Goudsche Courant, maandag 21 november 1898

No 7741 Maandag 21 November J898 37ste Jaargang mimm goürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a V m rf Vif iï ccff Ï1 V r T V t rw ii L m i D E M1 S AIS 0 N S Telofora Mo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letter wordeq berekou naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alionderlyke Nommers VUF CENTEN 81 Voorhanden prachtig assortiment uitsluitend zelf geconfectionneerde h HlDIREN ii JONGEHBEBliN OEH AISONS in groote verscheidenlieid van kleur en alle bestaande maten van af de goedkoopste tot de fijne qualiteit iMele bediening Scherp concurreerende prijzen Yerkoopt è Contant zonder korting LOUIS BISSCHOP in Kleine en Luxe Verpakkingen zeer gesckikt voor St NICOLAAS CADEAUX fce l n4 St I ICOLAAS A § 01¥DERDiiG is de St nCOLAAS ETALAGE weer in orde KÜIM VOORZIEN VAN PRACHTIGE gevulde Doezen sierlpe Cocolade Figuren van de beBte Ohocolide door ods self rerrurdigd Marsepijn en heerlyk Suikerwerk Ook heerlUk gekruld St NICOLAAS BeUafd noodlgen wlJ tot een bem ek u Onze zoo welbekende g oed gevulde BOTERLETTERS zijn weer dagelijksch verscli voorhanden J A VERHOEFFf SIGAREN Goedkoopste en Soliedste HEBREN E KINDER Gouda Wijdstraat A 411 W Speciale InricMing VOOR Kleeding Daar Haal if£e6reiÓ9 Sorhering êioffen Elegante UodeUen Lage Prijzen Stalen op aanvrage IN BET Schoen en Laarzen Magazijn JÊ B van TOITQEHLOO Korte Qroenendaal een prachtige Collectie toarm Wintarpanfoffek M varsoRoMM AANBEVELEND Gouda Dtok Tu A UlilNKMAN Ze HOOGSTBAAT Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN b DE RUITER a d Brng ten orerstaan vau Mr I MOLENAAR Notaris aldaar kÜ S PWoensdag J December 1898 ten 10 ure i morgens ten renoeke van de erfgenamen van den heer W V D KRAAN VAK HIT WOONHUIS Wijk E No 46 el ingericht teer goed onderhouden en ner aangenaam gelegen bg de Srug aan het Jaagpad binnen Waddinntm met annexe KOEIEN en PAAROENSTALLINO met ZOLDER voorts böbehooiende SCHUUR of BERGPLAATS met grooteu TUIN en EBF en een perceeltje flOOILAND alles aaneengelegen en groot 26 Aren 98 Centiaren Te aanvaarden en betalen op It Jannari 1899 Breeder in biljetten Te benehtigen 2 dagen voor en op de verkoopdagen van 9 12 nr s morgans en 2 4 s middags Nader onderricht bg den NoUris MOLEN AA B voornoemd f CüNFISEUB Mr I MOLENAAR Notaris te Wadiinxttm m1 bg Veiling en Afslag op WOENSDAGEN 7 en 14 DECEMBER 1898 s morgens lO nre bg DE RUITER a d Brug te Waddinxtitn publiek verkoopen UËT WOONHUIS Wgk D NoB 142 ea 148 aan de Zuidkadi te Waddiiumm in t peroeelen bewoond met SCHUREN en N GROND Kad Sectie E No 1289 ged groet 2 Aren 8 Cent Wekelgksoha huuropbrengst 2 75 Aanvaarding en betaling 16 Januari 1899 Nader onderricht bg Not UOLGNAAB genoemd jiUiW uiiiiuuuuii e Abanneunt roontclUag Donderdag 24 Kovember 1898 Vereenigde Rttterduiscke Tooietllslei LE OBAS HASPELS AM IE mmi Blgspel in 3 bedrgven Aanvang half 8 uur g Qewone bepalingen en piüns TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 19 November 1898 VERGADERING van ora GEMEENTERAAD op Dio dag den 22a November 1898 des namiddags tco half twee ore Aan de orde De beooemiag tan twee ied n vaa het stemboreau voor de erkieiiog van leden van de Kamer taa Koophandel en F bneken De beDOemiog van uen hd vno de Openbare GezondheidBGommiHie De snppleioire begrooting voor 189Ö van bet BestedeliDgenfaeis Het voorstel lot verhuur van gedeelten gorio leerde sgl aso de faeeren F Herman Fz en H H V d Wolf Het voorstel ou het grasgewas der vooreen wsndelpark siogekochte pereeelen in 1899 c q te verpachten Het voorstel om bet gebruik vaa het lokaal der afdeeling B van de Muziekschool aan eeoige vereeoigiogen op te seggeu Het voontrl tot regeling der bezoldigjo van den Gemeeute Arcbirari De ontwerp rerordeningen op de heffing en de iuvorderiog van schoolgeld op da MuiiekKhool Brbo Ahuacht Hft demes comit Arbeid Adelt alhier heeft reeds een 80 tal degelgke kleedingatukken vervaardigd voor beboeflige Boboolgaaode kiodereo der O L S Moge het streven van die Commissie dis zoo belaogeloos geld en tgd voor arme ki deren over beeft dcor allen worden gewaardeerd en gesteund NiBLWBUKBEK 8 d IJsEL Dinidagavond werd door de Cci6perotieve Vereeniging iu bet Café tde Zwaan c vau den heer G van Reeowgk eeoe vergadering gehouden Na bel lezen der notulen dis ooverauderd goedjiekeard werden deed de Secretarie eeoige mededeelingeu o a den nitslag van het onderzoek der opgezond u monUcri tan de laatete aanbesteding welke Vüor kennisgeving werden aangenomen Uit bet verslag van den toestsad der kas bleek dat was ontvangen f 3791 21 an nitgag veo i 3759 22 loodat het batig saldo bedroeg f 32 98 Besloten wsrd voor rekeningvao de vereenigiog een bascule met de noodige gewichten aan te echsSen Eindelijk ging men over tot het doen van bestelliDgen Opgegeven werd 16500 E G murwe Igokoeken 14000 K 6 Am Ignmeel en 30 fl L haver ScirooNuovaH Tot leden der Kamer van Koophandel alhier ign gekozen de heereo J Valk Jr B A Schrender en G Grenp ter wgl herstemming noodig is tusacben de heeren F B Hegewerth en H A v Baarn Den 10 December a s vertrekken van de lostrnctie compsgnie alhier 20 korporaalatitnlairin den eSectieven graad van korporaal uaar da verschillende regimenten vesting artillerie In velband hiermede zijn tegen den 13 d a V weer nieuwe volontairs tot vrgw llige dieuttoemiog opgeroepen Kbimpbm j d IJsBBi Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Maasdam door dl P van Willenswaard alhier OvDiwATBa 15 Nav De Oadawatersohe Usalob hield beden avond in hei hotel Doelen hare algemeene vergadering Met het bastunr mede waren 27 leden tegenwoordig De heer S Meger voorzitter opende de vergadering en nadat de notulen der vorige vergadering waren geleien en goedgekeurd deed de near F Jonker Idenbnrg penningmeester rekening en verantwoording over 1897 1898 Da ontvaogaten bniroegen f 312 111 de aitgavan f 156 09 alioo a i batig slot van f 156 021 Door de heerin Th A Thi r F A Moerei en M J de Lint werd de rekeuing nagezien en accoord bevonden De voorsitler dankte die heeren voor t gedane onderzoek en bracht mede e u woord van dank aan den penningmeester voor zyu richtig babeer Aan de orde wa de uitloting Ctt aandeelen van de geld eeoieg 1890 aitgeloot werden de nummers 35 46 50 67 78 De heeren F J Idenbnrg J A Verhoef O v d Horst H Reneman en H T Verhoef die alt bestaursleden moesten aftreden werden alle vgf herkozen en lieten zich die benoeming welgevallen Met een woord van dank voor de betoonde belangstelling sloot de voortitter de vergadeiiug Vlxst In de veri aderiog van bet waterschap Den Hoogen Boezem achter Haaalrecht op Dinsdag 15 Nor l alhier gehouden is de begrooting voor 1898 vaitgesteld op f 14 483 00 in ontvangt en uitgaaf De omslag is vastgesteld op f 2 75 per H A BiEVWUK Donderdagavond hul de tweede byeenkonut in dit seizoen plnte van het Leesgezelschep alhier Als spreker trad op de heer C U Hille arts officier van gesoodheid 1ste klaise bg bet O I leger met eens Isiine getiteld vlets over ludi waarmede ZËd het geselschap zeer boeieod wist bezig te bon en Na de lezing werden nog eeoige bgdragen geleverd waarna deze bijeenkomst werd gesloten BINNENLAND Dr Kayper bezocht 27 28 en 29 Oct de Bollandsehe kolaoiSn te Oiaod Rapids en Holland Mich en in de daaropvolgende week de Hollandscha nederzettingen te Pèlla eu Oranje Cily in lows Op alle deze plaatsen sprak hg naar de Standaards bericht voor een groot publiek en bezocht er alle hooge schoten eo colleges bg welke gelegeobeid hg overal de leerliogeo en studenten toesprak Te Hollend eindigde het beioek met een eeremaaltgd hem door de kolonie aangeboden De week vau 6 13 Nor blyft bg teCbicaKO waar hg 6éa meeting voor de Hollanders zal houden in Englewood drie lectures zal geven aao de Mc Cormiob College en eéo aan de üoDgregalationist College Woensdag biedt de Holland Clob hem een eereniaaltgd a n Te Soheveningen vernam men dat een ontwerp van wet betreffende de haven te Scheveoing reeds in bewerking is In de kiesvereenigiog De Grondwete in Den Haag wordt eens statutenwijziging voorbereid beoogende scherp te doen uitkomen dat bare beginselen o a gericht sullen zgo togen de nitbreiding der Staatsbemoeiiog op sociaal gebied Men wenscht o a in het rsglsmeni nit te drukken dat niemand recht kan doen gelden op srbeid of op onderstand Verplicht korkgsao I BlgkenB da ingekomen rapportea bg de inspecteurs der versohillsnde wapens ia men van eenparig oordeel dat het verplichte ksrkgaau zooals door de slgemeene Synode der Ned Herv Kerk wordt voorge taao niet is aao te bevelen wordende er alleen dan ant geaien in het kerkbezoek wanneer dit geheel uit vrgeo wil geachiedt als tot heden hst geval was Gemengde Berichten Men schrgft uit Wsgeoingeni Da arbeider die Woeasdagavond door de Oosterstoamtram op den Wageningschen Berg werd overreden en gedood is gisteren na langdacig onderzoek door da politie herkend te zgn M Timmars uit Ophsosden ongahowd raio 80 jaar oad Hat gelaat wu zoo oaherkenbaac verminkt dat de identiteit nit de klaaran moaat wordao vastgaaleld Bg de reohtbsak te ürooiogen is een eisoh aaniüiogig gemaakt om den oudsten inwoner van Nederland den honderdentieujarigeu oudkoopvaardgkspitein Boomgaard onder onrateela te stellen De onde heer verzet er siol tegeo Man meldt nit Bsarn aan het U D i Da Vont vog Beotheim besfl jagende in de omitrekee een been gebroken Dr GreydanuB verUeede de eerste hulp en vsrgezelde den prins near Apsidoorn Ds sDordt Ct bericht dat de heer Kluit gemeente ontvanger van Mgnsheerenlaod door de reuhtbaok te Dordrecht en na verzet door den officier van justitie ook door hetgereebtsbpf ts sQravenbage buiten alle vervolging ia gesteld ter sake vau de hem ten laste gelegde verdaistering van gelden dier gemeente De twee Fransche hospitaalsobepen welke dienst doen om bjj ds kabeljauwviischsrgen hjj Newfooudland en IJsland zgn in Frankrgk teroggekeerd om te orerwioteren De 8t Pierree bezocht op twee reizen oaar Newlouudlaad 250 chepen De geueealieereu bebaliileMau aan boord 17 patiSnlen die aan een ernstige ziekte leden of een ongeluk hadden gekregen eo gaven meer dan hooderd gratia coosclten De kspelaan verdeelde een paar dnisend brieven onder de ichepeliDgeu en zond er 967 voor ben naar Fraokrgk Eu het schip bracht 22 invaliden naar huis Ds St Pan t bezocht bg IJsland al ds Fransche schepen in de baaien en fjorden Dsa Zondags wsrdeo godsdienstoefeningen voor de visicbers gebonden er werden amusementen voor beo bedacht en tg hadden het vrge gebroik van boekeo en schrufbehoeften De stoomboot Zaandam Utrecht welke dezer dagen door aanvaring met hel stoomschip Norma in het Noordzeekaoaat zoak i gelicht en ia bet droogdok te Amiterdam opgenomen Een man en vrouw ta Koewacbt verkochten buD varkentje De vrouw stak een biervoor ontvangen bankbiljet vsn f 25 tossobsn haar kleeren ging de koe eten geven en daarna het geld willende wegalaiten kon zg hoe ook gezocht werd oergeos het papieren gsld vinden Veraioedelgk is het briefje tusacben het voer van de koe gekomen eo heeft dit beest de f 25 van de meosoben die hard voor han brood moeien werken opgegeten Maaetricht bezit een balangrgke voorhistorische vetateening van eau schildpad Cfaelonia Hoffmanoi gevonden in 1862 in de steengroeve e Caone Belg Limburg eu aan bat voormalig Koninklgk Atheoeam Ie Maaetricht ten geschsoke gegeven door den secretaris dier ioalelling den heer Capitaiue Deze versleening opgenomen in de wetenschappelgke verzameling van bet kabinet der H B S te Msaitricht is een der merkwaardigats stokksg ter wereld Wglen dr Winkler van Teylers Mnseam te Haarlem zegt van haar in gn werk over de oasiele schildpaddsn dat een paleontoloog haar den eerstso keer niet zonder een zekere ontroering kan bekykeo Die stok nn verkeert in een toestand van ontbinding De zaod teeu Maastricfatscbe mergel waar de schildpad is ingesloten zuigt de vochtigheid der Inchl in sterke mate op bg vont bevriest hst water eo verbrokkeling van de mergel is daarvan een natunrigk gevolg Volgens dr HoSmans zon de cbelonia aao baar lot overgelaten over een jaar of tien voor de wetentchsp totaal verloeeo zgu Hg raadt dan ook de toepassing aan van de door den heer Soontt eerste preparator van het Kon Hoseam van Nalanrlgka Hisloris Ie Brnsael voorgesUlde bewerking wsardoor zoowel ootbiodiog vtn het stok wordt tegsogsgaan alai ook da nog in niargal rarKholan l gnudMlii van het voorwaraldlgke dier blootgelegd aoadan worden De aaak is bjj des gemeantaratd van Maastricht aaubangig Deze wil nu wel in dan ain van den heer Iloffmaoa beeliiil n doch de herstelling ter plaatse Isten geechisdeo om da kans op beschadigiog bg hst varvoer ta voor komen VERSCHEIDENHEID De airts wearvoorspsllsr Rudolf Falb beeft kgn baviodisgeo over de eerste helft vaa 1899 openbaar gemaakt Zfi luiden niet Iteer gunstig Jaeaari gesft vont en sosenw in den beginne Met dea 12de komt echter Bscht weder tot het Itattt dezer maand Dan weder stggeode vorst tot hall Febrnari gevolgd door dooi wsder maar ia t eind der maand komt veel sneeuw Maart heelt een kond begin en een warm einde met zware regeok en overstroomiogen April krggt eerst soeeuw dao vorst ten slotte warmte aat onweer Mat aal zeer treurig agn eerst var andsrlgk dan kond lelfi mat entenw iwara regenbnian in het midden Joui laar nat wolkbreuken eu overstroomiogaa Deo paraplaie verkoopars aal het dus voordeelig gaan als Falb een ware profeet biykl Ie zgn Een inktfabrikant ergeas nit da Rgnpro vinoitin beeft door aso annoaoe in enkele dag bladen de verliefdheid van jon e liarlon door oltrapraotisobs raadgeriogen eenvoudig geprofaneerd Hjj brsogt eeii inkt in dao handel genoemd naar da bekende Griekiobe toopfoares iCirce die na acht weken laagsamerband van hst papier opdroogt en door geen enkel chemisch middel weer zichtbaar gemaskt kan worden eo dezen inki rocommandaart bg voor verliefdeol Is dit geen gevaarlijke aanbieding Een meisje dat van baar aanbidder da warmste verzekeriogeo van zjjn troaw op papier heeft ontvangen zal ala sg hem later aan sgne eeden herinneren wil onder zgn spottende oogeu niets kuuneo leggen dan schQon wit papier als by tenminste zoo boosaardig is gswoast eCirce te gebruiken Uaar ook voor anderen dao verliefden is deze inkt gevaarlgk Hoe zkl het gezicht zgn vau een schuldeischor die op een zekeren dag in aijn bureau op de sohuldhskeotanis de onderteekeniog verdwenen ziet Die cCiroe is inderdaad een booeaardig ioklaoortje Gelokkig ia er sen wapen tegen dit verraderlijk oodernemeu en dat is de pholografie Wg zouden derhalve allea verliefden en altau soholdeiMibers in overweging willen gaven voor taan bun mionebrhiveu ea hunne schnldbekaatenis eenvoudig te photografearen Een mianaar en een schaldenaar sollen leelgk opkgkaa als ondanks hun handig plannetje tg toch overtuigd worden van hnnoe baloftoo al is t maar op een pholografie I Iemand nam aao om op een 20 lai vnsgao steeda zolk een aolwooro te geven dat man elk woord van achteren naar voren kon lezen zooder verandering Hg volbracht dit voor iemand dia mat hem bet oavolgeode gesprek hield Hoe is uw naam Reinier En BW familienaam f Kaaak Boa haat aiva vroavrf Anna Hoe is haar familianiMi f Kortrok Gepaste namen de familianaam vooral rordl nog al eens gekeerd Maar hoc haal ow vader Otto En uwe moedert Ada Ik moet zeggen t ia aordig flabt ga ook kinderen T Nean Welka familisladeo hebt ga dan nog Navan Ho kaat da itiMU wiu gjj trooBt