Goudsche Courant, zaterdag 19 november 1898

iiera am Vikr Slotkrs 86 86V 97 97 967 100 86V 8S l 8 83 89 6 8 I 7V los Vi 39 ♦ 1 ITU ii ev 101 381 loos 100 ess 476 103 50 ftl loiv 198 1451 H U 100 98 U6V 86 m 80 115 111 05V S08 100 IS 6 s 68 g 15SV 99 n 106 10J7 mm 5 s 6I 188 14 14 109 10 U U As 1 U9 eODDA 1 ll l 18 18 11 88 11 18 1 11 81 1 7 11 48 14 11 1 18 81 1 88 11 18 18 18 11 6 11 80 v 1 8 11 41 1 18 11 8 1 88 H 18 4 133 7 80 8 80 8 7 48 8 48 7 58 8 81 8 07 8 08 8 18 8 08 8 7 5 8 18 10 05 8 34 8 48 v 8 58 8 88 10 10 10 8 echter dat de vooitvlacbtige nog vale andere soortgelgke feilen zoo hebben gepleegd In alle richtingen zgn politie en jostitiegewaaracbnwd Als verdacht van de valicbbeid is in het Algemeen Polilieblad gesiinaleerd J Dinga 35 jaren die 12 November is Tardwenen Termoedelgk in de riifbting van Rotterdam Mbijoi in seer g beimzinDige omtUadighedeD Qeea onkele der 3 geoeoflbeereQ die de gestorvenen verzorgden hebben de oorEaak knoneo bepalen vaa den b oB ploUeUDgen dood deur twee pereooen Üet parket beeft een opgraving berolen Joarna de Broxellee DUITSCHLAWO De reehibank te Ëlberfeld beeft een roermao nit BrDniwgk Toroordeeld tot twM jur gr Tangeni Btraf wegens mijeateitiibeleediging BoTendieo bad de beschuldigde nog en terooTdeeÜDg Tan een krygsraad tit zgo last ook wegene majesteitachennia en wej tot 3 jaar en ééa maand gerangeniigtraf Balde etraffeu zgo fereenigd met een derde Tan vier jaar en m maanden gsTangania wegens ioinbordinatie OOSTUNBIJK BONOAUIJH Da Hongaareohe miniiter Tan buitenlaodeohe taken heeft den plaatoelykeo overheden betel gegeten de buitenlanddche anarohisten bniten de grenzen te honden of orer de grenzen te brengen en op de binoenlandsohe anarcbiatf n onterwgld de beataande wettetyke maatregelen toe te paaaeo Sedert eenige dsgen wordt ta Breda vermist een dar manschappen van de 4e battarg 3e regiment veld artillerie Asnuezien zgn bovenkleediag compleet aanwezig is en enkel aen itel oodergoed ontbreekt ligt het vermoe dan voor de band dit bem gedurende da afgeloopen kormisweek een ongeluk OTerkomen is Bg de Eiploitatio Uaatichappg worden 1 Januari a s Toorloopig als proef gedorenda den verderen winterdienst 1898 1899 ingevoerd de mist voorschrilten eu regelen voor het leggen der klappers Op allerlei wgzen trachten de SBOklralaara de douanen op een dwaalspoor te brengen Als bewgs hoe slim ze dat soms weteo aan te leggen diene het volgende dat door een smokkelaar verhaald werd Op zekeren nacht zonden weer eenige koeien gesn okkeld worden Reeds eeo heel eind orer de grenzen meenden de drgvers onraad te bespeuren Een honner de zoogenaamde Toorpoit volde een baal met hooi en ging io de richting waar de commiea4n in bioderlaag lagen Zoodra deze den man met den zak op den rog zsgen gingen ze hem achterna doch de eerste zette bet op een loopeo Eindelgk liet bg zyn Tracbtje Tallen de ambtenaren namen de baal tabak opardon t was hooi 1 op en stonden leelgk op hun fiens te kgken Onder die bedrgven waren erenwel de koeien langs een anderan weg in Teiliaheid gebracht Vlies a BINNENLAND Door de vröunnigec kieevereenigirgen iWanrbuid en Uecbtc Vrybeid eo Herrormiiigi da TrgzioDige kieiTereanigiag DeTentati ea De Volkipaitgc die alle eergillerarood ea op hetzelfde onr te DeTenter rergaderden wee overeeagekomea dat die oaadidaat geiteaod zon wordeo die door de meerderheid werd geproclameerd De oitilag wae dat door De Volkapartgc met 132 rao de 137 door Waarheiden Rechli met 7 Tan de 11 eD DaTeDter n etBlgemeeae atemmen 25 int caadidaat werd gekozeo de beer J tan Loeoen Martinet De kiesvereeoigiDR Vryheid eu HerTormingc kooi den heen F Bartelink inapectenr der registratie aldaar met 72 atemmen tegen 16 op den heer Mr J A L r en 3 op den heer J tbo Loeoen Martinet Da laatite bad das de meerderheid zoodat de eaodidaat der vereenigde liberalen U de heer J fan Loeoen Martine emeritni predikant by de Ned ncrvormdeo te Santpoort en oadhoofdredaotenr Tan het sinds Terdweoeo dagblad de Nieawe Amiterdammer c Niar men meldt zyn it tnaschen de 30 en 40 Bollandscfae werklieden te Oronan in We t falen orer de grens gezel Eerst heette t dat zy Proiiiiche eoldatan hadden uitgejouwd daarna dat het een niiatregel tegen de anarchisten was maar beide vvrVlsringen w rden onwaarschgolgk genoemd Eeo feit is dat hnn werd aaogeiegd dat zg lastige c bnitanlanderi waren Volgens een bericht van de aWestf Morknr warden sommige door agenten van bno werk gebaald en naar de grens gebracht mat hnnne Trouwen die wauo meegenomen terwgt zg thnia bezig waren den pot te koken De warktiedeu kregan zeifi niet eens rergnnoiog om ziob tbnis Io gsan Tcrkleedeo Zoo iets zou meent de iQermaniac g lgken op deportatie io Rusland Zg houdt daarom ook dit bericht roor oiwdreTen maar herinnert intnsscben den minieter ran Binnenlandsohe Zaken dat zulk eeo handelwyze in stryd zon zgn met da earite eisohen der menflchelijkheid Wy laven besluit de 6ermaniac toch oiet in een tand dat omriogdis Tsn een Cbioeesoheu munr want ede warald staat in het teeken van het Terkeeri zooals da keizer zeide Niet duizenden maar honderdduizenden Deitschers zoeken en vinden in het bnitenland werk en loonend bedryf en zg allen zgn verzekerd van da beaeberming van het Doitsche vaderland Boe nu als hat buitenland weerwraak neemt on Pruisieche onderdanen over de grenzen zet omdat ze ilaatigt zgn Mat de wereldpolitiek dia wg moeteu volgen is deze uitwgziogepolitiek van een politie ataat gewoooweg niet inocaraenitemmingtabrengaa Dy de afdeeHogen der Tweede Kamer was gisteren in ondiirzoek de Isatste der jostitieele wetten bet effende de oaderlyke macht eu de jeogdige kinderen Naar wg Taroeoen heeft H M de KoninginMoeder eeo bydrage Tan f 600 ten beboeTe Tan de noodlgdenden der bovenwindiche eilanden Tan da kolonie Gura ao ge choDkan Van dan miniiter Tan koloniën dan heer Cremer ia eene som Tan f 500 ontrangeo Toor de ramp op e Cora9ao ohe eilanden De hear Q L Craago commies ter gemeenteaacrelarie Tan Kgmegen die sollicitant was naar daj betrekking Tan bnrgemeester Tan bet iland Ürk en tweemaal die p aats beiocbt dewgl met meerderheid van stemmen door don raad dier gemeente adreaien waren verzoodeo aan den heer oommissarii der Koningin Tan Noordholtaod en aan den minister fan Binnanlandiohe Zaken t3t aanbeTeliog van da aollicitalia heeft thans agne sollicitatie iogalrokkan De heer J W Belmer redacteor van De Tgd f noeger aan Het Oentram yerbonden Ken extra atoomtram van den Staatsspoor weg die Woensdagavond de SoheTeningacha Ulrectc SpoorwegverblDdlngeii met GOUDA Winterdienst 1898 99 AaDgevaagcD 1 October Tüd vao Greenwlciu 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 81 D door 8 80 7 66 8 08 8 08 8 1 8 86 4 88 6 88 6 61 8 18 7 81 8 U M 9 85 4 8 48 s ie 8 01 7 1 7 7 S8 7 7 11 Oouda Moordreohl door Niouwerketk Oapelle lotlerdara 0 80 10 64 11 80 6 10 6 40 10 80 7 80 e M 8 48 1Ó 18 lO aO 11 8 Ds D trainen allMn Ie ea e H Kik reiziger moet zich bovendien Tcorzien Tsn hawiji i f 0 80 8 87 8 47 8 64 10 01 10 01 7 88 11 86 11 60 11 87 8 40 door 7 46 8 11 8 16 7 16 7 88 6 68 8 08 11 18 16 4 46 4 86 6 04 8 11 8 17 Botterdam Oapelle Hiauwerkerk Itoordreobt Soada IMJ 7 46 11 84 11 08 18 47 10 88 11 COVDl DEN H a e liw iina 1 14 8 48 4 48 8 64 10 10 11 10 11 10 88 10 S8 8 18 O door 8 6 7 61 84 8 15 8 18 8 84 611 6 84 8 18 7 84 Gouds ÏSTeahuiian Moerkapelle ïoelerineerZegwaard Voorburg UiCi sHage Voorburg Zoetermeer Segwa rd ZaTanhaizen Moerkapelle Oouda 8 11 6 8 11 8 8 04 7 80 6 80 18 18 8 80 8 88 60 4 38 4 88 4 68 5 04 6 1 11 8 18 88 J IO 7 40 7 48 7 48 GOU U A A H8TBEDA U Jo d 0 9 8 14 9 48 10 67 18 10 l VJlVin n V Amit W 8 01 9 0610 88 18 48 1 6 00 6 87 8 40 lO OÏ Jl 87 Amit O 8 90 9 8810 60 108 1 18 518 8 6610 18 11 41 b U I D A U T g C O H r tIm nm 10 17 ll nA U IO 1S 8 f SO 8 17 4 8S K SO 6M U U 1 87 S 87 r lUi U 87 MK 8 84 t B 4fi € 14 11 ML 4 84 7 81 8 14 t 10 8 88 6 88 8 8 6 48 7 8 8 08 7 88 ttonda Oulew I Woerd Utreahi 8 08 8 88 8 6 7 04 1 87 8 08 8 16 8 66 4 48 6 88 8 83 8 60 7 688 47 4 18 6 81 7 18 jj 4 S4 ff w 4 87 6 10 8 18 7 89 8 86 A iLC S 7 06 8 10 9 08 U IS 9 68 MS 4 45 0 80 7 4 9 4 a1 Vr 7 10 8 88 9 80 U 80 8 08 4 00 8 00 0 88 8 00 1D 8oSIdi M9 UI ll O 18 81 8 66 4 47 6 49 7 49 8 49 II 1 UtrecUl 6 88 6 8 7 4S 8 87 8 49 9 00 U iO 10 16 10 88 1 88 19 09 Wnor on 6 49 8 68 8 08 9 16 lü 38 11 66 ltJ4 8 14 10 40 fff 9 68 10 69 U IO ll Il 1 9 8 40 OuJow Gouil 8 87 9 08 9 88 hoopt 1 December a i zgn 2S j rige jonnalisten loopbaan te herdenken Dr D W Horst resident Tan Teraale behandelt in da Indi ene Gidit Ttn NoTember onzrt bastaarsTsatiging op Nieaw Gainea W armede hg zich zeer ingenoaanioout Zgoargnmanten Iniden als Tolgt In onze dajen kan niet meer Tolstaan worden met het plaatseo Tan wapenborden langs de kosten der in bezit genomen landstraken tbani gildt op kdloniaal gebied algemeen het politiek beginsel dat bezit alleen bewezen wordt door feitelgke bezetting Het eerita begioiel tan onze koloniale politiek moet zgo bebood ran kotgeen wg hebbeo Bidden wg Nienw Quinea niet leiteiyk geoecopeerd andera landen zonden daarin een bewgs lan onmacht en zwakheid hebben geiien en terens een Toorteeken dat na laogeren of kortere tgd ook de rest wei in andere banden zon OTergaan LieHfieÈboiB TOor Insnlinde zya er genoeg Aan dan toestand van anarchie op NianwGninea zal met de feitelgke bezetting eeo eind worden gemaakt knst Da beide etabliisementen beatunde nit een cjntrolenrawoning ee i woning roor den initrooteur teTens klerk en kazerne Toor da gewapende po iiiedienaren een tooi bet scbeepaTolk n een gevangenis alles omgeven door een stevige palissadeering zgo uit een gezondbflidsoogpnnt en om de gemikkelgke Terbinding met bet binnenland loer gonstig gelegen Deze leitigingen tgn voor de noorkast MHDokwari aan de baai ran Dorei en loor de W en Z TakTak en het landschap Kapaor Men sohryrt aan de iZntph Gt e nit Apeldoorn Het bericht Toorkomende in sommige bladen als zoade B M de Koningin bg bare rgtoerensteeds Torgeield zgo Tan een of twae baerenen itoeds vooraf gegaan worden Tan eeo gesloten rgtoig is geheel onwaar H M rgdl op verscbillende tgden Tan den dag dior en bniten bet dorp is vergezeld van eene hofdame of B Dr moeder ment let tweespan zeWe lerwgl als toede een ry knecht te paard zich achter ot op zg van het koninklgk rgVnig bevindt dos iets heel gawooos en niets opvalleDds Het feit dat de rgtoeren lan H M ziob niet alleen tot de straten en lanen bepslen maar oitatrekken tot zelfs eeo nor bniten tel dorp spreekt genoeg voor Hr Mi volkomen gernetheid in deze omgeTiog Ook de mededeeliog a s zooda hiai a Italiaan met aoarchistischa bedoeling zijn aangetfdffen on orer de grenzen gezel ij mede eene ODwaarheid en moet de aanleiding tot dit biricht gezocht worden in de omitendigbeid dat eeo Dnitsoher die zonder midd l van bastaan was zich bg de politie aanmeldde en als zoodanig op Dnitseben grond werd overge bracht Gemengde Berichten De vrgmoedigbeid van sommige msoscben gaat tegenwoordig de grenzen der ge paste bescheideabeld wel eenigermata te boiten Dezer dagen vooden Hagenaars in hnnne brieTenbos de Tolgende kenniigeiing behoorlgk gehektografeerd Scbaalcollacte voor de Haagsche stinkgrachtan 64 10 11 11 U 10 18 10 18 10 88 10 48 10 48 8 18 8 47 10 18 8 88 8 67 10 14 11 18 10 44 11 46 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 11 08 11 57 10 1 8 07 10 18 D 9 89 lO l De bewoners van s Gravenhaga hebban geklaagd oier da welriekendheid der grachten daarom verzoeken wg n beleefd dat ieder bewoner van dan Haag aena gift lal gaven Volgdai da namaa Tan dan vdirectenra den sickret ris en den penningmeester BoTcnaaa stond Wordt ternggehaald Dezer dagen Terroegden zich te s Hage bg Terschillenda gondsmedeo twea netgeklaede personen een ran ongeTeer 23 a i esn van circa 20 jaar Ren honner vroeg genden damesringao te mogen zien met jowee cn steenen koos er eenige nit en veriocht die op egde ts leggen en te ontdoen Tan de prgsjas bg zon terugkomen om zgn meisje keoa te latea dceo Na bun rarlrek Tenuiate een der handelaar een gouden rieg met joweeleoataeo De commissaris ran politie der 2e afdeeliog Terzoakt iobealagoemiog van den ring opsporing van de verdacbten en aanbendiog indien daartoe termen biyken te zgn De Haagsche koopman dia strafreohteiyk TorTolgd werd wegens bet verspreide van op rgksmont gelijkende metalen snniaterijeo ia gister door den kantonrechter van recbtivervolgiog ontelagen In den nacht van Maandag op Dinsdag is te Amalerdam bg den beer J J Sleyn op het Weeaperpleio hoek Valckenieratraat een brntate inbrnak gepleegd Door de denr in de Valckenieratraat drongen de dieven het huis binnen namen et n brandende tamp die in de keuken stond en brachten een bezoek aan ds verschillende vertrekken in bet buis Hun brutaaliten slag sloegen zg in de slaapkamer van het echtpaar ea de vyf kinderen Allo kleedeten werden doorinoffeld en wat van bun gading waa zooals de poriemonnaies namen de heeren mode naer dün winkel in bet banedenbnii Hier haalden ze het geld uit de portemoonaies forceerden roet een pook de toonbanklada en verlieten door de voordenr aan het Weeaperpleio bedaard bat boif De bewoners bemerkten niets ran het nachtelgk bezoek hetgeen wel wonder mag bieten daar de ongenoode gasten na hnn visitatie de kleederen tan de kinderen achtiloos op de bedden wierpen waarin de kinderen sUepen Vermist worden behalre eenig geld rgt itnks ondergoed Tan de dienstbode Wooderlgk is het dat de dieven zich niet lieten rerleidan Tan den sterken drank gebruik te maken die in den winkel tapperg en slgterij aanwezig il Men Tcrmiit ten minste niets Hhl De commissaris vao politie te i Bertogenbosob Terzoakt aan te boodeo J A Letteboer 30 ïi 40 jareo behanger en atoffaerder te Almelo Bg heeft wel eenigszins de manieren Tan een handelsreiziger en spreekt reel orer overbrengen van varbnisboedels Hg logeert in slaapsteden drinkt gaarne jenever en spreekt op geringschattende wgze over de politie Bg heeft zich 29 Ooi 11 hetgeen nu pas gebleken is te s Bartogeobosob waar bg zich noemde P A de Bruiu en Alberlns da Bout op verschillende plaatsen scbnldig gemaakt aan op1 cbting van sialen tapgt welke reeds in beslag zyn genomen Hg schijnt insgeiyks dergelgke oplichting gepleegd e hebben te Arnhem ITtrecht Helmood Tilburg en Breda Het ii wenichilgk de kooplieden in tapgben te waarscbnwan waardoor de aanhouding bevorderd wordt 4 88 8 6 8 18 6 18 6 88 ll 8 48 S 57 4 18 8 80 8 86 6 17 8 87 8 84 41 47 4 40 4 80 4 87 8 04 6 10 1 80 8 48 4 05 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 8 08 4 06 4 14 4 6 6 7 6 18 6 81 6 87 1 41 4 1 8 16 1 46 1 8 1 41 1 66 1 08 1 17 4 08 4 87 8 88 1047 10 84 10 41 U U 8 S6 7 10 7 18 7 89 8 48 H BB ll lM 10 09 10 84 10 84 9 07 9 88 9 88 9 49 f 68 9 10 10 84 11 10 Omtrent den sedert eenige dageo voortvlacbtigeu oommiisionair i i effecten enz te Scheveningen wordt nader vernomen dat hij wordt verdacht zich aan Talschheid in gechrifta ta hebben scboldig gemaakt Als vaststaande zon knoneo worden aangenomen dat hg een wiasiil ten bedrage Tan eenige duizenden valaohelgk met den naam Tan een elders wenenden notaris beeft onderteekend Vermoed wordt kinderen ODgQ er haUelf trd een feeti ïd dan DiereDtQJD te jrrateDbage heiawurti Töertle kwam md bet Kaoaal tegenover de Atjeb traat io botaiog met eeo daar pa ae rend rytaig Dd tram stopte ea het peraootel gtag tentend een oodenoek ioatelleD het bleek toen dat bat rgtaig Teroield over de raiN lag bet paard aaa den baal was gegaao ia de riebtiog tad de atad maar dat de koets er niet deo icbrik vry wai gekomea Van de looomotie was een der lantaarD Teraieid Naar aanleidiog van denk moord van Maaadag te Siaphorat beeft bet gerecht ait Zwolle eeo oader oade zoek ingesteld G flulst soon TftD U J Halst dea vermoedelgkeD ader ia laag io Terboor geweest maar weder op vrge Toetea gelalea Bg liet onderzoek Tan het tyk i geblekeo dat de ba el door de slagader in de dg was gflgaan en de verslagene hierdoor is doodgeblood Öa veroo waftrcigiog an de ingeseteDetite Btapburat over de daad tan 11 J Halst iszeer groot zoo zelfs dat de maren rsn t qw wooing omver gehaald zga opdat hg nochzgo familie daar ooit weder zal kaoaen wo oen Zgo fooo G UuUt Rveoeeaa jager beeft met zgn moeder eti joogate znater oodfrgeleide van de politie de gemeente rseds verlaten Zw Ct STADSNIEUWS GOUDA 18 November 1898 Rg bescbikkiog van den Miutntfr van iuueolaDdsohe Zaken sga neven de id de be sobikkiDg van 14 Jan 1897 no 190 afdeeling Onderwg r beaoemde Isdeo van de plaats tlglre commisMe van toezicht op de igkB aof bouwwinterschool te Dordrecht als zoodanig 18 benoemd de beer J lan den Torren te ZevenhDizen Uit bet verslag van bet Centraal laraëlielisch oudemanoeo en Tronweuhaia alhier btgltt dat het batig aaldo over het afgeloopen dianatjaar i 2008 43 groot i Aan coDtribatiën werd ODivaogen f 1283 aan giften f G30 waaronder f 500 vao baron G de Rosenthal Bealoten ia door het hoofdbeatnar oog f 50 toe te staan ala bgdrage tot de verplegiogakosten voor eeo persoon die ziob bij het bestour mocht aanmelden Io bet boofdba taar heeft zitting genomen mr M de Finto van s Gravenbage terwijl daarin be ioemd zgn de heereo S vau Dantzig ta Rotierdam en T Compris te Amaterdam Tot leden van de snb commiasie zgn benoemd de heeren Pb Cats alhier B Oppenbeimer te GotteiFdara Pb Keizer ta Ëiodboven en M Poppera Mzn te Wioterawgk BoDBOttAVEN Tut onderwgzer aao de Chr School alhier ia benoemd de heer Van Dooro te AlfsD VEHSOUEIDKNHEÏD Te Chicago ia men bezig eeo hnis te bonwen vao alamioiam het eerste voor zoover hakend is dat 64 metera boog moet worden as 17 verdieplagao zal te leo De muren vao dit huis zolleo oit platen alumioiam brataan van een baUen eeotimeter dikte Het netnar lyk onbrandbare reaznugebonw wordt onderit uod door gzereo kolommen wcartteschen de mareo vao genoemde pittten zgo gevoe d De afmetiofren der platen bedraagt 89 bg 50 centimeter Ook de kruisbalken zgn van alaminiam Het metaal dat biervoor gehraikt wordt bestaat uit 90 percent alaminium en 10 percent koper De oitzettiogicoëfficieot ia niterat geriog In het geboow komeo reozenreoatera vao 6 60 meter hoogte I Het fWomeos Inatitate io Londen heeft éan lexieoq nitgegeven die een groote Igat ba roapen bavak die ïvoor vroawen openetaan tflvene vindt mao ar aanwyzingeD io boe men ea en ao er moet annvaogen welke eigeo scbippeo kandigbedeo re p geldmiddelen ooodig zgn eoz Volgeos deze Igst zgn vrooweo eo Eceiajea met geringe ontwikkeling eo kracbtigen liohaatnibonw volstrekt oi l allen aangewezen dianstmeii j n keukenmeid wsschvroow enz te worden maar zo knonen tegenwoordig het misschien nog minder poëtische beroep van vroawalgke staobtar aaoplakker achipper havenwerker aaa kezen Zelfs rgtuig en tramkoetaiera evenals eoodneteara enz eo i wandelende plakkaten io onderrokken vindt men reeds ia da Theemistad Ook ean vroowelgka machinist bestaat in AlbioDi ea bet is nog maar een quaestie van tgd eo dan staat ook dit beroep voor de vrouw open Vrooweo kanoen eveneens vaehandelaartters worden zooals door verBcbilleode voorbeelden wordt bewezen Io bet werk van mra Philippe bebhen zich nog geeo vroowelgka jockey s een plaats verworven maar miaschien komen die wel in eeo latere nitgave Het wainig unlokkelgke beroep van afslager beeft oalaoga aanhangatert gevooden cok vindt men in Londen reeds vroowelgka book ma kers Men vindt in de beroepe lezicoo ook boekbioden borlogemaken eo goudsmeden aaobevoleu Behalve de alg maen bekende beroepen voor vroawen ooamt het handboek nog ingeoieara en architecten Ëugetaod a hoofdstad telt inderdaad reeds 19 Ditatekeode vronwelgke architecten onder hsar belaatm tbetalende kiekgerecbtigde bnrgers De versch llende weten schappelgke vakkao op te noemeo waano vroawen in staat sgn fljok vooruit te komeo zoo overbodig v n Voor die meiajea welke e ecbtfl eeo gemiddelde ootwikbeltng bezitten zgo een menigte werkzaamheden aangewezen en vete die geheel alleen in hoo onderhoud moeten voortien knnnen hier veel nut ait trekken Wegene hel mish Ddeleo of htodereo van Italiaansche werklui in Nsbregina zgn 150 aangeklaagden Slovenoo of Kroxteo tot straffen van twintig degen tot twintig maanden veroordeeld Vier zgn er vrggesprokoo Volgena eeo bericht nit Awab is eeo officier van de Fraosche kanonaearboot Scorpioo op da kust van Llabetta aao limd gegaan vergezeld van een horgerlgk ambtenarr ree matrozen en twee askari a De commandant van het Itatiaan che garnizoen vao Raheita die den Fraoïcbeo officier met eeo balveo compagnie tegemoet ging vernam van dezen dat hg meende op Frsnsch grondgebied te zgn De Franscbman ging weer aan boord maar liet deo ambteoRar met twee mao achter de Italiaansche officier gaf zgnerzgds ean een peloton last op de p aats te blgven De beide regeericgen zgn van het voorgevallene onderricht Nibolaaa Goeiko de Rossiache officier dte wegens diefstal iabraak oo mishandeling vervolgd werd is in de gevangenis overleden Men vermoedt dat hg zich vergiftigd beeft Door den minister va3 oorlog is aao de chefa vao kofpaen gevraagd bno gevoeloo kenhaar te maken of h t bno wenaobelgk voorkomt voortaan geeo toeatemmiug meer te terleenen a in vrouwen van gehuwde militairen om handel te drgven of eeii oeriog ta dnep t rwgl het door deo minibtor bepaald verboden f dat militairen als tosschenperso n voor de oeriog door hnn vroawen gedreven optreden Tevena is verboden dat militairen of hnn vronwen haodel drgveo io goederen die uitsluiteod door militairen worden betrokken fie lstereoavond heeft de Oosterstoomtram komende van Arnhem op den Wageningsoben Berg eeu arbeider overreden dio vermoedelgk op de rails lag te elapeo De ongelukkige naar schatting veertig jaar oud werd letterlek verbrgzeld en was onmiddellgk dood Het Igk werd naar bet Igkeahnia op de begraafplaats te Wageuingeo overgebraoht De briefbesteller K P uit Beverwgk ia gevankeigk naar Haarlem overgebracht verdacht van verduiatering van gelden Rechtzaken In Tetbaad mat da voor zyoe liechibaak aanbaogige iastructie tegeo Hendrik Staal Jr ea Adriaaa PaobuiBSO ie Amiterdam gbdeti□eerd □ wegeas opliebtiog eo pogiog daartoe rerioekt de OfiSoiar lan Juatuie bg de Arrood Reebtbaak Ie Ainaterd iin tea Bpoedigate te worden bekeodgemaakt met da personen zoowel in bet binnen alt bnitenland aan wie bOTengenoemde verdacbten batzy onder eigen naam ali grosiiera in koloniale waren of all J bandelaren in eportartikeleu en raaiiabinatrninenten of wel onder de geüogaarde fiirma Henri Aoier en Co Export en Gros beatelliDgen hebben gedaan met toezending dar ODtvangen beate brienn of briefkaarten onder opgare van welke goederen benereai den tgd ea wijze wtttrop deze werden geleverd zonder dat butaling volgde of wel der redenen waarom aan de beta ng geen gevolg werd gegeven Bet gwacfl hof te Leenwarden faetrft gisteren uit praak gedaan in de zaak van Geert H Berend v d PI en Daan 8j B arbeiders te Beetgnmermolen die dopr de rechtbank te Leeawardaa igo obnldig verklaard aan beleediging en veroordeeld ieder tot 1 maand ge vangeniistraf om ht ag den arbeider A Dykitra bebben toegevoegd dat is de inbreker van Britsnm moordenaar Het Flof heeft bet vonnis bfveatigd outvangen een Nienwe Zending zeor Goedkoope ES A vin OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephoo 99 df Beurs van Amsterdam 16 NOVEMBER NEDaaiAiio tiert Nod W 8 I dito dito dito Sdito dito dito 3 Hoilo a 01 1 Gonill 1881 88 8 lTiLll IaMbr mB 1868 81 l OosraNï Obl in papier 1888 6 dito io iilverl8e8 I PoaTCQAi O ul mot coupon S dito ticket 3 llDiLiND Obl Bioneiil 1894 i dito Geconi 1880 4 duo bij Rotba 18811 4 dito bjj Hop ISSU gO 4 d to in goud leen 1883 6 dito dito dito 18 4 S Spiüsa Porpet schuld 1881 4 TuaialJ Gepr Oonv leen 1890 4 Ge leenieg setio D Geo leening ser o C ZuiDAFa Bep T obi 189 5 Matioo Obl Buit Sch 1880 6 Vaxrauaii Olil 4 onbep 1881 Amstekdam Obli gstien 1895 9 RoTTaaDAM Sted leen 1894 S NzD N Afr Hsndel f und Arendsk r b M j Cortitoeten DeliMeatioUappö dito Am Hjrpotheekb pandbr 4 uU M j lor Vorstenl end Gr Hypolhcokl nendbr S J NedorlendBohe bank aaod Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Ujp b pandbr Sl Bott Hypotbeekb pandbr S Utr Hjpothoekb dito 8 OoSTK a Ojit Hong bank nand RusL Hypotheekbank pandb 4Vt Ameriia Equt hïpolh pandb S Maiw L G Pr Lien rert Nau Holl U Spoorir Hij aand MÜ totl ipl y et Spw aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTAUaSpoor l 1887 89 A tSobl Sl Zuid Ilal Spwmij A H obl 3 0VV Warschau Weenen aand 4 BD9I Gr RuBs RoUerd Traniwei MaalB Band i09 Kan Stad Amsierdani aand 9 lOS is Stad Roltiirdam aand 9 105 Bauiia Stad Antirerpen 1887 1 99Vu Slad Brussel 1886 90Vs HoKO TheisaRegullrG BeIsch 4 117 Oosiaaa SlaaUleenig 18B0 6 117 i K K Oost B r l880 8 SfANJl Stad Madrid 8 1868 NiD Vcr B z Av Spool cert 80 apü GROOTE KEUZE WINTEEMANTELS voor Dames en Kioderen van 4e goedkoopste tot de beete soorten concur reerende prijxen D SAMSOM Markt GOUDA In concurrentie met alle Bniten en Binnenalndache hnïzen ADVSRTENTIEN Heden overleed tgdig voorzien van de H B Sacramenten der Stervenden onze innig geliefde Moeder en 6ohnwdmoeder Mevrouw GLAfiA IWMK DE WIT wedawe tan den Heer Adriihus Koci in den gezegenden ouderdom lan honderd jaren en bgna tien maanden Dit aller nafm 16 Nor 1898 M L A KOOK Qouda i VAN BlOMME STEIN S Inkt £ pro fünderVii idt li l de E estl n vil komen ON SCHA DLLDK APTLDOOI N H 0 1 1 A N D Bergen op Zoom RANDS acAaAaixra du Friiitemps NO UVEAUT ÉS WH veraoeken de Damet dte oni geftluatreerd mode album voor bet Wlntaraal loan nocb niet ontvangen bebbao dit ta wtUen aanvragen aan JOLBJlUiaiïaC Pfk Hetaelve wordt dan omgaand gratia aa framoo toegezonden Beatalluigen van af S5 franca vrU van alk koeten aan buis met 6 verhooging IHif rtlBt tnlMf la Iwfriial 1 1 HOLLAND8 JHE AMSTEHDAM Prganoteering i China Congo Stofthee 45 en 60 o Qrot 60 65 I ekkere 60 Souohon 76 Geurige 90 Congo 100 66 75 Ontbijt Thee Namiddag Thee Alleen verkrflgbaar bj P H J van Wankum Oosthaven B 14 Lensvelt JSicolu HOFLEVERANCIER Vceneslraat 23 den Haag BROOD EN BEWUUITFIBRIEH LMCHEOlSrEOOM Van eene Xe j rerinc 0Ter gebfevenM 2000 BtnkB Eoosenumie Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Jen egera klein foatMi nUt julit Tolnn nod nilMTOWd ndan Cit dro potprU tmï a a Va t r tuk rMhUtiMki wMX HM l ftndhnaweri oni iiltTcrku ht U M UIKKK v n IUtbart DvkeH lUn wrmvm mk ven Pel e Ito w cU KFOdt dui bat PMrd g bMl bed kkf od aoakerbmla m t benMud nHiion n n brMd BtrcBpan TOorifMi lil VStrrUd Engelsehe Sport Dabbel PwrdM Dekens OrftnJfUlPtir r o i ox M b n iiM mat pradittg hraed BtrMpsn Too i i Ll lBii wij wagaaa aaar goniige ilisoliM doar I iiftnnan van b t v k l amarkbara ftmUQ k 4 p tuk n warhaUJka w rda 7 fiaaUllingan U laiuUn mat diü Ck ftdrfiT tegn voOTuHbataUnf of rambonra aan TerEeudhal Merkuur Ooauundlt MMtaohapTT e Sehabert Jt Co Toorbtt Kwal 881 Stedelpe Qasfaliriok te GOU PA De prija Tan hat saa ia 6 cent per H ni iroor Kooktoeetellen of Motoren l s = Onder lekere voorwaarden worden paicealen gratia aan de hoofdbnia verbonden met lü meter rrge leiding achter den gaameter Toor 3 ea 5 Uchtgaametera bedraagt da bont 10 aent per maand Bewooera na perceelen lan teii hoogata 2 25 per eek knnnen wekelgki afrekeneq en ran de fabriek lam n kooktoeetellen ent tegen betaling nn eenige centen per week in baur bekomen 1 J TAN TEM i ï 10 I Dubbele Buurt B TAILLE