Goudsche Courant, woensdag 30 november 1898

37ste Jaargang I o 7750 Donderdag 1 December J898 PARXorci fiOUMHE COÜMMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVEBTENT£EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 fninco per post 1 70 Afzonderlijke NommersVUF CENTEN It Ê A BOAS Kon Chii Pedicure AHSTEL 149 b d Hooge Sluis Anisterdani zai B 9 OONDEllDAG 1 UËCËMBËB ziJDe ge cbte Abouné s bezoeken Zg die wenschen bezocht te worden gelieve 0 r p hiervan kenuis te geren aau bocenitaanA adrei MntiiepUlche en pynlooze behandeling Tan Mdtkdoomê en van JSagela welk ia t vleescb of in de hoogte groeien NED OPEKA Directie C y D LiNDKN en A D LouiN Jr Zaal Sunstmiu te Gouda Oonderdagr I December OPERA COI CEItï met medewerking van de Damea A TIJSiJE B£iHiBiAMP FANNIE FaANCISOA en MAKIA PENNING en do Heeren Cbr W F DE VOS K FL0KI8SEN eu F LITTEK 80I0 Violist de Heer G J PAANS Acoompagnateurs de H H ANTON PEEKS Orcheatmeeater Ned Opera en B H AOEUAN Bepetiteui Ned Opera Aanvang 8 uur Entree voor leden van de Sociëteit Ons Genoegenc hunne dames en kinderen 0 ttO Voor niet leden n vreemdelingen Lijaten liggen vanaf heden tot Dinsdag avond ter inteekening by de IIH SWAETSENBDBG en VAN BENTUM Plaatsbespreking voor inteekenaren Dinsdag a 8 eu voor niet inteekenaren Woensdag a s telkens a avonds 8 lÖ Sociëteit 0n8 Genoegen c FEANSCHE STOOMVERVEEIJ KN ohemiscbe WassokriJ VAN 11 OPPEKHKIflEK 19 SruUkade Botterdam Qebieveteord door Z M den Xoning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van plncne mantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar denieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfdworden onsohedelük voor de rolgeua staal bewerkt wie zeker z n wii de Echte I Elkel Cacao ts ODtvangen teaanion f gwMd eo na vele prtsbei gen in den handd gekomen onder des naam des uitvindnii Dr Hiohaelis Terraardigd op de beste machines bk het wereldbetomde étabblissement Tin Gebr StoUwcrok te Keulen altche Bikel acao ia vierkanten baasen DeM Sibil Oacito is met melk gekookt HM MitMiume geaonde drank roor d iQkoeh gebruik een i 2 Aeekipela n t pflKter Toor een kop Chooolat Als geneeskraehtige drank by gerai tan diwrhee aWiti net water i gebraikeiL Verkrijgbaar bjj de ToomaM ate B Tl Apot ucdrs enB V Kft Vt Ka frwftp ee f 1 80 o 0 90 cl 0 36 OtneraalvwiiegeDwoordigar tom Nederland Mus Mattenkl dl Amsterdam Kalveistraat 103 Bükroood TantooriBtol I ingSohoaninftkecy Huge Auff l Wmeldberoemde SohoeiiAppro taar tiipHin Satin euB sjm da beato midiUlco TOor het Bonder mo ite ksnrig pDetv vui alle n art en ffekleora BoboBBWerlt VeriryjïbwiT by wlnkeliure iu soboenwerk Ualksterién Drogaryeii na Hen letia 8 oed op niwHB tn fi rteknaerk feii A ii i W to4MNM Ar htfa OBANDS MAOASIÏTS DU Fnnteips NO UVEAUT ÉS Wy Terzoeken de Damea die ons geltlniH treera modealbum voor het WIntorsel Eoen nooh niet ontvan n bebben dit te willen aanvrafiren aan JULES JlLUZOTSC p HetzelT0 wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 35 francs vrij van aUi kosten aan huis met 5 7 verhooging RHxpétflUiliwtoor ti Rozindail R I Frijstrek ng den 21 December soo ooTIakh als boofdprya in bet gelukkigst geval biadt du nieuwste groote Qeldrerlotiag die door de Hooge Regüeriiig van Hamburg goedgekeurd eu gewaarborgd 10 Ue voordeoiigo inriobting ran bel nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran slechts weinige maaadou in 7 Terlotingen ran 118 000 lotfjD 69 180 prgzen bedragende 11 349 326 Mark iür rollodige bealissiDg zulteD komen dasrouder Eijn kapitale prezen van eventueel 600 000 Mnric by uitnemeadheid echler l M 800 000 i M 800 000 100 000 7B 00 1 prga prije prüi prijzea priji prijs priJB prijs pryaen ü M 1 prijs M 1 prijs a M 2 prijz a M 80 000 29 prjjz a M 10 Ol O i M SBpriia iM 6 000 106 pr jz a M 3 000 70 00 1 5 000 80 000 86 000 60 000 40 000 S 1 000 2 000 1 000 40 166 00 ü M 20fl pryz i M 818 prijz a M il M i M ISlSprijz altf 36968 prijz l U 19480 prijz a M 200 13t 104 100 73 46 81 De aanstaande eerste prijslrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldv rtoting is van ambtsirege bepaald plaats e bebben op den 21 DECEMBER e k en kost hterroor 1 geheel origineel tot slechts Ikfark 6 of fl 8 601 half ff 8 ff 1 76 1 kwurt n IV ÖO tegen inzending van hot bedrag per postwissel of tegen rem iours Alle commissies worden onmiddellijk mot de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen vaa den taat voorziene Origineelo Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofitctaole plan waaruit de verdueling der pr jeen op de verschillen Ie klassen als ook de betreffende iuleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunatigera onaangevraagd na elke trekking de ofiioieele lasten üe uitbetaling der prijzen fgesohiedt steedi prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar erkietiog der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiel is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanetenlyke pr jsen bebben wij moormaten volgens otHoi e e bow sen de eerste Hoofdprgsen verkregen en onze Bogunati ers zelf uitbetaald o a Maik 260 000 100 000 80 000 60 lOO 0 000 enz Het is te voorziend t bij deze op den hoolitston grondslag gevestigde onderneming vnn alle kaulen op etne zeer werkzame deelneming bepaald kau worden gerekend men gelieve deriiatve wegens de reeds ophanden zijude trekking alle orders ten spoedigste recbtatrettks te enden aau Haiifinanii jSiiiioii Bankiers en Geldwisselaars iu HA MiïU KG P S Hiermede dankou wy voor hot vertrouwens ons tot hiertoe gesohonkon on daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitejren zullen wij ook voor hit vervolg bemoeid zyn door een stipte en reéela bediening de tevredenheid van onze geëerde Beguuetigers te verworven IICUW IVIEUWI MIElJWi GKSCniKT VOOK Uaclitlicliten Koffie en Theelicliteii Welice 4Vs uur branden h 2Vs en 6 uur brandende ft 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en genaakkeluk Hea behoeft biervoor geen Olie geen Olaa e 11 AUeen een lucifer aansteken ia noodlg Oeheel zonder gevaar voor brand alB ooli zonder reuk Indien gy niet wilt hoesten gebraikt de allerw e bekroonde en wereldberoemde i Superior Dmiven Borsthoiiig Extract Mei iiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H m VAN ISC0AIML € o Hen Haag UolleveraiHW J SCHAIE BCHAIE SCHAK SCHAIE aCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE BCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe i bot besU middel dw w reld CO B Meliaathe geneest Kiakboeat CO h Melianthe geooest zoowel oud als joDg Co S Melianthe maj in geen buiegezin ontbrelten CO S Melianthe staat roortdurend onder Soheikuudig toeüoht Co g Melianthe belpt ouberroopelqk CO Melianthe ie bekroond met Eerediploma s CO B Melianthe is bekroond mot Goud OO B Melianthe is bekroond met Zilrer CO B Melianthe is rorkrögbaar in flacons i Tan 40 Ct TO Cl m ft by A BÜUMAN Moordntk i C RATELAND Boikcop B T WIJK OudMater M KOLKMAN Waddmneen a BOLLMAN Bodegraven P1NK8E Nieumrktrk o d IJuel Firm WOLFF i Co Westhaven 198 Gondii D mr£ BIBS K kiyieg E100 Gouda E H TiN MILÜJ Veerstal B 126 te Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van enf hoofdj liD af totdo voorafgaande beateekenen vaa Bpopl ta li0neDbBro rte tos trotaMr tiog fltoeds alte miadelea door de medfiiohe witeoBchap aanKewend Bent aau den nlenwen tijd kont deeni toe dat Eij door bet gebruik maken vfut den eonvonaiEiten wOg nanelljk langa d bttid teao phyajoloKiaohe ontdakklnr gedaan heeft die na honderde proéraemlngen tliaaa over de geb Teibreldla en terwijl iff in weteBBohappelijke kringen de hoogste belangatelllóg wekt tevoDH eeue weJdasd blijkt te Eijn voor de aan tesnwmwalen lijdende menflohbeld Deze geneeBwilse ii nltgevonden düordeti gewezt n Offlcler van Qecondheit JDr BotnanWelHrnaiui te VUahofen en barnat op de on dprvindlng opgedaan In eeae GO Jarige praktigk oor irnncihins v n bet booH ennniU pvriliiir tvurdeiidiiHrtosgeaelilkteaioiraadotordelialdonnnddellUkamnhetBeBnw seMtel nicdeucdeeld ICet doae geneitawijia werden werkelijk sahltterende raialtatan rwkregaa en 8lJ maakte louveel opgang dat van een door den uitvinder geiohreven warUf OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kare voorkomleg en BMeiing ik veilicheuen la Uit boekje t ktrVK het weaen dar nieuwer liojilgn Eevalien verkregen nltwerking aia ar ook vindt men daarin wetoniobappelljke v 1 T g niedlaehe binden die aau deze geneeawljie gewild zUn soomeda aaobrift van jUoj o 1 vein getDf£iiolirirtoa van hooggeplaatste genees kundig en onder welke P Néniérs mtd dr profsMtr ün ia polyklinTsk ti Parlja rus RoaMmanl 10 Btelngreber rnetf dr praktliearand Baseeilieer aan hel krankilnnlgen oKtlchl daChsranton SBnIUItirAth Dr Cohn Is Stattjn SraMmann HMd dr arrond aMi ta JHIillagaH Dr p FDrDitler geneeiheer direetBur va hst hoapltaal ts Agen flshelairatli Or sahsrlsi kastsel Qutennli Bad Eins Danei med dr gensaiHsr dlfttftear dirBt vano therapsulltohs InrlohtlnB voor isnuwlljdari la Parijs rus 51 Honoré 334 Conml vqb Aiohanbaeh ned de Is OorfU Dr Busliaoh amed arts da Zirknitz Obarttahscrit Jeohl med dr la Wsenenj Dr C iongavsl tlLs Farrlirs Eurs lid vaa dan Ct ons si I Central d hvBlIüit t do Santé In Frankrijk en vele andereu iqUUVn OUK Wai WJ UMI SDUBl 1U1UVI OUQOaBiUUUl ie mlddelsn ala ontbondlngaeB es kondwaterkaar inaaei Ïstlfl voelt verdooving m drukkends pijn onder het vaorhDOfH sailing In ds ooren hst vos ss bebandeiing geweest zlJi wrilven eleofrlseereii e hebban en ten elottsilj die vreca vo Voor bero r enSaütos redep hebben wegt 11 knhle n iiPVeen wrijven elcofriseereii stoomlooi of xeebadei in genezing of lealjdng honner kwaal gevoades orbero r enuartoe redep hebben wegenl istlfl voele verdooving In bet booftf luieNpl B Bi t dslisHaMlrit Aan allen wier KeiinwKestcl nieer of lader luii vdaMii ta of mru aosenavmd iinwRobtlglield lljdeii waarvan de kentflekenon ilJn ohromioti heordpljn migraine aefeele haofdpljp blosdandraiiBi sro o la prikkgl baarheid Bejuadhe l ilairelooilield llehamsOJk oorusl en onbehagelijke toi stand verder alle aieken ais door beroerte getroffen werden iBogUJden un de gevolgen daarwt jtooals verlammIngsH esvermogsn tot tprsken rwars tongval moelelllk sllkksn stl fhalU dargswrlohten tnet vsor turende pijn plaattsHlIi twatls vsriwakklng van gsaquaen eot ilJ die reeda muter geneeakandlgll vers eb ij nee Ie n als zloh aanhoudend i ilkkerlngen en donker worden voor de oog vaa krlBPelIng in n het ilspen van handen en voeten aan al deze drlê oategórlBn van EOiniwï jd rSrala ook aan Jonoe mDtsJai tljdunde aan bleekiucht en kraohtelooihsld ook an gezonde itXU aan joaB parsonsn die veel met het hoofd werkf n en geentelljke reactie wUlen vo rkometi wordt dringend aangeraden Kinh het boven veiroeldo werkje aan te Bchatfen hetwelk op aanvrage koalslooa sn naover a onden wordt door t AmntertliiDi door M LKOAüT Jk Co Hcillffeweg 42 Uotterrtnm F E vnn HANTHV MOrFf Apot ieli4r Korte Hoofsteeg 1 Vtreeht I OBn dt l onfO V Uudegraolit bij ds Qaardbtug t VÈ Up de iongate bvglenmscti medloliiale tontooiiHtellIng In de l r WelsaaiMBO acbe Qeneea rljie door de Uediafbe Jnrij vnt de Kllvrr n noditiiie bohvoond MIO MM MHM MHM MHÜ MBHBS MH OOBMI MMMB MMMMiiK HHMWSSMiB MMM M Stoom Zagerij en Schaverij J VCRGEER GOUDA LEVERT mmm mmum m imi ook volgens op te g even Profiel iSpoedIge a0cvering Meite nllvoerlng Coiiciirreerendc prijzen Een doelmatig CADEAU voor dit Feest is in elk huisgezin Toorzeker een goede NAAIMACHFNE welk Artikel in groote keu e in mijn Magazijn voorhanden is Verkrijgbaar tot billijken prijs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feeet wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden A LKWENSTEIJN GOUDA Kleiweg 49 Qoada Druk van A BïLINKM N fc ZOON Bultenlandscli Overzicht Ia dan Frapscheo Senaat iaterpelleerJe de hser Mooes om mioister pfefiidaut Oupuy vrogaa de giateren in da Kamer afgelfgdo Terklsriag nog wal te viWwtx verduidelykao Hy stelt dfze vrageo Welke reehteQ heeft de niiniüter preiideiit gemeeod aao liet Hof vao CuiiBatie te k innen toekeiioeo Zoa bt i voor oobepaalden tyd bet doaaierPtcqiiati ooder tich kooneo hoii deo ea seoo de verjaging tad de uitspraak kauncD bewerken De heer Dupuy lai deu oflScieelea tekst Tan zgo rerktariog van Maaodsg voor en doet opmerkeD dat hg zicb heelt gehouden aan art 445 van bet Wetboek ran StrafTordenog dat bepaalt dat da bevoegdheid van het Hoi van CiBBatie obbdperkt ie eu Koo bet noodige stukken op roefr eou men niet BarzeUo dese over te leggen Z er wel Ret incident was biermede Rfge oopen De onderbandelingen tuischen de Vereenigde Staten en Spanje loopen ten eiude De Spain 1l he regeering heeft besloten de eiscben van de Yereenigde Staten in ta willigen Tronweaa het was diiidelgk dat zy niet auders bad kuonea handelen Zaterdagavond vergaderde de ministerraad en werd de instructie faatgesteld die aao MoataroBioaoa xgu mede g delegeerden soa wordea toegesoudeo In de zitting vfln de Tredea oooiniiHsie werd de tbket van bbt artikel betrfffande de Fbilippguen vastgesteld De Spaaneche gedelegeerden verklaarden te bowilligen in den afbtand ran df Pbilippgnan en van de folo eilaDdan tegen een BcbadelooasteilinK van twistig millioen dollars Tevens werd bepaald dat de Amerikaanscbp regeering den gebeelen Carolinen arrbipel zon knoneii koopen ZooeU men weet heeft Amerika slechts gaeiacht dat één der Carolinen eilanden als kolenen telegraafatation tegen vergoeding zoa worden afgestaan Heden znllea de onderhandelingen wordpn voortgezet bet eenige punt wat oog dient geregeld te worden is da ast telliog van de regeliog der Gubaauecbe schuld De Yereenigde Staten verlangen dat Spanje de gebeele verantwoordelgkheid daarvoor zal aanvaarden Spanje daarentegen weoscht dat Amerika di Kbnld geheel of gedeeJtelgk zal otememan Ook in deze qnaestie zullen de Y S bnu wensch wel doordryven De onJarbandelingen van de beide qooten FEViLLEtOJM Gedeokschrilten van een Gelukzoeker or ANNIBAL DE VOOTELING Naar het Franick DOOB W NÜTTEES Niet zeer w s en waarom niet P Ter oorzake van veel wat er met my in dien tyd gebeurd Is Wat is er dan wel allemaal met u gebeurd ali ik zoo vrij mag zija 0 eer veel Wilt ge het niet vertdlan hoadt gauw ver eden liever bedekt vLiist zou ik er maar van swüjen Het staat a volkomen vrg Loui ofschoon ik 11 verzekeren kan dat ga blijken geeft me inderdaad slecht te kennen als ge gelooft dat de bekentenis vsn enkele pekelzonden ook maar in het minst Bekaden zou aan de belangstelling die ik u toedraag Evenwel want er is maar gebeurd dan wat ge noemt pekelzonden wanneer er eens ernstige dingen te belyden waren P Wat komt dat er op aan Weet ik niet maar al e goed dat de jeugd do tgd der dwaasheden is dat de jeugd een dronkenschap is heriger dan de iwaarsta w nen met mogelykheid kannen veroorzak Weet ik niet nau al te goed dat het wild deputatiën de door da parlementen beuoemdo lichamen die het moesten pogen eeui te worden over bet wederzydi b aandeel vau Ooateurgk en Tan Bongnige in de gemeenscbajipetiikt uitgaven hebben tot niets geleid Hoewol Av Oostearykicha comuiissie zicb tufvrg t roote insohikkelykbaid had laten vinden en ten Hlo te a geJaald was tot den ei cb verboogiog van het aandeel van Hongarije tot 38 percent allu lubegrep u gaven da fiongaren niet toe en bleven by ban annbod van omstreeks 32 percent dat O G percent meer dan iij tbaua betalen De ouderhabdeingen werden gestaakt De Ooateorykscbe commiaaie keurde eergiattiren het rapport aitt den Rykriraad nitgebracht door Beer goed waarna haar titling werd gesloten en db Hongaaricba commissie besloot eergiste ren baar rapport te laten opmaken De Buarobietiaohe conferentie beeft baai oom miss ea verkozen en is begonnen aan dü definitie van bet begrip anarchi idsche daad Men gt dat de conferentie ree la daarby groote moeilykbadea heeft oudervoudea en dat dit punt nog niet geregelil is De conferentie zal volgens de Kreuz tg voor Keiatmis afgeloopen zyn Onder de ilgameene maatregelen welke du conferentie waarscbynlyk lal vaatstallen noeoit het blad den regel dat foortaskii ia m dedoeliagfn van g vaagannemiugeji of bewakiop van Boarohiatun namen verzwegen zullen worden Kueda no wordt deze maatregol dikwijls toegepast Men heeft duaruede een tweeledig doei Ia de eerste plants wordt zoodoende vermeden dat anarcbistiiche misdadigers ée gevangenneming van ban metge tellen vernemen en io da tweede plaats vermydt mnn de reclame waarop dj msunen vati de daad blykcns hun houding zoo prat zyn en die gebleken is niet uiden da dryfveer tt zyn tot een mifdaad De Pol Corr verneemt uit Athene da iu Fobroari verkiezingen zullen worden aitge eehreveo voor een nieuwe Kamsr in Maart om deze byeenkomen en dan zon het Ministerie voorfttelien doen tut aftchfaffiog der erkiesbaarbeid van officieren in actieven dienst en tot invoering van een beter toezicht op de gemeentefinanciëo almede een gnbeele reorgautsatierau het Eyksfioanciewenen bruisend bloed de best georganiseerde kersenen bedwelmt en men in het geheel niet veranttvoordalijk gestald kan worden voor de daden in dergplijkon toestand bed reren Een besrhonkene rooft of moordt niet bewusteloos strekt h de hand uit en trekt ze evenzoo terug niet wetende eoa leven te heliben uitgeblusoht of zioh aon fortuin te behbea toegeëigend Daze monsterachtige paradox op den toon der innige overtuiging voorgedragen sch on een leven digen indruk te maken op Annibal Ben baron ontging dit geenszins hy vorrolgdo op lustigea tooc ffja ja mijn jonge vriend ik heb voor de onstuimige drift van het tydperk der jeugd een berg vau radenen voor toegeeflijkheid Weg met de zedemeesters die de deugd prediken eouder te wuten dot goen deugd mogelijk ia waar de bartstoohten spokou en neg niet len ouder zijn gebracht of uitgedoofd Ik zou heel iets andera willen vooreohrgven Tracht eens een hollend sohuimbekkend paard tot staan te brengen het zal u omverwerpen u vertrappen en nog wilder doorrennen Geef bet integendeel het open veld vanzelf cal het tot staan komen den kop nadenkend schuddan en nitgewoed en mak vanzelf naar den stal terugkeeren Eilieve hoe ond zyt ge ifTwinlig jaar rTwintig jaren P Op dien leeft d bestaan er geen fouten En gy gelooft u schul lig en verontrust u deswege Wetk een uitnemende natuur I Loop heen jonge vriend fouten P Ik schenk u vergiffenis voor wat het ooIe tij dat ge bedreven hebt uw leeftijd varootscholdlgt all Verspreide Berichten Behalve Rauc Trnrieux on lieinach hebben na van d gelegenheid om Pirquart iu zyn kerker te bezoeken gebruik gemaakt Francie de Presaensé Octave Mirbean Georges Clamenceau de beer en mevrouw Georges Charpentier ook Henrj Baaer zou gaan Dit zyn waarlijk geen onaangename bezoeken voor een gevaogene schryft de Matin welke schitterende catiserieën moeten er gehouden worduii in die spreekkamer van de Chercbe midi f De ondertoekeoingen op de prot st adresseL ten gonste van Picquart benlaaii vyftieo kolommen in de Aurora Daaoodir Michel Bréal en Weil leden van bet lostitaut £ dRiond Rostand de dichter van Cyrano df Bergerac da senator Scfaeurer KeBtuer Sarab Bernhardt mad Réjane Gaston Desobamps da bekende medewerker van de Temps dr Boiix de opvolger van Paslaur de dépaté t Millerand YiMani Hauaoet en natuurlijk ai da bekende personen die van den beginne af ao een ri l in de beweging ten behoeve va Dreyfus geapeeld hebben Zal nn als de krygsraad tot nltstel van dn bebandeting besluit daaro ede de voor oopiga invryhaid talUag van den overste gepaard ipian liet 2al ujuschfen uoodzakelyk worden Een vergadering van duizenden in de roe du Bat beeft eergiitereaavond luidkeels Dromont en Rochefort gecoaapaeerd die er zich evenwel niet hebben laten zien Sen groote menigte i daBDp naar de gevangsois Cherche niidi ge trokken en beeft daar langdurig gejuicht voor Picqaart Er is eren gevoohten toen er een paar honderd personen aankwamen did Weg met Picqiiart riepen Om half tien bad eraan tweede belooging ten gunste van Picquart voor de gevangenis plaats Gardes répubücainabebben de straten doen on ruimen Yeteo zyti gearreteerd maar altco zijn later losgelaten Mr Demauge heeft oeu telegrnm van Dreyfus ontvangen De balling bedankt hem voor zyn bemoeiingen zegt dut hy hera nog steeds t U zyn verdediger bescboawt en verzoekt hem de Vragen over te zenden waarop hy zal moeten antwoorden In de Duitsche bladen vinden wy dat de Keizer eergisteren von Schwarzkoppen heeft ontvangen met hem gesproken en hem ten eten gehoaden heeft ZVITSSOLASU Over dsD storm die Zoodagoaoht op het De baron sloeg LouiB Aonibal aandachtig gade als om Ie kunnen opmaken welken indruk zgno vergiftigende woorden toweegbrachtea De uitslag overtrof rerre zyn verwachting Duidelyk waa het dat de jonkman in z n eigon oogen Eioh minder sohu dig begon te gevoelen dat by het licht dat de baron er op wierp alle schuldgevoel hem oonoozele eenvoudigheid begon toe e scbynen Als van eao drukkenden loodzwaren last ontharen riohtto hy het sohoone hoofd cp er staarde de baron vry eu open in het gelaat Mynheor de Muuhert de aarzeling tot vertrouwelijkheid bij dun jongeling den genadeslag wUleude toebrengen voegJo er by Ziedaar m n zienswyze betrülTende dergelijke zaken on ik vermeen uit de zuirare bron aoner weldoordachte en met de behoeitcn der menschelyke natuur in overeeastenming gebrachte zedeleer ta hebben geput msar mochtou myn gronden u als sender waarde voorkomen zoo ik er niet in ben geslaagd mijn overtuiging op u te doen overgaan en in uw hart weerklank te doen vinden wel zw g dan bewaar uwe geheimen Het zou me smarten als ge ook maar een oogenblik dacht dat ik voor u pynlijke bekentenissen zou wüleo uitlokken als halooniog als in ruil voor de gastrrybeid waarvan ik mij gelukkig aobt u te hebben zien gebruik maken Ik ben bereid a alles mede te deelen myohaar riep Annibal Neen neen myn j okb vriend ik mag o niet aanhooran ik woiger beslist gebruik ta maken van een opwelling van vertreuwelykbeid die u miMohien morgan rwds con berouwao meer van Lngano heeft gewoed meldt der Band Twee stoombooten die by de ladingsplaata vastgemeerd lagen warden tegen den oever goalagen De Helvetia ward bavig beachadigd eu zonk onmiddellyk De andere boot Milano kreeg ook een groot lek door hevig pompen werd sy dryveude gehouden Twaalf schapan die ain den oever lagen zonken BINNENLAND STATEN GENERAAL THTJÊSBOB UAHMBH Zitting van Dinsdag 20 November Iu dese zitting is ingekomen eene dankbetuiging van den keizer van Oo iteoryk voor de sympathie door de Kamer betoond wegeoi den moord op de keizerin Goedgekeurd zyn de wetsontwerpen tot aanleg vao den epoorweg Kalisat Baojoawangi belrekkelyk bet uitvoerrecht van tin in IndiS en tot verlenging vau bet contract mot da Handel maaticbappg Yeider zgn goedgekeurd do overeenkomst met Duitsohland batrefEuude ds nitoefaning der genoettkunde iu de grensgemeenten de wyzi ging van het wetboek voor gemengde reobtapraak in Egypte h t verdrag tot ouderhoad daf electrisobe kabels tuspoban Nederlanil eo Engeland beoavens eanige aaovallingabegrootitïgao Het algemeen debat over de staatsbegrooting voor 1899 18 begonnen Bg het alnemen der xamcDs tot toelating als vrywiltiger bg het reserrehadar ia meermalen gebleken dat de candidateu mat da eiscben daarvoor nog onvotdoeude bekend zgn troti de herbaalde mededeelingen die dieoaangaande io de dagbladen zyn g dasn Het kin daarom zgn uut bebben dienaangaande nog een en auder mede te d elen Daar bestaan afzondarlyka bepalingen voor de vrywilligers by infanterie an vesting artillerie cavalterie en genie De eerste categorie ia de voornnamata omdat daarby de meeste jongelieden sicb aanmeidan Deget o die all vrgwiltiger by bat ra ervekader der infanterie of vesting artillerie dienst wil nemen moet zicb ondtrwarpen aan een examen omvattende Nad eu Franicfae taal alsmede Hoogduit cbe of Engalsche taal naar kease van dan candidaat gDsobiedenis aardrijkskande reken stat en mFetkunda De omvang der kennis in deze vakken komtoverfen met da kennis opgedaan na het afloopen Ci zijt dus geraakt over miju aarzeling van straks mynheer P Id bat minst niet Bewys my dat dan ttUoeP Door er in toe te stemmen mijn gosohiadenis aan te hooren Onmogelijk Vraag wat ge wilt en ik bon tot uw dienst alleen dat moet ik beslist weigoren Ik smeek er u om Ik zeg u van neon jonkman I ffWelnu mijnheer de baron dan UijA mo niols ovor dan u roarwel te zeggen en mijn voornomen van straks ten uitvoer te brengen Jeugdige dwaas I welk oeo batistarrrgheid Komaan dan ik huig mijn wil voor den uwe en willig uwe gril io Spreek O mijnheer gy zyt goed voor my ik dank n zeor En Annibal greep da hand van zyn gastheer an drukte ze met bartelyke toegenegenheid Hy waa opgestaan on streek nu du hand over bet voorhoofd on verzonk In godaokten Vervolgens zotte faf zioh woer neer eu zeide Ik begin Hy is er I het komt 1 daoht de baron en voegde ar overluid by Maar vergeet niet dos uw best duidelijk te zijn en in goede volgorde te blyven opdat ik u hehoorlyk kan volgen tflk tal mijn uiterste best doen myubeer de baron Ik wss zoven jaran toon men mij op zekeren dag maedaelde dat ik hat gesticht verlaten zoa C anA vfmigé