Goudsche Courant, zaterdag 26 november 1898

Aangevangen 1 October W m Grepnwkh Wlnterdleast 1898 J99 Ulrecte Spoorwegverbindingen raet GOUDA 18 19 18 88 8 11 8 48 f VI t i 4 88 S 88 Ml 8 18 7 81 1 8 1 7 a a J a k w a 1 14 f a 8 18 r I 18 S8 1 88 8 80 4 U 8 88 8 10 MO t l 80 7 80 g il 10 19 10 91 11 81 lO li 11 88 11 80 18 87 10 88 a a a 10 88 r 10 48 11 4 U 84 1 40 D lost 11 08 18 47 QOVOa UKN BtiOvla v 11 18 11 18 18 88 8 14 8 48 4 4 4 68 U 80 1 8 8 7 11 41 1 1 8 1 11 88 1 88 8 88 8 88 e 84 0 18 7 84 I Si a a 84 a a t 8 18 a a 8 8 1 94 8 1 8 88 8 87 10 14 11 18 l j l 8 48 4 l8 8 1 8 8 87 8 88 8 88 8 48 04 11 88 10 88 10 44 11 48 ItfA ll 8i 18 89 7 40 7 48 e i 88 t 8 8 8 08 8 84 f 8 O U II i a JUiTtHDaU toad 8 8 8 14 8 10 17 18 10 i l 1 8 Ml 9 8 1 U M iautlJt S Ol t OS 10 8 19 48 1 00 8 87 8 48 10 01 11 87 Aiaat 0 8 90 88 10 0 1 08 1 18 8 18 8 88 10 18 11 41 0 1 DaUTliKHTK 07 lO A 10 87 I8 nn li io 18 8 J 80 8 17 4 81n a 11 14 a a a 1 8 a 11 8 a 18 87 a f 10 81 p 4 1 8 I 8 08 lioada 0 aw Woerd lUtKJkl Utrecht 86 8 II3 7 46 8 87 6 4 00 O 10 18 10 88 U M 18 08 1 97 8 08 98 8 8 4 48 88 8 83 7 8Woa dea 6 4 6 18 8 06 16 10 88 11 88 11 84 8 47 4 16 7 18 üadew 8 14 a 10 48 a 4 84 Uoada 8 87 8 08 8 88 8 88 10 8 11 10 18 11 B I 8 8 40 4 8 1 80 I IJS 8J6 8 84 a 8 10 8 04 ilBitCS 7 0 8 10 U ll 1 9 9 48 4 41 90 7 41 1 4 Abu W 7 90 8 88 8 8 11 80 3 09 4 80 6 00 8 88 8 00 lO t 8 18 IB 18 1 8 18 4 47 8 7 4 8 4J 11 1 WU U twUleo beiuniii de De crimioa U kimet t n bet Bof no eu e tie beelt gioereo o r t Pieqotrt forboordPicqairt ii oa hel lerkcor d iiterraocbteod Dwr d geTeogeou Cberche Midi g brubt um te dfj oneeroD om kwert Tuor etn li rde bg ID bet Pelen tu Jmtilie terog weer bet terboor werd roortgeiet De tweede brggttud te Psrjjn die Picqgert Mi roDDieeaD ol wurdeo geprei deard door gfoerul llonp eomnieudeiit o deyebrigede iotenterie Woenedag beeft de CTimioeele k m r ree betBof TM cueetia kepiuin Coigoet rerboord Meo weet del deee officier door uiaitter Canigeec en generui Kogat baliat u o t batbgaenbreogeD eo oodarioekeo Tto bet loogeeMmde Reheime doaiier der Drryfoi uek eudat bg bg die gelegaobnid da relachheid oot dakta rail bet itak door Caieisoao cp datribooe der Kemer Toorg l ï n Do kepitaiamoett lagl de Matin aaa bet Hof medadeelenboe het eerate rarmoadan dat dit tok tertelacbtwM bg brm opkwam EmmtB la bat NoordeD tao Engeland maar roorat i in de Midland i ar reet aoeenw garaltan op enkele paatiao il het tram en i lla hot poorwegTerkear er door geatiemd DioadaK i er te Ijonden een loohtbatlon opgeitegen om Parg tabaraikan Een Igd ging illaa goed maar toen apleet e n oade erbenr ia den lallon op n en de lucblecbipper William vond het tbani rt iliger dan ovei tocht o er bet Kanaal niet te wagen Hg daalde neer en daarbij viel een joarnaliit die den toobt mevmaakle van dertig Toet b og o beiaerde tieb eroatig DuireoHuiiD Volgeoe een bericht uit Btvaktehurg ion daar een medeplichliga van Lnccheni in bachtenia genomen sgn en Italiaan Simo genaamd die een dolk bg rich droeg BINNENLAND Het boofdbeatunr van den Volhibond Veraenigiog tegen Drankmiibreik bieft naar aanleiding van hat ontwerp van wet tot verboogiog van accgov op gediatilleerd en wgn tot Here Majeeteit de Koniogin een veraoekacbrift gariobt Daarin wordt op grond van een o a in 892 door t genoemde hoofdbeetaar nitgevprokea neeniag alamede van een aedert voort eiette udie batreffoiide dit ontwerp te kennen gegeven dal eene eringe verhoo ing van den acegaa op bet gedidtilleerd lootfla tbana opniaow wordt voorgaateld geen vermiadaring van het gabraib en miabrnik vaa itvrken drank ui tengevolge hebben daarantegm wal het gavaar aal doen toenemea voor verralacbiogHn voor wetaovertredingfo Da vraag of het in practiacheD en moreeleniÏD mag verenlwootd haeteo dat door den wel gever worde voortgegaan om dien arcgai temaken tot bet iteedadieiiei tiakeoJ pircbtankervan de ohatbiat w rd ook tbaua weder evenbealiit ala in 18U2 eeuitammig ontkennend door het boofdbeatunr beaiilwooul N De voorgeaielile veibooging van laD acegna vp alle wgnen déi dék op die met een laag alcoholgehalte ioai thooldbeitonr evenmin gtwrnacht voor Imnien het baeft tefen het Statig gehrmk van derge gkeo wgn evenmin ala legen dat van bier m t laag alcoholgehalte a si II 4I M s ta ni Qouda Moordroohl d oor NiauwerVeak Oapalle f Kol ardain 80 7 l 7 9 7 4 7 11 I S4 tterdam K 4 48 8 88 Clapelle 4 88 8 08 Kieuwerkerk 04 11 iloerdrackt t U 8 18 Oeuda 8 17 is 16 7 88 7 88 a a a t a a 8 88 7 48 8 80 8 48 8 81 8 0 8 08 7 SU 7 48 7 88 8 07 8 18 Qouda ÜevaabulaenMaerkapelle ZoeternoerZagwaard Voorburg Haaa L 7 80 aUage M Voorborg 88 Zoetenneér Z iwaard Zevenhmien Hoerkapalle 8 17 toad 48 8 84 7 81 8 14 8 6 11 T 7 88 8 90 8 88 8 48 09 8 08 8 8 8 88 7 04 baiiwaar j bet inu t h1 w n chelgk ni bti n bet gabriik tu het gediatilleard door bat matig ebraik daMr gegiite dranken te doen vervangen Bat boofdbeataor richt tot Hare Majaateit het earbiedig verioak dat bet H M moge bebagea de ia bet adree opgenomen baacboawingen in aroatige overweging te nemen en wanoior ene verhooginx der arcgoKeu onverragdaifk ii bet 100 mogelgk daarheen te leiden dat dear tg het tot een belaogrgk huogaf b drag dan het tbaai voorgeetelde aileeo treaa de w aen en bieren roet grwt aleobol gebalte OremeraiDg ran dn epoorweg Leiden Woerden Een wetaontwerp ie dar Kamer aangeboden tot nauting van den epoorweg Leiden Woerden Daarvoor wordt aangevraagd een bedrag ran f 8 104 038 10 Hier tegenover ataan ala ootrangatea devorderingen ad f 932 7 0 7I het vermoedelijkeaandeel nit de liquidatie ad f 1 868 133 30 dewaarde der exploitatie inrichting ala boveuf 30 000 loodat de werkelgke koiten inllenbedragen f 5 273 104 09 Met de Maatecbappjj tot Eiploitatie van BtaatiiapoorwegeQ ie orereenatemming verkregen ten aanzien van een regeling Kracbtena walke da verschilleiiile bedragen voor loover y door den Staat moeten worden voldaan en aan die Haatachappg znllen ten goede komen kunnen worden betaald in 3 pGt Obligatiëu Nationale Schold Deie zullen in rekening worden gebracht tegen den koera van 97 p€t De Maat chappy neemt de verplichting op zicli de bedoelde obligatii n voor 1 Januari 1901 □ iet aan de markt te brengen Ue Minieter van Financiën hoopt binniu enkele weken een wetsootwerp aannangig te nraken araarbg machtiging wordt gevraagd tot nitgifte van S pGt obligation Nationale Schuld tot een maximom bedrag van f 5 300 000 reëel STATExN GEISIEttAAL Tir££0 £ JHJJITAiA Zitiiaji TtD DoaUtdng 24 Norefflber De bfllmiidfiliQg é r loJiHba begrootiog wordt Toortgttut D i ds reorgtnittti trd het biDoeDlADdtcb boktiur door TsrMoigiog vaa nkels rMidaatien eD iokrimpiog ao b t iolnndtoh ambt Da8rip faoQc l drong da heer Maokay aaa op betnra opleidïog der Earopeetcbe atabteoareo ter ferhooging rao h t xadelük o rentaodalgk peil van bel corpa Dd tractalUdDtaiiregaliog gaali weiaig b toiaigiogi verbatart d Tooraitiicbieo dar ambtaaaran ao de gahrela raorganiaatia gaai tao ko U van bei iolaod ca ambteuaaraperaoaaal dat feytaa uitgebreid taoti trorden Da haar P Waal Malafijt oadericbrgh dit laatata hotsaar becaÏDigiog weoaohaDda an wil iot gendeal da op eiding Toor da inlaodacbe ambtao verbeteren Nadat da beer Gaei Mma da voorgeatalde reorgaoUatia tn bet belaag tier tractemaaUTerbatering dar overbiyreode iolaadaeha amb ianiirao ao ott eao politiek oogpaot had ver dedigd aprak ook da haar Van Viü Dèi ar taged la ïobreak op de traditji dat de beitaaraiaiit ruit op de iblaad cha hoofden Dfl Mioiatar vao Ko oD €a ftrdedigt bet voorstel dat door Ëurope tcbe en ialaDdaeba aoioriUitao eeaBtauaiift ia aaobavoleo ea dat atreoH oaar miaimDm vaa baatoariDiiQ deleD ea een gawauiohte plaataiog der iolaodara ia partiooliare bBtrekkiogea ui bevordereo Verbatariog dar opleidiog v d ËuropeeaoLa ea iolaadaohe aoibteDareD ia ia overw iog Ha WD Bmaot van deir heer Brummalkamp om hIIIIIW ▼ kerbolgke feeateo ta vartDiadareDHnpl oa beatrïjdiDg door de baarao MAokay Vao Kol Lohmao a den miniikar irg trnkkpn i U 10 11 U lt ll ïl 11 13 11 81 11 41 11 11 V 88 8 88 8 47 10 18 11 87 a ts D door ii oa 10 11 18 17 10 88 10 48 10 14 njf 11 87 1 tmmmmmm la da avoD nttiflg ia hei dabat roortgauk ao byrafi stekaa io do S o riviareD dadMrbg brgaoe fla ari Gemengde Berichten Te Qrooiogaa wooat de sngate mao vad Nederlaad Met ia da haer L B vroegerlaodboawar U Towage Hy meet 2 1 M Vrofger ia hem reeda het aaobod g laao xichop de ke mi eo te Uten bekgken iraar toeaia dat aaabod door hem aftfewezea Binn Deeotge dag a vertiekt hg aa naar Dottaeblaod naar m o u i omdat hg opnieav ca dergeIgke asdbieding faoftfi oatvaogen die hü on Boa bebban geaco pt erd N ö Ct Uit A ma erdam meldt meo De lo4 ataad der beide aaegeraode mei j i b gft barredlgeod Eohker ac teo dn geoaetbe reD bet oog oiet geoorloofd Onto leiloo ara verhoor te doea oodargaaD Gtiter ia voor de pnliti commi aarif eeo mao gebracht di io drookeoarbap g segd had de aaaraadet texgn Er wardflD renter gaeo lermeo gevoodeo om devn taiD die btgkbaar onwaatheid had geaprokao vatt Ia hoadeo Op de couraoteodrokkarg tjd de firma D ii Ütrecbt deed men een paar dagen gatedeu do mioder aaugaoame ootdekkingi dat er mi achieo wel een paar daiiend K G Uttermetaal wat ontvreemd Natuarlgk wai deze nogal badaidende hoeveelheid niet io eeoarerdfreDen maar bad men zoo no en dan eokete dier btokjea metaal vermiit souder eebter de dieven te kannen ootdfkkeo Hett vele kleintjra maken eu groota ward echter ook bier bewaarheid toea men da zaak etna wat nader ging oodertoekcu De politie met oen en aodrr be kend gemaakt wiat al hptl gauw dat op ondfracheideaa tgditippao dergelgke blokjes metaal aan een opkooper waren verkocht ra door dezen weder aan ten collega te Rotterdam lieren overgednao Daardoor werd ongeveer 600 K G van dat metaal in beslag g nomeD terwgl ala de Termnedelgke doderi twee ajouwera die wet em toegang lot de kal ers en bergplaataeo der drnkkerg hebben gehad door da rechurche werden gearreateerd Dat ig echter de e nige dudera zouden zgn wordt ten sacrake betwgfeld doch dit tal wel oit bet prdaro ooderzGHk blgkan Tbaoa ign onder d gemeente ilotnn N H wader pagingeD tot die atal gedaan Bg den voAhonder Künierat trachtte men aiideaehaar in de woning te komen dak eebter mialahie Bg deo Aebmider Verbeek waa meo besig een roit nit te aaÜden door het breken werd aan dar haiagenootao gewekt en Verbeek bagaf aicb met twee knechte naar bnit n twee pera nen verwgderdw lioh daarop nnal oa eo paar reTolverKVioten Sie gelakkig niet troffen te hebben ge oat weldra waren tg apoorlooi verdwenen Da peraonen zgn niet berkend de politie doet oodenotk Te Leeds ia aan Trouw geTat Sareb Aon Graven dia het atra aa naar gelgkbejd mat het aterkere get aohl zöo ver draef dat g nder de iobrekera ging Zy werd betrapt ia bet kantoor van een bank waar lü waa ingebroken en eenige dagen te voren had ig inbraak gepleegd in eeo aoder kantoor waar ig obéqo a io blanco itat walke lü op haren naam iovatde tot en bedrag van f 60 000 Mea vond een revolver en een vo ledig itel rnbrekorB wetkluigen bg haar 4 8 8J8 4 40 4 80 4 87 8 04 8 10 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 a iU S 4 1 44 1 84 8 01 8 08 9 14 t O 4 08 4 84 4 88 4 88 4 81 04 8 18 1 88 1 41 1 88 8 08 8 17 8 4E 4 a a 8 14 4 08 4 97 11 0 t 7 10 7 18 7 8 6 10 17 a 10 84 4 0 1 80 8 87 8 OS 84 4 ii isf s 8 J0 10 84 10 i 11 0 l M 8 07 8 8 8 88 8 48 It M Date booj at moderne dievegge ia een vroaw T n gn de familie di een rpk bnwntijk deed mm baiw mtii na r loop na ea muBdan varltat Bek schgot dat de wad 8 is da Oraojaboomstraat te BotUrdam thana Tardaefat vaavergiftiging barer doihter oa bal ovefljidaavan data ptaa baeft gabad de iobeld ogafa aten te Amitardam fog ia wonao Saoe lokdoaverra oobrkend geblaveo te Bolkerdam wo neade joffroow ii a thaoa bg boran der wednwa 3 komeo lalichUagan vrageo om bare aoliditait Mfgeude dat de weduwe bad ingeacbraveo op aeoe ko matordam TOor de feeakwaak bg adverteotie aaogabodeo kamer R N De heer WilUng Van Zojlea die aeaigea tgd ongaakald ia goweaat ia thaaa gelukkig in zooverre berateld dat hg weer tgo gewoba morgan wandeling kaï maken Tok volkonan heratel van gezondheid ut bg eeo pooaj ia Gelderlaod gaan doorbreagao Voor da nlan die met eeoige ongarn th9id da ooganatige ba richten omtrent den gezondbeidatoeataad vaa den boer Van ZDjIen vernamen tal dete madk d eling leker aaoganaan klinkes R N Trenriga gaschiedania Te Utraebt werd deaer dagen door da politie een landlooper opgeoomeo die eenmaal batare dagen beeft gekend en die zeker iiiat faad gedarbt dat ar eena een tgd rade komen waarop hg vao allea ontbloot tich gelukkig loo achten in een Rgkawerkinrichtiog te kannen worden verpleegd De bedoelde peraoon eeo man van middelbaren leeftgd had nameIgk een 10 tal jaren geleden in eau weltareade Frieache gemeente een fimke slagerg die eeo flink beataan opleverde waardoor bet bem mogelgk wsi binnen korten tijd een aarlig dnitje over te legg n Haiaetgke aang legenbeden van minder aaagecaman aard acbgneD echter ten gevolge te hebbeo gehad dak in deaeu toeetand op eena eeo ongaoatige verandering kwam en Bocbnit we dra meteen groot gedeelte Van de winat ging atrijken Teu eia de het dreigend gevaar zoo mogelgk af U wenden werd bealoten de taak van kant te doen en om aao da vroaw ha r tin te gaven eldera een flink hotel ovar t naman Die gelegenheid d ed zich wuldra te Amaierda voor en hoewel er geld nmeat worden opvinonieo daar de be cbikbare f 25 000 niet voUloeode bleken waren beiden knch in bun achik mek bun nienw bedrgf dat naar sg meenden hun achatten zon tpbraogen OngaInkkig zagen tg zioh lyerin apoedig bedrogen werden daardoor onterredeo waarran weder haiaelgka tooueelen bbi gevolg werden tok op eena de vronw at madeaeotiag aw al wak ati machtig had kannen worden ar van door ging De man verkocht daarop den boal bakaalda de voarotamata pchaldaiaabara au trok daarop met de kinderen weder naar hek Noorden waar hg handelaar werd io vee fliermede verloor bij evenwel bet weinige dat hg nog had koaoao redden zakte ook morael Iteedi dieper eé atamde eindalgk in ean olwi ding taaaohan tafel en bad toe waarbg fe kinderen bij de vroow kwamen Tfaana gebm las van de züoeo zwalkte hg nog aanigen tgd rond totdat hg bevreead voor den naderendan winter sich ala landlooper liak opnemen De bargemneeter van M inaheerentind beeft proeaaverbasl opgemaakt tegeni den heer D Koogk wethoudr aldaar wegens beteediging Den atoker SchovM ign te Oldeozaal door trein 241 de beide baenen afgereden mm 1 88 D doer 8 80 10 88 8 8 7 18 8 08 s oe 8 18 8 15 10 04 10 11 10 18 10 88 10 S4 10 84 11 80 8 87 47 a i4 10 01 10 07 DaO treiaeaall4 la ea U kl Klk reixiger moet aieh jboreadiaa roorcieo vac 4 M bawg è f O JO 10 10 7 88 10 1K 8 U u10 18 a 10 81 a a 10 88 a r 10 88 11 8 1 44 7 41 4 8 O door 8 84 8 18 10 06 84 848 a 8 8 19 10 10 10 8 7 90 18 18 8 90 8 88 0 7 48 Te Haarlem heeft gisterenmiddag om ha f rgf io de Tey ratraak een onderaardache gaaontploffing plnta gehad waarbj eeo groot nantal mlaaruiteo werdeo verbr zald cooder penoonlgke agalnkkan te vermrtaken Da kaal wae too be ig dat bet bgoa door de gebaal atad kon worden waarganoraAa WoeaadaipDiddag beaft te Amatardam O er de gebeal etad bet eleetriacbe licht een oogeo Mik bat laerk gMtaakl Ditmaal waa bet de gamaeate die daaraan tchuld bad Bji hal verwgderan van eeo telafoonpealroor da Atioeiaiie Catlap baddrn nama gk dewarkliadan aan yia in den kabel gedrevao waardoor uataortjjk tiiloroia ootatood DaaeeUeiadeeliag van het kabdloet ttelde Eiectrata ataat poedig de oorzaak op te aporea enweg Ie Daoen N v N Maa ackfiilt nit Aiel aan da aN B ft e Tut gemak en laker ook io bel belaag van de Jandbouwara ler leadergeo laoga deapoor baan gelegen ayn kanoen op de ign Meebaiea Teraeuaoa aa aaokomai van deo laal leo en 6ór bet vrrtrek van den aeraten train bon goederen dadilgk van dan akker op w ggon worden ge aden Maar niet n bet beUug der opeabare veiligheid ia bat dat vaa dia gnnatige bepaling ook wal aeoi gebrnik wordt gema kt taavcbeo deo gewonen trainan oop Zoo liep Woeoadagavood oa bat veitrek van den palaagierttrein een nit Bul t komeode gaedjreoIrein oabg bel fitatioo Axel op eeo ni t anikarpaeöa geladen waggon die totaal ae btgiatd ward Ofachooo Ie laat om een onveilig aeio te geven ageo de werklai nog bglyda den trein aaukomeo omsicb tekatioea verwijdareu andera warea wellicht ook nog peraooolgke ODgelnkkea te belraoren gi weeet Jg BBgg TOOlTEffiJIj AaR Di ZoMNBziif blgepal io 3 bedrgvtvA werd gi teren avond in de zaal KonB mm van da Sociëteit OnB Genoegen met aocces npgavoerd De opkomit waa beter dan bg de eerate voorat tting in bel AboDneroenl Olacbooo men aa een blgapel in den regel niet zooveel neeteeml kwamen io dit atok toch cu aa dan ankete getagden oor die een goede lea bev t tan voor vel n Vooral voor beo die Foitüoa rgk b nnaligt ea die dan wel eena niet de verzoeking kannen weerslean ora met de grooten der aatde mee te willen doen be atle het atok behartigenawaardige weokea Het apal van dan heer A Faaaaen beviel ona bQzondor goed lig waa en bleef de eerlgke goedbattiga fabrikant die met hard werken rgk gewordea waa en die zich voUtrekteuiet begeven kon in do haute fo éee Ciro ioe agoe vrouw dia met gewald om t K wi ao dea OBHraog mei vaoraaoie lieden voor allee begeert maakt zich daardoor tot groot vermaak van de toehoordere oog al eeoi belaebelgk Mevronw Uorlage Verwoert die dete rot vervulde deed bek p zoo oikoemanda wgie dat e aaeer dan eena de vVoolgkheid bg het publiek opwekte Baron Van Öaodorf vertolkt door deo Heer Vaa Egadeo waa ge diatingeerd io tgn kwaliteit vae edelman en apaelde natanrigk ronder o erdrgving D laatige taak van Richard voo Brick raatte op de Bchoadera van den Heer Brondgeeat die ar zioh uitmnntend van kweet Niet minder lot babbtfn wg vo r Theasa die lalke radicale genaeamiddeleo wiat to te dienen ann den blgk aar oog niet onvarbtkerlgken Richard Mevfoow Van Kerckbo en Jontare had wel leer goade oogenblikken dooh het wil ona toevcbgneo dat zg licb in het karakter van aKathee oie t zoo op bare phate gevoelde Ze heed ean eakala maal oog ieta tbooeelachtiga ia baar doen De overige rollen waren in goede banden vqoral ookjlia van d M lakei die eena bg een g$Mnt € had gediend en die met igna voornama manieren nog al aens den lachlnat gaande maakte Aaa de Zonnecgc ia een blgapel dat gaaond bumoriatiae ia kwinkatagenofgeaegdep die minder kiaacfa sgn kwamen er oiet in voor Over kalgemaan kan men tevr deo sgn met deaa tweede A bon nemeota voorakel ling t STADSNIEUWS OODDA 2S November 1S98 Wg herinneren deo leden der Afd iOoadat van t N O G dal de tweede vdotdracbt van d a Bear Liodoer tal plaale hebben op morgei Zatardk Nov 98 om 7 aar avonds W Bg kon bealnit ia laiteoaot kobnal L P van der Wal van bet 7e regiment inlantaria op igna aanvrage mei 1 December op peatioeo geeteld en hel bedrag van bet paaaioan bepaald op f 1800 aj aï Ifiaowiunx a n IJtii Aa d aOr venwag alhier ia men begbaoeo mat den boow OMar B E kerk met paatorie BuUAitaACaT 23 Novembar Bg de beden alhier gokoadeo heriiemming voor ten lid van den gemeenteraad werd mal 167 van de 279 ilgekracbt geldaade temmen gekoaen de hear C Voortlage De beer Q Boar bekwam 112 stemmw CamXM i D Uaen Woeaadag bad alhier aaa vergadermi plaala van de IJeelnb aCapelle A d IJsseli Uil bat veralag van den paotiingmaetter beek dat de ontvangileo over ht algeloopen beekjaar bedragen hadden f 142 07 ea de attgaven i 181 80 i odat er een nadeeüg iloi waa tan I S9 73 Tot beetentalrdan werden barkoaao da beeren M Schinkel B van Cappeli 0 L Moleoaar en S Herfst In de plaala van da bee an W van Vliet D Uoogandoorn en J Laoa die voor boaoe b trekkiog b dankt hadden werden b no m i de bieren A Veratoep G Hoo eodoorD en F S O Bon Rechtaaken De rechtbank te B eda aprak gieter liet voania nit io da za k tan den moord teljeor De beacboldigde O Faaeo werd veroordeeld tok levei ilange gevaageoiMtraf Oiiteren had sich voor de raohtbaok ta aGravenhage te verantwoorden de gevangenbewaarder in da gevangaoia e Scbevaoiogent beklaagd tan ala ambtenaar giften ala koffie bier eji eigaren ka hebbeo aaagenoueq vao de vroaw van een gevangene ten einde daarvoof in atigd met zgn plicht oor dïeA gevangene in ontvangafc ka nemen en aaa hem te overhandigen verecbilleode eelwareo ala anderaiine Van meaning dak de door bekl g pleegde feiten pzempta r behoordas te worden geatratk en dak bek van bek in hem geatelde vertronweu jammerlgk heelt uiiabroik gemaakt droag bet O M op het opt gei vau eene zware atrat aao e i eietfhte het eene gevangen iaat raf van drta jaren De verdediger mr de Wg trachtte aan ta tooaeo dat bekl niet als cambtenaar kan worden beKhonwd ea daarom dot nift wegeaa bel aannamen van giften eta ambtenaar kan wordeo veroori eeld ÏËUSCHEIDENHËID De bevrödiog Ha Karl NenMd Men heeft meermalen pogiiïgen aangewend oma den Duit acher fCarl Neofeid die door giM raal Kitchener na den alag bg Omdnrmao nit zyn gevan eoacbap van dan Mahdi werd erloat te bevrijden waartoe de premie van 1200 gulden dte oea comité te Beriyu datrvoor bad aitgaloofd niet weinig heeft bggedragan Zoo waa er dr a of vier jaar geleden een Arabier met oen b ïef tot ham doorgedrongen Deze brief wav nieki een aoort iokt geaebreveD dia aMeeo bo en gloeiende kolen l webaAr wordt Neutetd aag echter apoedig dat eza Arabier de man niet waa om bem te bevrgdeo de angitt etond op z ja gezicht ta tezeo eo bg beefde alleen blad Ook bad hg geen wapeoao of kameelen medegebracht zoodat Neufetd hen teragaluorde met de woorden Gg tijl viij en ïk ban bier gekataad ea toch beeft gg wat moet er vaa terecht komen ala wg vluchten want het zal geen kwartfer dnren of wa worden vervolgd Qa terng koop piitolen eo kameelen en dan zeilen wg tien e De Arabier vertrilk doch kwan oiat maer terog Alleen bevrgdde bg een prteiter die eveneena gevangen zat doeh oiet geke end waa Nog aodere pogingen werden aangewend doch allen bleven vfncfafcelooa Slatin Paaeba die veel vrieodeo ooder de Mahdiiten bad deed hem dikwgia beriebtan en g ld toekomen eo zgn Abe ainiacbe vroaw welke bg op bovel van den Sultan gehuwd bad bracht ht m van tg l lot tgd wat ten want bet boofdvoediel waa doerra eeo bittere mal aoort in water tot brg gekookt en tuaaohenbeide een atuk kameelvleaaeh ot long bet laatato ranw te naltigao Zoo eeft hg het oitgebonden tot dan ilag bg Omdorman Het kaoongedonder ktook bem in de oorea ala een lieflgji geluid Spopdig waa bet in de gevangeuu bekeod dat da khallef gevlncht waa Wel had deee vooraf bevel gegeveo is gavangeoen ta djoden doeh door bedreigingen eo belofte wiat Neafald zgc bewakera van de uitvoering van dit bevel af ta boaden totdat efodel k de dearen der gevangeoia tioh voor hem openden Te Hamburg ia Maandag groote opichudding geweest wegens het breken rab een geleiddraad der electria be tram bg de kroi ing van twee Igoen Toen 4 eene dralid op den grond viel volgden drie ootladingen die ala piatooJKhoten klonken Da andere draad was bevMtigd uin een bnia waar Van Hootena cacao wordt geachonken en raakte bg bet naervalleo de gzergedeelteo van den gevet zoodat de atroom nasr binoen loeg en onder da aanwezige gaaten door de atarke electHsobe oottadiogeo aao ware paniek ontatond Vale aanwaiiga damee vialeo flauw en in han vluobfc wierpen andera bazoekera tafeta eu stoelen overhoop Galokkig zga ar geen verdera ongelukken ta betrenreo maar het gevaar vao aan bovengrondicbe leiding is weder door een voorbeeld te meer gebleken Da ootvangat van den Duitachen Keizer beafk dar Tuikacba icbatkiat heel wak geld gakost Da aPatik Bleav bo m4 een bedrag vaoiwtiaa DiUiMn fiaooi Wak hadden daarraa vele op gald wacbleade ambtanarva tevredeii geakbld kanoen wordeol Da atad Beiroek heeft haar finantiga gahaet in de war geUourd hy deze Keledenheid Alle tMlaatingen van het toekomende jaar agn verbruikt voor aKeiiera oatraogat aa om de loo pende ottgavcn ta koonao dekken loIleD waaracbgolÜk de be lastirgea voor het daaroft volgend jaar eda nu g ïtid moeten worden NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer geschikt voor de Si Vicolaas A vu OS At Md Taillenr Kleiweg I 73 730 GOUDA Teleplt m Mm 31 Beurs van Amsterdama Vikr miatkn 1 7 7v loof 88 88 Vil 88T 88Ï V i 7V lOS s ♦ iv V tl MV 101 tS 100 loot mm 58 476 108 80 kl loiv 1118 14IV kV 100 18 IM t 0 UI UI tot 100 ia MV IH a 10 m 1017 1st 14 1 10 14 NOVKUBKK Kn au o 0ert Ked W 8 dito dito dito Sdito dito dilo SHo aaa Ülil OauJI llSl gii iTalfS lavofar Ting ISSI Sl S OosTBiia Obl in papier 189S duo iü lilror 18 8 FoaTupiL Obl mol eoupoa I dito tioket 8 KoauND Obl Bioneal 1894 4 dito OeooDi 1880 4 dito bij Kotbs 188 4 dito bü Hop 18B aO 4 dito io goud laoo 18SS dito dito ilito 1884 Sraars Faipei lobulJ 1881 4 TuBKlIJ Gepr üoBT leen 181 0 4 Uer Itfeniag aeria P Ooc leeoing ver e C ZoiDAra Rap V obl UUt t Mailoo üU BuiLSeh 1880 8 VBiirlUBi a Obl 4 onbep 1881 AwatiBDAM ObligaUa 18 t S Bonnuaa Stad leeu 18 4 8 NSD N Afr ll ndala aaad 4rend b Tab M Cortiiiiiatea ialiHaatichappil dito Am llypolheokb palMbr 4 Zuid llal Spang A H obl S Polk WarMhau Weenen aand 4 Bnai Or Rum Üpw HU obl 4 Baltiaeba dito aaad FailowB dito aaad 8 Iwaag Donbr dito aaad B Knrili Ch AiowBp kap opl 4 dito dito oblig 4 Aaaaiia Om Fao 8p Mg old Ohio k North W pr 0 v aand dilo dilo Win Si Hater obl 7 Denver k Big Gr Bpm eert v a IllinoU Central obl in goud 4 Loaiar k Naibvilti Oert v aod Maai N Spw M lahyp o 108 l ia Kurair 4pCt pre aaad l 11 N York Ontaa o k Weat aaad 1 dito Penn Ohio oblig 6 lit 188 tl 17i 108 10t 10 ia 117 117 J Oregon Calif lob in goud 8 ai Paul Hlnn k anit obl 7 Uu Pao Hooflijn ob Ig dito dilo Lino Col labyp O OaKaba Can South ühen r aaa t Tm C Ball k Na Io b d e O Aaaterd Omnibui Mi aand Batterd rrBmive Haali and 0 Slad Amaterdam aand 8 Blad WINTERM TELS Japonstoffen Velveteens met bSbehoorende OARNEERFNOEN Veeren Cols Pelterijen io ruime kenze Da SAMSOM MARKT 30UDA WIKLERNIEOWS De welbekeode Amsterdamacbe kanetwieiryder Beimei en ign Aogoat mr I arriaaon znllen Zaterdag en Zondag a a in de zaal Van bet Sportterrein te a Hage optreden en vei der hoopt Htimtl deun winter in het kampioen ehap voor kiulrjiden ia hal baitenfaud it te koaaa Bg oafeat lieh aear aariaaa voor diftna ttieuwa toeren Uet plan beelaat om Ie Parga wadanm een wioterwirlerbaaa te boowee BnrgariUt Stand oordrseht GBBORBNr Coreeli ondan C Varaear en J na Leaswan Johanna Cornalia andera P Staenbergeu en W VTildenborg Qerrit oudere J Ooaterom en E Arrt Maria lobanna ondera J vaa Dameq H Otto nieUa ondera L de Uroot en Q liaaeakamp OKHUWD W van der Hoeven 27 1 a WaddiBivaen en C Dekker 2 j t Uukitreoht GBUOREN Hendrik Adrianaa oadan A Blanken en Q de Bidder Theodorna onden U Dnita en M Serie Johannee Cornalia oudere O Kompeer en Q Mulder Qjubert Johannee ondera A M Blanken eo K U ImiAeraeel UVKRLEDEN C den Baara 8t j Ia C vau Doral 76 i UEHUWD J Straver en J da Unc J Bomburg en Joh de tanga ADVERTEWTIEN Ter vnldoening aan art 38 van het Wetboek Tan Koophandel wordt berioht al de aaanlooie Vennootachap de QoTidsche Siroopfabriek te Goada opgencbt bg akte den Ion April 1874 tan ovenlaaa van den te Oouda gevaatigd geweaet gaden Motaria W J FOUTOIJN DROOOLEBVER verladen en aangegaan voor dy tgd van vgf eo twinUg aren i v rl M rd I v f en twintig Jaren bigkanaakta op 7 November 1808 roor NoUria a C FOHTUIJN DROUOLEEVER rerteden 7 ynde da Koniuklgke beMlliging op M ontwerp der akte van verlenging verleend bSj Kouinkigk Bealnit van den 38 Ootober 1898 No 67 welk bealnit met die akU ia gaplaatot in het bgvsagael van de NiJtrlamUdu Staaltiioiiriinl van den 23 November 1898 Nó W HOI 1 AND8CHE 1 AMSTKRIIAM Prganoteering i Céina Congo Btoftheo 45 en 60 o Qrot SO S6 5 Lekksre ao H Soa obon 7 l Genrtffe ao M Coiifo l 100 i OntbUt Thé 1 es Namiddag Tbee 76 Allaan verfcrgjibaar bg P H J van Wankum OomhawH B 14 ailANDW MAOAaiKS DU Irintenips NO UVEAUT ÉS WU Ttrxodien i Damet dl om Keillor treerd mudA album voot hftt Wlnt p W IMII noeh n et ontvftnutoii hebb n dit to wlUin unvraffvn un ll JULEIJlUIZgT C hria Hetialve wordt dan omgaaod gt Ua aa franoo toegeiooden aatallingen van af üS rraooa vrtJ van alia holten aan bull met 5 7 veiliooglng IMipMitltluiibw II InNduI 1 1 1 J TM TEUEN Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR