Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1898

4 48 B B8 I K 7 86 7 S8 1 40 9 88 9 8 10 1 11 88 11 0 18 87 1 44 8 0 8 4J 4 0 4 40 B 8 6 17 7 8 9 87 10 10 De D treieeaellMi OapeUe 4 BB 8 08 e 10 8 f e 0 1 B4 e a 4 0 6 87 a 9 47 Ie en o U Elk Nieuwerkerk B 04 11 10 86 r a f 8 U1 K e 4 7 84 a 9 B4 reiziger moet sioli Moordrecht 11 8 19 t door It 10 48 ff V 8 08 p f 04 6 41 r a 10 61 V borendien voorzien van eiida 17 B fl 8a 7 4 8 11 9 47 10 18 10 49 11 4 11 08 18 47 8 14 s ot 4 0 4 84 10 6 47 7 4 8 80 10 07 10 80 een bewijs i f 0 0 e 0 l D A U T K Cu B T Isa nrsa ttoodt 80 6 89 6 84 7 B1 8 14 9 07 10 19 10 87 18 00 18 10 18 B8 80 8 17 4 8 B SO 6 0 6 BB 8 86 10 17 10 6 Oudew B 8B 6 8 n IToerd B 4B 7 8 8 08 11 88 18 87 S 4B 8 84 8 48 84 7 18 8 48 10 34 10 41 Utreekl 08 7 88 7 04 8 86 8 B 8 10 81 11 48 18 88 1 96 8 08 8 0 8 04 t 4 7 8 8 B 11 18 11 M Utrecht 6 SS 7 4S 8 87 8 49 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 18 08 I S7 8 08 8 86 MB 4 48 B 88 6 8S 6 86 7 8 07 10 08 10 34 Woerden 8 4 6 88 8 06 9 16 10 88 11 6 18 84 i 8 47 4 1 7 18 10 1 88 Ondew 8 14 10 46 4 4 8 86 a 10 84 a v 1 Oouda 8 87 0 S8 9 8 10 0 11 10 18 11 8 40 4 87 iO 8 10 7 8 At 10 14 n io 1 IMrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 189S 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenvfch OOUDl KOTTISDlUtios letu ISIS Ka 11 a ia oeit At 4 9 88 8 1 18 7 81 9 14 a 9 9 B4 10 11 11 18 84 0 48 10 13 10 80 11 8 B IO B 40 8 10 8 80 7 0 0ODD1 DEN B A 1 6 sias tnta g 88 9 7 10 14 U IB n lB 18 16 18 86 8 14 8 4B 4 49 4 BB B 8B t 11 l 7 f 11 41 1 19 18 f I U 1 88 88 10 8B 10 44 U 4 11 18 4 l St 8 48 4 1B B K 87 7 84 7 8 8 S 8 B4 10 lO St 11 f 84 n I 10 18 8 1 10 81 t 8 89 door 10 38 r 8 04 8 84 8 6 9 88 10 88 ll B n 4 11 87 11 88 18 8 7 40 7 4 o 7 68 84 3 8S9 1 4 e o D U A A KSTEKDA ioada 6 1 8 14 48 10 7 19 10 t U 10 7 1 8 6 IMT M Amst W 8 01 9 0 10 8 18 48 1 00 87 8 40 10 01 U 87 Amat C 8 80 8 lO BO 108 1 18 BIB 8 8 10 18 U tl AaiaLG S 7 08 8 10 08 ll lB 83 8 48 4 4S 6 80 7 4 t 4Arnat W 7 80 8 8B 11 80 8 08 4 00 8 00 8 88 8 00 10 Qoada 8 01 1 10 0 18 1 4 47 8 4 7 4 8 49 11 1 un heritellingen ua deD weg kond lommige treinen niet OTei hnn gewone ipoor gun Vm de gekweteton terkeeit er lechU een io levenage ur ExoiuiiD In de tiOndeneche NatioonI Sportingcinb c ie terleden week ukere Tom Tnrner aitliefhebbetg doodgebokit Bg kreeg midden in een boksparig een loo berigen uitttteot tegen de borat dat by bewnstelooi neervieLfNa drie degen bniten keunia gebleren te ign ia bg Zatardagaiond orerleden De juatitie beeft tegen den moordenaar en de by de ocgelnkkige bokapartg betrokken penonen een lerrolging ingeeield omdat r geen dokter bg a geweeal Ge brand in Oawon Citjr de gondetad ran Klondjket ie aangekomen doordat een rronw in eeu berkerg een andere Tronw in een twiat eeo brandende petroleomlamp naar het hoofd gouide De lamp aloeg op den grond atok en de brandende olie etak het bnia ia brand Een aanmerkeiyk deel van de atad giog door het Tonr teniet De echede wordt op 500 000 dollar geacbat maar t ergste waa dal de barre winter voor de deur etond en tonvele menaohen DU in tenten moeeten bnizea Men wilde de Trouw die met de lamp gegooid had Ijncben dat werd nog veinoad Oe brand bad plaata op 14 September Op bet paniaerachip tColoaaDai zyn een officier en een oodergeaobikte ernstig gewond door eeu kanon dat bg bet nren aobternittloeg DUITSCHUNO Uit Straatibnrg wordt gemeld dat kapitein graaf tu Stolóerg Wernigerode die onlange den eergeant Sobeinbardt eeu doodelgke wond toebracht met tgn aabel door den krijgaraad Teroordreld ia tot wegsendiDg oit het leger en tot drie jaar en vier maanden gevaogeaisatraf Het Toonia is reedi door den Keiser bekrachtigd üp den Rgn tegenorer Eaiaerawerlb ia da afvarende paseagierabOot Frina Heiul ieh in botaing gekomen met de opvarende aleepboot aVorwarta De luntete zonk onmiddellijk de bemanning werd met moeite gered De tPrinr Heinricb kon nog te Kaiaernerth aanleggen Ze had echter groote averg ZwiiaiiaiNii Na de terechttitting waarin Lnecheni wegena den mbord op keiiarin ISliaabath tot leveealange gevangeniaetraf waa veroordeeld eprak de directeor van de gevangenia met den moordenear over het vonnia Loccheoi begon toen hard te weenen en teide Nn ia tuit Senwige eenzaamheid ia de iwaarate atraf die men mg kan opleggen BINNENLAND In varband met het St Nicolauteeet ap Dinedag G Dec aal de S S Mg overgaan ook op Zondag 4 Dec beatelgoederen aan te nemen en af te leveren Alle atatioaaen facborgen cnllen op dien datam tot 3 nnr namiddag beatelgoederen aannemen om met de aangewezen treinen te verzenden Tevena zal de B U Mg op de plaateen alwaar de bezorging vanwege die Mg geecbiedt de beatelgoederen bezorgen evenali op werkdagen 8 10 7 8B 7 88 7 89 7 4 7 B 8 88 8 48 8 49 8 6 C Oouda 6 Hoordreoht door Nieuwerketk i Oapelle Rotterdam 6 80 Gouda veahuisen Moerkapelle ZoetenneerZegwaard Voorborg a Hage 7 80 8 80 9 17 7 49 8 48 7 B8 8 1 8 07 08 B li OS 9 4B 7 80 eHege 11 46 Voorburg 8 8 Zoetenoeer ZeKwaard 6 6 Zeveuhnlsen Moerkapelle 6 17 Onnila 6 8S 8 08 Bjj de verkieiing voor de Tweede Kamer in het diittict Eindhoven werden niigebracht 2928 atemmen Gekozen werd de heer V vak DIN BEDVEL ctndidaat der R E Kieevtr eaniging met 1739 ttammen De heer mr Van den Acker had 1149 etemman Te Eindhovtn Stretom Woenael B gejk kreeg mr v d Acker zeer vela atemmen meer dan da candidaat der B K Kiearareeniging De vereeniging van rgkaambtaoaran verplicht tot bet elellen van aekerheid zal 1 F brnari 1899 in werking treden Da regeling van de jaarwedden der rgbklerken thane nog afhenkelgk van en betaald nit de boreaakoeten der ootvaagera ui 1 Maart worden ingevoerd De klerken tallen aledan naar de beiangrgkheid der kantoren waaraan zg werkzaam zgn worden gerangaekikt in vier categoriSn en reehtetreeka door het rgk worden betaald Arbeidicootraet Eerlang tal het ontwerp eener wettelgke regeling van het trbeideoootraet worden openbaar gemaakt Ueed 5 jaar geleden beeft de toeomllige miniater van juatitie de heer Schmidt aan mr H L Drooker deatgda hoogleeraar te Leiden opgedragen zulk een regeling voor te uereiden Deze opdracht ia ten vorigenjare door deo tegenwoordigen miniater hernieuwd en de beer Drucker tbana lid der Tweede Kamer voor Groningen beeft eeu ontwerp met toelichting aan de regeering aingebodeo Oit vouralel ran wet lal nn worden gedrukt en algemeen verkrggbear geiteld De miniater van juatitie ia voornemenf zoodra de atand van werkzaamheden het toelaat het onderwerp verder ter hand Ie nemen Het eergiater in zake de havenqnaeelie ge nomen beelnit werd gelgk te verwachten wai te Scheveningen met veel vreugde vernomen Bjjna hn a aan bnia waa gevlagd zingende troepen doorliepen de heofdatraten en in de aocitteit sNeptoouaf en op Zeernit werden feeatelgke bgeenkometen gebonden waarin bat feit van deo dag met blgdeebap werd begroet en hulde en dank gebraoht aan allen die tot bereiking van het goede doel hadden medegewerkt Aan de leden der Pf ov Staten diehetanbaidievooratel hebben verdelgd tnilen adrecaeo van dank worden gezonden Voor de proef gednrende 3 of 6 maandenvoor dtn naohtpoetrit te nemen met een automobiel toABcben Amsterdam en Leiden ia bet ayateemDaimter gekozen De miniater heeft zgn kena laten vaUafti o een rgtoig waarin 1000 KG pakketten kunjien geborgen worden en dat met een anelheid van 15 KU in t nnr op een klinkerweg zelfa hg oogunatig weer aieh kan voortbewegen Op bet rgloig moet plaata zyo voor twee peraonen behoorlgk tegen wind en regen beicbut Schadepoit van 25000 gulden I De beer B A Bogaerta knnalachilder la Boxtel heeft eeo adree aan de Tweede Kamer c erichfc waarin bg mededeelt dat hy bg de InhnIdiging tan H M de Koningin een aeria portretten van fl M van 30 cente tot f 400 per atok in deo handel bracht terwgl kort daarop van Bgkawege een portret van H M gratis aan gemeentebeaturen aobolen ent werd veratrekt Door het bealoit van den Miniater hieldan bg den beer Bogaerta onmiddellgk alle aanvragen voor gemeentehuizen acholen enz op la Bs 1 1 7 1 14 1 18 18 ll l 11 88 11 18 11 48 11 1 8 46 10 11 10 17 10 88 10 48 I0 f4 8 8S D door 9 08 Adreseant die zich tevergeefa totdanMiniltar wendde verzoekt no aan de Tweede Kamer te willen bewerken dat hem vergoeding worde toegekend van de hen toegebrachte echtda welke hg op miniteoe f 25 000 raamt Gemeng de Berichten De IS jariga achilder Koppana werkaaam in da tinkfabriek te Bndel N B ia giateren door het omvalleo van een ladder van een aanzienigke hoogte gevallen en met verpletterden ecbedel opgenomen In een Amerikaanach geneaekandig blad van de vorige maand wordt bet verbaal gedaan van een merkwaardige verwonding Een remmer boven op den wagon wordt terwijl de trein in volle vaart ie door den blikaem geiroSen en etort naat beneden Voor de meeate Imeoacben zon dit een dnbbele reden agn om dadelgk dood te bigven Net echter voor onzen remmer De blikaem had hem zoo hevig getroffen dat hij ajp vale plaateen ernelig gebrand waa en dat legn horloge en ketting gedeeltelgk waren gesmolten Toen men den man vond lag hg ruim vier meter van den weg door de kracht waarmee hg van den wagen gealingard waa volkomen bewnstelooa en met gebroken en gewonden acbedel behalve zgn brandwonden Maar toch kwam bg er weer boven op Na drie dagen kwam hg weer wet bg kennia en beton hg wat te eten Zgn wonden genezen goed maar bg waa geheel doof Ook dit laatate veracbgnael verdween evenwel en vgf maanden later waa de man weer op zgn wagen aan het remmen alsof er nieta gebeurd was Op het poiitieboreaa in de Panwensteeg te Betterdam ia een brievenbesteller io bewariog gesteld die op hei poatkantooi was aangehouden omdat bij zich daar eenige brieven had toegeëigend Deze brieven werden op hem gevonden De man is reeds ongeveer 16 joren bij de postergen in betrekking Neder meldt men De op bet postkantoor te Rotterdam wegens diefstal van brieven aangeboodeo brievenbesteller S is gisterenavond oaar de strafgevao genis aan den Noordsingel aldaar overgebracht In de gemeente Banadorp is iemand onder verdachte omatandigheden overleden hg werd in een kelder hangende gevonden met wonden en anoden in het gelaat De justitie heeft zich de zaak aangetrokken en deed de vrouw een verhoor ondergaan Hnislg o twist viel zeer dikwgia voor Uit den Uofvgver in Den Baag ia gieterochtend bet Igk opgehaald van een tot duaver onbekend gebleven peraoon Men meldt nit Den Haagt Toen omstreeka middernacht een politieagent de Van Raveatejnstraat paaaserde werd zgne aandacht getrokken door het holpgeacbreenw van een kind t Bleek later dat eeo 13 jarig meiaje door baar vader wonende in de Jan Steenetraat gisterenavond in zgn pakhuis was opgesloten De politie bemoeide zich met bet voorval doch eerst tegen half twee werd het kind door haar vader oit het pakhuie bevrgd eo in de ouderiyke woning opgenomen Dank zg de tossobenkomst der politie werd voorkomen dat de buren den vader en de stiefmoeder van het meisje te Igf gingen Zek rbeidabalve werd aan de woning een politiepoat geplaatat 8 11 8 48 9 7 4 88 B B B 18 19 B 8S 4 4 18 1 S 1 41 0 8 17 3 40 4 8 4 4 88 4 9 4 8 8 04 B K 11 0 4 08 4 87 Aan het parket van een ofiSoiar van justitie in Friealand vervoegde zich Dinsdag een ex onderwgzer dragende de blanwe knoop Ug meldde zich aan voor het ondergaan van 7 dagen beohtenia hem opgelegd wegena dronkenacbap herhaalde malen voorgekomen Uel het insigne der Oeheel oalbenderebond op de borat werd hg naar de cel overgebracht Moa meldt aan da VI Cte uil Overalag Vrgdagavond ongeveer halfzeven ontmoetten de douanen van Wachlabeke eenige amoklelaara met 7 koeien Aldra kwam het tot een achermntseliag tnsaehen de reracbillende partneu waarbg de amokkelaara 2 achoone melkkoeien in den ttsek moeaten laten Men achat ze op 900 fr de twee zoodat hier een goed voordeeltje voor de oommiezeo op zit Voor de lecblbank Ie Utrecht stond Maan dag terecht dr Carl Soblarb technicua directeor eener chemiache fabriek aldaar waarin cbromaatgeel wordt vervaardigd omdat hn in den ochtend vaa 3 October een werkman ton hebbeu miabandeld üit bet getuigenvrboor bleek dat bek oen driftig man ia die zieh ale Doi cher moeilgk bg de atbeideta verataanbaar kon maken en door ign voortdnrend geroep van cnach Baoa oacb Banals zgn volk er aan gewend had dit niet ala heel matig gemeend op te nemen Daaruit werd verklaard dal hy op genoemden dalnm ia de fabriek komende en de lemperatnur der ketels niet op de vereiichte hoogte vindende ook An voorman Tlemp teer onheurch bejegende ofachoon deze geen nachtdienat gehad hebbende geen echnld bad aan de lage temperatuur die io plaata van 56o sleehta SOo bedroeg Bekl heeft P toen onmiddellgk gekündigt Deze wilde toen ook dadelgk ayn geld hebbeo en daarvoor nitgetteld tot de eigenaar der fabriek ook een Doitacber Ernat Lehning toe gekomen zyo volgde hg den direclear in de fabriek om hem nader aan te toonea dal niet aan zgne achnld de vertraging in de werkaasmbe eu kon worden geweien Op een trap gekomen gaf de bekl toen aan F een paar klappen in het gezicht waardoor deze ala hg zich niet aaa da leuning bad vulgagrepen neer beneden zoa ago getuimeld Dr Soblarb erkeMe driftig van aard te zgn maar zocht veroDtscholdigiug voor ague daad vao 3 October in de omstsndigfaeid dat de werklieden hem niet genegen waren en daarvan zelfs in de kermiaweek door bedreigiogei hadden doen bigkeo Bel O M ejachte eeue boete van f 10 In de N R 01 € wordt door een inzender geklaagd over de vacaturen bg hel notariaat Zoo haalt achrgver als voorbeelden aan Den 4n Augustas l l werd den notaris Jordena te Bneobede eervol ontslag verleed en thans ia de vacature nog niet vervuld Ensobede een gemeente van 30000 zielen moet Ibane mot éen notaris zieh behelpen Te Klaaswaal ia da toestand nog dwazer Reeds s n paar maanden geleden ging denotaris er daar van doorc En og is daplaats aiet vacant zelfs I Io Zeeuwsch Vlaanderen is een nolaria gevestigd die wegene ongeneeelgke krankzinnigheid in een gesticht verpleegd wordt En toch is zgn plaats officieel niet vaoani AVJIEH Io zge memorie van antwoord op het voo loopig verslag over zgne b grooting geeft de miniater van koloniën opdnidelgke wgzerekensohap van de gronden waarop de optimistisofaa besohoowing van da regeering omtrent Atjeh neergelegd in de troonrede etennt 8 88 D door 8 0 10 S8 l 8 7 8 0 8 09 8 18 8 98 10 04 10 11 10 18 lO SB 10 34 7 8 10 U 80 7 80 6 18 6 18 JO 6 88 80 9 S8 84 9 48 69 8 88 10 10 10 8l 6 7 48 Bet stuk is te oitroerig om het in zgn geheel ouder de oogen onzer lezers te brengent maar bel verdiaat zeker de aandacht Oe Hasgscha briefscbrgver dei Zutph Cl a wgst n dan ook in tyo jongste epistd met ingenoiAenheid op Al dorft da minister nog niet faeeliat verzekeren dat reeds in de allernaaste toakomat de uitgaven van oorlogskosten zser aantienigk lullen verminderen bij wjjet er toeb op dat die vermioderiog gelgken tred zal houden met de lerbetering van den toestand in Groot Atjeh en over de reanltalen in de laatste maanden tareikt ia de miniater boogal tevreden Eo hg niet alleen Nog voor dat hei belangrgk anccea Ie Eotta Bamboeog en Kotta Eiutara Kemaogan waa verkregen echreef niet de eerate de beete mtar de bekende dr Sooock Hurgrooje aan den gonveroenr Qeneraal tin bet algemeea darf ik zeggen dat al mogen da behaaUe reanltalen niet eclatant lyn en op bet publidt dat de taken Tan verre beziel weinig indruk maken nog zelden of nooit io Atjeh en onderhoorigheden zooveel bereikt ie ala gednrende dete eipedilie Dat klinkt heel andere dan da bewering van den heer Van Kol dal wg weinig verder komen en ooa leger verzwakt door te volharden bg de tegenwoordige edragalgn De minieier denkt er dan ook niet aan van gedragtigu te veranderen wg zn leo io de tbana gevolgd wordeode riebtiug volhoodei zegl hg totdat bet dool de pac fioatie is bereikt STADSNIEUWS GOODA 17 November 1898 De ondata bewoonster deier gemeeole ia heengegaan Mevr Clara Johsniia de Wil Wed vao den heer Adrianoa Koek is gisteren avond ieo 8 nor kalm ontalapen Haar honderdsten geboortedag werd den 2 Februari II zeer feeateiyk herdacht Heden werd door de po itie alhier een ge ignaleerde aangebonden die nog gevangenisstraf moest ondergaan Door de politie werd gialereouecht een vrouw aangehouden die in keoDolgken ataat terkeeifde nadat tg ootnnobterd was bleek dat zg genaamd was F v O die nog verscheidene vonnitsen wegene dronkenschap moest ondergaan Zaterdag 19 November a a dea avonda Ie half negea zal op de bovenzaal van het café de Harmonies alhier eeo algemeene ledenvergadering gehouden worden van de Steenkolsnvereeuiging sWintertorg Aan de orde ia o a Mededeeliogan omtrent het uitbetalen der sjouwers Beglemeolsberziening Verkiezing van een Bestuurslid en Bespreking der Reaorvekaa De vereeniging ede Dageraad afdeeling Gouda tal op Maandag 21 November a s des avonds te half negen in de zaal sKunstmin der Sociëteit cOns Geooegeo een openbare Vergadering honden waarin als apreehster zal optreden Mevr Sobook Haver van Amsterdam met het onderwerp De vronw in ferechillende godsdiensten WoïïDiB Door de harddraverg vereeniging aWilhelminav is bel plan opgevat in de maand April van bet volgende jaar alhier een groots tentoonalelling te houden ven dekhengsten slieren en molkgevende koeien beneveca een edelrgd van de echoonal in bel tuig loopende dekhengsten ter dekking staande gednrende bel jaar 1899 en van de sohoonsi in het toig loopende paarden gespannen voor twee of vierwielige rijtuigen Zij looft biervoor de volgende prgten nit Voor hengsten geboren in 1896 of vroeger Itie prgo f200 en 1 gouden medaille 2de pr I 100 en 1 zilveren medaille 3do pr f50 en 1 bronaen medaille Voor rgstieren geboren in 1897 Iste pr 1100 2de pr f 50 3de pr f25 Voor rgstieren geboren 1898 1ste pr f 75 2d pr f50 3de pr f25 Voorde twee beete molkgevende koeien 1ste pr f 100 2de pr f 50 8de pr f25 Voor de twee beste molkgevende vtarzea Isla pr f 50 2de pr I 25 3de pr f 10 Bg dea wedstrgd van de schoonst in bet toig loopende dekhengsten ia de Isie prga l 100 2de pr f 50 3de pr f 25 Bg doe wedstrgd van de echoonal in het tnig loopende paarden Toor twee ef vierwielige tgluigen dezelfde prgzen ala voreo Ook zal hieraan een verloting verbonden worden ran een elegante eqaipage verschillende bespannen en onbespannen rytnigen paarden koeien schapen ent LiiiCEiKESK De Stct No 269 beval de atainlea van de vereeniging Lekkerkerksehe harmonie sWilhelminaf alhier BAASTiiiOHT Eergisteren werd een geacht ingeielene de hoogbejaarde heer 0 den Baars alhier ter aarde besteld Ds Pool herdacht in gevoelvolle bewoordingen den overledene ala edel en braal man dia voor allea wat goed en tcboon waa in maatsohappg en kerk een open oog en een warm hart had getoond ie hebben Zgn nagedachtenis ui in date gemeente in eere bigven Do heer dan Baara die in zgu jonge jaren onderwgzer te Hekendorp waa heeft velejatK alhier gewoond Ala lid van den gemeenteraad kerkvoogd eecretarie van het Nut bestuurder van de Spaarbank enz beeft hg zich begverd unilig te zijn Eerst ia de laatate jarea had bg om zgn hoogen leeftyd voor hel lidmaatschap van den Baad bedankt Tol len ambtenaar ter eecretarie der gemeente Alfen is benoemd de heer H Van Kleef tbana werkzaam ter aeerelarie der gemeeaten Mgnabeereuland en Weelmaa VERSCHEIDENHEID Potplanten die door den vorat verrast wore den dompelt men teratond in kand putwater oi besproeit te en plaatst ze dan op eene koele toohtvrge plaau tol de voret er uitgetrokken is Worden bevroren planten in een warme kamer geplastst dan ontdooien ze te apoedig en zyn verloren Hel nuttige met hel aaagenauie vereenigd Te Pargs heeft een ingenienr een t estel uilgedteht waardoor men te gelgk een naaimachine en eeu piano in beweging kan brengen terwgl zg met de vingera een wals of iete dergelgka bewerkt kan de aarlislec met ds voeten de naaimachine aan den gang honden of omgekeerd Op de postconferentie te Manchen is volgens de Allg Ztg beraadslaagd over een wgziginK der Doitsche poatwet Io de eerste plaata il men de particuliere postkactoren opheffen en een nienw tarief voor dagbladen invoeren De drie Duilacbe poatadminietratiea zgn het over deze punten eeoa geworden Wegena de jongste veobtpartgen met Italiaonscbe werklieden Ie Nabresina hy Triest ign 150 achnidigon tot straffen van 20 dagen arrest lol 20 maanden kerker veroordeeld Vier beschaldigdan werden vrggeaproken ASoop der Openbare Verkooplne van Onroerende Qoederen VEILING 17 NOVEMBER tuu overstsan van Notaria J J A Monlgt 2 Hectaren 23 Aren 70 Centiaren Weiland in deo Polder Bloemendaal onder Gouda f 3745 k J Anuaars te Gouda BurgerlUke Btand GEBOREN 18 Nov Gerril oudere G J van der Togl en P Maaacbol 14 Noellje Cornelia ondera L Hak en N van Duivendgk 15 Adrianoa oudere C de Jong en H van Bnnren Anioniua FraLciscus ouders L J Jaspers en E Oyaberts Willem ouders O Jue en E M van deo Berir OVERLEDEN 14 Nov A Nomen wed O Veerman 84 j 16 S A Bunschoten 7 d Beeuwjjk GEBOREN Johannea ouders J van dor Star eo A N Koster Pieler ondera P Perdgk ao A Perdgk Marinae Aolhonins ouders A Schoonderwoerd en H M Borger HAR TBKRICHTBXJ Qouda 17 November 1806 Granen over het geheel ia flaawe stenmieg zoodot onkelo artikelen vorige prijzen niet konden hendhareo Tarire Zeeuwsohe 7 80 i 8 80 Nieuwe dito Mindere dito 7 40 è 7 60 Afwijkende ƒ 6 80 4 7 Polder 6 76il 8 Zeeunsohe Hogge f 6 40 è S 80 Polder f B a f 26 builenlaDdaaho per 70 kilogram i f Gerst Winter 4 80 i 80 Zomer 4 70 i 10 CLevellier 6 0 i 6 86 Haver per heet 3 40 i 3 76 per 100 kilo 7 0 i f 8 Hennepzaad lolandaob O f O Buitenlandsohe O a 0 Kana riozaad t i f 7 60 Karweizaad i per 40 Kilo Koolzaad 8 i f 8 0 Erwten Kookerwten 10 4 10 O Niet kokende ƒ 8 4 8 0 Baitenlandsohe voererwten per 80 Kilo ƒ Boonen Bruine boonen 1UW A 18 88 Witte boonen ƒ 11 i IS Duironboonen ƒ 6 0 i 7 Paardenboonon 6 SS ji 6 60 Maia per 100 Kilo BonU Amenkaansobe 6 0 i 5 60 Oinqoanliua 6 i f 6 0 Odessa 90 il 6 10 Inlaudsche mestiog i VzaitiiKT Melkvee goede aanvoer handel en preien slug Vette varkens goede invoer handel vrijwel 17 a 18 ol per half KO Biggen yoor Engeland goede aanvoer handel vrijirel 16 i 17 et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel beter 0 85 4 l u p k vette sohapon goode aanvoer handel flauw 4 10 a 18 Wei Lanunereii aanvoer handel Nuchtere kalveren redel aanvoer handel slug 7 4 U Fokkalreren ƒ i 1 Graskalmen goede aanvoer handel vlug ƒ 8 4 60 Aangevoerd 68 partijen kaaa Handel matig Ie u l S8 4 86 8e ml 0 Zwaardere 87 Noord Hollendaoho a ƒ Boter weinig aanvoer handel vlug Qoeboter 1 80 4 1 40 Weibotar 1 10 a 1 80 per Kilo i 1 OWTVAIGEW een Nieuwe Zending zeer Goedkoope iPKlAPB A 7a OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Velephamt X 3M Beurs van Amsterdam Vikrs 97 96 100 861 83 88 lotkrs 86 071 83 83 16 NOVEMBEB NtsiaLuiD Cort Ne l W S 8 s dito dito dito 3 dilo dito dito 3 Hososa Obl Goudl 1881 88 8 IiAlla Iosohrgving 1869 81 5 Oosnin Obl in papier 1868 6 dito in ailrer 1868 PoaiuoAL ObL met coupon 3 dito ticket 3 64 i 97y V lOS Vis 8 is 77 8 l 96 101 SS s looy 100 6BS 476 103 O s lOU 198 14 1 100 981 1961 86 801 116 111 JOB 808 100 IBS 411 611 UnsLAND Obl Btnoeol 1894 4 dito Geoons 1880 4 dito bij Balbs 1889 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dilo in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spakjz Perpet schuld 1881 4 Tdbkzu Gepr Goor leen 1890 4 Oeo leening serie 1 Geo leening serie C ZmoAra Bep V obl 1898 6 Mliico OM Buit Soh 1880 6 VlHKoau Obl 4 onbep 1881 AvaTlZDAH Obligation 1896 3 BorrsuuAM Sted leeu 1894 8 NsD N Aft Hsndelsv aand Arendsb Tab Mij Certificaten DeliMaatsehapplj dito Arn Hypotheekb paudbr 4 Cult Ml dor Vorstenl aand a Or Hvpolheokb pandbr S i Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaataeb dito N W fc Pao Uyp b pandbr 8 Eott Uypothookb pandbr S i Utr Uypothookb dito 3V OoSTBNU Ojst Hong bank aand Edsl Hypotheekbank pandb 4V Aheuea Equt bypoth pandb B8 Maiw L G Pr Lien eert Na Holl IJ 8poorw Mjj aai Mlj tot Eipl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afr Spn aand 6 dito dito dito 1891 dito IlAlllSpoor l 1887 89 A Eobl S Znld Ital Spwmü A H obl 8 FoLVN Warschau Weenen aand 4 id fiOSL Gr Buaa Spw Mij obl 4V 99 r Bsliiaohe dilo aand 106 108V 96V 138 14 109V 9611 ll is Vastowa dito aand Iwaog Dombr dito aand Knrak Ob Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amzsika Cent Pao Sp Mj obl 8 Chic North W pr C v aaud dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Qr Spui eert 7 a Illinois Central obl in goud 4 Louisv NaihvilliCerl v a nil Melico N Spw H Ie byp o 6 108 Miaa Kansas v 4pCt pret aand 11 N York Outaao i West aand 1 16 dilo Penn Ohio oblig o ll8 16B 61 176 803 106 10 1 991 in s 117i Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manil obl 7 On Fac Hoofltin ob ig 6 dito dito Lino Col le byp 0 fi Canada Can South Chert v aan J Viii 0 Ball k Na lo b d o 0 Amaterd Omnibus Mij aaod Koltcrd TramiveKMaala Band N D Stad Amsterdam aand S Btad Bolterdam aand 8 BiLon Stad Antwerpen 1887 91 Stad BruBsel 1886 8 HoNO TheisB Regullr Oeaelaoh 4 OosTIHa Staataleenig I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SpAHjt Sted Madrid 8 1868 NtD Ver Bm Avb Spool oerl WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens met bgbehoorendo GARNEEBINOEN Veeren Cols Pelterijen in mime kenie D 8AM80iy MARKT ClOITDA A VERTENTIEN V Heden overleed tgdig voortien van de H H Sacramenten der Stervenden onto innig geliefde Moeder en Bohnwdmoeder Mevronw GÜR4 mm DE WIT weduwe ran dea lieer Adkunus Kook ia deu gezegeudea ouderdom Tan honderd jareu ea bjjua tien maaudeu Uit aller naam M L A KOCK Gouda 1 NHttwHIo tS ntiw Sak Dea 20 November e k heeft do trekking plaata van de Eerste door deo Slaat gewaarborgde Lubecksche Staatsloterij Van de BOOOO Nommers worden lu den loop van S maanden 9 000 dus de helft verdeel l over 6 klassen met prgson gelrokken lot een gmameuljk bodrag vaa 5 iDlJIIoeo 283 325 Mark wftarondor aioh de volgonde lioofdpr MU bevindoii crcDtueeli Eeu half miliioen Bpeoiaal t 1 ik M 300000 1 k M 20000 1 il 200000 8 i lOOOO l h 100000 12 h 5000 h 70000 85 il 3000 il 50000 83 k 2000 il 45000 2 1500 40000 1G4 k 1000 h 35000 319 k 500 k 30000 435 h 30088990 i M 900 166 IBO 130 100 94 B8 89 Van bovenstaandü prijzen worden in deeerale klasse 1 00 tol eeu gesamenlyk bodrag van M 96670 golrokkon Voor de trekking der eerslo klaaae wolke volgena amblelgko bepaling op den 20n NOVEMBER e k is voBtgesteld bcTelen wij bsd t IIrIto origineel loten Mark 4 of fl 1 40 Kwart i w t 2 h 1 80 tegen intending van het bedrag of tegen rembours I Alleen origineel loten worden nUm ren welke met hel Lübeokiohe Staalsvrapen syn roor eo I De trekkingen g ohieden in het openbaar onder toezioht van rWeoringsorgaDeo on wa rborgt do Staat vo4r prompte uitbetaling der prycen Uralis voogen w aaa elke bestelling bet atnbtolgko ptau waarnit Eootvel da verdeetin dt r prjjtoo op de trekkingen der fsnobillande klassoD alsook de betrelfende uitotten blykeu en zonden wij oniüa belanghebbende o render Toorafgoande aanrraag de j fÜoieetB lijsten na afloop ran iedere trekking AaDge ien het aantal der nitgegeren loten Mrekkel k klein is en in weerwil daarvan dote loterij talr ko hoofdpryzon oplerert be Btoat een neer groote kans een hoordprijs te kunnen behalen on i hier eene gelegenheid tot winnen voorhanden Eooats cy steehts selden wordt aangeboden Wij vorsookon derhalve met bostellen niet te willen BBrzolon daar bet atfllig is aio tan men dat de voorraad ran loten spoedig uitgeput zal zgu Kaurmanii filiiuonl llAnkiera on Geldwisselaars HAMBUBG Wie zek r z jn u d Eebto Eikel Cacao te ontvangen letamei geaidd on na vele pnBtnemlngen la den bandel gekomen onder des aaaa dea nitvindeia Dr HlehaalU nmudigd p de beete machines in het wereldb rotmde étabbliaaenMnt ran OeW StoUWMrak t Kenlen Iwht J TI2ié aeDy BikeI ac LO ia Timkinten bntMn Dei Sbl OKao is met melk gelceolrt teae tsngeaame genonda dranit voor dsgelybeh gebruik een 1 Z theetafels vaa t potdsr nac een kop Cboeolal Als geneeskncktugs dnnk by geral van diarrbae akièta net water f grimiktii Terkiijgbsat by 4e tooi mul 9 B fi ApotMkan na Vt Ka V t n IM i 1 60 tVio t tó e untli i genirooidl t Mr Biinr tand Jullu MattenkliA Amsterdam KilveiBtrast 108