Goudsche Courant, maandag 28 november 1898

RstterdaiB 4 45 6 58 8 15 7 86 7 61 8 40 18 9 68 10 19 11 86 11 60 11 81 1 44 1 60 3 45 4 06 4 40 6 85 6 17 7 16 8 9 87 10 10 Da D treilen alIMo Capalle 4 55 6 03 K D f ff 10 89 ff ff 1 54 ff ff 4 60 6 87 7 1 en Se kl Elk Kiouwerkerk 6 04 8 11 K ff ff 10 86 ff ff 8 01 ff ir ff 4 57 6 84 ff ff ff reUiger moet xiob MQOrdniobt 5 11 9 19 door 10 43 ff ff 8 08 ff 5 04 ff 8 41 10 01 ff boreudien voorzieD ran Souda 6 17 8 86 6 83 7 48 8 11 9 47 10 18 1149 1 64 1M8 18 47 8 14 8 09 4 06 4 84 5 10 5 66 47 7 46 10 10 07 10 3S een bewij 4 f 0 80 aODD A DEN H A Afi IM fem Gouda 7 80 8 80 9 17 B 18 9 67 lO li 11 16 11 18 18 16 11 66 8 14 8 M 4 49 4 66 5 86 B 84 8 15 7 84 7 58 8 89 8 54 10 10 8 U IC ZeT8BhuiMD Ko rka Mtle 1 48 8 48 f ff a ff ff 11 80 ff 1 8 ff ff 5 7 ff f 8 4 Q ff 8 1B 1 10 1 a ff Zeetemioer Zegiraaid 7 63 8 51 f ff ff ff 11 41 1 19 6 18 ff 0 11 ff ff Voorburg 8 07 e 08 n ff ff 11 65 1 88 ff 1 88 ff V ff ff 8 80 door ff 10 81 t Hagfc 8 18 9 08 9 46 9 66 10 85 10 44 11 46 18 18 48 1 3 8 41 4 16 6 16 6 87 6 56 e SI 6 48 8 14 8 8Ï 8 56 9 1 10 S8 5 81 6 111 1 10 7 65 11 6 11 44 a llage 6 48 7 80 7 40 7 46 7 68 8 85 9 46 lO U 11 87 11 85 18 88 1 36 8 4E 3 40 4 4 38 9 88 10 06 Voorburg 8 68 g 0 ff 10 17 ff ff 1 41 4 89 8 18 ff 84 Zoetermeer Zegwaard 0 6 8 14 1 8 3 38 64 ff 10 88 f ff I 1 66 ff 4 53 ff 6 80 ff ff 9 48 Zerenbmzen Moerkapelle 6 17 door V 10 48 ff 8 08 ff ff 5 04 8 89 ff 9 6 Onnda 6 18 1 48 8 08 S 08 10 18 10 64 11 67 11 05 18 60 8 17 8 14 4 08 4 17 5 18 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 811 8 17 4 81 5 80 8 06 6 56 8 86 ff ff B 87 ff 7 10 8 84 5 46 6 84 7 18 8 43 3 50 6 04 4 7 9 6 bekend aU een eerste vecbiersbaav Den laatatea tgd bezocht hg bgoa geroeid iederen Zondag de gemeente Overslag en bed dan de gewoonte met iedereon luzie te zoeken Het moet zgn voornemen geweest zgn aldn bad hg een kameraad verteld no II Zondag iemand wien dan ook te tr ffeo Van wraak die bg tegenover de verslagene bad kan geen epraks zijn daar zg eikonder niet eens kande Ruwheid en vecbtloit zgn dan ook de eenige drgfveeren van deze moorddaad geweest Het il gelukkig dtt de poütte r in geklaagd il dan dader zoo spoedig ie banden tekrggeo Wg zgn nu verloat van een dier govaarlgke sujetten dia de grenestreken zoo gevaarlgk maken Jammer is het evenwel dai onze wakkere veldwachter eerit aU offer ia moeten valen De leden van de Eerste Kamer der StatepGenereat zgn tfr Tergadering bgeengeroepvotegen Woensdag 30 dezer des evonds te heHnegen aar Stct Ooederdagochtend heeft H M de Koningin Moeder bg bet verlaten van bet bordci van bet Pal ïis bet Loo den voet veretuikt Dr Ylaanderon ondhofarla die toevallig io het Paleis was en dr Pot bofarta verleenden H M geneeskundige tanlp Dea middags deed H M dei Koningin vergezeld van eene hofdiime beaevene deu koet iermajoor en een rgknecht te paard bet gewOoegeleide baar gewonen rgtoer ditmaal wa t rdoor het dorp U D STADSNIEUWS GOUDA 26 November 1898 De beer J Gouda Jr werkzaam aan deStedelgke Ga fdhriek albter komt als No 1 Iroor op het drietal voor adJQnct directenr der Ifaefabriek te Zaandam Twee werklieden wier namen bg de poliiia bekerid zgo hebben iemand op de AmttteU Soikerraffiuaderg ta Amsterdam zoo aan zgu ooren getrokken dat het linkeroor iiafgetcbeurd eo bg zich in bet Wllhe ina Gasthuis heeft moeten laten verbinden Rechtzaken Ah wdarBohuwing om voor dergelgke psreooen voorziobtig te zgn kun zeker wel bet Tolffende dienen WoenadagmiddftC ongeveer 4 nor vervoefcde tioh by den beer B opdeNieaweEftven albier een onbekend persoon die nadat hg aan m deor geacha d bad eo toen bem werd opeoge daan direct ongevraagd naar binnen trad TDorgevebde de menicbeo daar wonende te kennnn 4en verhaal opdis bta van siobieif waarvan de slotsom wa dat hg om f 1 Troeg om naar Gelderland te kannen gasn Hg toonde f 1 en wilde er daar eeo bg hebben Nkdat bem oodor t oog gebracht was dat dit voor bem daar nïet te verkrggoo was maakte hg bg genoemden heer in deg ing heel wat epeotsikel wut zeker erg onaangennam voor de meotchen wai wien het niet dan na Teel moeite gebkte hem te verwgdereo Bg was gekleed als boer met lange jas en voorzien Tan een stok Haasieecht Door den heer C den Boters verleden week alhier overleden iv Trg van ancceseierechteu gelegateerd aan de kerk dar Hervormde Gemeente alhier de som van f 5G0i om te dienen aU re ervefooda om daaruit hg eventoeete vacaturen van predikanten te betalen de kosteo van den te beroepen predikant a n de Uiacoule der Herv Gemeente alhier f 200 om dia te gebroiben in boitttogewone omstaiidi hedeo ter uitdeeling en aan die armen der B Katb gemeente alhier f 100 erana s hierboven 1 de gemeente te Kampen verpHcbi aan do Ned Herv gemeente aldaar jaarlgka f 1715 te betalen voor eiken predikant dier gemeente Deze vraag ia door de rechtbank te Zwollebevestig od beantwoord op grond dat de klos tergoedereo vóór de Harvorming bestemd totonderhoud van geestelgkeo en eeredienit nade Hervorming hun beitemming niet verloren en evenmin toen als bona vacantia aan denStait zgo vervallen De rechtbank nam aan dat voor diej R i g aanleiding heeftbebtnan lot secularisatie en dat de gemeenteKampen dus geen cigenare ie geworden vandia door den magiatraat in bpwariug genomengoederen maar die bloot heeft beheerd onderverplichting daaruit de traktementen van daleeraren der Hervormde Kerk te voldoeff Kampen dat zulka sedert 1581 gedaan heeft isdaartoe naar het oord el der rechtbank nogaltgd rechtens verplicht ook met bet oog opart 4 der additioneele artikeh n in verbandmet art 21 der butiterlgke en staatkundigegrondregels Tan de taalsregeliug van 1798 art 136 der Grondwet van 1814 eo art 184 der Grondwet van 1815 door welk laatitgemeldartikel wo dt gewaarborgd niet alleen de beta ling van traktementen door da predikanten oït slanda kas genoten tigdeos de invoering derGrondwet van 1815 maar ook van traktemeoteUfdestijds botaald door steden ait tot dat eindeaaowa ïge foodaeo Op dia gronden heeft derechtbank te Zwolle bg vonnis van 17 Febroari 1897 deo eiscb der Hervormde gemeente toegeweten 1 No is daarover io hooger beroep geplej k voor het hof te Arnhem Bbro Ambacht De vereeniging WioterIezingen alhier hield Doodsrdagavood bare 2de bgeeokomat io dit seizoen waarin als spreker optrad de heer 0 Stumphiaa hoo d der late O S met eenige voordrnchten getiteld Het Bultje c Eeo groot man eo een goed man f en Hoe tante Van Alpbeo aan de boemel giugt Zoowel de inbond a a de wgse waarop die voordrachten door npreker werden weergegeven droegen er het hare toe bg om de talrijk opgekomen leden een recht geo egIgken avond te vnrscbafien KcHooHiiovBN De heer F P H van do Scbrieck directeor van bet post en telegraafkantoor alhier vierde giet ren het feett zgner 25jarige aiübisvervulliag Hoewel de getobte jubiUria nog alechta a dert October 1895 bier in functie i wist hg ziob door bgzondere toewyding en humaniteit reedi zóó vela vrienden te verwerven dat niet alleen bet dieostper 4onpe1 maar ook tal van stadgenoolno zicb BurgerlUke Stasd GEBOREN 23 Nor Johanna ouder C van Dam en E P van Erjkel 24 Carolina Johanna ouders H C T Jamaen en A H Vergoed Willemioa ooderi J Q Oouka en M J do Jong Neettje oudere H Wolven en P de Koning OVERLEDEN 24 Nov 0 J Bonnik 17 j S W Peters buievr van B Rietveld 24 j P van Eijk 11 m 25 A E de Graaf huisvr van L Nieuweubuizen 69 j ONDERTROUWD 25 Nov A van der Star en J Begeer J de Keizer eoA vao Draanen P Pauw te Edam en C Luiten tmÊÊmÊmmmÊÊmamam Directe SpoorwcgverblDdlngen met GOUDA Wlnterdleost 1898 99 AaDgevangeo 1 Od Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA wInterdleDSt 1898 99 Aangevangeo 1 October Tijd vaa Greenwkli eOUDA ROTTIBDlUvig nru OOUDA ROTTIBDAUvig nru 0 64 10 11 11 18 8 38 D door 3 60 10 88 1 8 g 4 10 11 11 11 4 88 t M 51 e l 4 68 B M 51 e l 7 81 11 81 11 8S 11 85 11 48 ll Bl 11 81 11 8S 11 36 11 43 11 61 IS 18 88 1 1 7 1 14 18 88 1 88 IS U I18 1 1 7 1 14 1S 8S l il 7 85 8 08 8 09 8 10 8 15 10 04 10 11 10 18 10 86 10 4 10 64 11 80 5 10 5 40 10 8 8 9 34 9 48 10 18 10 80 11 38 9 34 9 4S 10 18 10 80 11 82 5 10 6 40 10 8 80 1 50 9 88 9 58 10 19 11 85 11 60 18 87 10 89 K 10 86 r f n 10 48 4 45 6 58 g l5 7 86 7 68 8 40 4 55 6 0S r 6 04 8 11 5 11 9 19 tl door 6 17 8 86 0 83 7 46 8 11 9 1 1 ¥ 411 m 9 47 10 18 1149 11 64 IMBIS 47 8 14 3 09 4 06 4 84 aODDl DEN HAAfifiMiRU heeft de eer te berichten dat zijn magazijn ruim voorzien is van NOUVEAUTÉS in Luxe Artikelen Nikkelwaren en op OTISHOTJDELIJK GEBIED Alle § eer gesehiht voor St Nicolaas Cadeau 18 10 7 80 8 80 9 17 B 88 9 67 10 14 11 16 11 18 1 48 8 48 11 80 7 68 8 51 ll l 8 07 e 08 11 55 8 18 9 08 9 46 9 6 10 15 10 44 11 46 11 18 60 1 8 1 19 1 88 1 38 18 48 11 87 11 85 18 88 7 40 7 46 8 8 I 8 08 8 64 lO U 10 17 10 88 10 48 10 64 4 38 4 89 4 58 5 04 5 15 8 85 D door S 08 10 18 11 08 11 67 e O U D A U T H I C H T i TUU 8 34 7 51 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 IJ IO 11 63 1 10 8 17 4 81 i 11 14 1 87 11 81 18 87 1 45 8 84 e O U D A U T H I C H T ig TUU 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 U IO 11 63 1 10 11 14 ff ff 8 87 ff ff 11 81 ff 18 17 1 45 GOUD A A M N T K U O A M touda 6 9 8 14 9 8 I0 7 18 10 I U S 8n7 si 8 8 11 17 M AlMt W S 01 9 0810 84 11 48 1 5 00 6 87 8 40 10 0 11 87 Amit 0 8 10 9 18 10 50 103 1 18 516 8 65 10 18 U tl toada 8 A Ut W 8 01 A mit 0 8 10 1 15 8 08 3 50 6 04 8 65 0 88 10 51 11 45 19 i 8 65 0 88 10 51 11 45 19 i 1 15 8 08 Utteollt 6 86 18 7 45 8 37 8 4 9 00 80 10 15 10 88 11 88 18 08 1 S7 3 U3 Woerdao 5 49 8 58 8 08 9 16 10 38 11 65 18 84 üudav 8 14 10 46 i f Goud 8 87 08 9 88 9 58 10 5 11 14 18 11 8 1 1 8 40 8 88 3 66 4 48 6 88 0 38 8 58 7 68 8 47 4 18 a BB 7 18 4 84 4 17 5 80 8 10 1M 8 10 9 l K U 1B9 SSS 4B4 4 S0 7 4X 94 7 S0 8 tB i n U 30 8 0B 4 90 S OO 6 8S 8 00 10 0 SJtld 9 11 irov 18 h 8 b6 4 47 M 7 4B 8 4 11 1 nl C 8 Am W Oouda Het KleedJig HiglziJD M MATADOR i J H ROODË i Heeft steeds voorradig eene uitgebreide sorteering der NIEUWSTE MODELLEN Heeren Jongeheeren en Kmder Palelots DEAiI SAISONS jekkers CAEPS PELLERINES alsmed I een rijli gesorteerde Collectie HEEREN en JONGEHEEREN PANfALONS Wr MEN ZIE DE ETALAGE m St Nicolaas Ontvang en voor CADEAUX een prachtige eotlectie gemonteerd met NICKEIv mede ALBOID Vernickeld Brittannia Metaal x r soos iP MARTERS ir TIENDEWEG 69 POUDA Kleiweg E M Aanbesteding REGENTEN det beide Gaethaizeu alhier zyn ïoomejnens op MAANDAG den 28en NOVEMBER a des avonds igii 8 ore o het 8f Catharlna Gatthui AAN TE BESTEDEN De Levering van HIJST QOET BOEKWJEITEN MEEL BOEKWEITEN GRUTTEN STROOP ZODT GROENE ZEEP WUNAZUN SDIEER voor het aar 1899 De voorwaarden ran ai nbesteding en lerering liggen van 22 November af ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monitera tar bei Kichtiging zgn gesteld De insehrgvingsbiljetten worden aldaar in een gesloten bas ontvangen en kannen belanghebbenden bg de opening daarvan opdag anr en plaats bovengenoemd tegenwoordig zgn Regent voornoemd D HOOGENDIJK Vooratt A W BOES Stmtaru I Berichten de Ontvangst van eert Groot assortiment PELTERIJEN Dames Moffen van af f 1 Kinder Moffen van f 0 35 BOUTE DAMï S KRAGEN en VEEHEN COLS in groote keuze Fantasie Dames en Kinder Schorten in groote verscheidenheid Zakdoeken Corsettcn eo verder allt mogelUke Wollen Artikelen voor het Wintersalsoen y I Glacé en Asstracan HANDSCHOENEN Zwarte en Gekleurde DOEKEN in groote keuze Alles zeer geschikt voor St Mcolaas Cadeaiix m De ptrijzeu ziju beueden alle Concurrentie m £ s J BREËBAART GOUDA HOFLBVEKANCIER bereeld zich beleefd aaa toot de leyeting van Spritsletters Choc ade letters Keurig lekker St J ICOLAAS Fijne Borstplaat en Suikerwerk Ooudik Drak van A BSINKMAN It ZOON fit voracMilhnóc Uur 9n SnMaR QDÜBSGIE GOmHT TWEEDE BLAD BINNENLAND STATJ G ENER AAL Ê9FEEUE UM19KER Zifting j4o Vryjag Ü5 November Bg de V tzettiDg der bebaodeliDg an de lodi ebr agrootiDg akovaardde de miaiatflr tbq i EoIatfWfr rrMtfi Teraotwoordetukbeid loorde benlen acboriio der Solo werkeo vermÜB bg gwreke vao een werkplan bet werk njiet kaa wurdeo voortgezet wegene de onzekerheid ran de gevolgen en de kosten daarvoor geeft btj geen 2 g miUioeo per jaer Z i werpt bet gebeurde geen blaaat op bet Indiecbe water Btaatekorpa maar wel drukt de verantwoordeIgkheid op meer dan één persooo £ en overzicht gevende van de geachiedenia der zaak verklaart de Miohter dat wylen zijn ambtgenoot Yaa Uedem i eïieel te goeder troaw en met den meeaten ern t bet voorstel tot den aanleg der werken heeft roorbereid an conform bet adriea van den directeor der opecbare werkan Van Honteo den ingenieur Fieraon met de leiding der werken heelt betast Een bfpaaldo Terantwoordeiykheid kan nog niet worden f a tgesteld maar voor alles is noodig een nadele werkplan met epa betronwbare raming de voortzetting van bet wei k bangt af van de resnltateo van een nieuw onderzoek waarvoor een kondig iogenieor naar Indië zal worden gesondeDt ter aaaiatenlia van den gouveroeargeneraal bij bet onderroek dat zal loopen over de mogelgkbeid eaner partieele oitvoering met gebruik van hut bestaande wer i en der werkmiddelen en over da opdracbt in onderdeelen aan de aaonemere Het verloren vertrouwen moet herwonnen en in ufwachtiog van het onderzoek weoscht by geen gelden voor oieiwe verken thana aan te vragen wel later sappletoir De beer Van Kol hoewel het etreven van minister Van Dedem op koloniaal geVied waardeereode vindt diens optreden in de Solo zaak niet zoo neutraal en betoogt neder datdeioge meur Pierson niet de eenige schuldige is bg de fuoten n de vertraging der werken Spr ontraadt de opdracbt aan een NederlaDil chen ingenieur van bet voorgenomen onderzoek ala zyode deze onbevoegd en ongeg hikt om te adviaeeren ofer de Indiecbe bevloeüugs werken ook blgft hg amndringeo op een onv rwglde opbeStog der achoraing Da heer Ketelaar is voorloopig berredigd door bet toegezegde grond g onderzoek dat ook de heer Coarad wil afwachten die onder het ap plaus der Kamer deu minletefdankt voor diens fiink optreden in deze By da paragraaf over den oorlog bepleit de beer Hordgk verscheiden maatregelen tot vermindering van bet jenerergebruik en de heer Van Kol t it ve betering Tan bet moreel gebalte van t Indische leger waarmede de heer Kool inatemt De minister harhealde zijue toezegging dat de regeering het belang der moraliteit onder het leger leer ter harte neemt Na nog enkele opmerkingen werd de Indisobe begroo i aangenomen na aanneming met 44 tegen SS stemmen van het ameudement Goedkoop om de verhooging met f 1600 van den post bydrograpbische dienst af te voeren Ook de midde enwetten zya goedgekeurd Het ontwerp betrffieode den spoorweg KaliHat Baojoewanga werd door den beer Bastert bestreden Dinsdag half twee voortzeiting e io 8 1 Ooudl 6 Mnordreoht door N ntwerïflck Onpolle totterd ni 80 Oouda 6 Mnordreoht door N ntwerïflck Oapolle totterdani 0 80 7 16 f 88 7 8 7 48 7 6 T it f Si g IA 1 H 8 10 8 1 8 4 8 49 8 68 9 05 8 4 8 49 SM 9 CS 8 18 1 18 Eotterdam Oapelle KiBuwerkerk UQOrdrwht 9ead Gouda ZeTaBhuiMD Ko rka Mtle ZeetermoaZegiraard Voorborg b Hage llage 6 48 7 10 Voorburg 8 68 Zoetarmeer Zegwaard B O ZeTenhuizen Moerkapelle 6 17 Onnda 8 18 1 48 Uouda 6 80 Ouiew 6 86 Wwrd 6 48 OtrMbt 8 08 8 39 8 55 7 8 7 18 Uoada Uiilew ITiMrd OtrMbt 5 80 8 39 6 34 7 51 6 86 6 55 ff 6 48 7 8 8 08 6 08 7 18 7 04 8 86 8 08 8 88 7 04 mw beü rerdeD otn van hnpce belang tefiing ook door kostbare geacbeukeo te doen bigkeo Op dezen se fdeD dag beleeft de brieveobesteller J Schouten zgn 40 jarig jubilé Ook dien algemeen g achten beambte ontbreekt bet niet aan oprechte deelneming Van den directeur en bet overige dienstperBoneet ontving hg tevens een doelmatig geschenk AuMERstoi Tot ond rwgzer tgd te Goudriaan is benoemd de h er P A De Jong alhier Zevenhdizbn Da kerk dt r Ned Herv Gemeente alfaier zal binnenkort zoowel uit als inwendig een groote verfraaiing ondergaan Een groot gedeelte zal worden gereataoreerd terwgl een onbekende het noodigs geld heeft gegeveo voor een kerkorgpK Gemeng de Berichten Uit Rotterdam seint men aan bet tHbl i De alechte geateldheid van oozeo bodem iQ de dienst der openbare werken hier al meer parten heeft gespeeld heeft gistermorgen weer een scbadepostja bezorgd De Wilhelmmakade is over een legte van minstens 50 M ingestort Men echrgft bet oogelak toe aan ondernomen baggerwerken ïn de nabgheid ten behoeve der aaalegplaats van dèn ia te ricbien veerdienst tusioben beide rivier oevers Op het terrein van den Uott rjamscben Lloyd aan genoemde kade gelegen waren giitermorgen vroeg reeds erbuigiogen der poorraili merkbartr Men waarschuwde deo opzichter der gemeentewerken P v d Graaff die rauwelgks ter plaatse gekumen de kade in de diepta verdwgnen zag wat zulk eeo beroering in het water veroorzaakte dat sommige hcbterc iepen van hou meringen weiden losgerukt Eeo steenen gebonwtje ging mede te water doch met veel kiachtnoapsnn ng gelakt het een electrleche k aan voor neerstort n te beboedea Als gevolg van het ongeluk zgu ook verschil eode spoorwegiansluitingeo vernield tangCTolge waarvan de Llojd taq verbiodiog verstoken ia eo leed ook het eleotriacb kabelnet schade gelottkig zgn geen epoorwaggona bg bet ongeval betrokken Men sobat de directe schade voor da Gemeente zeker op een baWe ton Opmerking verdient bierbg dat het nieuwe ay tem vai kadtf aaoleg dat hier wordt toegepaat en dat bijzoeder sterk heette ook thans lo de praktgk nog niet b gkt te voldoen De gelegenheid door eenige Bosfrbe dtmesvoor diensten fubneksmeujes aldanr opengesteld om zich in de avonduren te bekwamenin bet leareo verstellen en maken van kledingen liggingstnkken bigkl in een bepaalde be hoefte Ie voorzien reede eeo 70 tflt mei jesmakn er van gebruik en dat bet met haarhandigheid op het gebied van vrouwen irbeidallesbehalve z óó is als men dit van da aanstaande werkmansvrouw zou mogen verwHobteo kan o a hieruit bigken dat ongeveer de belit barer zelfa niet in staat werden bevonden eengat in een kous te stoppen Omtrent deo moordaanslag op den reeds overleden g mente en onbezoldigd r ksvt ldwacbter A A Verdunnen te Overslag meldt men nog bet volgende ain de N R Ct 8 11 3 41 P 57 8 11 S 4S P B7 4 58 5 5 6 11 5 1 5 88 4 58 5 5 B 18 5 1 5 88 8 80 8 80 4 4 15 4 4 15 1 44 8 60 3 45 1 64 8 01 8 08 4 06 4 40 6 85 4 60 4 57 5 04 5 10 5 65 8 17 8 87 8 84 41 47 8 14 8 M 4 48 5 86 6 84 8 15 r 4 66 6 7 6 18 5 88 6 87 8 48 4 16 6 16 6 56 e St 48 3 40 1 36 1 41 1 66 8 08 8 17 5 80 i 87 5 46 10 88 8 56 7 10 7 18 7 89 10 17 10 8810 84 ff 10 41 ff 11 18 11 11 10 17 10 84 10 41 11 18 6 84 4 8 43 59 11 18 18 08 5 9 10 10 84 10 64 07 9 98 9 88 9 49 10 14 11 10 D 7 8 8 85 De veralageue stond algemeen bekend als een gverig en nauwga ft politieambte en was dan ook door de ingezetenen gea bt om de wgze waarop bg zgne taak vervulde Iedereen ia diep bewogen met bet lot dat deten i ezondan krachtlgen man op 30 jarigen leeftgd gi troffen heeft De dader genaamd Vital Voa is nog fllechta 22 jaar ond en btaat alti iii en