Goudsche Courant, maandag 21 november 1898

No 7T43 Dinsdag 22 November J898 37ste Jaargang GOüMHE mium Nieuws en Advertentieblad vow Gouda en Omstreken TOefMi O S ADVERTENTIBN worden geplaatst va 1 5 regels a W Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatèmiiitte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMO n M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon e Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 86 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nomme VIJF CENTEN Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Brniven Borstlionig Extract Meiiamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H f VAW SCHAIR CO en Haaff Hoffineraders ft OO S Helianthe ie bet beste middel der wereld ft CO a Mallanthe geneeel Kinkbooet ft CO a JftoliantllO genoeet zoowel ond aU jong Co 8 Helianthe ma in geen haiegeiin ontbi eVen ft OO B Hellantlie iaat voortdurend onder SoheikondiB toenekl ft CO B Mollanthe kelpt onberroopolijk OO S Mollanthe i bBkroond met Eerediploma a ft OO a Meliantbe ia bekroond met Ooud Oo S Ueïlaathe ie beliroond met Zilver CC S HeUantbe ie verkrijgbaar in iaoone van 0 CU tO CU en fU bg Firma WOLFF k Co Wetthaven 198 ffoiufa 2 HXJi BJJ I 8 Kleiweg E 100 Qouda K H viH MILD Vaental B 126 te Gouda Stoom Zagerij en Schaveri J VERGEER GOUJOA LEVERT mumi mmum m lusten ook volgens op te geven Profiel Spoedige allevering Ifietie uitvoering Coneurreerentfe prljsen Tiutilnat Es welk opmmei Negen Droinmeli l ii toefellid ge Mgt dit o Tkder eea defti man wm wet WM tiij Ui e der 0 t lOQ mHn UD n uiet egKen i en wet waart gg op het icliiii wnrop ge loulaug dieuBt hebt gedaan t Kok Ën wat maakt ge t alft Cm nw brood te verdieaeo Netten Daar is niet eet O tb VarditAl Wat il aw gewooe eten Pap Jamiuer dat ge eeo trap moet afgaan om lo OW woning te komeo mear wat doet ge om beneden in dien kelder te geraken f JSedertreden Uw ironw ie liek geweeet koe ng te er nit toen ie de koorta bad Anne keek raar Daar krgg ik tenminits eeo antwoord dat wat langer ii dat ii een dobbeltje waard al ik het a eeoi g wat Eoadtge daodoeu Nemen Geel nu eeoi een langer lutwoord Zorgdet gg goed voor ow Trouw tgdene bare aiekto lieinier Kaïak deed Aana Kortrok tot negen lepei pep nemep Craio oor het ntwoord en toor de medicijn ij h er etellig teri ond van geoeien En wat WM toen baar aerete woord Ileddei Wie weet of ge geen betere dokter Toor baar waart duo dokter Mezger bad kunnen zgu Tut I lat Wat meent ge dat deze baar gegeven ma hebben Nepen Jniet No moet ik loggen dat Ik ïoer tevreden ben orer owe antwoorden Hier ia wat ge verdient hebt WAT ZOU IK GAAIINË ttIJK ZIJN I Wie onse lezore on lezeremen heeft deien nitroep niet dikwgls gedaan denkende dat bet f eld O gelukkig Jon maken i maar ook velen ie rgk ign weneohon juist t niet te ig maar eene goede gezondheid te hebben Wat geven de schatten dor aarde als men van s morgens tot s avonds Igdende is en dos van zgn rijkdom niet kon proHleeren Zg zoudon gaarne van hnn rgkdom afstand doen om de gezondheid te bezitten van een minder begunstigd medemettsch Voor geld kan men alle verkrijgen wat het hart begeert maar de gezondheid is meer dan schatten waard Wat hadden rgkdom en eer aan MejuffrouwC Beukers Broekweg te Lisse gegeven indienzg verplicht geweest vare een f a fcUCX V ellendig ziekelgk leven voort te slepen Zg had geen eet lust meer en zelfs een afkeer van alles pijnen door heel hat lichaam welke onuitstaanbaar waren Wat te doen Zg werd radeloos iiad geen Inst tot werken het leven was haar tot last Op toevallige wijze kwam haar eon courant in handen waarin zg een artikel las van verschillende wondervolle genezingen ook zg nam haar toevlucht tot het laatste reddingsmiddel n 1 de Pink Pillen van fr Williams en ziehier wat zg daaromtrent schrijft MUn hoogsten lof aan dit waardig geneesmiddel daar ik er door in staat ben gesteld a les te kunnen eten wat mgn hart begeert on hoegenaamd geen pgnen meer heb mgn werk kan ik met lust en opgeruimdheid verrichten U kunt mgn brief aan een ieder laten lezen en mgne wonderbare genezing bekend maken want het is en groote eer voor Dr Williams zulk wondervol geneesmiddel gevonden te hebben t geen geroepen is groote en weldadige diensten aan de Igdende menjchheid te bewgzen Nogmaals mgn hartolgken dank De Pink Pillen zgn de onovertrenelgke spierversterker zg hergeven kracht aau de zwakkeu en ign voor niemand nadeelig zelfs niet voor de delicaatst personen Gelgk allo goeds prodnkten worden ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een ieder geve dus wel acht dat er in t t ransch op het omhulsel staat Pilules Pink pour Personnes PMes du D Williamèf t Omhnlsel en het etiket lön van rooskleurig papier met blairwe letters Men hoede zich voor namiaksels Prgs f lh de doos O per 6 dooSen Verkrggbaar bg 8li4Biui Steiger 27 Botterdam eenig depothonder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Zear werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpijn neurasthenie heopjicht verlamming ataiie locomotrice zanuwsiekte kliernekte em enz Zg hergeven sohoone kleuren en handelen in alle gevallen van vonwakking bg de vrouw en hebben öp den man eene werkdadigo werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en bnitensporigbeden ONTTAllCiBll een Meuwe Zending aeei Qoedkoope eh A raa os Az Md TaiUeor Kleiweg K 7S 73a GOUDA Velèlthoim Mo Af Amsterdam üllotkrs Beurs van Vikrs se ie 7 6V 100 86 88 86V 97 88 I 88 X9 NOVKMBEt NzmaLAKo J rt Ned W 8 i dito dito dito 3 dito dito dito 3 lloMOii OU GouHl 1881 88 i Italii Insehrgviog 1889 81 5 OosTasa Obl in pspier 1868 8 dito la zilver 1888 PoaTUaAL Obl met coupon 8 dito ticket S 64 97 7V 10S s 101 SS 1 100 888 478 103 80 1011 198 14tV 100 98 IM 86 80 118 111 808 108 loov 41 6i UniUNO Obl BinneDl 1884 dito Qeoone 1880 4 dito bg Bcths 188 4 dito bg Hop 1888 SO 4 dito ia goud teen 1888 fl dito dito dito 1884 S SUHJi Ferpet eehuld 1881 4 TOSKIU Oepr CoDv leen IBIIO 4 Ge leening eeiiu D Gm leening eene C ZuiDAïa Eep V obl 18 6 Hstlco Obl Buit Scfa 1880 6 VaNlZBiti Obl 4 onhep 1881 AvsTzaDAM Obligetien 1896 S BoVTlaOAll Steil leen 18 4 3 NsD N Afr Hindeler land Arendiib T b Mü CertiSoaleB DeliMisticbappg dito Ara Hypotheekb pandtir 4 OuU Mij dor Voretenl sand e Or Hypothcokb pandbr 3 Nederlandscfao bsak aand Ned HflDdelmsataob dito N W k Pao llyp b pandbr 3 Bott HyiKitheekb pandbr 8 i Ulr Hypotheekb dito 8Vi OosTBNB Öjit Hong bank aand RosL Hypotbeekbank pandb 4l AMXalKA Equt hrpoth pandb 8 88 67 168 99 68 10 7 1S8 14 lO 8i i Mazw L G Pr Lien pert N Holl IJ Spoorw MiJ aand Mij tri Eipl V 8t 8pw aand Ned lud Spoorvegm aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1881 dits 8 iMUa Spoorwl 1887 80 A Eobl S Zuid Ilal Spwmü A H obl 8 Pol N Wareohau Woenen aand 4 Ktai Gr Bue Spw Mij obl 4 Baltisobe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwang Pombt dito aand 8 Ktuek Ob Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AüSHiaA 0 n Pao Sp Mij old 8 üh o U North W pr 0 a nd dito dito Win SI Peter obl 7 Denver h Rio Gr 8pm cort v a lllinoie Central obl iu goud 4 Loniav k Naihvilli Cett V4 nl Moiico N Spw M lohyp o 8 IM Mise Kama v 4pOt pref aand H N ïork Outaaio Si Weet aand I 18 dito Ponn Ohio oblig 8 118 188 81 176 808 lOB i 106 117 117 Oregon Oalif 1 e byp in goud 6 8t Paul Minn kManit obl 7 Un Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Line Ooi Ie hvp O 6 OkVkjik Can South Ohert v Band Van G Ballw It Na Ie k d e O Amiterd Omnibua Mij aand otterd Tr mKO Maat aand Nan Stad Anaterdam aadd 8 Stad Roiterdam aand S Bliollt SUd Antwerpen 1887 Slad Brussel 1886 S HoNO Thoiu Beaullr Ocielaoh 4 OosTBHa StaauTeenig 1880 6 K K Oost B Gr 1880 8 Spakjb Stad Madrid 8 1888 N D Ver B i Avb Spoel eert WINTERMANTELS JaponstofFen Velveteens met bghehoorende GARNEEKINÜBN Veeren Cols Pelterijen in mime kenze D S4MS0M MARKT CIOVD Unrgsrltlke Stand GEBORKN 15 Nor Klaarlje ouders N Polk en M Cal 16 Neeltje Antoinelta ouders J Schultz en N A Emeie Qerarda Geertroida ouders P H J Lafeber en ö tan Eist IV Pieter oudsre M J Beparoa en g Bozekrani Andriei oadeis F L da jiog en A de Boer PieUr ouders h Dekker en M J va Rijswijk 11 Johanna ll iia ouder H Blok en C 11 Bak OVERLEDEN 16 Nov J G Jürg 66 j C J de Witte wed A Koek 100 j 17 A Binnendijk hoievr van M O Begeer 34 i H Agtan 6 m 18 0 Koii ired P Hazobrook 69 j ONDERTROUWD 18 Nov W M Elshout en M Spee J Tognenbnrg an A Plomp M J Engelbregt en D J da Jo g M W van Roasnm en N van rk APVERTBliTIEN St jXicolaas WEDBB ONTVANGEN een mime kenze Kinderspeelgoed HDI EOIIDEIJKE ARTIKELEN ENZ zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeauz Voor bet aanstaande KERSTFEEST x eratSoomversierittgen n kaarsen Aanbevelend lej L BE JONG Lange Tiendeweg D 36 Openbare Vergadering der Afdeeling GO0DA m den NEDGRLAlSCflEN PROT BOND OP Dinsdag 22 November 1898 des aronds ten aar in het Kerkgebouw der RemonatraniBche Qemeentc Sprekende Heer J VAN LOKNEN MARTINET Em Pred te Amtr foori OlfDBRWaRP De Goyienst ea het penkar leven Totgang vrij Namens het Bestuur T CREBA8 Secretaris Slemppoeder WOLFF Co HAVEN 198 TE llUUil aaHgebodeo Een PAKHUIS SOHAIE SCHAIE SOHAÏK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SOHAIE SCHAIE SCHAIE SCBAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN mot OPEN TEKREIN gelegen aau de Hootmansgracht en + groot 250 Q Meter Te bevragen onder No 2463 aan het Bureau dezer Courant Voor Ht NI09t AAI § ONTTING M NlinWE WDIOL il4KKT 70 eene ENORME KBUZE rNfeeim bgzonder geschikt voor CADËAUX HËERGK DASSEN strikken Zpen Cachenez Handschoenen Dames BoeMlaars Zakdoeken in fraaie Doozan amcsBooróen 9nStriRj9a Bonte Moffen en Kragen Kinder Bontjes Wantjes Doeken Kapers eni enz hoote Keuze Lage Prijzeiie Aanbeveleud Ü B St Nicolaas Ontvangen voor CADEAUX een prachtige collectie gemonteerd met NICKIflL lüsmode ALBOID Vernickeld Brittannia Metaal r r SOOS TIENDEWEO 59 Er biedt zich aan een fatsoenlijke van goede getuigen voorzien Adres KORTE RAAM No 91 MT BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterPantoffelê heel flju en goedkoop HaerenDames Damesen Kinder ViUxool Pantoffel in alle prgzen in het Noordbrabantach Schoen enLaarzenMagazgn Kleiweg M 30 tegenoverde Kleiwegateeg Het beste Adres foor alle soorten Schoenwerk ReparaUèn enaa gemeten werk Aanbevelend C SMITS ZIE DE ETALAGE A BOBMAN Moordruht i C RATELAND Botkoop B V WIJK Oudtwatar M KOLKMAN WaddtMnem n ROLLMAN Bodigrarm PINK8B Niemerkerk a d Umi WÊÊ BtitentoBdscli Overalett D mioittar preiideDt Dopoy beeft een ODclerhoad gebad met de miaistera Lebret ds Frejcioet en Guülarc ter uk tu kspitein Ortijtas verbiyf op het DaiTeUeileod Volgeofl de tladépBodnnce beige beeft de regoering baaloteD het reglemeot wasraaa DreyfoR onderworpen is ie w zigea de baiting aal Toortaao iederan dag renige aren mogen wandelen buiten de pallnade op eeo gedeelte TU bet eiland io dea omtrek van k q hut Lftbori heelt een langdurig ooderhoad gebtd met holooel Picqaart de directeur der gevangenia wm t r bij tegenwoordig V De Herald doelt mede dat wanneer Spanje niet weldra een berredigend antwoord geeft op da A menkaanache nota de afgeraardigden der Vereenigde Staten in da rredeicommiaaie hnn Spaaoache collega a eeo ultimatom fZollen stelleD De TÜandelijkheden zooden omiddeliyk wordeo hervat en worden ingeleid Idoor een militairo besetting der Phitippgnen I De Amenkasoschemioialerraad beeft Vrijdag Ibealoten dat io gten geval arbitragevooratel llen Kollen worden aanvaard Het schy ot inlloescben zeer zeker dat de Spanjaarden zich by de roorwaardoo betreffende de Philippgnen allen nearlaflgen De voorzitter der Ooatenrökacbe Kamer en de leiders der partgen bebben bealoteD den 25o November wagena bet gouden regeeriogBJubilé van Keiier Frans Joaepb een plechtige zitting van de Kamer te honden waarin de voorzitter een toespraak zal houden eo zal voorstellen het preaidinm to maohiigeD den Keizer de gelokwenaohen der Kamer over te brengen Op denaelfden dag zat ook t Heereohois een plechtige zitting bonden De toestand in Hongarye is nog ateeds EOrgwekkend Thans beeft de woede der Hon garen zifib gekeerd tot den minister van oorlog der moDarobie geuenial Von Krieghammer De Keizer bad bevolen bet Hentzimoan aaent dat een voortdoreode berinneriog wu aan de onderwerping van Hongarge te vervangea door een standbeeld voor de populaire kaiaepio Ë iaabctfa Dit beve wae ia Hongarge met groote iogeoomenbeid onttaogen Dankbaar erkenden de Magjaren de goede bedoelingen van hnnoen koning Het Hentzi monnment zon wordeo opgeborgen in den tnin van da cadettensoh ooi te Ofeo De minister vao oorlog gaf daartoe FEVILLETOX Gedenkscbriftea van een Gelukzoeker or AirmBAL DE VONDELDTd I aar het Traiuch UMI W NUTTBBS ♦ Weldra uU ey in een tlacre een huurrjjtuigv want ledert vele jaren bad eÏj reeds haar eigen equipage afgeaclisn £ en half uur tater steeg Louise uit en schelde aan bg het Tondelingen Asile Uier toonde sij dt verktsHog rsa Monsieur de Préaalx en voegde er in eenen adem bij dat eg wenaobte te verneoieD hoe groot de rekening van den langdarigen logeergut dien lü thans kwam afhalen wu en eiicble hem oogenbtikkelijk te sien Men raadpleegde de registers en vond er Tcrkelijk melding gomaalÉt van een aldaar aangekomen snigeling op den serenden Maart 180S beaevana het oorspronkelgka stuk aan den houder van wsiks afiehrift genoemd kind aitslaitrad mocht worden afgestaao verder dat Louis Annibal io het asile verbluf had gehouden tot cgn tiende jaar dat is te zeggen 1818 en toen wu afj estaan aan zekeren oaM r g lir te Ville d Avrj dte abaande op en vnicid door het inaemende uiterlijk en de goede manieren v n het kind lich bereid had verklaard vanUw voor s n opvoediag zorg te willen dragen Sa sadart had man in h t AsUa nlmmar neer iets b vel in aen legerorder sóó ovordreven zóó gezwollen zóó beleedigend voor da Hongaren dat de goede bedoeling van den Keizer er gflbeel door werd te niet gedaan De l oogaaracbe tinkerzyde acbuimde van woede Zg h eft eeu ioterpallatie aangekondigd eo is vaat bealoteo zoo baron Bauify generaal Kriegbammer verdedigt den miniater preeident een votam van wantrooweo naar t boofd te erpen Zelfa de Hongaarsche Hon red ministar baron Fejatvarjr erkent dat bet b alu t van den minister Vou KriBgenbammer wel in wat galakkiger bewoordingen vervat bad kannen worden Baran Banffj heeft onmiddellijk io de liberate dab eeo uiteenzetting gegeven van igo atandpant Hg beeft doen blgkeD dat bg bet vertronweo dei Keizers geniet en dat de geheele liberale part j aan zgn zgde staat Daardoor gevoelt bg ieb tfterk om ds bem toevertrouwde belangen van Hongarge krachtig te blgven handhaven Mocht de eiterate linkerzgde willen overgaan tot obatrnctionisme teide baron Banffy dan zal hy bet Parlement alniten en na 15 Janaari door miniaterieele lealaiten regelen wat anders langs wetielgken weg zon kannen worden vastgesteld Voor het oogeablik schijnt dit optreden van baron Baaffj ladrnk gemaakt ia hebben dooh daarvoor aaide aplitfliog in do lib pavtj kannen worden voorkomen wanoear de uiterste liokerayde onder aantosring van Franz Koasntb een beroep doet op de eigenliefde en de vader landsebe gevoeleni der Magjaren die onder zgn vader hebben gestreden voor hnn vrgbeid en thans door chaovioiitiscba demooatraties van Oottenrgksehe generaals worden gekraakt Want dit ia in deae gebenrtenia bet gebied waarop Kossntb sija itrgdmacbt zal pogen te vareaoigan v Hei kanloontliime beefi tnl te terdotea dm laataten tgd NHweljjki heeft het Tolk de wijsigingeu in de Boodawet goedgekeurd wa rbg een aniform bQrgertjjk ea ttrafreoht wordt iogeroerd dat bet kaotoaDftle recht ut rerraogeo of er wordt eeo wet Toorbereid waatio de eerite bemoeiing rao dea Bood met bet kaoloaoale oaderwye wordt oitgedrakt Qeraiojen tgd geledeo hebbea wg meegedeeld dat er io ouderwgskriogeD werd geklaagd over de volkssoboleD waar het ooderwije leed aao gebrek aao geld terwijl bet ichoolgeld te boog WB8 De BoDderegeeriog heeft on een oommiasie rag deiknndigen aan het werk getet die met 8 tegoD 2 itemmen beiloot te ad iieeren dat de Bond sabiidie zal Terleeaen aao de rolke Van bet oaderhurigc goval geboord Ij uise Toorzion van eeo brief ran den direolenr der Inrichting begaf cioh onverw ld op reis oaarVilled Arry Na enig soeken werd de aefaoolmeeater gevonden Maar ook daar zon Bjj haar loon niet vinden Ongeveer drie jaren gele lan was Annibal eenaklaps geheel van karakter en van gedrag veranderd In weerwil van alle pogingen die aangeirecd waren geworden om bem te stuiten op den kwaden weg bad hg zich aaogeatotan bij de ergstd deugnieten van het dorp Vervolgens na eoaigen tgd in waarheid de schrik der gebeele Rabnurschsp ge weest te ijjn allerlei lehaodaleB te bebben bedreven wu big plotseling volkomen verdwenen rik zon n niet eeas kunnen z gen voegde de schoolmeester er treurig bg of hg levend of dood is Ën eoo bij dood is ik sou zeggen des to beter want Ie rampzalige dien ik lieniad als oen eigen kind heeft eene lerenaw se aangenomen die onvermgdalgk moet nitloopen op de gevangenif zoo niet erger Louise vertrok met verslagen hart Tuasoken haar en de wereld was voortaan alles afgedaan sg bad met al het aai sohe volkomen afgerakaod Zg hoopte of zeggen wij liever zy weaaehte zalfa niet meer haar zoon terug te vinden nul TAX UT VOORVnmAiX aoMlm ea wfl tot een bedrag ran 2 millioan franUer jaar De toholen moeten aan leliere bepalpgeo oIdoen Da Bondaregeering ui in dexea geeat een wetaootwerp aameattttlei dat in de Bondavergndering Tan den Tolgenden tomer ui worden ingediend EaB der meeet belangrgke reanltaten aoo niet bit belaniriikstea van keiier Wilhelm i reia naar het Ooatan noemt de Londenaohe Daily Mail den meobtigeD atoot die daardoor gegt Ten werd aan de Zioniati cbe bowegiog wier ttretea het ia Paleatina weer in bet leeit te iltllea der Toden loodat daardoor ala het ara eeo laraëlictiaoba rolkarerboiiing ait Suropft aoa plaata hebban op groote schaal Gedanade ign verblijl te Koostabtioopel eo te Jernitlem haell naar het blad an een apecialen correepoodent rerneemr de keixer levendig over dit OBukbeeld geooofereerd met Dr Berls de liel en de atowkracht der beweging en ook met den Sultan de mogelgkbeid eenar nitvoering van bet plan beaproken Abdoel Uamid achgnt evenala Wilhelm bet atreven der Zioniiten aeer genegen te sgn Op het einde dar vorige maand ontfiog hij Toor de eerete maal een oommiaaie uit ban middeo onder leiding van Dr Berzl in ofSoiield andiSotie terwgl neat Wilhelm te Jeruxelem aan een Zionia iache deputatie zga TOlle aympatbie deed blgken met huo program Q0It Mail a tiet in deze Ofereenkomat van denkbeelden en aympatbiedn een niaaw bawtfa voor de vriendaehappeijjke betrekkingen tnaseben Keiaer en Sultan aean enkele godadienatige belgdenie meent het blad verder lal ich waaracfagniyk genoopt gevoelen tegen de rer weienlgking van het atreven der Zioniaten renet aan te laekenen daar de H Plaateen tonden verkleard worden ala ei territoriaal grondgebied Ook lloalaad en Frankrijk aondeo door tea vertrek io muea der Joden veeleer gebaat dan geacbaad worden en in alk geval geen plan tegenwerken dat voor da Joden qoaeatie die reeds tinde lang de aandacht van Europa batig houdt aao aoo gelukkige oploi sing vindt Verspreide IJericliten DHBYJrUS aUit vertrOBwbare broaa wordt aau de Indépendance beige gemeld dat gt nerBaI Mercier bg ign verhoor door de Kamer vso eiraltsken van het Hof van cassatie geweigerd heeft te antwoorden op da vraag of tgdans het proces vtn Drejfna geheime stokken in raadkamer vertoond waren buiten weten van Drejtot oi tgo verdediger Toen de vraag herhaald werd KUB TE DKEL Hoofdstuk I UIT WlTXE kkV DB LIPPRtf Het wu in de maand Juni van bat jaar aohttienkonderd twee en twintig De torenklokken hadden zoo aren negen nren dea avonds aangekocdigd Verstikkend heet wu het den gsoschen dag geweest ds wandelwegen rondom Parijs hadden gewemeld van volk dat in mnsaa nur baiten stroomde om een weinig frissohe laoht te soeken zonder deze evenwel te vinden Zelfa scheen de hitte nog ondragelqker te worden nurmate men Parijs achter zich liet De lucht wo g zwakr op de reuxeDslad die daar lag als een onmetelgke smettoven geen ademtochtjo van een verkoelenden wind wilde verkwikking brengen aao de zwsetende voorhoofden en aan de met bet stof der wegen bedekte lippen De tain van het Pslais Roysl bovenal die gednrendb den langen dag de tropische hitte hsd opgeslurpt gelrek in waarheid op een gloeienden oven En evenwel weerhield dit de wandelaars niet hem bg masu s binnen te treden onopboudelgk knmen nieuwe groepent zich in de breede lanen varspreidea Als bedwelmd schreden de wandelurs sprakeloos voort als in een swareo tot wellust prikkelenden wierookdamp die do zinnen benevelt de zanawon in beweging brengt het gevoel zonderling aandoet ni in een verdooving brengt gelijk aan dis van dea mtinsaschniver mu weelderige de verbeelding OBtitakanda navel eehfaa hen te omgeven en baa bleaf Mareiar aw gan Taoh had da regaeriog voortiende dat deae vraag geeteld ton wordea den generaal ontheven van de verplichting bat ambtagebeim te bewaren In de Maandag verMhgnende eartta afla ring van de gedenkschriften van Eslerhaif geeft de ublaan verslag van de door Bartului geleide instructie Natnurlük wordt dete rechter van instructie voorgeeteld ala in booge male onbebbelgk en oubillgk Trouwens op Mn punt slechts tegt Eslerhazy hebben de Dreyfaaarda met gelogen ik ben werkolgk de man la cboie geweest van den generalen ataf Daarvan coti hg het onbetwialbaar bewgt kunnen leieren Toen bg Picqoart heeft uitgedaagd geacbiedde dit op eaawijiiag ran dan stat welke ook voor getuigen bad gezorgd De inbecbienianeming ran Henry was een teeken voor hem geweest van omatandigheden diaiga vertrek weoacheiyk maakten Uut bet atuk van Henrj valsch wat wist ieder Ettarhuf lelf hed de gewoonte te leggen dat bat slechts kon opgesteld ijju door een attaohd militairo van Aovergne in de volkstaal met ons Kampen gelgkttaande Men beeft Henry tot lelfmoord gedwongen omdat hjj bindarljjk wae geworden en geraarlgk als met ta real dingen bekend ny is ten ofTer gebracht op het altaar ran bet rermeende staatsbelang en na Henry begrMp Esterhaiy ion de bentt aao kam koman FUKUUJK Iel a sisenhof ran Northampton heeft MN gisteren Bekeren Tomlioaon orertoigd van aeu poging tot bet doen ontvporen ran een snel trein bg Welliogborongh lot laventlange ge rangenisBiraf veroordeeld binnenland Iu de btieveu van een Uagenaar io da aMiddelb Ct a leest men Komt de Bcbevaningtcha bommanbaran M no nadat de provincie Znid Uolland lieh bereid beeft verklaard drie ion in de koiti n van da bionanbaren bg te dragen Ziedaar eene vraag die men my liever niet moet doen want ik sie geen kans om basr te beantwoorden Het votum van de Provinciele Staten beeft naar ik meen slechts eene negatieve betoekenis Badden te tich legen bet beicbikbaaratellen ran het abulpgeld tooala de Vlamingen teggen verklaard dan zoo daarmade tegelgk uitgemaakt tgn dat bet rgk de bears ook goaloten hield want het beginsel dnt alleau bet rgk de hand opent wanneer gemeente en proainda bet ook doen beet dal te veceiacben eano eoncinaie dia bg mg ecbtar too vaat niel aiaat omdat op dit als in oen zoeton woliuntigou druotn zacfatksas en onmerkbaar al voortgaande te doen inslnimeren Men teetdo niei men sliep raon aUapwandelde Men was nist meer te Par s men gevoelde zich in het verlengde Oosten als een bstooverd volk opgaande naar een dartel nimpheobanket deze nin wu het park van Daphne te Antiooh ë ParHs het vagevuur o den hemel verplutst mat verdoofde van nogcorte brandende millioenen bevolkt been en weer vlottende ats een nevel rondom eeo bergtop Kensklapa doorwuide een zwak windje den tuin Eea zacht van geaol ontsospte uo aller mond Aller longen verdroogd eo vsrachroeid zwolgen de geringe verkoeling met gretigheid in en gevoelden tich wonderl k verruimd ea si de geuron der bloe men en al de odeurs der dames worden op de vleugelen van hot langvorwachle briesje roortgedragen en als met oen tooveralag wu do verschroeide afgematte spookachtige massa herschapen In een woelige bewegelijke schaar en de tuin veranderd in een onmetelijken lusthof Maar weldra volgde een soort zinsvardooving op deze eerste gewaarwording van vsrtirbting Ron gevool van afgematheid van Inste ooze neorslaobtigbeid vol vao zonderlinge bekoriog eene onwederstaanbare n wilde neiging tot sinsgenot mukta tich meester van lichaam en ziel die het verstand benevelde en een vreemden toestand van onversobiL ligheid teweegbrengende wilskiaoht en rede maok teloDs osaakte WmétmMi0 é y