Goudsche Courant, woensdag 23 november 1898

Eotlerdaia 4 4 1 8 U 7 l 7 61 1 40 9M 9 8 10 19 U 3 11 0 13 37 1 44 1 0 8 41 4 08 4 40 8 0 17 7 38 8 1 87 10 10 De DtreiaeasIlMi CapeUe 4 8 t 08 e w f 10 19 e f 1 4 e r 4 0 a 8 37 a 9 47 Ie ea Ie kl Xlk Nieuwerkerk 04 8 11 V a lO U t a Ê 3 01 f V 4 7 f 34 a 1 4 ff reiziger moet aioh Hoordreeht 11 1 19 e door ff a 10 48 0 8 08 F f 04 0 41 e e 10 01 ff bovendien Toonisn van I euda 17 l i 1 83 7 48 8 U 9 47 10 18 in 49 11 4 lt 8 13 47 1 14 1 09 4 01 4 14 10 47 7 48 I IO 10 07 10 80 een beirjjs i f 0 10 Ol Dl UTIIOattlas nras Ucndt 1 10 l 84 7 11 1 14 9 07 10 1 10 87 ll AA 11 10 11 18 3 30 8 17 4 13 6 10 08 8 l l 10 17 0 3l Oudew 1 38 ff ff n ll l T IO ff 43 7 3 f 8 08 11 13 ff 13J7 48 1 84 8 46 14 7 11 1 48 10 84 ff 1 rceid 10 41 ff 1 Utreekl 8 08 7 31 7 04 8 18 8 18 1 81 10 61 11 4111 83 1 14 8 08 8 60 1 04 4 7 3 S 89 11 18 U llj Ulreolll I ll 8 88 7 46 8 87 8 4 00 9 80 10 1 10 38 11 38 11 03 1 37 8 08 3 3 8 61 4 41 1 88 8 83 M 7 1 9 07 10 03 10 84 1 Woerden 1 49 1 3 1 08 9 10 10 88 11 1 11 14 8 47 4 10 0 1 7 13 n 9 10 1 11 1 14 1 Uudew 8 14 10 48 ff ff ff 4 34 SI Ooada 8 17 0I Il 9 81 10 8 11 10 13 11 C t 40 4 37 JO IM I SI t 4 10 14 11 10 1 dal da vroaw met meer recht van date voreeniging gelijkstelling met den man kan verwachten Met esn woord van dank aan Mevr SchookHaver voor haar acboone rede en met een a tot weeriienu aan epr en vergadering sloot de Voort de bgecnkomsl die vrg goed bezet wai Verscheidene dames haddan door haar opkomat higk ran belangalell ng gegeven Het planUoen wudt aan de hoede van bel publiek aanbevolen zoo slaat het op de bordjes in het plantsoen van onze ttad dat nu onlanKS eens mooie nitbreiding heeft gekregen look geachieden er in den laatslen tgd baldadigheden schendergen en vernielingen waartegen de politie voortdarend krachtig moet wakeo het gevolg van dit optreden ia geweest dut do politie dezer dagen eea aantal jongena op heeterdasd heelt betrapt wegene laakbeschadiging van het plantsoen onder wien behoorden een aantal jongena die de lessen volgen op de R H 8 alhier Het spreekt van zelf dat tan langer door de vingers tien geen sprake meer is en de daders stralrecbtetlgk tullen worden vervolgd Het is alzoo niet overbodig nogmaals een beroep te doen op het goedgezinde publiek om beschadiging tan het plantsoen te voorkomen ZwiKHzaDAii De heer A Roodhniien alhier i benoemd tot onderwijzer Ie Alkemads VERGADEaiüGVAKDAEENTERAiD i heer Dr fl IJSSÏL DF SOHEPPEB Ter visie Wordt vervolgd NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer g eschïkt voor de Sla i icolaas A 7an OS As Md Taillaur Kleiweg E 73 73o GOUDA THeplutum m ai Beurs van Amsterdam ülotkrs 88 DINSD IO 22 NOVEMBER Voorzitter de Bnrgemeester Do Voorzitter Ik open de vergadering Het nieuw gekozen lid van den Gemeenteraad de heer Donker ig bier op het raadhuis aanwezig mag ik den Secretaris verzoeken do heer Donker binnen te leiden Do Voorzitter Ugnheèr Donker alvorens uw lidmaatschap van den gemeenteraad te aanvaarden zgt n verplicht de gevorderde eedeu af te leggen De heer Donker legt daarop de gevorderde eeden af De Voorzitter Ik wensch u ten teerste geluk met het vertrouwen dat de kiezers in u hebben gesteld en hoop dat uwe adviezen zullen zgn in het belang van de gemeente Tegenwoordig zgn de bh Noothoven vanGoor Jager Herman Nederhorsl Hoogenboom Prince van de Velde van Galen van Itorson üellaart Krook Donker Deasing Vinaerliniren de Raadt a e g Afwezig de bh Straater en Jaspers Do Mtulen der vorige vergadering worden voorgiÉptoi en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Bg kon beeluit van 1 Nov 11 zgn goedgekeurd da Verordeningen lot heffing van schoolgeld op de bewaarscholen en op de Avondsobool voor Ambachtslieden en ia aan Mej F G Koch ontslagen onderwgzeres een pensioen verleend van f 180 Door Gedeputeerde Staten is goedgekenrd het raadsbesluit om de leaning hg regenten van bet liofi mansgesticfat in 1899 af Io lossen Voorts dot zgn overleden de beeren H Robberse en C vsn Duureu Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter Door de Commissie voor werkverschaffing is bg B en W een verzoek I ingekomen om haar weder een lokaal der werkvereenigidg of te staan B en W stellen voor dit verzoek toe te staan Wordt goedgekenrd Ingekomen 1 Een adres van Mej M C Slangen kennis B gevende van het overlgden van baar oom de lieer A van Dorst in leven regent van hel Beatedetingenhuis De Voorzitter De raad zal zeker dit overlgden met leedwezen hebben vernoqien ik stel voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen Aldus besloten 9 Ingekomen verschillende aanbevelingen voor tacainrea en wel dnbbeltalleo voor Lid der Commisaie voor de Stsds Mniiieksobool de heer M SPRUIJT aftr en de bear J 0 8CH0NKVKLD vjs oia OLOET Begent voor het Oatlhaia de heer Mr D N BROUWER allr en de heer H KAT8ER Regentes van bet Gasthuis bnitaogewona vacature door hst ontslag van Movronw Steens £ gnen Mevrouw L PORTIJIJN DROOOLEEVER na Joiio en Mevrouw DE JONG ScHoreiiaK Gewone vacature Mevrouw NOOTHOVEN va QOOB Bo st Vin LmBoio aftr en Mevrouw L POETÜIJN OROOaLEEVER D JollO Regant voor het Bestedelingeohois d fasar F HERMAN Fl aftt en da heer C 1J88EL8T1JN Regent voor de Volksgaarkanken de heer F H O van ITERSON aftr en da hear J M NOOTHOVEN va QOOR Begaat voor bet Hoffmansgetlicht da heer F H O va ITEBaON aftr Ulreete Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdienst 1898 99 Aangcvangeo 1 October TlJd van Greenwicb eODOl aOITIKDlIlilse nm eODSa lOITIKOlMiloe vane 11 11 11 18 II IB i ll 8 41 8 87 4 11 4 1 i l8 1 81 18 7 31 7 8 8 81 1 8 10 04 10 8 1 8 11 11 1 f I t V e 1 0 n IO ll 11 11 1 7 11 8 09 10 18 I 11 41 1 14 e I w 19 e I 8 18 door 10 31 11 1 11 81 Ui 1 80 4 4 18 8 18 10 40 4 10 30 7 0 l 8 0 1 1 1 10 84 10 4 II 80 0 18 1 41 8 49 8 18 8 18 9 01 1 84 0 48 OODDa DIM B 1 i S else versa 3 14 3 48 4 41 4 81 i K 4 O K 7 34 7 1 Il 8 4 10 10 89 a ff 7 sl4 ri iM a ffll8 8 16 1 CII ff a ff 88 ff a 1 39 door 10 83 r 3 43 4 II I ll 8 37 18 Ml 43 3 04 1 84 8 8 ll 10 11 11 8 T 44 8 30 1 17 0 33 0 7 10 14 ll K 11 18 13 11 13 81 7 48 8 41 11 80 1 8 8 1 ff I 11 41 1 198 07 0 08 ff ff ff f s II H ff l tt 3 11 9 08 9 48 10 18 10 44 11 41 II 1I 40 1 31 7 40 7 46 o ff 7 1 ff 8 14 ff 8 39 e U U II k X ISKTKHDaM tonde SI 14 9 8 10 7 13 10 4 11 M T K I ll I l 7 Anial W 8 01 9 0 10 1 11 41 1 1 00 37 1 40 10 01 11 37 Aiaat C 3 301II 10 10 1 03 UI i II 8 88 10 18 11 11 7 01 8 10 9 01 ll K 1 111 41 4 41 8 10 7 4t t 4Atas W 7 10 8 11 I IO 11 80 8 01 4 00 0 8 313 00 10 0 Ooada 8 10 1 11 ItM U ll tAt t1 4 7 4 8 4V 11 1 MD op h t groote untal olBeieno iA Lgu lle nnfim tsgeojroordig Ook konden de proiincule itn en zonder betwut worden opgebeten en wellicht ook èe pluterlpe tofen Wederom drong men un op de in telliDg eener eteaiacomaiinie tol onderiotk neer erentoeele beiuinigiogen yencheidene leden vroegen of het jnut ii d t een eigengk pUn toor de efdedigiog na Nederlind niet bettut en o htt departement nn Oorlog met dnt na Hirii omtrent de efentneele Terdedigiog ran one land orerleg heelt gepleegd Geiraegd werd of aan plannen tot herrormingen oozrr lerende itrijdkraohten wordtgewerkt en of op de indiening na een wete ntwerp reedt nitzioht kan worden gegeren Opoianw gef men te keanen dat iofoering an een etelecl ran legerorganieatie ali hetZwiteereche biet te lande wemchelgk i Betunden in bet Tertolg Tan eenige etifofiicierannaar de Zwitier ohe lernet ter beoordeeliag an dit atelael Terdiende atnbeTeliog merndemen Daertegenorer werd betooRd dat httbedoelde eteltel roor one land niet braikbaar ie Men meende elgemeen dat hy gelegenheidTae de leger rerce te Kenkom i gebleken ran een soodanig gebrek aan organiitereod ttlent dat daarop met nadruk behoort te worden geweien Men klaagde omtrent de onivanget ende behandeling der leden ran do Statengene nal en omtrent het rerroer van troepen datmen seer onrotdoende geregeld noemde Indienbet legerbettonr zoo rroeg men lich met grootebeiorgdfaeid af reedi tbane bg een lang Ievoren voorbereide revoe niet weet te zorgendat de epoorwegmaatuhappyen tgdig voldoendmaterieel voor troepentren port beechikbatrhebben welke znileo dan waar omataodigbedenvan ernitiger aard plotieling troepenvervoerop groote achaal noodig maken van zoodaniggebrek aan organiaatie niet de trenrige gevolgenknnnen tgn Bet inttetlen van een atrong onderzoek bg welke peraonen in dezen de aohnld beefi gelegen werd algemeen der nKgearing aanbeTolan Wat man vrg algemeen van gevoelen dat er gegronde klachten zgn gerezen orer de onvoldoende verzorging der aoldaten die bg de iobnidigiogafoeaten dienst dedon bovendien werd van veraobillende zgden opgekomen teg n de wgae waarop bg da bedoelde feeaten Ie a Oravenbage van de militairen tot handhaving der orde ia gebrnik gemaakt Men wenacbto te weten of in deze voorafgaand orerleg van den burgemeester met dt militaire antoriteiten heeft plaatt gehad De ichrgver der Brieven uit de Qofelad i da Arnh Ct verhaalt Jaren geleden wae er een Nederland ch miniater van fioaeciSn die aan een onzer dagbladen waarin eeoe beaobouwiog over bet belaatingtteleel met lange reekaen van ogfera had geataan deed vragen welke ambtenaar vai agn departement aan de redactie de gegeven had veretrekt die niet zonder eene groote indiecretie badden gegeven konnan worden Do redactie antwoordde dat ze de cgfera die de zeer gedt tailleerde opbrengat van eenige belastingen betroffen wel niet van aan ambtenaar van het departement bad ontvangen maar toch wel van het departement zelf daar an ontleend waren aan da memorie van Toeliebling Tan dit of dat Wetaontwerp dat korten tgd te voren door dan miniater zelf hg de Tweede Kamer waa ingediend Ooada 8 7 88 8 10 8 86 9 14 Moordrecht door 7 81 Nieuwerkelk 7 89 OtpeUe 7 41 fteltardsB 8 80 7 11 Gouda Zaveibuisen HoerkapeUe Zoetermeer Kegwaard Voorburg s Haga aHage 1 4 7 10 Voorburg l a ücetemeer Zegwaard i evenhuiaen Uoerkapelle 17 nonda 8 38 7 48 Twea predikanten voor den kanaal I Te Poederooien deed aich het aeldaame g val voor dat er twee ringpredikanttn tegelök kwamen om een preekbeort te vervnilen Gemeng de Berichten De SlaalMpoortrain nil Ulreehl diegiateren 10 25 aan het aUlion in Den Haag motet binnenkomen ia eeret tegen 12 nur aangekomen tengevolge van een gebrek aan de maehine op den weg toaaehan Utrecht en Harmelan De taaltrein uit Dnitacfaland dia Oen 9 20 V m nit Utfecht vertrekt naar Uottardam ia giateren nabg Vleaten blgven ataan wegene aan defect aan da machina Da treia ondervond bierdoor circa een oor vertraging Een feit voor de kroniek der merkwaardige jarea op 21 November 1898 pInkU man in verecbeidaa Haagsebe tninen nog good ontwikkelde rozen van den kouden grond Op het IJ tegenover de Handelakade te Amatardam ia Zaterdagavond een atoomaleepbool in ainvariog geweeet met een veeboot van de firma Bna te Haarlem liaaUtgenoeoUll ia in ainkenden toeatand door de aleepboot op het droge geial Hit vee Aard nog bglgda gered Rare vrger I Eenige weken geleden kwam zekere v S nit Boaaam bg den arbeider r d T te B ncTeld met wieoa dochter bg Tcrkeering bad enkele degen doorbrengen terwgl bg teveaazgo meiaje met de beogigke tgding verbigdenkon dat zg nn weldra io het bnwelgkabootietonden knnneo plaala nemen Door een pear beeren waa da aanataaode brnidagom namelgkall jachtopziener in België benoemd aan welkebetrekking een weekgeld van f 15 beaeveiiÉvrge woning verbonden waa Dal de arbeiderafamilie niet weinig in hara achik waa mal bet schitterende bowelgk dar de oodate dochter binnen korten tgd zon alnitan Iaat zich bagrgpen Het boete plaatajeaan den haard en de lekkerste beetjea werden roor dan aanstaanden aobooozoou niet te goed geacht AliOreoB te kannen trouwen moeatv S echter eerst eeoigen tgd in zgn ni uwe betrekking werkzaam zgo met welk doel hg rich in het begin van November op reia begaf Slechte enkele dagen later veraoheen bij echter nogmaala io den familiekring zijner aanataaode Maar welk een wederzien I De eertgda zoo vroolgke en lerenalaatige jonge man was met itomheid gealageo Door middel van een leitje moaat bij tga waderwaardigbedes mededeeleo die in bet kort hierop neetkomea Nanwelgke ia fonolia agnde was de van dienatgver blakende man er a aiohta op aitgegaan en bad epoedig eanige wilddievan ontdekt wien hg ovafeenkomatig egn plicht verzocht bun namen op te geven Ia plaat hieraan te voldoen lagde een dar atroopera het geweer aan en echoot den jongen mai io da borst Zooala hel een goed jacht opziener betaamt dacht Van S hoewel gewond toch aan geen wgken maar zette den vermetelden atroopar na wien hg na bem achterhaald te hebben met zijn aabel den kop in tweeën apleet Da hg seker wilde tga dal zgn vgand bem niet ten tweeden male ren poela zon bakken sloeg hij bem varvolgena den kop geheel van den romp waarna hg bat Ijjk liat liggen 9 84 10 11 11 18 10 18 10 80 11 38 8 88 D door 1 08 9 4 11 37 ll K 10 11 10 17 10 81 10 41 10 4 11 7 13 01 Do reactie bleef echter niet nit en eeril nn bemsrkta v B tot zijn achrik dat bg zgn apraak vermogen verloren bad Daar het dienstdoen ban nn toch onmogelijk geworden waa keerde bg maar lot zijn herstel naar zijn liefje alhier terng die natanrljjk met ontzetting en medelgdan da avontoreD vaa haar riead vernam Na hem gedurende eenige dagen het baata wat bet arbeideregeain bezat gegeven te hebban keerde gelukkig bet apraakvermogeu terng Dr wonderlijke lotgeiallen van v S werden natnurlgk door hel arbeidersgezin niet verzwegen en kwamen dos ook aan de politie ter oore die een onderzoek naar een en ander instelde en nu weldra tot de ontdekking h wam dat men met aan grooten praaijeemaker ie doen had die de goedgeloov ge arbeiderefamilie wat op de monw gespeld bad om ten koste van baar eao loi en lekker leventje te kunnen leiden Zooals la bagrgpen ia werd aan v S nn apoedig de dent gewezen Toch had de bedrieger nog gelegenbaid om vaa zgn meisje geld Ie leeneo natnurlgk met het deel dit nooit lerag la geven Ta Aniaierdam vertoeft Ihana de Pargache advocaat Albeit Climenoaan die in het bekende proces tegen Zola en den uitgever van de Aorore laatstgenoemde ter zgde stond Ëen lid van de redactie van het tlandelBblad had een onderbond met den rechtsgeleerde en trachtte van hem te weten te komen of bet aar is dal Emile Zola eerlang te Amaterdam sal komea De beer Clémencean antwoordde dat bg ia Nederland vertoeft voor particuliere saken 01 Zola plan bad naar Nederland te komen was hem geheel onbekend Op eene vraag of fag dan miascbien kon zeggen waar Zola op het oogeoblik dan verteefi glimlachte de ad ocaat alsof bg wilde zeggen Ik weet het wel maar ik zeg bel niet Alleen wist hg te zeggen dal Zola op bet oogeoblik nog reizende ie en zeker voorloopig niet te Pergs zal lerugkeoren Werk van laaghartigen In een nienw aangelegd boenderpark te Berg en Dal zgn dezer dagen ruim 200 kippen vergiftigd met rattenkruid en sa len vao gouden rega i Er ia nog zooveel rattenkruid aanweiig dat hal geheele park diep zal moeten omgespit warden vdordat het gevaar geheel verdwenen zal ign Men ia grerig ia de weer om de daders op te aporen Aannodlng Iwee meisjes gewond Uit Amaterdant wordt geseind De waanzinnige die in den vorigen winter de atille atadagraehten en baitenwgken dezer stad onveilig maakte voer vroowen en aoaisjes heeft gisteranavond weder inetchen half M en half zeven twea meisjee met een mee in den aohouder geatoken Margaratba Marlieua een meiaje van 21 jaar wonende in de Korte Leidaobe Dwareetraat begaf zich omatr eke den genoemden tgd naar haar beminde in de Govert Flinckatraal Op de Nicolaas Witaenkade hg de PieterPanw atraat voorigiande voorovergebogen wegene den regen liep een man op haar toe die baar met den oitroep daar I oaar het scheen met ds vuist esn stomp gaf op den rechterachouder In de Qovarl Flinckstraat aangekomen bleek haar eene lichte verwonding te zjjo toegebracht met een scherp voorwerp Zjj deed aangifte van het getal bg den commiasaris van politie in de FerdinandBolalraal liet zich in bel Binoengaathuia verbinden en ging daarop naar buie Zg beeft eene lichte wonde ongertarlglr 1 cM diep 11 3 1 41 8 40 4 l li 1 41 l S 0 3 17 4 33 4 19 4 1 1 04 I K 3 14 4 08 4 17 Het tweede geval betreft een 1 5 jarig dienstmeiaje Oato Heil dienende hg mevr Qeerling in de Van Eeghenstraat en wonende in de 3e Ooeterpnrkstraat Zg wu op weg nnar buis en werd cngereer op dezelfde plaate dus op de Nioolaaa Witaeukade bg de Pieter Panwatraat in de reohterbcrat geatoken ter hoogte van bet alantelbeen Bet lemmet ia op het alentalbaaa afgeetooUa veroorzaakia dns ook in dit geval een ondiepe wonde maar veel bloed vsrlisa Eea 21jarig voermansknecht in dienel bg eene waacfainrichting en Meleber Tilmera geaaamd stand met zjjn kar op de kade van tins ergens kaaraen te gaan koopen om zjjns lantaarns te ontsteken Een aan van midilelbaren leeftijd komt hem voorhg enel loopend vooiovergebogen met de reahterband iels voor de borst hondend en mompelend deze woorden stietoo die vervloekte meiden c Tegelgkertüd hoort de voerman in ague oahgheid schrsenweo Bg loopt den vluchteling na dien hg de Nicolaaa Witaanalraal heeft zien ingaan Daar stalt bij op eea heer wien hg vraagt waarhaea de raaa gegaan is die zoo hard liep Antwoord de Wetering schans opa Da roerman gaat lamg nsar de Witeenkada ao vindt daar Cat Heilo die bem mededeelt dat zg eersi meende door den aanrander gestompt te agn maar nn bloed laega hel lichaam voelt vloeien De jongen maakt haar halebonije los en ontdekt de verwonding Bg brengt baar naar den apotheker aan de orerzgda op dan hoek van Stadbondcrakade en van Wonetraat waar kaar hulp wordt geboden Dr Van Roasem nil de Van Wonslnat wordt geroepen neemt zgne maatregelen en advisasrt tot overbrenging naar bet Binnangaalhnia waar bet meiaje verbonden en opgenomen werd In het Qaetfania is ajj verhoord door den hoof commissaris van politie in tegenwoordigheid van den officier van justitie mr Banmbauer Zg beeft medegedeeld dat dezelfde man veertien dagen geleden p eene andere plaats op haar toeliep doch op dea loop ging daar er iemand in het gezicht kwam Zg zegt naren aanrander stellig te sallen herkennen De heer met wien de voerman in da Witsenslrsat gesproken heeft maar dien hg later niet meer heeft wedergeaien tal door de poliiie worden nitgeooodigd baar in te lichten Omtrent de vervonding van Margareiba Martinoa ia welk geril oog geen getuige ia gefonden werd procesverbaal opgemaakt door den politiecommisearis den hear van der Wiele in tegenwoordigheid van den rechtercoUimiaaaria mr Henn Het aigna ement van den aanrander bigfl voorloopig in hel belang van het gerechtelgk onderzoek verzwegen RechtsEaken Tegen een 30 jarig kantoorbediende der Aasurantie maatacbappjj NederI Lloyd die on lange zgne firma voor een badrag vao f 34üO oplichtte en met dit geld naar de Tranavaal vinobtte is roor de Amaterdamache rechtbank 18 maanden gavangeni etraf geiiscbt Toen ia da Trsnsvaal bet geld lol op 10 pond sterling logeteerd was gat de schuldige zich daar in handen der politie waarop nitlaeering volgde Hel black ter lerechleitting dat hg eau bet geatolene 50 pond aan een vriend had geleend Toen bg nsar Afriiia vluchtte liet hy te Am aterdam eene vrouw en drie kinderen onvertorgd achter Bg het ageeren Ier weetknet van Atjeb werd de luitenant J L Doerrlehen ongavasrljik gewood 11 30 10 06 9 11 9 34 ff 0 41 ff ff ff MX 10 10 10 II 7 10 7 8 13 1 13 8 80 N O 7 48 eüu 1 1 A laHTZHDaM Het in 18 naar Atjeh gezonden 9da bataljon kant tang STADSNIEUWS GOUDA 22 November 1898 De heer J W Vorator directeur van het postkaotoor alhier is benoemd ala lid dor aiamencommiaaie voor hal ondartoek in den poatdienat De vereenigiog de Dageraada aldeeling Gouda hield giater avood in de saai sKunatmina der 8ociteil Ona Genoe eoa een openhere verKaJenag waarin als tpreeketer optrad Mevr Scbook Haver van Ajiiterdam met het onderwerp de Vrouw in verschillende God dieneten De V oorzittar de heer Schilt opende de ver gadering hsotts den aanwezigen welkom en sprak den weuach nit dat van de gelegenheid om met de epreebater van gedachten te wisaelen een ruimschoots gebruik gnmaakt son worden Mevr Scbook Haver begon haar voordracht met de verklaring dat tg tioh niet positief atnaloot bg degenen die beweren de wetten maken da zeden noch bg hen die deze stelling omkesren Er bestaa zegt spr toaschen wetteb en zeden een nauw verband een wiaaelwerkingi zoo ook tosacben i odsdieeal en zeden de godai ienstige loorschtifleu onderde oude volken waren hnone wetten Het doel van baar voordracht ia aan te Iconen dal al e godediensten de vrouw lager geateld hebban dan den mae tg lal hiertoe een boaohoowing houden over hel godsdienstig leven van eenige volken der oudheid en ook over de godadieneten van het beden Zjj moet lich bepalen tot enke e grepen met bel oog op de nitgattrektheid van het terrein waarop zij tich gaal keveren Spr begint met China in de overoude Igden de godsveraering waa opgedragen aan den keizer en zgn manigke onderdanen later kon ook de vrou priesteres worden doch haar werden daarbij veel moeilijkheden in den weg gelegd evenals tbaas volgens apr da vrouw wordt belemmerd ala zg zich begeeft op het lerrein dal da man zich heeft beschoren of beeft veroverd Aan u hand vanhet werkje la lemmet geelt apr eenige mededeelingea dis op den toestand der oudheid betrekking hebheo Uit deie bleek del niets nieuwa onder de zon is ook bj de ouden werd voor onthouding van dierlgk voedsel geg erd Volgens de leer der léioearoatie warden de prieateresseo tut loon in mannen herschapen evenals tbana bg de ïheisophen had het denkbeeld man r gn iets aanlokkende Bg de lodiëre was hel voor de vrouw al niel veel beter gesteld enkele aanhalingen ffl het schrgven van een geleerde Indische vrouw doen het treurig lot dor trouw hg dst volk tien Io Egjrple het land dat aan de epils der beschaving stond was hel heter gesteld vronweljjke goden kwamen bg de Egjptenaren to r prieilcressen werden eangetrotfen torwgl de msaticbappelgke potitie der vroüw biter waa dan bg andere volken ofacheou bg eenzelfde miadrgl van man o vrouw de billgkheid in alraf tolatreti niel betracht werd Omtrent bel godsdieoatig letcn der IsraSlieten geeft de bgbel voldoende inliohtiiigen Bg de boscbonwng van bet scheppingsterbaal wg t tpr op het verschil in straf die Ets en Adam toor hnone overtreding oottingen Volgens da bepalingen der Mozaïsche wet werd over de vrouw heachikt altof zg een voorwerp ware Vele aanhalingen nit den bgbel om dit een en ander te bawgien gaf apr hierbg Om te laten uilkomen hoe boog de vrouw thaoa gaachat wordt herinnert ipr aan de kwetti oter de toelating van meisjes op de H B Schol te NienwerAmstel en aan het feit dat de vronw in onae wetgeving ateeds in éia adem wordt genoemd met idioten kraokeinnigen en kinderen en vsrgelgk hierby dan zegt pr de bepalingen van het Strafwetboek Tbana gaal apr nog het Chriatendom beSCboawen dit heefi zegt men de vrouw vooruit gebracht omdat daardoor da polvgamie verdwenen is doch hetzelfdeChiiateodom heeft ook de vrou onderwerping aan den man gepredikt Spr wgst op de woorden van Apoalelen en Kerktadera der Katholi kou die niel van waardeering jegena de vronw geloigen daarna maakta spr bet ketb orgaan De Tgd e een verwgt over de wgie waarop dit blad het optradan van epr en ijok bet werken der vrgevrouwen vereeniging in den laataten tgd gecritiseerd heeft Spr verklaart ten tintte dat de ware vrgdenker in elk individu een menach ziet op allen malen gelgke verplichtingen doch allen moeten ook gelgke rechten hebben aan de Dageraada is da vronw dankbaarheid verschuldigd Van de gelegenheid tot debat werd gebrnik gemaakt door den heer C J C Hoegendgk die er vooral voor onlngewjjdes op wees dat niet allaaa hü de Dageraad doch ook wel degalgk bg andere vereaoigingan lotsverbeteiing voor il vronw te linden is terwgl hjj ook omtiaot da reeallalen van de weezen kas van ada Dageraad f die de spr had geroemd tgn heschoowing uiteen aetta Spr aatwoordda hierop dat baar doel geenszins waa gsweaat proaelieten voor de Dageraada ta aakai j allaan had tg willao aantooua Vrkra 97 6 100 7 8 V As 88 8S 1 NOVEMBER Nu iauA n Oert Ned VV 8 I dito dito dito Sdito dito dito 3 HoMOjz 0 il Qourfl Ié81 88 1 lïAlia Inschrgving ISdi Sl 6 Oos ia OW iu pspie ut dito in zilver 1818 8 PeaTnOAu Olil mot coupon 8 dito liokel 8 4 97 97 97 10S 391 77 81 16 101 881 100 100 68 478 103 60 1017 198 146V 8 s 100 98 110 88 80 116 UI J06 103 100 Sia s 161 99 41 86 BiisuxD ObLBiapenl 1894 4 dito Oetl s 1880 4 dito bij Solbs lÜBg 4 dito bji Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 19S4 6 Spa JZ Perpel schuld 1881 4 TosïZH aepr CoLr leen 1890 4 CIso leeoiag aotie 1 Ooc leeoing serie C Zoin Arz Rep V obl isal 6 MltlCD Obl Buit Sch 1880 8 ViiuzuaLA Obl 4 onW i 1881 AuraiuUAli Obligatien 1895 8 BoniaoAa Blad leen 1814 8 N n N Afr a odeltt a id Aroni b T b Mij Cerlilicsten Deli MftBlscliuppij dito Aro Ilypolheokb piodbr 4 Oult Mij der Vorstenl aanil s Or Ilypolheekb pandbr 8 Kederlandsohe baek asnd Ned HsndelmMBtsch dito N W k Pao Iljp b pandbr 8 itottHypolhoekb pandbr S Utr Hypotheekb dito 8 QosTZKB Ojst llong bank and Kosl Hypotheekbank pandh 4 AnUKA B ut kypolh pauilb l 108 IM i 167 188 14 10 6 10 11 H 118 186 i 14 lï l 61 178 103 10t 106 99 117 117 Mazw L G Pr Litn eert Ntn Holl IJ Spoor Mij a nd Mij l it Ëipl t at Spw tand Ned Iiid Bpoorwegm ssad Ned iïaid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dilo i iTAUb Spooritl 1887 89 A Kobl 8 Zaid lul Spomij A H M 8 Poi M Waraohsa iVeenen aand KUBI Or Kusa Spir MÏi obl 4 Vs Bsllisobs dito aand Fallows dito aand i I tanE üombr dito aand 6 Ksrslr Oh Aaow Sp kap opl 4 dilo dito oblig 4 AataliA Oenl Pao ap Uij obl Ohio fc North W pr I v aand ditodiloWiii 8t Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Iliinoie Central obl in goud 4 t Louitv t NaihvilliOert v aanil Moiico N Bpw M Ie hyp o 8 Miss Kantas v 4pCt pref asnd N ïork Oul eo ii West aand 1 dito Penn Ohio olillg a Oregon Calif Ie liyp in goud 6 St Paul Minn k Msnit obl 7 Ua Psc Hoof lijn obig dilo dito Lino Col Ie hyp O 5 CmAOA Otn South Chert v aanil Vin 0 Esllw Na Io h d c O Amtterd Omnibne Hij aand aottord Tramite Maats Band Ntn Stad Amsterdam aand 8 Olail Bolterdam aand 8 BtLolz Stail Antwerpen 1887 Stad Bruasal 1888 9ii Hosa Theiss Segullr Ocsalsch 4 OosTsaa eiaalaleenig 1880 5 K K Oosl B Cr 18S0 8 SpAHll Stad Madrid 8 1868 Ntn Ver B z Atli Spoel oorl GROOTE KEUZE WIUTERMAUTELS voor Dames en Kloderea van de goedkoopHe tot de bette êoorten eoneurreerende prljten D 8AM80M Markt GOUDA In concurrentie met alle Boiten en Binnenalndsche Hnizen Veemarkt te Rotterdam Dinsdsg 16 November 1898 VETTE OSSEN en KOEIEN groots ssnvoer prijlao waren voor la kwaliteit 31 Ie kwaliteit 38 8e klrtllHeit 96 Cent per half Kilo j HAliEBE OSSEN en KÜKIEN goeJon aantoeOT VETTE KALVEREN goede aanroer Ie krraliloit 17 Is kwBlituil 16 3 kwaliteit 13 C ml per half Kilo 8TIEEEN en QRA8KALVEBEN rsdeliikwaugovoerd Ok Da handel waa la vel Vee vlug priishofflHid Prtaa Oaaen werden duur mkoekl root Bdglc Ia niager Ie kvalileU Ualkvee waa lUnke handel mindere aoorten steg Slioreu m araskalreren prgakoudend BargsrlUke Stand GEBOREN 19 Nov Cornells nadert K Ankar en T Blom Ojj bertos ouders G Borger en W da Houdgker Antonius ouders J dè Jong en O Andels 20 Hendrikus Jobannss en Johannee Hendrikus ouders W van 4er Hout en H de Jotfg Gerrit ouders C J Ifok en D Radiz Oeertruida Josephina Maria oodara J W H Stappers on Q Dgkstra Maria Jobanna ouders A de Wit en J J H W Verblaanw Jaasja Oatbarina ouders I Hartkamp en D Verheul ai Nicolaas ouders P B Rooseboom en M do Haan Maria Cornelia Johanna oudora L Nieowenhuiten en M J Zgleman Cornelia Antonioa ouders F W van dsn Akker an M van Ojslorom Maartjo ouders h van Gelder ear rrv i Dam Jan oodara J F de Noog sa J van dor ïogt 0VERLEDEN 19 No O van Duureu 7 j J O Qroanewsg 18 m ÏO J van dor Louw 79 j 10 m J Jansen wed C L Mallon Bö j 21 H Robberse j Stolwgk hnitvr ran A a ds Koning 37 j 35d Staats lotery Ie Klasse Tretkiug n Dinsdag 81 November No 13188 ÜOOO No UBl on SS31 ieder lOüO No 1770 4798 en 14788 ieder 400 No 11860 lOO N 8138 9988 6946 7161 810 SU ea 18491 ieder 100 Pr ljaeu van 70 33 in 6648 Bil 10471 13818 I677S ia7 é 87 8954 6ll 0 839 105Ü9 US69 157 8 18778 169 8988 6708 8400 10600 188 16818 187118 171 8984 6760 8411 10684 181II 18001 U8I8 846 3008 181 1436 106110 18384 16011 18817 l 0 3119 5818 8414 10661 13389 16161 19834 874 3U9 6910 8498 10680 18431 t6f00 IB JSB 801 9396 5986 8526 10717 18484 le 18961 387 846 1960 8639 107S7 4S518 10866 18981 848 8530 6967 8534 10795 18584 16309 190 0 874 8678 6077 8671 10807 18670 16381 9 08 407 3684 6174 8586 10836 13631 16118 19911 418 8598 0198 8 98 10981 18666 18487 19151 477 3713 6284 8628 11086 13696 16181 10869 696 8849 6840 8686 HUI 136n 18496 11977 40 3873 865 86U 11144 18701 10596 19280 700 8899 6I70 8681 11160 18916 16750 19318 3935 63SI 8688 11179 18948 10969 19348 898 6897 8747 lil 19968 17008 19358 767 4018 0841 9 8 lllll igggg 17013 ivjoi 1001 4108 6875 8800 lUII U017 I7OIO 19 110 1077 4118 0414 8880 11490 14089 17047 19404 1112 4169 447 8887 U686 14070 I709I 19431 lUS 4204 0508 8869 11 80 14077 1710J 19451 1136 4111 0618 9081 11712 14083 17196 I951 1138 4304 0529 9110 11787 14095 17119 19003 1817 4306 8581 9131 11787 141II 17983 I9008 1448 4307 6S48 1389 11784 14119 17354 19783 1469 43H6 0184 9260 11798 Uljg 172 7 i 1488 43 6 019 9164 11818 14107 17356 10844 1833 4434 0659 9390 11811 14873 17489 19891 1108 4448 8671 9430 11903 14461 17401 l olj 1831 441 6741 941 11 2S 1U09 17608 19981 1812 4610 6 05 9488 1191 UBOl 17505 19963 1666 4637 816 9611 11972 14617 17640 30011 1730 40 1 0848 9664 12080 14004 17184 10103 1750 4071 928 9017 11041 14708 IJBSB 80208 1771 4676 6981 9J06 U174 14802 17609 10258 1800 1683 OIO 9738 18197 14809 17711 20259 1887 686 7077 9787 18823 14841 17781 20193 1167 4718 7186 9837 11863 14866 17791 90400 l 80 4741 7887 9846 12376 U018 17851 80417 1052 476 7417 9860 11897 11026 17869 80426 206 4816 7419 361 11461 16078 11939 10481 8i04 4899 7464 9987 11468 16101 179S3 80478 2101 f034 7588 997 18498 16110 18098 20467 2201 5133 7083 10063 11498 16177 11118 10 44 2878 SI58 69110080 11641 16803 18143 20656 2348 6198 7718 10086 12647 15283 18803 J0673 1374 6370 77I7 1Ü091 1260 16888 18807 80648 3888 5880 7818 10103 11087 16378 18258 9071 8434 5 31 7880 10184 11784 16403 1818 10781 1671 6333 7846 10111 II884 11448 18347 30744 268 6361 7851 10833 11890 16464 18487 80768 1636 6884 787310841 18913 16473 18464 I0BO8 1163 5105 7 66 10193 11917 1 S474 18608 90834 674 1129 8009 10840 18987 15526 18078 20918 I0S8 5468 8993 10361 15040 1J612 1 090 20961 109 6498 nu 10877 11051 15691 11710 10971 8116 6618 8831 10888 13141 1I68 18738 80934 8848 6822 8878 1040 I81r U740 la Klaaae Ie Lijtl No 8I 848 m i 80848 on No 80361 m I J0J6 1 ADVERTENTIEN Heden overleed onta waarde collega de Heer HENDRIK ROBBERSE in den onderdom van 47 jareff Ha Ptrtonul tan de Jhrgeneh ooer Jongmt Oóuda 21 Nov 08 V Do Hear an Mevrouw BAKKER NtEMBUER liatuigan hunnen hartolgken welgemaeaden dank voor de val hewgzcavan belangttelling ondervoadeD gadnrande daonge taldhaid van hui jongata loostja