Goudsche Courant, maandag 28 november 1898

mumiMK I TOOB Goedkoope en smnkelijke ANIJSHËLK ia Doozen wBarran de iohoad roldoende ia Toor 5 Liter Metk per dooa 0 1 5 Kol o il eeragfiDoemde vr eroBUg au h t Toorbooid g wond ADVERTENTIEN Openbare VrUwllligeVerkoopIng te WADDINXVEEN bg DB BDITEK a d Bing ten oventaan van Mr I MOLENAAR Notaris aldaar mS P 1 u December 1898 ien lO nre g morgens ten rerzoeke van de erfgenamen van den heer W T D KBAAN ViH HÜT WOONHUIS WSk E No 46 wel ingericht xeer goed onderhouden en zeer aangenaam gelegen by de Srng aan het Jaagpad bmuen Waddinxveen met annexe EOEIËN en PAARDENSTALLING met ZOLDEK Toorts bgbehoorende SCHUUR of BERGPLAATS met grooten TUIN en ERF en een perceeltje fiOOILAND alles aaneengelegen en groot 26 Aren 98 Centiaren Te aanvaarden en betalen op 16 Jannari 1899 Breeder in biljetten Te bezichtigen 2 dagen voor en op de verkoopdagen van 9 12 ure s morgens en 2 4 s middags Nader onderricht bg den Notaris MOLENAAR voornoemd Mr FÜHRI SNETULAGE Notaris te Woerden zal op DONDEBDAO 22 DECEMBER 1898 en zoo noodig op VRIJDAG d a V telkens svm uur op LIEFHOVEN te lAmcholen publiek il contant verkoopen Den ToUedigen INVENTARIS van een bestaande in gezaagd Iepen Esschen Beuken Acaciahout enz enz vooral geschikt voor Wagenmakers voorts MALLEJANNEN WAGENS GEREEDSCHAPPEN enz Alles van af Maandag 19 December e k van 9 4 nur te bezichtigen Meerdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris OPENBARE VRIJWILUGBVERK00FIN6 TB a OTJlD A tan overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR op DONDERDAG 8 DECEMBER 1898 ten It nnr s middags in het Café RIT SCHAlKBOaDC tan No 1 Een perceel uitmuntend gelagen BOUWTERREIN aan de Korte Kade in de Korte Akkeren te Oiuda gfoot + 4850 vierk Meter No 2 Een perceel uitmuntend W E 1 L A 1 D gelegen alsvoren naast perceel 1 ter grootte Tan + 92 Aren 81 Cent De perc 1 en 2 tezamen een perceel uitmuntend WEILAND groot 1 4131 Heet worden gecombineerd No 3 Een perceel TUIN of WAJBMOMZIBSSGBOS D geltgen aan de 4e of Baggnenkade aan de Karnemelksloot te Üauda groot 8 Aren 30 Centiaren AanTaarding en betalmg op 16 Januari 1899 Breeder in Biljetten Nadere inform bg den Notaris en wat betreft perc 1 en 2 ook bg den heer C tan der Klkix UelkTerkooper in de Korte Akkeren te Gouda bg wien aanvrage TOer zooTeel noodig om bezichtiging dier perceelen kan geschieden ER BIEDT ZICH AAN een nette BAKER van goede getatgen roorzieo Adres KOKTE BAAM No M J F DENOÖIi Turfmarkt refltigt de Aandacht op zgn ruime kenze S NIGOLAiS CADEAÜI aU I co uikerraasjes en Schepjes I I nktstellen en Potlooden t ikkel ZiWer en Gouden Kettingen heestellen en Botervlootjes aaimachines en Brillen nternationale en Waltham Horloges O igarenkokers en Portemonnaie O orknopjes en Kinderbelletjes tH ikeurglaaajes en Karaffen rmbanden en Vingerhoeden schhooms en Manchetten DQ ervetbanden en Lepeltjes i t O igarenstellen en Bloemvaaajes I He soorten Broches en Dasspelden O ames Flacons mot goud eo silver Dop K tuis voor Brillen en Pnnoe Nez anhangers en Koordjes met Schui es O urwerken en Barometers 09 lodtjes en Heeren en DamearingenJ Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN H Contant ten sterfhnize van den heer W v n KRAAN aan het Jaagpad b d Brug E No 46 op WOENSDAG 14 DECEMBER 1898 s middags ten U ure t VAX ISN l li BOEDEL I hoofdzakelgk bestaande in BEDDEN liet toebehooren STOELEN TAFELS KABTKN VLOERKLBEOEN KARPETTEN MATTI GORDIJNEN HORREN SPIEGELS UIJRWKRKEN LAMPEN KACHEL met toe hooren ORNAMENTEN STOVEN PBTBOLEOMSTELLBJf HANDWERK KOPER BLIK IJZER VERLAKT GROP enWlT AARDEWERK RIETMATTEN eni V00ET8 Een Geit wat Hooi Aardappelen en Steenkolen BRANDHOUT TAKKENBOSSEN s Morgens afgenummerd te zien Nader onderricht bg Notaris Mr i MOLENAAR te Waddinxvttn Mr I MOLENAAR Notaris te Waddmmeen zal bg Veiling en Afslag op WOENSDAGEN 7 en 14 DECEMBER 1898 s morgens lO ure bg DB RUITER a d Brug te Waddinxeeen publiek verkoopen HET WOONHCIS Wgk D Nos 142 en 143 aan de Zuidkade te Waddinxveen in perceelen bewoond met SCHUREN en OPEN GROND Kad Sectóe F No 1289 ged groot 2 Aren 8 Ceni Wekelgksche huuropbrengst 2 75 Aanvaarding en betaling 16 Januari 1899 Nader onderricht bg Not MOLENAAR St NICOLAAS van T ZAAL CONFISEÜR TÏÏEFMAEET H 67 is fijn gekruid enmet Zilver bekroond Jonge Kinderen die last hebben van zuur vinden volkomen genezing door de ZOCRSTROOP van Doctor TnussiN eierlepel s morgens en s avonds is voldoende Verzegelde flacons 35 Cent hg i m OME Kleiweg ne 2 Sigarenmagazijn De Magneet LEVERT PUIKE Sigarejn Tabak en Sigar tten ia Luie Verpakking voor St NICOLAAS CADEAD M Thee in keuirige busjes en pal es Cacao en Chocolade soorten h ZIE ETALAGE 4 i i Lange Groenendaal I 22 St 3 i6olsueLS Csud esLiJlas Rijke collectie Gl cé Tricot eo Gelegenhelds Handsehocni Heeren iCachenez en IIandscb pnen 1 in alle prijxen Iw SATIJn en ONTEN voor Dameshandwerken in alléj euren i DAMES flOORDJBS met BI fPASS iNDE STRIKKEN Dames iModetJArtÉelen steeds d rpime keuze wMadenJ Il ffl r E T A i Ai JB mI Aanl i i3 c MARKT QOW f L m bekelde hieèlijlf I i bot R zijp w er daifelijk fth verschfj jverltrijgMai i Mi t rachtlg heerlp smakeiidtlBfEiiT lM i t I sierlijke doofon e AvMrs l AMh jJl vEftNÉPFii CÖNFISEOB HOÓGBTKAAJT Ol TVAMGE de nieuwste dessins in o ESS Eb O H Voetzakken Voetzakkleedjes BAA D2EILTJES en HAABIELEMS I en en Voetkussens IN HET SC z TapijtinagazijnGouweC200 ï iSO B5 Aanbevelend Ed sa a DE JONG f Firma B DE JONG Verzeodlog D ar alle plaatsen Franco IIT ÜI€ IL4Me Een doelmatig CADEAU Toor dit Feest is in elk zin voorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keuze in mijn Magazyn voorhanden is Verkrggbaar tot billijken prijs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderriclit en schrifteljjke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden A LEWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 tQoedkoopRte en solledit adree too Vervoer van loboedel zoowel binnen als buitea de stad met gesloten wagens i bs A QRAVE8TEIJN Oude aouwo AOes wordt tegan Xramport êohade vameksrd Wgf is It bM lawiMai ta W Jïglii BkMinatlik ïjmimfifmi kortom SSS tegan ÉtMB na il Hri aariJ fat liMtMMiliniaaaïaw l itasn g i Arterf ilnlxpeller fTat SMl li llnSi la M hoiweib g 3gr iMnrfaiiilxpeller M oaqt S oaat oa l 25 de laasli TMrijmM in iM m ow t i jLpothdtoa od bq Te GOUDA bg 0 LDGBR Apotheker Harkt en bg WOLFF Co WeathaTSn 199 Étussische Kummel Geele en tiroene Chartreuse Benedictine nlara chino I irsehwasser Séotctk en Irish Whiskij Il Aanberelend fema C LOUEEJSrS St lcolaas i I WEDEB ONTVANGEN een mime kedl KMerspeelgoed i r BODDEUJEE ABTIKELEN EHI t Str Nico aas Cadeaus 1 m Voor hetlaanstaitnde KERSTFEEST I 7 Ajanbevelend tej tDEJOk Lange Tiendewegf D 36 Alen zie de Uitatallitigen van St NiooUaBg sclieaken bij JAN ROND Korte Oroenondaal I 198 300 TE HUUR aangeboden Een PAKHUIS met OPEN TBBREIN gelegen aan de Hontmanagraoht en + groot 250 Q Meter Ta berrageo onder No 2i68 aan het Bnreau dezer Courant Voor ISI NICOLAAIS ONTVING M NIBUWfi WINKEL MARKT A 70 eene ENORME KEDZE Mrtikelen bg sender geschikt oor CADEAÜX AISI HËEREN DASSEN Strikken Zgden Caohenes Haidschoenen Dames Boezelaars Zakdoeken in fraaie Doozen amcsSooróan on SfriMjes Bonte Moffen en Kragen Kinder Bontjea Wantjes Doeken Kapers ens eni Qroote Eeuze Lage Prijzen Asaberelend Ü B Goedkoopste en Soliedste HEERENEN KINDER Gouda Wijdstraat A M Speciale Inricliting rooB KleediDg naar Haal I Elegante Modellen Lage Prijzen Stalen op aanvrage GESCHIKT VOOR I Uaclitlicliten Koffie en Tlieelicliten Welke 4Vi uur bz anddn k 2Vi en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eeoig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK cats Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Hen behoeft hiervoor geen OUe goen Glaa e II Alleen een Incifer aansteken is noodig Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk f 6eei mooier en HU IWlcolaas Cadeaii n EEW I Portret of Yergrooting in prachtige Lyst 1 van het Fotografisch Atelier FLUWEELEN SINGEL 582 GOUDA j JSTUDI r Visitekaarties Voor leelig aanbod Qedurende de maanden December en Januari e k lever ik 100 VISITEKAARTJES met EnTeloppen en Étni 75 Cent 100 londer Étui 70 100 100 100 100 100 100 100 alleen 40 lang smal formaat met Enreloppen en Étni 85 zonder Étui 80 alleen 55 IJcarton met Etui en Enreloppen 100 zonder Étni 95 alleen 65 en Terder vele andere lüXE SOORTEN waarren modellen en letterproef ter inzage Aanberelend ALBS JOINGEINEEL Btekhandel en BmkkerU OosUurea B 78 VDA Voor bovenstaande Kaartjes zga Extra PrachtroUe ÉTUl S rerkrggbaar dan zeer geschikt St yXCOLAAS CADMAV Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN ARGIITfiAVEH EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige afleveriog Nette uitvoering Conenrreerende prijzen MIEBIES j DROGIST Kleiweg E 100 IMRE Mllli BURGEMEESTER en WETHOUDERS nm ou 2a zullen IHistlto den 0den DeceMlier tS9S dea namiddags ten kalf twee mre in het Raadhuis aldaar bg insehrgring AAÏÏBESTEDEIT A De LEVBRINO van de ten dienste der Gemeente gednrende het jaar 1899 benoodigde MATERIALEN als PEBCKEL 1 Houtwaren 3 Ijzerwerk Spijkers en lichte IJzerwaren Koper Lood Zink enSoldeer Verfwaren en Olaa e Teer Kalk Grint Zand 10 16000 Ben Ahin Keien i demi rétaiUéï asoooveohtsohe Straatklinkers Waalvotm 26000 VeohtgoheStraatkllnkerB Vachtvorm 18 76000 blauwe IJsel Btraatkllnkera 14 25000 Uaelmetselpla 16 65ÓOO Vlakke Straat waalklinkera 66000VeohtBOhe8traat kllnkers Waalvorm Het benoodigde Plantsoen soenen Boomgewas De merwerl monsters 8 IS zgn aan de Stadstimte bezichtigen By de inschrgvingen voor de Isrering der lieiin en steenen moeten drie staliB gewaarmericte steenen worden ingeionden B Het malcen Tan de volgende werken i FEBOEEL a Een nieuw gording of remmingwerk bU da Jankattenbrug 88 str Ueter schoeilng langs het bolwerk by de Jankattenbrug Inlichtingen worden gegeven door den OE MEENTEBOÜWMEESTER De InichrBvingabiljetten moeten voor ieder perceel afeonderiyk op zegel geschreven doos den aannemer en zgoe beide borgen eigenhandig geteekend den 5den December 1898 des namiddags vMr vjf nre ter OemeenteSecretarie beiorgd zgn TE EOOP of TE HUUR gevraagd BEN WINKELHUIS van niet te grooten omvang Aan hetzelfde adres XB KOOP g lkiaga 5 ft 6 IrbeldersvoniDgeo met opgaaf van prgs Adres Bureau dezer Conrant onder No 2409 Burgers Aeatène JNOFUVEIAIICIER Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda is het beste en goedkoopste kettiniloose RIJWIEL