Goudsche Courant, zaterdag 19 november 1898

No 7740 Zaterdag 10 JNoFember 1808 378te Jaargang Nieupps en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi II M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woiden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telrooii No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelykt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J26 ranoo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN m STAATSLOTEBU DE TREKKINQ BEGINT Maandag 21 November a s ZOTBN en geOeeUen van LOIBy n te bekomen ten kantore Tan de Collecieara i A C COSIJN Oonwe C 9 bg de Vischmarkt W J L yi DISSEL Gouwe C 217 fKenuw en Maagflijders iTloidt ait orertniging al een werkelgke bnlp in deM nood bet boek aknbevolen Na ontrangat raa adres per briefkaart wordt dit boekje franco ter poet toegezonden door 4l OKFOEL S Bod h Zaltbommel D j TAN mm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR HOLLANDSCHE AHSTBnUAlM Prjanoteering China Oongo Btofthee 46 en 60 o Qrof 60 55 gekkere eo pe Souohon 75 euriROi Congo 100 Ontbijt Thee 66 Hamlddag Thee 75 Alleen Terkrygbaar bj P H J van Wankum Oosthaven BH I I I Lensvelt Nicolu II BOFLEVERANCIEB Veeneslraat23 den Haagf BBOOD EN BESCIHJIWiBKIEK LUNCHEON BOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk lENIBBSFOTTANTBEi Hen wordt verzocht op t HERK te letten ÜIT HIT MiBUSUN TAH M RAVENSWAAY ZONEM QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd in Teriegelde pakjes yan vijf lute n een hal en n Ntd ons met vermelding van Nommer e Ipry voorzien van nevenstaand IMerk volgeni de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREBBAART LZ PEAÏÏSCHE STOOMYEEVEEU IN tbemlsobe WassohoriJ Vi II OPPEHHFJIUEU 1 Kruttkod Botterdam Gabreveteord door Z H dan Koning der Belgen aoofddepit voor QOODA de Heer A VAN 08 Az Spaoialitoit voor het stoomen en verven van idle Heeren en Damesgarderoben aliook alle Eindergoederen Speoiale inrichting voor het itoonw van pluclie mantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden naaf de nienwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd warden onechadeljjk voor de gaundl eid rolgana etMl bewerkt fl0 D ABBBZ wordt de Btr Walter Scott van Znid AHka lUouetitt Adtcrtutr ïussclien berg en zee De familie yan den Ziekentrooster De sft ijd om recht Aan Tafelbaai s strand Voor land en volk Zwart en wit Een Vader des Volks Macht en recht deeien Onder de vierkleur Mooi Annie David Malan Liefde en plicht door D ABBEZ Kik met 3 platen BoTonitunde It boeken vormen de Zuid ifrlkliuische Ulatorie BlbUotheek Het ign verbalen uil de rijke biitorie lao Znid Afrika in een romantijeh kleed geetokon veHiden die een groote oharmo hebben ons onweerataanbaar boeien en one met bewondering verfullen voor den begaafden whrijrer Deze boeken zga ook aitaeineDd geaohikt om aan jongene en melBJea in handen te geven hot ia degelgks geiende zeer boeiende leetuar die foader eenigen twijfel een aaowinat in elk geain nag genoemd worden De gebaele aerie deaer boeken bestaat nil II dealen De prijs is M per deel en l M gebonden in rood linnen stempeiband Wie eohter intgekent voor de geheelo seris waarvan thans 7 en in 1899 nog 8 deolen verschijnen betaalt ia die iirae jaar II Of gleohti ongeToer 93 oenti per deel ingenaaid en f 125 gebonden i v Yerkrygkaar b j alle boekhandelaren ei jj de HoUaadscli Afrikaansclie Vitgevers Uaatsckppij v h J10IIIJE8 BDSSEAV en CO AMSTERDAM Doelenstraat 20 Een doelmatig CADEAU TOor dit Feest is in elk huisgezin voorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keujie in mijn Magazijn voorhanden is Verkrijgbaar tot billijken prgs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden A LElWEilIISlTEIlV GOUDA Kleiweg 49 HIEUW NIEUW ütEUW GKSCdlKT VOOH ITacMlicliteii KoÉe en Tlieelicliteii Welke 4 i uur branden k 2Vi en 8 uur brandende 3 cent per ntnk Eenig Agent voor Qoxida en Omstreken IZAAK CATS PapiermolcD GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hiervoor geen Olie goen GlM el Alleen een Inoifer aansteken is noodig Qeheel zonder geraar voor brand als ook onder reuk i2 Patent H Stollen Warttunff Der frro9ne BrfOlg umtre I tUtitU HStoOem amingon tmt Mm zu rir tohttdanm werthlontm Ifmfiahtnungon é9i Mm k$aft dêhtr atmn niet ncharfén H StoUmt mir nu im dh tct odtt ia lotohtn tkmhêaéluniMt k ëttm ii iêr Plaket wh nabinttalKinti autiiliiait tt SS rtêiMUtmt nttf ZéVfftiitêe intb Md fMÊtti Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract MeiiaBik uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H M VAN 1SW HAIH € o Uen llaag Hoflisferaiiciers SCHAIK 9 SOHAIK ft SCHAIK SOHAIK SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Helianthe is het beste middel der wereU Co 8 Melianthe geneest Kinkhoest Co s Melianthe geneest aoowel oud als jong Co S Melianthe mag in geen buisgesin onibreben Co a Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toesibht C0 8 Melianthe helpt oaherroepelyk Co S Melianwe is bekroond met Eerediploma s Co a Melianthe is bekroond met Oond Co a Melianthe ia bekroond met Zilver 00 B Melianthe ia verkrijgbaar in flacons van 40 Cf f O Cf en ft bg A BODMAN Moordneit J C RATELAND Sotloof B V WUK Oudtwattr M EüLEUAN Waddmmtn H KOLLMAN Sodegravm PINESE Niettwtfi rka d IJuel Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIJSBlBa i i iweg E100 Gouda B B VAX MILD Veerstal B 126 te Gouda Go jda Urnk van A BRINKMAN Ze Friiitemps NO UVEAUT ÉS Wy T noeken de Dames die odi gelUnttreard modealbum voor het Winters io n nooh niet oDtvaagea bebben dli to r willes aanrraffeD aan II JULESJIUIZOTaC Parta Hetialve wordt dan omgaand grMI a franoo toegezonden BaitalUngen van at 25 Tanoa vri vaa aUi kosten aan buis met 6 verhooging Hiifé lli tirinr ti Iniriül 1 1 Stedelpe Gasfabiek te GOUDA De prljs Tttn het sas is 6 cent per M m voor Kooktoesfcellen ot Motoren 4Vg ei Onder zekere voorwaarden worden perceelea gratia aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 Hchtuaameters bedraagt da banr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hot ate 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lampen kook toestellen enx t en betaling van eemge centen per week in huur bekomen Jeilsreflo wordt jom of oni door OOM M glo tiikkal V KtAapMUtbuik valk opeiBen Mrdig Tl d ÏOittot Hisnn 0BW kt oor d diU7k iorieixtiag duer q MVbftiüi k a m B tawtTp a tDMêx het gM niat Prys 15 ceBls porto extra Bsniui bIvorans n 10 byeea MpMrd ajm dMu arit LtidMi da ipftu bank aiab jbatonuktiadi mn irlve opent Nftl d ra inverping sluit Bicn da paaitikikk automntivthj en goeft tMelvkartird ilu i elykh tiDg iri rpeno aTU HH Nu geledigd te yn U de spaftrbiutk Beer sonvoadig weAr ta alniten en wekt op nieuw do Iu t tot spares Veraending teg remb of yoomitb VcrzcndhuN Merknr Commandtt HanUoh Barkers Acatèiie is het beate en goedkoopste kettinglooza jwieI RIJ O Snbubert u Co AmitariIlM 1 niinprm 1 1 NORIVEMNCIER V If Is a Il Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda AN Blommestein s Ir s iMj fonJtAliii elijl de BE en volkomen ÜN3CHADE APELOOORN HOLLAND Wr BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterPantoff H heel fijn en goedkoop fleerenDames en Kinder VUtxool Pantoff t inalle pryzen in het Noordbrabantscfa Schoen ebLaanenMagazyu KMteeg B 30 tegenoverde Kieiwegsteeg Het beste Adres voor allesoorten jk etiwerft Beparatièn en aangemrten teerk Aanbevelend C SMITS Zm UB ETALAGS Kleinhandel in Sterken Drank BUK EMKK3TEB en WETllOUnKttS van GOUDA bror gen ingevolge art 6 der Wat van SS AuguatUB ISSl StaaUblad no 97 ter openbare keiisis dat bij beo is ingekomen een Torzoeksebrift Tan de navolgende persoon waarbij VKRGÜNNlNCr wordt gevraagd om in do bij eijo naam vermelde localiteitsterken drank in het klein te mogen verkoopep als Naam v d Veraoeker Aanduiding der localiteit J H van de Favoordt Kleiweg 1 48 OOUDA den 18 November 1818 Bnrgemeeator en Wethouders voornoemd B L MAETENS De Secretaris BEOUWEE Bultenlandscli Overziclit fa de wanf e gangeD vao het hof van cassatie il de iodrok algemeen dat het hof binueBkort oen beichikhing zat nemen om Drejfas ts laten teragkomen Het sou wegeus de kotteo onmogelyk zga telegraSach met bem in verbindÏDg te blyvan BoTendien zondeu ziin antwoorden laogi de telegraafigo orergebraobt geen voldoenden waarborg roor faan echtheid geven Mr Laborie beeft machtiging gekregen met Picctuart te oof reeren HS rscbgal aal liet onderhoud vandaag plaits hebben In Denemarken beerieht groote en stggeode verontwaardiging orer de oitzettiog van Oaeneebe onderdanen uit de Pruisisobe provincie Sleeiwyk BoUtein Het aaotal uitgezette Daneo moet over de houderd bedrsgen ia hoeveel tgd vindei wy eohter niet vermold Onder dezen zgn vele vrouwen dia over de eDS gekomen xgn om werk te zoeken bg de Deensob sprekende Daïtscbe onderdanen waarvan er mtoitens 150 000 iu Sleeswyii woneo Dezen hebbeti uatonriyk liever Deensche dan Dnitscbe arbt dera Doch de Pruïsiacbe regeering zet deze mensch n eenvoudig als slaatigc over de grenzen Daartoe heeft ly nataortyk het recbt De Köln Ztg c wgst erop dat de regee ring niet zonder aanteidiog tot zulke maatregelen ia ovtrg aao £ r is een sterke DeeiiBche agitatie in Sleeswyk Holatein be weert het blad Een groot aBDtnl Deeosche genootschappen is verspreid over bet land De DeeuBoba pers eo de pers van FraisischSleeswyk moedigen de bevreging aan PruiBtBche onderdanen gaan herhaaldelyk de grens over wonen danr feesten bij en geven uiting aan hun baat tegen de Pruisen Langa Je FEUILLETOM Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF AEJIBAL DE VONDEUNG JNaar iet Framch MOE W NUTTEBS 46 Ieder der rsgeU vas met ee i inktitreep ooderbaald en de nanm der geadretaoerde met eea dubbele VgQ da enveloppe ging een algelüke tabaÜtsluoht uit ze acbeen geheel van nicotine doortrokken te syn Wis ter wereld kan en durft op een dcrgel k vod mijn dochtera naam te plaatsea P vroeg de markies uobxelvan verontwaardigd af terwijl hg don brief met afschuw op de tafel wierp op zalk een vies stinkend vod Na een moment nadenken voegde by erbij Het sal een of andere arme duivel zyo die om een aalmoes smeekt dat zal hot zya Zoo iemand Eoa aiet zoer politiek handelen fijo en geparfumeerd papier te beugen dat zon het medeliiden met zijn armoede verminderen ofschoon de oDdernemer hier noodeloos voorsiohtig is geweest bijna te voorziohtig want ik had het prul bijna venobenrd en Louise geeft toch altijd ze stuurt nooit iemand dio komt bedelen met leege handen w Ditmaal zal ik bgwyze van plaatsvervanger de smeekbede eens hoorem an verfaooren want ze troggelen het lieve kind ten slotte allaa af Deeoaohe grens cgn vele scholen goveitigd om kinderea ait Pruiseo te lokk u en hun een Deensche opvoeding te geven In de vacaatiea gaan Deensche kinderen in Pruisen Pmisische in Denemarken logeeren om den band met het vroegere vaderland in bet geannexeerde deel zoo sterk mogelyk te houden In Sleoswyk zgu Djonsche volkabibliotheken gfirestigd die voornameiyk met geld uit Deoemarken worden opgericht en onderhouden ïu sommige plaatsen in Sleeswyk Holstein doen de Denen alsof zy de macht in handen hebben Ia dit alles zoo dan wordt het begrypelyk dat de Pfuiaiscbe regeering maatregeleu neemt Maar in Denemarken erkent men bet natuurlyk met eo ia men heftig verontwaardigd Hoewel door het verslag van den Buaii chen minister van binnaalaadiohe zaken over zyo reis naar de noodiydeode streken al veel zorgeloosheid nalatigheid en ongerechtigheden van de ambtenaren daar aan t hebt zyo gekomeo eu geblekea ia dat de toestand erger was dan men zich voorstelde achyot de Keizer niet overtuigd te zyn dat by nu achter de waatbeid is want hij beeft twee vlenxel adjadanten erheen gezoadeu om de waarheid te weten te komen omtrent den omvang van don hongersnood en omtrent de inriobttog van da verplegiog van de noodlydeoden De beide adjadauten hebbeo last zelf te onderzoekenen de uitkomsten reohtatreeks aan den Keizer bekend te maken Deze maatregel geeft blyk van den ernstigen wil van dea Keizer om do verdorven ambtonaarswereld in Kuslaod te tooueo dat er ismiod is die baar wil reinigen Dat ia een zware taak misHcbien onuitvoerbaar maar in Blleo gevalle mag men verwachten dat bet streven om haar te vervullen lal leidsu tot bet uit den weg ruimen van veel misbruiken Het OostenrykBche Huis van Afgevaardigden heeft met 193 tegen 174 stemmen het voorstel verworpen om graaf Badeni in staat van beBchuMigiug te laten stellen wegeus het gebruiken van politie iu het parlement V De besUsaing over het b giosel van den afstand der Fbitippynen aan de Vereeoigde Stalen is door de Parysche vredeicommissie tot Zaterdag verdaagd De Spaanscbe commiasarUaen hebben eou memorandum iogedieud waarin zy gelyk oos reeds werd geseind de integriteit vaa hnn eisch ten opzichte vaa de sonvereïoiteit over da Pbilippyoeu baodbaveo Verder berha ea ty in zeer nauwkeurige omschryvinsf de ver En de markies syu afkeer ovorwiononde verbrak de enveloppe Maar ternauwernood had hij don brief vluchtig doorloopen of zyn gelaat drukto den hoogsteo graad vaa Bohrik en ontzetting uit Hjj verslond den inhoud Na volbrachte lezing streek by met de hand over het voorhoofd als om een akeUg visioen te verdrijven Zgn oogleden schenen van oogenblik tot oogenblik grooter te worden en het scheen alsof do ademtocht van een onziohtbare tujo haren in bswegïng bracht Als werVtuigeI k hervatte hjj zyn lectuur regel na regel woord voor woord bO mompelde hg met zwakke trillende stem het ia niet wair m n God heb medolgden met mg I Hg stond op en wilde loopen Zg i beenen weigerden bem hunne diensten Do brief ontsnapte aan zgn sidderende hand Een violetkleuriga tint Bt eg op zgn gelaat gelgk een golf bij vloed het strand beklimt en verspreidde sich tot over zgo voorhoofd en onder zgn haren Zijn mond verwrong zich akelig en hg snakte naar adem Hij breidde do armen uit alaeg in de luoht alsof bg oen steunpunt zocht condar dit ts vinden Hy deed een schrede achteruit h wsggelde en stortte voorover metr zgo hoofd op de taf l die hg in zgn va meesleurde De markies de Froid Mantèl d BasM erre wettig edelman en laatste van zijn geslacht in mannelgko linie had het ttjdo l ike met het eeuwige verwJiaeld E n beroerte had een eind aan zgn loven gemaakt Ziehier wat de brisi die sulk een vreesdlks uit Bchltlende beteekenisseu die door beide part en aan bet daarop betrekking hebbend artikel van het voorloopig vredesverdrag zyn toegekend En zij bostuiten met de verklar ng dat sij voor zich in beginsel niet weigeren de uitlegging van dit artikel te onderwerpea aan ds nitsprask van een scheidsrechter De Figaf0 meldt dat de Spaanscbe oommissarfssea op de byeeukomst sleohta dit slot vao bun memorie aaa bon Amerikaaoacfae collega s bahbea voorga zen De Amerikaansobe gedelegeerden bebbeu geantvoord dat zy de memorie zouden bestudoenff waarop ds byeankomst op hun verzoek wa ferdaagd tot Zaterdag j Verspreide Berichten DREYFUISI ï i M JLabori ts giatermiddag door den gene rBlei nBf vao den militairen gonverueur van Pary toJtvangen Qeuaraal Zurlioden heeft doD Iwawamcn advocaat doen weten dat hy mita rageoriogBcommiasaria by den krygs raad 14 daartegeu niet verzette hem zou mivbëgea zich Zaterdag met den kolonel Picquiit in verbinding te tellen om te spreken 9 y éÊk getoigenverklarÏDg dia deze de vol gfenaMnpili oor hut Hof vao Cassatie zal moetan Bségg o flat dossier vao bet petit bleu ral den advocaat ter inzage worden gegeven maar hg zal daarover met den kolonel eerst mogen ffprsken nadat generaal Zorlioden een beslissing zal hebben genomen over het rapport fan kapitein Tavernier t Aldus de Ind Beige Uit dit bericht blyk dat de kolonel inderdaad voor bet Hof is gedagvaard tegen de volgende week eu dat mr Labori bootdzakelgk het verlof is gegeven omdat de kolonel is gedagvaard Mornard Labori en Demaoge hebben samen taogdnrig geconfereerd Het gf rnebt liep dat de secretarissen der beide laatstgenoemden mrs Hild eo Collenot na bekomen permissie per mailboot van 9 Dec naar ds Ilei du Salut zonden gaai Daarvan ia echïsr niets met zekerheid bekend Sommige bladen dringen op de noodzakeIgkheid van Dreyfus terugkeer aau Dreigend zgn de woorden van de Cassagoao in de Aotorité trouwens in overeensttmmïng met wat deze publicist vriend van bet leger maar rooratauder van da revisie van Drejfua vonbIb reeds in het eerste begin der beweging steeds gezegd heeft Zyo beschonwingeu klin werking op don ouden edelman had gehad en ilie door Louise ueuigo oogenblikken later naait haars vaders lijk werd gevonden bevatte Mademoiselle GQ wordt nitgenoodigd a morgenmiddag gaheel alleen te begevan ia den tuin der Tuileriifn Bg den derden boom links in de la n des VeuillaulH zai een man haveloos gekleed en oud van voorkomen u afwaahten en u toevoegen vHeb modelgden met een armen grgsaard Dien persoon zult gg zes bankbiljetten elk van duizend francs ter hand stalleD Zoo gg aiet voldoet aan dit verzoek mademoiselle of Uever zoo ge dit bevel ongehoorzaam zgt dan zal voor de dar zal geëindigd zgn mgnheer de markies uw vader op de hoogte gestald zgn mot bet feit dat g sedert een jaar ocgerser de minnares égt van een ellendlgen dief dia onder den naam van Martial de Préaulx zich voorstelde met u door een huwelgk verbonden te worden en van wie gij reeds een zoon hebt dien ge nog geen tweo weken geleden ten huize van zekera madame Labrador Oazoudheidslsan no i ter were d hebt gebracht Maar zoo go integendeel de gevraagde zesduizend francs den wachtende tar hand stelt zoo zult ge nimmer meer het geringste teeken van leren hooreo van Bchrgver dezes hetgeen hg n zweert op z n woord vao eerlek msn Het il nulteloM de poKtle hiermede in Iceonis te stellen af niet geheel alhron te komen waar men n wacht want In dat geval zoo er nieaaod gevonden worden terwijl de wraak u oovormijdeijjk traffen ion ken wat sooderliog maar ly zgu kenaehttaaud Hg sohrgft t Het dilemaie dat wy reada aaogtdoid hebben stelt zich tbana met aohrikbareode scherpte Vgf ministers van oorlog hebben de sobold bevestigd Op hno herhaalde opeaovotgeode ovaraeiK stemmeude eens omnii ia verzeksringen hs f het vaderliodslievenda Praokryk dat de dos aiers niet kent dat bet proces niet heeft bggewoond vertrouweu gesteld ia da juisihaid van bet toodÏs vao den krygsraad £ a tie hier bet Hol van casaatia dat zonder de gewone lermgoen af te wachten londer lioh naar da regelen van da gewone oorreotheid te gedragen alle oopartgdigheid alle beroepsdiaoretie met voeten tredende proclameert dat de bewyzan der schold onvoldoende syn daar het immera den veroordeelde uitooodigk zich opnieuw ets vardodigeo Er tyo dus lenganaars Er cyn vervalsehen £ r yn varradera Wie Ken nota vau Havai meldt thans dat da miniator ran marine Lookrojr Urbain Qohier niet vervolgt wegens hetgeen deze over da marine in het algemeen in zgo boek L arméé contra la nation beeft geschrevao maar dat bg als mede gezaghebbende o er da kazernes zich by ya oollega van oorlog hsaft aangaslootoü au hot kabiaet bealotao baaft dat r een vervolging aal worden iogasteld wegaot iobier a heftige aanvallen op het varblyf dar soldaten ia de kaïornes Mea spraakt van oaeenigheid tuiseban Loc kroj en Dapojr Da Soir meldt ol dat Lo tkroj als depute Qofaiar gslokgewsnsobt zou hebben mat syn boek t Dopuy ou daarovar woedend zga en er too sprake wezsa vao hat aftreden ran den mioistar vaa marine FKAMKaiJK De vertegenwoordigers der vreamda natiSn ter were Idteu too o stel ling la Parys in 1900 heb bso zich vareenigd ter bevordering hooQar gemeeascba palyke belangen en aen bureao uit hun midden beaoemd waarvan de vartegeawoordtger van Rusland voorzittef an dia vao GrootBrittaoniS thesaarier is terwijl tot Recretaris is gakozen baroa Vod Aatieck da gedelegeerde van den oommiaaaiis gaaoraal voor Nederland filUÏIl I Kr wordt in de Belgiieha boofdstpd met bedekte woorden gesproken over eea vergiftigiugazaak tengevolge vaa het afsterven met o maanden tuBsobenraimte van twee brodra uit de hooge handelswsreld en wal naar t lig ilüse noodlotligo regelen maakte zich een vreesolgke gedachte van het ougolitkkige meisje meestar oen gedachte die ongelukkig maar al to waar was Zg beschuldigde zich de oorzaak van hftors vaders dood zljne moordenarrs te z jn Da gedachte levenslang die wetenschap met itoh rond te dragen en haar onvrijwillige miidaod niet langer kunnende of willende overleven trashtta a in bare razerny ziah het hoofd t verbrijzelen Itgea do wanden van het salon In bewusteloezen toestand werd zy eeoige uren later gevoadan want zoo hevig was ban eerste poging geweest dat do schok haar op tsalfde oogenblik buiten kennis had doen noerstorttm Toen zy weer by haar zinnen kwam worstelde haar lichaam met een hevige aanval van beraeukoorti Gedurende zes woken wanhoopten de genessheorn aan haar leven Ëiodelgk zegepraalden kaar ateik gestel ea hare jeugd over d jnoordende ziekte Kn het oSgeltikkige meli e eenasaal batten g vaar horkreeg met haar bewusttga levens hare faerionoringen omtrent hot verlodeu en do smart ec de wroeging dreigden baar opnieuw tadosu instorten Zg gaf bat verlangen te kannen baar moeder te zien Z ontving goen ander antwoord dan geeiokten dis elkaar verschrikt aanitaarden en betraande oogen Lottise ds Basseterre de Froid Uantèl wu wees en stond alteen op de wyda sombers wereld tWttéé mtoifé