Goudsche Courant, woensdag 23 november 1898

IMo 7T43 Woensdag 23 November J808 37ste Jaargang J F CUIJPERS Westeinde 37 Amerikuosche ORGELg I ij tnsftQ letykich of drie miaadel Iwtaltng Tol eii rnirnmi courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken franco levering Gouda Groote keuze Ilnarpiaiio s Tdefeu n M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen j oote letters worden berekend naar plaatgroinrte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeMiMi Rs M De Uitgave dezer Courant geschiedt dtTgel ks met uitzondering van Zon en FeestdageBt De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers ¥ UFCENTËN Bericht voor de Scbeepvaari DEGOHlISSARiDEREORniGIN in de Provincie Zuid Holland brengt ter kennii van belanghebbeaden dat de teheepvaart door het toeleidingiktnail T D de tiouuieêlmlê te Mlphen wegene bet leggda van een G ASZINKEB op Woentdag 30 Moeember at van de mutrgemi a tof nHeriykdetaeend f uur zal zijn GESTREMD t 6ravenKage den 19 Norember 1898 Oe CommiuMÜ der Koningin Toornoemd ÏOCK Een ware 8chat TOor de ongelukkige alachtolïers der ZelfbeTlekking Onanie en gelie jae uitepattingea if het beroemde werk Dr Betau s z ELFBEWARIKG HollftndBche oitgaref met 27 afb Prüg 2 iralden Ieder die aan de rersohrikkelgke gevolgen van dene ondea Igdt moet bet lezen de opTecfate leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen hy hetVerlagi Magaziu te Lei zig Neaiaarki Si iranoo t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken hoekhandel in Holland H0LLAND8CHE AMSTERIIAIM Prginoteering i China Congo Stofthee 45 en 50 o Orot 60 66 Lekkere 60 Bouohon 78 Geurige ao Congo 100 66 i OntbütThee Namiadag Thee 75 Alleen Terkrggbaar bg i F H J van Wankum Ooathaven B 14 Stedelijke Qasfalsriek te GOUD De prija Tan het gas is O cent per M en voor Kooktoestollen of Motoren 47 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gosmeter Voor S en B liohtsasmeters bedraagt de baar 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week knnnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestollen ens tegen betaling van eenige centen per eek in hnur bekomen Lensrelt Nicolu nOFLEVERANClER Veeneslraat i3 den llaagf BROOD EN DEIDCUtllTFABttlEK LMCHEON BOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU BS chemiscke WissoherlJ VA 11 OPPENIIËIMEK 19 Kruiskade Sotterdatn Qebrevateord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit voor QOCDA de Beer A VAN OS Aï Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van plmDie mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienvste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geveridworden onsohadelnk voor de geiondkeidg Igans staal bewarlt NIEUW IIEIIVT NIEUft GKSCIIIKT VOOR NacMlicliten EofEle en TlieeHditen Welke 47t uur branden k 2Vi en é uur brandende è 3 cent per atuk Ëenig Agent voor Gouda en Omatrekeo IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Olaaqje I I Alleen een lucifer aansteken is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand ali ook Eonder reuk Ken doelmatig CADEAU voor dit Feeit is in elk haisgezin voorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keuze in mijn Magszijn voorhanden is Verkrijgbaar tot billijken prijs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en Bckriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden A LElWEWl§iTEIIV GOUDA Kleiweg 49 aV D AEBKZ wordl de Sir Walter Soott i n uid Afrik MoueUai Adcirtutr Tusschen berg en zee I De familie van den Ziekentrooster De strijd om recht Aan Tafelbaai s strand Voor land en volk Zwart en wit Ken Vader des Volks Macht en recht deeie Onder de vierkleur Mooi Annie David Malan Liefde en plicht door D ARBEZ Elk met 3 platen Boremtunde If lioekeD vormen de Zuld Afrlkaanscbe Hlstorie Blbllotheek Htt lijn verliilon uil do rgke hiitorie mo Zuid AMk io oen romsoliioli kleed goetokoo verhalen lio eoo groote obarme hebben ons onweentaBubaar boeien en one met bewondering vervulleo voor dea begaafden aohr rer Doie bookon zgn ook uilnemeud gnohikt om aan jongen en meiijee io handen te geven hol ie degoltjke gezonde leor boelende lectuur die londer eenigen twijfel een aanwinst in elk geiia mag genoomd worden l e geheels aerie doaer bookon beetaal uit 18 dealen Ds prijs is l eS r deel en 1 69 gebonden in rood linnen stempelband Wio oolitor intookeut voor do gehesie serie waarvan thans 7 en in 1899 oog doelen tersohynen betaalt in dio w e jaar u Of Bleohts ongevBor 93 oeuts per deel Ingenaaid en t 125 gebonden Verkrggkaar b j allo boekhandelaren on bl de HoUandscli Afrikaansclie Uitgevers Uaatscbappij v h JACaUES nsSSEAV en CO AMSTERDAM Doelenstraat 20 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN A CEITBA7EN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel ISpoedIgc aflevering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao S I 1 DtUmatlge door de nieuwste uitvindingen op maohinaal gebied verbeterde fkbrlestle on oitslaitand gebruik van fijns en fijnste grondstoffen garandccroi ten vorbnuker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevatenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud d r reep Btiketten Dt trma behaalde 87 Brorets al8 HoflererftMcler H Eere Oiploma s gouden enz MedalUfs een kewije van nitunntend flja fitbrikaal Eeeds 1874 chrcef de Aecademis national de Paris Nous VOO d Mmoms mi aMallle p nal re clatnae n aoniiiMratlon de Totr nwllMit ftilwtoatton d Ohooolat bonbons varle to to ukuarali g fabrikaat ia verkrygbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers eu üu ivMtegenwoordiger voor Nederland jHliu Hattenalelt Analerdam Kalverttraat 103 WÊÊmmmamÊÊÊÊÊÊÊÊÊimmmmÊÊm Gouda Druk ran A Bil INKMANk ZOON j F CÏÏUPERS Westeinde 37 Tevens heb ik de er m n geachte diëntélf te berichten dat de Heer VAN 08 Jbee f opgekowUm AGMMT VQor omdm té BfffU teveni rerzoekendo alle orderi direct aan mQ te adresseeren Ook aanvragen TOor temmiog Xicaw onovertroffen ïrof Dr Liebers welbekend niVV KKACBT IUZIB Allean echt met Fabriekimerk tot voortdnrende radicale en Hv H zekere genezing van alle zelfs EUH de meest hardnekkige leenuwJKnfl iektenf vooral ontstaan door Sk9 afdwalingen op jengdigen leeft Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid fïoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spgsvertering Onvermogen ImpoteDz Pollntione enz Uitvoerige proapeotnsBen Prgapor flesoh fl 1 ft 9 fl S dubbele Üèaoh ft 6 CeiitroiilDepdt Mutth v d Vogte Zaltbomniel BeputB M Clclmii k dio AmBtordam F llnppel s Gravenha i e J HalmmaDs ds JougJ üin RutUrdam Wollf Co Gouda ea biï allo drogisten TANDARTS E CASSrTO Gouda Turfmarkt 8PBBSKURBN MAANDAG DINSDAG DONDEKDAG en ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC nnr KOND AGS niet ORA DS UAOASIxfa Ou FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wil venoeken de Darnel die ona geilluatreerd mod album voor bet Wliit i l loan nooh niet ontvangen hebban dit t willen aanvragen aan I JULES JUJIZOTal Paria Hetielve wordt dan omgaand gratl aa fpanoo toegeconden Beelallingen van af SS Tanca vrU van afli kosten aan linia met B verhooging IW rf IUil ilMr I lliiiifcil 1 1 Ut AkoaBeiueHt VoontelUat Donderdag 24 November 1898 Vereeoigde Rotterdamsekc TooBcelisiCD LE GRAS HASPELS m BE mm Blgip 1 in 3 bedryven Aanvang half 8 h m Ê Gewone bepalingtn ea prjten VÜÜRSCHOUW BUKöEMBKSTëR en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen Io woteo dat het bij art S8 der Verordening op de Braodmer voorgeioi reren ondcrsoek la Woonhuizen en Gebouwen door Heoren Braodineettera eu Ouder Brandmoesters al w rdeu gedaan dvu 6en en 7un December aaustaando terw t de Naschouw bbI plaetB hebben don ISen on 14ea Deeember daaraanvolgende irordende d bewoaen of gebruikers uitgeuoodigil genoemde Hcoreu daartoe in itaat te stellou Gouda deu itn Norember l 98 Burgemeester en Wethouders ran Qouda R L MAUTKNS Do Secretaris BKOUWKR Bttlteplaodsch Overzicht De yzigiog van het reisplan an dea Duit achea keizer heelt ia SpaDJe groote feleuritelUug gewekt lUt bigkt dat da Daiibche geaaut te Madrid officieel aau den SpaaoicheD mlniator vaa boiteDlandsche xakeu het roor emen van deu Keizer had medegedeeld uni itreng iaeognitu de baveoatedeD Carthageoa eo Cadix aan te doen Eo io de oro tiDdighedeo waaronder Spaoje verkeert werd dtt Kiizerlyk bezoek zelfe lo de bofiiiiogao met bifidaobip all een daad fan iympa bie bej if mio verband gebracht met de Vndeionderhandel ogen met Amerika Voor het oogeoblik trachten de Spaanscbe o ader ha adel aan iyd te wianen eu de zaak te rekken maar zy zallen moeteo eiodigen met alles loe te geven wat de VerePDigde Staten eischep Waot het afbrekf n der ODderhaodelingoD zoo de regeeriog te Washiogt n doeo besluiten den oorlogitoeatand opnieuw iugetredeo te verklareo De atryd op de PUilippQDeD zoa wordeo hervat de Spaanicfae kusten zondeu worden bedreigd door eeo Amorikaaupch eakader £ a Spaoje zoo straks opuienw om vrede moeten vrageo onder nog ougaustiijer omstaudighedeD eo dan nog zwaarder eischeu moeten inwilligen Dat weet Sagaata ook we en daarom aal hjj tot dat uiterste n et overgaao Hg moet de eiscbeo van Mac Kialej aannemeD deaooods ouder protest maar by DÏamand zal dat gehoor vinden ♦ ♦ m In de vergadering der vredefcomm siie vao gistermiddag dienden de AmerlkaaGecbe gede legeerden eeo memorandonl in waarin zy weigerden een scheiderecbterlgke oitapraak aao ka nemen en aandriogeD op erkenning van de Amerikaantche toavereiniteit over de Fhilippyneo FEVILLETOIM GedeDksehrilten van een Gelukzoeker or MïriEAL DE VOinDELING Haar het Frantck IKK W KUTTERS Sedert het vallen van den avond zwierf een jonkman die in meer dan een opzicht de opmerkzaam beid verdiende doelloos door de mensohenmassa Tan Uoks naar rechts en van rechts naar links al naar de stroom hem moealeepte en begeerige blikken werpende op de verleïdelyke beeldengroepen die by overal on moette Het was duidelijk dat doto joukman hier niets zocht en niemand of nieta verwachtte te vindeD want zonder den minsten tegenstand dreef hp mede met tija omgeving in welke richting dete zich ook bewoog eu hoe onbestendig ze van richting veranderde terwijl het hem geheel onvenchülig scheen of hy zich van een of aader pont verwijderde of hetzelve naderde of hij de hoofdlanen volgde dan wel de slingerpaden insloeg Hü koB ongeveer twintig jaren tellen Hij was lang en mager zijn gelaatslrekksa bekroond door aén weclderigen zwarten haardos vertoonden al het regelmatige on zachte van het vrouwelüke type li n bleekheid dn doods en een air van miamoedigfaeid droegen er toe bij om zyn voerkomaii opvallend te maken zooder andere vergoediag dao een cbadelooi telliüg van twintig millioen dollar Zy gaven te kennen dat dik de laatste voorwaarden der Amerikaansche Regeering ign en brachten teveu deu wan cb buooer regeeriog over om een der Karolioeu te koopen voor kolenstatioo De Spaaohche g detegeetden verklaarden dat aU de Amerikaaen zich de plano zouder dë toestemming der conferentie da aouvereiniteit over de Philippynen toekenoeu zy met hun eigen handen het voorloopig vredesverdrag vernietigen Da SpaaoBche commiwarissen stelden verdaging voor im het aotwoort der Vëreenigdo Staken aan htto Uegeering te knnoeo mededaelen De a Temps bevestigt dat iagevolge een besluit van deu mioisterraad de minister van koloniëo last gegeven heeft Drejfua foortaaa vrybeid te laten om over het gedeelte van het Duivalseiland waar geeu boomeo groeten d i een uitgestrektheid van drie ü vier hectaren of byoa bet gebeele eiland tasschen acht en elf uur morgens en twee en vgf eur middags vry rond te wandelen Den overigen tyd zal hy in zyo hut moeten doororeagen De Agence Nationale spreekt bet gerucht tegea dat eeo lid van bet Uof van cassatie naar uyaoa ion gsao om Dreyfas een verhoor at M amen Hieromtrent ia oog geen beiliaaing gesomen Man ban het KVgt het Agentschap als zeer waarschyolgk bescboaweD dat het Uof van OKHsatle den baliiog biDneo korter of langer tyd naar Fraukryk zal laten komen In dtfl geval zou Dr yfn in de Coneiergerie worden gebracht eo niet lu de Cherche Midi daar hy na zyn degradatie niet meer tok bet leger behoort eo das onder de gewone rechtspraak valt De Uoogaarsche natiooale party breFt besloten ta eischen dat du voorloopige twaalfden zullen worden ait esteld q eerst de ontwerpen betreffende het Vergelyk behandeld zullen worden Weigeren de regeering en de qieerder heid in den Ryksdag om am dien eisch te voldoen dao zal de nationale party mek alle middelen het goedkeuren van de voorloopige twaalfden trachten ta verhinderen De regeeriug en de meerderheid zullen zeker weigeren en das begiet bet itelaelmatig verzet opoienw Daar evenwel Banffyditmaa blykbaar zoowel door den Koning als door de liberale party tot hak uiterste toe zal worden geeteaod en doB niet zal tarogdeiazeo voor bat regeereo met koninklyke beslaitao is bet de vraag of de oppositie haar eenig doel den val van den mioisterpresident zoo spoedig zal bereiken Ztjn blanke doorsohijnonde huid do Yoortrcjffe ijko fijnheid zijner lodomaten alles docd eeno anstocrati scbe afkomst veronderstellen die bynametzekorhcid aan t nemen wai Eu niettegenstaande was ellflode koude volkomen en langdurige ellende met nog veel minder gevaar voor misvatting te lazen in z n zonderlioge en havelooze kteeding Hg droeg oen geruite pantalon vroeger misschien liehtkloang geweest maar thans met honderden vlekken bemorst en tot aan de knie met modder en het vuil der straten beapat ofnboou gedurende de laatste twe waken zelfs de meest vuilste der Parijsehe straten kurkdroog geweest waren Een vest waarvan het ons onmogelgk ït de oorapronkeltke kleur aan te gevee bedekte zgn in jammarlgksD toestand verkeerend tinaeagoed Een zwvle jas met lange paudeu vertoonde aan de el eboc n en op deu rug don meest ondubbelzinnige kente kenen van rgpbeid voorde voddenmand Voeg bg dete weinig tchttteronde uitrusting een boed xooder kleur f vorm en oen paar havetooio schoenen en ge zult m toat zijn te oordeelen hoe akelig zyn hchamelgke tcïtianhnd afstak bg z n ellendige kleeding en geboel ta r eing Na langen tijd zich als gevoelloos us kabl n laten meeslepen door den levenden atreom vrriiei t l jeugdige wandelaar ougetwgfeld afgemat dcw het eindtiloos heen en weer loepen niet zonder eaite en na menige botaing met de ellebogen djH verdoofde dicht opeengepakte massa die halfbew teloos eo als onbewegelijk zich voortbewoog ale een klomp vicesch door een macht bulten hem om voortgaatnwdi de rjju der wandeUars keerde het Later pas zon de saak anders kannen worden U sommige muoioipiÜu ea gemoenteu giugen f ereu de belastingen op t brengen omdat Sh niet btj de wet waree toegestaan Zeker ia het dak de Uoogaarache oppositie thans nog jlMUrder bosig is het parlementaire sielf te omlermüuen dan indertyd da Doitscheis in Otfakeuryk Prins George vao Qriekenteiid is bg ago ikomst io den Piraeus door de vontelyke ilie de Minittera en de plaatselyke aotoliten ontvangen Beu groote menigte waaroor vete Kretenzer had zich langs den weg fcbsard en begrotrtte don Prins met veel rmte Da offioleele benoeming van Prina r a tok gooverneur van Kreta zal dexe Wfek aau den Koning van Griekenland door da vier mügandhedeo worden medegedeeld De Kvekenzera bereiden een groote betooging voor f Verspreide Berichten De geruchten dak Dreyfus terag al komen wordeo door verscheidene bUden vermeld Tusschen Kerstmis en Nieowjaar gowooolgk aeer kalme dagen zal men bim laken terugkeren s t do iSoleiU Volgens een ander blad is ar iu de gevangenis Cherohe Midi al een cel voor hem iu gereedheid gebracht De a Matin daarentegen beweert dat de faaer Attalin lid van bet Bof van Cas ati f naer hel Duivel iland zal gaan om Dreyfui te hooren Ëea bezoek der rechtere aan hek eiland zou zeker bet meest bijdragen tot een spoedige oplossing van de saak Vermeld vindt maa het berichk dat bg de deagdpryzeo door de Franicho AcÏMlémie nitgfdeeid er mu van 2000 fr is ten de I gevallen aao den deken der facaltcik an IJordoaux den boer Paul Stapler die naar men zich berinoeran zul dozen zoicer eou half Jaar ge cboricht werd wegens een rede die bg hield bg de begrafenis van zyn voorganger een orerknigd voorstander der revisie van t procai D lQs De Gauloi meldt dak Ëtterhazy uit Londen vertrokken ia dat men aan zyn laatste woning aldaar niet zeggen wit waar hg heen ia en niet week wanneer by kcragkomt Urbain Qohler zal voor het Hot van Atiisea gedaagd worden FllAKKaiJK Gisteren om kvmrt voor vyveo heeft een ver centrum van den tuin dou lug toe en begaf nch uaar de galerij dïe in ile rue de Vatuis altloopt Dozo galerij was een gszins minder druk bezocht o de vrgo beweging as er zoo niet gemakkelgk tenmiotlo mogelijk Daar bleef onso jonkman gahael tu gediehtea rerdiept atiUtaan voor de Stalage kast eenercomestibleawinket Op glazen schotels lagen geurige vruchtcu uitgestald onder stolpen zag hg fijne vlet scbsoarten kostbare viasohen op allerlei wgun toebereid benevens alle soorten van lekkerng en fleischen en flacons met heerlijke likeurea en stapels versnaperingen uitgedacht ten gerieve van lekkerbekken die vui ban maag bno afgod maken Al deze heerlgkheden beschouwende en achter de toonbank een baetdseboone en walpsch geoostumeerde vinkeljuffer bemerkeudo die met de rittgheid eoner gazelle ladders opwipte stolpen en trommels to rooraohija haalde of do slanke leest boog en wendde waarbij bare lange vlechten rondom hare halfoutUoote Behouders zwierden maakte de jongeling twee bew Dgen hartveriobeorend en sk Hg in hunne sobgnbare nietsbeduidendheid Ten eerste legde bij ds hand op de borst en liet 4Q £ bollen akeligen kuch hoeren I Yervolgens doorzocht hg achtereenvolgens al xüa tikken die van zgn jas vu z n vest van zjjn pi on Niet den m naten klank vai geld klonk hem be moedigead in het oor Hjj bezat niets meer KieU en bij leed honger Kn voor bem lagen bergen va stapels lekkeroyen rohrikkelyke ontploffing plaaka gehad in het bekende restaurant Cbampeaax place de la Uüurse Parys De ontploffing ontstond in een der keldrrs de gebeele zaal weid vermeld 4 moren acbeurdeo de bureaux van bet Agentschap Havaa dat boven hek reBtanruik hniak werden zóó beschadigd dat hak agentschap ie dadetyk heeft moeten o itruimen Uelukkig was wegens bet vroege nar bet reskanrent aog met met gastea bezet Niettemin werden kwea perauneu gedood eeo onde vroaw die voorbygiug en een vrouw die io bet reslauraot werk aam wa Acbk peraooeo meest tot bek personeel van bet reatanraut babooreDde werden min of meer ernstig gewond Men daobt aatunrlgk aertt aan een auarchistiaohen aanslag maar daarvan was gaen sprakeDe hottaliar waa mak een petruleomlampje aaar den kelder gegaan Let Ismpje was gebroken eo da brandende pskroteum had een groote fost sdrobot tn de lucht doeu vliegen Over de gebeele place de la Boorae vond man voorwerpen uit hht reataarant rondgaBliogerd Ëen begin van brand werd ganw gebluseht BINNENLAND Men meldt uit Detentan De heer jhr mr W B de Deanlort Dfiebergen ie door de libaraleo staaade biiUea de kiaiveresoigingeu caudidaal gesteld voprde Tweede Kamer De r k kieivereenïging hseft ia een Zondagnamiddag gehouden algemeens vergadering beiloteo t genorer de landidutuor van den heer Van Loenen Martinet geen eigen eandidaat te stellen mafr de caudidatuor vso den beer De Beaafort roove I mogalgk te ateaoan Bg bek afdee lings onderzoek van IToofdskak VIU der Staatsbegrookiog voor IBÜ J verklaarden vele leden m t groote bezorgdheid ie hebbeo kanniigeoomen van deze begrootiog wAarbg in vtrgalyking met die voor 1898 fiese belaogryke vermeerdering der gewone deftiDsieoitgaveu valt te oooatateeren Men had vertrouwd dat bg den tegeowoordigen koeatiod der finanoiëot vooral by dit hoofdstak der begrootiug en door dezen mi nister die bg de behandeling van Uoofdstuk VIII ten vorigea Jare zoo ernstig zyn voornemen dnartoe beeft te kenneo gegeven zooveel m elyk naar bezuiniging zon zyn gestreefd Nu daarvan niet is gebleken maakten verloheideae leden tegen deze begrootiag etnatig bezwaar Voor beiainigini middelAD werd o a ga en eeu rraaigevurmde linitd wnn gereeil zo hem lOe t roikeu in ruil voor een weinig geld Als met moeito onttrok eirh de ongrlukkige aan zgu sinsbef ooheling die het hem deed toesobgneu alsof een feet nhand de rensterruit wegnam zoodat hij de haid sleebta hsd uit ta steken om tegrgpen on zijn hongerig lichaam tot verzadiging te vuften met al de lokkem eii daar voor hem welk droombeeld slechts diouda om zgu Igden lo rerduhtitlen Hij deed on ge ttnppen Maar opnieuw en als in weerwil ran zieksalve bleef hij staan voor de schitterend verlichte ramen eenor uitstalling Ditmaal was het e n effecieobandel oen wisselkantoor Indien meu bem gadesloeg zon men gezegd hebban dat een of audore kracht hem aan de plaats gekluisterd hield Zgn oogon vergroot door de Inapannipg der beschouwing verstonden do rijkdommen slechts door venslorgtaa en dun Ijzergaaa beaobermd en tcbenea de schittering van opgestapelde goudstukken te weerkaatsen En inderdaad g insterdea ia groote gaz D bakken duoaten guinjea piasters ropüen muntsoorten van allo natiën van den aardbodem Het edele metaal lag daar in alle vormen in alle klearen io alle vortoheidenheden Het goud der mnntstukVeu was bier rood daar geel of groenaohtlg soms bleek dan weer donkrr Zilveratukken van r f francs met den baeltenia van Lodewijk XVIU nieuw van de Munt laj ia tallooie rijen opi tapeld m