Goudsche Courant, dinsdag 29 november 1898

5t ïie 8pMr egver m OUD l s J8 Jas ev 1 OCber Gr n lc eoUDA KOTTIKDlUTloi nru 18 18 li SS 8 11 S ll 8 7 4 SB 1 t 1 T 6 18 1 14 S 19 18 88 1 88 8 80 4 4 16 5 88 4 8 88 11 8 18 7 81 14 H M 10 40 e lO 8 80 7 80 B4 4S 10 18 10 80 U 88 11 64 1 08 18 47 8 88 7 46 8 11 80DDA D 18 16 18 56 1 8 1 19 1 88 5 86 64 0 16 7 84 9 17 5 66 8 88 6 48 8 04 11 48 i li iS 1 38 8 48 4 15 6 15 9 45 e 10 86 10 44 9 88 10 U 9 84 8 48 ff 9 6 8 88 10 1 0 10 S G O U II A 4 M T K R ü A M 9 8 14 9 8 10 7 18 10 I U 5 807 61 8 81 4 8S 4 3 4 8 5 04 15 18 06 18 60 SOl DA CTBIIOHT vlaevBPU ü 10 67 18 nn 11 10 18 8 8 80 8 17 4 88 6 80 8 05 6 65 8 86 10 17 10 86 j ff ff 8 87 ff ff 6 87 ff 7 10 10 84 18 87 ff 8 46 8 84 6 46 8 84 7 18 8 48 10 41 1 86 8 08 8 50 04 4 7 8 8 69 11 19 Uonda Oudew Woord WlrKihl Utrecht 5 86 6 88 7 46 8 87 8 40 9 00 9 80 Woerden 8 4 8 58 8 06 9 16 10 88 11 56 l 84 Ottdaw 8 14 Oouda 8 17 08 88 10 16 10 88 11 88 18 0 1 S7 8 08 8 88 3 56 4 48 5 88 6 83 8 56 7 68 8 47 4 18 ff ff 8 66 7 18 4 84 ff ff 1 08 8 40 4 87 5 80 8 10 7 8 8 85 10 46 ff ff 6S 10 6 11 10 18 11 FxiNUUK Zkterdagoobtend ta halftien heaft te Parg in da aikuniD fabrkk Saiot NicolMlwArai9 oea oatplofiSag plants gehad waarbü 8 personaa gewond en waahcbgolgli ook eokeieu gedood werden In een van de kapellen an de kerk Saint QermiiD dei Piéfl ta Pargi waar ter gelegen beid lan de Saiate Cather ne een ferat was georganiseerd Toor de kinderen tot da parochie bebooreod werd ook een tooTerJaDtaaro vertoond De toestel v el om eni een brandende petrolenmlamp brak waardoor een kleine oni ploffing onitond en een tlam opsloeg De kinderen liepen laid gillend wag Een dertigtal kinderen werden in hel gedranj meer a minder ernitig gewond Een meiij werd doodgedrnkt Da brand was spoedig geblnaoht PINNENLANDJ H M de Kaningin lal op 8 December i Den Baag tarngkeeren 1 Op 25 NoTemb r heeft aan hat de artemeJ Tan Baiteolandioha Zaken de nderte keninf plaata gehad lan aen erdrag tot wy ig ig tJ bet postverdrag tgaschen Nederland en Bel ran 23 Juni 1892 De Staatsbegrooting tooi 1 97 en jwel hoofdstnkken I U en III lijn in de Tweede Kamer aan de orde gesteld 4iL j ehfndeling van het negental wetsontvarpen Wj u A s Dinsdag la li nnr belegde openbaijb tnj adiring Tot nn toe aldns sohryft xh a aan de Javabode hadden de beheerders Tan geniemagaKgnen magazyoen van oorlqg enz een aardig middeltje om aan de loo ggtreiisde belasting wegens tekorten door d Aj emeene Rekenkamer te ontkomen indien tenminste In werkaljjkheid geen tdkort beltoud doch slechts eaoe ominie in da boekeli had plaats gehad Dit midctel bestond hierin dat de betrokken beheerders TCrklaarden dat de Tolgeos de boe ken ontbrekende goederen er wal degelijk in natara waren en ze lieten dat fluks door eene commissie oonetateeran De Bekenkamer kon daartegen niets inbrengen en zoo gleed elk belastingsbesluit af op de verklaring der steeds io alleryi benoemde commissie Dat werd der Rekenkamer te machtig zg Turdigda een bailoit nit wnarbg het bgaanroapen der commissies als bovenbedoeld voor den TerTolge achterwege moest blgven De departementsobels traden bier in an too is nn den beheardera den pas afgasnedea om belaatingen voor achgnbare tekorten Tan zich af te aoboivan Die zich Tooitaan rergist moet onharroapelgk betalen ook al beeft bg in er kelgkheid tienmaal meer materiaal in het magaebo dan volgens de boeken ainwezig zon moatsn zijn De Rekenkamer meent nn he pleit ke hebben gewonnen dooh wg gelooven zegt de JaTa bode dat indien aen beheerder eaoe hem wegens eene administratieve fontopgaleg de belasting zich niet zon willen Isten welgeTalleu en dar regaerinii een proces aandeed Tan betaling onmogelgk sprake zon kannen ign zoo lang in werkelgkheid niets aan den magazgnsTOorraad ontbreekt 8 8 8 4S 8 4a 8 8 C8 Gouda Moordrooht door 7 M Nieuwerkerk Oapella Botterdam 8 80 1M 16 7 88 7 S8 6 68 8 08 6 11 8 1 8 86 Kottardam 4 48 Oapolla 4 86 Hieuwerkork 6 04 Hoordiaobt 6 11 da 8 1 7 80 8 80 7 48 8 48 7 8 1 1 8 07 9 08 8 18 9 08 Gouda ZevaahmzenMoerkapalle ZootormaaZagwaard Toorbnrg s Hasra 7 40 Voorburg Eoelarmeer Zegwaard 8 Zavenhnizon Moerkapelle 8 17 7 48 8 88 Bond 6 84 7 61 8 14 5 80 86 f 8 08 7 88 8 08 8 86 8 48 7 1 8 6 7 fl4 In het Noordhollandiche dorp Bgp hebben ioh ia de laatite wakan telkens goTallan Tan tjphns Toorgedaan waarTBU twee met doodeIgkeu afloop i en het getal gerallen neemt in da laatste dagen weer toe Da hootdooriaak is dat da biwoners over het algemean wainig eerbied hebban Toor de TOOTsehrilten der gezoodheidalsor an het zeer Terontreinjgde water Tan slooten en Taarten drinken dat grootTaderen grootmoeder immers ook altgd gedronken hebban en er toch ond bg weiden Beetnnrdars san de afdeeling Tan het Witts Kruis achten zalfs het in rnime mate var spreidan Tan goeda raadg Tingen onder deze gevasrlgke omstandigheden OTerbodig omdat het tóch niets geven zou c De meuseben zooden toch bon melk met koken en evengoed Toort gaan mat hanna Taten te waaachen ia water dat de kiemen Tan besmetting beTs t c zeggen sg mut aen n oedaloosheid dis bAezeer ook Teiklaarbaar toch niet past aan hel die den hardon atrgd Toor hot Torbeteren di gezondheidstotfitandeD ooder n4men au Toofenit wisten dat nergens de domheid des Tol tot in hooga kringen tii groot an koppigf is als op dit gabled if i l Gemeng de Berichten z i r Hen ieelt ons made aan de lj l R Ct c Da l rhodding to scben den bargemersM en de liTarige leden lan bat gemeantebesttmpTan Aignsheerenland is zoo gespannen dat xyde I natst gabonden gemeenleraadsvergaderiip de biigadier maJ0Dr der rgksveldwacht teOal B ieijlaiffi op nitooodiging de zitting a rns hetana det bgwocpde 1 1 tl Gistermorgen Izdn eenagant Tau politie opJ iet Burgemeester HoSmaqnpleip tsj Rotterdam hen opgewondeii dronkïh hoctw ker firres iee en De man Terzetto sjioh hierteéen waarop Mn keH poiitieageat ijn mokSer ta bjilp kwam Kn greep da besohonkeneJda tengels van ha paard vaat waarop dt difr hego toJj Jteigereni an ten laatite op den bascbonkino viel Qa jjonge paard was dadalgkl nedar ter 1 bben dc h da beschonkene bleef liggen Hg 1 werd nn iaar dan politiepost op dat plein ge bracht f aar een la bnlp geroepen genoalheer kueutinlien aan de borst conslateorde Ean artillerist in garnizoen te Vl ravaihage die Toor eenig miadrgf in het cachot was opgesloten heeft daarnit weten te qntinappec en is thans zoek üit oen onderzoek door de politie iiigeateld is gebleken dat hg kortea tgd heelt Tsrtoeld in de woning van een bewaarder van de cellulaira gevangenis te Scbeveningen en daar zgn militaire kleedingstnk keu heeft aobtargelateo WaarschgalgK heeft hg voor gernimen tgd afscheid genomen Tan da dochter des boizes met wie hij Terkeeriog had au is naar het buitenland gaTlnoht J A Lettaboer ta Delft geartesteerd als igndo Terdechl van oplichting Tnn tapgtslalen beeft ook Ie Dordroeht zooals deter dagen gebleken is zgn praktgken toegepast waardoor eenige behangers an atofEaerdera in de val zgn geloopen Gebruikte bg elders valsohe namen van par onan die als solide bekend stonden te Oordt nopmde hg zich stationschef Tan Willemadorp Een behanger die de za ik niet te goed vertrouwde was ongenegen de gevraagde stalen op zicht af te g ven en reisde met de stolen om daarnit voor cao tapgt een kenze ta doen naar Willemsdorp Dat do reis eene Torgeeficho is geweest behoeft niel ta worden gezegd D 0 Men Bchrgft nit Ënschade 11 1 11 8 11 88 11 48 11 81 64 10 11 U U 11 85 11 60 18 87 10 1 10 M 10 88 10 48 10 49 8 40 D door 9 47 10 18 11 18 11 80 11 41 11 66 B 88 9 67 10 14 11 18 11 85 11 87 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 8 86 D door 08 7 45 o 7 58 8 841 8 8 I 8 54 11 7 10 18 07 10 1 O ff 8 10 61 11 14 11 88 11 45 18 88 Voor ongoteer 6 weken begaf zich da 25jaiiga H A van hier naar Dnitachlond om daar werk te zofken en ond dit Ie Osnabrac Deze is in Prnisan gabofen en woonde reeds 20 jaren hier tor plaatse Daar bg hier aanzgne militiepliobten had Toldaau wrwachte bgmet in fa t minst dal man Tsn heij bi Dultschlaud nog eens hetzelfde zon kunnend vorderen Bet bleek dat men bom daar noi l e Duitscbor boichoowde althans Yrgdag 18 NoTsmber werdbjj in arrest genomen en dan volgenden daggekeurd en direct daarna ingedeeld bg bet 74eregiment infanterie te HannoTer Zgne hibrwonende ouders hebben onmiddfllgk een adresveriiooden aan den minister van boltenlandschazaken om te bowork telligen dat bon zoon werd rggerteld daar het toch niet aaoga4k in tweeTdreohillendo landen militieplichten te Tarvulleo Bovendien is de vsder in t bezit van eenAnswanderhngicbein hem in 1878 door deFroisicbe autoriteiten verleend waarbg uitdrokkelgk wordt vqrmeld dat hymotdezgneu van de ProisiBCbe Staataangabörigkait en daaraan Terbondeo rechten au pliphtiiA TerTallen ia verklaard i Toen een bode van hft belaatingkantoor te Dortmund zekere Kiene den 25atan Aognatui wegeuB dianstzaken naar het kantoor van de firma Rose en Ëmauael wilde gaan en bQ de plaati kwao waar iwee kwaadaardige ii aak ibomien wftrin vond hg de denr die op dien W geslottti pad moeten wezen omdat de bon f jden losli aeii openslaan t adelgk Tielen da hon en o W qpm aan en beten hem zoo vreese j ilgk dat lüi oit 30 wonden bloedde Kiene stierf na a jaar dagen De achterg blaTen familie Tejn Kiene diende tegen da firma aen eisc om il padavergoeding in tvaaroTer het t tirooea oof hangende is Gistenenj heeft achter i de rechtbank ta Dbrtmnod een jon ite bHiende j van de firma flie da deoiflTan de plaats open had gelaten vixens bet verborziken vai den n dood door sq bisu veroordeeld toi vier mnbden j govang nisstrafU 1 L Omttent dWiasontploiBng dis Dond5i da gnamiddag op den UeerscBingel te Haarlem i plaat hadi mUt de iiBaarl Ct Reeds des miUdaga 2 nor rook de bewoner t Tan perceel lé op den Heereosinge boek Teyleretraat i welk p iceel ern kruidanierEwinkel is ge estigd in zgoe woning renige as ucht Toen bg daarop met een locifer Zgn pgp aanstak ontvlamde het gas in een nl op de plaats Ug ging daarèp naar betS flp bureau van po itie aan de Amsterdanische yéatt om natr da gasfabriob te kunnen telefoneuen Van daar kon echter alleen naar het boüfdbureau vsn politie worden getelefoneerd zopdat dit niet veel baatte Later kwam de hoofdopziobtar der gesaeebtewerken de heer Miobielse ter plaatse om een onderzoek in te stellen Toen werd een agent naar da gasfabriek gezonden en kwamen omstreeks half 4 nor de heer van Ek van de gasfabtitk met eenig werkvolk en de beer de Breuk kommandaut in brandweer op het terrein Men vermoedde dat er een lek lu de hoofdhuis van de gasleiding was en bet ontsnapte gas in hel riool was gekomen Van daar dat in de Teyleretraat de rioolbgis word opetgemaakt Het gas kreeg toen licht en de vlam sloeg door do rioolbnis en openbaarde zich daar terwgl zg uitging waar zg eerst had gebrand Op den Heereusingel eindelykj waar ook een onderzoek zon worden ingeatald bsd de ontploffing plaats ea vlogen aerJe en ateenen in de lucht in de onmiddellgke nabgheid der boeren de Brenk en van Bk die er echter ongedeerd afkwamen Oodertosscben word bet terrein door de politie afgezet en bleef de vlam hranden tot alle gaitoevoer was afgesloten Toen werd de gasbnis ontbloot en bleek dat er een lak in was die dadetgk werd hersteld 6 86 6 17 8 87 8 84 8 41 8 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 50 S 4 i 4 06 1 44 1 4 8 01 8 08 8 14 3 09 4 06 4 84 IN H A A 6 via loaa 8 14 8 46 4 49 4 86 6 7 5 18 6 88 5 37 18 88 1 36 1 41 1 66 8 00 8 17 4 08 4 87 8 14 ILIM 10 08 10 84 10 54 9 07 9 88 9 86 8 49 6 9 10 mvt f 8 Ama W Qouda 10 84 11 10 Door den aohok Waren tal van rniton ge broken op dan Beereusingo io daTe lantraat an op de Heerenveet Van deh winkel op den boek van da Teyleratraat bleef geen ruit baal De 62 jarige moTr Beyaert eene wednwe die aan dan atraatweg van Zwgnaart naar Kortrgk bniteu Gent woonde ie votoaord ge vonden Das morgans vioeg om 6 aar toen zg inaar de mi wilde gaan moet da moord gepleegd zgn Boren vonden haar om halfzeven toen hét Igk nog niet kond wai Er ia tnsicben do25 i 26000 Irca anu eff ictao gestolen maar de nnn ers zgn ht keud Op dep Rijksstraatweg ts Hillagom stor den drie kinderen met elkaar ecfauölprenijes te bekgkan toau aeo wielrgder zoon ivan den politieagent Dü Vroede aldaar in woeste vaart op da kinderen inreed waardoor een kind bewusteloos neerviel terwgl het andere kind zoodanig verwond werd dat fi bgna geen hoop op levensbebood bestaat De beide kindefen waien zusjes Alleen ihet dsrds kind krëitg slecht een kleine scbramp Wanneer zal de tgd komen dat paalf an perk wordt gesteld aan onbesuisd r den A Iemand die Donderdag Tan Ariibem naar Rotterdam reisde kwim te Uordr ht tot do oj tdekking dat men bèn zgn portefenilla ont Treemd had H i vorif nkt een mede reiziger njot wien bg van Arnhem af in één druk gesprek w4a geweest i die te öorjnchem onder aen voorwandsd even def trein Verliet maar niel l ugkaardl Gléo dfliMérode i io faetffaeot l l dtel te Berlgn aiMnrraagd Abot eea reporter van het Berlioer geblattc Het Groeua Weekbladc verhaalt d rrao et vulgeode Zg impii e r le lem door baar eeoToud en Tcorname 4 egaace VZg ia 6f htt oest g rafiBneeTde Ijjchepéel r wereld f di t wat zg scbjJDt een Wlijtr AeoToadtgmeiflja indi rdaadeen kiodt Het too l ltje ii den Wiafergar n waarop tg daoaea moet tÜbI baar fasel er tegan i Wat moet ik op dit miQiatdnrto oeeltj aitvoereo Ze Te aÉhteD van m iets ezcaotriekB cauoan en jdergelgke gelobf ik b t is mgn vak niet eo is het oooit eweeit Ik ben len serieuse danaerei de Masaieke balletdans is mgs vak Dien heb ik ook in Hamborg gedanst eerst een aerieose daos in Eatpïreeostaum en dan een idanee h pointes deeigentgk pas seol tbu de balletten in bet traditioneel ballerinenoostuuni Qe ooft a dat ze daarvoor hier begrip zatleo hebban VoOr eeo prima ballerina is eeker d Wintergaiten bet eld niet D badt in de Grooio Opera moeten optreden m t gastrotien Oth daar hecht ik niet aan Te Pargt in de loxe ran eeo rensachtig epiemble op de Variétó tooneelen danst het nog beter dao io sommige boftheaters Da iodrub is beelaudect Te Newyork hebbea ite om mg te omlgateu een ballet vaa taobtïg personen nit Londeii laten meekomen we hebben er een oieow ballet FaQBtc gedanst dat nu nog iederen avond een vol bnii maakt Cléo hechtte er zeer asn nit t enkel om baar schoonheid maar vooral om haar kin t gewaardeerd te worden Zg is in 1877 teParjji geboreo en mocht reeds io 1892 aolopartyeb dana n nsm les van Mérante eo Vaaquez en Bobt zich een repréaeatante van de Fransche baltetfohool Ën wat het overige betreft ik Wil nietvoor een Madonna doorgaan maar de greotegeruoh eu ever Cléo zgn onwaar £ o de kooiug van België eo d hertogvan Orleans I IS 7 56 8 88 8 6 10 04 10 88 8 08 D 10 11 ff 8 0 10 18 ff 8 18 door 10 86 ff 8 85 8 60 a io 10 84 10 84 11 sa Ds D treinen allMu Ie en ie kl Elk reizi r moet zich Ibovendlen voorzien ven een teivya i f 0 80 8 87 9 47 9 4 10 01 10 07 xn i 10 10 8 11 O lO li ff 10 81 ff 10 88 ff 1 10 88 11 6 11 44 f i D door 8 8 7 8 84 8 15 8 8 8 84 7 68 8 13 6 18 8 80 6 38 50 7 48 8 7 06 8 10 t 06 11 15 8 58 3 46 4 4 6 80 Ml 9 4 7 80 8 85 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 8 I O 9 18 10 0118 61 8 6 4 47 49 7 4 8 4 1 1 Dat gelooft n toch niet Alles praatjes Het is zóó eefeomen de fcoDiDiy bleef boiten gewoon lang aahta de conlitsen en zat maar ta praten langer dan hg nog ooit gedaan had Da pauze werd te lang bet publiek ongeduldig Nn toen moeat men aindelgk Zgne Majesteit verzoekoo op te stappen an bet tooneel te verlaten Hg daad hei dat was alles Uaar iedereen praatte er natnorlgk over Bg stuurde ag wat sieraden Maar van dat achtarnavaren met dat jacht dat is alles is verzonnen En die villa van den hertog Tan Orleans Er is geen woord Tan waar Twea nren van Pargsi heb ik een klein buisje maar dat heb ik met dansen vaidiend De reet zgn Torzinaela O k dat mgn diamanten gestolen souden zgn dat is een vinding van de Amerikanen Er ia mg nieta ootitolen niet eens mgn hart I Zg toonde den reporter ook eenige toiletten I Vgfentwintig atuks Waarvoor sooveel at weel ik niet Ik bebj maar wat laten inpakken Daar heb b mgn Empire coatunm Aooi nietwaar Maar duur 4000 francs Bg Aondolf gemaakt de rest hg Doucet U ziet et is alles eaovoodig Van opdirken houd ik iliet Ik most laten zien wat ik zelf kan em nelf ben Ik draag ook geen schmink aileen § h bat n odig i een weinig mat bet oog op verlichting Dat Oosterscbe oostuum is heel isihaar Later dans ik hier ook dan cpasde i fll abeillo lij Het Oo tarsch costonm w 8 eCn waar won iwtWitV Blauwgroene sluiers met kleine dia f snton bezet De dc sous ign laoge franjes I van Japanscbe kraloogordguan van kornalarien De boezem ia in goudbrokaat besloten niet saffieren en rot jnon in zgden draden a jnnr gevat pa danseres is dan in niet minI Sur dao 32 aloiars gehuld jedere sluier van n andere klaar zoadat zg in het begin ge lèl changeant sohönt pit oostoom is ook mgn half vermogen ooi We iteven ganw een nieuw ballet daar omt dit costnum in STADSNIEUWS r GOUDA 28 November 1898 I Hei programma van bet O iera Concett op Donderdag 1 December io de zaal Kunstmin mlbter leidt als volgt PaOORAMMA 4 1 Hamlet Duo late bedrgf De Tooferfluit Romance Ie bedrgf Mignoo Romance Ie bedrgf i Ballade en Polonaise ViooJ solo 5 De Vrgscbattarj Aria van Max Hamlet Waan sin seen e De Vrgsobatter Aria van Anlje 8 Hamlet Drinklied 9 MignoD Ballade en Stijrienne 10 Lohengrin Graal Veibaal b Zigeunettaoz na De Jodin Ca atine b Martha Porteriied 13 Oarmeo Aria van Micaëla U Mignon Titauia Aria Aan de Hoogeacbool te Utrecht ia bevorderd tol semiarta de heer J van der Torren SciïooNHOïBK Bedankt voor het beroep büde Ned Herv Kerk te Wageningen door f M Cooradi albier B£ft AifBACHT Tot A VBD den gemeente raad albier ie bg beratemming gekozen de heer C Voorslogs OtCB XERK a d IJasL Bg de Zaterdag alhier door Bnrg eo Wetb gebonden op i hare BanbestediBg van de uitbreiding vao bet steiKorboofd b eken 6 biljetteo te Ego ioge verd De laagste inachrgver was de beer A de Jong Az timmermao alhier met 1570 wien het werk is gegüud Oe Baad heeft de voorstelleo saogeoomeD tot verlegging van de aanlegplaats van hetTeer op Nieawerkerk naar bet erf van enheer Herman Boogaerdt alhier dat daarvoorsicb bgzooder leent De stak is bierdoor inden beat mogelijken zin opgelost i VERSCHEIDENHEID i In de menagerie van Barnnm en Bailey t Stoke aod Treot Engeland is een olifant tei dood gebracht Het dier Nick wai ign oaan was in den laataten tgd seer oohandelbaai geworden en dreigde elk oogeoblik de aoden olifanten te znllen dooden waartcbgolgk omdat deze zgo Desdemonac bet hof maakten De reasaohtige dikbuid werd onder een groot tent gebracht waar men sgn pooten met sterk i loDwen aan vier in den groad geslagen palea Tftatbond Vervolgens wierp men hem een strik om d D nek en begooneo vgftlg mannen nit alle macht aan bet oiteiode ervao te trekken Weldra viel Nick oodur een zacht brenneu up dan grond en bad fag opgebooden te leven Het dier woog veertig en een halve ton eo bad f13000 gekost Een natuarknndige van Liverpool da heer Orook heeft ign kop en ego slagtandea gekooht welke laatste 1 15 M lang waren t Voor het Hof van Aasiaea der Seine heeft een Eeventienof achttienjarig joogmenseb tsreobtgeataan AUert Martin geheetei wegen moord op zgn vroegeren meester deo beer Bacdprly taodarta en poging tot moord op diens kasiierater mej Campred b Het gevat had zich ala volgt toegedragen Albert Martio kwam io Jannari II bg den beer Baaderlyin de ree Poissonaière op een saliris ren 15 francs per week in dienst Het aobgottdatzga ouders meermalen te kennen bedden gegeven dnt ze dit loon vel wat gering vonden en wellicht is Martin daardaor er toe gekomen om te zeggen dat zijo aalaria met 5 franos sou worden verboogd Werkelgk vroeg hg sga meester dan ook toen deze hem uitbetaalde om 5 franca opslag wst hem erenwel twee keer werd geweigerd De derde maal begon bet deo taodmeeater ta vervelen en betaalde hg slechte 5 fraaca nit zonder meer Dit waa een vonic 10 net nn tkroit eo Mtrtio bes ooi z cn te wreken Oieo avond bleel bg laoger dao gewooolgk in zgo werkplaati op de vgfde verdieping en toen gebenrde er wat hg verwaoht bid zgn meester kwam naar hem zien Nanwelgks was de man binnengetreden of Martin sloeg hem met eea zwaren hamer op het hoofd coodat hg levenloos bleef liggen Na zgn zakken te hebbeu oitgebaald waaroit hg slechts 32 fraocs te voorscbgn bracht ging Martin naar beneden waar bg tot zgn teleur acelling de kaasiaratar oog vood Hg vroeg bsar om wat touw eo toeo het meoGch zich pmdi aaide om het verlangde te zoeken gaf bg hiar eveneens een slag met het werktuig dat bg bad medegebriobt Deze kwam evenwel niet 100 aan of de juffrouw kon naar het ventter loopen eu Inide om hulp achreeuwen waarop de moordenaar zich uit de voeten maakte Eenige dagen later werd hgeerstgearresteerd en legde een volmondige bekentenis af Voor het gerechtshof scheen zgo cynisme eerst te zyn gebroken en smeekte hg de kassierster die berateld was en ala getuige verBcbeeo hem te willen vergevcD Hg ontging wellicht daardoor de doodstraf want de jurj veroordeelde hem tot levenslaogen dwaogarbeid De pakketboot Wifredof is giateren van Cnba en Portorico te Cadiz aangekomen met 50 repatrieerenden Toen het schip NewOrleans aandeed wierpen de Amerikanen bet met steeoen Wegens de invoering der belasting op lacifers is MK roote luctferifabriek te Venetië gesloten waardoor COO arbeiders broodeloos zgn geworden MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen ROTTERDAM ül November 1898 TARWE per HL 6 a ƒ 7 40 per 100 KG 8 1 ƒ betore qual por 100 K G if CANADA par HL ƒ 6 76 a 6 BOGGE puike per H L 4 76 6 70 mindere i WINTEBGEEST per H L J por 100 K G 8 a 8 16 ZOMERGEEST par H L 5 i 6 30 CHETALIBRGEEST par 100 K G ƒ 8 i fa Betere por HL 6 85 ƒ ü 6 HA VEE per H L 8 90 i S 0 per 100 K G 7 7 40 PAASDEBOONEN per H L WITTE BOONEN per H L 10 60 a 11 40 BBUr E BOONEN per H L 9 80 i 11 86 BLAUWE EEWTEN Kooksoorten per HL 8 SS 4 9 naar deugd per H L 7 60 il 8 60 Niot kooksoorten p H L 7 80 4 9 KANARIEZAAD per H L ƒ 6 i 6 60 KOOLZAAD puike per H L 4 miodere per HL ƒ a ƒ Per Telegraal EOTTBBDAM 88 November 1898 Tarwe 6 80 4 7 S0 Wintergorst 7 80 6 f 8 60 Chevalier 8 44 4 9 Haver 6 90 4 730 Witte boonen 10 60 4 f 11 10 Erwten 7 4 8 06 Kanorieiaad f 8 60 6 76 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 November 1898 VETTE OSSEN en KOEIEN redelijke aanvoer prijzen waren voor te kwaliteit 81 8e kwaliteit 88 ie kwaliteit 86 Cent per half Kilo VETTE KALVEEEN goode aanvoer Ie kwaliteit 87 3e kwaliteit 86 S kwaliteit 82 Cent per half Kilo VETTE VAEKENS jrooton aanvoer Ie kwaliteit ISVi i kwaliteit 18 3de kwaliteit 17 Oont per half Kilo VETTE SCHAPEN en LAMMEEEN gioolon aanvoer De handel was in vette Koeien en Kalveren pryahoudend Ie kwaliteit Varkeni prgihondead mindere soorten traag Schapen on Lammeren minder in prijv wegene ongamtige beriohlea van de Londeniohe Varkt NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer g eschikt voor de St I icoiaas A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i QOUDA Telephoim Mo 3i Beurs van Amsterdam Vikrs 981 lOOV 86 83 88 Slotkri 86V 97 at NOVEMBEE Vil LiirD üort Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Hosoill Obl Goadl 1881 88 lTAUI lDMhrgving 1889 81 6 88 83 OoenKa Obl in papier 1868 6 dito in ti verl868 6 PoMUOiL OM met ooupon 3 dito Uokel 8 Bdiuhd Obl Binnenl 1894 4 lp 97V 103 S t IT 88 86Vs 101 lOO J 100 668 476 108 60 101 198 14SV 100 98 186 86 30 116 UI S06V 801 lOOV 65 162 99 uiuj GuCUUB lÖÖÖ 41 66 diio bi Bolha 1889 4 dito bji Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spakji Porpet tohuld 1881 4 Tnitui Qepr Gonv leen 1890 4 Oe teening serie D Geo leening serie C ZlllDAro Bep V obl 1898 6 Mmioo Obl Buil S b 1880 6 V NtI0 Li Obl 4 onbep 1881 AüBIUDU Obligation 1895 3 BomiDAU atsd leen 1894 3 Nbd N Afr Handelsv aand Arendsb Tab M j Certifliiaten DeiiMaatschappg dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Cult Mi der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr S i Nederlandacbe bank aand Ned Hsndelmaatscb dito N W k Pao Hvp b pandbr 3 Bolt Hypotheekb pandbr 8i ütr Hypotheekb dito 3V OosTSHB Oost Hong baok aand EosL Hypotheekbank pandb 4Vi AuilKl EquI hypoth panilb 6 Maiw L G Pr Lien cort NiD Holl IJ Spoorw Mü asnd Mij tot Eipl V St Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito ditb dito 1891 dito 6 iTlLllSpoorwl 1887 89 A EoU 8 68V 106 10 267 188 14 109 66 108 11 16 118 166 ll l 61 17 803 106V 106 i d 117 Zoid Ital Spwmg A H obl S POUK Warschau Weenen aand 4 BOTl Gr Buss Spw Mij obl 4 Baltische dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Oh Asow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AluoiiA Cent Pao Sp Mii oU 8 Chic ft North W pr C v aan ditoditoWin SI Potor obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaihvilliCert v aanil 1 Mexico N Spw M Ie hyp o 6j Miss Ksnias v 4pCt pref aand N York Onlas o West aaod dito Ponn Ohio oblig 6 OregoD Oalif Io hyp in goud 6 8t Paul Minn ii Manit obl 7 Un Pao Hoof l JD obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Oan South Cbert v aand Vm 0 Ballw 8iNa loh d o O Amsterd Omnibus Mg aand Botterd Tramwe MaatB aand Nto Stad Amsterdam aand 3 Btad Boltordam aand 3 BnoiE Stad Antwerpen 1887 8V S ad Brussel 1888 81 Hoso Theiss Eegulbr Gesolich 4 OosTlira StaaUleonig 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spahji Stad Madrid 3 1888 Nk Ver B Avb Spoel oort WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens met bgbehoorende OARNËËRINUEN Veeren Cols Pelterijen in rnime kenze D SAMSOM MARKT ODDA ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe smart na een langdurig doob geduldig lyden onte veel geliefde Docbtei WILLEMINA in den oaderdom van 23 jaar Mede namens onze Kinder n M SLINGEBLAND W SLINGBEliAND tüaet Gouda 27 Nor 1898 DIAKBNBN der JBvangeHaehHutheraeh Gemeente te Gouda hebben de eer hunnen geaohten Stadgenooten te berichten dat eg voornemens zgn hnnne gowone jaarigkiche WINTESmECTE te honden op DINSDAG 29 NOVEMBKR aanstaande Met bescheiden aandrang roepen zg de algemeone liefdadigheid in ten behoeve van de armen hupner Gemeente Namens Diaken der Ev Luth Gom 6 J GOEDEWAAQEN Gouda November 1898 Frijstrekking den 21 December soo ooöTark ala boofdprus io bet gelukkigst genl biedt de nicuwBta groote QeldTerlotio die door de Hoogo Regeeriiig van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia 1 0 voordeelige inriohting tbo hel utouwe plaa beatsat daarin dal in den loop rau slechts weinige maanden in 7 vortotiugen ran 118 000 loten 6P 180 prycen bedragende 11 349 325 Mark er volledige beslissing zullen komen daaronder aijn kapitale pr jzen van eventueel 60 0 000 Mark bü uitnemendheid echter prijs a M 800 000 8 pry s a H 80 000 1 prijs V K prijs il M 800 000 6 pr z iM lO OrO pr s ü H 100 000 68prjjz aM 6 000 1 pruzen il M 76 00 106prüz M 3 000 l prijs i M 70 000 806 prü a M 8 000 prus i M 65 000 81Spr a aM 1 000 i pr s i M 60 000 1618pruzaM 40 1 Il prijs a M 66 000 36968 21 DECEMBER e k en koel hiervoor 1 geheel origtneel lot alDohts iuk 6 of il S 50 1 half tf 3 1 7S 1 kwart iVsi 90 tej en inzending ran hot bedrag per postwiBiol of tegen rembours Alle oommisaiea worden oamlddellijkmetdo gfootate zorgrtildigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de met het wapon van den 8taat voorsiena Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beatelUng wordt hot fereisohte offioieelo plan waaruit de Terdeeling dor prijzen op de verachillenrle klaisen ala ook de betreffende iuloggelaen te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wjj nan onze Begunstigers onaangerraagd sa elke trekking do offioieele lijsten De uitbetaling der prijzen fgeaohiedt aleedi prompt onder waarborg van den Staat en kan door direote toezonding of ook oaar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland beworkatelligd worden Ona debiel is steoda door het geluk begunstigd on onder vete andere aanzteniüke prgten hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Üoofdpryaon verkregen on onzo Begnuatieers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 HO OOOeoz Het ie te voorzien d it b j date op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkiame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophandeo z nde trekking alle orders ten apoedigste rechtstreeks te zenden aan i Haufmann iSImoaj Bankiers en Geldwisselaars ir HAMliUKö F S Hiermede danken wij voor het vortrouwens ons tot hiertoe geeohonken eu daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zullen w ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en rsèole bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Wal Is de bMa OwiMw tag Jtcht t Bbeomatdek Leaie nea kortom Vut liMthetMiMiitaaatawaodeDtegea Tggl wol ta stssdi b leder buiageifai fc ïT AokBrliin xpeller Prtja 90 otsit 76 oeut e 1 26 de leaab Taerlunleq bi 4e naeeta ApoSieken eo b T imÖcUt t Oe te Bottyiiam Te GOUDA bg C LUGEB Apothelnr Markt en bg WOLFF Co Weithaven 199 fc Aufcerfaiulxpeller