wordt hersteld gezaghebber deo I3en October opgerokl naar Boeloestreek en Tjotrand door iwaar terrein niet beftikt op lelfden dag terog Op den 15en on de zevendaagpche excorsie naar Gedong en Kerti plaats babben Het Bat Nbld meldt Bg d ontbinding van de Pedirexpeditie zullen ook de trein en de veldrostkamer worden afgedankt In verband biermede zal de kapitein der artillerie Muntingh bg zgn wapen terngkeeren Aan de Javabodec werd dd 13 October nit Kotaradja geseind Van de ezpeditionnaire troepen van Pedir zgn voorloopig de genietroepen en 700 dwangarbeiders ooder bevel van majoor Maroella achtergebleven om den weg naar Padang Tidji af te werken Oumiddellgk daarna zal door deze troepen na de aanneming van bet betr kketgke wetsontwerp met den aanleg van de tramigo Selimoen Edi een aanvang worden gemaakt BIgft de politieke toestand zoo gunstig ala tbana dan aal een aanvang worden gemaskl met de inkrimping van de legeraterkte d w c met de afschaffing van bet overcompleet dat tbana bg alle bataljons aanwezig is Daarenkigen zal bet legerbestoor vooritel lan dosn om de beide reservebataljoos om te zetten in een 19e veldbataljon en de reserve bergb tterg te beboudeo STADSNIEUWS GODDA 15 November 1898 De Pravinciate Staten dezer provincie hebbeo heden beslopen de gevraagde aebsidie voor de restauratie van de St Janskerk toe te staan heer M A van Zutphen alhier ia beden te Rotterdam geslaagd voor het examen leeke nen L O Een smaakvolle eta age prgkt in de oitataU kaat van den winkel van den beer D Miebiea Kleiweg alhier Het zgn twee enorm groot 0es8cbeo omgeven door kunstig opgeboawde pjramides van kleinere fleascben allen gevuld met Van Sohaik Co a superior druiven borsthoningeztract Meliantbe Een aardige etalage voorwaar en vooral sBvondfii warumi r ut dut glaswp k bruin getint door de Mf liniithe en voorzien van violet roode capsotea in een mooie verlichting schittert De beer Miebiei bewgst zgn medeburgers geen ondienet wanneer hij dit extract tegen een zeer biltyken prys te hnnu r beFchikking stelt Samengesteld uit de meeat beÜEame bestandeeten overtreft de Meliaotbe alle tot on toe bekende middelen tegec hoest daarbg helpt ze onmiddellgk en neemt den prikkel tot hoesten weg Dat de Melianthe niet alleen door de firma Van Schaik maar ook algemeen voor een uitstekend geneesmiddel gebonden wordt bewgzen eensdeels de vete attesten van geneeskoudigen anderdeels de tairgks bekroningen die voor het venster van deti heer Miebie zgn tentoongesteld Wg merken er o a op behalve het eere diploma der wereldtentoonatelling te Chicago bet eerekruïa en de goudea medaille benevena de privé medaille door H M de Koningin Kegentes geschonken aan bet comité der jongste tentoonstel ing te Amsterdam en verschillende andere gooden medaillea 4 Ocderkëek a d IJsel Alhier is naar aan leiding van een rede van den heer W Laogebeke oit Rotterdam een afdeeling opgericht van den Bond van Ned Ooderngzers aanvankelgk met 11 leden Rechtzaken Door de rnobtbank te Utrecht zgn veroofdeold J C en P B te Bodegraven eo Cappelle aan den iJsel tbana te Utrecht in verzekerde bewarinf beklaagd van dJefatal en beling van f 60 in specie en muntpapier uil eene secretaire en van een groot aantal effecten oit eeue getdkiat in den kelder der woning en ten nadeele van F B met braaV eo ioklimming te Bodegraven en Rotterdam in den nacht van 18 op 19 December en in Juli en Aogoataa jl gepleegd de Ie bekl tot 3 jaar en de 2e bek tot 2 jsar gevangenis traf Voor den Hoogen Raad werd gisteren door het Openbaar Ministerie geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep van den winkelier te Amsterdam die tot O maanden gevangenisstraf is veroordeeld wegens verduistering van een accept hem door eeu deurwaarder ter betaling aangeboden Uitspraak 12 December Het O M bg het Haagsche gerechtshof concludeerde gisteren tot bevestiging van het vonnis der Rechtbank te Rotterdam waarbg ia toegewezen de vordering van de Diaconie der Ned Herv gemeente te Amsterdam tegen de administrateuren van het Romboutsfons vroeger te Amsterdam thans te Rotterdam gevestigd tot uitkeering nit dat fonds van f iHo ten behoeve van de armen der genoemde diaconie Uitspraak 28 December INQEZONDEN Sanatoria voor Borstlijders Vm vertchillenda zgdan is da opmerbing gemgakt dat thans rardara giften tbd particiiliareD toor de opricbtiag der Saoatoria voor borsttgderB OTerljodig zoo vqu Het Hoofdbertoor T n da Vereaniging totopiiohtiog en eiploitalia van TolksMnatariatoor boritiydera m Nederland moet deza opvalting ernstig bestrijden Immer aleelts deoprichting ran één Sanatoria m is veriokerd terwgl met hel oog op het groot aantal behoaftige borstlgders voor bet tot itnnd komenT D meerdere Sanatoria in Tprscfail eude do leuTan ons laod een dringende behoefte bestaat en dm ons heerlgk doel nog in lang niet brreikt is Hel Hoofdbestaur is orerioigd dat het ohoona toorbeald an B M de Koningin Moedei allanrege tot bat geien van ruime bgdragen aal opwekken het asbl daarom dat het thans de joiate tgd is voor de rarsebillende sab conmisiies om met den maeiteo jrer Tarktsam te tgn tol het bgaenbrengan der b noodigda gelden Namens bet ïfoofdbrstaor T0ornoi md Dr J J HoMoRT Voorzitter Dr B JossBU DB Jong en Pr J Hekman db Jono Secretarissen P P ViS WUElNOUtN BonsKi Peoningmeester Turncostuums A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GODDA Telephoo Mo Si Beurs van Amsterdam Mlalkrs 88 97 H NOVKMBER Vrkrs fME I ND Cert Nsd W S V 86 n 97 96 a 100 S6V 83 f8 88 88 dito dito dilo Sdito dito dito 3 HoTOjB O 1 Oondl 1881 88 SiTiLlB InsohrOTing 186881 5 OosTüKK OM in papier 1868 6 dito in zilrer 181 8 6 PoiTUGAL Obl mot coupon Sdito ticket S 64 i 97 97 i lOf ia 3 77 SS Va SCV 101 38 100 lOO a 658 475 103 50 löl 198 UBI a 6 100 BS 186 41 bl Utoland Obl Binnenl 1894 t dito Oecons 188Ö 4 dilo bij Botbs 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1834 5 Spamb Perpcl schuld 1881 4 TOBKBU Qepr Oonv leen 1890 4 Ga loeoiiig aoTio D Gec leaning ser e C ZuiD APB Kep T obl 189S B Mmioo OM Buit Soh 1880 6 VllirzvBLi OM 4 onbep 1881 A STEBDAH OMigslien 1896 8 Botterhah Sted leeu 1894 3 NlD N Afr Handeltf a nd Arendab Tab My CertificatBn DeliMaBtschnppij dito Ara Uypothcekb pandhr 4 Cult Mij dor Voratenl asnd a Or Hypothrekb pandbr S i Nederlandache bank sand Ned Kandolmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Itott Hypotheckb pandbr 8i Utr HypotheoVb dito 8V OosTEMB Oj8t Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4Vl Ambrikja Ëqut bypoth pan 1b 6 80 116 111 J05a 808 100 55 ff 58 6 168 Umv L G Pr Lien cert Nib HoII IJ Spoorir Mij annd mj tol Bipl y SI Spw annd Ned Ind Spoorwegm aaiid Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 ItAliB Spoorwl 1887 89 AEobi s Znid ital Spmnü A H obl 8 FOL WBracbau Weenen aand 4 EnsL Gr Rues Spw Mij oU 41 99 jBaltisohe dito aand 5 FaatowB dito aand 5 1 Iwang Dombr dito aand 106 j Knrak Oh Aaow Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 I AmpBiKA Ci ut Pao Sp MiJ o d 6 SB Oho North W pr aand dito dito Win 3t Poler oM 7 lii8 Denrer Rio Gr Spm eert V B 14 Illiooia Central obl in goud 4 1 109 g LouisT Naah illi Corl T aand 56 Moiico N Spw Mii lo hvp o 6 108 Vj Miae KanfBa 4pCl prof Band 11 N ïork Ontasio West aand I 16 dito Pnnn Ohio oblig n if Ie byp in go inn 8c Manit o dito Oregon Calif Ie byp in gond 6 Penn Ohio oblig 6 118 ie 81 Paul Minn It Manit obl 7 U ia 61 176 803 105 105 l 99 117 117 ün Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Line Col lo byp O 6 Canada Oan South Chert r aand j Vin C Ball Na lo h d c O Amaterd Omnibua Mjj aand Eotterd Tramwe MaBts aand Nbd Stad Amatordam sand 8 Stad Bo vtcrdam aand 8 BllGlB Stad Antiterpen 1887 8 Stad Brusaol 1886 8 HoNO Theiaa Regullr Goaelaoh 4 OosTBHB Staatsleenig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanii Stad Madrid 3 1868 NlD Ver B ï Avb Spoel oort GEKLEURDE rn XWABTE VELVETEEN § l TOor RIoQsen en Cosiumes Gegarandeerd Solide In aUe prezen D SAMSOM MAWltT COIJB M n r g a rlijko Stand GEBOREN U No Wilhelmin Alida ooders P J Malkert en W Wgnen H Adti nns ondsrs G J Veibgeo A Nieuwonbogzeo 12 Johannes nnders J de Vrind n P Hooimeger 12 Maria Wilholmina ouden L Boot en B Earkboren 12 Naai Ije oodera A M nn der Pool H Agten 12 Cornelia ondera S rtn Wgngaardeaen J G Idonbopg 13 Willem Sgbmnd ouders W S Heg en A Farwerd 13 Gerardna Johannes onders P M na derGriend en L A M u den Hoek 14 Adriana Joobii ondera L Bisschop en T Binnendgk OVERL DEN 12 Nor C Trijabnrg 72 j 12 C Tan den Oe er haisTr tan 0 Koniijn 65 j 14 J W E IJpolaar 10 m 14 P Laurier 64 j Pér Tele graaf Veemarkt te Eotterdam Dinsdag 15 NoTcmber 1898 VETTE OSSKN en KOEIEN goode anpoor prüsen waren voor Ie kwaliteit 31 8e kwaliteit 8e kwaliteit 88 Cent por half Kilo MAGERE OSSEN on MELKVEE rodel asnroor VETTE KALVEREN goede aanvoer Ie kwaliteit 87 8e kwalit it 84 3 kwaliteit 88 Cent per half Kdo GRA3KALVEBEN en STIEREN redelijk kangeToerd Do handel waa in rot Vse ring prijahoudend lo kwaliteit Melkree duur mindore soorten traag Vetto en GraakaWoton en tieron prijshoudood ADVERTEKTIEW Cupateele Bg Tonnis der Arrondisaements Ueohtbnnk te Rotterdam dd 7 NoTombor 1898 is JOHANNES BLONK wonende te Waddingmm geiitebl onder curateele ter xake van hrankxinnigheid Mr M M SCHIM tan dbe LOEPF AdTocaatProourour Gouda HOLLANOSCHE PrgsQoteering China Congo Stofthea 45 en 60 o 1 Grot 60 55 Lekkere eo Souotion 76 Oaurige 90 Congo 100 AMSTERIIAM Ontbijt Tbea 66 Namiddag Tbee 76 Alleen Terkrggbaar bg P H J van Wankum Oogthaven B 14 FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ VS chemische WisscberiJ TA II OPl EKIIEIAiEK 19 Kruishtule Botterdam OsbreTeteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepOt Toor GOUDA do Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en Tenren Tan alle Heerenen Dnmeagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor bet stoonsen Tan pluche mantels Toeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetzg gestoomd of goTerfd worden onschadelgk Toor de gezondheid TOlgens staal bewerkt A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTEL 149 b d Hooge Sluis Aoislerdam zal 8 8 DONDERDAG 17 NOVEMBER zgne geachte Abonné s bezoeken Zg die wenschen bezocht te worden gelioTa s t p hiervan kennis te geTen aau boventtaana adre $ l to tUlêepUêChe en pgnlooze beiW handeling Tan tAkdoornê en van Hagel welk in t Tleesoh of in de hoogte groeien u