Goudsche Courant, zaterdag 19 november 1898

No 7741 HIEUW Maandag 31 JVoFember 1808 37ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeWMi at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend tear plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Tdefben No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTK Te GOUDA bg C LUGEB Apoth ekar Markt en bij WOLFf k Co Westhaven 1 A SLEGT beveelt zicK aan tot het lereren Tan Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood Ê3 cmU ds K G NIEUWE HAVEN 28 Hy Bekroond op de Internationale TentoonateUing ran Bakkerg Maalderg en Kook knnst te i Qrmenhage met een diploma Vergald Zilreran Medaille FEAirSCHE STOOMVEEVEEU IK etemiseke Wisscherfj TA II OPPEJ HEIAIER 1 KrtUttsade Hotlerdom Ql reveteord door Z M den Koning dar BelgMi Hoofddei 6t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verrea van alle Ueerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoomen ran pln emantels veeren bont ena Qordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwate en laatate methode gererid Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid rol na ataal bewerkt f Sf F D IKE OUD E SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIOHTOAP Verkrïabtar bü i M PEETERS Jz N B AU beiryt ran echtheid ii oaobet en kurk steeds roor lien run den naun der Fiimi P HOPPE TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPBBMKVRMS MAANDAa DINSDAO DONDERDAG en ZATERDAG van S tot 5 aar WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC nar ZONDAGS niet Hieuw onovertroffen Prof Dr Liebera welliekoiid nVOV KBACBT II EZaB Allean hl met Fnbriekiiiierk tot Toorfcdnrende radicale en Bekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwtiiektetif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwikte Bleeknacht Beaauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpyu slechte spüsvertering Onvermogen ïmpotenz Pollatione eni Uitvoerige prospeotnssen Prosper flesoh fl 1 fl t Si n dubha ftoaoh fl 6 ntraulDep5t Matlh v d Vogte Zaltbommel DepDta M OMbnu Jo AoMterdani F Huppel a Graveuhago J Haltnmans de Joa J Ozti Kotterdara Wolff b Co Gouda n bii uUo drogisten Wgl la a Male kwiMM i WK nul Bhaamalltk Tl laii i iiiii raa al lailalaaiAr Ifit liButkatMiMWaaa tiwasitiatefHi ygf mmt iaa ataa ia h4ar kaii ad Pl a BO eat Kj aa fl K da llaeih Tnrliandaa la da M laal a IjoHiataa aa bq y A oHar O ta Hottydai fcifflAnkerPainIxpeller HIEUW NIEUW GESCHIKT VOOS ITachtlichten Koffie en TlieeliclLteii Welke 47 uur branden h aVs en 6 uur brandende 3 cent per ituk Ëeaig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAR CATS Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Hen behoeft hiervoor geen OUe goen Qlaa e Alleen een lucifer aansteken la noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook sender reuk Een doelmatig CADEAU Toor dit Feest is in elk huiBgezin roorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keuze in mijn Magazyn Toorbandea is Verkrijgbaar tot billijken prijs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden GOUDA Kleiweg 49 A LEWENISTEIM V D ABBEZ wordt de Sir Walter SOOtt van Zuid Afrika Mouetbaf Adverlmr Tusschen berg en zee JDe familie van den Ziekentrooster De strijd om recht Aan Tafelbaai s strand Voor land en volk Zwart en wit Een Vader des Volks Macht en recht s deaieo s Onder de vierkleur Mooi Annie David Malan Liefde en plicht door D ABBEZ Elk met 3 platen Bor i taaade 1 baalin vormeu da ZiiU 4frikaao8clie IIIstorlo BibUotheek Het ziJQ verhalen uit de ryke historie van uid Afnka in en romantisch kleed geatoken rarbalea dis een groote oharme hebban ons onweerstaanbaar boeien en ons met bewondering vervullen roor den begaafden sobrgrer Deze boeken v n ook uitnemend geschikt om aan jongens en meisjes in handen te geren het is degelqke gezonde teer boeiende leclttur die tonder eenigen twgfel een aanwinst in elk gesin meg genoemd worden De geheele serie deeer boeken beetoat uit It deelen De pr js is ƒ 1 0fi per deel en l M gebonden in rood linnen stempelbond Wie eohtor inteekent voor de geheels serie waarvan thsns 7 en in 1899 nog 6 deelen versoblJFien betaalt in die twee jaar II of sleohts ongeveer 92 oents per deel Ingenaaid en 1 135 gebonden Verkrijgkaar bjj allo boekhandelaren on bg de Hollandscli Afrikaansclie UitgeTers Uaatsclia ppij r h JlOlilES DUSSGAÜ en CO AMSTERDAM Doelenstraat 20 Gebr £ StóUwerck s Chocolade en Cacao Dotanol r de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fM riesUe oa latshitwd gebntlk v d fgi en fijnste grondstoffen garandoerei len verbruiker van Stollwerck s Obocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fcbrikaat nauwkeurig beantwoordende aaa den inlioud dar reep Ekikstten Dt ma behaalde 7 Brevets als Hoflevefaacler 44 Eero Diploma s gouden enz Medailles eenbewys van tataivmlMid a fcbrikuit Koedl 18Ï4 schroef de Accodemie national Fans Nou vou at mm one HodBlIle or rrendira elame ra ooiwld4r Uon e TOtr zoeltont tMnioatloii da Ohoootot boobona variéa eto ete bbrikoot is rerkrvlgbaar bij U H Confiseurs Bouketbakkers ena uOenenolvertegenwoordiger voor Nederland JTdiaa Hsttenalodt Aaiiterdam Kalverstraat 103 Patent H Stollen muictui ItuniTin UlIlUCl Cr muictui é d4Kmf9 vutMiHi i v m niBMHii gatillriiuii riMttiu M I er 9t P ffe Brftlg rfsa BfOfRUnQ VtUent H atoUtn trrunitm hit Anlm l rapKMMnan MmIMwon XachahmvngtK MaMa Uut kêiif i êtvr aassrv gUts tcharfen H St U m V ni HM iMel Itr In tolelm UttH m t h t t soaa aaisr Httit wf MtMiMae aas aMi IM Ben 20 November e k heeft da trekkiug plaati ran de Eerste door dea Staat gewaarborgde Lubeeksebe Staatsloterij Van de BöüOO NommerB worden iu den loop vmi S mainden 2fi0i 0 das de helft verdeeld OTer 6 klassen met pryteo getrokken tot een gezamenl k bedrag van 5 mlllloeD 283 325 Mark iraaronder zich de volgende hoofdprqzm bevlndeD eventaeel Een half millioens Speciaal 1 i M 300000 1 M 20000 1 a 200000 8 i 10000 1 a 100000 12 i 5000 1 a 700O0 35 it S000 2 it 50000 83 i 2000 1 é 45000 2 i 1500 n 40000 164 it 1000 36 0O 319 a WO 2 it 30000 435 i 300 33930 a M SOO 168 150 130 100 94 68 S0 Van bovenstaande prjjzen worden in deeerate klasae 1600 tot een gezamealük bedrag van M 96670 getrokken Voor de trekking der eerste klasee welke voIgeoB amblelyke bepaling op den 20n NOVEMBER e k ie vastgesteld bevo en wg aan Halre origineel loten a Mark 4 of fi S 40 Kwart 8 ff 1 80 tegen iniending van het bedrag of tegen rem boars All n origineel loten worden uitgegeven welke met het Lubeckaohe Staatswapen zgn voorzien De trekkiogeD geichiedea in het openbaar onder toezicht van regeeringsorganen ea waarborgt de Staat voor prompte uitbetaling der prgzen 6rati8 voegen w aaa elke bestelling het ambtelijke plan waaruit zoowel da verdeeling der pr Een op de trekkingen der verschillende klassen alaook de betreffende inzetten bijjken en zenden w onzen belanghebbenden nder voora aande aanvraag de offioieele lieten na afloop van iedere trekking Aangezien het aantal der uitgegeven loten betrekkelijk klein is en in weerwil daarvan deze loterij talrijke hoofdprgzen oplerert begaat een zeer groote kans een hoofdprija te kunnen behalen en ia hier ene gelegenheid tot winnen voorhanden nooals ly sleohts zelden wordt aaogebodeo Wü ver o ken derhalve met bestellen niet te willen aarMlOB daar bet stalltg ia oaa te nmmen dat de voorraad van loten spoedig uitgeput sal zyn auf manu di fiMinoo Bankiers en Geldwisselaars HAMBUE Burgers Acatène is bet beate en goedkoopste kettinglooee RIJWIEL Vert enwoordiger J C DE RUITER Gouda liijsGiifir Ze AbAnnement VoorstelllaK Donderdag 24 Kovember 1898 Vereeoigde RoUerdtmschc TooDeellsl a LE GRAS HASPüIiS AM EE somim Blgapel in 3 bedreven Aanvattg half S uur M Oewone bepalingen en prijnn Gouda Urak vaa A BBINtEMAN i Zi Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD SCECOTJ VT OVEE Slooten Wateren en Riolen BURGEMEESTER en WETHOUDF ES van G ond Gelet op de artt 148 1S6 der ALQEMEENE POLITIE VERORDENING voor deze Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren en de bruiken van de ffniet aan de Gemeente toebefaoorende binnen de bebouwde kom gelegen SLOOTKN WATKEEN en MOLEN dat op ZATERDAG den 6g en MAANDAG den 28n NGVErlfiER a s eene SCHOUW over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verpliohting om te zorgen dat hunno Slooten of Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 1K9 der bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zijn opgesloot zoodat geene boomatammeu over of takken in het water hangen en dat die Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zyn van rast of dryvend voiU welke de dooratrooming vso bet water kunnen betemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen knnnsn veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zijn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken bmuen S dagen te heratellen De NASCHOUW zal plaats hebben op Zaterdag den Sen en Maandag S December a s Gouda den ISa November IS98 Bargt meeatar en Wethouders ven Gouda H L MART KNS De Secretaris BROUWER Bnltenlandscli Overzlcbt Da FraoKhe miaister van kolouigQ ootviog eon telegram vaa den goaveroear vaa Gnyana vraario werd medegedeeld dat de bealissiog vao de stratkamer vftn het Hof van Cassatie aaa Dreyfos werd medegedeeld Uitvoerige berichten zqIUd door deo gonverDenr vao Onyada worden gezoodeOf zoodra by bet pitvoerig rapport beeft ODtvaogea van de feitelgka médedeeliog oTeresDkomitig de basliMiog vao bet Hof vaa Cassatie V De EogelMbe bladen cgn eer tevreden over ds medfliieeliDgeB van m aiater Chamberjaio Vooral de betrekkiogan met Duitschland worden geroemd zelfs in bladen die voor anke e jaren met groote bitterheid spraken over het optreden ran DoitsohUnd Zoo zegt de cStaDdard ffAlliantieB hebben wy nitt noodig en wy TeilaoReo niet dat eeoige mogendbeid voor om FEÜIILETOJ Gedenkselirlften van eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOin ELIN Maar het Franaeh Dooa W NUTTEBS 47 Zeventien jaren o het t dvak waarin de gebeurto inen ia dit voorverhaol medegedeeld plaatsgrepen derhalve in 1820 heersoble er op zekeren dag in het hdtel De Bassetwre een groote opscbndding Ëen groot aantal werklieden arbeidden bijna zonder verpooteDt dezen bezig met htt timmeren van beschottea anderen met het wegbrekeo van tusscbanmuren weer anderen met het ophijsohen en plaatsen van ijseren ledikanten waarvan reeds lange rijen aanwezig waren in de tot slaapzalen verbouwde prachtige salons ran voorheen Ziehier wat de oortaak was van al deze veranderingen en al dien arbeid Mademoiselle de Buieterre varig verlangtjnde door voortdorènde boetedoening de eeniga fout van baar leven te herstellen had in de laatste zestien jaren geen enkelen keer den roet buiten haar hdtel gazet Daar in de eenzaamheid bracht zij hare dagen ia stille overdenking door en leidde het leven oeaer heilige Haar geheel inkomen dat onmetelyk ffoB besteedde zg aan het rerliobtet der ellende van al de loodanigea als de handen smeekend naar haar uitstrekten Oesn enkele bede om byatand de Itastanjes uit het voor zal halen maar do sameawerking mei Daitaohland zal ons steeds welkom ayn en sal ongetwgfeld strekken tot voordeel van beide landen Da Morning Post betoogt dat Dnitaobland dezelfde bedoelingen nastreeft ala Kagetand en dal tosechen de beide landea geen oneenigbeden kanoen plaats hebben Ënffelandi program is gelykleidend met dat van Dnitaehlaod dieoA bondgeDOoteo en Japan het v ortdringeo van Roeland io het verre Ooeteo zonder siryd te beletten De St James s Gazette wyst er op dat Cfaamberlaid niet alleen oit zyo eigen naam gesproken heeft maar nit dien van de gebeele regeeriog Ën daarby voegt het b ad da opmerking dat men in Frankryk thans weten kan dat Flngelaod er gfooeg van heeft overal io de wereld Frankryk vyandig tegenover zich te zien cDie stand van zaken moet een einde nemen daar Sogelaod dien niet langer w i verdragen De kaoseD van graaf Thun en die van het ontwerp voor een overeenkomst met Hoogarye taan io Oostenryk iets beter De meerderheid der Kamer van Afgev beeft thaoi den eersroD minister verzekerd haar stem te znlleo nitbrengen ten ganete eener definitieve regeling Er xolleu na indieti men met de behandeling van het ontwerp tgdig wil gereed zyo teer lange en tengevolge van de pogingen der oppositie om den boel nog op het laatste oogenblik in de war te itareo allicht rnmoemoerige zittingen moeten worden gebonden tot dea 26o vbd deze maand Dan komt het ontwerp ter sprake in een vereenigde zitting der beide Kamer Weet de oppositie toch □ og haar baan koning te doen kraaien dan moet Tbun zyo toevlncht wel nemen tot paragraaf 14 en de overeenkomst tot itaod brengen krachtens keizerlyk decreet Of biertegen io Hocgarye krachtig verzet zal worden ondervonden zooals dit aaovankelyk werd verwacht is hg deo tegen woo rdi gen tweespalt die daar heeracht ia bet kamp drr oppositie niet waarscbyolyk Men meent ze fs dat deze laatste geheel zsl verdwyaeo daar de vert enwoordigers ervan eo corps het Parlement wil en verlateo na eerst aan het land een manifest te hebben geïicbt V Uit Kreta komen goede berichten Na de Torksobe troepen en de pacba s maar eenmaal vertrokken zyo scbgnt de pacifioatie op geen tegenstand meer ie znllen staiten In de provincie Sitia heeft onder leiding der Fransche autoriteiten eeo vergadering plaats gehad van christeoeo eo mazetmannen de wrstsn ver Hel zg onverhoard alle smartea vonden by baar leniging altyd was zij bereid de helpende hand toe te reiken aan wie die inriep Haar lloam werd niel anders genoemd dan tegel k met goedheid barmhartigheid en naastenliefde Ën erenwel nog rroesde zy voorldarend te weinig te doen en haar sonde met hare boete rergelgkende rond EÜ geenerlei verlichting Niets ran BÜea wat BÜ deed kostte haar de geringste zelfopoffering ook zonder eenigerloi spoorslag zou zy de inspraak van haar edel hart volgende hetzelfdo gedaan bebben bet weldoen was kaar een genot inplaats van een boetedoening sn ternauwernood dnrfde z j hopen immer op die wi z verliohtiog van haar bezwaard geweten wegneming van de zware sobald die baar loodzwaar op de ziel lag te erlangen Qedareade den eersten tyd na bare genezing nit haar ziekte had z alle pogingen in het werk gesteld om haren zoon en diens rader op het spoor te komen Maar al deze pogingen waren vergeefscb De eeaige die eeaig licht over de zaak bad kannen verspreiden madame Labrador gaf voor en het was de waarheid dat z volkomen onkundig was van hetgeen monsieur de Fréaulz met het kind gedaan had Derhalve had zg zioh gedwongen gezien alle hoop op te geren Zestien lange jaren had Louise gewacht of misschien eenig toeval haar op het spoor zon brengen van haar soon Ten slotte geloofde zy het voor zeker te kannen aannemen dat het kind barer noodlettise liefde voor haar verloren wu en toen eenoual se gedaohte klaarden zich bereid huo wapenen nit ta leveren aan deo Fraoschen admiraal Poitier Verlronweuen vredelievende gezindheid schgnAi terag te keereo aan beide kanten Da nwbomedaaoicbe dorpen worden langzamerhand weer bevolkt eo te Tonrboti verleeoeD èfi Christenen ia hun woningen zolfs gaitvryheid aan de ai ewekoo Turken Prins Qaorge die DOg niet zijn beno miog beeft ontvangen maar enkel het bevel om zich tot bet aanvaarden der hem toebedachte taak gereed te bonden heeft op zyn doorreis te TriëU verklaard atlei io heiwerk te ziitleo stellen om aan Kreta dnorBamelrust en vrede te verzekeren ferspreide Berichten Ia de Siècle deelt de beer Yves Oajot mede dat tegen Pi iaart de volgende aaoklacbten zyn ingediend dak hg in Maa t 1896 aan mr Lebtois médedeeliog beeft gedaan betreffende eeo spionoenqoaeatie dat by in Maart 1896 aan mr Leblots n aantal circnlaires tot regeling van den post dnivendiensl heeft veratrekt d t hy in 1896 aan mr Lebloii heeft medeftfleeld het stuk Ce eanaille do D dat hy in Jnai 1897 mr Leblois ïatiohtJuMW hebf t versdiaft over het Pelit bleu e dat by in 1896 bet Petit blenc beeft vervalsobt Een nieuwe bekentenis vaa Esterhazj maakt de Petite Répnbliqae openbaar en wat na bet verschyoen van haar artikel door anderen gezegd is maakt haar lezisg van h t voorgevel lene zeer waarscbynlyk Tgdeos het prooes Zola zon Ësterbasy io de getoigenzaal van het PaUia van justitie tot een redaetenr van een nation al istisch blad io opgewondenheid het volgende gesegd bebben Ik heb er eiode gk genoeg van En ik ben nu besloten er deo brni van te geven Welno ik heb bet borderel gemaakt ik I Maar ik heb het op bevel gedaan Zg weten het heel goed allemaal Waarom moeten zg mij dan mydeo als de peatt Kyk maar daar ytraks die Billot Maar dien heb ik vast En Esterhaxxi woedend over de behandeling dia de officieren hem tydens het proces Zola lieten ondergaan en die zooseer afstak hg de vriendelijkheid welke hg in zyo eigen proces had ooderroodeo voegde erbij dat generaal Billot hem frs 80 000 bad gegereo Men zou dit verhaal wantrouwen indieo de Petite Uépn u iqae er niet bg voegde dat deze woorden gehoord wedden door Charles Chin bij baar had postgorat besloot zg een langen tijd reeds gekoesterd voornemen ten uitvoer te brengen x wilde al hora schatten tot zelfs hare woning besteden aaa het bieden vbd bufp en toevlucht aan arme aan haar lot overgelaten verleide meisjes Louise was op het oogenblik dat wij haar ferugvinden bezig met den voortgang der werkzaamheden persoonlgk in oogeosohoaw te nemon Een treffende een vreesel ke reranderisg badden de jaren reeds op haar teweeggebracht Ofschoon sleohts zeven on derlig jaren ouA droeg haar bleek vermagerd gelaat reeds al de kes ju nen des oudeV doms welke leekenen nog mM hel Mg vielen door den zwaren rouw dieA Mbji y g had af Hare groote lichtblauwe oogn ulmli vaemoe dig rond en een trek van diepi tv iH digbeid i orer geheel haar wezen en wanneer bare lippen sü h openden bet wu niet dan om een gebed uit te spreken of om een bede te verhooren Haar ziende net hare dunne doorsch nende viageran harer rozenkrans bewegende zou mju hebben kunnen donken bet portret van een dier door bittere xelfkaatgding nitgapatte heitigeo voor zioh te hebben gelijk de Spaaosobe sobilderschool er zoevelen heeft geleverd Zoodanig woa Louise toen aij den arbeid naging n da vorderingen gadesloeg der werklieden die haar huis tot het ons bekende doeleinde in gereedheid brachten Zg had juist eenige orders gegeven betreffende enkele reraadeHngen Tr eeae wachtkamer herschapen antichambre toen een dor metselaars haar eerbinlig naderde haar aan den arm stiet on haar een vrQ ohoile den alom bekenden reporter van de Figaro en indien de Temps niet het antwoord vermeldde dat Cbinoholle ondervraagd eergisteren aan eeo haver redaeteura gegeven beeft Ook van elders heeft de Temps bevestiging van bat verhaal ontvangen £ en lid vaa dan gemeenteraad heeft van Cbinobolles zelf confidentieel dsse woorden als door Estarhazj gesproken geboord Ik heb er genoeg aa Ja het borderel ia door my gemaakt en toeh heb ik heteigenlgk niet gemaakt waot het is op bevel door mg gebsord c Ea ieti later Btllotf Maar ga weet even goed als ik dat hg niet ipfltiek wal met het geld der geheime fondsen I Ik moet er toeh waarachtig wel ieta voor gedaan babben om mg frs 80 000 door hem te tateo gevei Meo verzekert no dat het Hof van ooasatia aan dn regeering ook de opdracht gegeven beeft Dreylos het requisitoir van den procarenr generaal Manan mede te deelen üet Hof van oastatie te Pargs zat van Maandag af behalve de generaals Qonie an Roget en kolonel Pioqaari ook kapHein Cnignet verhooren dia de ontdekkiog gedaan beeft welke tot de bekentaois vao Henrj heeft gelald Volgens een nota van llavas betreft het vragenl stje dat aan Dreyfus overgoseind ia alleen de twee nieuwe feiten in het verzoek van mevroow Dreyins vermeldt bet valscha stok van Benr eo de oontra ezpsrtiae van bet bordaroT Eergistarenavood is een groote volksvergaderiog gebonden aarop geprotesteerd werd tegen de belemmeriogen aan de revisie van bet Drcyfna proces in den weg gelegd tegen de behandeling vao Picqoart eo tegeo de rerrolgiog van Ürlain Qohier Vangban waa Toor zitter Octave Mirbeau de Pt sienié Allemana Sébaatien Faor Oyroet ens voerden bet woord Volgens de Droits de THomme heeft bei Hof van cassatie weer hoogtt belangrgke itnk ken in beslag laten nemen Men zegt on dat generaal Znrlinden niel voor dan 24itett van deie maand syn beiliising zal namen in aike Plcqnart Inde Kamer beantwoordt Dopny een interpellatie van Losias De minlater herinnert wat er in ayne varkloriog betr iffeode de jnititie ovir de boudiog der regeenng gezegd is Wat de geheimen van a lands verdediging betreft kon men rekenen op de waakzaamheid der regeeriog De regeering verzocht de inierpallalie een maand nit ta stellen Aldus werd besloten omrangrgko portefeuille orerhaadigde Wat is dat m n rriend U rroog zjj den man en wat bevat deze portefeuille V irDat weet ik niet mevrouw antwoordde de werkmaa wg Mmden baor zooeven in een soort verborgen kastJi iB giedsoben muur waarin wg bezig e n een deur te maken builen deze portefeuille vonden wg er nog een pistool en eea beurs met geld ziehier Éen geheim kastje waar ongeveer F Het eieonl ke kutje en de opening ervan is aan de andere zijde van deo muur dus in de kleine slaapkamer mpt blauwe jalousién welker venster uitzicht geeft op den tuin Ijouise verbleekte De kamer door den meteelasr aangeduid was een der voorheen door Martial bewoonde Berende begaf ze zich naar hur kamer eo sloot zich op en opende de portefeuille Een vreugdekreet de eerste gedurende twistig jaren oatsoapte hur toen z J de zoolang verborgen papieren doorvloog Ken dezer papieren miseobion giste de lezer het reeds was het aftohrlft der akte door Martial in de windsels van haar zoon geborgen In den naefat van den zevenden Maart 1808 Zon zij haar kind terugvinden I Het moederlgk instinct ontwaakte Io haar met al z JB onweerstaanbare kracht en deed de soaran trillen van baar hart dat z j reeds voor alle wereldsohe aandoeniagen onvatbur en dood had gewaand Ken rgtuig 1 riep zij fdat men vliega sn dravo om een rgtuig U WwM 9tnolfé V