Goudsche Courant, donderdag 17 november 1898

IVo 7738 Donderdag 17 November J898 37ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoen No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon ea Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 2S franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTEN Telefoon No SI ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a s 0 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m STAATSLOTSIIU DE TREKKING BEGINT Naaodag 21 oveDlbe a s LOTEN en gedeelten van LOTEH lyn te bekonen ten kantore van de Oollecteurs A C COSUN Gonwe C 9 bg de Viscbniarkt W J L vm DISSEL Gonwe C 217 A SLEGT beveelt zich aan tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 eent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 mi Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderij en Kook knnst te i Qravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Wnf i Mati bwrttiiu ta aii Jiohi RbeamaUek iWenpJiaen kortom fc AnkerPainExpeller wnl I wm UQ te wenden tegeo Ier yit biuthetliMi Ckstqjn üoofdoya n ToiiamdheM Vil tMdi In ieder holBgezin Anker Pain Expeller koatM Prgl SO oait 75 cent en fl ii de fien li Vgorlanden In i meeste Apotheken en by T AAtioklar t Ct te Eottonlsm Te GOUDA bg 0 LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF i Co Westhaven 199 Nieuw OBOvertroffen Prof Dr Lieljera wolbokünd ZEHiW 8 BADBT II IXKIl Allesu echt luet Fabnekimurk tot voflWÖarende radicale en HFii H zekere genezing van aïle zelfs SBI9H de meest hardnekkige zenuw j lnfl nfiekten vooral ontstaan duor ESKkII afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zuoht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Bpgsrertering Onvermogen Jmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Pr a pei flesoh tl 1 tl tl 3 dubbele flesoh fl 6 r CentraalDepot Matth v d Vegte Zaltboinmel üopota M CItïbRn Co Amsterdam F Huppel a Oravenhage J HalmmaDs de Jong J Ced Rotterdam Wolff Co Gouda en bii alle drogistea Jeilereoii wordt jong of oud door onifl aH ffic aikkol Zakapuubank welke opeigen AArdiKB Tfle de lïtflt tot paren opwekL lïoor de Wk iarlohtlng dever spaar bknki knn mee val kwarree in werpen maar het geld niet PryslSceWs £ 3l porto extra byeen gèipaard Kfn daur eent nUdnn de ipaaibank icli utoma tiHoh VRii IvA onciit Na iedere inwerpiRR eluit sioh de apnarbank nutmnatmoli en geert tegelvkortyd Ij k lint ingeworpen lieurnj BAD gsludigil te Kjrn is de era rbank I ennvoudifj weAr te Hiiuten en w g t op ninnw de lust tot apuren enenditig feg remb ut vouruitb Voi endhulM Mcrkur Comtimndlt HnaUcb t Rolmbei t w Co Amtlertfliin N Z Vi rirbtifewttl aflf Lensvelt Nicolu HOFLEVERANCIER Veenestraat23 den Haag BROOD EN BE8CIIUITFABKIEK LOTCHEOIIEOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk VAN Blommestein s Inkt is irotfondeAiiulelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLLAND Gouda Drek van A BRINKMAN ft Zn HIEUW I NIEUW IIEUWI GKSCIilKT VOOR Uaclitlicliten Hoffie en TheelicMeii Welke 47 uur branden è 2Vs en 6 uur brandende 3 cent per atuk Ëenig Agent voor Qouda en Omstreken 18 AAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hlerTOor geen Olie geen Glaai e Alleen een luolfer aansteken is noodig Oebeel zouder geraar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthohig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H N VAN tS CHAlR Co l en Haag Uofleferanciers VAN SCHAIK Oo s Melianthe i bet beste middel der wereld TAN SCHAIK Co B Melianthe geneest Einkhoost VAN SCHAIK CO S Melianthe geneest zoowel oud als joeg VAN SCHAIK CO s Melianthe msü in geen huisgezin outbrelien VAN SCHAIK Co a Melianthe sisat Toortdurend onder Soheikundig loezioht VAN SCHAIK CO S Melianthe hebt onherroopoHjk VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Serodiploma i VAN SCHAIK Co B Melianthe i bekroond met Qoud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co s Melianthe u verkrggbaer in llaoons van 40 CU tO CU en fl bg Firma WOLFF Co A BOUMAN Moordneht Westhaven 198 Qouda 1 0 EATELAND Boitoop X MIMBIES K eiweg E 100 B V WIJK Oudewater Gouda M KOLKMAN Waddinmeen a viN MILD Veeratal H ROLLMAN Bodegraven B 126 te Oouda PINK8E Nieuuitrterk a d JJml Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Eii e e i rl Snlmatlge door de nieuwste uitvlndingBn op machinaal gebied verbeterde Aibrlcatle en uitslaitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandoerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een nbevetenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende a in don inhoud dar resp EUiketten De ma behaalde 27 Breyets als lIofléveraMcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewi van uitmnntend fijn febrikaat Keeds 187i acliroef de Accademie national de Paris Nou Tou d Mmonii one HtsilaHIe d or première elaaae on oonaldéraUon devotr excellent tebrtoation de Ohooolat bonbons vajiea eto etc IWIweriik t bbiikaat ia verknjgbaar bg li S Confisettra Banketbakkers enz eni Genenudvertegenwootdiger voor NederliBid jHliiu Hattenlodt I Anuterdïun Kalverstraat 108 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA le vert SOFIATTES ASGSITSATEN W LIJSIEH ook volg ens op te geven Profiel SIpoedige aflevering Eetie uitvoering Concnrrecrende prijzen tQoedkoopste en soliedst adrea too Vervoer van Inboedel loowel binnen als bniten de stad met gealot n wagens b A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUeswmrat tegen Xrttntport êchade venekerd NÏ weLÖt r üwS kï Den 2Ö NovemberTr heeft de trekking plaats ran de Eerste door den Staat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij Van de BOOOO Noramrrs vrorden in den loop van 5 maanden SaOJO des de helft verdeeld over 8 klassen met prysen gelrokken tot een gezamenlijk bedrag van 5 niililoeD 2S3 325 Mark waaronder aich de volgende hoofdpryzen bovinden eventueel Een half milh oen Spociaal 1 a M 30ÜO0O 1 h M 20000 1 a 200000 8 h 10000 1 a 100000 12 a 5000 1 a 70000 35 k 3000 2 h 50000 83 ii 2000 1 it 45000 2 h 1500 2 40000 164 Ü 1000 1 6 35 0U 319 i 500 2 i 30000 435 a 300 23980 alM 200 16Ö ISO 130 100 91 68 19 Van bovonataande prezen worden in deeerate klasBs 1500 tot eeo gezamenlgk bedrag van M 95679 getrokken Voor de trekking der eerste klasse welko volgens amblolgke bopaling op den 20n NOVEMBER e k ie Taatgesteld bevolen wg aan HrIto origineel lotan a Mark 4 of fl 8 40 Kwart 2 ff 1 20 toijen iniending an het bedrag of tegen rembours Alleen origineel toton worden uitgegSTen welke met hot Lubeoksche Staatswapen zijn roorzien De trekkingen geschieden in het openbaar onder toezicht van rogeeringsorganen en waarborgt de Staat voor prompte uitbetaling der prijzen Gratis voegen w aaa elke bestelling het amblel ke plan waaruit zoowel do vordeellng der prijzen op de trekkingen der verschillende ktasBon alsook de betreffends inzetten blijken en zonden wij onzen belanghebbenden zender voora aande aanvraag de otïiaieele bjsten na afloop van iedere trekking Aangezien het aantal der uitgegeven toten betrekkelijk klein is en in weerwil daarvan deze loterij talrjjke hoofdprijzen oplevert bestaat een zeer groote kans een hoofdprijs te kunnen behalen en is hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden zooals zy slechts zelden wordt aangeboden Wy verzoeken derhalve met bestellen niet te willen aarzeloD daar het stellig is aan te nemen dat de voorraad van loten spoetlig uitgeput zal zyn Kauf mann Siuion Bankiers en Geldwisselaars HAMBURG Burgers Aeatène 18 het beste en goedkoopste kettinglooze HIJ WIEL Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Opw F 0 IKE OUDE m SCHIEDAMMER GEÜTEVER Merks NIGHTOAP Verkrqgbaar b M PEETERS Ji N B Als bewijs van echtheid ii cachet en kurk steeds voor lien van den naam der Firn P HOFPK vl Het beate aoMbadelyktte en g t a makkelykate poetsmiddd voor Heenm en vooral dames en Klndenchoenwerk la de Appretuur van C M Millar k Ct i lerila Beith 8tr l4 Mittletteeoed Wl op naam en fabriakamark Urkryilasr ty llMrM Wlnk llM t bi iMsiiwark faliiilMtM ii oifttfcï w ii KEKKI8GEVING InrICUTISQEN WELK GEVAAR 8UIADS Oï HIKDEE KUNNEW VBaOOEZAKBK BURGKMEESTER en WETHOÜDEIIS van Gouda Gelet op do artt 0 en 7 der Hinderwet Brengon ter algemeens kennis dat op da Secretarie ter visie is gulegd een verzoek met bylagen van H van Vlaardingen om vargnnning tot h t uitbreiden der smedoitj behoorende tot z ne soheepstimraerwerf op het perceol gelegen aan den Hoogen SchieUndsohen Zsedyk W k F No S Kadastraal bekend Sectie E No 1410 Dat op Woensdag den So November 1S98 des namiddags ten IY ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen do gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op Ue Searotarie dor Gemeente van de ter zako ingekomen schrifturen kan worden kennis geDonleo Gouda den 16 November 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuitcDiandsch Overzicbl £ eo nota vau Uavaa meldt Het Hof TUI oouRtie totaogtoe van oordeel dat er geeo w siging moest worden gebracht ia de ytraf welke Dreji ondergaat beeft thana ter kennis van den miniitar van koloniSa gebracht dat het een hesobikking beeft genomen wBorfay het Bof beslist dat Drajfns tanga telegrafisoben w in kennii zal worden geateld mat de ontrBnkelgkverklaring t Q bet revieieverEOek en sat worden oitgenoodigd om zyn verdedigiDgsmiddeten in te dienen De minister van koloniën heelt een tnlegram ontvangen behelzende dat Dreyfua zicb in goeden gezondheidatoestand bevindt De vragen dia aan Drejins znlleo worden geateld worden tot hem gericht langi den gewonen weg eveoEoo ds doasieri welke op die vragen betrekking hebben De inatroctie in de zaak Picqnart zal vandaag afloopen Het rapport van Tavernier wordt vandaag aan den militairen gooverneor van Parga Zutlinden toegnonden en deze zal waarBcbgalök over drie of vier dagen z n baiQhikking opetbaar maken In de Kamerzitting van giateren atelde de sfgeTMrdigde Antide Boyer voor dat de wet op de contradictoire instructie ook van toepasaing zon worden verklaard op de militaire recbtapraek Hg verzocht dat in bet b zonder dit voorstel son worden to gepast op FEVtLLETOX Gedeaksehrllten van een Gelnkzoeker or AMIBAL DE VONBELmC Ifaor het Jraniek Doo W NUTTEBS 44 Maar intussohen liet hg den blik onafgewend van den eeaen gast op den anderen dwalen en keek nu en dan naar de fleseh van vreemden vorm op de oommode achter Trabucos H j had gehoopt dat een van beiden de fleseh zou aangrijpeo en den doodelijken inhoud zou verdeeien Vac den aanvang van hot souper af had h aangedrongen op zelfbediening van welke rrqbeid door beiden een ruim gebruik werd gemaakt zonder dat tot op dit oogenblik aan de fliesoh waarvan dit het meest gewenscht word de eer te benrt was gevallen om de opmerkzaamheid der beide genoodigdsn te trekken Plotseling hield Trabueos op met zingen en schreeuwde We moeaten nog eens wat drinken nietP Kom mijn vriend Fabalenx myn dierbare schutspatroon ia fn eenige kassier m n melkkoe geef ons nti nog eens wat lekkers Ik heb dorst ffik heb dorst I galmde als oen echo DjckCheater zijn ros inhoudonde Allebei nog al dorat vroeg Martial moeite doMute om ondaidemk eo onaamuhaage d te apra kolonel Picqoart die vervolgd wordt voor feiten die als vntsch z n erkend De minister van oorlog de beer De Frejcinet zeide dat de militaire wet niet toelaat dat de beechuldigde in gemeenschap staat met i n verdediger maar de minister faenrt deze gestrengheid niet goed en neemt bet voorstel aan Het voorstel Boyer werd daarop naar bet bnrean verzon n De nota van Havas betreffende de kennisgeving aan Dreyfus van de ontvaokelgkheid van het verzoek om revisie bracht in de Kamer een levendige ontroering teweeg De antisemietische afgevaardigde LazteB wilde de Regeering interpelleereo over baar bonding ten opzichte van de bevelen van het Hof van Cassatie De minister president Dapoj verklaarde dezs interpellatie niet te kunnen aanvaarden niettemin jat de heer Lazies Donderdag inter pelleeren Men aeiot ait Washington aan de Daily Chrouiclet Indien de Spaaneche ledenvan de vredesoommississie disA aie weigeren over het afstaan van de Fili p jneo worden de rredeaon der handelingen afgebroken Volgens de verklaring van eeo lid der Amerikaansche regeering zou Amerika dan terstond de Philippynen met kracht aa wapenen gean veroveren Alle toebereidselen zouden daartoe at ge maakt aga C elgktgdig zon aen maobt e vlortt op Spanje afgezonden worden De schepen die van die vloot deel zonden nilmaken worden reeds te Hampton Roada aaamgetrokken De Amerikaansche regeering heeft het aanbod na een Amerikaansoh syndicaat om de Philippgnen voor tachtig millioen pond aterling over te nemen a gewezen ook omdat bet syndicaat de do noodige kapitaal kracht mist Het krasse optreden van de V S wordt voor een groot deel toegeschreven aan den nitslag der verkiezingen voor de wetgevende lichamen waardoor de vermoedelgke meerderheid der Eepublikeinscbe partg ia den Seaaal tot SO leden stygt Oodanks de overwinningen der democraten bg de verkiezingen voor het Hnia van Afgevaardigden hebben das de beide staatkundige lichamen die het Congres vormen een repnbTibeiDsohe meerderheid £ n die van den Senaat is zóó groot dat ook de verkiezingen van 1900 dien niet kannen te niet doen Want in 1900 treden alecbts 17 sena toren af en naar den uitslag der thans gehouden stemmingen zonden daarvoor 14 repnblikeinen en 3 democraten herkozen worden Daardoor ia de de repiblikeioacbe meerderheid in den Senaat voor gernimen tgd verzekerd ken Dorst F Ik verga I geef gauw drinken of ik eisoh dadelgk mjjo tweede maand pensioen ff Wal mijn vrienden doe de moeite en kijk eens om daar is nog wel iets wat is dat voor goedje die lange fleaeh daarF ffXoon u voor het eerst van avond onze gastheer en bedien ons zeide Trabuoos Ik lig veel te ge makkelijk om op te staan Martial stond waggelend op liep zwaaiend en draaiend naar de oommode greep de fleseh Johannesberger en bereikte op dezelfde wjjze z n zitplaats weer De manier waarop hij dan beeohonkene speelde was in het ooglóbpend overdreven en waren de beide anderen slechts een weinig meer by hun zinnen geweest ongetw feld ware hot knn opgevallen Wat is er in e fleseh vroeg Trabncos iiJohannesberger niets meer of minder antwoordde Martial Dat ken ik alleen nog maar b j name maar het zat mij aangenaam z n kennis te maken Is bet wat gmdsF Bij deze likeur kan bij niets van hetgeen we zoo gewoonlijk te drinken krygen vergeleken worden Maak ze dan maar gauw open en schenk in en vertel er niet te veel goeds van want dan valt hot in don regel tegen Verduiveld als ik er mee kan klaar komen Ik zie dubbel hier probeer g het maar I Ha ha Dyok Hü is boven zyn bier hy heeft den prins gesproken geef dan maar hier die flesoh Trabncos ia nooit onbdcwaam Geef dan tooh hier Trabuooi nam de hem toegeieikte flesoh in De ipvloed hiervin is niet alleen groot op de hoo Dg der regeering in de Philïppguache qaaOnie maar ia evenzeer van belang voor de rilv i aaestie Zelfs al zonden do Bryanibton bg een volgende verkiezing bet volk wvder kannen wakker scbodden Toor ban lenze de tggei sland van den Senaat zon elke wgztging in dl eerste jaren onmogetgk maken In verband met de jongste geweldige krggatoerasting der Britscbe vloot die op de wereld een coo diepen mdrok hebben gemaakt merken de tHamb Nacbricbten op dat het steeds Ëngelaads taktisk is geweest het vasteland te imponeeran door bet graota aaotal van tgo oorlogsbodems maar dat het geen 25000 man zon hebbeu om He eqnipagi zgaer vloot op oorl sterhte te brengen Bovendien toont t blad aan dat aen da zee waardigheid en slagvaardigheid der vloot beet wat ontbreekt Slechts de helft ervan 213 schepen zou volgens het het getuigenis van den admiraal Thomas Symonds zelven in een zeeoorlog te gebraikeo zgn en under deze bevinden xiob tal van Jiniescbepen nit de jaren 78 en 8G wier inelbeid en bepantsering hoogst onvoldoottde moeten genoemd norden IH eerste maritieme mogendheid der wereld beeft steohta 23 linieachepen die alagvoardig zjjn en bezit geen voldoende maritieme reaerve wüÏÊk in hei Ksnaiil dj in de Middellandacha Zee haar superioriteit U handhaven Tegenover de vereoni de vloten van Raaland en fVanlirgk heeft Engeland zgo saperioritelt reeds verloren Verspreide Berichten DHEYFUlS De strafkamer van hot Hof van Cassatie is gister niet voortgegaan met bet onderzoek aangaande de herziening In atrgd met som mige bladen die berichten dat het onderzoek gister zou afloopen meent Ranter te weten dat bet hof nog andere getuigen zal hooren in een latere zitting Het Elof van cassatie heeft Maandag middag generaal Zarlinden gehoord tot ha fvgf Om hatftwee is een ordonnans offioier aan het Pateis gekomen met een verzegeld pakke dat hg in aadiëntiezaat heeft laten binnenbrengen Generaal Chanoino is om 4 onr aan het Pateis gekomen en heeft het om 5 nnr verlaten Waursobgntgk is hg das niet gehoord Van een beslissing wie na de oud ministari m1 worden opgeroepen is nog niets bekend opdanks alle gerucblen waarvan de Incht vol ia zwaaide ze rouJom zgn hoofd en riep Aliens heiïen wg nog eens onze oude strydlens aan Leve de republiek ón on ondeelbaar 1 Vryheid Oetijkheid Broederschap of den Doodl En in een oogwenk had hij de flesoh ontkurkt Vivat I schreeuwde hg drie glazen ton boorde toe vulleode Elk der drie mannen hief zijn glas omhoog Op het welslagen van mijn onderneming zoida Martial met een vreemde stom die hij tevergeefs trachtte kalm en gewoon te doen klinken Ja drinken wij daarop Welaan op hot howel k van onzen vriend Fabuleui of van Martial de Préaulx wat ge maar wilt als het maar zoo afloopt dat wij duiten krijgen Be drie mannen stieten hun gazen tegen elkander Martial s hand sidderde Voort mompelde hij drink u den dood zwelg in deze vloeibare helledrank giet het ver slindend vuur iu nw ellendig lichaam on wees ver vloekt I Hij zette het glas aan z n lippen en veinsde te drinken Trabncos hie d het glas ondor den nous m eerst oen fijnen gear te genieten Dyek Cheator de ongeduldige zwolg met een enkelen teug don linhond van zijn glas in Toen gebeurde iels vreoselüks De ongelukkige slaakte bgna op hetzelfde oogenblik dat de drank zijn besteraming bereikte een rauwen kreet Z n oogen met bloed beloopen traden uit haan kassen Z jn Holuiam kromp ineen en wrong zich in bocbton en draaide als bet waro ineen Met gebaldo vuisten aloeg hg twee malen op de maogitreak Toen stortte bfj als van den Het bigkt nn dat Labori eergisteren door den minister de Freycinel is ontvangen en dat deae hem na de Kamervergadering medegedeeld heeft dat het rapport ran kapitein Tavernier in zake Picquart gereed was en gister uan den gonvA neur van Pargi generaal Zarlinden zou worden overhandigd Deze oa dan na definitieve eluiling der malructie akonnen onderzoeken of er aanleiding bestaat om da afioodering van Picquart op te beffen Hiermede beeft Antide Boyer die in de Kamer over dit ontwerp interpelleereo aoér zich voorloopig tavredeo gesteld F ANKEIJK Den Buten December verlaat generaal Mercier de veelbesproken ond minister van oorlog den dienst wegena het bereiken van de leeftgdgrens De officieren van het garnizoen van Mans gaan op 29 November bg hem op receptie een ko onel en eet delegatie van officieren van eiken graad per afdeeling van bel 4de leger korpa Dit zal een ware militaire plechtigheid zgnt Bohrgft de Ëoho de Paria m soort betooging dus Een vreeaelgk onweer heeft Zondag boven Marseille gewoed £ r zyn huizen ingestort an twee menaoben werden gedood Ëergialerenavond om faaUacht hóeft vlak hg de Qare da Nord te Pargi een spoorwegongeluk plaats gehad De trein van Amiens is op een andereu Irein geloopen die het station verliet Verscheidene wagens werden verbrüzeld £ r zgu zegt men twintig menschen gewond ZwiTSEaiiiM Tegen alle verwachting in heeft Loecbenleergisteren cassatie van het vonnis der jaiyaangevraagd DuiTSO I A KD £ r is op de reis vni bet Dnitsoba keizerpur naar Palestina uén ongeluk ijebenrd De echt genoote van den militairen opparprediker oit Stettin mevron v Cüiar bevond zicb met andere vertegenwoordigers van de Svangeliaobe kerk aan boord van de aMidnightauiif die onder zeer stormachtig weer moest overvaren Bg een bgionder eterkoo golfslag word mevrouw CU ar tegen den grond geworp m en zg viel daarby zoo ongelukkig dat zy een been brak donder getrofl en op den vloer Dit afgrgselijke schouwspel verdreef als met een tooveralag de dronkenschap van Trabucos Hji wierp een blik op Martial Hij zag hem verbleeken sidderen ternauwernood ademhnloode Dit was hem voldoende hg leidde af eu begreep Mot een enkelen sprong was hg bij Martial de rruanU dio niet in het minst op eene dusdanige outknooping voorbereid geen togen woord Ighetd van geest genoeg had om togotiwoor to bladen Hem de beide handen om den gordel slaande ea bom tot worgens toe schuddendo zeido Trabucos Vergif niet waar F vergif I Neen nften neen I reutelde do op zgn beurt met den dood bedreigde Gij Bweort het F Ja Neem dan dit glas en ladig het Nooit Het is derhalve vergif Gg erkent het F Neen Wolnu dan drinken Martial niet meer in staat te spreken maakte een weigerend gebaar Met de rechterhand nam Trabucos van de tafel een grout mes on zette de vlijmscherpe punt op Martial s borst terwgl hij hem mot do linkerhand in bedwang hield Ik zal tot drie tellen zeide hij en wanneer ik drie zal zeggen en ge hebt nog niet gedronken dan doorsteek ik je