Goudsche Courant, woensdag 30 november 1898

Sotterdan 4 45 5 68 15 7 85 7 5S S 40 S SB 9 58 10 19 11 86 11 50 19 87 1 44 8 50 8 4 4 05 4 40 1 85 17 7 85 9 37 10 10 DeDireioeaallMa Gapelle 4 55 S OS ir f 10 89 s 1 64 f M 4 60 87 s 9 47 s Ie ea ie kl Elk Kieuwerkerk 6 04 11 V s 10 S 1 H 8 01 0 4 57 84 9 54 r reisiger moet sleh Uoordreoht 5 11 19 f V door H v 10 48 K s 8 08 r 5 04 41 f f 10 01 t bovendien vcoreieD van Oeiida 5 17 8 85 88 7 45 8 11 9 47 10 18 10 49 11 54 ir 08 18 47 8 14 1 09 4 05 4 84 5 10 5 55 47 7 45 S IO 10 07 10 8J esn bewijt l f 0 0 e 0 1 D A u T K E C H 1 tin nnc Uouda 5 80 8 89 8 34 7 51 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 11 10 18 58 8 80 8 17 4 88 6 80 06 0 56 8 10 17 o 8 Üudew 6 85 e S6 r V UK 8 87 5 87 7 10 6 43 7 8 8 08 11 88 18 87 8 45 8 84 5 46 8 14 7 18 8 48 10 84 Woerd 10 41 f lltraclil 08 7 88 7 04 8 88 8 55 9 89 10 61 11 45 19 88 1 85 8 08 8 50 5 04 4 7 89 59 11 18 11 1 Utrecht 5 86 8 33 7 46 8 S7l8 4 9 00 9 80 10 15 10 38 11 38 18 01 1 37 3 08 8 80 8 55 4 48 5 88 33 8 S 7 58 58 9 07 10 01 10 34 Woerdea 6 48 8 58 8 00 9 1e 10 88 11 56 18 84 8 47 4 18 8 65 7 18 9 10 9 88 8 14 10 48 4 14 9 88 11 84 üudew Qoada 8 87 9 08 9 88 9 68 10 59 11 10 18 11 8 09 3 40 4 87 5 10 8 10 7 8 8 16 49 ie a 1110 1 IJ Fabar la Bolsnrd B Visser ts Joure A ijahuiiuk te Slaenwyk P B van Basabank te Arnhem A K Danutra te Leeowardso en J B Scheuk te Vianen Benoemd 1 Dec Tot adsistent te Leeuwarden K de Jong thans brievtagasrder te Oosterhetse en Yerplaatat 21 Nov De klerk der postergen en te egraphie 2de klasse mej N A Boslema vsn Amsterdam talegraafkaLtoor nanr leneke tot en met 31 Mtatt 1899 B last met het beheer 16 Dec Van het bjpost n tslegraafkanioor Prins Hendrikkade te Amsterdam decommiei der telegraphic Isto klasse J F E Flöaoaea thans behaerder tan het hgpost en telegraafkantoor Potgieterstraat aldasr van bet bjfpost en telegraafkautoor Potgi terstiaat te Amsterdam ds commies der telegraphia 1ste klasse F B DaogremonJ thans beheerder vao het bgpost en telegraalkantoor Handelskade aldaar Tjjdelgk belast met bet beheer 16 Deo Van het ulegraaikantoor te Zwolle G Vos jr thaoa Directeur van bet posten telegraafkantoor te Beusdeo Ingetrokken Di beooeming van J A Sttaaiheym adsistent te Roaeodaal tot klerk der posterijen eo telegrspbie 2de klasse te Amsterdam telegraalkantoor Eervol o tslageo 16 Nov De adjanct coKmies bg hel Hoofdbeatnnr E R Borcheri 1 Dec De commies der telegrapbie 2de kt J Hskkema te Utrecht 1 Maart 1899 De Directeur van bat telegraalkaotoor te Eindhoven W G van Eymeren 1 April 1899 De Inspecteur der Posterijen te Breda W P Nagel onder dankbetni ging voor de vele en goede dieosien door hem aan den lande beweaeo STADSNIEUWS GOODA 29 November 1898 Bj bet op 22 eo 23 November II gehoudeuex men voor het Reservekader waaraan door 65 wtr l deelgenomen slaagden 24 parsouen terwgl 6 lich terogtrokken Ouder de geslaagden behoort do heer I Noothoven vanGoor alhier De handel sras iu iet Vee prijihoudond mager Vee stag flanw en rslte Stieren en vette Qraskslveren iets laiader 10 pryi NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer greschikt voor de $ 1 I licolaas A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Ttlepkoom Mo ai Bustin Franfois ouders W Janssen en K van Schalk 28 Oerardns Prancisoui ouders C Jansen en D U vso Hooff 29 Wilhelm Martiuns oudera A Verbrngge en J Schenk OVERDEDEN 26 Nov K Verweg hnisvr van O van der Neut 23 j 27 C van Vuurea wed B M Blom 58 j D van der Steen wed J Qoaet 66 j ï de Jong 85 j 28 M J Dtkker 6 m C G van Baarzel 15 j ADVERTENTIEN Er biedt zich aan eenefatsoenlijkeBakers Adres by J R BRÜIJ8TBNS Oroeneweg L I4 Beurs van Amsterdam Vikrs Slotkrs BERICHT ONTVANGEN Franscho Dames WinterPantoffels heel fijn en goedkoon Hoeren Damesen Kinder Viltmol Pantoffels inallo prjzen m het Noordbrabantsch Schoen onLaaranMagazBU Kleiweg M 30 tegenoverdo Kloiwegateeg Het beate Adres Jor allo soorten Schoetiwerk lieparatién en aangemeten werk Aanbevelend ZIE DE ETAlV 88 88 HOLLANDSUHE III vm Prüanoteering China Congo Stofthee 45 en 50 o tekkere z gg Souolion 76 I Geurige 90 1 Congo 100 i Ontbyt Thee Namiddag Thee Alleen verkrögbaar ba P H J van AVankum Oosthaven B 14 65 75 Ooie troegere stadgenoot de heer K van ilèn fierg thans Ie onderwijzer eau de sohool voor M U h luid rwga op Gerei grondelag te Amatardam komt voor op bat rijfial als hoofd aan de Chr acbool te Hsierswoude Beden middag ongeveer 2 uur getaakte op da Nieawe Baten de 6 jarige knaap van L wonende in de Korte Akkeren te water Door een persoon die tich gekleed te water begaf werd bg spoedig op het drooge gebracht EuHFKi a d IJauL Alhier beginnen do maaelen io beo veel geiinnen te heerschen Bet schoolverzuim is dientengevolge sanzien gk Rechtzaken DIEFSTAL ÜIT ARMOEDE Wegens diefstal van tgf lammeren uit de weide het Kaaistuk te Baastrecht ten nadeale van J V d Bteogl landbouwer aldaar had aich heden voor de rechttank Ie Rotterdam te verantwoorden B J B arbeider te Stolwük Bekl bekende dt lammeren gestolen te hebben in den nacht van 12 op 13 Octobar en ie op de markt te Gonda verkocht te hebben voor f 77 50 aan Arie Stoot bg wion ze eenige dagen later werden aangetiofien ïwe getuigen bevestigden de te laalelegging Bet O M noemde het feil zaer ernstig en reqoireerde 1 jaar gev Oe verdediger Mr J J Bsrgsma wgzendo op c a vele tegenspoeden die bekl als landbouwer nndervondea heeft terwgl igo vrouw bovendien krankzinnig werd die bj moeat ver plegen eo waardoor bg zonder verdiensten wa Eerst te Zoienhnizan woonachtig daarna terug koerende te Slolwgk werd bekl zgne kranklinnisje vronw en kinderen een verbigf in de aschachonr aagowezen als getolg van de oneenigheid tosschen de gemeentebesturen tan Zevenhuizen en Stolwgk wie de kosten Toor de armlastige krankzinnige zou betalen 14 tlagen moest het gezin in dat aachhok vsrblgf bonden toen da vronw in het gesticht Endageest werd opgenomen Do wanhoop ten prooi beging bekl bet aiisdrgf Zon hg daarom wel loerekeningevatbaar zgn t In het belang dar kinderen vroeg da Tardedigar wiens pleidooi blgkbaar indruk maakte een laar clementa straf Nieuw oDovertroffeii I tof Dr T iobore woll ukoinl IllVW KBACHf StlXIH AlleNU echt met Febnekimerl tot voortdurende radicale en HVH ickere genezing van alle zelfs SKS de meest hardnekkige xenuiV WErfl ziekten vooral ontstaan door li ka afdwalingen op jeugdigen leoftfld Totuia genezing van elke zwakte flleokzucht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spijsvertering Onvermogen Impotonz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Prijspor eioU 11 1 fl t 11 31 dubbele Hesob n 6 CenlnuilDopilt Matth v d Voglo Zallbomrael DepOti M Clóliiui Co Ainitordam F llnppel B Gravoidiiijfo 1 Halnimans de Jong J in Rottardam Wolff b Co Oonda en bii allo drogisten 58 A Vis J F CmjPER S Westeinde 37 1 Anierikaansclie bij mnandclijkicho of en L I lno luaaDdel betaliag volgen Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwicb OOtDl ROTTIBDAHiln nru 11 81 11 18 18 68 8 11 8 M 3 7 4 58 11 89 1 S t 11 81 1 7 5 18 11 48 1 14 5 19 11 51 18 88 l lt 1 80 4 4 15 5 8 4 S8 5 88 5 51 18 7 31 14 H S4 10 11 ll li GROOTE KEUZE WIUTERMANTELS voor Dames en Kinderen van de goedkoopste tot de beste soorten concur reerende prijnen D SAMSOM Markt QOUDA In ooncnrrentio mot alle Buiten en Binnenlandeche huizon 5 1 5 40 10 5 80 7 50 9 B4 g 4 10 18 lO SO U U I franco levering Gouda Uroole keu e lluurpiaoo s eOIIDl DEN BAaeiiMfeni 11 18 18 1 18 5 8 14 8 45 4 49 4 55 5 85 5 54 0 15 7 84 7 58 11 80 1 8 6 7 84 11 41 1 19 618 8 16 11 85 1 88 5 88 8 89 II 18 4 l 3 8 48 4 15 5 15 5 87 6 65 8 88 48 l 4 8 84 9 17 9 88 9 57 10 14 11 15 9 45 9 85 10 85 10 44 11 46 7 46 o 7 58 = 84 3 8 8 54 P J F CUIJPERS Westeinde 37 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag IJ November 1898 VETTE OSSEN en KOEIEN groote aanroer prijsen waren toor Ie kwaliteit 31 ie kitaliloil 88 8e kiraliteit 84 Cent per bslf Eilo MAGERE 0381N goodsn aanvoer Ook MELKVEE goed aangevoerd VETTE KALVEREN ruim aangevoerd Ie k sliteil 17 80 kitaliteit 16 8 kwaliteit 13 Cent per half Kilo 8TIEBEN en 0KA8KALVBEBN veel aangevoerd Tevens heb ik de ser mgn gonohle cliüntèle t berichten dat de Hoor VAN 08 heeft opgehauOeH AOBXT eoor ttomta I ifU tevens veraoekondo alle order direct aan inij te adresseeren Ook aanvragen voor stemming o O U I A A HSTEKDAH o iti 8 9 8 14 J8 10 t7 11 10 1 11 s ln 1 51 8 i D r M AmstW 8 01 9 0510 86 18 48 1 6 00 8 87 8 40 10 0 1187 Amat O 8 80 9 8110 50 108 1 18 515 8 55 10 18 11 41 VAN Blomméston Inkt 1 liroJonderllndelij de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APnnoimNHon VND 1 Aiii tC8 7 05 8 10 9 05 11 15 8 58 3 45 t 4 80 T 4t a 4 Ams W 7J0 8 16 1 90 11 80 8 08 4 00 6 00 88 8 00 10 8 Qouda 1 0 9 18 lO OV 18 51 a t 4 47 M 7 4 8 4 J 11 1 Spanje Üit Malta wrrdt gtm ld dat ttree Eogelaob torpedojagers elkaar aaogevareo hebben Do twee Taartaigaa vrerdeu beide ernstig beicbadigd en een ttoker werd gedood Amsrika De stad New York is eergisteren door een Kwaren sDeeowstOrm getaisterd DegemeeiiBcbap invt Terscbeideo plaatma io den omtrek was Terbroheo de treinen baüden veel Tertragiog kerken en parken wtreo TerUtea en mentegt dat de toestand deed deokeo aan den groeten atorm ran het jaar 88 BINNENLAND Het beatnar der Liberale Unia heelt aan de KiesT reenigiDgen laden der Unie bericht dat het besloten heeft ditmaal geen algemeene ver gidering bgeen te roepen omdit de agenda by gebreke van een meer omvBDgrgk onderwerp alleen zou kannen bevatten de baiBhoudetyke werkKaambeden en het dus waarscbyniyk is dat de rergadering zeer acbaaraoh bezocht z o zgn Daareotagen hoopt het bestanr da algemeene rergadering van 1899 200 tydig mogelyk te beleggen Het itelt rich voor daarin te doec baipreken het hoogst gewichtige vraogotuk der Terzekering ran werklieden tegen ia alic teit en den ouden dag en vooraf tsr behoorlgko Toorbereiding dier behandeling een praeadtiea over dit ontwerp aan de Kieivereenigingen idoen toekomen Prof A P Fokker schrift in deNovemberaflevering der HygiSoiHche bladen 8 85 S 4S 8 49 8 t t Ct Oeuda 7 16 Uoordreoht door 7 8S Kieuwerkerk 7 8 Oapella 7 4a lUtterdim 80 T X 8 80 8 48 8 61 7 8U T 48 7 68 Gouda Zeveakuisen Moerkapelle ZoetermeerZegwaard Voorburg s Haite 8 07 9 08 8 18 9 08 aUage 6 4 Voorburg 5 68 Zoelermeer Zea wa rd Zsvenhuiten Moerkapelle 6 17 Onuda 81 Het kwam er op aan een middel te vinden dat meer dan bg irrigatie mogelgk is door roiinen iuchttoe oer de vorming van die oiydeereude mikroben bevordert waardnor du rotting voor oxydatie proceFsen plaati maakt of m a w eeor middel om do veruietigÏDg en onschsdeiykmaking der faeeal Sa te doen belorgan door nitrifloeereode uikroken Dit probleem ia opgelost Men maakt uit kleinere stukken coke io een laag van 1 meter hoog botengrondicbe filters van onder met geperforeerde draineerbiiizea voorzien om ze geheel te kunnen ledigen Voor gewone filtragc waaiby het vocht langzaam door die Blterezoü zakken ga ce onvoldoende men gebruikt ze dan ook anders Men vult ze geheel met h t te zaiverea voobt laat dit er twee aren in staan ea laat se daarna geheel le loopen na e nig oren wordt dit berbaildf zes dagen aohtereei terwgt de zevcude dag de filter in raat wordi gelaten Er vormt zioh nn op de stukken ooko een laag vari nitrificeerende bacteriën die daar in soo groote hoeveelheid aanwezig zyn en door de periodieke luchttoetredipg zoo kra htig arbeiden dat niet alleen het vocht dtt er twep nren lang mee in aanraking was in dien korten lyd reukloos ia geworden maar lelfs 80 pCt der onopgtloate orgaDisoba stofftjo ïn aalpeter laur zga omgezet Tbudichum vergelykt bet proces met wat by de fabricatie van soelazyn plaats vindt eo bg geeft aan hel proces den naam ïbiolyseerem Het afloopende water ka 1 nu eventueel tot irrigatie worden benuttigd maar men kan het ook als men het verkieat en de akker geen vocht of mest behoeft gerost in een rivier laten wegtoopen zooder die if veroütreinigen Voor irrigatie heeft het echter door zyu gebatte aan nitraten en wat van du organiiche stof ia overgebleven groote waarde Mea ia bg het gebruik van dit stelsel onaf hankelyk vao de geologische gesteldheid van het 4 eachikbare terrein Tbudiobom meldl dat 1 kub meter coke voldoende is voor de dagelykfclie productie van een geiin vao 7 personen Meo heeft door Mn filter van 4 oren 4 millioeo Ittera rioolvooht gezeiverd De werkingia zoo kaohtig dat de filtera in t geheel d ietatiukeo eu als ze geroerd worden slecbta denfiauwen reuk van varach omgetoite aarde verapraideo Het wil mg toeschyoeD dat deu ogilicbe uitvinding die o a te Ezeter citmuotead gtëzploiteerd schgnt te worden het middel kan zyn om op afdoeade wys de venuiliog oQzer openbare wateren tegen WyiMao zegt de hoogleeraar en het Pi 0 ld E I t dat voor afvulwater au fabriaken a BeterioIjse mttohemische hulpmldden kan woflnflerombineerd f Met 92 legen 15 atemmen heeft een Zoadag te Utrecht gebonden vergadering van den Alg Ned Wielr Bondc besloten zich met 1 Maart a s af te acheidea vao het Renwezeo Tot leden van de commissie voor de oprich ting Tun eene nieuwe vereeniging oor het Renwezeo werden daarna aaogeweaed de heeren Netscher Groenaveld Lugart Blauw Doornbos Ëbeling HaHotjes ten Hagen Mu Ier Mass en Sprang Een Tooratet om ter bezniaigicg ade Kampioen c tot een maandblad te makeiv werd met 92 van de 105 stemmen verworpen Somxige dingen konneo niet genoeg herhaald worden Zoo gaat het ook met het volgende schrgven dat de heer 8 J R de Monotiy aaa de N R C zendt Berhaaldelyk leest men ia da nieuwsbladen van brand veroorzaakt door bet omvallen van petroleumlampen of petroleamtoealellen aU gevooolyk volgt dan dat meo met water eo met kleeden de vlam tracht uit te dooveo tMen vergeet dat met water in den rrgel grooter uitbreiding aan den brand gegeven wordt omdat petroleum lichter ia d n water en de vlam verder verspreid wordt Met kleeden oit te dooveo is ook ia vele geraltfo gevaarlgk en niet afdoend € Ër ia een oeovoudig middel dat rgk en armkan toepasaen clodien de petioteomverbraikerirWltden zorgen ateeda Mn emmer of hakje met zand in hoia te hebbeo om by het ooataair van brand dit zand over de vlam te atorten dan zonden zek r in de meeate gevallen de ongelukken geeue ernstige gevolgen hebben Gemengde Berichten 3 Hedeo bereikt de heer mr C lN ok com missaris der KouiogiD in deie provincie oudburgemeester van dmaterdaoi en voormalig minister tan bir nettl zaken zgu 70 jarigen leeftgd 8 85 D door 9 0 11 97 11 36 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 11 57 18 05 Eergiatermiddag werd de agent van politie N te Rotierdam in da S andstraat aldaar ter aRaiatoLtie geroepen door eea tapper om drie peraonen uit zyn inrichting te verwydereo Toen dit geschied was volgde dit drietal dea agent dien zy onophoode gk bleten sarren Een er v a ging zoover dat by den raat bewaarder uit moedwil op de teenen liep te trappen Dit was te erg Hg werd door don agent bg den arm genomau en een eindwrega uit de Zaod t aat verwyderd waarmede het opstootje soheea geëiodi d Doch eeniklapa keerde deze per ooti eeu 26 jarig man trog liep op den agent N toe en trok hem beide hsenen onder het lichaam weg waardoor d rnstbewaarder achterover op de atraat viel in zyn val evenwel liju beapringer medesleependa en vaathoadende tot er een tweede politieagent fer hulp waa gekomen waarrp de man onder hevig verzet naar den politiepost op de Coolveat en vandaar naar het bureau in da Paawensteeg werd gabracht Da agent N bekwam door zyu vat op de straatsteenen een ernstige hoofdwondf eo moevt naar het Ziekeohuia worden ebraoht waar hg ter verpleging is opgenomen Leveosgevaarlyk ia tyn toeatand niet Voor de bet ekkiog van politieagent te Ngmegen hebben zich ruim 260 sotlioitaoteo aangemeld Uit Amiterdam meldt men De doofstomme wietryder Sutherland R007aards heeft u t Port Saïd een bericht gezoudea aao den directeur der docfstommen iorichting Door Liefde Saamgebracht alhier waaruit bigkt d t hg gezond en wel op rais naar het vader land ia aan boord van het stoomaohip Prioa Hendrik Een wieirgder die sgD militaire plichten mofat Torvulien vroeg om in het hospitaal diaoat te mogen doen De kapitein vroeg hem of hg wonden kon ver bin den Waar op de militieplichtige antwoordde Zeker kapitein ik heb vgf broera die elk een rgwiel hebben ea mgn vader scheert aich altüd zelf Met den voet van H M da Koningin Moeder gaat t langzaam vooruit doch er zal oog eenige da en volkomen rost moeten worden gehouden H re Majeateit zal op 8 December met H M de Koningin in da residentie terogkeeren Uit Amsterdam meldt men Reae oieowe aanranding heeft gialermorgen plaata gevonden op de Hobhema kade tuaachen hel gebouw Arena en het wielrydersgebouw Velox eene eenzame plaata Pietje Faae een 18 jarige werkster der Kaarsenfabriek aao da Raysdaetkade moeit gistermorgen om half zeven aan deu arbeid gaan maar bad zicb een half uur verlaat zoodat zg niet ala gewooclgk met zea zeven kame raden ala onder bet vroowelgk persone der fabrifk gebrnikelgk is maar alleen naar de fabriek toog Op de Hobbema kade ge oelde zijl dat baar een stomp op den liokerbovenarm werd gegevep Maar toen zg een acheurtje io de mouw vao haar jak en ook bloed zag keek zy achter ig en zag een man hard wegloopen Het wont e is van geringe beteekeoia Pietjp tegaf zich naar het politiabareau op het Leidscbeplein om l geval aan te geven en daarna werd zy Uf het BioDengasthuis varbonden Van deu dader ia echter weer geeo spoor te a i kken Hat dft atje Faa gegeven aigna maot stemt in geenen deele overeen met dat van den aanrander dar heide maiajea op de Nicolaaa Witaeokade En er it geen enk6l getuige dan alleen het meisje leif In den loop van den morgen werd op grond van het signalement een verdachte voor deo commtasaria dan heer Doner de Bareone gebracht Het bleek echter alraa dat deze verdachte tot kwart over achten waa thoia geweest zoodat men den arrestant zgne vrgbnd moeat teruggeven In daze dagen wordt de politie zeer bemoeiIgkt door alterlei terzoonen inlichtingen nopens da aanrandingen En niet alleen dit maar bet allergeringate avontuur van een vroaw ol meisje op straat wordt by de politic commis I riaaen gemald als een nieuwe misdaad van den aatekar IntoBsohen ia Vrgdagavond op de Weteringachsns inderdaad nog een jong mei je meteen mei achter het oor geatokeo echter zonder ernstige gevolgen 18 81 I 4E 1 85 1 41 1 55 8 0 8 17 4 83 4 89 4 58 5 04 5 15 18 50 4 08 4 17 Omtrent de Vrglacd expediiie deelt a Onze West het volgende mede In Teiezuela aaogekoto n fflatigde zg eene tuinboowko ooia in de oabgheid der hoofdstad Caiacaii die eveatneel tot oparatia baait q acchmatisatieoord dienea son Alle Holland ache groenten zalfa de voor dit klimaat zoo ongtSigende kootaoorten wordea daar met goed gevolg verbouwd en door da kolooiaten te Caracaa verkocht Echter bleek da rageering t met de varvulliog van eene gedane beloften Di t zoo heel caow te nemen eo bleken wat waarder woog zoowel de politieke ala de ecooomiaohe toeatanden daa lande eene regel matige niibreidiag der onderneming niet teer bevorderlyk te zgo Dientengevolge ia de leider de heer C Koek naar Suriname gegaan om daar de mogelgkbeid eeoer koloniaatia te onderzoeken Als een der radenen waarom de accHmatiaeeriog got d slaagde noemt aOnza Weat bet feit dat de mannen der expeditie geheeloofrhoodera i gn Vannacht om twee nar heeft het oitcuiRfuz da Arena verlaten om met eea extra trein do reia naar Luik te aanvaardeo Gisteravond werden by de afscheid a voor stelling zoowel de directeur ala zgne achtgenoote met bloemen gaholdigd Io het begin van het volgend jaar zal wederom e n circoageieliohap in het gebouw Arena vooratellingao komen geien PosterUeo en Telegrapbie De Direotoar Tan het post en telegraafkantoor te Gonda bt ngt ter kennis van het publiek dat op Zondag 4 December aa op de gewone uren ran openatelling ran het kantoor namelflk Tan 7 30 830 morgens 12 30 1 30 s middags en 6 30 7 30 s avonds postpakketten ter Tenending worden aanga nomen De Direotenr Toornoemd V0R8TWI 192 F 294 T Dij het lastst K boadan examen Toor het postradicaal zyn i es a d de ooramiezen der telegrapbie H J Benkt A van der Bam en M Dolbain allea wefkaaam bg het HoofdbeBtoar G J Hofker te Umniden W P Bartshalt W Otto C l Jibben en 1 QroeneTeld allen ts Amsterdam L F Witia te s Graiaobage Inspectie ea C A Oeol te Nienwediep de teleRraSaten D Pronker te lieenwarden mej W J C Albir te Zntphen L HoKgier en C O Lohmaan beiden te Amsterdam J W Thoolen te Arnhem W ten Cate te IJ aU atein Q Schaalma te de Lemfflar C Mndde en B A Brey briden te Rotterdam me B M Lambers te Dordrecht eo D Akrya te Tilburg 7 55 8 88 8 6 10 04 10 8 8 08 D 10 11 i Ot 10 18 I K door 10 85 f 1 85 8 60 9 1 10 84 10 54 S S9 D door 8 50 8 54 10 10 89 11 10 18 10 81 t 10 88 9 81 10 38 11 5 11 4 5 80 7 80 0 18 8 18 9 80 88 50 7 61 9 88 9 84 9 48 9 59 10 10 10 811 7 48 8 18 De klerken der posterijen en telegrapbie A Polman en S Nieland beiden te Asten B Tau der Mads J M Haaa en S de Back allen te HelleToetslaii A Dgkstra A Aldanberg mej D E O Laan C Tan Meeuwen J A Schuetlage E B Poelman en E W ran van Beuven allen te Amsterdam A J Lindt mrj Z Diemoot mej J W A Bavsr Otoese en L N B Doore allen te Rotterdam mej J Schnrink te Smilde E de Vries te Zwolle P B Zwee s te Wee p A C Ëskes Ie Schagen mej L G C van Hove A F Kooyman mej E A M Broawers en L R Nieuwkerk allen te s QraTeobage S an der Brng Ie Oudepekela U van der Wal te Almeloo Q A M Rutten te Meersen J H Bodiamont ts Gulpen P Meyer te Bilrersnm G lan Wraten te Barlingan F de Jong te Ondenbosob siej J H Brinkmaan te Dieren K van derStean te Franrker E Pino te Sneek W de Broekrit Ie Leiden G van der Balm te Wintarswjjk A Berin te Talen D van Dül te Zwgodneht ATJIBH Omtrent de fipeditie in Pedir onliing de Java bode dd 26 en 29 October de Tolgands telenrammen oit Oleh eh en uit Kotaradjs Tydens de ezcatsie naar Gedoog tgn gesneuveld toekoe Tjihik Gedoog die meermalen te Telok Samaweh kwam en viel bg het verdedigen iguer alslling en de oelama lenii koe Baroem welke laatkte oas ateeds vgandig is gmisd geweest Op deu 24n deser ia opgerukt naar Tjot Rang ds missigit en de bentiug werden terlaten bevonden De Tgand liet 9 deoden in onze handen Er werd weinig tegenstand onderToodeui ontetsjjds werd één mindere lioht g wond 8 NOVEMBKB NlBZaLiiio Csrt Ned W S 1 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOja übl Goudl 1881 88 8 ITAI4I Inschrijving 1881 81 6 Oosnaa Obl in papier 1888 dito ia silver 1868 6 Foanoil Obl met coupon 8 dito ticket 8 KDilAHD Obl Binnenl 1894 4 dito Qeeous 1880 4 dito bij Roibs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 Spawb Perpel schuld 1881 4 Toixau Qopr Conv lees 1890 4 Oer leeuiag serie D Oec leeaing serie G ZoinAra Sep T obl 1898 6 Mauoo Obl Buit Soh 1880 8 Vaaizuzu Obl 4 onbep 1881 AvsizaDAH Obligstien 1896 3 BoTTaao Sted leen 1894 3 Nan N Afr Hmdeliv asod Arendib T b Mg Certifiosteo DeliMsstschappij ito Aro Uypolheekb psndbr 4 Cult Mij der Vorstenl aaod e Gr Hypolhrekb psndbr 3 i Nederlandsehe baak aand Ned Uanda msatsoh dito K W PB Hyp b pandbr 8 De eipeditioonaire troepen achopon zicb den 25n te Telok Semaweh naai Jata in 97 100 86 88 83 Oe kolonne ocder Inileuaot kolonsl san der Dusson rukte deo 23n October van Rigsa op naar Tjellaog ten einde toskoe Ormar naar de kroeng Sabi op te drgvan Bg aankomst te Tjsllang werd echter het bericht ontvangen dat Oomar reeds over Tanom naar Melabaeh vertrokken was 84 i 97 lOf ls 391 77V 88 l s 101 33 10 100 68 476 103 60 lOlV 198 l s Vi 100 De kolonue die in twee echelons naar Boeboon werd overgevoerd gaat en 27n Octo uer naar Soendiog en Melatoeb 41 Toekoe Oemar kwam 28 October e Waila en trekt door het gebergte naar bo en Mela boeh Regeeriogilelegrammen melden het volgende Op bet bericht dat toekoo Oemar zich m t vrOQWen en benden aan da kroeng Sabil zou bevinden vertrok de ter We tkott ageerende kolonue die den 18n October jl te Lbo Timoen te uggekeerd was den 23n d s v oter laod naar Tjellang Bg aankomst wetd vernomen dat Oemar naar bovan Meleboeh was vertrokken in Tenom bad osen versterkiugeu tegen Oemar opgericht MUM jr ukuvuKU psaour 07 Utr Hypotheokb dito 3 OoMtNE Ojil Hong bink aand Kosi Hypotheekbank psndb 41 Anaiu Equt bypoth psndb I Maiw L O Pr Lien eert Nan HoU ü 8poorw Mg s nd Mij tot Sipl V 81 Spw asnd Ncd Ibd Spoorwegm sand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 llALia Spooritl 1887 89 A Sobl S Zuid lul Bpwmij A H obl 8 PotffN Warsenau Wecnen aaod 4 EnsL Gr Buis Spw Mij obl 4 Baltiscbe dito sand Faatowa dito aaod 6 Iwang Dombr dito atnd 6 106 Kursk Ob Aiow Sp kap opl 4 108 dito dllo oblig 4 AuaaitA Oenl Pao Sp MiJ olil 86 Ob o North W pr C v asnd dito dito Win 8t Poter obl 7 188 Denver Si Bio Gr Spm eert v a 14 Illinois Central obl in goud 4 109 Louisv Il Naihvilli Corl v Mnil 56 Meiiro N Spw M Ie hyp o 101 Misi Kanissv 4pCt pref asnd 11 N ïork Ontssio k West asnd 1 18 dito Ponn Ohio oblig 8 1I8 Oregon Calif Ie byp In goud 61 St Paul Minn Il Msnit obl 7 Oo Pan Hoofljjo obig 8 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Oan 8outb Chon v aand Vis C Ballit k Na Io b d 0 O Ansterd Omnibus Mij aaod Botterd TramweK MsalB saud Nlo 8lad Amsterdam sand 8 Stad KoUardam aand 3 BuoiE Stad Antirerpen 1887 11 Sad Brussel 188 8I HoNO Tbeiis Reeullr Oesslsch 4 OosTiaa Staatsleenig 18 0 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spaiijb Stad Madrid 8 1168 NlD Ver Bez Avb Spoel eert 18 1 88 80 115 111 106 108 lOOV IS 57 158 99 Den 24a en 25n werd de kolonue overgevoerd oaar Boeüoen en den 26u eene eicuriie gemaakt naar Snea Tima waar een groote voorraad padi vernield werd i den volgenden dag rukte de kolonue oter Roeoding naar MeUboeh alwaar de vijandelgke versterkingen verlaten gevonden werden en de tegenstsnd gering was de tgsnd liet 2 dooden achter en esoige bruikbare voorlsadgeweren blanke wa pens en munitie terwgl aan onze zgde ééa inlandjcha mindere militair gewond werd Bet bivak werd nabg Melaboe belrokken overste van der Duaseu vertrok wegens ziskts nasr Eotatadja o droeg het betel over de kolonoe tjjdelgk over aan majoor de Jocgb Den 25u October j varjoegen het 11e bataljoil en de marechaussee een vgandelgke bende uit Tjot Ring alwaar het hoofd met behalp van tenngkoe Paja B koeog zich verzette tegen het gezag van den oeieübalang van Tjoeoda aan onze zgde werd een iolandsch fuselier licht gewond terwgl de tgand twee dooden met hunne wspeoao achterliet De dirisie marechaussee welke den tocht naar Pasangan made maakte keerde Tan Telok Seinswé te Kotaradjs terug alwair ook do ciTÏele eo militaire gooTerneur arrireerds bet 14e bataljon van Telok Semawé en de twap compagnieën van het 7e bataljon van Edi keerden Ie Segli terog j de laat tea bezetten den 29o October jl Padang Tidji 8ei li biyit tootloopig beiet door het 14de ba sljon en een peloton cavalerie terttijl Pndaog Tidji tgdelgk bezet wordt door hel 7e batsljon VERSCBEIDENHEID 178 803 106 105 99 117 1171 Een drokkerg zonder inkt De uitvinder Tan dit nieuwtje ii een Engelschman Green te Ctoydon woooachlig die melzgo uittindiim reeds welgrehagda proeten moet genomen hebben TOor een talrgk publiek beitaande oit deskundigen en nienwsgierigen Bet is natuurIgk onmogelgk iu bgionderheden te tieden bg do beschrgving ren do door Oreen uitgedachte wgze van drukken Het geheim der gsheele bewerking ichuilt toornamelgk in het papier dat langs chemischen weg met een soort vernis is bedekt zoodat waaneer het met de stereotype letters op de pers in aaorakiog komt dia 10 verbinding slaan met een lameiyk iter ken eleetrischon stroom bat vernis op zoodanige wgie wordt gelroffan dat de verlangde woorden en zinnen in zwarte karakters op het papier versobgnen Of dit de goedkoopste manier van drokken IS gelooven we juist niet Per Telegraaf Uargerl ke Stand GEBOREN 25 Nov Wilhelmi a ouders P van dar Starre eu J P van Reede Machiel ondeia A van Reeden en M M Ksstelein 26 Adrianni oudera J van Out en M Schoutan Franoisca ouders L Oompera en A van loeten Tennis Johaano oudera T J Logtharl en J Dekker 27 Johannes ooders O de Joeg en N Burger Johannas Cornelia nders O van üonen en H M Beggen Anthonie Ogabertba Anna Maria ooders A Weck en ö A M