Goudsche Courant, donderdag 24 november 1898

Oaada m w S M Haerdnakt door iW g 41 Kiauwarkerk 7 M T l 4 Oapalla 7 41 e aorterdaaa 10 7 1 11 I 0 la V l l lat ff r Bell U V 1 19 ar UI 1 80 4 U ill 1 10 Katlardaai 4 41 I ll 1 7 11 7 KI t iO 1 11 I ll 10 11 11 11 11 10 1M7 1 44 I M I 4J 4 01 4 40 1 11 17 7 11 1 17 10 101 DeD treiaeaallMa Oapalla 4 11 1 01 f 0 D ff 10 11 ff ff a 1 14 ff ff ff uo JT ff ff 1 47 ff la aa ie kl Ilk Xlaawerketk 04 11 ff 10 11 ff 1 01 ff V ff U7 ff I M ff ff 1 14 reiiiier laoet lieh Hoordraebt I U 11 door e ff IO M ff ff 1 47 1 01 ff ff ff 1 04 ff 41 ff 10 01 aada 17 S 7 41 I ll 1 1 47 10 11 10 41 11 14 1I 0 1 14 S Ot 4 01 4 14 10 47 7 41 I IO 10 07 101 een faealja ii f 0 0 Uueeht 1 18 I K 7 41 1 7 40 1 00 I IO 10 11 10 81 ll f 11 01 1 17 l 0 1 11 141 4 M I K Ml il 7 H MO 1 07 10 01 10 14 1 Woardea 1 40 11 0 I K ff lO K 11 11 11 4 ff 1 47 4 1 II 7 11 I IO N Oadaw 1 14 ff ff 10 4 jT 4 14 I U ff 1M4 Oaada I IT LM l Ml 10 11 11 10 11 11 MO 1 40 447 I N k 740 4 M ll N ll lO i na hat pa littt lHl matbaaeliarmiagilar koaliaa tafjen dn tabakipltntert op D i waar man aan tarinomdaa alaTaDhaodal haaft ao men dient te aken tagen mitbrnikan an tagea miehaodaling TU da igda dar ronealaan Daarom aiaabt bg batara behandeling der koaliaa ook dar ChiDaaaebe varbataring ran bat lot der Indoe dia ambten moeten kunnen krggen an grond tar beboowiog All middel tot beanioigiog bepleit bg bailoaridpceDlralitatie met ecbeidiog toefeben de lodiaebe nn df Ntdflrlan l ehM finencifln De he r Baatert ontwikkelde baivaren tegen den financieelen toaetand Hetialfde deed de beer Van Karnebeek die do groot cultnra wil belaatan en inroerrechteo op mynproducten heSen Oe heer Da Viaier ttelde in het licht dat de geachiedenii de rochtTaardigfaeid van den Atjeh oorlog bewijat en dat wel blgrande reaoltaten roor pacificatie Terkregen aijn xoodat een krachtig roortgaan op den ingeatagen waff noodiakalgk ia De haar Varbej etenndé ook in hoofduuk de Atjeh poUtiek Da heer Van der Zwaag doarentaEan kenrda da Toortietting ran den oorlog aterk af MD liMC dat nog ameolande Taa bat Igf Toan da Tlaoman gedoofd waren kon n opaUan aa werd baar de wioterjaa omgetlagen ee kon zjj geetannd door een paar pleegzaelara dia daar juiat waien haar bnia binnengeleid worden Op bat rerzoak ran da kindarjofiroow daa bniiaa baalde boTenbadaalde heer aan dokter terwgl de beida plergiaatira bat meiaje Ier zgde elonden en trachtten haar pgnen aooreal mogelijk ta itillen Ale aan earioaam kan nog aerder gemeld worden dat da heer wieoi wioterjaa totaal bedorren ie gean Tetgoadiog ran zgnaaaarartir maatschappg kaa krjjgan omdat b agn jaa amoadwillig in hal raar heelt gegooide NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer geschikl voor de Sla l icolaas A van OS At Ui Tailleor Kleiwag I 73 7 a GOUDATelfpktou Km SI ViECADEEiNfiVMBENGKHIINTIRAiD DINSDAG 22 NOVEMBER Varrolg lagakoman 3 Een ecbrjJTea ran B aa W tol wgtiging der gemeenta bagrooting dianet 1898 en 1899 Ter t aia i Een aehrgTon aan B en W tot wgtiging der gemecnia bagrooting dien t 1898 5 Een brief Tan B en W tot wgiiging der benrooliog in rerband met de aiipplatoira begrooting tbo bet Beatedeliogeohaia Z il worden bebaadeld bg poot 3 dar ageada i Een Tooralal Tan B an W lot wüzigiai der bagrooling Toor 1899 in rerband mat bet bedrgfakapitaal dar gaafabriek T r Tieie Een brief ran B en W inzeodanda eenaontwarp Terordening tot haffiog rao raar aloia ao brnggelden Ter aiiie Een brief ran B an W tot TOalatelliogder Tarordaniag lot het beS O nn waaggelden Ter Tiiie Ean biiaf raa B en W faoodende aaanader rapport ia zake hel reranderan ren dannaam dar Lemdulataeg B en W etallaa toorden naam dier alraat ta raranderen in Lemdalalraat Ter riaie Een adraa ran B en W op hel adreaTan de firma A Brinkman en Zoon lot rerboogiog dar anbaidia Toor de nitgara ran betVara ag ran hat Verband Ida in dan gamaantaraad B en W atellan TOor dit Tarzoek toa laataiD oader roorwaarde dat deae firma daingekomen itnkkan aiaondarlgk Toor de raadaledea afdrokt Ter tiaia Een Toordraaht aan Bj n W rooronderwgzaraa aan da 2da KotCEMl ethool Daarop ajjn gaplaalit Mej S OllOENEWEa te Krimiln a d Meel A BUROKBSDIJE ta Bdlkoop T W DE BOCK te Nienwarkerk a d IJeal Ter Tieie 12 Dankbatnigingaa ran da bh Bnrgari dgk Laclarq Onderkark an de alaiiknaehlaTOor da Tarbooging banner jaarwedde Aangenomen roor kenniageriog 13 Adrea Tan da mnziek rereeniging aEnphooia aich beklagende dat door haar gezaUohapde maziekinatrnmentan der aladelgke mnziekaobool niet agn reraiald en Taraoekende ala neggebrnik Tan bel lokaal te mogeo maken Zal worden behandeld bg pnnt 6 der agenda 14 Ean adraa ran da afd Oonda Tan denNat Bond Tan Bandale en Kantoorbediandenkenniegereode dat zg gean gebrnik zal matenTan het baar op Zatardagarond aeretrekta lokaaldaar zg op diea arond geen laeraer daarroorkoB TiadeO Aangandmen roor kanniagaTiog 15 Ean adraa Tan W Vante Wz la Billegaraberg reraoakenda OTarnama dar baar Tan aan poort op da Kleiweg aan den haat J Omgarl rroager Terbnnrd Da Voorzitter B en W hebban geen bezwaar da haar lan dia poort erer leeobtgen Anti Franiehe gea ndbaid De aT mpec de iFargaeba Tempa c ont Tangt Tan aan Franicbmae dia ta Kotiardam fartoafde da mededeeliog dat in ren caféeooeait ildaar ter itede aan der artiiten avond aan arond anti Franicba liedaren zingt die geaccompagneerd worden op de w ia der aMareeillaiiec We soodent tagt bet blad willen gelootan dat onie landgenoot bet mia heeft oof elokkigervijsa doet de echo der vericbillende betoogiugan dia tot one komt liit dat land one rreaun dat die arnelige onbeUmelgkheid maar al te waar ie In dat garal ii het de taak Tan onzu diplomatieke en cODiutaira rertegeowoordiging er op te letten toodra dergelgke betrenreaiwaardiga feilen te bkier kennii koggen en tonder twgfal aal ig daian plicht niet Ter akenf Ben van da grootita maelconsnroanten bier la lande heelt naar de Nai Bakk Cl eTernaamt aan eenige Belgitoba maalfabriekaa te kannen gagaraa niet genegen ta ign rerder eontraotao tot leraring af ta alnitao soolang de BalgiHba granen toor het Nederlandeeba tea gotlolan biyren Gemengde Berichten Maandigarond ta hall acht bg diebtan niet ia da Dordraehtiche naohtboot Catharioa ia da Maaa ter hoogte m de aalmTi eHherg oader da gemeente IJeeelmooda door aan onbakand gablaTao aleepboot oangeraran Da kapitein fan di raahtboot da CS jarige heer N Franken wonende in de Voorstraat ta Dordrecht word door bat indrnkkan ran dan TOOIetaran raa ajja Kbip ernatig aan het hoofd tarwond Man bracht ham naar KialiugaebeTaar waar een geneeahear dia hem rerbond agn opneming in het aiekenbuia te Rotterdam noodukaiyk achtte Per brancard werd bjj herwaarta gebracht Uit Amatardam meldt men Omtrent de beide aaDrandiogan op da Nieolaaa Witienkode behoeft alleen nog aermeld te worden dat het in het gaatbnia apgenomen u meiaje Cato Beilo giataran ta Teel pgn leed om rarhoord ta kannen worden Zjj rerkiert echter niet in leTanagtfaar Ook bat andere meiaje Margaratba Martinaa ligt Trjj pgnlyk Da baar die in da WiUanttraat dan Toarmaniknaobt ontmoette haaft ilch reede bg de politie bekend gemaakt De opgegeten eig Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aangevugen 1 Oc lK r T d van Greenwicli lOQDl lOTTIXOAIlTiaa lataa 11 11 11 11 1 11 1 41 1 17 4 4 1 I ll I ll 1 14 I ll 1 14 0 41 10 18 10 0 11 1 1 40 10 10 7 0 11 10 t lO 10 4 10 14 II O eODDA DIN B 4 1 taa taiaa 7 0 0 1 17 1 11 1 17 10 14 11 1 ll tl ll K ll l 1 14 1 41 4 41 4 1 I ll 144 11 7 14 7 41 1 41 ff ff ff a ff 11 10 7 11 11 ff ff ff ff ff 11 41 ff 1 07 I OI ff ff ff ff U ii ff I ll I OI 1 41 l lO ll 10 44 11 40 II ll 4f Soada bTaabaiaan HoerkaneUe Be a t a r aia T Z e g waard Vaaakoig e ftwo ff ff ff 1 7 l I ff ff ff lil ff ff ff l ff ff ff IJl ff I U Ml 4 11 1 1 17 i Mi 14a 7 40 7 41 ff T ll ff l S ff ï 101 4 11 11 MO 4 1 41 aHaga 1 40 7 10 Voorborg Ml Zoetanaaer legwaird e EaTenbaiian Hoarkapalle 17 ida M 7 4 1 11 1 41 I K i 0 1 17 4 U ff 4 11 ff 4 11 ff 1 04 4 17 I ll 11 01 11 0 4 01 o l D 1 U T 11 0 H T laa lana 1 14 1 07 10 11 10 17 11 00 11 10 11 11 I M 1 17 4 11 I IO 01 11 11 14 ff ffH ff M7 ff ff 1 7 ff 7 10 11 11 ff lfJ7 ff Ml i l4 ff 1 41 M4 7 11 11 41 11 1 M 1 01 8 10 LM 4 7 M souuA a laaTaiDaM 10 11 j j j 14 4 j Y j jD j tDT i n iT AaatW 01 I OI 10 111 41 1 1 00 17 1 40 10 01 1117 Aaaaba 101II 10 10 1011 11 lil 1 11 10 1I 11 11 Il 1 84 7 11 a ii ff ff 1 41 7 1 ff 1 01 1 08 7 18 7 04 I ll 10 17 10 14 10 41 ll K Uanda Uudew Waard Ulraakl 1 41 I ll 1 81 All ABtat 0 8 Aaut W Soada t nalamantaD koaan tear good mat alkaadar orarean Baedi eaniga dagen galedao bad eaq joSronw die gewooalgk a aroadi laat hare batrakking Terlaat bj da politie gakioagd dot ig onder bet naar bnia gaan ataede laatig wardgaTallea door een baar die haar telkena Troeg met hem nit te gaan Nadat aü dit aanige malen bad geweigerd achraaf bij haar een draigbrief an befal dat zg hem op eaa bapaaldao plaata 100 tegemoetkomen Toan ajj hem daar bad Uien waebtan tolgde een twenle brief Het ga nkta da politie giiterarond deun baar te arreeteeran dia bakende da acbrgTer dar brieTen te gn maar aeide to atrakt gaan kwade bedoalingan la hebban gehad Dagelgka koaran nog NedarlandKha werkliaJan oit Dnitaahiand tarsg omdal g daar oiat Tonden wat baa wu Toorgaepiageld Zata agarond Tarroaglan zich naar man aaa deJ B C meldt zee miodarjarigao r ia Ie Kenlen hadden gewerkt en la Amatardam Baarle n thnia behoorden bg bat hoofdbaiaan Tan politie ta Ngmegen waar ig aan bet noodige tot roortzetting bnnner reie warden geholpen Daar de maaeta werklieden dia in Duitoh land in hnnna Tarwachtingen worden talenrgealeld NoordBollandera ajjn ligt bat armoaden roor de band dat de borfremeeatara in N Bolland niet looalt hnnna Gelderaabe amblgtnooten in bet roor an najaar bi pnblicatie tagen hal lokken na Nedarlandare aa r Doitachland waarachnwen Bedoelde waaracbuwiog boodt in adat bel herhaaldelgk Toorlfooit dal Nedarlaadeehe werklieden door bariobten in da nienwebladen of door daarioa nitgaiondnn agenten eom met Teratrekking ran reiageld Toor de beenreii naar Daitach and ten behoare raa indostrieele onderoemiogen woideo gelokt larwgl bjj bnn aankomat Ier plaatie bigkl dat zg daar Diet gabrnikt konden worden en bet daarom garadea ia dat dia werklieden alrorane op zolke baricbtan en Toorapiegeliogen al ta gaan öf telf df door tniaohenkoiaat ran den bargemaaiter aich tot den Nederlandachen eoninl in de atreek waar da ondernemingen eioh berinden wenden Omtrent de Toornitzichten in bat bekomen Tan werk da loooen en de hanrprgien der woningen aldaar t Sedert 1890 wordt die waarachowing door da borgemeeate a in OaNerland geregeld tol de ingezetenen gericht terwgl op den inbond daarian bg afgifte ran Tarhniebiljatten naar Dnitaebland aan werklieden de oaedacht wordt Serattigd mei aanteakaning op hal Tarbnia iljat t dit gaaabied ia r Qiateren ochtend ooiinepta op de Maaikada ta Botterdam aaa hoorndol rand aan aijn galeider Hg rande aan paar Toorbygangap onderate boTeol die beiden hierdoor eeniga lichte Tarwondiogan bakwamaa Ten alotta werd bet dier opganngen anSigemaakt Bstreffende hal ongelnk dal aan dianatboda in de Laan Copea t Cattanbnrgh in Dan Haag OTerkwam wordt lan hel yodarland nog hal Tolgenda medegedeeld 0 14 10 11 11 11 ll tl 11 11 11 11 lUI 11 11 IMI 11 17 lUI t tl 10 11 ff 10 17 ff 10 11 10 41 10 11 10 4 1 11 D door 1 08 11 17 San haar dia nit da Tiaoratraal kwam hoordo Tréetelgk gillen en zag een rroaw op aliaat liggen met haar goed in Tiam tarwgl iemand bezig wai baar de brandende kleeraa Tao hrt Igf la trekken De heer enelda toa wierp agn wioterjaa oTer bel brandende meieja an op hatzalfde oogenblik wierp ook een koetaiar raa een daar wocblende tram een paardedeken OTer haar heen Met ban beiden hebban zjj daaro da lammen gedoofd maar daar bat maiije maar door bleef gillen Termoeddrmeo dat haar oodargned nog brandde en aoheurda ooodot zg Toaralallaa dit Toraaak io ta ataaa Aldaa btato aa in 16 Ean adrae raa da laaloarn opalakara 1 betreffende hnnoe deelgaraektighaid aaa bat id Panaioenfonda roor gamaeaiaambtaoarea w De Voorzitter Hat rarzoek ran da lantaora r o lakara barnat op een roiataralaad daar zjj r zgo opgenomen al laatiten nn da Iget der et ambtenaren xg hebbeu dil aekcrorar batboofd gezien B en W atellen Toor ban hieropld attent la maken Aldaa baalotao al 17 Eaa adraa raa de afd Oooda rao bal Nad Werkli denTarbood rarzoakanda da achatn tare bij brand eraagoad ala da braodapaitliadaa fcbadalooa ta atellen 3 Ib banden Taa B an W ou bariebtaa raad 118 Ean adraa iaa C aaa Ooalatroom rare aoakande rfark tan aiada in atoat ta agn aoor ajja getie bet noodige la knanaa Tardiaaan Daar dit adree oogaeege d woa koa bat nietia babaode iag komea I Aan de orde Da benoeming ran twaa ladan raa hatalem bnraan roor de rerkiezing Yan ladan raa da Kamer laa Koophaadal an Fabriakao Benoemd woiilan da bh J H NootkOTan raa Ooor en F H O aan Ilaraoa beide mal 14 alemmen Aoo de orde I Da baooeniog ran een lid na daOpenbora I GazondheidiiGommieeie t Benoemd wordt de beer C J C Boogendgk mal 11 alemman da heer J J Dnjjm rerkreeg 4 atemmen e Aan da orda Da aoppletoira bagrooling aoor 1898 nn bel Beitedelingenbaia waarbjj tatana aan da orda f ia het Tooretel tol wijziging dar begrooting Dit wordt baide goedgakanrd Aan da orda Het Tooretel tot rarhnnr tob gadaalten gario I liarda ajjl aan de hearen F Herman Ft en r H H T d Wolf Wordt goedgakaard mal 14 alemmaa dahaar Barman aam aan dataalammiag gaas daal I Aan da orda Bal Tooralal on bat graagawaa dar roor een t wandelpark aangakoohte parcaalan ia 1899 e q ta Tarpwhian I Da heer de Baadt H da Vooniltar wordt I bel geheele land TOor een heel jaar Terpaeht of ia bel de bedoeling dat alleen bat graagawaa wordt Terpaeht andera knnnen wjj daar asf r al eena baawaar mede hebban Da Voorzitter Daar wg in aan dargalgk gerat moailgkheden aondan knonan krjjgen I atellen B en W roor naar bawind nn zakea om bet groagewaa te Terpacklan b t da aarita anada of da beide enedao Wordt goadgekeard Aan da orda Het Tooralel om bat gebrnik raa ket lokaal dar afdaeling B nn de Mnziakaebool aaa aaaiga Tereanigingen op te aeggan Oe heer de Raadt H da Voonitiar ik heb bet zeer batrenrd dot er apraka Tan kon ajjn om die nreenigingaa da haar ran het lokaal op la zeggen de aohoollokatan agn toch eigendom nn da gemeante en daar belalen toch alle bewonen ean ik zon hel jammer rindA waaneer wy tot dergelykeo maatregel I onte toeTincbt aaman de Auiiek dier Tereanigingen i toch ean Toortzeltiag aan het oaderwga aan de maziekachoot ao dan zonden wg onrachl doen aan aear Telen ik bab daarna aan on darzoak ingaalald en mg ia gebleken dat geen inatrnmeolen nn de gemeente worden gabraikt da piano ia ran dan heer Gabrg ao wordt dia gabraikt dan moet die betaald worden aaa gan amde beer bet komt mg roor dat ar eaa Taata baataal taaachaa da TaiHhillaade OBdar wjjiara 11 7 S1 7 i I U i i 01 f 1 01 1 11 door 10 04 lO M r i 10 11 10 1 10 l 7 11 I II 1 14 ♦ n ff ff 1 11 ff 11 daor ff 1 04 1 14 U VI II 10 U B 10 10 11 10 11 10 1 10 11 11 1 1 44 I M 1 11 Ml 10 1 10 7 41 10 01 7 10 7 11 I ll ff 0 14 ff ff 4 ff ff 0 11 ff 11 10 10 lOill 7 01 1 10 11 11 Ml 1 41 4 410 10 7 41 1 4 7 10 l li 0 10 U SO 1 014 001 00 I U 1 00 10 0 1 01 1 11 Da haar Barmaa Uel balangaiallini nam ik kennie nn hal aobrgren na da ComBaiaaia Toor da Stad Moz akachool hel ilondpnnt doot B an W ingaoomen araa aetr aorrect ik heb ean onderzoek iageateld bg de Terachillende hoofden na die corporatiea die gebrnik maken aan bat lokaal en daarail e mg gebleken dat waaaaar wg brl Tooralal ren B en W aannemao ar aeker aan deaar zich geooodiaakt tal ziao lot oatbinden orer te gaan maar zoo er Tan B en W geec waarachawiog kannen nilgaan dal zg bet lokaal niet mogen reroatrainigen Da Tooraitlar Oe baide aprakara dia hier aooaaen hebban geaproken moet ik antwoorden dat da raad bet toezicht orer de SladaMaiifk echool beeft opgedragen aan eena Gommiasie aoodat doarorar da Gommieete te zeggen beeft B en W hebban gemeend niet andara Ie kannen handelen dan aaa bat Teraoek dar Commiaeie geaolg te gerea De heer de Raiadt De Commiaaie roor de Mnziakaebool ia beooemd roor da muziek ro niet voor hel ooderbood na gemeenteeigen dommeo aa wanneer de Commia ia de aehool Tarontreinigd aiod dan moetzgdaaroTertlageo De beer Jagar Orer dil puat aal ik niet Teel zeggen ik moet reawel mgn rerwonderiog te kennen geren dat door de commi sie Toor de Moziak nooit klacbteo zgo ingezoodao nit bat adrea aan da mazink Tereenigiiig Enpbonlaa hebben wg Ternoman dat die contrabae niet ia Teroield door gezegd gezelacbap maar ia bet geea ander mutief bet hoofdmotief eebgnt mg toe t ago dat de eommiaaie een aodar lokaal wenecbl roor de mazicksobool en daarom zon ik gaaroa aien dal dia rereenigingen daarin gereat gd blereo Da beer ran da Velde Ik ben het met de Torige aprakara eena ik betrear bet dat bel lokaal niet aan zgo doel beantwoordt en dat het lokaal roor airafplaata wordt gabraikt ii zeker Liet dikwgia gebenrd daar de zoon ran den heer Araada een der onderw zera daar eena ia geploatat roor straf Ik geloof reeleer dal de mnxiekeebool meer hinder reroorzaakl aan de 2de Bnrgeracfaool roor jongena dan dat deze de maziekachoot hindert Het Tooratel nn B en W wordt in atemming gebracht en rarworpan mei 12 tegen 3 etammen dia der bh ran Goor ran Iteraoo en Deuing Wordt rerrolgd De GtdaEeitl eg het openliaar leren Door de afdaeling Qonda ran den Nideri Prol Bond werd gister aTond in bel kerkgebouw der BemooatraDtaobe Gemeente elhittr aan Openbare Vergadering gahoudeui waarin ale irekar optrad da kaar J Tan Ivoaoen Martiaal Km prad ta Amarafoort met het onderwerp De Godadi oat en hel openbaar laren a Da lital nn mgif onderwerp geeft miaacbien den acbgn zoo begon de apr zgo acboooe rade alaof ik ToorBemene zon zgn met n ean wandatiag ta doen door alle eenwee heen immara oaeral waar zich het openbaar leren rerlooat aiaa wg ook daa godidiaBal optreden Deae zal apr daarom ter beperking epvattag aooola dia onderateld woidl bg de leden nn den Prol bond aanwezig te zgo terwgl taa openbaar laren apraka ia wanneer ieder niet alleen zieb mat zgn eigen belang bazig boodt doeh ook tracht in dea kriog bniton zich inrloed ten goede nit te oefeoen De godadiaoat dia het atampel drukt opona gaaatalgk leren moet nn inrloed zgn op het openbaar leren Bg de beaotwoording Tan de Traag ran welken aard de inrloed ia dien het godadienatig laren op het maatiobappelgk leren heafl Tctkaann wg aagt apr in aan andara poaitie dan b r da Boomach katholieken dezen locb moalaa ata het opaabaar leren rraagt wal ta doaaf ket antwoord afwachten Tan hnnaa geaatolgka otarhadan Da ataintan nn da werbliaden reraeniging 8k Joaal la Utrecht baalt apr ala bewga biarroor aan Onze CalTiaiatiacka mede Obrielenen worden geleid door da nitapraken ran de H Schrift of de formotiaren nn eenigheid doch hg ban komt meermalen de theorie met de practgk ia botaiag ala Toorbeel baalde apr de ge naentararordening na Wondearodael aan woarbg bat gadalaataren in het openbaar atrafbaar irM aarklaard OfachooB da aSlandoord godalaatering zwaar dar wilda gratraft zien dan UajeateiieacbennlB ia toch m Kon Beat borangeBoemde atralbapaling 0B aklig rerklaard Da Mieaal maat na ioTload ago op bel maolaahappalgk lareo tab earata om de belaakeaia die bjj haalt Toor da practgk lea twaada on bat idaatiana dat bj kweekt ti taa darda om bal aalhooaiaema dat hg roadt Baoe dria poateii wordea door apr nidw nügawtiki Hat nil aiat Ie oalkannan dal da godadiaaat ala hg ran goed gehalte ia op eigen alamiaing groolaa ioTload bralt De lenze dar Franacha raTOlntla aVryhaid Gelijkhaid aa Broadaraekape gaat rpr töetaaa aan bet begrip dot da godadianal olntrant dia woordaa baan OBi daarail aan la looaaa dan iaTloed op het opaaboat lafaa Vighaid tob gewatea ran dnkOB TOO reraanigiag ojja aakat OBTOor woardalgka TOorwaardea toor rooraitgaag doch de godadieaat naagt boe ataat bet met de peraaonlyke Trgheid Zgt gjj geen alaaf ran bebzacht ran g lelhfid of aodere ondengdan Zon tnn niet nn praeliich belang zgn la Iniataraa aaar de atem ran den godedientt en zoo deze zoo niet iafloencaaran op one openbaar leren Oeigkheid in den zin nn bnigarlgke galgkbeid ia door da Fraoaahe rerolntia baroebtaa altbana oor da mannen Da godadianal aprraki echter nn een gelijkheid in bgaonderan ain hg atett geijjkbeid roor God op den Toorgrond een godadieoat die dil rergeat heeft zgn ad lbriel Tarecbenrd Deze beacboowiog maakt aliaa klein roor God tg brangt een eigenaardige to o in dan airgd dia in do maat aehappg garoerd mnal worden g brengt een Terzoeoeod element in de harten en ia daardoor nn groot belang roor t practiach Ieren De Broederachap bleld de rolüaoder rerolnlie bgeen zoolang eigeol e ang dit meebracht in de geechiedenia nn Griekeeland en China ran dep taataten tgd zien wg een dergelgke broedarwhap heeraeben Teracbiltande mogendheden Da godadienfttige Broederachap ia teadarder mniger nn aard Waar Hg ellende liet waal Hg dal hotp aangebracht moet worden Hg toont one hart da knnkbeden onzer maatachappg en apoorl aan tot bare Terbelariag Bg de bobandeliug nn pnnt H om bet idealieme dat de godadlenat kweekte bondt pr Tooraf een korte baaohoowiog orer godadieaat en zedelgkheid en conetndeerl dat reine zedelgkheid inrloed heeft op den godadienat en waar deze gezond ia beeft hy inrloed op hal zedelgk teren TweeSrIei zedelgkheid bealoat echter ten eerate die welke baar richtanoer ontleantaaa de gewoonte aan het amen zegtc en ten tweede de hoogere zedelgkheid met aan idealiatiache rttonr Dero rpant zich in Toor iete hoogars zg dorft breken met gewoonte en rreeat niet roor het amen zegtc zg beeft haar richtsnoer in zich Go a woord en de alom Tan het geweien zg komt roort nil oreitniging Met het roerbaeld nn Theodor Parker den atrgder legen de elaterny in Amerika loonde apr aan hoe de begrippen ren zedelgtiheid aan groolen inrloed op bel maatacbappeiyk laren konaen zgn Zal de tgd niet komen zegt apr waarop gerraogd zal wordeo woiram gordt da godadienat den Btrijd niet aan legen toeataodan waarbg den grond die roor allen gegeren ia ala koopwaar wordt beichonwd waarbg zooreel manecben in lelterlgken en fignorlijkan zin dea zonneecbgn dea laTeoa mo teo miaaeo En ala dia Tragen g atald zollan worden tal dit een gerolg zgn ran het idealieme ran den godadienat Ook krachtena het entfaoneiaame dat degodadienei roadt ia ge inrloed op hul openbaar teren ren groole beteekenia Geen entbontiaime wordt hier bedoeld dat ala een roorhggaanda opwelling moal baacbonwd worden aeao de letterlgke beteekeais moet bier warden raatgebonden rol ran God ala door God aangeblazen moet da geett zgn die ooa bezielt la in eommige deeleo der Oeachiedenie geen zin geon beteekenit te ontdekken locb apreekt en weikt God zoowel in hot heden ala in bet rerieden Deze gedachte deed ean ËngaUcbman airgden roor de oprichting ran een arbeidekerk Bohooran wg ni t leut apr lot daoBScieeta horken die immer ieti te cooierreeren hebben laten wg ona dan aanatniten hg da officieoaa kringen waarbg ook de NeJ Prol bond behoort Met bel oog op hel gewaardeerd atreren der Tionwen om inrloed op bat opeebaar leren nil te oefenen tagt apr met dao Apoatel ik reiachl niet den dag dar kleine dingen laai ieder door woord en Toorbeeld onze godadiaaet groot doen zgn En beeft de bekende Dniteche aociahat Liebknechl gaiegd amet den godadienat had ik apoedig afgerekend atalüg beeft hg ean carricatnnr roor dan waren godadienat betehonwd want jniat zoo eindigde apr ala da heilataat bereikt tal 100 lal het Te Denm landamuet luide klinken Het meer talrgke pobliek dan gewoonlgk tcbeea nn de garen nn den heer nn Loenen Martiaal Teel Tarwaehting la hebben lekor ie hel door de kenrige rede niet telenrgeatald STADSNIEUWS y GOUDA 23 Nonmbet 1898 g da beden middag geboadea rerkiezing roor rgf leden ran de Kamer ran Koophandel n Fabriakan alhier warden nilgebracht 27 atem man Gahotaa wardaa di aftredende laden H Strarer met 26 et A Tan BeedtDortland met 25tt H Broat met 24 ai D G aan Vrenaingea mat 28 it aa A C C Vaitjilmet 22 alemmra Vaa oowaarda 1 Voerla rarkregen de hfa N ran Krimpen N A T d Bae A Joak rK G Seholaman da Jong C O Langettar en L P Hoogandgk Jr iadn 1 atam Bal oaotal kiaza bedraagt 316 Door de politie werd hadn aaa miadarjariga aaagahoodaa aa nader hal onderlgk gezag laHaarlem gealald BaamaoDiiT Vrgdag avoad babbaa da laarliogan der NnU naai en Breiachool het 20 jarig baattan dier inrichting getierd Werkelgk haaft man bat garierJ want zelden tal eea feeit zoo gaed gedaagd zgo ala dit De kinderen genoten in rolle malo zoowel nn tllet wal bet hart maar ook wat roor bal lichaam goed ia De oodate teerlingen baddan a Saeeow witjea ingrelndeerd en n el behulp no een paar daroea werd hel aititekend oitgaroerd Do heer Okboiten nit Rotterdam hield beu ook a paar oren betig op een wgte dal da kin deraa nitgelatan nn rrengde waren Dia Vrg dag aTood zal hg ben langen tgd in berinnrring blijrea Zondag arond hebben de moedera der leerlingen loegaog gehad lot bel feeitgebouw waar na Toor haar aijaaeawwitjee ward oilgetoerd Da acbenkiiet ran al dit genot zoowel ala de damea directricoa hebben alle eer ran hare pogingen om bet den leerliugeo io zolk rene notlip inrichting zoo goed en aangenaam ta mtkaa LiiKKBiHaii Tot ondetwgaerea aan ecbool ar 2 alhier it benoemd mej G M de Joni Ie Krimpen a d Lek UsoMmoBwnna ToT hoofd der lobool alhier is benoemd de baat N rao Ooelerbont onderwgzer te BodaiimTen Rechtzaken Ah man orer Sohoouhoren hoort eprekon denkt ben onwillekenrig aan vertel tegen de oolitie Het achgnen daar belhamela te zuu Nn weer had do 22 jarigo U De r ai go toa werkmanj aldaar zich wegent dil fait te Tcrantwoorden Bokt echeen in droukenachap gahoadeld Ie hebbaa loan hg gaarraeleecd ward Hg wiel zich aieta meer an het goral ta herinneren fiiaoh U dagen gerangeniattrof Uiltpratk orer 8 dagen 359 StaatB loteriJ Ie Ktttae Trekking rao Woenadag 98 Notember No IHIO tOOO Ho 1080 10 0 No 10071 en 11714 ieder 40 No lOUl i O No 187 8801 I8S0 en 17881 leder 100 Prijzen ran 10 1 88 noi EK89 t7ll 10704 18I I 18101 11710 7 SSKO l 0 1017 Uit 18811 llin 81 1881 1408 1884 10 4 ISvio 16887 HUI 107 M83 i4S0 8 S logao nol H3 l llS i 868 8087 li08 8488 10II8II 14081 184ta 1811 7 S 76 IS8II 8748 11008 14048 Hm MUI 447 8180 J578 8748 11088 14074 10510 IIDSI 8 8 8014 8898 8 OS 11168 1407 1 S 0 18 J7 881 80 4 878 883 11178 14108 18811 I8 S9 08 8135 875 891 IIIS8 14808 18880 18983 47 814 677 8 8S 11810 14884 18841 1B118 880 818 888 9088 1UI8 UltO IJ4IB 19157 711 I1 8 BS91 084 11678 1418 181187 luao 799 8101 6991 1148 11884 14809 18875 19110 888 Sist 8001 lil 11888 14898 18681 IBIl 1018 M 8189 998 IlSBO 1441 1870 gisi 115 8175 180 I74 117S 14458 Ht t IKjr 1115 I8U7 819 9311 11781 14683 16891 19171 1109 8881 6988 93IS 11788 1468 J lllll l ilag 1801 8401 4 9 9 I177 148SO 16914 19383 1891 1401 8410 9880 11808 14 61 16094 1 8 0 1411 418 448 9408 11847 148 4 17006 19Sta 1486 8481 6477 i440 11866 14603 17038 19408 1347iS479 488 9446 11144 1468 17081 1941 1509 ISS5 6679 9463 188 8 14683 17068 l 44i 1819 8878 6888 9490 1116 14714 17111 mg 1618 8 0 6687 9104 18885 14738 17848 II604 1684 HlS 8774 1 14 11870 14748 17880 19 1578 8 11 8814 9851 11386 14807 17867 1B680 1643 866 6848 9667 lll 6 14811 17 75 l 89l 1671 8718 68451 95 11489 1481 17408 19730 8717 888 8683 11810 14844 17466 11864 87JO 01 9 48 19 1 UI45 1750 l g 1781 8734 911 710 11688 14918 17684 199811788 8746 970 9761 1J78I 14961 17619 I 98 1799 8918 8990 886 13808 16078 17S81 800011888 7 7060 9818 18880 15198 17683 100891140 4008 7068 9838 18888 15170 17610 00471881 4058 7108 9848 11874 16294 17678 800601988 4098 7818 9860 19889 16868 17771 J0066I966 4164 7818 961 11936 16411 17787 800768014 4171 7960 9985 1 1 16488 178I6 80088 8038 4196 7878 10049 18074 11444 17878 30iS98l 7 4944 7999 10081 13077 15451 1 910 90874 816 4965 78001019 18l 8 16680 17910 101 7 9187 4330 7303 10169 18135 16645 17993 108Ü3 9816 4387 7437 10191 18114 1B 7 18060 80367913 4584 7494 1036 18803 1668 18397 90410 9158 4698 769810375 18317 I6896 18846 90468 9164 4618 7694 10368 13879 16797 18881 904789168 4649 7683 10880 13604 16790 18806 10491i960 4677 7638 10481 13609 15886 18886 106018304 4687 7660 10677 13680 16886 18381 106363889 4700 7 8r 10839 13644 16843 18408 106471408 4 09 778 10676 13686 16869 18480 108089480 4 4 7761 10686 13607 1687 8468 806S6 9448 4976 7780 1071 13088 16941 18584 30686 I4S1 4998 7880 10788 136 8 16006 18687 807961666 5006 7881 10747 18789 18017 I854 10748 1668 6081 7ll97 10748 13793 16077 18678 80781 9708 091 8974 10766 18884 16101 18601 10891 i 98 5 89 84 0 Ie Klaaae Ie Lijat No 3378 m z 13973 Beurs van Amslerdain Vrkn 1 17 100 8 V 81 i slotkn 7 JV 1 NOVEMBKR NtDtauk 10 Cerl Ned W S I dito dita dito 8 diu dito dito 8 Hoxoia OU Oouill 1 II M iTALia laaobr riaif 1808 81 5 OoartKa Obl m papier 1868 dito io ttlrer 1868 Poarcaii Ubl m H ooupoa dito liakal fl4 i 97 10 1 II KV toi looi 8 471 10 60 lOU 196 1461 a 100 I IMV I 10 lli m 101 100 l KlVa a 41V 11 BllaUKB Obl Binneal 1894 4 dito Ooeiiat 1880 4 dilobijKolba 1889 4 dito bH Hop 1889 90 4 dito la ond leen 188S I dito dito dito 1884 5 SriKia Perpet aehuld 1881 4 TuttliJ aopr UonT leen 1810 4 Oer leeaiBK a ria D dec leeoinff larle 0 2tll0Art Hep T obï 1 91 8 Mlzico Obl Buit 8 lh 1880 8 Vaxtioau Obl 4 oobap 1881 AuTttiull Obllgatien 1896 8 RaTTatDm Steil leeu 1894 Nao N K t Htnilalar aand Arai il b Tab Mii erlia ten l eliMaalM b apg dito Am Hvpolheekh paedbr 4 OultMi tier Voraletil tand a Or Hypotbeekl pandbr SVa Nmlerlandaobe baak aand Nod liniidatDiaatach dito N W k Pao Il p 11 pandbr I Rolt llypolbaekb paadhr 8 Utr Hypotkeekü dito 8 Ooari Oial Hooir bank aaad UuaL Hjtpolbeokbtnk pandb 4Va Xumtt K ul brpolb paurib I Mar r 1 Pr I i o rorl Niu Holt U 8poorw MiJ aand Mij tot Kipl r BI Spw tand Ned lad Bpoorwegm aaad Ned Zoid Afr Spm aand dito dito dito 1191 dito I iTAUaSpoorwl 1887 8 A Kobl S ll a 101 1017 ll 188 14 1 V 14 ll l IK 1 1 11 17 101 106 101 117 II7 uid lttl Spa mij A ll obl 3 Poi tc Waraobau Weonen aand 4 Iloau Gr Rnaa pw Mi obl 4 i Haltlaoha dito tand Vaatowa dito aaad Iwaai DoDbr dito aaad Knralt Ok Aaow 8p kap opl 4 dito dllo oMIf 4 Ahbkiia kal Pao Sp UiJ olil Chk Il Kont IV pr r aand dito dilo Wie St Poter obl 7 Deorer b Hio Ur Spm eert T e Illinoia Central obl io goud 4 Lnuiar k Naihrilli Cort r aan 1 Mezico N 8p M Ie hrp o Miaa Ku air 4p i pteraand U N York Oulaao k Weat aaad I U dilo Ponn Oblo oblig 6 Oregon Calif Ie bjp la goud li 81 Paal Mimi kMaoil obl 7 Ug Pao HooriUa obig dito dito lino Col Ie h p O I Oanaüa Can South Chert r aaad Va C Hall k Na Io h d e O Amatanl Oinuibua Mij aaod Eottard TramwenMaaU aaud Nau Stad Amatardam aand t Blad llollerdtm aanil I Baton Sud Antwerpen 1187 1 Stad Bruaael 188 Homo Tbeiaa Reaullr Ueeelieh 4 Ooanaa Blealalaeoii 18 0 8 K K Ooal B Cr 1880 8 Spaan Stad Madrid 8 1868 Naii Ver B Arh Spoel oorl 80 WINTERMANTELS Japon toffen Volveteeng met bgbehoorende OABNEERINGEN Veeren Cols Pelterijen in mime kanw Da 84MSOi i Kaotoogereclit te Gouda Ziltting Tan Woenadog 22 Noreabar 1898 De Tolgende periooaa zjja reroordaald rtgaM Orertreding Strafwet f 0 50 of 1 dag £ K rraada W J d D en K d D U Blaiawyk ieder tol f 2 of 2 dagen I n zaka nn mindarjarigea al bloadrarwaBt garoepea roor dan rechter om la wordoa gehoord noch in peraoon noch door Inaaehaakomat ran een gamaehtigda Tanebynaa n tegeatpraak J T d B I Boakoap l t 1 W oJlOdagaa Viaacharg oreitreding J O ta ZooUrmaoi M J M y Qn