Goudsche Courant, donderdag 17 november 1898

e 0 l D A l T I 0 H T 1 nm Uoud 5 80 8 89 8 94 7 51 8 14 t 07 10 19 10 57 18 0 1 18 10 18 68 8 80 8 17 C S 6 80 8 05 8 66 8 86 10 17 0 86 Oudew 6 85 8 65 a ana 11 14 a a a 87 a a 8 87 a 7 10 1 8 08 11 89 a 11 87 8 46 8 84 a i 5 8 84 7 18 8 48 10 84 Woard 5 43 7 8 10 41 UtfMkt 8 08 7 88 7 04 8 86 8 55 9 89 10 61 11 46 19 88 1 86 8 08 8 50 6 04 c 4 7 S 5 11 18 11 18 Ulnobt 5 86 8 88 7 45 8 87 8 49 00 80 10 15 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 65 4 48 5 88 8 88 8 S8 7 58 68 9 07 10 08 10 84 Woorde 5 4 8 68 8 06 a l6 10 88 11 56 19 84 a a 8 47l 4 18 8 55 7 18 r 10 9 88 a a 10 48 4 84 a S8 10 54 Uudew 8 14 0 d 8 87 9 08 IS 68 10 58 U IO 18 11 f O 8 40 4 87 5 90 8 18 7 8 8 85 9 4 lO M 11 10 1 er in vinden herianeringan uit het daagelgksch leven en aan de sehoone feesteo dor lohuldigiog waren niet vergeten terwgl een Psalm tot begin on een Gebed tot einde vao het programma bet godsdienstig streren dar Vereeoigiog als onder aideeling van den Obristelgken NedsrI Werkl Bond teekenden De teu Bosch sprak nu het gebed uit Het tooneel was aardig versierd e 0 boste van koningin Wilbelmioa groen vlaggen en ichi den gaven het geheel eeofeeateiykaaosien Het ryke programma in zgu geheel beipreknn zen te veel plaatsruimte eiscbeo daarom sollen wg ons tot enkele nummers bepalen No I Uit Pialm 23 a gemengd koor maakte door tgn gevoelvolle voordracht eeo gnnitigen indruk Io nummer III kregeo we twee stukjes ten gehoore als bas iolo de beer M J van L had hiermee veel succèi tiet kwam ons voor dat de solist eer barjton dan bas genoemd moet worden I e holde hem door flink applaas gebracht wai verdiend Bg den sKroning zsnga was een gedeelte tenor solo voor den heer F v Z die sich verdienstalgk van zgu taak kweet Het voornaamste nummer vao het programma was de aFeestzauga voor gexengd koor en solo partgen Vüör de uitvoering hieraan nam ds ten Bascb het woord om te wgzen op den acboooeo inbond van dit lied in verband met de geschiedenis vau oos volk en de herinnering aan de Inboldigingifeoten Hij bracht warme holde aan Wi lem van Oranje den Vader des Vaderlands den grondlegger van da vrgbeid van het Nederlandsche volk Da skooreof van dit lied wareu zeer echooo de sopraan mej M J E eerst wat zwak weid later bet r de alt partj werd door mej F Gh D die over een schoon vol geluid beschikt keorig voorgedragee De overige solisten hadden ook succes zoodat het geheel nilstekeod slaagde Een drietal liederen vao Ffailip Loots door den heer J H v E barytou roorgedrageo werden terecht seer toegejoicbt Io het aDriock liedekeoa en het aOad Hollands Bierliedeken t trad nogmaals de beer V L als solist op weder zeer verdienstelgk Vóór het slotnnmmer werd uitgevoerd bracht Ds t o Bosch dank aan het koor voor het genot dezen avond bezorgd holde aan den gverigen directeur den heer Jac F van Zutphen die met voldoening op zgn arbeid kan terugzien De dames werden wat laat genoemd doch haar werd ook dank gezegd voor hare gewaardeerde medewerkiog Ten slotte sprak Ds ten BoBch de hoop nit dat de Chr N W B waarvan aCreioendoa een onder afdeeliug is ook moge toenemen in bloei Hel dankgebed was vervat in het laatste nummer van het I programma Nu allen Qod gedankt t Gemengd koor Met genoegen censtateeren wjj dat de tweede uitvoering van aCrescendoa ait tekeed gea aagd is iéa directeur den htfer van Zotpben wenscheo wg geisk mit zgu succes Met de begeleiding werd hg door den heer vao Zatpheo Sr flink ter zgóe gestaan De namnters die zg voor Cello met piauobegeleiding gaven waren zeer schoon 611 t z 4 69 GROOTE KEUZE WmTERMANTELS voor Dames on Kinderen van de goedkoopste tot de beate êoorten eoncurreerenie prljxen I SAMSOM Markt QOUDA In concurrentie met alle Baitan en Binnenaludscbe huizen WoEBDts Tot lid van den raad is bg horslemming gekozsu de heer 7 C van Loo met 256 stemmen tegen 224 op den hear J W J Hendriki Bkhoambaciit Tot lid van den gemeenteraad is gekozen de heer Job van der Hoe en Toorts moet herstemming plaats vinden tusschen de heeren 6 Boer en C Voorslug INQEZONDEti Hoe berekent men de f 80 000 000 aan Sterken Drank Deze Traag werd mg gedaan in d jongste openbare ver detiog der afd aOondaa van de sNederl Ver lot afsch v Sterken drank Ik moeat me toen onthoaden van l geven van een bepaald antwoord on erkende dit openlgk wüda ik nl niet om de zaak heenpraten Ik beloofde echter mgo debater e zallan inlichten In de overtuiging dat ook do overige bezoekers der vsrgadeiing en wellicht vela Gouwenaars met hen bet niotoobelangrgk zullen vinden verzoek ik ü i laefd Geachte Redactie om een klein plaatajo onder do rabriek aiogezonden Stukkena Daarvoor betnig ik U tevens mgn hartelgkeo dank Do vraag dankte haar ontstaan aan do volgende omstandigheid De accgos zoo redeneen mea bedraagt f 26 000 000 ruim Hoe kan nu de nitgave al f 80 000 000 zgn waar da Liter ongeveer 80 cent kost an da aocgna daarop 63 cent Ziehier de berekening of laat ik liever zeggen één borekening want ook andere bsgrootingen zgnmogelgk Devolgaoda i van den heer P v d Menlen inspecteor bg de R ks Directs belastingen en acegnsen Da accgos wordt geheven van den alcohol 50 pCt Uil het totaal bedrag der accgos opbrengst ksn men dus het aantal H L of Liters Daovrkeorig berekenen Hat Ttrbrgikt gedisUllaarii in 1889 bedroeg Uirecte SpoorwegverblDdiogen met GOUDA Wloterdleost 1898 99 AangevaDgeD 1 October TUd vao Greenwieb eOPDl flOTTIBDAMria iri 14 iM 4 68 5 88 5 51 6 18 81 8 84 48 10 18 10 80 11 81 6 10 6 40 8 10 8 80 7 50 7 58 8 40 D y K door 8 11 van 18 NOVEMBER NzMa i D Cert Ned W S 8 dilo dilo dito 8 dito dito dilo 3 HoNOlt Obi Qou ll 1881 88 8 iTAXn Iaaohrnvingl868 81 6Oosmn Ofal in papier 1868 tdilo in zilver 1668 5 PoaTCOAL Obi met coupon 8 I dilo fioket 8 BllsLAKo Obi Binoenl 1894 4 dito Qecoos 1880 4 dito bij Rotbs 1889 4 dito b j Hop 1889 90 1 dito in goud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 6 Spams Ferpet schuld 1881 4 Tdsebu Gepr OoDT leen 1890 4 Gs leening serie D Geo leeoing aene C ZmoAra Rep V obl 1899 5 IIiuoa Obl Buil Bok 1880 6 eoVDJl DCN Hlieila TVa 7 80 8 80 17 88 67 10 14 11 16 11 18 7 48 8 48 f t 11 80 7 58 8 61 I 11 41 8 07 08 11 68 8 19 9 08 6 88 10 98 10 44 11 46 II 18 18 19 68 8 14 1 8 1 1 1 88 6 64 8 18 7 84 7 58 8 19 8 54 10 10 81 I 4 f 10 18 8 16 10 81 8 19 door 10 88 18 48 1 8J 8 48 4 15 6 15 5 87 5 56 8 88 8 48 8 04 8 84 8 58 9 81 10 88 U 5 II 10 11 11 87 11 85 18 89 1 86 8 4 8 40 4 4 88 5 80 8 18 7 80 7 65 10 17 1 41 4 89 8 18 lO tl in 1 56 a 4 58 8 80 10 48 r 00 a 6 04 8 8 10 64 11 57 18 08 11 60 8 17 8 14 4 08 4 97 8 18 8 8 50 7 48 7 46 e 7 68 = Ü 84S 8S9R 8 64 P e 0 0 D k k I48TIBDAU ioid 6 19 8 14 48 10 57 19 10 4 11 5 80 7 51 8 86 10 17 88 Allut W 8 0l 9 0610 85 18 48 1 8 00 6 87 8 40 lO Ol 1187 AnuLO 8 80 8 10 60 108 1 18 615 8 65 10 18 11 41 ait O 8 7 05 8 10 5 11 15 8 58 8 45 4 4 8 80 r 45 4Ama Vr 7 80 8 86 8 11 30 8 08 4 00 8 00 8 86 8 00 10 8 Qowla 8 0 18 t 18 51 8 58 4 47 6 t 7 4 8 4V 1 1 BINNENLAND STATEN GENERAAL TWBBUWi UANMBH Qitt riaorg Q te 11 aur beeft de Kamer bare werkzaambeden berrat logekomeo waren de bef rootingeD Dor Curasao en Sariname de begrootiog Toor da algemeens landidrokkerg en een wetaoolwerp tot bekrftcbtiging der orereeukom tot wgz ginn Tfto het ilotprotocol der Rgnraartakte Het bericht vao OTerljjdea van mr Van Detdeo zat worden beantwoord met etn brief riD roawbeklag Na mededeeÜDg van rerdere etokkeo gtug de Kamer in de afdeelingen toi het onderxoek ingtTolga een vroeger besluit ran de mgowet met de daarop TOorgastetde amendementËO Tereoi i beilotan a i Dinidag te 11 nor io opeabare vergadering ie tMhandelen de Indiiche begrooting voor 1899 en daarbg het ontwerp beirtffendo den spoorweg naar Banjoewangi PROVINCIALE STATEN ZÜID BOLLAND Yergadaring van Diaadag 16 Norember Achtereenvolgeoi komen de volgende ponten in bebandeliog lo Wyziging provinciftle begrootiog voor 1898 tot regularisatie vao de uitgaven ad f 9080 46 voor h t onderaoek naar deo toeitaud der kanalen tonohen de Maai en Sche TeDiDgAn en ad f 11 800 voor eene illamiontie alf buide aan U M de Koningin voor bare inbtldigiog Goedgekeurd 2o Verilag van bat Verhandelde ia deStateDzittiBgea Gedep Staten stellen voor met ODtbeffiog op ban verzoek vao de heereoM B Belinfaote en S Vae Dias eervol vtnde vroeger hun gegeven opdracht gemachtigdte worden voor het vervolg het leveren vanbovengenoemd verslag op te dragen aao denheer H J van den Berg stenogroaf thauiiwonende te Utrecht tegen een vaiteo abonDe aatsprge van f 725 per jaar Goedgekaord M 3o VoorsteT van Gedep Staten om aan het departement Vlaardiogeo der Maateobtppy Tot nut van t algemeen ia de kosten barer teeken chool een lobiidie toe te keooeo van f 200 sjaan Goedgekeurd met bepaling dat de aabaidie op de begrootiog voor 1899 cal worden giriliraoht 4o Voorstel van Gtdep Stateu om een subsidie van f 100 ijaars toe te kennen aan da Vereeoigiog tot bevordering ran het ambachtsonder wga op de eilanden Voorne en Fatten Ali voren 6o Voorstel van Gedep Blaten ora gednranda tien jaren ingegaaa met 1898 ten behoeve van de restauratie van het uoordelyk f edeelta der St Janskerk te Gouda een jaaryka lubiidie van f 1000 toe te keuoen toodra door baar het jaariyke ryksgabsidie van f 3500 cal zyn ootvaogeo Goedgekeurd r H 7 SS 7 IM 7 IS 1 10 Ooudl 8 Moordrecht door Kieawsrlrvk t CI wU KaHardam A 80 8 85 8 4S 8 49 8 58 t C5 8 16 7 86 6 68 8 08 8 11 1 8 86 BottardtB Oapells Kuuwerkerk HoordTMbt Stud 4 45 4 65 5 04 5 11 5 17 Goiul ZsTvihuiMQHoerkftpfllle Zoflten MrZeKWUird Voorburg Hw 7 80 7 40 llUge 5 48 Voorborg 5 69 Zoetermeer Zegwaard 8 6 ZeveDhuixett Moerkapelle 6 17 OiHlda 8 88 7 48 Go Voorstel van Gedep Staten om aan de Weitlandache Stoom tram weg Maatac happy ten behoeve van de doortrekking van bare lyoea a van i Gravenzaode tot den Heek van Holland b van Naaldwyk laaifs de kom van de Liev tot MaaiIaudacheQ dam en van daar eaoerzyde langs de kom Maa Und naar Maaiilnis en aoderayds laogi de bommen Schipluiden en dea Hoorn naar De ft een renteloos voorschot te verleeoen van een derde in de kosten van aanleg verminderd met de sobsidifio door de rechtstreeks belanghebbsndea toe gezegdf tot een maximum van 1 371 255 miti verzekerd eü een renteloos voortohot van het ryk ten bedrage van een derde in de kosten van aaalag en mei latara vastatslling Tm ds voorwaarden Na discossie wordt bet vooretel aangeooaan met 63 tegen 14 st mmen 7o Voorstel vao Gedep Staten om bot vrofiger beslnit betrekketgk de toekenning van een provioctaal renteloos Toornehot aan de Rottiirdamsche Tramwegmaatsohappg voor d kokton tan aanleg van Stoomtraulgonn op de Z H eilanden l s te maken van da niet meer ooodige voorwsarde voor het ge al dat mocht komen te blykeo vab in het oog ran aws lergadering voldoende geldelgke onderatenniox der onclornemiDg door de belanghubbBude gemeenten andere corporatiëo en particulieren Hes voorstel Tan Gedep Staten wordt asagenoman met 57 tegen 21 stemmen 8o Subsidieaanvraag ten behoeve eener aashaven voor viitobersvaartaigenleSebafeaiagso Gedep Staten hebben voorgesteld aan de gemeente sGrevsubage een subiïdie toe te kennen van i 300 000 voor deo aanleg van een door baar te maken binnenhaven te Scbeveningen io den geest ran bet aaogebodea plan o a op voorwaarde dst het Egk opiich neme om overeeokomstig dat plan eeoe nut die binnenbaren in verband staande boiteo haren aan ti leggen en te onderhouden De Commissie van rapporteurs beeft voorgesteld dat aan den gemeenteraad van sGra venhage zal worden geaniwoord dat de Staten hunne beilissiug oai al dan niet aan de gemeente s Graveobage een subsidie toe ta kennen voor deo aanleg van aene door de gemeente te maken binnenhaven te Sobefeningen hebben aangehouden totdat by de wet zal zgo beslist om van rgkawege eeoe bnitaabavsa te Scheveoiogsn aan te leggen De conclusie van bet rapport afwijzeoL wordt verworpen met 54 tegen 23 itemmeo Het door den heer Conrad geamendeerde voorstel van Ged p Staten wordt aangenomen met 59 tegen 18 stemmen Applans en gejoel op de tribune 9o Rapport belrekkelgk de verpleging van Zoid Hollaodscbe krankzinnigen aangaande de verhouding tusschen het aaatal beschikbare p aatsen voor armlastige Zuid Hollandsohe kraokzinnigen en ds daaraan bestaande heboslte De commissie van rapporteors stelt voor Gedep Staten te verzoeken een volledige statistiek betreffende de Zoid flollandsohe kraokzinnigen te willen mededaeleo eo haar zelve inmiddels diligent te willen varktaren Gtedgekeurd lOo Afwgxend praesdviéa van Gedep Staten op het verzoek van B ea W vao Leiden om provinciaal subsidie voor da uitbreiding v u bet kranksinnigengastiobk Bndagtaat Goid keurd llo Voorstel van Gedep Stalen om voor het geval de vergonoiog van de Kroon mocht verkregen worden ten aanzien v o den Bergweg toasohen BergHcheohoek en HiU ersbarg ontheffiog te verleeoen van de aan het subsidie vromer VfrbondpQ voorwaarde dat geen tolheffing zal plaats hebben Het voorstel wordt goedgekeurd 12o Wyziging byzooder leglemeut ver enigde polders Streel kerk c a 13o Als voren voor de polders den Hoek en Schowagt 14o Als voren voor deo polder de Kleine Droog mskery 15o Als voren voor den Bergpoldor Deze Terechillende wgzigingen worden aobiereenvolgeoi goedgekeurd WATEUVERVERSCHING Ds beer Rujech vraagt inlichting omtrent den stand der qoaestia van da water ver verioh ing De heer Evers deelt namens Qed Statan mede dat het onderwerp op toogeoblik niet 54 10 11 U ll 18 18 11 81 11 88 11 88 11 48 11 51 11 58 1 1 7 1 14 1 18 18 81 18 87 10 1 11 85 11 50 10 8 I 10 88 10 48 1X48 11 54 11 08 8 47 10 18 18 47 8 8S D door os aan de orde is by Gedep Staten en dat zy ook siet weten io boevar de regeeriog siob thaoa batig boadt met de quaestie der veroqtreinigiog van de openbare wateren in de provincie Da oajaarsvergadsrieg wordt door des voorzitter in naam der Eooiogio gesloten In ODi VersUg deeleo wg mede dat de Prov Staten van Zuid Hollaod hebben goedgekeard hbt voontal tan Ged Staten aan de gemeente s GravAobage reu subsidie voor die haven van f300 000 toe te kennen jlL De besttssing viel metfj Hgea 18 stemn eu nadat nameBs Ged Statenuog was ver zekerd dat zal worden ooderiocht of het plan ernstige gebreken heeft Blykt ten slotte dat geen goede haven is te krygen dan zal zij niet komen Doek Ged Staten zyn overtuigd dat de haven voor Sobevaningan eon levenaqnaestie is Dat een belangryke beslissing genomau moest worden wus op te merkeu aan de stampvolle tribooes waarop de Scheveoingers 00 andere belangstellenden schouder san schon der vau ds balustrade tot den mnur opeengehoopt stonden De commissaris der Koningin mr C Foek deze belangstelling nstuorlgk bevroedende bad zegt het H Dagblad c de hoffelgkheid gehad ook de gereserveerde tribune voor het publiek open te stellen Dit bleek wel noodig want de pohlieke ttibone was geheel bezet door de besturen der werkliedeo Vereenigingen eo een aaozienIgke menigte werklieden der plaats mt alle vakken en vele aan land zijnde visscbers die er niet tegen hadden opgezien opzettelgk van Visa dingen of Maasstuis waar zy binnen waren gekomeo naar hier te komen Op de gereserveerde tribone waren de bestuorderen der veraobillende overige vereeoigitigeo met de permaaente commissie oit de reederg aao t hoofd verschenen omstnvd door de mieste reeders van wis velen bon vroowen en dochters hadden medegebracht ea tal van andere belangstelleoden onder welke de Scheveningsche predikanten leden van den Gemeenteraad uit de aobtate wgk versobilleode geneesheerflu leden van de Kamer van Koophandel aldaar kortom de gebeele gegoede bnrgerg der visschersplaats Versohilteode sprekers die nasr t hart der Soheveningsrs spraken warden Inide toegejuicht al bedwoog de voorzittershamer spoedig dit eotbouaiasme Toen de geiokkiite nitalag bekend was ging er van de tribunes een luid hoera op dat zaker niet t minst gold den sprekers die zoo krachtig eo welsprekend de haven hadden verded gd Scheveniugen was Maandagavond in vlaggen looi Naar men verneemt zal de invoering van bet nieuwe artikel 113 van bet algemeen reglement voor den dienst op da epoorwegen tengevolge hebben dat de Nederlandsche spoorwagon d er oemingen zullen moeten overgaan tot eene belaogryke uitbreiding van het personeel op de lyoen voornamelyk wat betreft bet trei o person eel De vsrmoedelgke uitslag der verkiezing van eeo lid der Tweede Ë amer in het kieidistriot Eindhoven ia dat gakozen is de beer Van den Heuvel Gemeng de Berichten 8 11 8 48 8 57 4 58 5 5 5 18 5 19 5 88 8 80 4 4 15 6 86 1 44 8 60 8 4S 4 06 1 64 1 01 oe 8 14 S nt 4 06 4 84 4 40 4 50 4 87 6 04 5 10 8 17 8 87 f 8 84 6 41 66 6 47 8 46 4 4 4 55 5 86 6 7 5 18 5 88 Een kwart eeuw ge eden werd te Berlgu het eerste eethuis voor vegftanërs ingevoerd Thans zijn er mser dan 20 zulke gelegeohedea lat aantal aanhangers is dan ook al tot 15 000 gastegen dtaronder vele die door onthooding van vleeseh van maagziekt o en jUht genezan zyn Ia die eatbaizen heeft mea de kaas tusschen eeo zeer laage reeks van spgzeo Als men op de spgskaart ook fcotelettea en lapjes fcrmald ziet is daaronder geen fontrabande te verstaan maar nahoolsiogon vooral van ohampignons bereid Bier is verkri baar maar de echte segetariSrs gebraikeo het niet omdat er alcohol in voorkomt en driukeo liever besseowiin Ook de gewone koffie an thee eveoeens chocolade worden als schadelgk voor da tenuwen door de meeaten verworpen Ter vervanging drinkt men Kneipp koffie en een aftreksel van gedroogde aardbei of braambsibladeren Een der vegetarische eethaizen waar men zeer goedkoop kan middagmalen ordt in de laatste helft der maand steeds veel drukker bezocht dao in de eerste vooral door studenten om wel te begrypeo redenen Wy vloden vermeld dat een der dieos meisjeB vroeger by een slager in betrekkiog was en toen byoa niet anders dan vleesoh te ete kreeg Nu eet zy bgna niet andera dan pUntenkoct en is bigkbaar even gezond a s voorheen Een deel der vegetariërs ts Berlyn maar niet velen vermyden zelfs alle dierlyk voedael dus rok melk eieren boter eo kaM N geringer zyn de leden der aiterste richting die enkel voedsel gebruiken zooals de oaiour bet oplevert das zonder toebereiding Zy levao vooral van vruohten en gebrniken graan enkal als rauwe korrels Op een half onr afstand van Berign is een uitgestrekte boomgsard door de vecetanSri geetioht dien zy Edeo genoemd hebben eo waar men tal van lekkerogen kan varkrygen waarby koken en bakken volstrekt niet is nitgesloten In een der Friesohe bladen vonden wy de volgeode historische medè eeling over hetgeen een collectant alzoo ondervinden kan Bij een onzer gezeten winkeliers kwamen de collectanten en ontviogeo als gewooalgk eeo kleine gift Niet lang daarna komt genoemde aan het lokaal waar de ooIteotantOD gewoon zyn het geld uit te tellen en verhaalt dat hg bij vergissing een kwartje in de eollecte had gedaan of by dat terug mocht hebben dan zou hg da gewone cent geven De heeren zyn nog niet van de oollaeta terug wordt hem ten antwoord gegeven masr als mijnheer over een half oor terug won komen dan zoadeo ze er Wel zyn Mynheer belooft het en houdt woord ook Na verloop van eeo half uur komt hij terug en vertelt aan de collectanten zyn wedervaren Ja z gen Za verbariad maar dat gaat niet myaheerl Als iedanen hier kwam nwt ons te vertellen dat hy een kwartje voor een cent had gegeven dan zon er drommels weinig voor de armen oversohisten Daarenboven nder Q te wantrouwen wis bewyat dat aan van die kwartjes io de schalen het uwe is De man gaat na dat besctieid erg kwaad beau en zpgt dat ze om zyn cent nooit weer by hem behoeven te komen Nog een paar keer probeerden de collectanten het maar telkeoB klonk het boseheid Aan jimme geef ik niks c Zs gaan nu niet mear oaar dien mynheer en getroosten siofa met hst verlies van aen cent H Ct By de den 3en November ten overataan van den Notaris D H Senator te sOravenbt 8 88 O door 8 50 10 88 l 8 7 56 8 08 8 0 8 18 8 86 10 04 10 11 10 18 10 85 10 14 10 54 1 80 7 85 8 8 87 7 8 84 10 01 Do D troinoB tXléia Ie n Ie U Uk reiziger moet zleh boreodiea roorsien nu 80 7 45 8 80 10 07 lO SQlwn bewj i f Q ll S 88 10 06 84 8 98 VIO 10108 t ehouden trekking der premiebewyzen door e Uitgevers van De Bazar ten geschenke aangeboden aan de inteekenaressen op dat Mode Weekblad No 37 48 van den loopeuden Jutrgang zyn de prgzen gevaUea op ó nummerj 26199 en 34844 Elk der wiaaien U H E tan vVouw B rlemmerdgk 28 Amsterdam iogeteekend door toBscheakonist van den Boekhandelaar 11 P Karsdorp Amsterdam en Moj C tau Dngaenbode Schiedamsche dgk 141 Rotterdam fingeteekend door tnssohenkomst tan den Boekhandelaar P J Verloojj Rotterdam ontaidg een Singer naaimachine Vibrating Shnttie No 3 Qowone inkoopsprgB f 57 50 Voor den XLIIIeo jaargang aan Do Batarc waartan No 1 joiat ii aerschenen hebben de uitge ers eee oTereaokomst gesloten met aen groote Meubelfabriek en znllen zg ooder de ioteekeaarattea op dit Modeweekblad eeo aantal lierlgke en doelmatige naaitafeltjei aerloleo de eerste maal zolleo de inleekenareaaeD eeo premie bewijs ootaaogen bg De Baiar e no 8 de trekking zal Termoedelgk plaats hebben in Februari 1899 Posterijen eo Telegraphie Benoemd 16 Not Tot klerk der poetetgeo en telegraphie 2de klaaie Ie Amsterdam telegraatkantoor J h C Gniot mej A Doodene mej D Bloemima D P Pickée H G itanbeek mi j A B Jooquière mej C aan Weaterborn R J H Leeodera G H Hibbeier mej E de Haa W Nieuwonhnyjen mej M J P ris mej G C C Reaaer H P Koltman H P aan do Poel J B aan der Zalm D Jonker W Krajt C Kloosterman J Maara J A Weinberg A B Barkaj W P M Gfiensaeo M Dik mej M J Giljam H Lonws mej R an der Haim mej C J de Haan U Fabe r J H tao Winaheym J Millaard K rel de Vries mej C Mol A L C Beanard J A Uilkens H aan Dijk mej L S Cantor J A aan Dale N W A Oaerbroek J J H Almering IJ W Douma H G W H Boskam A J Hurenkamp P Jonker Klaas de Vries J F do Hoison C H Kreohting B H de Raad D C J Sam 00 W J Vogelaar H F Deimaon J de Jong A de Vrifs G H Hoornsma J H Bohol W J P Boy S W schoringa C 8 Chris toffel A J Jooker W L H H Verpalen J Rgk us J P Valantgn E U Berosaa H B Mestrom A K van Eekeran P aan der Steen E M Poelman J A Straaaheym W ran Oeemtor en J Domuerholt 1 Peo Tot adsiiteat ten spoorwegpoatkantore So 1 a landplaata Amsterdam J Brandos thans conducteur der brieaenmalen 2de klasse aldaar Verplaatat f H Noa Da ooaimies der postergen on telegraphie 4de klaase J G Wuyater aan sGraaenhage telsgraatkantoor naar Delft poaikantoor de s roomerairs der posterjjen eo tol graphic J a Hossom aan Delft postkauloor eu A Donkersloot aan Franeter beiden naar Rotterdam telograafkantoor de klerken der posterijen en telegraphie 2de Uaise J L E W aan der Wedden aao bet hooldtelegraafkaotoor naar het bijpost6 tïlegraalkantoor Prins Fleodrilkade te Rotterdam eo T ds Vries aan Amaterdsm telegraifkantoor tgdelgk naar Praneker Belsst met het beheer 16 Nov Van het bgpoet en lelegraafkaotoor Twgaitraat te Utrecht de commies der thelegrophio Sde klasse Q Kiveron raa hot hoofdtelegraafkantoor aldaar Eervol ontslagec 1 Jan 1899 De commies der telegraphie late llas e J Mars te Loonwarden de brieaengaarder ta Arnemniden A J A Dootjeos 1 Mei 1899 De direct or aan het telegraaf kantoor te Groningen I Ouwenbroek Yaeanlo directie Tolegraalkantoor Groningen Jaarwedde f 2900 Borgtocht f 3600 Sollicitaties in U lenden vóór i December a a STADSNIEUWS GOUDA 16 November 1898 Bg tonioklgk besluit is met ingang van 1 Daoamber opnienw benoemd tot schoolopziener het arrondisaoment Gooda mr U M Sohim van der Loefi De baer H J Tan den Bsrg ta Utrecht tanograaf Tan bet Verslag Tan dan Gemeooleratd albiar werd gisteren door de Provinciale Staten dezar provincie hei stanografisch varslag dar Staten opgadragen togen een honorarium TM I 725 Hal ManneD Zangkoor aCrescendoa gaf met welwillende medewerking van aen Dames koor giatar avond in de zaal aKunatmiaa dar Socialati Ons Genoegen zgu tweede nilTOering De haar da ten Bosch sprak het welkom tok de aanwezigen en een woord tm dank Toor de talrgke opkonst aKonetmina was ioo goed als vol Bg wees op do grooto varaoheideobeid rao liederen dio het toksiboekje batatta uit oidan an nioawen Igd kon men Voniinu OU 4 oubap 1881 Ansizanu Obligation 1895 8 RorruDui Sted leeu 1894 3 Nu N Afr Hsndelav aaud Arepdsb Tsb lig Certiloaten DeliMaBtaohappij dito Am Hypolheekb pindbr 4 CuU My ilür Vorsteol aaod a Or Uvpolheekb paodbr S i Noderlandarhe bank annd Nod Haodehnaatsoh dito N W k Pao Hyp b ptndhr 8 BotL Hypothookb psndlir 8 b ütr Hypothookb dito 8 i OoarzNH O lat Houg bauk sand RusL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahibika Equl hypoth panilb t Maxw L i Pr Lien cert Nan tloU U Spoonv My sand Mij tot Kipl V St Spw land Nod lad Spoorwegm aand Ned iid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1891 dito 6 luuB SpoorwI 1887 89 A Kabl 8 Zaid lt l Spwnnj A H obi 8 Pot i K Waraohau Weonen aand 4 RosL Or Husa Spw liij obl 4 Baltiaobe dito aand Fastowa dito aaod 6 Iwaog Dombr dito aand 5 Kurak Ch Asow 8p kap opi 4 dito dito oblig 4 Amsiuia Cent Pao 8p Mlj Sil 6 Ohio fc North W pr C v aand dilo dilo Win 91 Peter obi 7 Denver h Rio Qr 8pm oert v a IlUnoia Oaotral obi in goud 4 j Louisr k Nashvil iC3ert v aanil Moiico N Spir M i la hyp o 6l Mtsa KaniBar 4pCt preCaand N York Outaaio h Weal aand dilo Ponn Ohio obllg 6 Oregon Calif le byp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obi 7 Un Pao Hoof I in ob ig 6 dilo dilo Line Col le hyp O 5 Caxadi Can South Chert v aand V K C Rallw k Na lo h d o O Aoiaterd Omaibua Mg aand Rotte rd TriunwaK Maala Kand Ned Stad Amsterdam aaod 3 Stad Rotterdam aand 3 BiLoiz Slad Antwerpen 1817 8 Slad Brussel 1886 8 b HONO Thelaa Reaullr Ooaelaoh 4 OusTENS Staalaleonig 1860 5 K K Oosl B Cr 1880 8 Span ji Slad Madrid 8 1168 Nio Ver Ui2 Avb Spoel cert MVs looV loov 868 476 103 50 1011 1 8 146 100 98V 186 dM 400 000 H L of 40 000 000 Liter 50 ptt Indian wg weten dat de meeste jenever die verkocht wordt geen 40 pCl sterk is dat er veel likenr framboion bessen zoete likeoren advocKit van 10 20 pCl verkocht wordt mogen wg ds sterkte van hal gsdistillsard dal vorbroikt wordt gemiddeld wel op 30 pCl O s 115 111 906 8081 lOO I 15SV a 666 666 H L a 30 pCt of roim 80 000000 fleach van 8 dU Stellea wg uu dat de hol It bg de maal verkocht wordt en 90 cent per fiesch koet wat met bat oog op de hetero kwaliteit van dit gedistilleerd vooreen goed daal cognac likeuren on derg mg niet ts hoog scbijot dan eiaoht deze helft eeo uitgave van 36 000 000 golden De rest wordt getapt in grootere en kleinere kroegen op Bocieteitea koffiekamers restaorstiazaleo enz en wordt gevormd door borrels van 5 en 10 cent cognacjes vau 10 ceni en booger giocjes eoa Gemiddeld wordt nu voor do flesoh zeker aiot minder dau f 1 50 bosomd dat is totaal f 60 000 000 zoodat we met aen matige berekening op een totaal uitgaaf komen van f 96 000 000 106V 10 957 188 14 109V 108 Hi 16 118 186 Zooals bekend is bracht de accgos da vorige jatso roira f 26 000 000 op in 1890 echter f 24 112 961 14 Ziehier één berekening Andere komen even hoog of booger Zelfs eeo voorsUoder der matigheid als Mr Goeman Borgesios komt tot t cöler van f 80 000 000 61 176 808 106y 1051 91 1171 117 Rekent men de indirecte uitgaven mede aan armwezen gevangenissen politie justitie krankzinnigen gesticbten Rg kawerkinricbtingeu enz dia voor een groot deel overbodig zoodeo zgn otider een oietdrinkand volk dau komt men op eeo nitgave van stellig eenige honderden mlllioenen Wat dunkt u volk van Nederland is t niet erg genoeg zoo No zgn bier en wgn nog b e e 1 e m a a I huilen rekening gelaten Wat dunkt n wordt ook uw kracht eu tgd en belangstelling niet gevraagd voor t streven der mannen en vrouwen dis Nederland zoeken ta varlosseu uit ign groota drankellende Met herhaalden dank M de R hoogachtend 0w dw F B SCHMIDT Voorzitter der Ned Onderw Prop Club 3 OSTBR IJ E31T Lgst van hrievao geadresseerd aan onbakeuden verzonden gedurende de 2e helft der maand October 1898 welke door tusscbaokomst van het postkantoor Gouda terog ontvangen kunnen woritB J t na Uaaaan Amsterdam Mej L IJda eOravenhage J do Gooier D Briede Oldenbroek H G Scholtou Rotterdam J Noek Waddinivean Wildenburg Zntphen BRIEFKAART l van Slingerland t ADVERTENTIEN De waarn Directear van hetPosten Telegraafkantoor MOLL V Heden overleed zacht en kalm na eene ongesteldheid van slechts enkele dagen in den onderdom T n raim 88 jaten de Heer Bornntia ém Saars oerder weduwnaar lan Hibdeiza GaaTsaii en laatst van Jouamda Hzlixa Ki iw o weduwo van Jon Hbhdrs Mui i i Uit aller naam J C MULLER ExttuUur Ilaaitreeht 12 Nov 1898 VEIISOIIEIDENIIEID Een tuinman uit Pargs zekere De Cock die sedert vgf maanden te Metz word gevan gen gehouden onder aanklacht van schending van militaire geheimen zal worden overgebracht naar Leipzig Bg zal aldaar terecht staan Toor het hooggereehtihof oen Nieuwe Zending zeer Goadkoope m Tinnnnn ni fii n EN A nn OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA T ephooH mo 31 Beurs i msterdain Vrkn iJlotkrs 861 8 1 J 971 WI 100 861 8311 Overstelpt door tallooze bewyzen van liefde en v aardearing bg gelegenheid ran zgn 2B jarig Ambtsfeest neemt de ondergeteekende de Trgheid langs dozen weg zgn innigateo dank to botnigan aan allen die dezen dag hem en de zgnen tot een onTcrgetelgken feestdag hebben gemaakt L TKN BOSCH 6ou ii 12 Not 1898 88 88 EEN 84 is lOS Vr 891S m 8 V loif WIKMELBIIS te HÏÏÜR of to KOOP te berragen by V P L MESSING in GOCO an ZILVER I Korte Tiendeweg D 8 o o u n A