Goudsche Courant, donderdag 17 november 1898

No 7T39 Vrijdag 18 November 1898 37ste Jaargang mimm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Vmstrekenw Tela n He M ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meet 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruidtte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des rnidd Tekfoan He SI De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vfua Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is ƒ 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Aisonderl jke Nommeis VIJF CENTEN g msandelükiclie o drie tnaaDdet betaliog vol n overesakoinit franco levering Gouda Groote keuze Huurpiano s Abonnement Sieminiogeo Gouda enOmstrekei HOLLANDSCHE AMSTEHUA91 Prgsnoteering China Congo Stofthee 45 en 50 c Qrot fiO 65 Lekkere eo Sonohon 75 QeuriKe 90 Congo 100 OntbUt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen verkrygbaar bg P H J van Wankum Ootthaven B 14 m STAATSLOTERIJ DE TRKKKING BEGINT Maandag 21 November a s LOTBN en geAeeUen van LOTMH tyu te bekomen ten kantore Tan de CoUectenrs A C C06IJN Oonwe C 9 bg de Viflcbmarkt W J L TA DISSEL Gonwe C 217 A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tamebrood M3 eent de K G NIEUWE HAVEN 28 Wf Bekroond op de InternBtionale Tentoonstelling Tan Bakkery Maalderg en Kook kunst te ê Oravenfiagê met een diploma Verguld Zilreren Medaille TANDARTS E CASSrTO Q ouda Turfinarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEKDAQ Tan S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan ttotS uur ZONDAGS niet M MMÉÉMIlfeMaMHEÉII M MMMHiMIMWMiMMt N MM Stedelijke Gas£a1 riek te GOUDA De prlja van het gaa Ib 6 cent per M e roor Kooktoestellen ot Motoren 4Vb et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtoaameteri bedraagt de baar 10 wnt per ma uia Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week knnnen wekelyks afrekenen en Tan de fabrielc lampen kook toestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hnur bekomen fEAÏÏSCHE STOOMVEEVERIJ BN ekemistlie Wuuhertj TAN tl OPPENIIEIMEU 10 Kruiahade Botterdam Oabrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en TerTen Tan alle Beerenen Damesgarderaben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoomen Tan pluone mantela reeren bont enz Qordgnen tafelkleeden eua Trorden naar de nianwate en laatete methode gererfd Alle goederen hetcg gestoomd vt gerertd worden onachadelgk Toor de gezondheid Tolgens ataal bewerkt i H t bMtt oOMhnlilykata tn makkilykfte poMamddd toot Ueerea ea vooral danwf ui IQniforaclKMnwerk de ApnrMuur TU e II MIHlar k Do k rila laetll8tr 14 Men lette oed op num en fabriakamerk ÏIT Iiicm44 Een doelmatig CADEAU TOor dit Feest is in elk httisgeziD Toorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keuze in mijn Magazgn voorhanden ia Verkrijgbaar tot billijken prijs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en sohriftelijke garantie Voor dit Feest vrordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden GOUDA Kleiweg 49 A LEWEÜI TEIN HIEUW I HIEUW NIEUW GKSCHIKT VOOR Uachtlicliteii Üoffie en TlieeUchten Welke 4Vi uur branden k 2Vs on 6 uur brandendo h 3 cent per stuk lïenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeluk Hen behoeft hienroor geen Olie geen Olaa e I Alleen een lucifer aansteken is noodlg Oeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk iHBi Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H Nf VAH H HAIIi Co Deo llaa üofltveranciers SCHAIE SOHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VA VAN VAN VAN VAN CO B Melianthe is bet boste middel dor waretd Co s Melianthe geneest Kiakboest Co S Melianthe geoeest zoowel oud ats joog CO S Melianthe mag in geea huisgeein outbrfltieii Co S Melianthe staat roortdurend ouder Soheikandig toezietit CO S Melianthe belpt ooharroepeijjk Co S Melianthe is bekroond Diet Eerediploma a CO S Melianthe is bekroond met Qond Co B Melianthe is bekroond met Zilver Co b Melianthe is verkrijgbaar ia flaooae Tan 40 Cf ro Clê en fM bg A BOUMAM Moordntht J O EATBLAND Botkoof B T WIJK Oudcaater M KOLKMAN Waddinmien H ROLLMAN Bodegraven PINK8E Nimtcerkerk a d IJiiel Firma WOLPF k Co Weathavei 198 OouJa JD MIMBIMS Kleineg E 100 Gouda E H TAN MILD Veeratal B 126 te a iuda Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao SoMmaÖge door de nieuwste uitrindiugon tip marhinaal goblod rerbeterde fiibricatle en uitahiituid ruik van n en fijnste grondstoiïon garandeerei Jon Terhruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbavalenirwaardig fabrikaat nauwkeurig bcantwoordonde aan dcA inhoud dar teep EitJietten Ik ma behaalde 87 Brerets als Hofleveraaclfcr 44 Eere Dlploma s gooden enz Medailles eea bew a van uitmuntend Qjn bbrikaait Ueeds 1874 schreef de Accademie national de Paria Moua voua MMmona nn II 4ittIt d r yranlèM taMte en oonaldérftllon do TOtr excaUeot tebrloatloii da Obocolat bonbons variea eto eto IWIwtrtk t fabrikaat ia verkrijgbaar bij 11 U Cunfiaema Banlcertbakkers enz ani OeoetaalTertageDwoordiger roor Kederland Juiu Xat nlodt Anatardam Kalverstraat lOS mÊm DE STBDELUKE BTPOTHEERBANK HevetUgé te t UMArBltÉiAKm Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geetort 100 000 Sluit op billgke Toorwaarden BeMleetUngen onder Kertte HgpolkeeiHr m bamd op Muimen en iMÊtderUen londer vooruitbetaling van rente Geeft Ai Fanilhrleven mt tegen den koers van 9S Inlichtingen te bekomen te Qouni voor de fantlbrtecen bji de Beeren M J 061ER Go Kassiers en Commiasionnaira in Effecten voor de UmotkekeH bij den BeerW J FORTUUK DBOOGLEEYEB Baven aldaar Directeuren DROOGLHEVER FORTUYN Ma S J ULE8 ENTHOVEN tOoedkoopste en Boliedst adrea voo Vervoer van Inboedel oowel binnen ala buiten de stad met gealoten wagens i bS A GRAVE8TEIJN Oude Gouwe MUêworOt te00H Xrantport ichad vtneherd Wat ia 4a IMa lawrivia Kfsa Jkit Laaeisp inan kortom a t Mtw PiiB ExpeMer f ta int kat Ml aan Ian la wenOeo tegm E£S rtef Paiiilx wili f Sr ArterfilihExiielle f ïïfeSt i A rs i I t Pnja 50 eaat 76 o t aa I ao de taaali in 4a laeeata jLfoOiA iter t Oe ta Bottwilam Te GODDA bg C LOGER Apotheker Markt en bg WOLFF it C o Weathaven 199 Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veenestraat 23 den Haagr OROOD EK BESCIIIJITflBEIEK LÏÏKHEOirilOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk PIANO S Korting Toor comptant i J F CÜIJPERS Westeinde37 j F CÜIJPERS Westeiade37 x AXtia M Tevens heb ik de eer mgn geachte clientele te berichten dat de Beer VAN OS kee l of ek iuieit AOBMT vow tlouOa t 0 fn tevens verzoekende alle orders direct aan mg te adresaeeren Ook aanvragen Toor stemming ORANDS BCAOASIIfS Du Irintenips NOUVEAUtÉS WU Terzoeken de Dames die ons gelllnttreera mode album voor het Wintoraol loon ncch met ontvangen hebben dvt iê wtUea aanvra An aan II JULES JIUIZOTiC p rk Hetaelve wordt dan omgaand oratia ei franco toegesonden Beatelllngen van af ü tranoi vrU Tan alk kosten aan huis met 6 verttoeging IIMipMinatutiir li iinrful 1 1 Bnrger § Acatène MOnEVEMIIGIER K Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda riHllÉÉlMIÉÉMii Bultcnlandsch Overalcht De banneling op bet DatTolmland west op het oogenbïik reedi dat ago Trieadda niet hebben ititgeietaD en dat ban ib eten met Mnvarika loccei ii bekroond Op befel ran het Hof tan OaB atie is bem medegadeeld dat bet rerco tot herzrieoing ran zyn proeeii door sgd vroDV ingediend ontrankeiyk ia verklaard Yoigeai de CounierdnSoircheeft mr Mornard de adrocaav der familie Drejfus ziob in betrekking geateld met den mioitter f n koloniën den heer Gaillain om met dtseo te overle en op welke w ze de geraagene tbaui mrt cijn familie en ign adtocaten in betrekking kan komen Deie qaaestie zal door een der reebtsgeleerde raadslieden der regeering ernstig wordeo onderKoobt Mr Morctard zal bet Hof an Casdatie rertoeken te berblen dat Dreyfos nafcr Frankrgk worde overgebraebt Dat ware voorzeker de attiier om da revisie zoo spoedig mogstyk at te doen lïst zenden van vragen naar Ouysna en missobien van qieowe vragen na bet ontvangen der antiroorden £ ou nogal wat tyd in beslag nemen De Siècle berekent dat als de itokki n met de gewone mail worden verzonden Oreffas se is vo r gf 0 sgn vro gsk 30 DecAmber f ontvangen m sgn antwoorden zonden niet voor 26 Janoari te Parga kannen zgo Een nota van Davaa meldt De Spatnacbe gevolmachtigden bsbben bgdevredeMonfereotie een memorandam ingedietad waarin zg verklaren dat zg vaatbeiloten zgo de integriteit banner vorderingen betreffende de Philippgnen te handhaven Zg verklaran echter dat zg in begtnnl niet allen weigeren bet verschil met onderling goedvinden aan scheidsrechter gke beslissing te onderwerpen De Amenkaansche gav lmachtigden zullen de zaak onderzoekan V De Italiaansche Kamerzitting werd gisteren op de gefaraikelijke wgze g opénd In de troonrede maakte de koning melding van de laatite ODgeregeldbaden Hg verwachtte met verlangen het oogenblik waarop aan de verdoolden gratie kon worden geschonken De betrekkingen met vreemde mogendheden zgn vriendschappalSk De Trsonrada kandigt een aantal hervormingen aan De toeatand der geldmiddelen ia beTredigend Terwgl er naar gestreefd tal worden de begrooting niet te overachrgden ui et voor geleidelgka nitbreiding der vloot FEVILLETOIM GedeokschrifteB van een Gelukzoeker OF AMIEAL DE YOin ELIITG Naar het FranKK Dooa W NUTTESS 4B Tevergeefs wonteldc de door een bandiet ontmaskerde sohark Trabuoos mes bedreigde B jn borst en benam hem alle vrge beweging Eënl Qenade 1 Het was alsof de ten doods gedo imde dit woord snikte Ttabucos haalde de schoudert op en draaide het hoofd in de richting van Dyok Cbesler wachtte een minaut en leide Erbarmen I Tevergeefs kronkelde hg zich als een slang Hot wapen kwam niet uit de riohtiag het was hom onmogelyk noh vau sijn reusaehtigeo verbitterdea tegenstander te ontdoen jrDrie 1 En op koudon beslisten toon het woord nitsprekendo deed Ji een hewing als om toe te steken toea Martial ats tot bezinning komende achreeawde Ik cal drinken ffDiink dan l waa het antwoord ep spottenden toon gageven Ik lie ook aiet la waarom g a worden zorg gedragen Italië dat behoefte beeft aan vrede heeft zich gebaad zich te verklar en voor aen coafereutia brttafif nde ontwapening V In zgn redevoering te Manoheaier bedankte Chamberlain de oppositie voor den stean dien ze aan de regeering beeft vetleend tgdeni de laatste crisis Da bnitenlandsohe pers zeide hg had veel geschreven over Eogelabds wapeningen maar zonder er veel van af te weten Dq waarheid waa dit dat die wapeningen esnvondig voorzorgen waren waarmee geen enkele mogendheid bedreigd werd Hg hoopte dat Fraukrgka terugtrekken nit Faajoda betèekende dat Frankrgk inzag dat Engeland vast besloten was het gebeele Nyidal te cootroleeren omdat dat voor Egypte een lerensquaestie waa Maar Engeland waa bereid Frankrgk aan dan Boren Ngl gemakken voor zgn handel toe ta staan Daarin lag geen vernedering tenzg de Franschen er een vsrnederiog nit geliefde te knutselen De Fraaache staatkunde in Egypte op New Foandland in Wost Afrika en op Msdagaakar was jarenlang stelselmatig tegen Engeland gericht geweest De verzoenende honding van Engeland daartegenover bad ge leid tot het dwaalbegrip dat de Engelscfae ministers bereid waren altoos maar ja te knikken Geen groptar vei isaiiig was denkbaar en ala het geval met Faajoda za vernietigde dan zoo dat geval een ware zegen zyn want het vertoonde aan de wereld e n waarachtig eensgezind volk dat besloten en bereid was om zgn rechten en bblangen ongekrenkt te handhaven Volgens een bericht ait Philadelphia aan de Times beeft Dinglej gezegd dat in den loop van den winter in het belasting weten van Noord Amerika geen veranderingen znllen worden gebracht De oorlogsbelastingen zullen volgens bem nog een jaar blgven bestaan Daarentegen heeft de senator Banna verklaard te gelooven aan een spoedige wgziging in de oorlogsbeiBBtingen en ook te gelooven dat Spanje eindigen zal met in bet onvermgdelgke te berusten maar Hanoa aobt het nog twijfelachtig of de Senaat bat vredesverdrag dat in de Maart zittiog an het Ooagrea cal worden voorgelegd met de vereiachte meerderheid van tweederde van de stemmen zal bekrachtigen immers de tegenstand t en deinigving van de Filippgnen is oog krachtig Hanna is evenwel van oordeel dat do inlgving van de filippgnen ooiermgdetgk is geworden en dat in geen geval die eilanden aan Spanje keraggegaven mogen worden lievor zoudt laten doorsteken dan een onsohnldig glas w Q leeg drinken Maar het is waar gij haat allea wat naar dwaag zweemt ge laat u niet dwin gen dwangmiddelen tarten u idt d tot verzat hebt ge nog onlaaga gezegd Ik vind dat op aioh zelf heel goed maar ditmaal zult go u moeten buigen De van angst sidderende glfimenger zeide nogmaals Genade erbarmen 1 Maar het staal drong reeds door zgn kloeding reeds voelde hij de koaoe punt van bot moordtuig Tan ontzetting kromp hij ineen Zijn tanden klap t erden tegen het glas met z b doodelijken inhoud etwelk hem werd voorgehouden Toen sloot hg da oogen en dronk Op mijn woord zeide Trabncos tot zichzelven onderwijl hij den inhoud der takken van Martial en van Dyck Cheater in de tjjne liet overgaan welk een wonderlijk toeval dat ik den dans zoo gelukkig ontsprongen ben I Wie zoa ooit zoo iets geloofd of vermood hsbbwn en dat nog wal van een makker Ah I alles gaat van kwaad tot erger in deu tegsnwoordigen t d en de mensofaen worden waarlgk duivels ik zelf niet uitgezonderd Op wie zou men voortaan nog staat durven maken dasr je naaste vrienden je zulke poetsen spelen op wie kan men nog rekenen ik vraag het aan de heele wereld en ats die van dit geval hoort dan zal ze roepen Op niemand 1 als se tenminste eerlijk was wat niet het geval ia zoodat ik deze heele historie dan ook maar voor me selven zal houden Vervolgens het vertrek verlatende daalde h de trappen af ea trad aaar boiteo pirf Aadr in hst i Verspreide Berichten M Gaalois meldt dat besloten is tot een eowrontatie van Dreyfass met Lebrin ltenault a da i i a P Bi dan zon Dreyfus naar Europa iken komen ranois de Pressensé is geschrapt van de rriphtera van het Lagioea van Ear iBArgisteravond heeft president Fanre bat deHBlfeet getdekend en gisterochtend is het aan dtt PresBönstï medegedeeld hem wordt teveoa het dragen van ridderordeo ook bnitenlandsohe vétlMden Daily Newst heeft weer een niaawe mlliog van den heer Casella Uit het ooi lond dat dese met majoor Panixcardi ie te had bleek dat de attaobó s Von Schwartzen Paniizardi aan hun ilegeeriogen tden gemeld dat kolonel Henry de maker valsohe atakken van 1896 en van de anra ïtakken van het Dreytoi dosiier was De ir Von Sehwarzkoppsn stond ia reobtitreek he betrekking met Esterhazy Henry en Du j de Clam dia de opbrengst van bet onder elkander verdeelden Toen nog maar kort aan bet ssinisterie imeVkten Ësterbasy On Paty en Henry Te nienw aangekomene een oogje op hen hield zoodat zg da betrekking met Von Schwartzkoppen moesten afbreken Zg beloboldigdeo daarop Dreyfua en maakte het latiohs dossier tegen hem Zoo vertelt ten minste de beer Caeella Terwgl het Hoi van Cassatie met het onderzoek zoover is gevorderd dat bet dea tgd gekomen icht om den veroordeelde zelf te doen verhooreo gaan de Franacbe bladen voort met opperen van allerlei gidsipgen en beweringen die daa weder worden tegengesproken Zoo bevatte de Voltaire eergisteren een artikel wsarin de beer Degooy betoogde dat zoo een officier van deo generalen staf de stokken in het borderel genoemd aan Esterhaty beeft verschaft deze officier niet is geweest Dreyfus die mei Esterhazy niet bekend was maar kolonel Henry van wien de sc hrgver weet dat bg met Esterhazy in betrekking stond eo wej als zgo sobnldenaar De heer Degoay voegt fr bg dat hieruit Volstrekt niet volgt dat ifeury een verrader is geweest daar deze wallicht niet geweten beeft met welk doel Esterhazy de stokken beeft willen ie bauden krggeDa Hierop beeft de Lihertét aan de weduwe van kolonel Henry inlichtingen gevraagd De beklagenswaardige vrouw heeft geantwoord dit haar maa wel niet vermogend was maar zeer voorbijgaan toeroepende Ze zgn dronken a s duivels daar hoven on slapen ats gelukzaligen Frobeer ze maar n et wakker te maken voot morgenmiddag want het zou toch iaoeite vergeef z n Hoofdstuk XVL DCSLUIT T1 N HBT VOORVËBIUAL Den volgenden lag liep do msrkios de Basseterre voor het oogenblik door zijn pijnigende kwaal met nut galaten onrustig hoen en weer in hetzelfde talon waar vroeger de kooiakigko vaas brak m gaf iedere minaat onmiskenbare teekenen van toeiie mand ongeduld Ten laatste bleef hy voorderonda tafsl stilslaan nam z q Eilreren fluitje en bracht het driftig aan de lippen Een bediende verscheen Heeft monsieur de Préaulx zich eindelijk laten zisnP Keen mgnheer de markies antwoordde de kanordisuaar Eo gg zgt er zeker van dst h vanaf gisterenavond afwezig is Ja mijnheer de markies volkemen zeker Het ia vreemd I Ik boud niet van bet vreemde Ga en deel allen mgn verlangen mede om mijnheer de Préaulx oogenhlikkelgk na zijn aankomst bg mij te sien Om u te dienen nijuheer de markies De kamerdienaar verliet bet salon en de markies do Basseterre hervatte z n onrustige wandeling Afwezig sinds giatereaavond I en nog niet teruggekeerd ik hoef zonder te weten waarom Het is me alsof me sen of ander eahetl dreigt WÊttlllmaiÊÊÊmÊmaiÊmÊmÊÊmmÊmÊi immiÊmtimitlÊÊm ingatagen leefde enkel voor zyn ambt en z n geain dat hg geen aohnldea bad en met ÉaterhazT eerst in den laataten tgd in kennis was gesomsn Hg heeft haar eo sga eehlg kind niets n elaten en zg moet leven van het kleine pensioen dat haaa il toegekend Da Matin verzekert dat do Freyoinet in den ministerraad een Oittreksel van het rapport van kapitein Tavernier in zake Picqoart beoft voorgelezen en ook de oonolusiSn van dat rapport De ministers hebban eohtei bet geheim van dase cqtdedfalingen itiptelgk bewaard Da sMatinc verlelt over hetgeen er na het geroohtmakenda bestoitvan het Hof vin oasMtie botreffeade de mededeeling aaa Drsyfn heaft moeten gebeuren Ds minister van kolonün Quillain heeft dailelgk geseind mn den gonvernaar van CayeeoA Dat telegram is t é n uur afga zonden langa den onderzeeaohao kabel die natr het eilaad Saici Pierre loopt vervolgens over Halifax eo Paramaribo naar Cayenne QawoonIgk gaan zeven uren heen met bat ovarbrengoii van zulk een telegram tnaichen Parg mi Cayenne Het zal dus volgens onze klok acht nor geweest zgn tosn da gooverneor van Cayenne het telegram van dan miniitsr ontving maar ginds tengevolge van bat tgdiveiBonU ongeveer half vier Daarna aal de gonraroeDr Roberdaao bat tel ram geionden hebben aan Deniel direotear der strafkolonie op de Hes dn Salut en da diens bureau telefonisch verbonden ia met haft wachthuis aa Dreyfas bewakers op hel DaivelS eiland kan da balling dadelijk daarop bet groote nieuws vtmoman habban üit de Sièolec fan Tvei Qnyot Stillig het was noodig dat oodsr onze instellingen er éjn was die reoht blaef staan en onwrikbUr waar al het anders meagealeepk werd in de hatoatrofe tot zelfs da President der Republiek toe die nft vrees voor Dramont den verrader Esterhazy dekte n hardnekkig tagsn Dreyfai gekant bleef Volgens ds Libra Paroles tan Lasies toehtrachten te interpellasreo nameiyk door tevragen welke maatregelen da r eeriog denktte nemen om de verspreiding van geheimen de veiligheid van het rgk betregends te voorkomtii 4 F AKOlUK Het 8poorwe p ag tfik tnsscben Parys en SaintDenis schgnt veroorzaakt te zgn door aen onvuoriiohtigheid van een der machinisten of het verznim van een wissalwachter tengevolge Na verloop van tien minuten keerdo de kBrnardionur terug Wel F vroeg de markies levendig jrHeeft men hem gfiziep Neen mijnhser de markies Wat wilt ge dan P Ik heb de eer manheer de markies z n oor respondia te overhandigen Op een silveren bord reikte de kneoht den markies datgene toe wat de post zooeven voor hem had gebracht Mgnhesr ds Basselerre nam plaats greep zgn brieven haschouwdo ze met afgotrokkeuheid en zonder zich do moeite te geven zo te openoD Het opsohrift van een trok evenwel zgn aandacht Op oen enroloppe die in osn staat verkeerde die geen hooge gedachten gaf van den relahoidizin des afzenders en evenmin van zgn goeden smaak was met eon houterige blijkbaar aan schrgreu ongewone band het adres geschreven als volgt Aan madamoissDe Mademoiselle de Bassaterrs Ton huize van den msrkits da Basseterre Eue Sr Dominique Parijs In den linker benedenhoek der enveloppe was door een dikke inktstreep oen driehoekige ruimte afgescheiden waaracfaiJQlgk om hetgeen in gomelden hoek geschreven was beter in het oog te doen vallen Do markies las Zeer dringend en mot atlon aandrang verzocht niet dan in handen van mademoiselle De Basseterre af te geven JFprM Hrtotfd