Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1898

INoa T746 Zaterdag 20 l o ember J89a 37ste Jaargaog MMHE WftANT Nieuws en Advertentieblad ffor Gouda en Otiiistreken OBAMDB I AOA KB DD Fmteips NOUVEAUTÉS WU Ytrxo k n de Dmum dit oof gettliutreerd mod albui voor het Wlfit r i lOMi noch Diet ootTaogeD bebben dit ié willen uornxea aan JULBJIUipACo riria Hetzelre wordt dan omgaand gf a ae fpainoo toegezonden Ileatelllngen van ar es fanca rri ran aM koaten aan hula met 6 7 rerbooging IMvUHIiliutNr II bira ul 1 1 TetaÜMBlIo M ADV£RT£NTIBN worden geplaatst van 1 5 reg a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 anr des mid Telefoon Ho S Oe Uitgave dezer Coonuit geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys pef drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderl ke Nommers VUF CENTEN BUBOEMËEHTER en WETHOUDERS ran Oouda znllen IMlttdaa den 0den Oecemher MS9S dee uamiddn i ten kalf tteet ure in bet RaaoHtJia aldaar bg inacbrgring AAITBE TEDEU A De LEVERINU ran de ten dienale der Gemeente gedorende het jaar 1899 benoodigde MATERIALEN ale PEROEEIi I Houtwaren 3 Umrwerk 3 BpUkers en Ilohte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink enSoldeer 8 Verfwaren en OIu e Teer 7 Kalk 8 Orint 8 Zand 10 ISOOO Ben Ahln Keien Vm demi rétaiUöi t U asoooVeohtBohe straatklinkers WaalTorm I 12 üBOOOVechtsohe Straatklinken Techtrorm 18 7B000 blauwe tJael traatklinkera 14 25000 Uselmetielpla v 15 55000 Vlakke Straat waalkliDken 16 SSOOOVeobteoheStraat klinken WaalTorm 17 Het beaoadlgde Flan oenen Boomgewai De monalera 8 10 ign aan de Staditim erwerf te beaichtigen Bg de inachryringen voor de lerering der keiSn en ateenen moeten drie etuke gewaarmerkte ateenen worden ingeionden B Het maken Tan de Tolgende werken i FBRCBBL Een nieuw gording of remmingwerk bU de Jankatteabrug t 88 itr Heter iohoeling langi het bolwerk bü de Jankattenbrag Inlichtingen worden gegeren door den OE MBENTBBüU WMEESTEE De Inachrgrmijibilietlen moeten Toor ieder Serceel afzonderlgk op zegel geichreren door en aannemer en zgne beide borgen eigenhandig geteekend den 5den December 1898 dea namiddaga T Sr vgf un ter GemeenteSecretarie beiorgd ign Zenuw en Maagfliii wordt ait orertniging als een in den nood bet boek aanberolen Na ontrangit ran adrea per briefkaart wordt dit boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbommel ÏANDARTO E CASSl TO Gouda Turfmarkt MAANDAe DINSDAG DONDERDAG ae ZATERDAG T n tot C nnr WOENSDAG en VRIJDAG Tan ttotC nr ZONDAGS niat Ooada Druk ran A BUNOiANk Nianwendgk J Hartmr m H Uoolmur V W do Gr en 8 Tergntr K d Jong n M T D Weelden BeenvUk OBBOBEN M rimu Aathonint ooden A Bohoonderwoerd én H M Borger OVEKLED£N A ir D Leeuwen 84 jaar A Tan Es 44 jaar KAR TbKBlCHTEM QOUda 4 Novamber 189B Ortoea met rotdoeoilea lanroer De taeeite artiketflo moMtoD iets lagor irordeo afgegeveD om te kuDDea verkoopeo Tar e Zeeuweoht 7 i 8 10 Nieuwe dito k Mindere dito 7 80 i 7 J0 Afwykende ƒ 7i i 7 Helder 7Sa 7 U ZeeuirHhe Rogge S 40 i S 80 Polder f i f t i bailenlBDduhe per 70 kilogram üerat Wioter 0 l f 6 10 Zomer 4 60 1 I Cherallier 6 50 a 6 karer per beet 3 SB ü t i per 100 kilo 7 0 a 8 Heaoepzaad lulaadiebi O a O BuiUnUndMbe O l O Kana rlesaad i 7 10 Karwdiaad per 40 Kilo KooUaad 8 k f l tO Erwten Kookerwteo 8 7 4 10 16 Kiot kokende 7 60 S Heiteniandiohe roorerwton per 80 Kilo ƒ 60 i 6 80 Booüen Bruico boonen 11 10 ll 6 Witte boooen U k 11 60 DuifeaOoonen 6 60 i 1 PaardeobooneD 6 11 è 6 60 Uaia per 100 KiloBoiite Amerikaaiuobe f 6 60 i 6 60 Cini aaotine 6 88 k 6 60 Üdaua 6 k 8 lalandtche raesting i VllMaan Melkfee goede aaareer handel en prijien eer wel Veile rarkeni goede aanroer baodol rrijwel 16 18 ol per half KO Biggen voor Kngeland goede aanroer baiidel matig 16 a 17 ot per kalf KQ Magore biggen goode aanroer handel uw ƒ 0 70 4 1 0 per week Vette Hhipen goede aanroer baodel rooruil 4 11 4 1 Wei Lammeren nroer handel ƒ 4 Nuchtere kalreren redel aanroer handel ring 4 U ïokkalrerea 14 16 Oraikalreren red aanrotr handel rlug 8 4 68 Aangeroerd 101 partijen kaai Handel matig Ie ual 14 4 e quel 1 4 88 Zwaardere 7 Noord Hollandwho 4 Boter redelUk aanroer handel rlog Goeboter 1 80 4 1 40 WeilioUr 1 1 4 1 80 per KUo Z 359 Staats loter0 la KJine Trekking ran Dönderilag 84 Norember No 187811 en 8146 ieder IkCO No 16866 100 Praten ran 0 616 8861 6891 188 lOOtO 11966 16013 1I18 848 4046 6984 7711 10189 1S074 16411 19118 614 4116 6S91 8191 10164 11147 16344 19498 988 4876 6404 8140 10318 11891 1S8 1 196S1 1081 4684 6766 6976 lOSSl 18010 II430 1961 1039 4717 6SB6 6877 10880 18766 16664 1I71S 1819 4777 6079 8841 IISOO 189 8 16146 19766 1868 4841 6140 8969 11466 13969 17848 10148 1644 4916 6483 8976 11679 14069 18849 0 10 1781 4911 6668 illO 6087 6666 1961 6166 6181 8096 Ie Kluee t Lu No 10161 086 11816 14679 18876 10t S 9474 11840 14798 11986 10784 9610 11869 14776 19004 10906 a 10116 100 ADVERTEWTIEN Bg deie betnigen wj onten weigemeenden dank roor de too tairgke bewgiKn ran deelneming onderranden bg het orerlgden Tan onten onTergetelgken Echtgenoot Tader en Beba dT der Wed A DORTLAND oai Daaii H DORTIjAND U DüBTLAND OoHawT A DORTLAND Ja J H DOBTLAND Btani N DOBTLAND J A DOBTLAND Oeiida 24 NoTember 1808 A SLEGT berteltiiob aaa tut hot lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood ta emt d K Q NIEUWE HAVEN 88 WÊ Bekroond op de Intenaiionale Tentoonitelling Tan Bakkerg Haalderg en Kook nnat te i Qnmnhagt meti een diploma Vargold iSilrenn Medailla VAN BlÜMMtSTEINS INKT iiroJondfrVinilclijk de BE Si i volkomen ONSCHAÜfLUK Ai t LPOORNHüll AND KIEUW NIEVWI NIEUW CI jjClIIKT VOOR UachtUcliten Koffie en TheeUcMen Welke 47 uur branden A a en e uur brandende h 3 cent per ituk Eenlg Agent roor Gouda en Ometreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Virld u dit niet goedkoop en gemakkelijk Xea beboeft bierroor geen Olie geen Olaaigel Alleen een Inoifer aaneteken U noodlg Geheel sender gevaar voor brand als ook zonder reak Indien gij niet wilt hoeslen gebrotki de allerwe e bekroonde eo wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract ndiaiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbluem van B IV WAn iS CHAIK Co Den Haag ithmóm VAN SCHAIK A CO a Heliantbe u bet bette aiddol der ereld VAN SOHAIK Co 8 Helianthe geneeel Kiokboeit VAN SCHAIK Co l Melianthe geneeit zoowel oud ill jong VAN SCHAIK Co s Helianthe max m neen huiigeiio onlbrokea Tan SCHAIK ft Co Helianthe itait roortdarend onder geheiknndig toeiiebt VAN SCHAIK JC Oo S Helianthe belpt onherniepel k TAN SCHAIK Co g Helianthe ii bekroond ma lierediploaii i TAN SCHAIK ft Co S Helianthe bekroond met Qoad TAN SCHAIK Co l Helianthe u bekroond met Zilier TAN SCHAIK ft Co S Helianthe u rerkrijgbaar in lluoni ran 4M CU f O Cl en ff bg Firma WOLFF i Co Weathaven 198 Qimda C BATELAND Boé oop V r£SiS Kleiweg E 100 B T WUK hideualrr Oouda M KOLKMAN Waddinmm r B H TA MILD TeenUl B BOLLMAN Bodegrmm P1NK8E NinwtTherkaldlJml B 126 te aouda e SÏIT 3iï€ liL4M Een doelmatig CADEAU Toor dit Feeat is ia elk baisgezin Toorzeker eSn goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keuze in mjjn Haguyo voorhanden ia Verkrijgbaar tot billyken prija dei verkiezende op afbetaling kostelooB onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIE aangeboden GOUDA Kleiweg 49 HOLLAND8CHE Ti raiimmGii AMSTBRWAM A LEWKNSÏEIIN TE KOOP of T £ HUUK gSTraagd EEN WINKSLHUIS Prganoteering China Congo Stofthee 45 e QroJ 60 Lekkere Sonohon Geurige Congo nSOa SS 60 78 80 100 65 18 ikUT Q OntbUt Thee Namiddag Theo Alleen Terkrggbwr bgi P H J van Wai TBn niet ta grootei omrang Aan hetielfde adres TB KOOP getranffd 5 6 ArbeiderswuniDgeo met opgaaf ran prga Adn Bareau deier Coarant ouder Ne 2469 Burgers Acalène ia bet beate en goedkoopite kettinglooze niJWIEL Stedelijke Qasfa riek H0F1H MKIER K Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda te GOUDA J c De prga tu bat gaa ia 6 oant par 11 Toor Kooktoaatellan of Motoren Vj oL 11 j m WM Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Onder aekere Toorwaarden worden pereealen gratie aan de hoofdbnia rerbonden met 15 meter rrga leiding aehter detf gaameter Voor 8 en 6 liehtnamelan bedraagt da haar 10 aant per maand iwNT Bewonera ran peroeelen ran ten hoogat 2 2 per week kunnen wekelgka afrakanen en Tan ae fabriek lampen kooktoaatellén aai tegen betaling ran aaiüge centen fa week in huur bekomen Bulteolandscli OverzIcbU Nur de Texpi b richt rerwyct de be ebikking ren generul Zorliadeo sli hoofd der militeite rechUpraak m bet gouFeroeiiieot vao Pergi de uuk ao overate Picqusrt aear de opeobare tereohtuttiog tan deu eereteo Parg sebea krggsraad Tolgent da Soir wegeoi terTalMbiog gebrnikmakiflg ran eeo terralsebt tuk es mededecliog aD doaiiara de ottiooale Terdedigiag betrsffvade aao d d Q Bg dteutfde bescbikkiog wordt naar gewooDte de byeioltotD t fan dien krggsraad op een uer oebgsgnden datim ia caao in da eerste belit van December gesteld eo dit coodaoka de buitengewooe otnitandigbedeo ait de door het Uof TAD caaaatia tdortgazeUe enq éta rooriTlotieDde De niniiter ran koIoniSa keelt merroew Dreyfofl Tfrguaoiog gegereo eeo te e ram te Modeo aaD baar mao door lasscheokomat van dno gooferneDf raa Od adOi die het telegram cal dooneDden De soogaaaamde anarebiateo coDferentie ia te Rome geopend De minivtar Tan baitenlaadache iiUceo admiraal Caraararo begroette c e Traemde rartegenwoordig ri Ia ign opeDiBSwrwie o bë eW niet de moeitgiihtfdea van de iaek der coofereotie te ontvfiuzt o De beer CaraaT ro werd tot Tooriitter dor eooferentia benoemd In de Fraaache Kamer bield de afgeraardigde Dejante een interpellatie orer de deelneming Tan Frankrt k aan de anarcbiiteo coDferentie De mieiiterpreaident Dapoj aotwoordde met een beroep op de solidariteit der volkea Hg hoadt bel er eebter Toor dat het reanltaat der confareotie meer ui igo eeo gedachtenwia eliog en aiteeniet iug an TarBcbilleodestaDdpaDlea den de inToering Tan oDderdniklciagi wetten De orde Tan den dag waarin rertronweo in de Regeering worJt nitgesprokea werd nadat de minitter preaideot liob daarmede Teraacigd bad mot 420 tegen 107 stemmen aangenomen Met groote feeatetgkbeden wilden de brTjIkingeo van da laoden der Ooüteorykacb Hifngearaefafl monarcbi den 2ao December herdenken dan dag waarop keiser Fraoz Joseph ign rgftigjarig jubitenm Tiert De tranrige gebeurteniseen Tan den joogtten tgd bebben de feestpUanen Tefitoord De dood Tan keiwrio Eliaabetb beeft bet Hof in diepen rcnw gedompeld De juu ® FEViLLETOM Gedenksehrinei rao eca Gelakioeker OF £ MIEAL DE lüMSm Naat iet Trtuuck Dooa W NUTTBBS M Neea Tolstrekt niet dat ware rergeefeche moeit vrees ik Neen wel duor orerredlDg Ka dat is eea krachtigur middel dan bet weeat geweld vik geef u n Q woord dat het u rolkomeQ zal mislukksn Mij blgn dan toch de eer de uak beproefd te bebben Mee ToIt niet als mee ralt met jüorie en nfeg fiult Allecolijk dan slsebts alf ge nw r vooruit bopaalt reoiteerde de oabekeade met wtaleriyke grimasseD iMaifr mijnbeer het u niet bekend dat ik alleenlijk ui teettemmeD m D eigeo leTen te sparen op ToorwaardoB die ik self weoacb te stellen Rn di Toorwaerden zgn me in sUst gesteld te zien al n k droomea ferwesealük Ie bebben al myn begeerten te kunoea berndigeo en dat is geen geringe voorwaarde I tVerderV Want n n geheele wezen m n iDoerlyke oeigiDgM allea in Bjj dr jlt me tot genot tot Termoalc ik watertand naat al wat sinn k ia brandende feestelgka berdeokingtn ran den 2en December sgo oreral gestaakt Slecbts door godsdieoti A feQingen in da kerken en het aitacbrgveo ao een dank eo bededag znllee Ooetenrgk eo HoDga jje thans den kroaiagsdag des Eeiura bordeakea De Danteebe Ztg meldt echter dat de fe stelgknvden niet geheel rgn opgegereo Zg sollen lu Masrt of April van bet TolgendM jear plaat bebben als de sware ronw roorbg is De feesten suUen dan gieren word n door den Staat die nitooodigiagen gericht heeft tot de TOïatelgke personen die voornemeoi wartfo den 2en December in Wef nee door te brengen De burgemeester fae Weeoen dr Laegar meeot dat er TOor de Weeu rsgeen aanlaidiog bestaei om den 2en December onopgtmerkt te doen Toorbggaan Niemand iel bet aan atooletjlk f inden ala op dien d dehuiaea met Tiaggen en a arouds door Tcrtiehting Tersivrd Ki o meeat bg Ia oiereens emmiog met den wensch dei Kei ra is die meooiog echter niel Voigeat een door de Pol Korreapondeo uit ïjoodeo ODtrangao beriohr aooden er tos chea Engeland en de Vereeoigde Staten onder ban delingen worden gevoerd orer de opritbtiog Tan eeo ooord amankaaoiob koleusts tion op bet eiland 8ooota bg Kaap Quardafm Dit eiland son aao da Unie iii paaht worden afgeêtoftii De Vereeoigde Bietee rerpliebtuo zich Tooreerst zooder verlof Tan JBogelaod op het eiland geen verdedigingiwerken aan te geu en verTolgens twee Tourtorens te boawen ean in bet Oosten en een in bet Watitea Met bel oog op den leTendigen steeukoleDbaodel die in Aden eq Periom wordt gedreren door Ëogetacha kooplijideOf son de voorraad Tan het kolenstation allefn aso oorlc sbodems ea aiet aan handels raar tuigen mogen worden rerkocht Borotni ligt oofTOTeer 300 kilomet r teo oosten rao kaap GtJardaot en Tormt den laatiten fchakrl Tan eeo eilanden keten die zich van genoemde kaap oitstrekt naar het Oosten Bet eiland is dns de meest zoidelgke poot van de golf ran Aden en roor bet acbeepsferkeer door de golf da Roode Zee en het Suezkanaal tan niet ge ringe beleekeois Verspreide Berichten Giaterocbtend heeft generaal Znrtinden de besehikkiQggeteekend waarbg orente Pioqoftrt naar den Itrgg raad wordt Torwesen ooder de aanklacht ran Taliohheid en gebraikmakiog t eeq Tattcb atok Dese beschikking eo bet begeertea koken lo mgn bïiineoite ik aenbi d allcl wat de bartetochteD pnkkett eo het bloed aanzet on de driften spant adeoiloos luister ik naar de stem der rrouwee duizelig maakt me geluld van bet spel muziek en dans vrouwen en wign zioivsrbijs terUgien zelf vergetelheid ziedaar at ik zoek Welnu fWelou gg bflbt evenmin da maebt ata ds Inst om dia VDorwaardea m aan te bieden reroaderstel ik Wie eeti Manheer riep de jonkman den spreker edn Terwijtenden blik toewerpende terwijl opkoniende dr ft duidelyk in deo toon zgner sten te onderkennen wss bet i lafhartig en wreed met deb doodsangst m de kopelooze ellende ran iemanlprd vraagt een spel ts drgreo Doe say bet enoegen jonge rriend ta nietdingen ten laste te leggen waaraan ik onsohuldigben tardraai mgn woorden niet en zie ze ileohte aan voor wat ze ziJD want ik meen wat ik zeg Ik preek dnidelgk en balder ao in goede rolgorde erkctgk bied ik a de iveetde dia g liegeert enneer dan ge in uw droomen verlangt aan Kreaali gij z iu ik sonder wat ge opaoemdei uiet knonen en niet willen leveo en met u mee gaan langs denkerti a weg naar de Seine Het ia eren dwaaseeMfrren sonda genot te betreoren ab het tereftim Deze laatste volonnen werden loo dnidelgk ea klaar en op ZDik een overtuigden en orertuigeoden toon uit dat de jongOting zich gedwongen zag za ala in ernst gesproken tip te nemen tGe üt dos waeraab i lt tet een of andere benl tet bgeenroepiog ran een krQgwaad tegen Ï2 December soaden gistermidd aea dan bjjiOiidereo r eeringsooum lieer ie worden ter baad gesteld De miDistar van oorlog ssl officieel van de beitisiiDg ran den mililairen gouverwittigd warden Oversta Picqoart ia giaterocbtend om baHn en naar bet Paleie rao justitie gebracht om door bet Uof ran caisatie geboord te wordao Aan de beatis iog van generaal Zarlinden moal een ioetdaot met dan miniiter van oorlog De Frejeioet ijja Tooratgagaan wawoTer De Stitr nitToarige mededaeliogen beval Dit blad Bcbrgft sOiiteren Teroam generaal Zorliodfo militair gonTerneur rau Perga dat men i n de Strafkamer Tan het Qof ran Caetatie de bedoeÜDg toeschreef tbo na het v e heor Tan koloaal Pioqaart te bestniten dat de seakPieqnart eoanex U met de taak Dreyfas an de militaire oTerbeid dus geen beejtsaitig kon gevyfc tegen Picquart loolaog bet Elof geen ottvpraak bad gtdaan in de seek Dreyfus vOe goaTernear van Pargs begaf aieh om halfsea naar den beer De Fre eiuet minltter era oorlog ea bad met deien oen iMpooderbond waerbg generaal Zarlieden niet Toor den heer Freyeioet Teiborgen bield dat hg K n reobt krachtig sou bandbaTea en dat als de regeering dit recht liet scbeodeB hem als boofd der militiire reobtspreek geen andt ree weg open atood dan rpu oottteg te nemen en de beweegredenen tot dit ontelag bekend te maken De bear Da Fraycinet seer getroffea door de energie Tao den gooTeroMr té Paiys beloofd dexen dat bg hem geheel rrg zou laten in tge bae iaoing en dat bg kon rekenen op de Tolktrekte onzgdigheid ran de r gsering welke Terklaring bo eüditn de beer Cbarlei Dopoy ia pereooi aan de talryke verstaggeTers berM igde die ham na afloop Taa deo miniaterraad kwam a vpreken De Ageoce Nationale berestigt ia hoofdzaak dit bericht Naar aanleiding raa dese mededeel log scbrgtt de beer Vves Qayot ia de Sidcle aao ign oud collage in bet mioietena Tirard De Frejceoet een opao brief Vaariu by htm herinnert aan de ouderdrokkiDg tan bat Bonlangisme door hem M dan he r Conata lUgnei Bgwy ter op dat de wereld tod Üe Frejeioet het ontslag vaa geoeraal Zerlioden eerwaohttoi maar neen lelfi to o da generaal mat gemotiTearde ontaUsaemiijg dreigde wist de Minister niet beteQflP o don hom terrtden te stellen H uil roept de beer Qnyot misdaad gebruiken P vroeg b als ging bcm eeas1 een lioht op £ en misdaad r riep de onbekende in een schaterend laoben uitbaritsnde Als ik niet n t den aenigszins ongnnitigen toestand van sw financiën bekend w$s zou ik gaan denken dat ge zoo juist van een bloedig melodrama vol moorden eo afgrij eigke misdaden komt die e min of meer buiteff uielve gebracht hebben toodst gs in ïederen onbe kende een monster een sleipmoorder kinderroovar giftmenger of brands ichter tiet Beschouw mg eeiis terdege en zeg mi zoo ge iels aan m j bemerkt wat n reobt geeft io m een misdadiger te zieua Neen in het gehee niet atolterde de toegi sproksne zlob zgn vermoeden schamende fZwgg dan v n zulke ongerijmdheden zeide de andara boud u doodatil en breek u het hoofd niet on toob maar een reden te vinden voor de belangt atetiing die ik voorgeef u toe te dragen Ik rerwaoht of eiacb hoegenaamd nieta van u noch ten goede noch ten kwade Al wat ik verlang la dat ge tenminste voor Tan avond uw plan van zelfmoord Iaat varen nisla ia ongezonder dan een ledige maag met water te vullen en vooral bet Beioewater ia veioig bevorderlgk roor de gezondheid zelfa aiet op een afitand Derhalve volg mg naar mgs woning soupeer met mg en indien morgenochtend uwC aobten en roornemens betreffende u zelf rn df Selke nog Jezelfde zgn zoo beloof ik u geen enkele poging in bet werk te zeilen stallen om u tegen te houden En bedenk bet wel de Seine zal Tolatrekt niet wegloopen of droog gaan liggen ala ga uw pUn ten faareo opsiobte enkele uren uitstelt baaa generaal beeft aoo t en a durren pi i kn en gü bekent b t gg minister aa AèitH Hot 1 gg hebt bem Diet onmiddelink geantwoord dat dese bedreiging heciopieatig dagen TSstÏDgatraf en ontslag uit dea dleaet kwam ta staan 1 Is ar aen ernaliger dood dankbaar en dud die het leger Tolmaakter roe kannen desorganisaeren die de tucht lekerder ion kanoen te niet doen daa dese verdrasgiaambeid van een miniater ran oorlog tegfnover snik een houding Tan de sgde Tan Mn generaal Ik bvb u meermateu booreu spreken orer de aoo t koigkbrid Tsa de krggstucht hg de hoofden Tao het leger Üegrgpt gg die thaae soo T Kn Tsrstaat gg soo de saprematie taa jhet borgerlgk g HHt lk hoop DOg mgnheer de minister en waarde oudcollega dat gg oiet de medepliohlig beid antt oaa raardan nn de wreed geoiepe daad di door genereel Zarltnden wordt Tourbereid dat gg die integendeel solt welen Ie beletten ea bet ia daarom dat ik n beden aog de Tarurktrïng geef vao mgn oprechte booj htiog in de hoop dat het aiet Toor de laaiate maal aal ign e De behandeliog ran de klacht door Piöi aarl t a Ttfracbillende bladen ingediend wegens laeter ia op TerMuk raii mr lAboii d or de oorrectioneeU reohtbaak Tooil oopig tol i Deoemher Terdoogd Omtreat den nieowea roorraad brieTeaefaa S terhasy welke op bevel r n bet Bof door den rechter Tsoi ioslrnoti Jossa fn beslag sj n genomen geeft da Uatin elaoog de tolgende bÜEOoderbeden De iabesIogDeming ts geecbied in eeo ktais t d bet Crédit Lyoooais bahooreodf aan een partienlter Men beeft 43 bHereo me eDom waarTao oeoigegeeebreTen op bet eigenaardige papier waar ran fisterbazf tleh ten tijde van da lamonstelliag ran bet borderel bediend Ooder dia brioTen tgo er Tgf wg ijjo io stiat dit U renekarene achrgft de Matin welke aaa aen darden peraooo in bewarijig waren gegeren ea alleo betrekking fasbben op de saak Drejfos sy yo aan het adres van Ësteibaiy ea aikomsligTan farsehillpode milllairea Deze brietea en kladjai Tan 181 4 en 189 gedtteeril moeten T n bet hoogste gewiobi sgg De Temps f beeft naar de waarheid vaa dese inlioht og een oadersoek iugeeteld bg bel Orédil Lyoonais maar m o weigert daa ieder inliobtiog Op berel tan bet parket heeft zi eergiata wear eens ten buixa ran Zola eeo denrwM da aangemeld om hem te tommeeran da fri SOOO i en morgen nog evengoed als thans haren aobDol die intnaaobeD weinig verdiaak ao genot aanbiedf voor u openen Sieral gij toe Ja of neenP i Ja antwoordde de jonkman tik iplg u fkga mede Dat noem ik taal Komaaii laat w gsaa Aüonal B j deze woorden begaf de onbaknide tieb op weg op den voet door den jonkman gevolgd Maar na ver oop van enkele minulaa gaaaa bJeef de laatste eotiiklap atoau Ken rreetalijk afaehnwwekkend reraoeden woi in zgn geest opgekomen Wat is er rroeg de onbekende zich omkeerende Wat er is dat ik n lelfii niet een enkele chrede meer Tolg altorer a ga m 6tn vnag hét beantwoord Welke Oauwl De T Vcling fluisterde den onbekende enkele woorden in bet oor die hierop in een aebaterend taobea uitbarstte en luidkeels rit p i Koester geen vreei I Alles is in orda wat dat b eft Og kant op dit punt gerust zjjn Na dese korte doeb geruststalleade rerklariDg hervatten de beide peraonea hun weg 41 é Ho Utuk lit uuusaatk d bakoii De twee door bet toera b jeongabraekte personen gingen rue Valoia door tot aan den boek too ran DainlHonor