Goudsche Courant, maandag 21 november 1898

aattsrdaai 4 48 8 88 8 18 7 81 7 68 8 40 Oapalla 4 48 08 a D Kieuwnkerk 6 04 11 a a Hooidredht 4 11 1 a g door Bouda 8 17 8 88 88 7 48 8 11 4 18 7 84 7 88 a a 84 a 8 16 f 8 88 4 48 8 4 8 84 4 88 8 80 4 88 a 1 4 88 a 1 8 04 a 8 18 i aHage 8 44 7 80 7 40 Voorburg 8 88 a a Zoetermeer Zegwaard 8 8 a a Zevenhuizen Moerkapelle 17 a a 0 uda 88 7 48 8 08 ontwerp van wat batreSende de havai aldaarin werking ia coodat da indieaiog a r ani kanwolden tegemoet geziaa Bai Door de Vereeniging van train en caatrol paraoneel der Nedcl spoor en tramwegeij One Uelaug ia ingevolge besloit barer bonds vergadering aan de Maatacbappy tot Exploitatie van Htaatavpoorwegen bet verzoek gericht onl verbetering te brengen io da verwarming vai bagagewagena en wel door da briketten verwarming evenala bg H IJ 8 M eo N C 8 M te vervangen door atoomverwarming Uit den Haag wordt aan aOeTgdagemeli dat de miniater van Financiën de heer Pie aon omgaat met bet plan om een tabakabelasting in ta voeren Met het atoomachip Ardjoeno dar aBott Lloyde keerden Zjteidag naar Ned Indiiflerng ean tiental Javanen afkomatig van de Nat Tentoonatalling van Vronwenarbeid te a Ora venhage Het ward hoog tgd dat ig naar watmer gewetten gingen daar zg bibberdea van konda Uchta gekleed in bon sarong en kabaai De direeteor van bai poitkantoor ta Aoate dam brengt ter kenoia dat door hem voottaan met atrafport zullen worden bezwaard alle briefkaarten die niet aan da wettelgke voorachriften voldoen o a ook dio waar op óe adreaiijde het beroep van den Mzandor met meer dan 66a woord vermeld ia Gemengde Berichten Het Utr Dbl a acbrglt No da Nienwjaari naroii Narelaina Taiatta weer door verschillende firmas wordt aangeboden raden wg onze leaeresaen aan eena aan proef met dit bolgewaa te nemen Deze narcia wordt nit China ingevoerd en heet Nieowjaaranarcit omdat de kinderen van bet Hemelache rgk er prga opatelleo haar met hnn nienwjaarsfeaat in bloei ta hebben De cnltonr van deze plant ia zeer gemakbelgk volgen wg in dit opzicht de alimme Chineezen Men neemt gewone wgde kommen doet c aarin een paai banden vol tuiogriod en plaatat hierop 2 of 3 bollen naar da grootte der kommen Tusschen de bollen brengt men eenige ateenen om deze daarmede vast te leggen en volt nu het geheel met water zorg drageiide dat de bollen met de neosen boren bet water it komen kgkan Het hangt nn geheel van ons zelvan af wanneer wg deze bollen die tweemaal a reeka verwb water verlangen in bloei willvn zian In een gawooe kamertemperataur znllen er 5 it 6 weken mee heengaan terwgl dit langer duurt naarmate men ze kouder ptaatat M o danke er intosschen aan dat de komOien vorstvrg gebonden moeten worden Maar daar blgft bet niet bgl Elke bol kan 2 a ti bloemstengels Tooitbrengen met een menigte bloemen ar aan Oie bloemen het ban den vorm van eeu kopje au een achotettja eo zun loomwit en zacht geel gekleurd Den 12n Februari 1890 wrid deie Ha lige lelie c voor t eerat door de firma Kralage te Haarlem geSipoaeerd Omtrent het verdrinken van drie j ngamannen nit Ouddorp wordt ona van daar nadergameid Blazeraohoiten van hier B motialiaad van de dammen aan den oever van Schoifwen en brengen dat op de mosealbanken Daar da Boboiten nist kort genoeg aan do dan men knnoen komen om het zaad io te nemen wordt het eerst in roeibooten gedaan en dan gafoaid ülrecte SpoorwegvcrMndlngen met GOUDA WloterdleBst 1898 99 AaogevangeD 1 October TUd van Greenwlcli aOQDi ROTTIKDÜUt vem 4 88 1 88 8 41 8 18 7 81 18 18 18 88 1 1 7 1 14 1 88 ll l 11 11 11 88 11 48 11 81 0 88 0 84 10 11 11 11 8 40 4 10 8 80 V 80 18 88 984 4S 10 18 10 80 11 8 Da D treiaea allMn le ei le kl Elk reiziger moet ziek g bovendien voorzien van lO a aen bewija t 0 40 11 88 11 80 18 81 10 18 10 88 10 88 10 48 11148 8 88 8 88 If 11 84 lf 08 18 47 8 47 10 18 SOU DA DEN H i a e na 11 18 18 18 18 88 8 14 8 48 4 48 4 8811 80 1 8 8 7 11 41 1 18 8 18 11 8i 1 88 8 88 n 18 48 l SS 8 48 4 18 8 14 4 87 10 88 U i 0 88 8 87 10 14 11 18 8 17 8 48 88 10 88 10 44 11 44 11 88 14 88 11 87 10 11 1 17 10 88 10 48 10 64 8 88 D door 8 08 44 7 48 7 68 8 84 3 8 88 8 64 P 11 87 U 08 18 80 10 18 G O D U A A M S T D A M hnda 8 88 8 14 8 44 10 67 18 10 4 11 4 80 7 81 8 8 11 17 8 Aniat W 8 01 8 0810 88 18 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 11 87 AmaLa 8 80 8 88 10 80 1 08 1 18 8 18 8 8810 18 11 41 S O I D A U T E I C B T iaa nna 8 07 10 18 10 87 IS nn 18 10 18 88 8 80 k l7 4 88 8 80 11 14 a a f 8 87 4 87 11 88 18 87 8 48 14 8 48 8 88 10 81 11 48 1 8 88 1 86 8 08 40 8 04 8 88 a 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 48 4 48 8 88 8 88 84 7 88 88 S 7 10 08 8 48 4 68 8 08 9 18 10 88 11 88 18 84 a 8 47 4 18 8 88 7 18 j 9 10 8 88 a 8 14 10 48 a i a 8 88 8 81 8 08 9 88 8 68 10 88 11 10 18 11 t l 8 8 40 4 81 8 10 7 88 8J8 8 48 18 84 7 06 8 10 0 08 11 18 8 88 8 46 4S 80 1 4 4 7 80 8 88 8 88 11 80 8 08 4 00 8 00 8 88 8 00 10 8 8 08 8 18 10 0S 18 81 8 88 4 47 8 4 7 48 8 49 11 1 iBiatOS Anu W Gouda geytl d toapaiburbaid na b t btgioul kin weerden butredan Bet geldt hier oi t bet OD ereteobeD rau aeoe pkrticaliere oaderoemiog di4 het publiek belang dieut doeb door ptrtioafiereo krtehtra tlleeo oiet ii tot ataod te bttagM eau tramljja bgfDorbeeld io walk geial uadat de particulieren ala aerate betaugbabbendeD bua plicht hebben gedaan da officieela f ertegen woordigara ran faetpabli k balang io bnnne drie graden gemeente pro Tiooie r k bgapringen Hier geldt b eene andere regeling Van de ontworpen haven te Scbateaingen zal de gem ent hel minat riaico opleterenda en het mioat koatende daal da binnenhaven voor hare rekening nemen maar H ryk met het meeat gewaagde en meeat koatbare deel de bu tenbBTen die eene uak Tan niillioanan ia worden belaat Da prorincig aal na a londi pardna da gemaanto nog aeni niet drie ton te bnlp komen en de allereerste belanghebbende da ficheveaingaoha Tiaicher die alt een echte cjean qni plaore etjeaoqui rit tegeiyk verzekert dat ze te gronde gaat ati alleen door dit bommenbaTeotje van drn wiaaen ondergang kan worden gered en atoft op hare mvt den dag merkbare grootere ontwikkeling en voornitgang die betaalt oiemendal Zoodoende blgft ar niet veel orer van eene ralioneele vardeeling van koaten naarmate van den omvang der veraebillende belangen maar ontaardt da haven te tjcbevemngen in eene aaak van aimpela bedeeling een voornamalgk ten koata van het rgk in t leven honden van de viaacherg van het llaagacbe zeedorp waarby geen enkel adminiatratie l boginael knn worden toagepaat dan de cvolatrebte oovermydelgkheidi van artikel 21 dar armenwet £ n hoe kan eene tak van indnalrie die op haar eigen voortdarende toeneming en ontwikkeling wQst geiyk de voorataudera van de bommen baveo terecht of ten onrechte ateada geJaan hebben geacht worden in ataatvan cvolatrebte onvormgdeiykheid van bedeeling te verkeerep Er beeracht io deze gobeele zaak en daarom breng ik baar ofaoboon ze alleen van bet engit mogelgk plaataelgk be ang ir biar ter apraiïe heel wat onoprechtheid De tagenatrgdige getuigenisaoo omtrent eigen ge zondheid en levenakaoa van de viaaohery zelve vermeldde ik al bet gebioiii maken van de atalistiek van de Scheveniogache viaeoherg zonder baar te epiitaen in de locaal Scfaa e ningacha en de Maaa Scheveniogaobe ia een tweede veraobgutel de geheime toeleg om dit onbraikbare haventje te krygen alleen om later de wegene de groote defenaiekosten met bgkomende gevaren voor da residentie onbe raikbare diephaven te kannen bekomen een derde en het laatate ia bet thana in da Provineiala Staten van Znid Holland aangeDomeq vooratel van Qedeputoerdeo dia bealia sieg over de geheele bavenkwestiealaohnivende op dan minister van waterataat Viodt die en Tinden da Kamera dit bommenbaventja goed dan moeten ie daarvoor de vareiaohtemillioenen maar voteeren de prov neia maakt zich met de drie ton van allee af ook van de verantwoordelgkheid tegenover Scheveuingen wanneer het later blgkeo mocht dat die nieta aan dit werk inllan hebben Qoe men zich echter in dat geval van de verantwoordelijkheid kaatcbooo watachen jegena da contribnabelen die de drie ton zonder nat hebban opgebracht kan ik moeilgk vatten Nn krggea Regeering en Staten aeneraal de zaak in de hand Indien het waar ia wat men vertelt dat de miniater zelf dit ondiepe pnlje aan de Scheveningera heeft aangeraden dan ia ar aeer zeker een wetsontwerp te verwachten tk boop dat de Tweede kamer dan da Stiataportemonnai goed dicht zal houden Oouda 4 7 14 Hoordieebt door 7 84 Nieuwerkerk f 7 811 Ospelle 7 4 Kotterdam 80 7 84 8 88 8 4t 8 40 8 84 C8 7 80 8 80 7 48 8 48 7 48 8 81 8 07 8 08 8 18 8 08 Gouda Zavoakuiaen Maerkajielle Zoetermoer Zegwaard Voorburg Hag Uouda 8 80 8 88 Oudew 8 86 8 88 Woard 8 48 7 8 Utreekt 4 08 7 88 Ulreoht 8 88 a 88 7 44 8 87 Woerdea 8 48 4 88 8 08 a Oiidaw 8 14 a Uouda 8 81 8 08 8 84 7 61 8 14 8 01 8 88 Volgeoa bericht in de Hollandaohe bladen varuam men ta Soheveningen reeds dat ean aaar da achnit en daarin overgeladen De boot nu waarmee de drie mannen moseelzaad naar de blazerachoit looden brengen ia onderweg geunken Een vierde man dia iu da boot waa heeft zich kunnen radden N B Ct Zaterdagochtend gelaatte de korporaal van de dainwacht te Bloemendaal aan den soldaat M een pntje te graven om de ton van het priiaat te kunnen ledigen Ougeveer eeu kwartier later miate de korporaal een emmer hg ging aoekao en vond li nammer staan op den rand van den gegravenpnt Daar de put dicht wat gevallen mettoegpuhoteo zand vermoedde hg etn ongeluk nam een schop en na eenigen Igd geg avente hebben kwam het hoofd van den aoldaatbloot doch het bleek dat de ongelukkigereeda dood waa De man waa reeds 8 jarenin dienst en atond bekend ala een oppaatead menacb H C De firma Weaaaoen Laan wier fabrieken De Tgd en De Vlgt onlange door braad vernield werden heeft een anoniem achrgven ontvangen van den navolgenden inbond Mgoheer C Laane Uw fabrieken zgnver brand Ze zgn in brand geatoken door dengean dia dit biljet heeft geachreven Ik ban een liefhebber van molena en eeu vgand van fabrieken Dna daarom zgn Tgd en Vtgt verbrand Liet gg molena booweo geen nood dat zg zoadan verbranden Maar van de niewe fabrieken heb bet wtêr kana Vinden doet gg rag nooit Dat nooit 11 I Laat molena bonwen Nogmaala gewaaracbuwd molena hoog Qetcbreven door De firma heeft 300 oitgeloofd aandepei aooen dis aanwgzing varatrekken waardoor de acbrgver van bet briefje bekend wordt Over bet ongeval den prioi van Beutheim op de jacht overkomen wordt nog gemeld dat de prins din tengevolge van een in den oorlog van 187071 gekregen beenwond moeilgk loopt bg bet overstappen van a n greppel den enkel brak of althans zwaar kneusde Per rytuig naar Baarn en per spoot naar Apeldoorn vervoerd werd hg aldaar nit het bofrgtoig het paleis binoengedragaD Zatardagoohtend ia de prina in gezelschap van zgne gemalin weer naar Duitaohland vertrokken Do Peterebnrgscke correapondent van het Berl Tageblattc achrgft dat men zich in hel baitanlaod ten onrechte heeft verbaasd over dan titel aCzaaracha Hoogheide waarmede vorat Ferdinand van Bnigarije ia toegesproken ala ware hg de evenknie van den beheeraeher aller Bossen Men begrgpt bigkbaar in bat buitenland niet de beteekenis van aCzaarc De oorsprookelgke titel wat grootvont Weliki Knjasj van Moskou eu ecrit Iwan dg Oroote liet zich in het eind der 15de eaow ook aCiaart d i Koning noemen welken titel Iwan IV bg zgn kroning in 1547 aannam als opvolger van d Tartaarsebe Kbaaa die zich aldua noemden Het woord is afgeleid van aeaar eu deatgda onlatond ook de legende dat de Buasitche vorsten afatammen van een broeder van keizer Aoguetua die zich in Litthanen zou nebben geveatigd 8 48 8 87 8 11 4 48 8 l8 8 18 8 88 8 10 4 40 4 84 4 87 8 04 4 10 4 4 18 8 80 8 4 4 04 17 8 87 4 84 8 41 4 47 8 88 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 9 08 4 08 4 84 8 88 J8 4 8 4E 1 88 1 41 1 88 8 0 8 17 8 40 8 14 4 08 4 87 10 88 46 7 10 1 18 1 88 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 8 88 8 84 4 11 18 10 84 10 84 84 11 10 De titel Czaar werd echter etaeda ala minder beschouwd dan dien van Keizer Vandaar dat Peter de Groote in 1721 zich alnpetatora list noemen welk voorbeeld zgn opvolgers volgden Keizer Alexander I noemde zich in 1815 a Keizere en alleenheencher aller Bnaaea en aCzaara koning van Polen De volle titel van Nicolaaa II is dan ook Keizer en alleen hearaehei van alle Boaaeo Czaar van Moakon Kiew Wladifflir Nowgorod Aairakau Polen Siberië en dan Taeriachan STADSNIEUWS GOODA 21 November 1898 Io alle eenvond werd badan morgen het etoffelgk overschot van Mevr de wad Koek op da B K begraafplaats in den grafkelder bggaiet Een vgltal levende kransen getuigende van dankbare buide waraa aan dan Igkwageu laatgahaoht Giitetenavood had de laatate der drie faeatvargaderingea plaats van de afd Gouda vaa den B K Volkabond De zaal waa aveuali ds vorige keeren weder flink bezet De verschillende zangnummere werden nil atekend uitgevoerd ook de beer van der Horat toonde dat bg bet applana ten volle verdiende De beet Don Baaco bad hel leenweuaaadeel Hg vermaakte het publiek door ajjne goocheltoeren ten zeerste ieder waa over zgua vingervlugheid varbaaad de gondviachraogat en de manier om rgk te worden waren de beat geelaagde van allen Nog laogzallen debezoekira van den feealavood zgn naam gedachtig zga en menigeen zal probeeren ook een paar toeren nit te voeren ait bet boekje dat te koop aangeboden werd In de psoze werd eene collecte gehouden ten voordeele van de werkverschsffiog die f 9 46i opbracht De Steenkoleovereeaiginga Winteraorgc hield Zaterdagavond op de bovenzaal van hal Café Barmonie alhier eeu algemeene ledenvei gadaring De Voorailter de beet Job Mulder ver klaarde waarom de vereeniging zoo poedig na de jaarvergaderiog deze bgeeDkomet bad belegd vooteerat was de agenda op de vorige vergadering niet afgehandeld varder was reglemenlaherziening noodig terwgl nog andera zaken aan de orde waren Na een kleine wgziging werden de notulen door dan SeoreUrit voorgeleian goedgekeard Omtrent bet uitbetalen der ejouwers waarover t p de jaarvergadering aenig varsebil was ontstaan deelde de Voors medp dat dez zaak in het reine was gebracht Den sjouwers was 25 Gld uitbetaald welk bedrag den leverancier 1 1 gekort De vergadering naai na eenige discu sie met bat optreden van btt Beatuurin deze genoegen Bet reglement werd thans eeoigazins gewgzigd o a werden de funotiën van Secretarie en Penningmeeater mat het oog op den aard der weikzaamhedan vereenigd Eeu voorstal van het Bestuur om de mininum cootribntie per week van 5 op 10 Cta Ie brengen werd na een verdedigfng door den heer Mallon van het behoud der beetaande regeliog door ds vergadering verworpen Een gelgk lot onderging bet voutatel om bg loaiing der aleenkolen ook nietladan der vereeniging in dienat ta mogen nemen Besloten werd met het oog op de aangabraobte veranderingen allen leden nieuws reglementen ta verachafien 10 88 1 8 8 8 10 04 10 11 10 18 10 88 10 34 7 88 8 08 8 08 8 18 8 88 1 88 D door 8 80 10 10 84 11 10 181 8 87 8 47 8 84 10 81 10 07 7 88 8 84 8 88 O door 8 8 10 10 18 10 81 10 88 10 88 7 88 8 88 8 84 8 48 8 88 10 10 8 18 8 18 8 80 8 88 4 80 10 88 8 88 7 48 Door het bedaokeu van dan beer Mallon waa in het Baituur een vacature ootataan Als candidaat hiervoor werd door bet Beairfkt gaooemd de heer Van Veen terwgl ala tegencaodidaten werden opgageven de b h Schoooderwoerd Beoriega en Starreveld De beer Van Vaan werd gekoaen en nam de hanosming aan Tot leden van de commiaaie voor het nazien van de rekening en verantwoording voor het volgende jaar werden hg acclamatie aangewezen de h b Endenburg Spee en v d Kleyn Omtrent de Beaervekat tbana groot f 200 deelde de Y wtz mede dat de bedoeling van bet Beituoi was deie latet te beatemmen voor den aankoop of den boow van een voorreadtschnur Hierdoor souden de leden waarvan velen tbana door de kleiue behuizing slechte aan kleine hoeveelheid kolen kunnen opdoen eteeda aleenkolen van da vereeniging ook ibg de kleine maat kunnen verkrggen terwgl de voorraad dan door aWiotersorga kan worden opgedaan als piga en vracbtloon het laagat syn Dit practiach doal watd doot de vergadering toegejuicht een der bestaoraleden die uit de reaervekaa ateun wilde veratrekken aan nage laten betrekkingen van leden vond niet veel bgval Nadat de Vooiz bad medegedeeld dat bg voldoende kracht der reservekas natnurlgk een algemeene vergadering nadere besluiten zou namen werd de vergadering die door een zatligtal personen bezocht waa gealoten Da la Init P W van Weeren van het 4e reg infanterie ia bg Eóia besluit in rang overgeplaatat bg het reg grenadiers en jsger SoHOOüHOVEH Bedankt voor bet beroep hg de Ned Hervormde Kerk te WsgoniBgen door da J M Conradi alhier Hot proefnummer det aNieawe Schoonhoveasche Courante ia versohenen Het blad zal op Dinsdagen Vrgdagavoud wordeu oitgegevsa au gaat uit van anti liberale partgen WoRïniui Voor de vacante betrekking van Hoofd der School alhier salaris f 1200 t vrge woning hebbed zich een 50 tnl sollicitanten M Bbbkenwoudb Bet boofdbestuor van den Bond van Nederlandsobe Onderwgzers heeft sich tot de Gedeputeerde Siaien van ZuidHol and gewend verzoekende niet goed te keuren bet besluit van den raad dezer gemeente waarbg de onderwyzer H v Eyck tegen 1 Janoari 1899 ontslag wordt verleend op grond daar an dat hel aantal leerlingen op 1 Juli jl ingescbrereo slecbta 80 bedroeg Alinea G ran art 24 der wet tot regeling van het lager onderwg zegt ecliter dat tot grondtlag dient genomen te worden bat getal kinderen die op deo vgftiendeo dag der maand Januari vso het loopende schooljaar ala werkelgk schoolgaande bekend staan Eu op den 15en Januari 1898 waren ingeictreven 95 leerlingen zoodat bet hoofd der school Tolgena genoemd art 24 moet worden bggeBlaan door ten minste 2 onderwgzera Wordt nn H v Ejck ontalagen dan ii hel aantal onderwgzera een minder dan ia voorgesebreven Bet bealnii van den raad ia mitsdien in atrgd met de wet Ook het boofdbeitoor van het N O G verzond een der elgb adres VERSCHEIDENHEID Een oud onderofficier der Duitsobe artillerie die de veldtochten van 1864 en 1866 heefi meegemaakt ia dezer dagen voor de tiende maat geopereerd om een kogel uit zgn l nker dgbeen te halen weiken bij in 1870 hg Straatsburg daarin gekregen bad Ue veteraan bad niet minder dan 10 kogela in zgn lichaam gehad negen waren er dadelgk nit verwgderd doch de tiende waa tot nu toe dna 28 jaar lang bigved zitten 1 By heeft de operatie meti goed gevolg doorstaan Da vsrwgderds kagel woog 30 gram Tot heden toe rijn alle oproepingen door de politie te Weenen gedaan om de erfgenamen van den onlange aldaar overledenen dr Guido Brono Cbortes de Fraye den Amerikaanscben millionair op ta sporen vruchtelooa gebleken Wel komen er honderden brieveg in voornamelgk ait Amerika doch meestal bigken deze van lieden te zgn die op grond van een galgken naam enz de groole eiienia wenichen machtig te worden en andere sgn meer van grappanmakera afkomstig Opmerkelgk ia het dat ergeen enkele brief nit België ia ont Tangen hoewel men toch vermcedde dal de gahaimzinnige dokter hetag een Belg was fastsg met een Betgiacbe vrouw wai getroowd gawsaak Volgens oud gebruik krggt msvrouw K fOp 6 November te Amsterdam een nieuwe dienstbode Mevrouw is over het algemeen nogal over bare handigheidjes vingheid tevreden s Avonds van den tweedan dag isdedisnatbode wd ao TnandeliJk om op ta metkan aMavronw het bevalt me hier wel ik al morgen me fiets laten brengen e Mevrouw Je fieta f Ben je dwaas Dat zal ik niet permitteeren c aZg a Maar mevrouw dat is toch niet aoo dwaaü Stel n bebt een haastige verre boodschap dan heb ik mgn coetunm maar even aan te doen en ik ben in een oogwenk terug c Mevrouw gaat zonder te antwoorden heen denkende dat het meisje het niet meent Den voigendeu ochtend komt echter inderdaad de fiets Mevrouw ia woedend over zooveel onbeschaamdheid en weigert de fiets iu huis te Q emett Het nieuwe meiaje kleedt zich aan komt in fietscostuum beneden en zegt mevTouw dat ze hg zulke acbterlgke lui niet blgvlb wil stggt op en rgdt groetend heen Amsterdam in 1893 NIEUW NIEUW JSIEUW Alles zeer geschikt voor de SI ic laas A v Q OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Velephoau Mo 3i van Amsterdam Vikrs Mlotkrs Beurs 8 V 97 8 V 97 96 100 86 83 88 Jit 88 83 19 KOVKMBKR NtnaaLiKn Cart Ned W ö 8 Itto dito dito 3 dilo dito dito 3 lloHoia OU Qoudl 1881 88 8 Italib InaohruviQg 1868 81 5 OüsTBN OW in papiot 1888 dilo in zilver 18 8 8 PoBTUQAJL Obl mot coupon 8 dilo liokel 8 64 97 97 lOS 39 7 V 38 88 101 3 8 a 100 100 668 476 103 60 lOlV 108 146 V 100 98 186 ♦ IV 81 UusLAND Obl Blnnonl 1894 4 dito Gecooa 1880 4 dito bij Koths 188 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 5 Smkjb Porpet tobuld 1881 4 TuaHBij Oopr OoDv loon 1890 4 Ob loeoiag aerie D Geo leeuing sorio C ZuidAfs Kep V obl 1898 8 Hbiico übl Buit 3oh 1880 S ViNEzuBU Obl 4 onbep 1881 AuaTBBOAM Obligation 1895 S BüTTtaOAH Stad leou 1894 8 Nbd N Afr Hindeliv aand Arotidib Tab M Certifloaten DeliMaatsohappy dito Ara Hypotheekb pandbr 4 ialt Mij derVonteiil aaud e Gr Hypotbookb pandbr 8l Nedorlaiidsche bank aaud Ned Handelraaatteb dito N WkPao Hyp b paudbr S BotlHypotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito 3 Oostbnb Ojtt HoDg bank aaud UusL Hypotheekbank paudb 4Vi AüBBlKi ICqut hypolb paodb 6 30 116 111 806 808 lOO 66 s 158 99 Maxw L ti Pr Lien eort Nao lloll IJ Spoorw Mij aand Mij J ot Eipl v St Spw aand Ned Iiid Spoorwegm aaud Nod Zuid Air Spm aand dito dito dito 1891 dilo 6 IIALIB Spoorwl 1887 89 A Bobl S 58 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 FoLi N WaTBohau Woeuen aaud 4 ansL Or Ruts Spw Mij obl 47 Baltiache dito aand Faatowa dito aand 8 106 108 Via 188 14 109 Meiico N 8p M i lehyp o 8 108 Mias Kama v 4pCt pref aand U l N ïork Oulaaio k West aaud 1 dito Faun Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Io byp iu goud 8 St Paul Minn k Manil obl 7 1 6 Dn Pao Hoof ign obig dilo dito Lino Ooi le hyp O 6 GaXAnA Oau South Chart v aaad 61 Vbx O Kallw Na le h d o O Amsterd Omuibua Mjj aand 178 Botterd Tramwe Maala aand 808 Nbo 8Ud Amaterdam aand 8 IU 8Ud Botterdam aand 8 106 Bbmie Stad Antwerpen 1887 81 99 Stad Braasel 1886 81 99 HONO Tbeiaa Eeaullr Oeaaltob 4 117 OoaTBKB BtaaUleeoig 1860 5 U7U J K K Ooat B Cr 1880a Spabjs Stad Madrid 3 1898 Nsn Var B z Avb Spoel cert 80 Iwang Dombr dito aaud 5 Kursk Cb Aaow ap kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahbbixa Cent Pao Sp Ma obl Chick North W pr C v und dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio ür Spm eert v a llliooia Central obt in goud 4 Louiav k Naibvilli Cert v aand 11 CEKLELRDE rn itWlBTE VELVETEEIWIS Toor Biouseo en Costumes Gegarandeerd Solicfe In alle prUun U 8 iMSOM MARK T OOVDA Per Telegraaf Veemar t te Botterdam Muaudag 16 November 1898 VETTE ÜSSKN eu KOEIEN go de aanvoer prijseo areu voor le kwahtoit 3Ö 8e liwalltait 87 8e kw abteit 84 Jent piir half Kilo VETTE KALVKKKN goode aaavoor lekwalitoit 87 8o knlileil 85 3 knaliteii 83 Jllt por ball KUo VETTE VAliiCENS grooto saovour la kiral 18 au eau half 8o 17 m een half eu 3a 17 cent per half Kilo VETTE SOHAPKN en LAMMEHEN goede aanvoer De bandfll waa io vot Vquatug prijalioudeod Vette Kalveren duur Varkauallhuror Bobapen on Lammeren prij boudend MARKTBERICHTEN Binnenlai dschc Granen BOTTEaUAM 81 November 1898 ÏAHWE per HL 4 7 40 per 100 KO 8 35 a 8 90 betere qual per lUO K I f i 9 88 1 OBANADA per HL 6 76 a EOOGE puike per H L 4 76 k 6 76 miudero i WlNTEttCrERST por It L 4 por 100 K Q 8 50 ü 9 ZüMEKGERST per H I 5 i 8 40 CUEVALIEIIQERST por 100 K 0 i Betere par HL 6 85 4 6 HAVEE per H L 8 80 fi S HO por 100 K ü 7 4 7 60 PAARUEBOONEN per H L WITTE BOONEN per 11 L ƒ BBUriB BOONEN per H L lO fi 11 50 BLAUWKERWTEN Kookaoorton per HL 8 76 4 9 10 naar deugd por H L 7 S0 4 60 Nietkooksoortou p rl L ii KANAUIKAAD por H L 5 4 6 80 KOOLZAAD puike por H L i mludere per HL u Far Telegraal ROTTERDAM 91 Novemlior 1898 Tarwe 8 00 4 780 Winlorgorat 8 00 li 866 Haver 7 00 4 740 Wilte boonon 1060 S 11 50 Bruiuo f 928 li 10 88 Kr teu 7 96 4 90 aöS StaatB LoteriJ Io Klasse Trekking van Maandag 31 Novambur No 8653 80000 No 4058 OU 17609 iod r 1600 No J477 10131 eu 18485 lede 800 No 1690 10961 00 17010 ieder 100 Prjjaeu 5770 0088 585 0150 6857 9187 6850 9911 5918 9877 5994 9302 6060 8381 6114 9403 6186 9418 197 8484 6800 0464 6884 9577 6844 9086 6856 9679 6898 9788 6367 9756 6380 9778 6418 9779 78 8060 lOS 8991 143 3011 803 3068 319 3063 401 3069 03 3184 440 3131 480 8138 580 3151 694 3169 612 3116 038 3167 61 3170 6tol3908 717 3966 381 8886 846 8898 8 9 388S 887 3348 8 7 8146 966 3608 97 ü 3696 986 3685 1014 S 8 1035 3788 1068 8791 1074 3608 1177 4000 1881 4068 1836 4188 1848 4850 1848 4871 1488 4878 1458 4808 1666 4667 1578 4888 1684 4686 1748 4784 1778 4784 1888 4787 1887 4831 1841 4864 1987 4870 1970 4966 188 4988 8184 5089 144 6064 8180 6106 8198 6181 8310 6140 8831 6891 8401 6489 8488 6461 8441 668 8478 8880 1670 8867 8887 6864 8711 68989714 67488719 87 16526 16198 16603 16670 16723 16740 16747 16 66 10757 16789 16869 16888 18894 16100 16933 16944 17045 17077 17118 17140 17177 17188 17241 17246 17S7Ï 17141 17878 17415 17438 17458 17478 17688 17601 17658 17681 17682 17690 17687 17769 17762 17808 17816 17917 17865 17880 17908 17881 17 31 17941 17966 17970 18001 18188 18184 18144 II164 18213 18265 18279 18899 18007 18346 18360 18397 18482 18338 18446 18541 18610 18S81 186 3 18106 18717 18183 18797 18768 18788 18801 18851 18867 18876 18891 19006 19090 191 8 19875 19890 19337 19367 19378 19388 1 04 19708 19747 19773 19817 19899 19928 199 8 80036 20057 20071 10 86 90219 80886 20S66 80899 20304 80337 80848 80861 80393 80408 20660 90673 20698 20717 10721 20742 80884 20832 80981 6483 é690 6684 6756 6788 6811 977 9790 g 98 9808 8886 8890 9938 8 96 7014 10020 7146 10087 7169 10116 798110186 72 0 10163 783610196 789910800 7488 10481 7448 10164 7684 10489 7180 10630 tf 60 10558 7668 10788 7686 10849 774110881 7791 10989 783610963 794610976 7998 U017 8180 11047 8888 11067 8869 11083 88611087 886111091 8401 11094 8436 11118 844811189 8607 11818 86 8 11868 8639 11881 8684 11894 8748 11811 8778 11810 8860 11407 8944 11429 901811480 9071 van 70 11474 14084 11481 14091 11495 14185 1163S 14147 1154 14156 11587 14183 11598 11101 11603 14342 11841 11366 11668 14374 11786 14378 11796 1447 11896 14494 11908 145 5 11911 14S3I 18104 14567 12141 14534 18116 14676 18266 14614 19888 11687 18300 14688 18818 14739 12844 14758 18856 14886 18437 14850 18 48 14876 19476 149118 12611 15058 18600 15068 186 9 15145 12718 15148 12766 168U 12906 1S839 1897 15860 13000 15874 13018 16496 13188 16578 1318 15620 18164 11649 13190 15708 13198 16788 13801 15787 18815 15744 138S6 15769 18344 15984 18468 15987 1861 16085 18630 16047 18688 16066 13632 16979 18695 1810S 13797 16110 13754 16180 13776 16 06 13831 16861 18847 16850 13861 10334 13890 1 4S3 18906 16463 13981 16601 14086 14156 ADVERTENTIEN IV BERICHT ONTVANGEN Pranache Damea WtnterPantoffel beel fijn en goedkoop fleereoDauiea en Kinder VUtxool Pantoffel inalle pryzen in bet Noordbrabantaoh l hoan enLaarBenMagauun KMttfeff £ 30 tegenoverde Kleiwegateeg Het beate Adres foor alle soorten Scltoettwerk lUparatifn en aan gemrttm wetk Aanbevelend C SMITS ZIE UB ETALAGE öfliMII MBSmiI UURGEME STKB en WETUOUDÉKS van Oouda znllen UiMêdag lica Sim ttecem frer fM0S des uaiuiddaxa ten halftwee 88r0 in het HaAUiiuia aldaar by luacbrgving AAITEESTEDEIT A De LEVKIUNO van de ten dienale der Gemeente gednt nde het jtar 1899 benoodigde MATGttlALEN al FEBCEEIi 1 Houtwaren 2 Ucarwerk i 3 SpUkerBenUohtelJier warsD I k 4 Koper I ood Zink en Soldeer s e 7 s 8 10 Vertwureia en Olai Teer Kalk Qrint Zand 16000 Bon Ahin Kei D Vi demi rétaillóa 13 14 25000 VechtHolie Straatklinkers Waalvorm asOOOVoohtsohoStraatkllnkera Voclitvorm 76000 blauwe IJselBtroatklinkora 25000 IJsslmkielplB 16 65000 Vlakke Stnwttwaalkllnkera 16 66000Veobt8obe8traat kllDkeni Waalvorm 17 Het benoodigde Plant soen en Boomgevas De mouelera 8 16 ön aan de Stadatimmorworf te bezichtigen tiy de inaehryvingen voorde levering dor ktiiëu en ateonen moeten drie atuka gewaarmerkte steenen worden ingeaonded U Het maken van de volgende werken i PBROEIili Een nieuw gording of reminlngwerk bU ds Jankattenbrug 6 38 str Heter scboellog langi het bolwerk bU de Jankattenbrug Inlichtingen worden gegeven door den QKMEE NTË ÏOUWMEESTEB De Inschryvinifsbiijétten moeten voor ieder parcoel aizonderiyk op zegel geschreven door den aannemer en züno beide borgen eigen handig geteokettd den 5den December 1898 ilea namiddags vóór vyf ure ter GemeentoSecretario bezorgd zyn X SLËGTr beveelt zich aan tut het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tamebrood ia c nt de K a NIEUWE HAVEN 28 p Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerij Uaaldery en Kook knnat te a Oravtnliam met oen diploma Verguld Zilveren Medaille Er biedt zich aan I een fatnocnlijkp roa go de getuigen Toorzien Adres KOIITË RAAM No fil SS l so KaTaart VatjamkhMMs rr ïi inn Uootdpda aa VeikaadhaM Wal Bual daa steeds U ieder hab asia i Pi 80 oaat 76 oeat eu fl 25 da eaib Va lliu aa bi 8e maaala Apotbekea aa bd r A Riokler t OD la Botterdam Te OOUDA by C HIOEU Apotheker Markt en by WOLFl It Co Westhaven 199 VAN Blommcstein s inüeni imlelijl de BESTE ifnen ONSCHADELliK ri DOORN HOLLAND