Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1898

t No 7 745 Vrijdag S5 INovembêr J80a 37ste Jaargang fiOlMHE COüRAfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TddiMa Na S ADVERTENTIEN worden geplaatat vaa Ir 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten Uroote letters worden berekend naar plaatiniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur den midd TelefMa Ho M De Uitgave dezer Courant gpeschie t d a g e 1 ij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia f 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlüke Nommers VIJF CENTBN TANDARTS E CASSllTO Gtóuda Turfmarkt m mm aPBEMKÏTBBS BIAANDAO DINSDAG DONDSBDAQ eo ZATERDAG Tan S tot S nar WOENSDAG enVBUDAGrao ItotC nnr ZONDAGS niai Sociëteit Oas Qesoegen Gommiasariasen der Sooietait aOiia QtHoieaxbrengen ter kenniaae Tan HH Leden JngaTolga Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheidTan de H Ahonneaènt ToonaelTOtretelling opDONDERDAG den 24 NOVEUBEB 1898 d SOCIBTBIT van ie avonda ZJMlj HUt af ffMMaia aal P Namens het Beatanr F HERMAN Fa tratar 0ewi 28 Norambar 1898 T b gr ttlglta raonchrifV n futgeatild tar Toorko raing Ttn tonriog of ndrgfiDfi D Büoaniao iwarTaada tot 5 oi 3 dagiii Ofartrediog pror raglamant A B HcD ta Nlaowarkark d IJaal tot 1 o 1 dag Ofartradiag politiafarordeoiog la Gooda A J ta Ooada tot 1 of 1 da C D B ta Oonda tot f 2 of 2 digan Oraitradiog potitiatarordaaiog ta Blaii i k A B te Blaiiwgk tot f 1 ol 2 dagen 0 artrediDg politiaTarordaoiag ta Waddingaraao M T d H ta Waddiogaiaan tot 3 of 2d Orattradiog dar Varonlaaiog op bat rgdao mat lioiidaDkarraii in da gematnta Zarmbniiao M B Qzo ta Zaraobnizao rtggaaprokeD Opanbare dronkanacbap B A te Ooada B B ta Znmmardao B B U Oonda O O U Moordraobt A B d R an C D 8 ta Uooda iadar tot f 1 of 2 dagan P O ta Oonda tot f 2 of 2 dagan J A tt 1 T D P d T an W M U Oonda iadar tot f 1 of 2 dagan W F B ta Oonda tot f 5 of 3 dagan J W d 0 en J Oh 8 ta Rotterdam D i Q te Qoodarak J W B boiivr Tto L K au A E ta Oonda J t d B iwerTende iadar tot f 1 of 2 dagen T T d H an W A B ta Oonda iadar tot f 3 of 3 dagfo G C T B rn A d K te Oonda Ch t O te Amalardam J t D ta Alphan aan dan Oroanaoweg an H D ta Ooada iadar tot 1 of 2 dagan ADVERTENTIEN Aanbestedimg Da COMMISSIE VAN TOBZICBT op het LAOER ONDERWIJS te Qouda zal onder Badare goedkeuring Tan Bargemaeater en Wathoadera dar OameenU op WOENSOAO den 7den DECEMBER 1898 dea atonda ten 8 ure bg iflscbrijvtng aaobesteden De Iieverlng der soboolaohrlften en der ohoolbehoeften ten behoeve dar openbare sobolen In daie Gemeente De Toorwaarden van unbaatediog zullen Tan WOïiNBDAO SO NOVEMBER 1808 op iedaies irerkdag daa Toarmiddaga Tan 10 13 ure ter laaing liggen bg den concierge Tan het OebouTT AbtiLisi aan de Markt alwaar de inaobrgTingibiljatten alamada de monatera op den dag der aanbeatoding TÓór dea middaga twaalf uur moeten ingelererd worden HOLLANDSCHE ïiiiïll AMSTBRIIAM Prganoteering i Obina OoDgo Stofthee 48 en BO o Orot BO SS Lekkere J 60 Bouohon 1 7S Qeurlge i 90 Congo 100 OntbUt Tbee 66 Namiddag Thae 7S Alleen Terk rggbaar bg P H J van Warikum OoHhaven B 14 Nieuw odOTertrolTea Jrof Dr Iiioi ors wülkiltpnd lUVW X ACBT UIXIB AllMi kt met rikrlekmnt tot Toortdorende radicale en zekere genezing Tan alle zelfa de nieeat hardnekkige iMMUIO itkten Tooral ontataan door afdwalingen op jeugdisen leeftgd Totale genezing Tan alke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Boofdpqu Migraine Bartklopptng Maagpgn aleobte apgiTortering OnTermogen Impoteni PoUutiooe en üitTOerige proapeotnaaen Prgi par flewh 1 1 8 f i S y dubbele Imib B OutnulDepót Matth t d Vagte Zaltbomiuel Depjti M CKban k Co Amitenlam P Happel Onnnhage I TfatmmftDi de Joag J OtD Rotterdam WolIF a Oo Gouda en bil alle drogisten Aanbesteding REOBNTEN der beide Oaatbnizen alhier zgn Tooraemena op MAANDAO den 28en NOVEMBER a a des aTonda tan 8 ure n bet f Catharfma CaefJkato AAN TE BESTEDEN De Levering van BUST QOBT BOEKWEITEN HEEL BOEK WEITEN GBDTTEN STEOOP ZO0T QBOENE ZEEP WUN AZIJN SOIKEB voor bet jaar 1899 De Toorwaarden Tan Vanbeateding en leraring liggen Tan 22 NoTember af ter lezing in het aathnia alwaar ook de monatera ter bezichtiging zgn geatald De inachrgTingsbiljetten worden aldaar in een gealoten bua ontTangen en kunnen belaug hebbendao bg ile opening daarTan op dag uur en plaata boTengenoemd tegenwoordig zgn Eegenten Tooraoemd D BOOOENDUK Voorattir A W ROES SMTfUtrü I l Frijstrekking dea 21 December soo öoöIark all hoofdprga in het gelakkigit geval biedt de ni awate groote Geld ver iotiog clie door de liooge Uegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarUrgd ti Ua roordeelige inriohling van hel oieave plan bsvtaat daarin dat in den loop van slecbta weinige maandea in 7 Terlotingen vaa US OOO loten B 1S0 pr aeo bedragende 11 349 325 Mark ter Tollfldige beillHiog lalleQ koBieQ i daaronder ijjn kipitalo prijieD ran eraotueel 600 000 Mark bg uitaemendbeid echter 1 prijt U 10 000 aeprijV il M 10 0 0 SOprÜLaH S OnO lOOprni èM 8 000 iOapr LÜH 1 000 81lprgi aM 1 000 1 prüi il M aOO OOO l prjji i M 100 000 prij M 100 000 75 00 JO OOO 6 000 0 000 55 000 50 000 40 000 i prijua i Vt 1 prjii M I priji i M Ultprjjz itM 400 35951 priJE üM 155 is490pry7 üM oo 100 184 104 100 78 1 prut a M 1 pryi i M 8 pr un k M 1 priii i M 80 000 45 l 1 prul k U De aaastaande aanla pr jatrakking daa r oote door dan Staat gawaarborgds Geldverloting il TBR ambtswege bepaald plaats ta hebben op dan 21 DECEMBER e k en koat biervoor i l geheet origineel lot aleohta Mark 8 of fl 8 JO 1 half 0 V 8 ff 1 75 1 kwart f f l i 0 tegen insondiag van bet bedrag per poatwiatel of tegen rembeara Alle commiasiea worden onmiddellijk met de grootste lorgTuldigheid uitgevoerd en ieder apeler ontfangt ran oni de met bet wai n van den t taat Tooniene Origineale I oten xelf in handen Bij iedere bettelling wordt het veretiobte offioieele plan waaruit de venleeling der prljaen op de versobiUende klaiaen ala ook de oetrfffende inlef ldan te Timomen ii gratis bggeToegd en lenden wü aan onze Begunitigera onaangevraagd aa elke trekking de o eete lijiten De uitbeUHttg der prielen tgeeehiadt steada prompt onder waarboi van don Btaat en kan door direete toesending of ook naar verkiesiag der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland beworkslelligd worden Ona debiel ii steeda door het geluk beffonatigd en onder vele andere aanxiealyke preien hebben wg moeraialen volgens oSioifue bewyaeu de eerste Hoofdprijwm verkregen en onie B ODttigen lolf uitbdaald o a Maik 860 000 100 000 80 00U 00 000 40 000 ent Het is te vooraien d t bij deie op den heohtaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene seer werkume deelneming bepaald knn worden gerekend men gelieve derhalve w sDB de re o nden liJBde trekking alle ordwa ten tfkwdigtte re6ktetrMkim ta tendon aan üaufoMUiii SIIIIOU Baokien en CMdwiaaelaara in HAMBURG P B Hiermede danken wij voor het véi we ona tot hiertoe gewho en en w bij bet begin der nimwe verlol ter deelneming inviteeren Willen w voor het vnvolg bemoeid a dooi atipte en reèele bediening de tevm hetd van onu goterde Begunatigere te vwrwervM makkel fti f en vooral dame te 4e Appretunr van e mUar A Of SMiti BtvtthStr 14 MenleMefDatf op naam en fabrtakamMfL it nasw WWisltiw la is aa a w a i s l ai l wHat Qottda Diuk vaiAaBaiNKMA fcZOONt fieM Hit baMe oaaahndaMala m g Jg makkelrMi poataoalddef voer Haacev ul en vooral damea en Kta 4aradMeBW rfc St IMICOLAASFEEST ONTVANOEN eene groote aorteering I= rsiclxtTxr©r3s en E rerLteixTDoelaceaa LUXE DOOZKN POSTPAPIER KINDERSPELEN POSTZEGEL PORTRET PLAK en POËZIE ALBUMS en Tale andere LUXE ARTIKELEN alles zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeaux Mg tot B bezoek beleeid aubeTelende UEd Dw Dienaar ALBs JONGEN EEL ÜMlihtmlel CB BrnkkerU Ooftkavea B 78 GtCDA imr V sitelturtjea in prachtrol Étui zeer geaebikt 8t NICOLAAS CADEAU lü ¥ ÜI€ ll 44i Een doelmatig CADEA Ü voor dit FMit ii in ellc huisgezin Toorzeker een goede NAAIMACHINE elk Artikel in gim te keuze in mijn Magazyn Toerhsnden ia Verkrijgbaar tot billijken prjja dea yerkiezende op afbetaling koitelooa onderricht en acfcriftelyke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig 80UVENIK aangeboden A LEWENSTF IiX GOUDA RÏelweg 49 HIEUW HIEUW HIEUW GESCHIKT VOOB IfacMlicMen Koffie en TheeHcliteii Welke 4Vi uur branden Ji a i en 6 uur brandende k 3 oent per itnk Benig Agent Toor Ooitda en Omatreken IZAMC CATS Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft hiervoor geen Olie goen Olaaqje I Alleen een luoifer aansteken la noodlg Qebeel aonder gevaar voor brand ala ook aonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde eo wereldberoemde Superior Bniiveii Borstlionig Extract Mdja uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H H VAH ISCBAMR Co Uen Haag Désverantm SOHAIK SOHAIK BCHAIK 8CHAIK SOHAIK BOHAIS 8CHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK VAN VA VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b OO B Helianthe It bet beita middel dar wanid OO S Mallanthe gaoeaat Kiakboeit Sc Co B Helianthe genoMl toow l oud il jour St Co 8 Helianthe nu buiigelin onlbrstea Si Co a Helianthe lUit Toorldereed ouder Sehaikuodig toaiiekt ft Oo B Helianthe helpt ouharreepelijk COi a Helianthe i bekroond net Kerediploaa i ft Oo R Helianthe U bekroond met Qottd ft Co S Helianthe i bekroond met Zilier ft Co a Helianthe ia rerkrijgbur in flieon A BODHAl JfoordMU J 0 RATELAND JJoalocf B T WIJK OudotattT M KOLKMAN Waddinnm H ROLLHAN Bodmratm PINKBE NuutMrierka dJJiul Tan 40 Wf tO CU en ft Firma WOLFF k Co WeathaTen 198 Ootufa J JlfZJi Bi Kleiweg E 100 Qouda E H Tl MILD Veeralri B 126 te a mda AAnBESTEDIürG De COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAOER ONDERWIJS te OoHda ul ouder nadere goedkenring Tan Bnrgemeeatar en WetlioaderaderOameente opWOEN8DAO den 7den DECEMBER 1898 dea aronda tan acht nre bg inaohrgTing AANBESTEDEN De levering der Sohoolboekea en aoo noodig dar nlt te reiken prUien ten behoeve der Openbare Scholen in daie Oemeeate De Toonraarden van aanbeateding znllen Tan WOENSDAG 30 NOVEMBER lB9 opiederen werkdag dea Toormiddaga ran 10 12 nre tar leting liggen bg dan Concierge Tan bat ge bosw AanLaoi aan de Mairkt alwau de inachrgTingabiljetten op den dag dar aaabaateding Tiór dea middaga twaalf nor aioetui ingelererd worden 7AN 7MS TAl hele Buurt B 10 TAILLEUR Bullenlandsch Ovor iclil De minister der lUliaansche icbafckist wyit ia tQn financieel orenicht op dea Tooraitgang van faand l en OQTerheid De minister verklaart dat het niet noodig tal zyn een leaning DÏt te scbrgven in het loopende rekeningaiaar want er xyn nog iakomsten te verwachteu nit kerkelgke goederen Voor 1899 rerwacht de minister een tekort fan 31 mitlioen Ure dat tal worden gedekt door winst uit afkoopbare Kba d Uy beTeelt maatregelen aan tot Terbetering van den wiaselkoere en kondigt de atflcbamne aan van de invoerrechten en de binnenlaodacne accgnzen op brood en meel Ken deel der acbaikiatbiljetten tallen worden geconveateerd in 4 i pCti consolideerde gebold Wanneer by een gelyke opbrengst der belastingen ala bet vorig jaar oudauka dme maatregelen het evenwicht op de begrooting niet 18 bereikt tal de minister daartoe nienwe maatr len rooratoIbHi Br ia Mn belaagryke versiering gekomen io d J ttrdy DgeD loischeo Fraokrgk en IlaliS n ml mldeliyk getolg daarvan ia er een eind gekodien aau de langdurige onderbande Toen voer eenige weken de vroegere Itallsaascbe mioiater van financiën Lnzzatti te Parija aankwam ea door de Regeering metbyzondere ondwaoheiding werd ontvangen tag men daarin van meer dan een tyde eno demooatratie voor het gevallen miniaterie Di Uad ni dat Beer iterke Franache ajmpathieen bad Niemand wiai eobter buiten de officieete kringen dat Loitatti alt ert enwoordiger van het mioi tarie PelIoox Iwam met de opdracht de onderhandel io gen voort tfl cetteo en ten einde te breageo Dit is tbani gesohted Hat tractaat dat nn aan da goedkeuring der Vertegenwoordiging van da beide jandao tal worden ooderworper it bot aiode van eeo ecooomiseben stryd toS Bohen Frankryk en Italië die laoger dan tiea jarea beeft gedoard Sedert l Maart 1898 bettoad er geen handel at ractaat meer tosschen de beide landen het tractaat dat 29 Fubroari 1888 afliep was niet vernieowd noeh verledgd Verbittering over de aanaloiting van Italifi b bet Chriavoodig Verootid geschillen over Gedeaksehrlfteo van e n tielokzoeker or ANIHBAL Di VONDEimC Aaar iet Fratuek DOGE W NUTTKBS § 1 Ik volg u mjjo beer De beide sprekers keerden 4rt PaUis Boyal den rog toe eo bleven stilstsan op het trottoir van rus Vaiois maar spaanaam door de io de wiike a oofcstdken lampea vertiebt Hier werden i elk cK enblik staande goboudeo dfior lichte vroowso van die klaue wi lker voorkomen 00 kleediOg hun de niet helder verlichte passages deden uitkiezen roor haar sohaodelyk beroep Da oobekeode hernam het woord en leide geheimsioDig Zonder tw fel komt nlyn hsodatwuio a teervreemd voor en begrgpt ge niet veel ontrent demogelijke bsdoeling vra desea toehtf tlnderdaad ik stem toe dat ik teveiifeefa qliog rdteosohap loek te geveo van nyo ontmoetingmet u j Wacht met aw oordeel Ik draag Q een iJvsndige beïaogstelliag toe I Gq mynheer M riep deJonkmu meiklu nende beJaacsteUing Ja myohaer ik fEa oab wolko rodas bU ik pf Tosia en o er de Italiaaosobe aebolen io Tripoli en andere oortaken hadden lea Frakrgk ertoe lehraobt luliü den tol oorlc te vericlareo taliü beeft diiKr veel onder geleden en tal thana met voldoeoiüg het einde ervan veraemeu V De commiisie vao Amerikaao che gfdelceeerdan te Pary be t uit Waahiaglon bericht ootvaogen dat baar Regeering vooroemea ia op de Pbilippyosn de haadelapulitiek der opea 4eur te handhaven Daily Graphictacht dete nedadeeliog raedfl voldoende om de pretenties van de Uute op deaen Aiebipel ia rechivaardtgeo Badroevead tgn da baricbteo over de baodtlooabeid van bet Amerikaaeaohe aoldatenvolk op Porto Rico nog wdio vtiader dia ait Cuba maar net bedroevendst de tgdingen uit ManilU dat volgeni de verklating vau 8pan aardeo die er io deu Itatiteo tgd vertoefden geIgkt op ééo groote kro één enorm ipeelhol waar volslagen auarebie heeraobi Een officieuae SpMnsebe nota met beirehkiog tot de lehulijqaaeatie tegt dat alle partyen de Bcholdenlaat van Spanje dienden te eerbiedigen door de reBtaa te betalen of ten mioate te handelen met volkomen goeden wit ou te komen tot de aoodig regelingen De Eerste Tranavaalsohe Vulkaraad verwierp met 15 tegfo II atemraeo de beide voorsteÜt n tot uitgifte van u staataleeoiog daar ty geen ookel voordeel aanbieden De Regeering tal gemachtigd wordaa g teld voor openbare Wtfrkco ta l eoeo van de Nationale Bank af ala de Regeoriog niet wenscht te leenan dan wordt ig gemachtigd een leening van 1 2 600 000 uit te geren op da beate conditiSn maar lOnder apoorwegconoaaaiSa of andere voordeelen t mogen verleeoen Verspreide Berichten IIRKYFVS De Figarof i i nn i If dat baar bericht van eergiitereo over de waarachgntgkheid dat generaal Zorlioden nog geen krggsrMd ton bgeeoroepan om Picqaart tevoonii en voordat hel Bof vna casaaüe rgn oud rzoek gteindigd ion hebben ongegrond wa4 Oeneraal Zurliadeo moet integendeel besloten hebben heden te beslissen overeeokomatiK de cooclasiia van kapitein Tavemier en liitenaoUkolanelFonloo Q den krijgsraad tegen 12 Deeembsr böeeote roepen Omdat men nek oawillekourig hscht aan dotul ken wiea men diensten beeft lewexon en naarmato da dieast belaog k is in verboeding is de belangBielling grooter Blaar Eo ik heb u oen grooteo dleost oen enormen dienst bewezen I My eeo dienst Ifewexen oen enormen dieost ogtgijJ Ik zoide dat wckelijk en neem ondanks uw verbazing geeo enkel woord terog Kd WBDoeer dat F Zoo even Gy vermaakt u een weinig la müneo koste geloof ik Niet in het miD Hoadt m daa ten goede dat ik aan aw vertta di twijfel min of meer Ik zal u op zeer rerstandige wyie do delyk makeo dat het tegendeel het geval is Luister wat waart ge voornemens t oea toen ge opsland ea ik o de hand op den scvailer l de P Wat ik vao pUn wasV vroeg de jongeliog bai verend Jaj waar wildet ge heen aaD F Maar wat gait bat a eigenlyk aan 1 Uet is inderdaad vab weinig belang dat gy het me zegt want ik weet het zeer goed Ëeo oDgeloofige glimlaoh gle over daa Ijongelio bloeke Uppen De onbekcfde ging voort U sal het u zegi D gij zoudt van het PalaiiBoyèl me Safot Hoot iogegaao zgn veffolgens oadt 0 Ut pkUi du Louvrt ijjn ovngoateken om faar de Matin c mededeelt beeft de crimia Ie kamer van hft Hof van cassatie eergis elan geovraal de ftoitdeffre in byBonderbedaio iMen veftelleu in welke biörargiiche erhoodiog d officieren belast mut de veractullende takken VI d D veiligbeiüadienat tot elkander ataan t Hof witde aldos io de gel eobrid xyo ftltoreha Oooae te verhooreo de leraotwoorde iQkbeld vaat te atetJen van de officieren ba trokken by bet earnte oudnrzoek van Ptrquert dat ben tot verdenking van £ sti rhai Utdd tMgevolge waarvan Ploqsart met een opdradbt ta Toaia belaat wtrd Bet Hof if üaario volkomen gaalftagd vo t ite Matin 4 er bjj Een vriend van Trobillot mioistar ia bet Ktbioet vati Hriseont heeft aas de rsdaotie van ds Temps a medegsdeetd d t KBfi r l Zarliiiden ttitn hy de stukktn betreffuude de Ort yfua taak tar iuzage gaf iiin den inmiiit trraad syQ wourd vaa eer gegeven beeft d t hy geen enkel go dec te van het Dr fui doaaier acbtorbield Da eorioxpondcut van de Saibi Jamos Qasotlac te Parys veriekert dat hei borocfate nttra gabeime stuk niets anders i dan eoti brief van generaat baron f rtiedanck Uossi ch militiir Bttftcb sekereo kapitein Dreyftta anW xead aid de persoon die g beinia stukkan ISMrde aan Dnitachlind Dia bria f tou ook ifj i MWid tgn aan da ledvo van den krggtraad welke Drejfna Teroordenlde Maar Kre derick moet latétr verklaard hebben Jut m o htm bffdrogeo bikd en mavroow Dreyfos moet tefff io bet bstit tyn van een brief van generaal Kreederiok waarin deie tgn dwaling erkent Msjoor Fortinetti oud dirootenr van de gevangenis OhercbfMidi als xoodanig bewaker vaa Dreyfoa en van ditos ooiohald van d o aaovaug overtuigd heeft tooala men ttcb hef ieeert oolUag bekomen omdat bg die orartaiging te o ofaait g had nitgeaproken Ifg is tbana door den vorst vao Monaco tot algaroeen theaaorier of minister lao fluaoet a v a het voratsodonmetjs benoemd ZvrraBKUMD Luoebeni is Maaindagnacht onder stork potitiegeleida naar het ioebthoiaovergebraebt Zya advocaat bad bei beroep op bft hof van eaasatte dien dag ingetrokken De eeawtgdorends opsluiting is daarmee begonoeii tt Knier van Ooitenrgk beeft 20 000 fr geacbooken voorde arnen van Oenèr waartchiJHigk omdat l et prceoi Eoo kaljn is afgeloop o D Ktixer hoe t voorts de vgf doctoren die de Kfiterin den taatslen bgstand hebbes verleend benoemd tot eonmandao r vaa de Frans Joseph orde De atduB lange den kortal mugelykoo tvag da Beioa Io bereiken Mijnheer nep de jonkman bniverettd en nog blseker wordende Is het waar of vergis W me misschien F vroeg da oabekende koelljea Ën ziende dat de toegoiprokene het boofd boog en bet stilzwegen bewaarde karnam hij i Ëo waarom zoudt ge pen eind makm aan uw leven vraag ik u ernstig P Ik vreos om de meest dwase t i indien er al eau rerschoonbsre reden voor zulk e n ODverataodige daad bestaan kan aamelgk omdat uwe zakken ledig zijn en uw beurs plal il omdat mQ ï uw logement om die reden de deur heeft gewezen en de ktoediag die ge om het lyf hebt io een erbarmelgkuQ toestand verkeert tonder dat ge vin staat zijt ze door betere te vervangen en omdat go mitsctiien oog uw eerste ontbifji wackt eo ga derhalvo hongerig zyl terwy oen souper btK gering en eenvoudig ook u even onzeker voorkomt fis een r genbni ran geldstukken Ugobeer ge hedroogt mg met voor te geven dat ilc u vreemd ben ge keoï nj F reeds Isng misscbien F In het geheel niet op mijn voord niet Nooit u zien zelfs Maar hoe weet ge daa Weten doe ik eigenigk niemendal ik gis maar ik leid af ik maalï gevolgtrekkingen ii het mijn sckttld dat ik de waarheid raad F Want dat ik juist heb gezien bewyzan uw woorden van uo even eigenaar van hel hotol Baan Rivaga waar da Keiierin logeerde aa dria ignor bediondoa kregen bet gondoo Krnia van Verdi nsto an de echtgenoote vao den eigenaar kre het Krui van de Elisabeth orde binnenlandT STATIiUN G ENERA AL TWKKUm HJMKJI Zitting t D WoMMlig 23 NoTambtr Utpuld il d i u it IgdJMlia BmnotlDg riobilliDdi tt onl r nD io d afdafliDgw iall it word Q oodtrtoelitt Op Toorit I rand Uwr Buurt ia mak H lagan 18 atammaB daarran nitgaiondard da Tirbaterisg an bal Noordxeakanül Hadan wordt aroudrargadaring gahoodin D algaiuaaoa kartadalaglDg Ofor d lüdiacbe Uagrootinif it barrat Da roiaiat r rao Kotooidn du ipraktn faa aargiitarao baantiroordeDda ia tagao bat astlaf optrailaa dar Uagarriog tagao bat Mobaiuma daoiana da Hagwring batniekt alwillaodbaid t ganover da particiili ra tbriitalyka taodiog aa waoicbt aan oploitmg au bat rriatj talÉ der racbtipoiitia Tan iuiandiicba abriitanan Da miaiitar arkaot da baboafta ao daoanir liaatia ran bat baatour ran ondarop Bij hoopt dat Atjab talf da middalaa a l opbrangaa lol dakking ibr oarlogaaitgatan an acht da raad mat 5 batêilloBa r rmindarda troapaaraicbt in Oroot Aijah oliloand roor da baud baring dat ruit oo aldaar bat rrgila aobtar dan rog ia Uaioioigiog op Iractamaoiao wara rerkaard ao da itaal dfr floaoeiio mag aia taroghoodaa tu arbalatlBg na dan aaoao miiehao tofitand Hy il tagao aao apaalala btil tiug no hooga cultorai aao oittnarraebt op mgoprodoetaD ia ia orarvaging maar atakiog no daa Staati pooraaolag kao bjj niat balsnn latoaMthaB ul lao tramaaolag op Lombok ol üoid MoniBlra irordao algailao Ia da riobtiog dar aaoaomiatba biriormiogaa galgk da ioroaring ran da Poitapaarhull Boaebt da U gaariog roort la gaaa Da Ja raanacha ao Chinwieha koaliaa ord auoiaal mogaiyk baicbarmd Ook da Miaiatar il lotirarbairring dar nat KoropaaooD gtlgkgaitalda lodo i roaral daor barordariog rao bat taohnLcb ondarwjia Ti lojkomaoda op da Aljabiakan au daokaoda f i ni dan lol aan bat lagar buldigl da miaiatar da rardiaoitao rto dan aoldaat aa alaatamaa Vaa tlaotii bat laiag rao dr Sooook llorgionja braro atallaoda boraa d rardoohi tnakiog ao dan baar Vao Kol ISn ge vludt al dia redonen die ge opnoemdet geznmoulgk nog niet geldig geaoecF fk viel se bospottel k ik vütd aa geheel niet geldig waat het s a n redsasn Kveo galdin reden zou ik het vinden als ge voorgeeft dat de warmte vetveolde of omdat het lederen dag op zeker uur begint te sohemerao ol omdat een aaason van uit de dakgoot uw hoed bemorste s Werkelijk F riep de Jougeliog met een bitteren glimlach Preoiee zoo ik het genoegen meen gehad ie bel Iwo u te doen opmerken antwoorddedeonbekeode meUseeu buigiog toB n dan waarlyk wel oena Io m a plaatawillen zien Oy dool mij watertanden Kerslons uu Ik daa ongeveer vgfe twintlg jaren jonger zyn en dat zou m i heel bost aanstaan ir Wat doet de leeftijd er toe als mee beelolea heeft er eeo eind aao te makeo Ii m jo rampso lige toestand dragolgkor omdat ik nog zoo valhnar ben vdbr genieten omdat mijn gebeele wezen om g not sohreeuwL Komaao mya jonge vriend vergeer mjj dat Ik u zoo noem komaan er ia geen denkeo aan dat j sterroD gaat tenminste niet door uw eigen baad Ik zeg bet roet besÜitheid eo ge vA ket iieu i Zoudb ga azelf bggeval de vifgheid aanmatigaa m een hinderpaal in deu weg t leggen F Tk zal mij dat inderdaad aanmatigen tot afate bon ik ooit vaster besloten geweest Door geweld f I rerA anv