Goudsche Courant, maandag 21 november 1898

ADVERTENTIEN lieden overleed tot oaie diepe smart onze geliefde Moeder Behawd ea Ürootmoeder MejaSronw GEETJE KEY Weduwe r n PIETKR UAZEUliOEK lo den onderdom tui 69 jaar Uit aller naam K HAZBBROJSE Oouth 18 November 1898 raiiiiMeDi u 91 mmmi Op heden ii ter Griffie ren de ArrondiHe menteBeohtbank te Rotttrdam en Tan bet Kantongerecht te Qouda gedeponeerd de Xler te VitdeelingêHJtt in bOTongenoemd failliwwment ten einde aldaar gedarende tien dagen te bIgTen liggen ter iniage Tan de eobnldeisebers De Cnraior Mi U M SCBIU tih om Wl FF AdTocaatProcnreor Oouda 19 NoTember 1898 Heden A rond OPENING van het Sigfarenmagpazijn M MAGI eËT Lange C roenendad I 23 DO BÜKQBMEBSTBR en WETHOÜDEBS Tan Oouda rollen IMmêdag den 0den Oecember 1808 dei namiddags ten holfttcee ure in het Raaduuii aldaar bg inechrgTing AAITBESTEDEIT iu Oe LEVKRINÜ Tan de ten dienale der Gemeente gedarende het jaar 1899 benoodigde MATERIALEN alu FESBOEBL 1 Houtwaren f 2 IJcerwerk f 8 apUkers en llohte Umrwaren f 4 Koper Lood Zink enSoldeer 5 Verfwaren en Qlai e Teer 7 Kalk 8 Qrlnt O Zand 10 15000 Ben Abin Keien 1 i Vu demi rétaillé U asoOOVechtsohe Straat klinkers Waal vorm 12 aeooOVeobfaKilie Straat 1 klinkers Vechtvorm t 18 75000 blauwe TJael straatklinkera 14 25000 Uselmetselpla TlJ 15 55000 Vlakke Straat waalkllnkers 16 65000VeohtBobeBtraat kllDkeni Waalvorm 17 Het benoodigde Plant soen en Boomgewas De moDilen 8 16 ign aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bg de inechrgTingen Toor de leTering der keiin en ateenen moeten drie itaka gewaarmerkte ateenen worden ingeionden B Bet maken Tan de Tolgende werken FEROEBL a Een nieuw gording of remmingwerk bl de Jankatteabrug t 88 str Heter scboeiing langs het bolwerk bl de Jankattenbrug lulichlingeu worden gegeren door den GE HEE NTBBUU WMËËüTER De IntohrgTingebiljetten moeten TOor ieder perceel afbonderlgk op tegel geachroTen door den aannemer en agne beide borgen eigenhandig geteekend den Bden December 1898 dea namiddaga TÓir vgf are tér GemeentaSaontarie beaoigd gn I Een ieder koopt voor koude voeten de zoo nstig bekende HITSSISCHE WIÏÏTERPAÏÏTOFPELS alleen eeU wel MjBOBHBUI oreilZOOe Voor Heeren 85 DameB 70 Cent let Nieuwste en bet Gdkoopste lijn de Reclame Pantoffels in UE IIOODE LAAR8c I VILTEN PANTOFFELS zeer sierlijli net UV ei Bont geboord t Omis t M Zim ETALAaE AANBEVELEND j VAN ZONNEVELD AGEUTSCI VOOE GOUDA VAN DE iDortmunder Actiën Brauerei PI LEVERT hunne hoog fijne gebotteld per Flesch 4 20 Cent per halve verki ygbaar k 10 Cent per Tumbler in de BIERHALLË ZEÜGSTRAAT 86 ianbeveletwl J Ha ROODE Agent R IJ WIEL E N GBOOTE OPRVHIIMI T n MB pwH lebrnlkte ste en 2d klas MACHIIVES waaronder 8PARBR00CK en OLADIATOB RUWIKLEN alle tegen apotprg J C DE K UITER Bondsrywietoteller Iekbs Korte TIcndeweg GOm A SF SF i np p PT Q Nog enkele 8T0BY ft CLABKc Toot Terminderden prg TABOURETS Groote Toorraad VIOLEX ETUIS STRIJKSTOKKEN StSjAREl l eoor VIOOL ALT VWLONCEL CONTRABAS u Atte MÜLLER S XÜÜOORDCITFMS tnanimprad Hg ACCOORDCITERS aO t VM to IS IS 4 33 Groote rteering HARMOIXIKA S SPEELDOOZEN Mondharmonika Oeoarina Flageolet Picoolo i Öignaalhoom SignaalBaitje Metronome Laaaenaara Dirigeerstokken liolatora ena FRAAIE VOORWERPEN MET MUZIEK L C DE LARIG GROOTE MARRT OPEMBARETBüHLLKEVEBIOOFIie TB QOUr A ten OTerstaan Tan den Notaria Mr I HOLENAAB op DONDERDAG 8 DECEU BEB 1898 ten M onr a middagi in bet Cilé ihit ScHAiUOKDt Tu No 1 Een perceel nitmnntend gel a BOUWTERREIN aan de Korte Kade in de Korte Akkeren te Omida groot + 4850 Tierk Meter No 2 Een peroeel nitmnntend W E I L A H D gelegen alaToren naaat pereeel 1 ter groette Tan ± 92 Aren 81 Cent De perc I en 2 tezamen een perceel nitmnntend WEILAND groot 1 41 31 Heet worden gecombineerd No 3 Een perceel TUIS of WAItMOBZIEBSOBOSD gelegen aan de 4a of Baggnenkade aan de Karnemelkaloot te Oouda groot 8 Aren 30 Centiaren Aanraarding en betalmg op 16 Jannari 1899 Breeder in Biljetten Nadere iniorm bg den Notaria en wat betreft perc 1 en 2 ook bg den heer C tan naa Kuiii Melkrerkooper in de Korte Akkeren te Oouda bg wien aanrrage Toor tooreel noodig om bezichtiging dier perceelen kan geachieden Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN Comtaut ten tterfhnize Tan den heer W r o KRAAN aan het Jaagpad b d Brug E No 46 op WOENSDAG 14 DECEMBER 1898 amiddaga ten 19 nre TAV BIK INBOEDEL hoofdzakelgk beataande in BEDDEN met toebehooren STOELEN TAFELS KASTEN VLOERKLEEOBN KARPETTEN MATTEN GORÜUNEN HORREN SPIEGELS UURWBRKEN LAMPEN KACHEL met toebehooren ORNAMENTEN STOVEN PBTROLBDMSTELLBN HANDWERK KOPER BLIK IJZER VERLAKT OBOP enWlT AARDEWERK RIETMATTEN enz TOOHTS Een Geit wat Hooi Aardappeb en Steenkolen BRANDHOUT TAKKENB033BN s Morgens afgenummerd te zien Nader onderricht bg Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinnan Aanbesteding REGENTEN der beide Oasthoizen alhier zgn Toomemena op MAANDAG den 28en NOVEMBER a s dea aTonda ten 8V ore in het BI fJmtluirina SaitkmU AAN TE BESTEDEN De Levering van BUST QOBT BOEKWEITEN HEEL BOEKWEITEN QBDTTEN 8TBOOF ZOUT OBOENE ZEEP WWNAZUN SDIKEB voor bet Jaar 1898 De Toorwaarden Tan aapbeateding en lerering liggen Tan 22 NoTember af ter lezing in het Qaathnie alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrgTingsbiljetten worden aldaar in een gesloten bas ontTangen en kannen belanghebbenden bg de opening daarran op dag nar en plaats bOTengenoemd tegenwoordig zgn Regenten Toomoemd D BOOGBNDUK VooratUr A W ROBS S r an Een lekker kopje thee kan men zich Terschafbn door een proef te nemen met de üowtA Xhee de grootata Indische onderneming werkende mat 450O personen De BA8AH THEE is Tarkrggbutr in Tenegelde dooaen Tan Vi 1 benkend tegen 1 19 en 91 CeM per ent bü l m OUI Ueiveji k i fitsèi W ll laviiTin teen JKsht Well Bhwmitirt LaaMfipyHB kortom yil Is w kei luk ana aaa ta wandee tofan at Mt 4as sissèi b lldar luds ib Kis U oi 7t Mt 1 26 i lias TMnaii4 ia 4e sMiets kpaHukeu tu by r lAiaktsT t O tl Bottaidam Te GOÜDA bg C LUQEB Apotheker Markt en b $ WOLFF fc Co WeathaTen 199 HEDENAVOND ÖPEING i Tt De Goedkoope Rïjwielhaiider en Repai atie Inriehting Lange Groenendaal I 23 Nog één week is inen in de i lot zeer veel verlaagde prijzen in te koopen Prima STA LWASEII waaronder eeu Eaonue gorteeriag ZAl M SSEN JAi ROKft Korle qroanendaal I 199 200 SPECIALITEIT IN ST AALf AREM GEREEDSCBAPPEH TOor alle Takken iimSHOUDARTIKELEN Figonnaag en KeHsDijgereedscliapp alles nitmnntend TOor Si Nicolaas Cadeaux brevkbahben ANUSSIllRER I TOOK Qoedkoope en soiakelijke ANIJSMËLK in Doozen waarrui de inhoad roldoende I ia Toor 5 titor Melk per doos 0 tS f 2 D MiEBIES i 1 DROGIST Kleiweg E 100 L S KEISER Korte Tiendeweg MAANDAG 21N0VEMBBRbegintdealgebeele UITVERKOOP wegens vertrek naar elders ran Mannfactnren Witte Goederen Veeren en Kapok Bedden Wollen en tatoenan Dekens Hans en Jongene Jaaaen een groote partg Pellerine Jassen Mantels zwarte en geklenrae Japonstoffen een groote partg Wioter Artikelen Zgden en Liüiensobe Kokken Kamgaren en Bnskiascbe Pakken Zwarte en Qeklenrde Doeken Karj pettea IjOopers Tafelkleeden Servetten Tafellakens Linnens en Kepers Luiermand Goederen Nachthemden Pantalons en Bokken epz enz Ai deze Goederen moeten einde Febrnari nitTerkocht weaan Bet HUIS Tan alle gemakkan Toorzien ia kalf Maart te aanraarden Oe Winkel zal geopend zgn Tan s morgens 8 nnr tot saronds 10 nar Ooaderen orden niet op zicht medegegeTes L KESnt Korte Tieideweg Gtadi SIG AREN MAGAZIJN Wilhelmina Hoogstraat 110 Aanbevolen Merken MTRELLA 2 Cent LA MABCA 2 i EL8IQN0 3 BAHIA 4 SATDRN 5 Aanherelend A e DEN HERTOG Bargers Aeatène is het best en goedkoopste kettinglooM RIJWIEL Vertegenwoordiger J O DE RUITER Gouda St ICOLAAS yaji Te ZAAL CONFISEUR TIJEFMEKT H 67 is fijn gekruid enmet Zilver bekroond uTvAN 71LZEN Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk mcnrreerende prijzen Muisjes Rook vlee§eli ax 6ER0Om RDNDERWORST BIJ J P van Leeuwen Helzerstraat Goeile en goedkoope rieetehhmueerij FIJNE PUNCH BIJ Slotemaker Co U STMISIOTESU DE TREKKING BEGINT Maandag 21 November a s LOXJEX en gedeelten van LOTBS zgn te bekomen tan kantore Tan de Collectenrs A C C08UN Oonwe G 9 bg de Vischnuukt W i U Tix DISSEL Oonwe C 217 Geeo mooier en doelmatiger BAK EEN Portret of Yergrooting in prachtige Lijst van het Fotografisch Atelier STUDIO GOUDA FLUWEELEN SINGEL 582 St IXICOLAASFEEST 0NTVANG N eene groote aortaering aSPxaclitTxrexlcen I xen teaa boelceix LUXE DOOZEN POSTPAPIER KINDERSPELEN POSTZEGEL PORTRET PLAKen POËZIE ALBUMS en Tele andere LUXE ARTIKELEN alles zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeaux Mg tot een bezoek beleefd aanbcTelende UEd Dw Dienaar ALBs JONGEJSEEL Baekhuidel en KruklierU OotthaTea B 78 IMJDA H Visitekaartjes in pracbtTOl Étui zeer gesehikt St NICOLAAS UADBAU tOoedkoopite en tolledil adre voo Vervoer van Inboedel aoowel binnen als buiten de stad met gealoten wagena i bg A QRAVE8TEIJN Oude Qouwe AUeneorM tegen Trantport tchade venekerd Een doelmatig CADEAU toot dit Fent U in alk huiagezin roorzoker een goede NAAIMACHINE velk Artikel in groote keuze in mijn Magaiyn toerhanden ia Verkrijgbaar tot biliyken prjJB det verkiezende op afbetaling kostelooe onderricht en sohriftelpe garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper oen aardig SOUVENIR aangeboden A LElWEfVISTElfV GOUDA Kleiweg 49 miuil i NIEUWI IIEIJWI GKSCIIIKT VOOR UachtHcliten Koffie en TheelichteiL Welke 4 i uur branden k a i en e uur brandende Ik 3 cent per itnk Benig Agent Töor Qouda en Omstreken IZyiAK GAT8 Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft biervoor geen Olie geen Olaaaje IIII Alleen een luoifer aaniteken Is noodlf Oeheel londfr gevaar voor brand ali ook londer reuk SV D ABBEZ ordt de Blr Walter Scott fsn Zuid Afrlks MomlUr Admèuir Tusschen berg en zee De familie van den Ziekentrooster De strijd om recht Aan Taielbaai s strand Voor land en volk Zwart en wit Een Vader des Volks Macht en recht desiao Onder de vierkleur Mooi Annie David Malan Liefde en plicht door D AHBEZ Bik met 3 platen BoTsutasaile II boilrin ronitn de Zald Af lkaaiiBChe Hlatorle BlkUotbMk Hrt lija Terbalon nit de r ke hiitorie vio Kuid Afriks m een roauntiieh kleed goetokea verkslsa dis eeo groote obarms hebbee oai onweentaADbur boei n ea om mst bewondenag rerTullee roof d n begaafden sobrgrer Deze boeken z n ook niloeoiend geachikt om aaa jongens en msUjes in bsndea te geren bet i degelyks gezonde teer boeieods leetuur die sender eenigeo twijfel esa saawiott ia Mk geslo nsg gesoemd worden De gebeele urie dezer boeken beetaal Bil II dealen Do prijs i Ua per 4eel sa 1 M gebonden in rood linnen atempelbsnd Wie eobtsr ioteekent TOor de gebeele Mrie wsarrsn tbsns 7 eb in 1899 nof A deelsn TerMhijnea beiaiit in die tves jut 11 of sleohti ongavew n oMiti par deel tnf mMMd tn f 135 gebonden Verkrggktsr bij slle bDekbaadelareo en by ds lia dscli Afrikaanselie Vitgeven llaatselia ppii T h JACQUEg DEBgSEAV ea CO AMSTERDAM Uoelenstraat 20