Goudsche Courant, donderdag 24 november 1898

Pioe 7 744 Donderdag 24 November 1898 37ste Jaar mg fiOüDSGHË mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken Tekfeei Ho aa De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e I k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 26 franco per poat 1 70 AiEonderügke Nommers V UF CENTBJN toMbm n a ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote lettera worden berekend naar plaatsruimte f j if Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd TE EOOP of TE EÜÜH gevraagd EEV WINKBLHDIS ru nitt te giooteB mafing op natten ttMid Au hetzelfde diea XM K OP gevraagd 5 6 ArbetderswoniDgeD met opgaaf tan pnja Adna Bareu deur Contant onder No 2469 Frjjstrekking den 21 December S00 000 MARK fill lioofdprgi io het Kelukkigit gerit biedt de int Uirite groote Cïeldverloting dia door de liooge Kegeeriag vin Himbqrg goidgekeurd en gewtarliorgd ii U voordeelige iariabting ftc bet aieuwe plan bi Blaat diarii d t in den loop vro lecbta weioige mwndeD ia 7 Tor otiagaii tko IIB OÜO lotea 19 180 pnJMQ bedragende 11 349 325 Mark tar Tolladiga beiliialug zullen konen daaronder xtjn Itapiulo prezen van eventueel 500 000 MaVl bjj uitnamendheid eehlar I pr a a M lOO OOn pr jz k H 10 000 l pr B il M 100 000 SOpryz kM 10 0 0 1 ptgi M 100 000 U prlji a M S 000 prüieu a H 75 00 lOdprijz aH 00 l 1 prüa a M 70 000 lol prqi ü M i 000 I prijB i M 61 000 Sllpr t iiM 1 000 1 prija ü M 60 0011 UlSprgz M 40 I prO i M B5 000 3IS prül ilU 165 i prijwti a M O IIOOj IU41IOpriJz iM 00 1 prija l M 40 00nl200 1S4 104 100 78 1 priji i M 60 000146 SI Do aanataande aanto pr Lrekking daier groots door dan Staat gewaarborgde Oeldvarlotiog ia van ambtstrage bepaald plaata t bebben op den 2 DECEMBER e k en kott bierToor i 1 gebMlorigtaeel lotileobUMuk floffl 8 S0 1 btlf M 8y 1 76 l kw rl VIttw VO taK ii iasuntHng van het bedrag per poitvriHet uf tegau remhoun Alle oommiHief rordeo oamiddelllijk met do grootitc Eorgviildighfrid uitgevoerd eu ieder peler ontrtbgt vso oq de mot bet wapen vao dea ëtaat vQoriieoe Urigionle Ijoton aelf In bfettdfio Uy iedere bntelliug wordt bet vereïwhte ofReiMle pUo waaruit de verduoUng der pr json op de vertohUleDde klaaten alt ook de ttetreffeiide inleggelden te Tarneneii ia g tia bjjgevoegd eu tendeo w f Ma nana Begunatigera onaaagevraagd a elke trekking de offioiaele tyalen De uUbetaUng der pfijxen Igeiehiedt ateeda projmiit ondar waarborg van don Staat en kan door dirente toeiending of ook oaar f orkietlpg der BoIaDgUebbaaden io alle grootere plaataon raa Naderlaod beworkatelligd worden Om debiet ia iteodi door bat geluk begunstigd eu ouder vele aadeie Baaiiaoliike nryseQ hebben wy meornalan volgeni offloieele boffijaau da oerito lloofdprijaea verkregen ou onxu Baguiiatiiiera telf uitbetaald o a Matk ISO OOU 100 000 80 000 00 000 40 000 eni liet ia te voorsten dit by d e op den beohtsten grondslag geveiUgde oudornetnmg van alte l koteu op eriie sear werksano deelneming bepaald kna worden gerekend men gelieve derhalre wegwia de reeds ophaudeo lynde jrekking alle orders ten ipoadigata reobutreeka U lenden aan HtaafinaDu ISliiion Bankiers en Oeldw elaarti in HAMHURCi P B Hiermede danken toor bei ertrouwens ons tot hiertoe geaobonken en daar jry by hel begin der nieuw verloting ter dMlnemvng loviteoren tullen wg ook voor bet vervolg bomooid tjju door een stipte en rsKute bedteninft de tevredenheid van onu geiierde Itegunsligers to rerworvtn EEMBEFOTTASTM Keu wordt venocht op t HEKK te lettea mr hiT Milottux tik M BAVENSWAAY ZONEN OOBIMOHBM Deae THKEEN worden afgelererd in Teriegelde pakjea no ey lte e en een Kalj en wn Ntd vu met Termelding Tan Nommer ea Prga Toonien tu nerenataand Merk Tolgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitfoering Tan geëerde oidera aanberelende VAN Bl OMMESTEIN S llMKT n ON CMA DTLMK A i P N l 0 A M n i BREBBAAHT tZ NIEUW NIEUW NIEUW GKat lllKT VOOR ITaclitiïchteii Koffie en Tlieelicliten Welke 4 i oor branden h Vit en 6 uur brandende it 8 cent per itok Eenig Agent Toor Gouda en Omatreken VL ¥i CATS PapiermolcD GOUDA Vind u dit niet goedkoop engemakkelijk Hen beboeft lilervoor geen Olie geen Qlaatde Alleen een laoifer aansteken ia noodlg Oeheel sender gevaar voor brand ala ook zonder reukj Het groote aantal lenuwkwalen BAC 4MAt êX nIAdalaB teM da nAia mtMtachap uanvnl Sant ua dan tUd kaat r f al f Mitalk wkMvaa dana n ataawac auuUjk laaca katt asM verbvaUV n Ufwtil5r a aa s f ha Ma Wt WNw haMtolUaapUUtiic wakl twan aana w Uud bU kt t aya m eanVkwalM ffidaada mniSSM SS vimw m ia altsaraadaa doar dan gawaaaa onoUr rvk paaaadkaU Dr BMuw WaiauaaM to Tlfikofa m bamaTop da par dac wcMI b éwir tj a t m ml SVkt tAmt m r Am feald m AédaUIJk k mm mw gmmM m f lé Malta fnaaaawtjaa wardw vsrkaiuk UttttaadanHttMw TM kwca a itt wsaineaaATaal VWum m vaa aa daar aa BiCvtadwr cMaktarw maUa hOVER ZENUWLIJDCN en BEROERTE iHpa vaartaalai aa aaMitai Unaaafeartaa l d nada da U drmk vanekaaaa la I fbaak a bant alat ai link VflTstlBBbara varkUrtataa toant kat wasaa d r almimra tfaar da daarwada u lötiIxsohrUtan ran hooggaulaatata canawliattdit B on jialrkfliriafc ta Parlls nw tamaaiaat ff SMniraaar m ê r pratttaaartad laMMliaar naa kat trcal iMAra ll anaaaiaat ff j SMniraaar m ê dr pratttaaartad laaaaalii miieht oCluraatoBitaMUlaratbDr OakaUtUtHfl SreasMaa Md dr arraad rta MJSMhii b taiii rtta It takurrt I da taalt b Praatrijk an Talo saéavaB Aan Bll f l r aMaiWKass M r f aa w varkraffaa nltamkliig auuu ook vladt nan durK watanaabappalUka var edIaaluinwiMidlaaaDdanccMWMwIjM awUdilht nooaMdaaB durift vaa sa ran hooggaplaatata canawliaaditoB ondar w fca f ÉMéra Mad prafaaur toraada fl B p4 UUaa ks waiïa rllvan i babban aa tan alotta itj dia bahandallnK cowaaht alja naar wTllvan iantrlaaeran atoomloal babban aa ten alotta itj dia r varaobljiualen ala ifak aaabaadaad aapMIa vaMa wrdaavtai ta bal baaM kkkarlaHB aa aaaUr wardaa vaar da aafdn drakfeaad vaa fcrtaaaHai la aa bat atapaa vaa haadaa aa aataa lH4 r aas da a ta of prvKftai kabban wagana at dahrtJwH kkkarlaHB aa aaaUr wardaa vaar da aafdn drakfeaada p a aadar vaa lirtakaHai la aa bat atapaa vaa haadaa aa aataa aan at dasa drta aataaarUa raa MMwIÜévra ala ook aau Joapa aitta aa llldaado aaa blaatuaeat aa kraaMataaahaU ow na gaaoada latfa aaa laBpa aaraaaaa it waal mat bat baofa warkaa o itaeitellike rtBctle willan voarkoAtan wordt drlsnnd aan garadaa il h bot bovan Tannalde warkja aan ta aobaffan hetwelk op uavraga kaat aa ia ftaaaa var BondaD wordt door AuKiti rflAai door M CXHBA Co HeiÜgaweg tt Rstffirdam r K vaa HAiVTBll HOI rii Apotbakèr KorU aoohtaag LUirfehr LOBHV dt roUTOM Oadagraolit bIJ da Oaardbrng F Up da loncatfl liygianniach madltinala tantoonatalllng la da Df Welaaar wUaa DOi da MatUaoUa Jurii vee 4a Kllvvran ania kalur aU Indien gü niet wilt hoesten gebrnikt da allerwegt bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Exta act Meiaèe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem n H N VAN IBCHAIHt Co Den Haa r Maimmm 8CHAIK ft aOHAIK ft 8CHAIK ft SCHAIKft SOHAIKft 8CHAIK ft SOHAIKft aOHAIK ft 80HAIK ft aOHAIKft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 00 S Heliantbe is het beaU middel der wareU Co s Heliantbe genaaat Kinkhoest Co S Heliantbe gaaeest xoowel ond als jong OO I Heliantbe mag in geen huisgecio ontlire eii CO B Heliantbe staat roortdurand onder Hoheihundig toeliebt 00 S Heliantbe helpt oobarroopoiyk Oo B ISeliantbe ia Iwkrooud met Keredlploaa a Oo l Heliantbe is bekroond met Ooad Oo B Heliantbe is bekroond mei Zilver 00 B Heliantbe ia rerkrijgbaar in üaoooa Tan 0 CU r CU en fi bfl X BUUMAN MoordmhI J e RKTtLmO BotkiKp B T WIJK Oudmnter M KULKUAN Waddituntm H ROLLUAN Bodegmvm PINEBE Nitumrkerkald JJuel Firma WOLFC k Co WeathaTm 19B Qimdii D MIISBlBB f in te K 100 Qouda E H Ti MILD Veeratal B 126 te a mia f0r D AEBKZ wordt de Sir Walter Soott Tan Z U AWla MomO AdttrMr Tusschen berg en zee De iamilie yan den Ziekentrooster o De strijd om recht Aan Taielbaai s strand Voor land en volk Zwart en wit Ken Vader des Volks Macht en recht i deeien Onder de vierkleurj Mooi Annie David Malan Liefde en plicht door D ABBEZ Kik met 3 platen Boianstaande It Ineken Tormen de Ziild trrikunuh Hlatorie BiUlotheek Het lijn rerhalnn uil de rgke historie aan Zuid Afrika in e i roBianlisch kleed geetoken terhalen dia tan groole oharma hebban ons onvearataanbaar bOairn eo ene mal bewondering lari uilen roer den begaafden aehrgver Date boeken tfjn ook uitnemend graohikt om aaa jongens en mei ea in handen te gerae kat ia degolijka geaonda laar boeiende laeluur die uudar eenifen twgfal een aanwinst in elk gaiin mag genoemd worden De gebeale serie deaer boeken baataal il It daabin De prija is 1 M per dcd en I M gebonden in rood linnen atamfMlbaDd Wie echter ioleikenl roor de gehaela serie waarren thans 7 aa in 1899 neg dealen lersobynen betaalt ia dia inae jaar II ol Blecbti ongeVeeT 08 oenli per deel ingMiaaicUen 1 125 gebonden Terkr gkaar by alle b ekhai delaren en bij de Eoli ndseli Afrikaansclie Ïïitgevers Uaatscliappij T k JlOailES DUSüEAIJ ea 00 AMSTERDAM Doelenstraat 20 aoeda Drak ran A BSINKUAN ZOON Bericht Toor de Sdieepraaxt DEconissmDERionRfin in de Provincie Zuid Holland brengt ter kennia Tan beUngbebbenden dat de ênheeftmart door bet toeleidingikanaal ran de tImmweihfU te Slfltem wegens bet le pn tan een 6 ASZINKKB op Wmeut a § 30 Ifeemther turn é a m0i 0eua f tol uttn mitéetmv m m aESTBMD t Oraxmkagt den 19 Norember 1898 De Commiaaaria der Koningin Toornoemd FOCK Lensvelt icolu BOFLEVEBANCIER Ve neslraat2 den Haag itBOaa EN BesCHtllTrABBlCK LMCIEOir BOOM Pain de Luxe Aftemooii Tea Koffie Chocolade Melk TANDARTS E CASSUTO Gouda Turf markt aPBMMKUSSy HAANDAQ DIN8DA0 DOMDKBOAQ en ZATEKUAQ ran B tot B nur WOBNSDAQ enVRIJDAQTan tiotê nur ZOMDAQS niet Wjil ia da besta Cnriirte l a liekt nai BkauuMek TT lpn kortom g Aitor PiiiExpelter TaibeadkaH Val Merliiiiixpelter IBB ateeda la iedai hn ae B Pifs 50 oawt it aeat ea 1 30 de laMb TeorhaadM la de nsssa t e Aaetkafcaa en ha ï AJasSto t Os ta Te QOUDA bg C LDaER Apotheker Markt en bg WOLFV k Co Westharen 199 HOLLAND8CHE TmEEBlPlilGi AMSTBRnAM Prgeuoteering Cbina Congo Stoftbee 46 en 60 o Qrol 50 66 te Lekkere 60 J J Boaobon li Geurige 80 Congo iOO OntbUt Tbee 66 Namiddag Tbee 15 Alleen Terkrggbasr bg P H J van Wankum OostAotwn B 14 A SLEGT beTeeltiioh tot het lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood ia eani de K O NIBCWE HAV£N 28 Wftf Bekroond op de Internstionale Tentooniteiling Tan Bakkerg Ifaalderg en Kook knnat te t Ormmhage met een diploma Verguld ZÜTeien Medulfe iii iSGiii 2e Akenemeat Voonteillag Donderdag 24 Nomiber 1898 Vercciigde ReUerdamseko Tooieellsten US GRAS HA aPKLS m BE mms Blgepel in 3 hedigren Aanvang half 8 uur GmiMM bepalingen ea pri em BoiteDlaDdsch Overzicht De affteraardigde I vrtiud dieode in de FnMcbe Kkinar eeo voorstel io tageo de aao mstigiBgea der geestaiykbetd Hy ferluiffde d k den geeiielgkeo ordea eo deo ordflgeeaiaIgken bal reeht ut worden ootaoinea ooi oodervye te ren Haftige nitroepeo aaa de reckierigde De beer Haberk vroeg m eotie voor bet Tooreti alk rersoek door Paul daCaflaagow wwd beatredeo Dete wilde de prealabele qoaeetie geeteld aiao De miDi ter preaideDi Dnpaj merkte op dat alle vooratelleo oodertocbt moeten woeden en de prealabele qtiaettie geiteld kon worden De heer Canngiiao trok daarop Kgo oorflt l in om bet debat te Terraimen De argeotie werd met 303 t geo HOatemmeo vervoipea waarna de fitting werd opgeheven Terwyl de Tempi bet oowaaricbgaljik acht dal generaa Zarliodeni a bg Donderdag zgn beilitaiog nMnt in uke Picqunrl da byoenroeping van een krygsraad zoo uitstallea tot na afloop van het oodarcoak door b t Bof van eaaaatie Ier hand geno vn maken de Figaro en de Gaaloii melding an tegenotergeatclile gtruebten Zorhodea roa Picquart niet ala be obnld e geka enia willen tateo aflaggen voor hei Uof Durbg ton nog kom n dat bet Bof bet dotier vsa het petit bleo voor eon gedeelte opeienht Pioqoart non celta aan de burgerlgke jaetitie ternggegeven worden en zou dan aan deia igo voorloopige iorrgheidatelliog Ter20eken Da itokkeo die tan Alfred Dreyfni meegedeeld worden ign gieter oit Parge verzoodeo Deo 26en worden se neir Martioiqae gesoadeo waar de mailboot ze den lOan December afbMÜt 60 DMr Cajaone brengt V KOe penlBg nm den Deitaehen RgkAeg ia in Terband raat de afweaigbeid ran den Keiaer nog eenige dagen nitgeateld Da leden ra den Rgkadag waren lagen 2d Nosenvber bgaengaroepen Weareefaijalgk zal de opening thaaa in da aerate week rai Daoamber plaata hebben Daar keiiar Wilhelm in deie week ta BerIg taragkeett ie bet net teer waariobgnli k dat het aitetel aan de opening Tan den Rgksdag aamenbaagt met go afweaigbeid tooela officieel wordt gemeld Veeleer gelooft men dat de regeeting elk debat orer de Lippcaehe erfopTOlginga naaetie OTer da geweigerde eerbewgsen en de daarorer gatoenle eorre pondentie ia den Sgkidag wil Toorkomen FEViLi ETOJM GtdeikMkrIftei vu eci Gclafciotker AMIBAL De vOOTELING ifaar ket Tranuk POM W NUTTSBa W OpengrtirokeB rollen goudgeld maaktmMa allegorie van den fhoom dea overvloedaa tot een taatbare waarheid Oeheele atapela bafikbiljelten De joBgoHog veratomd ea onbevegelgk waa geheel in bet aanachouwen daier acbaUen voraloaden Z n adtnhaltag waa oegaregeld Heftig iloegen i polaen blaave oabewegelgko aderen vartoondea afeh rondom t o alapen Oroote tveetidtoppels parebten op aiJB bleek voorhoofd ïindel k deed h i een waabopige poging owi xteh kti te rakken van c n betooveriog h verliet de galei en viel ai epot neder op eeo dar ateeoen fHbeakm voor de püinn vaa bet Palaia Boyai Hela hal waa niet dar cioh aan een aodares Torm vu deielfde marteUeg overgegeven te lion Want vandaar moeat tgn oog noodwendig vallen op bovenialea waar tieh aalona voor alle denkbare vermaken en genieUngAi bevonden Door de v d Mengeworpea venaten heen troffen luide vreagdekreten van 0 wpktQ pleiuennakert zyn oor kq boorde genusmel ea gektink van glaun uitbarstingen vaa aekataread gskoh eea ehaoa van stenuea Daarom son de opening der nieawe liktiog zoolang worden nilgeatclJ lok de Booderud in de saak beeliieiat heeH ganomeo De Boodiraad beeft aan twee voorname kennen van bet Dniteebe aUaterecht advïee gevraagd over de bevoegdheid om in deze saak beetisainft te oeneo Deiden profeaeor Zorn te König bergeo ea prof Max foa B jdel te Münobeo erkennen de vttkomeB bevoegdheid van den Bondifaad om in da haogaode qaeeatiee te bealinen De itokken ign gedrukt ea lan de ver acbillende D itache regeeringen koegesoodon Heeft na de Bondamad io de taak beelisftibg gfloomeo voordat de Ugkedag bgeen komtt dan kan de revering elk debat weigerao wgl de saak daarmede afgedaan fa Üet Amerikaanscbe kabinet twgfelt niet of het vredeatractaat sal met een paar dagea te Paiijt worden getaekend De Heiobunzeiger berat hei bealoii van dea regeeringr pmident te Deaaeldnrf waarbg de beecbikkiog van 17 Jali 1890 beirefTend verbod van den invoer vao versob varkensvlceteb uit Nederland over bet gedeelte der grena dat tot het urrondinemeot Rees behoort wordt epgehtveo V Ziaovjfl beeft den Saltan ab Tarküe ver wittigd dak jirina Oeorge van Oriakenlaod binoeokort naar Kreta sal verirekkeo maar dat hg eorit in Konatnotioopel zoo aankomen als de Saltan bel wenaehte Stelde desa er geeoi prgs op dan soa de prina reebtstraeki naar Kreta gaan De Saltan gtf geen antwoord mftar nitte alleen sgo hevig misnoegen over het aonbtllg a bealait vaa de vier mo gandheden De Rapaieoh e rag tering akelk de overiga mogendbeden vo r ia hek r eeringaatatnat voor Kreta op te nemiQ dat op alle openbare gebouwen de Tnrkiche en da Kreianhe vlag nusk elktoder sntten wapperen De internationat rechtbank heeft weer drie mohammedaolniche belbamels uit Kandia veroordeeld om doodgeéohoten ta wordep en wel si da itraf onteerendar son sga to dan rag Sr sga nog 42 besehaldigdeo Verspreide Berichten DREITPIJS Kolonel Pieqaart beeft bek paleis van jaetitie giiterniddag omstreaka faalf drie rarlaiee Bgwylen reruam by borea alle audere oitkHnkende atemmen rcepen AUons hearanl Het spel is uiti rOneven winti allcod verliest I Eb te middan dier aUroepen hat metaalgeluid van mnntstukkon die vaa eigenaar waren verwiasflld door de enkele vingerwyEiBg van een blind toeval De Jonkman streek da bevende hand over het klaaime voorhoofd Ben DitdrnkkiDg van linneloosheid ran woedeen haat kwam ia zijae oogen Hij ita d op vaa lijn litplaata cd bleef een oogenblik ataan ala bealuitetooa walke richting te nemea en maakte zich jaist gereed zich op weg te begeven toen oen hand op sijn aehaader werd gelegd en eena seer opvatlende atem op zaohteo toon de woorden sprak Ik heb da eer a een goeden avond te weuchen mynheer De Joakman keerde sieh verraat om en zag elck van aangaEioht tot aaageiieht roet eon hew volkomeD oobekead muispereoen Hoofdstak U 01 OMBBXUUK De oobekeode die zoo onrerwaoht onzon jengdigen vriend had toegesproken wu een man van niim veertig jaren niddelmattg ran gestalte en van eeó levendige elaal lear Zgn haree ea brosse zgn korte knevels sijo lange iwarte bakkebaarden gaven aan z n figuur eeo militair voorkomen Hy was voI s de mode van den dag gekleed Mur hij ia niek door de cnmmeele kampr vau bat Bof verhoord Generaal BotadefTre ia v o twaalf tot half drta door hek Hof gehoord en opge o gd door generaal Gooae waarop het Hof den kolonel beeft laten wetsn dak b gisteren niet verhoord kon worden Hfi blad sl Doioo répnblioaine de Jurat aan orgaan vao Tronillot minister van koloniüa in bok kabinet ran Brisaoo bevat een tang artikel waaiin nog eens aadrakkelgk verzekerd wordK dat er geen geheim of nitra gehaim doariar van de Drajfaa zaak meer be iaat tensg dan een doeüer dat stokken bevat als dak ran Henry en dat al wak de Msbnld van Drejfos con koD fo aiokoonen inda tgd naa dan minihierraad ia voorgelegd Indien er werkelyk stakken beetondcn waardoor Dreyfus ecbnM bewezen werd zon dan vraagt bat blad van Trouillot de vorige regearing den toot gegeven hebban tot de revisie Da rechter van initractia Joaie baeft op aaaw zing van de eriminae e kaner van bet Uof van cassatie weer een aantal brieven van Eaierbaz op da mearmalea beiproken soirt van mailpapier geecbre eo in beslag genoueo itt 1 kantoor van een groote eredtetmatelling ta Pargs Hel zgn oailreeka 40 briaven van 18 1 en 95 gedagteekQod en zij zgn soodec eDigeo iwgfel door Esterbazy gnecbreven U t bigkk no dat Ësterbazy aioh paa gewaohk beeft 4D d t bgtoodere papier gsbroik ie maken Yoor zgn bfiefwisealing toen hem geb pk ii waa dat bet in den baatlel niet of nagenoeg tikt voorkwam De ofBoiar ran jaititte ta Parga de baar Fetiilloley beefk baalotea ea iaslraokie ta opweo la ao den hear Urbatn Oobittr w eoe diene werk L arméa eootra ta Nation Da instrnctie is opgadrag aaa reebkar Lonieba De Pargacha Bond voor de Reebten van de vroaw beeft aaa mevroow Dreyfus kennia g geven van eeo onder algemeeoe geestdrift aaogeoomeu motie waarin holde wordt ebraohk aan de geastkraohk en da volharding der be wondereniwaardige vrouw die en eer voor haar aakse ia en aden maooeD bewget boesaer sy koooen rekenen op de toawgdiog van bna lovaaigesetlia all ay baar goad hebben wetao te kiaaao FaiDKRUK De oorzaak van de ootptofflog in bet restanrant Cbampeanx ta Parga ia oog oobekaod eeoigea geïoovon aao een lek in d gaiteidtng doob meorandeels ie men van maa oiog dat MD bom ontploft 11 wak beweiao blauwe jas met buitanaponge kraai en pofmouwen i hchtkleurigo pantalon met wijila pijpro loodat lochia OM puntje van het scboeiaot zirhtbaar waa Verder eee hoed mot broede omkrullende randen achtelooa op den roflhterkant van egn hoofd terwyl ign hand een wacdelstok van tamotijka dikte ia eindeloozo hew ing hiald Langer dan een uur reeds had deze maa stap na stap den jonkman geheel onkundig ran deze bci kiiMIi achtervolgd Het was hen niet oatgaan walka gratige vlammende blikken de jongeling op de dartele beeldengroepen geworpea had in den tola van bet PalaiaBoyal Hij bad ham nauwlettend gadegeslagen voor den comestibleswiekel on voor de jwinkolrauien vaa den pldwiaaolaar varvolgeoa toeo hy op den steenen bank mijmerendo blikken in do Bp eleaal daarboven had geworpen En bg elk dezer rustpunten Tan den jongeling was een rergonoagdeu glimlach over dea vreemde lings gelast gegleden die van eene steeds toenemecde tevredenheid getuigde In de oogenblikken dia aan n toespraak voorafgingen was hg halfbesloiteloos blijrea stUstaan had nadenkend aao zyn knevels getrokken en ten slotte gemompeld AUons het is dé duivel zelf die hem op mgn weg Voert j ong mooi liohtsianig kiaakeung een losbol een speler en uitgehongerd Tien jaren EOQ ik hebben kunnen zoeken om iets dergelijks te vinden En daar de jonkman op dit oogenblik opgestaan WM van z jn steenen zitplaats was h hem geaa derd had de hand op zijn sohoaders gelegd en tou worden door de aterke krait nahk oamid iellyk aa da calaatrofa Cama In den nachl van 1 op 2 October is In den tgd van aee uar oagaveer aa darda doel van de Chin fcbe stad Hankai in da aseb gelogd Volgens en oppartUkkifte raming sijn IO ÖOO buiaen verbrand Kt MX maaechen Bondav onderdak ea oogevaer 1000 maaeebaa io da vtanva6 omgakomen D ifihada wwdt op vgf millioeo taaie gaacbat Hankan herhaalde malan door braad geteisterd maM oog nooit aoo ernstig als dwe laatsta maal BINNENLANDe 8TATEN 0ENEUAAL Tmmmom u sim am Zitting Tan Dinadag 2i Norenber De getoafabrieTen Tcn bet nieuwe lid iw beer ren dan Heeral ign Terioaden aan 4 coinmiaaia np w er adriee in dea loop dw titling deta wordt tae eletea Bg de algameena beraadalaiing oret de Indisebe llegtooliiig ran 189U betoont da beer de Waal Malenjt eg t besorgdbeid orer de toeoeiuieg san bat MabamedaaiBma ia ladif waardoor de inslred ran ktt PaaUlamiaaw toeeeeat De Dagacriog ala tartegenweordigater dat ebneteMJkw MiU MMkedawrtëgandawgeea bedeiearten aan te moedigen en door de tfrbreiding san het Christendom Uy kUagt aa de bemoeilgbiog TanCfarislen iendelinganondee aandrang eener regeling Tan de riebta poaitie der lodiscba ChrisleneD De heer l qnacker Uordgk hondt gnaneieele bewhoawingeo Met de reroindaring der Atjeh eit aren ia baratel nn bat flnaoeieel erenwuht mogeljik aoader leataofarboogiog mite niet reir woide ingegrepen in de kolk eultnur lloewal hg de dapperheid ran het Indisebe leger huldigt ia bg ren meooing dat da tagen woordige A eb politiek geen pwifioatie ad brengen De beer Ten Kol wgt den elachtea eeeMmischen en fiaandee an toaeland raa Indi atn ons baatnar en aan den roekelooten en doalloeien Atjeboorlog op spoedige btSindiging WMTTan hg andermaal aandriagt Voor Indü tgn energieke herrormingea dringand aoodig allerearit door rermioderiag Tan orertolÜKe aiigaron door toelating der wisielende koffiecnltuar eo maardara ontwikkeling Tan de bodeDirlJkJommeo Accgnsrerhooging keart hg 1 baUr ia de afsebaffing gajaed Ik heb de eer u eao goeden arend Ie weeaebea mynheer I ifQoeden afood manheer antwoordda da jixife ling droofjee dan oobekeade een w l aaedaeklii opnenbnda waaruit hy de sekerbaid erlangde hem nimmer te roren geeien Ie bebben Zoudl ge my bat genoegen wilirn rersehairei Tan een onderhoud Tan enkele minuten M hernam de 9obakande rrundelijk tioh niet latende anlmoadigen door de koele outrangst die bam ta banrt rtel Het mij mijnheer Met n Ik heb allo raden ont Ie TeraadenNIlea del tt bier een rergiasing io bet spel Ie Taa aw kn tanminste eo dat misacbiaa mijn gelijkenis met een ander e in da wer brengt Ik Tonakar o dat ik u neem roor win ge s t en a in het minst niet mot wien ter wereld eek Torwar U geloolt me das te keaaeera Volstrekt niet jonge vriend en ik ban er MHk stelMg teker Tan dal dit de eerate Baal ran milolaren Is dat ik o sla fMaar dan begrijp Ik niet erg baat Het Is ook jbisl om u la rorklaren al fi eolstrekt nlit begrUpt dal ik da rrijheid neem n tedermaal een onderbond ran enkele mmulen te rerxo ken Het sy too mijnheer ik Inieter Hot tou nij aangenamer lijn indien gU md wil det rargeiellsn naar gindioha straat waar wij liaür np ons gemak kunnen praten tonder alk oogenblik door de menaehenmaeta gehinderd u weiden rerAeerwi