Goudsche Courant, dinsdag 29 november 1898

cC f No 7749 CAXtxjrm Woensdag 30 IVov bef lf $ 37ste laan Nieuws en Advertentieblad Gouda en Omstreken Telefoan N S De Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 3S franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers V H F C E N ï E N Telcfooi No ADVERTENïIEN worden geplaatst van l regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruiflite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Abonnement Stemmingen Ooudtt mOmtlrekei NED OPERA Directie G V D LiNDAN en A D LouiN Jr Zaal u stmia te Qouda ttoudenlag 1 December OPERA COIVCEKT met medewerking ran de Dames A TUSSBN BaiiUBriMP FANNIE FBANCISOA en MAEIA PENNING en de Heeren Chr W F DE VOS E FLOBISSEN en F LITTEE 80I0 Violiit de Heer G J PAA Accompagoatenr de HH ANTON PEEB8 Otcheitmeester Ned Opera en B BAQEUAN Bepetitenr Ned Opera Aanrang 8 unr Entrw Toor leden van de Sociëteit 0n8 Genoegen hunne dames en kinderen Oë9 Voor niet leden en vreemdelingen 1 Lgaten liggen ranaf heden tot Dinsdag avond ter inteekening bg de HH SWABTSBNBÜKG en VAN BBNTUM Piaatabeapreking Toor inteekenaren Dinsdag a a en roor niet inteekenareu Woensdag a s telkens s avonds 8 10 Sociëteit 0ns Genoegen J F CÜIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S Korting voor j F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer m u geachte clientele te berichten dat de Heer VAN 08 heeft opgehouden AGBMT roor Gouda ie v ni tevens verzoekende alle orders direct aan mg te adresseeren Ook aauvragen voor stemming Een ware Schat roor de ongelakki e alachtofilera der Zelfbevlekking Onanie en gehe me nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIiVG Hollandaehe uitgare met 27 aib Frga 2 galden leder die aan de veraohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks dnit nd van en Mkeren dood Te verkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipug Nenmarkt Si frenoo tegen iniendmg van het bedrag in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FBAITSCHE STOOMVEBVEBIJ SN ehemiscbe Wasschery Ti K H OPPENHEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN OS z dpeoialiteit voor het stoomen en verren vanalle Heerenen Dam WBrderoben alsook alleKindergoederen Speciale inrichting roor het stoomoa van pinobe mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen heixö gostoomd of gererfd worden onschadel k voor de gezondheid Tolgens staal bewerkt Oouda Druk van A BEINKM N ZOON mCUW NIEUW HIEUW GK8CMIKT VOOR ITaclitlicliten Koffie en Theelichten Welke 4Vi uur branden ft 2 ea 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZ AK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men beboeft hiervoor g u Olie goen Glaa e Ml Alleen een luoifer aansteken is noodlg Qeheel zonder gevfiar voor brand als ook zonder reuk DE STEDELIJKE HTPOTHEERBASIK tleceêUga te t OHMrBXHMGB VoJteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Silnit op billgke voorwaarden Oeldleetilttgen onder Eerêté S paihec iir c r Aanif op UUitten en gjandertfeu zonder voomitbetaliig van l e te Geeft 3i o 0anMrievem uit tegen den koers van 9S Inlichtingen te bekomen te GooDi roor de IPttHÜbrleeen by de Heeren M J 06IEB Co Kassiers en Commisaionuairs in Effecten voorde Hypotkehen bü den HeerW J FOBT JIJN DBOOOLEEVEB Haven aldaar Directeuren DBOOGIiBEVEB FOKTUYN Ma S JULES ENTHOVEN Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de Uerirege bekroonde en irereldberoemde Superior Dmiven Borsthonig Extract m diambe uit de Koninklijke Stoomfabriek D e Honig bloem van H N VAN S CHAIR COe en Haajy UoOeveramrs VAN BCHAIK Co s Melianthe U bet betU middel dsx wereld VAN SCHAIE Co 8 Meliantbe geeeist Kukboost VAN SCRAXBi Co s Melianthe genoeet loow oud aU jong VAN SCHAIE Co s Uellanthe m m geen huiageiiii ontbialies VAN SCHAIE Co s Kelianthe ilaat voortduread onder Scheikundig toeiiobl VAN SCHAIE Co s Melianthe belpt onh rroopolijk VAN SCHAIE Co s Meliantbe is bekrooud met Eerediploma s VAN SCHAIE Oo s Melianthe ie bekroond mol Goud VAN SCHAIE Co s Melianthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIE Co s Melianthe U rerkrijgbaar in flacons van to Ctt rO € tt en fi bjj A BODMAN Moordrecht J O EATELAND Bodoop B T WIJK Ottdeaater M KOLKMAN WW m H KOLLMAN Bodigramn PINK8E NieuwerlcerkaldlJitel Firma WOLPP Co Westhaven 198 amdn O JMJjEBZJSS Kleiweg E 100 Gouda t B H TiB MILD Veorstal B 126 ta Gouda Qcétxcb ötoll werck s Chocolade en Cacao DMmatige door da nleuwsta uitvindingen op machinaal gebieii verbeterde Habrleatle 6B tiitaliiitend gebruik van n en fijnste grondstoffen garandpcrci len verbruiker van Stollwerck s Ghpcolade en Oacao een anbev lensw ardig febrikaat nauwk ig beantwoordande aan den inhoud der resp BtÜBtten Dt irma behaalde 27 Brevets als HoflcTcrnneler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles esa bewiiJB aa uitmuntend n bbrikaitt Keeds 1671 si iixt de Accademie national d Paris Nous voua dJMmona nne üedallle d ar pranlère eliwae en oonaldAralioii de votr exoaUento tebricatlon de Chocolat faonbonB variös etc to fcbrikaat is verkrijgtaar bg H H Conflseurs Banketbakkers eua mz GeneiaalTeitBgenvvocrrdiger 7oor Nederland Jlliiu ïattemlodt Amaterdam Kalverstraat 103 wm m Z Bt yoorai op dm ECHT 3i adt0ekaain f met rood letters jOberiahnstein OI UCreUKDlR VICTOR ABIIOH OBCRIAHMSWH Overal 4££ Slft vfl kriigbaar Maataehapp0 tot EoepiMiaUe min de VietoHa Bron Ktmttor voor IfederlanA Boompie éO Bottertbtm Frinteinps NO UVEAUT ÉS WU Terzoeken de Dames dio om gdïUtu treerd mode album voor het WlntcraaW Koen noch niet ootvan en hebben dit tt willen aanrraffOD aan II JULESJILUZOTal hrh ueueive vorat dan omgaand gratia ea franco toegezonden Beatalhngen van af 25 Tanct vrU van aUt kosten aan huis met 6 verhooging DMiiiiilHli tulgor li liinilitl 1 1 Stedelijke Q h hm k te GOUDii De pr s van het gas is 6 cent per M ea voor Kooktoestellea of Motoien 4 et Onder zekere voorwaarden worden peieeeloo gratis aan de hoofdbaia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de buur 10 eont per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week knnnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestelien enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Spoelige en nette aflevering Lage prijzen DBPdT bg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA IVleqw onovertroffen 1 rof Dr Liebere welbekend SIVW KSACBT ILIUB Allewi echt met Fabrielcimerk tot voortdurende radicale en OK I zekere genezing van alle zelfs nlsn de meest hardnekkige utenutO MSfifl xiekten vooral ontstaan door SÊSSÊ afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwuite Bleekzücht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp jn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz üit voerige prospectussen Prija per fleeoh fi 1 fl fl 3 dubbele fleich fl 6Vr CentraftlDopfit Matth v d Vegte Zaltbommtl DepotsM OliSban Co AiUBterdam F Happel s Qravenhage J Burgers Acafène is het beste on R HOn HERAtlCIER Vertegenwoordiger J C DERÜITER Gouda J e kettinglooie BulteDiaDdsch Overzlebl £ r hebben gitteiea een paar iotepellutSa plaats gehad in da BVansche Kamer over d zaak Picqaart Wy ootleenen aan bet telegram daarover het volgeude Oe beer MilUrand verklaarde dat de mioiaterraad de behandeling van bet proces moet verjagen het staat aan de regeering om daatoe het bevel te geven meeiide by De beer De Freyflinet die de oomidde iyke chef van generaal Zurlindeo ifl kan den dag van de byeeokomst TftD deo kr gsread wgzigen De oad miuisler Poincaré iu het vorige ku biBet D pDy merkte op dat men vooral niet het leger moet verwarrea met onvoorzicblige personen Hg er olgde De vervolgingen tegen Picguart dragen bet karakter van nraakoefeniogen on by de begane ourechtraardigheden raakt ten slotte bet geduld van bet volk uitgeput Aodera talaaris en dan Picquart worden niet vervolgd Het eenig bewys voor de schold van Dreyfus in 1894 was bet borderel Geen minister nog zelfs de min eter pret ideat beeft di styds booreu epreken van bekentenissen ao Dreyfo ootTSDgen door kapitein Lebran Renauit Bg een ondervraging door deo minister presiiient iprak de kapiteiu ook ntet van bekcntenisBBD Ah Dreyfut Toojuicbingeo op alle banken De ondminister Bartbon eveneens in het rorige kabinetDupuy verklaarde bamid tetyn ds verklaring van den beer Poiocaré te beYestigen zy bebelat de voUe waarheid Die vslscbe stokken zyu vorscbrikkdyk riep by uit De heer Cavaij nac wide bet noord nemen doeb hem werd het spreken belet door bet ge loep Hoa Hou c Da beer Poiocaré vervolgde De stilte drokte my ik ben blyde deze gelegenheid te kuunen aangrypen om te zeggen wat ik wiit c De mioieter van oorlog De Frcycinet zeide Wy weigeren het Hof tan Cassatie niet de overleggiof van alle dossiers onder voorbebood vau het belang der landiverdedigiug maar by de militaire rechtspraak is ook een zaak aanbangig en de Kamer moet de ooafhankelykfaeid der rechtspraak eerbiedigen De beer Millerand riep uit iwy bebbeobet recht der regeeriog te verzoeken generaalZurlinden uit ta noodigeo zyn beslissing tewyïigea MiDiBter preai enk Dopuy verklaarde cameni de regeeriog Wy kuDuen niet op ons nemen een betel FEVILLETOIX Gedeokschriften vm een Gelukzoeker AMIBAL De vONDELIITG Naur M Fraimlt BOOE W NÜTTEBS 81 J De koffie ijs lilceoroo en sigaren gebood de gastheer G kent myD smaak omtrent de likouren en ds koffie bovenal baast je wat I c heb al meermalen een zekere traagheid in bet opvolgen van ague orders bij je waargenomen Baptiste on als er iels is dat mg ntst bevalt dan zijn het traag uitgevoerde bevolen versts t ge F De lakei boog het hoofd met diepe onderworpenheid en vertrok Hoofdstuk IV SEN VEBTBOÜWBLIJK 0NÜB H0UU Mijn joDgs vriend zeide de baron nadat Bapttate de order waarmede bg zich belast had gezien ton uitvoer bad gebracht gij ziot dat allerlei likeuren binnen hst bereik uwer band zijn hier is gloeiend beete koffi e daar ijskoude met rum amsngd Bedieu verder uzelf neem wat naar uw smaak is eu soö ge verkiest laten we praten Ja laten w j praten ik verlang niets Hever antwoordde do jonkman 3ta my in de allereerste plaats toe dat ik u den heer ea gebieder des talies voorstel tot verdagiog te geven want dit zou sobendiog zijn van het beginsel van de afscbeidiog der macfatöD die ons zou leiden tot een willekeurige machtaingrgping Wy eerbiedigen de bealisüngeo der recbterlyke macht De Kamer nam met 437 tegen 73 stemmen een motie van vertrouwen in de Regeeriog nao na verwerping met 411 tegen 87 stemmen vaa een motie waarby de Regeeriog wordt uitgenoodigd de verdaging van bet proces P cqnart te beielcn De vredecQDderbandsl ngeu tuftacben Spanje en de Voreenigde Staten zullen hervat worden Volgens de jongste berichten uit Madrid zullen de Spaaosche gemachtigden het vredeetractoat met Amerika onderteekeoen dooh onder voor behoud dat daarin wordt opgenomen de mededeeling dat Spanje Ucbts bukkend voor geweld bet vt rdrag aanneemt Zulk een clausule aobt men in de Tereenigda Staten geheel onnoodig Het is duidelyk dat elke overwonnen vyand by alle vrudeaouder handelingen zich schikt naar de eisoben door den overwinnaar gesteld omdat hy wykt voor geweld Doch de opnemiog in bet vredesverdrag van een coDclasiej iarin deze waarheid wordt erkend isnognoalpoor een overwinnaar toegelaten gesteld al dat jen overwonnen Pe ï Stand c Teroeemt datla Amerikaunsche gevolmachtigden oit Waabiogtoo de opdraobt bebb n oatvangen i ochti een bondig en daidelyk antwoord vaa Spanje op een eiach tot afstand van de Philippynen aan te nemen Ëen ontwykend antwoord van Spanje zal door de Amerikanen als een weigering worden beschouwd In dat geval worden de ooderbandeliogen afgebroken Is echter bet antwoord bevredigend dan kunnen m deze week na de regeling van enkele ondergeschikte ponten ed van deu verkoop van een der Carolioen de protocolleo worden opgemaakt en onderteskend Rossiscbe bladen berichten dat de werkzaamheden in de oorlogshaven Libao of sooals die haven voortaan naar zijustichter zal heeten fbaren Alexander III in den loop van dit jaar zeer bespoedigd De havenruimte voor bet Ooitzeeeskader ia on gpbeel in gereedheid gebracht en binnenkort zal een aanzienlyk deel van dat smaldeel daarheen gedirigeerd worden Ook met bet bouwen van een tweede groot dok is in den loop van dezen zomer begonnen Eroooatad tot dusver de voornaamste oorlogihaveD in de Oo tzee wateren wordt hierdoor ffDen beer des huizes F maar ik geloofde dat g dit wanrt Dat is ook zoo WBlnu das F fWel ik verlang mezelren juist aan u voor te stellen want ik heb niet de minste reden om te veronderstellen dat e mijn naam keat jyDat is zoo mijnheer de baron ylk ben baron Ludovic Anatole Sacramento de Maubert miju geslacbt van Spaanschen oorsprong dooh reeds sinds eeuwen dit land bewonende en er het burgerrecht verkregen hebbende griat voor doorluchtig door j onder mijn voorvaderen telt men verscheidene beroemde mannen Ik ben drio en vijftig jaar oud ongehuwd en b een inkomen van twee en zestig duizend vierhonderd ses en twintig francs ISen gedeelte van mijn leroa beb ik in onderscheidene rangen in versokillende builenlandaohe legers doorgebracht hetgeon mjj de vrijpostigbeid en losheid van een oud soldaat heeft gegeven eindelijk toen ik het besluit bad genomen Het workzime militaire leven vaarwel te zeggeo had ik een graad behaald dte gelijk stiiKt met dien van kolonel en heb ik mg bovendien versctnlleude eeret ekenen verworven welke ik tt bg gelegenheid zal laten z en Deze weinige woorden m jn jonge vriend bevatten mgn gebeele levaosgeschiedenis en al badl ge mg al de jaren uws levens gekend zo zoudt ge uog weinig van belang meer van mg kunnen weten Thans verwacht ik van u enkele bgzonderbeden in denzelfden geest houd daarbg wel in het oog dat bet louter belangstelling is en volstrekt niet ongepaste uienwsgierigheid die mg n gedrag te uwen opzichte tot hlirtoe hMft bHtanrd koa nosmt gs u F de tweeH in rang de Rossiaohe vloot zsl io p aats t n zooals tot dusver 2 a 3 maanden in bet ós ingesloten te zgo nu gedurende het geheele bBr buonen uitloopso eniudenieowa oorlogsniTen Alexander lil een veilige operatie baaïip bezitten dia bijoa 100 geografische myten dbbtor bg de Dutlsohe kost gelegen is Deze LP nwe zeefesting biedt dns voor een aauvalstoweging baast nog meer voordselen dan vo de verdediging van de Rassisobe Oost zeelïast 1 In ieder geval is met de voltooiing van de haven een groots stap gedaan tot onlwikkjdiog der zeemacht vau het groote Ruisisoti ryk ï Het teDrykscbe Hoereohnis heeft de uit 25 ledeiiÉ beïtaande oommiBai J benoemd dieberaadslagjo zal over de ontwerpen betreffende het VejMk De IjWche volhsparty in bet Huis van Afgevaardigden heeft beslaten om eerlang met allo dot bst reglement geoorloofde middelen de obtro iè ta bei vatten Alleen de beraadslaging f het ontwerp ter verboogiug van het inkeep van de staaiabeambtan zal z dulden S Aan den andereu kant moet de regeeriog van plan zyq bet parlement te verdagen zoodraer obstrmit wordt gemaakt f l l il II II Verspreide Berichten Verschillende bladen honden zicb overtuigd dat kolonel vqu ScbwJirzkoppen spreken zal De tPntite Répobliquec zegt Wy vernemen uit goede bron dat de mmiüter van buiteulandsche zaken bericht ontvangA heeft dat kolonel vouSchwarzkoppeo verzoeken zal om als getuige geboord te worden door den krygsraad waar oor kolonel Picquart zal terechtstaan opdat bg kaooe verklaren den schryver te zyn vaq bet vpelit bleue dat dus Botheutiek ea doQr bem Scbwarekoppeo aan commandant Ësterbazy geadresseerd is t De Lanterne deelt ook mede dat de Daitscbe ambassade vooruemens is tusscbeo beidflo tö komen in de zaak Picquart üet 6erliuer Tageblatt dringt er zeer krachtig op aan dat kolonel ron Scbwarzkoppen xal spreken De Parysche correopondent VBO dat blad sobryft Heeft kolonel Sobwarzkoppen bet petit bleu geBchreven dan moet bet bem pyutyk zyii te zien dat thans een tweede onscbuldige wordt veroordeeld ea dasrby stil ie zwggsn f Mgn naam is Louis Aaoibal was het antwoord des jonkmans fLouia ia derhalve uw voornaam ru Annibal uw fanidienaam F Ik veronderstel 2ulks fGg veronderstelt het Gg zijt er dan niet gebeel zeker van F fCIw ouders zullen u tooh tot hiertoe niet uw familieasam hebbeo verzwegen donk ik P Ziedaar iets mijnheer do baron waarin ge u vergist Zoo zgt go dar bijgeval Ëen vondeling F juist mgnhoer ik ben slechls een vondeling Eb terwijl Louis Aunibal deze woorden op bitteren toon uitsprak kleurde eon blos van schaamte kgn gelaat De baron soheeo integendeel verheugd over deze omstandigheid zijn oogen fonkelden van inuerlgke voldoening en hg wreef zich vergenoegd in de banden fWaarom u te schamen Louis nep hij uit Hot is waarlijk nlteruiinst uw sohild zoo ge door een achterdeurtje de e wereld zgt ingetreden Verder loopt het altgd heel goed met hon af want doorgaans zgn ze van hooge afkomst Goed afioopen F ik bGtwgfel het sterk vaa hooge afkomst ik ben or zeker van ik gevoel dat ik van adelgk bloed ben Zoo zoo I Ja mgnheer en ik heb daarvoor grondru die van mg persoonlijk voldoende z n Welke gronden dan welP Ten eerste draag ik een onnitvisohbur tesksn MeD mag nog zoo teer Soldaat zyn en nog zeer gewoon zyn aan militaire discipline men btyft tooh een mansch Ook Picquart was soldaat en aan discipline gewoon Maar toen by wist dat men een ooachnidtffe bad veroordeeld zegevierde in hem het gevoel van meusohelykheid wy willen kolonel Sohwarzkoppen geen oogeublik de bele diging aandoen te gelooven dat by salke gevoelens niet begrypt ea er ia deelt De crimineele kamer van bet Hof van oai satie beeft gister bet verhoor van loitenantkolonsl Picqnart vojrtgezet De Siècle c meldt dat mevroaw Dreyfns van haar man dit telegram ontvangen heeft Ik verheug my met n allen Gezondheid goed geestelyk en lichamelyk Qérsult Ricbard houfdredactenr vandetPe tite Républiqnec heeft vermoedelijk om een vervolgiog uit te tokken bet Tolgende aan hst hoofd van zgu blad geplaatst oader bet op schrift De Misdaad Tavernier kapitein Fouloo luitenant kolonel Zarlindeo generaal da Freycioet minister van oorlog hebban op stukken dis zi weten dat valsob zyn overste Picquart aan deu krijgsraad overgeleverd bem beschuldigend van misdryveu die zy weten dat hy niét b aan beeft Aldus habbsn zy aioh tot medepUcbiïgeo sa wrekers gemaakt van ds verraders en falsarissen Ksterbazy Du Paty de Ölam en Henry t Het Neae Wieoer Tageblatt heeft van een bericbtgerer ta Muoohen vernoman dat bft beruchte petitbleu op de volgende wgie in bandpn van den generateu stnf gekonen is Schwartzkoppeo stond op bet punt uit te gMn en bad het kaart tel eg ram dat ain Esterbazy goricht was in deo sak van zyn overjas gestoken om het zelf op de post te brengen toen hg io het gebouw van bet gezantschap geroepen werd hy woonde daar tegenover Binnengekomen zynde liet bg zyn overjas in de spreekkamer en twee bedienden van de Doitsobe ambassade die met de Franscbe regeenng betrekkioi eo onderhielden garen een wenk aan MüHir den portier van het buis waar Scbwartzkoppen woonde Deze stal toen bet petit bleu nit den zak van Schwartzkoppea s jas De attaché bemerkte eerst veel later dat hy bet kaart telegram kwyt was Generaal Zorlinden laat door Havas tegsDspreken dat by zoo hebben verklaard dat hy in de zaïk Ficqoart heeft gehandeld met goedkeuring of op last van president Faare De generaal verklaart dat hy slechts da inspraak van zgn geweten he ft gevolgd a m wat bewgst dat men zeer sterk begeerde i mial terug te vinden Ken teeken zegt geF ia een kruJs met een gloeiend voorwerp voor dien vorm op mgn rechterarm gebrand op den dag mijner geboorte Inderdaad dat ii iets opmerkelgks Niet waar mljnhserP Ja ongetwgfetd Maar ib dat teeken alles vat ge weet F Neen noen Ik heb moer Door de indiscretie van een der ondorgescbikten van hot VondelingenAsilc weet ik dat bet lijcwaad waarin ik gewikkeld wsa van de fijnste stof was dat er een beurs vol goudgeld op mg gevonden is geworden benevens een papier moldando dat ik tot een rijke en edele familie behoor dat familieomstandigbeden alleen deze familie dwongen zich voor een zokereu tgd van mij to ontdoen m lar mg zou komen opeisoben oen of anderen dag en dat alsdan eone aanzisalgke som gelds dengene of dogenen die mg besobermd zouden bebben ter belooning zou worden aaugoboden En is men gekomen F Mg ot eischenP Ik weet er niets van Uoe komt het dat ge zulks niet weet Sudert dertien jaren heb ik bet gesticht verlaten Zouder er ooit nog eens een bezoek te brongan of eeofl te informeeren F Ja