Goudsche Courant, donderdag 1 december 1898

11 31 18 18 18 88 11 S3 1 11 88 l J 11 49 1 14 11 81 1 8 l il Eotterdam 4 48 6 69 6 16 7 96 7 69 8 40 9 98 9 68 10 1 11 86 11 60 19 97 1 44 9 60 8 4 4 06 4 40 88 6 17 7 86 8 9 87 10 10 De O treiaea allMn Oapelle 4 66 6 08 f D s s f 10 99 t f T 1 64 ff ff 4 60 ff ff 9 47 Ie ea 2e kl Elk Kieuwerkerk 6 04 6 11 s 10 86 r S 8 01 K ff 4 67 ff ff 9 4 reiiiger moet sich Uoordreekt 6 11 6 1 T s H door r T 10 48 f t 8 08 t ff 6 04 ff ff 10 61 r boTendien rcorziea Tan Oonda 8 17 6 96 6 88 7 48 8 11 9 47 10 18 10 48 11 64 18 08 19 47 9 14 09 4 06 4 94 8 10 66 7 46 8 80 10 07 10 8 een beirya i t 0 60 Weteriogaebaai om ter beschikking te blyveo van den reotitor commifiisria mr Banny Een vreeGelyke brand Een landgenoot die in de Chineesohe atad Bankpw woont icbtylt aan het Bbl van daar ever den brand die er op Zaterdag 8 Oct jl gewoed beeft btt volgeode Zondagmorgen heb ik een oorije rondga dwasld over een tooneel van enorme verwoesting en ellende zooala ik hoop nooit weer in fLyn leven t aanschoawen Byna een vierde gfdaettH van de stad Hankow dia ongeveer 750 000 Cbineesche in wonera heeft is eeu prooi der lammen geworden cDe brand begon Zat Tvlagmcht om 1 uur in een speelhol gelegen aan den binnenkant van den noordelgken atadsmuur De oorzaak was u i gewoonlyk het omvallen eeoer petroleum Iamp Het eenige waaraan de omstandera dachten waa bun leven te redden in een over haasle vlucht wat voor de stad de noodlottigste gevolgen met zich a eepte Gedurende eenige diigen hadden we hier juist ren starken noordelykeu wind en toen bet eene buis eenmaal goed in brand stond verspreidden zicfa de vlatDmeo aangewakkerd door dso barden wind met enorme snelheid Oogetnkkigerwgze was de oomiddel yke omg ving bedekt mM eIteodigF itroo ho ten Nieta kon door da arme bewonera gediao worden om den voortgang der vlammen U beletten Het vuur ve spreidde zich naar Oo t en We t en werd door den noordelyken etorm onbedwingbaar naar bet Zuiden voortgezweept AJ de ten dienste staande blnsscbingsmiddelen die heuach in een Chineeticbe stad niet talrgk en ntpnwerwetacb yn werden spoedig voor den dag gebracht ei in werking gesteld maar wat vermochten deze armzalige waterstraaltjei tegenover de allea overweldigende kracht van bet v ehveede element Al de brandapuitj s moesten met den raeraten spoed voor bon vyaud wgkea Steeds verder ging de hrai d totdat by eindelijk uil tierf op don noordfigken oover der rivier enkel uit gebrek aan brandatof Deze versobrikkelgke brand heeft gewoed over een uitgestrektheid van ongeveer Eng myi breed en 1 mgl lang Van de noordzgde dus waar de brand begon overziet men een toonerl van verschrikkelyke verwoeitiog te midden van half ingestortQ muren ziet meu oog een enkele rookko lom Oi slygen Wttgfns do Boelbeid waarmee het vuur zich uitbreidde valt er ook een enorm verlies van menachenlevens te betreuren daar vele ongelukkïgen door het vuur io bun bed werden verrast vó6r sy gelegenheid eo tgd badden te ontrlvonteo Hoeveel menscfaenlevena verloreo gegaan zgn kan nu nog niet met jui tbeid worden gezegd maar zonder overdryving schat men het na a op 600 700 AU blyk vao dankbaarheid voor de ainde den Knitnrkampf genoten gastvrybeid in one vaderland hebt en de zuatsrs beoedirtif tsdn van Oldenzaal die thanti naar Duitaebland mogen terogkeeren aan de Koningin een geborduurde schildery aangeboden welke door H M welwi lend U sanvaird De achilderg bestaat uit deze in gouden letter op witzyden grond gebordoorde spreuken Herr On bast aof ihr Haopt gee etzt eina Krone von kostbarem Geetein Pa XX vers 4 en Berrlicbkett and bobe Zier legtest Du auf sie Ps XX vers 6 Boven deze spranken staat het wapen van NaraaD er onder dat der Benedictyoen Het prachtig door de zuHdJ geborduurd geheel is omgeven dooreen eenvoudig f bruine lyst waarvan het angwerk Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdieost 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greeowicb ODDA ROTTIKDi Hvi ie varu t l4 iB 84 lO U U IS 1 11 4 88 8 88 i Bl 6 18 7 81 3 8 7 4 88 8 8 8 18 18 8 88 S IO 8 40 10 80 7 80 QOVDA DEN HA eviH Tcru 7 8U t SO 0 17 9 88 9 57 10 14 11 IB ll IS 1S 1 IS SÖ S 14 8 46 4 49 S 86 6 64 6 16 7 84 4 66 6 7 5 18 6 SS BS7 1 8 1 19 I S8 l St 9 4S U Se 10 9B 10 44 11 45 S 48 4 U S IK 6 65 S 8S 48 M4 18 88 7 40 7 4 6 4 3S 4 89 4 68 iM 6 16 1 86 S 4E 1 41 1 66 8 06 0 8 17 8 14 Mi 8S9i 8 64 ï 18 60 t U l D A U T K 8 C H I vlw vem 6 14 9 07 10 19 10 67 l8 0n IS lQ 1S 6S 8 80 8 17 4 88 6 80 6 06 11 14 8 87 6 87 y 11 88 18 87 t 8 46 3 84 6 46 84 8 66 Ö S 10 51 11 46 18 88 1 8 8 08 8 50 6 04 4 O O U A A IM T K K D A M louH 6 9 8 14 tJi 0 f7 19 10 1 11 5 90 7 S1 8 88 11 17 86 Amst W 8 01 9 06 10 86 18 46 1 6 00 6 87 8 40 lO Oi 1 I7 jLmstO 8 80 9 28 10 60 108 1 18 8 16 8 6610 18 11 41 6 66 8 26 7 10 7 18 8 48 7 89 8 69 10 17 10 8 10 84 10 41 I 11 19 11 1 8 86 S 66 4 48 6 88 6 3S 6 86 7 68 8 47 4 16 ff ff 6 66 7 18 4 84 ff ff 4 87 6 80 6 10 Utrecht S 86 6 38 7 4i 8 87 8 49 9 00 9 80 10 1 10 88 11 88 18 08 1 87 3 08 Woerden 6 49 6 63 6 06 g 9 16 10 88 11 55 12 84 y Oudew 8 14 ff 10 46 ff Oottda 8 87 9 06 9 88 9 68 10 69 11 10 18 11 8 i9 8 40 10 08 10 84 ff 10 64 6I 9 07 9 10 9 88 9 88 9 49 VMvtCS 7 05 8 10 9 0S 11 16 8 68 8 46 4 4S 8 807 41 94 Amt W 7 80 8 86 9 89 11 30 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 IQ Ooada 8 09 9 19 10 09 18 61 8 66 4 47 6 49 7 49 8 49 ll l D 7 8 86 10 14 11 10 der H B S met 3 jir carsas Vandaar daa ook dat fao bet examen z b Trygesteld de leertiDgeo dier Eaog re Burgersoholeo i de derde k1af ee met goostigaa Ditslng teo einde hebbeo gebracht zoomede de UerÜDgea idar B B S met 5j cursus en der fiymnasii die toegelatea zyo tot de 4e of eeue hoogere klaiise dier iarichtiog n van onderwy Deze ebj le Trijatelliog geoieten ook de leorlingen der Rykskweekscholeo voor onderwyser diadt e klasae met goed gevolg hebhen doorloopen fn TOO ta de leerlÏDgen vaa eeoige nudeia gcholeo o voorkomende io deibetrefiende tabel van hut boekwerkje Neer nds L g9r voorbanden op f ke gemeente lecretarie in welke tabel tevens voorkomt de reiieliDg der a üsprakeo op gedeeltelyke rrystelling van bet fxameo Opgemerkt zg d t met kans op gaüstigen Dit lag zich ook aan bet fxameo knooBn onderwerpen aoramige leerlingen der H B S en Gymnasia die de 3e kl tiiet met gni stigeu nitstsg ten einde bracbtea of tot de 4e klaise nieï werden toegeliten voortl waoDfier zg alecbta aobterlyk zyn in enkele iakken Het verdient daaro n aanbeveling dat je rlio en der 3e kl dezer inrichtingen van wie nilst met ifckerheid ia te voorzien dat bet achooljiar een gunalig einde zal nemen zich io iedeij geval aanmelden tot doeloame aan het toeï tint XAmen Daardoor wordt nieta verloreo Iotegendeel want men verzekert zich de kaoa om iodien onverhoopt bet achoolexam n niet tot de gewensrbte oitkomat leiden moobt nog te kuQoen voldoen aan bet toelatingaezamen tot bet reaervekader en zoodoende nog io het loopende jaar tot dat kader te kannen toetreden welk laatate eoms van groot be aiig kau ynj Wat betreft de eiaohen voor de ca allerie bebalvfl het reeds boven genoemd prügramraa moeten de cnndidnten boiitten voldoende geoetendheid om de voor de aaoetelling tn dengraad van reaerve korporaal gevorderde Ikennisen bedrevenheid in het paardrgden gedurendeeen verblyf opder de wapenen van drie Imaan den te kunnen erlangen alsmede eenige bedrevenheid in de behandeling vdq den degen De vrywilliger moet ook beaohikkeo over eenvoor de oavallerie geschikt paird De toelating tot het kader der geoïa steltveel boüger eiscboo Bierby heeft men programma a A en B het eerite komt overeenmet bet eindexamen der B B S met 5 j coraos bet andere met het examen gevorderdvoor do benoeming tot opaichtor Ly Rykiwktvralait Meerdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den hoofd officier voor het Reservekader Init kol A J Gevera Leuven te VGra nhage In zyoe Memorie van Antw op bet voorl veralag verdedigt de miniater zich tegenover de zeer vele leden die bet eiodcyfer zynir begrooting te boog voudeo Wat het kïearecht betreft verklaart de miniater dat bot aangegeven denkbeeld om burgemeesters aan te Bcbryven aan de bet Htiogacboldigen eene circulaire te zenden ier htriooering aan do bepalingen omtrent de EJioawet nader zal woeden overwogen I De vraag of een mecbanische atemojing de voorkeur verdient zal by du aangekondigde technische beriiening der Kieswet een pont vao overweging uitmaken Do herziening der Armenwet behoort tot da gewichtige ontwerpen die blykeua de Troon rade in staat van voorbereiding zyn Ëep wetsontwerp op de banken van leeoing is in bewerking Bflt tydattp waarop een wetsontwerp tot wetteiyke regeling van bet toezicht op levenaverzekering maatecbappyun enfaegrafeoisfondien de Kamer aal bereiken kan da minister QOK niet mededeelen Oouda l ii 8 10 8 86 Moordreoht door 7 S jr 8 4i Kieuwerkerk 7 8 8 49 Oapelle 7 4 s 8 18 Rofterdam 80 7 S 8 18 CS Gouda Zeveahuizen Moerkapelle Zoetermesr Zegwaard Voorburg Hage T 4 7 58 8 07 S ll 8 4S 8 51 9 08 9 08 7 80 sHage 6 46 Voorburg l Zoetermeer Zegwaard 0 6 Zevenhaiun Moerkapetle 6 17 Gnuda 6 88 8 0S 6 89 6 56 7 8 7 88 6 84 7 61 6 80 6 86 6 48 08 boada Ottdew Woerd Utraehi 8 08 8 S6 7 04 Het toegezegde ontwerp betreffende de drunk wet zal zyo eene herziening lan beperkte BtrekktDg niet een verandering van etelael Tot bet overbrengen van veracbtllende geraeenlp uitgareo naar de Siaat b0grooting beilaat vDoralanog het voorneoien oift Aan helverzoek om g ldelyk o steun oit s Bgka kasdoor een der pbilantropbiaebe vereeoigiogen ioFneiland gedaan kan geeo gevolg wordengegeten Op de vraag of ean Aea borgameeater eene oobeperkte bevoegdheid toekomt om troepen te vorderen tot bandbaviug der openbare orde moet ontkennend worden geantwoord HtTziecing vaa de wet op de acbutteryan ligt niet in bet voornemen der regeering Io verband met hare plionen met betrekking tot de militie zat naar alle waeraohynlykheid een voorstel worden aiobaugig gemaakt tot de aiBchaffing der achutteryen Opheffing van een of meer der ooitersiteiteo is van deze regeering niette wachten De vraag of de tyd niet is aaugobroken om het booger ondtrwya ook tot bandeUonderwys uit te breiden durft de minister niet toeatemmeod te beantwoorden De minister heeft geen voornamen om weer een leerjtoel io psychiatrie te Utrecht in hst leven in roepen wanoefr te Leiden io bei oiiderwyi is voorzien De mogelykbeid dateerlang de leerstoet voor de Maleibche taal te Leiden weder zat worduo bezet is niet uitgesloten De Regeering kan geen vryheid vinden de toekenning te vorderen van rykasubaidiëo aan de gemeenten Amsterdam en Rotterdam ten behoeve van bare gymnasia Ook voor de gemeente Kampen bestaat diartoegcen aaoleiding De minister befft vooralsnog bet voornemen niet tot herziening der wet tot regeling van bet Middelbaar onderwys voorstellen te doen Vooratellüu tot reorganisatie der Po ytecfaoiscbe School worden voorbereid Zoodra mogelyk na afdoening van bet wetsontwerp op den leerplicht wen ebt de ntioUtei eene wyziging van sommige bepalingen der wet op bet Lager onderwya waaronder eene herziening der regeling van de onderwyajaar wedden aanhangig te maken Getracht zal wordeu de denkbeelden omtrent da peosionneering van wednwen en weezen van openbare en byzondere onderwyzera aan de lagere icboleo in een wetsontwerp ie formnleivrao Vóór de opening der gewone vergaderingvanGedepnteerr e Staten van Zuid Holland werdde voorzitter de commissaris der Koningin mr C Fock bg zyn binnenkomen der vergaderzaaldoor het oudste lid van Gsd Staten mr Bluasé Dtmena het college uvat dezen dag bailBlgttgelok gewenscbt Ook vaow e de amblenarea ter griffie faooga ataa sdiooaren en van vele particnliere zgden mocht de heer Fock ondubbelzinnige blyken van belangsteltiog en aympatie met zyo 70dten verjaardag ontvangen Boe de rageering vooroemeni is de legerorganisatie in te richten nu de plaataver aDging ia afgeaohaft heeft zij nog niet medegedueid Wellicht vind men hierover in de memorie van antwoord die de miniater vaa oorlog moet iuzecdeti eeai licht Eén gewichtig feit is thans reeds bekend gewonilen uit het antwoord van den miniater van biunenlandacbe zaken in verband met de militieregeling zal naar alU wAarsobynlykheid worden voorgesteld de schotteryen af ie schaffen Gemeng de Berichten Uit Amsterdalh meldt men 10 18 10 80 11 8 11 80 11 41 11 66 9 4S 8 85 D door 9 08 11 97 11 86 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 10 16 18 06 11 67 De werkman die Uaandagmiddag gaarreatefrd io verband met de aanrandingen ii overgebracht naar het Eoia van bovariDg aan de evanaena door de zastera ie verricht Rea b Posterijen en Telcgraphie Oe Oirectear tsq het post en telegraafkautoor te GoDda brengt ter kennis van het publiek dat op Zondag 4 December as op de gewone uren ran openstelling ran liet kantoor namelgk Tan 7 30 8 30 s morgens 12301 30 smiddaga en OSO TSO saTonda postpakketten ter rerzending worden aange nomen De Directenr Toomoemd VÜBSTER Rechtzaken Gisteren rtqnireerde bet O M bg monde Tan mr J De Josselio de Jong 2 maanden geTangenitatrat Toor G A B 22 jaar schipperaknacbt te Gooda wegens Tenet tesen de ageoten lao politie A J Roos en W G Zwanink die hem den 23 Oct alhier daar hg dronken was en roiie maakte ait een bierhoii Terwgderde en brm naar bet bniean brengen wilden Tan sluttt werd 5 dagen geraogeniistraf ge ëi cbt legen de i 18 jarigeo D H B grofsmid te Ammeistol die den 13 Oct tegen dan veldwachter J De Krey joo hebben geiegd Ik heb toch s aan ja Bek beweerde dronken te ign geweest Het scheen dat hg op genoemden datum geloot had en kabaal ge maakt bad Toor een herberg die gesloten waa Uitspraken over 8 dagen Volks Sanatoria voor Borstlijderg in Nederland Sab Commiasie Toor Gouda en Omstreken BoTengeooemde aab commisaie rergaderde gi terenaTood in een der borrnzalen ran de Sociëteit de Réunie De rooreitter de beer P W Mari deelde mede dut deanboonami aie bratond Toor Goada uit de hb P J A LaTedag saoretaria J A P Monlgn penningmeester R L Martens J M Nootboreu Tan Goor Mr D J vao Hensde C W nn de Velde Mr M M Schim Tan dar Loeff P C T Malingré A Wartena S Berbelbach Tan der Spreokei L S Oldeman A K tellapper Dr H IJssel ds Sciiepper Q C Fortugn DrooglecTcr Dr W Julins G Prince J J A Montgn A Tingerling j 0 Hartman Jr en A H Teepe terwgl Toor So ioonboren optraden de bb A KoIfF J T Blom Tan Qeet J P r d Berg en D M Pronk Toor Lnkkerkerb Dr A Vonck Toor Haastrecht Mr J T C Viruly en Dr Deterdini TOor Bergambacht P Hogtema tan Kongnenberg J A Hilkees E A Fanël en CA Tan der Loo Toor Krimpen s d Jiel B Koker Jr J Koriiog en W M Blom roor üeTsnhnisen A A Tan Pelt Lechner Dr B J de Will en J H Tan der Torren voor WaddioxTeen 8 C Tagmelaar Dr 0 W Coris Blanker en F Tan der Torren TOor Moordrecht A Ch Snel J A F Tan der Meer ran Eaffsler en P A Lojenne voor Gonderak T S W Gantiar Dr T Beekenkamp en van Vliet TOOT Cipelle a d IJiel D Bakker C M Boer G W Lans en J t d Wissel voor Onder kerk t i IJiel C J Gorter en W Heonen dgk van Cappelle en Tnor Reenwgk Dr J A Scbreuder te samen 54 leden Voor da ge meenten Stolwgk en Nieawerkerk a d IJsel konden geen snb commissies geTormd worden 7 66 8 88 8 6 10 04 8 08 D 10 11 8 0 10 18 8 16 door 10 86 8 86 8 80 1 10 10 84 10 86 1 18 10 64 11 80 10 89 U 7 59 84 6 16 8 99 8 84 10 10 18 10 91 10 38 lO SS door 8 66 11 6 1 44 7 80 6 19 6 18 6 30 6 8 11 60 7 6S 9 88 9 84 9 48 r 59 8 98 10 10 10 SJ 10 06 7 48 Het bestnar bad gemeend een hnishondelgk reglement te moeten samenstellen en dit aan de goedkeuring Tan bet hoofdbeatnor onderworpen hetwelk was goedgekeurd Nooh had hal Britaor aan het boofdbeitonr de itatotan aaogaTraagdf ten einde die aan de leden te knoneo nitreikeo Art 1 luidt itda De vareeniging ia geieatigd te Graienhafie Donntears cgn die een bydrage van f 500 ia efni torteo B unstïgera dio jaarlyka van f 5 50 geveo ea ledeo zy dieeeo jaarigk cha bgdrage geven van f 3 5 Bg de inzendiDg van het baiihoudelijk reglemeot bad bet beatnnr gevraaijtd of een lid Tan bet hoofdbe taur niet bier ter veriraderïng zou konnen komeo aaavanlnlgk bad men gehoopt dat de heer Dr J Herman de Jong dete vergaderiug zoo bgwoD o bg had evenwel verbindeiiog n deelde da Secretaris mede dat deopricbtiog van eeo Sanatoria een beJrag van 1 of 1 ton zoo kosten dat voor de plaata waar dit opgericht zou moefcea wordeu oog geen vaat plan bestond o niclat men meeode bet te moeten oprichten op h t plattalaod terwgl er ook veel voor ie zeggen was om het aan tee op te ricbtee een commiasii was daarvoor benoemd De h er de Jotig hoopte dat ook Gouda bet zgue zou bgdragen tot de opriobting van eeoe dergalgke lur cbtiog Voorts werd med gedef ld dat eeu ciroolnire son worden gedrukt en rondgedeeld opdat ieder lid in de gelegenheid zoo worden gesteld het xgoe te knnneo doen om zooveel mogelgk contribnanten te krygeDiterwgl tevoni vereocht werd aan den Secretaris op te geveu hoeveel xemplarea men verlangde Da beer Dr W Jolitia bad geeo opmerking noch aanmerking maar bg weoscbte nader te worden iogeücbt hoedanig neu aoa toria moest worJen opgericht daar men vroeger naar Davos en meer andere plaatsen moest en of nu de medici er in geslaagd was ook die Igders hier te lande ti kunnen genezen wanoeer die bb ZËd geloof in eenige wetenschap konden veranderen zou b m dit zeer aangenaam zgo De voorzitter las daarop de volgende circulaire voor vao bet hoofd uestunr Terwgl de nieuwere wetenichap de lea der ervaring ten voltu betestigt dat tuberculose tering onder bepaalde cmstandigbedtm besmettelijk kan zgo stelt zij tevens in het licb dat de geneesheer tegenwoordig niet meer machtoloos otaat tegenover deze ziekt d e too menig jong hoopvol leven afaügdt dat sg kan worden voorkomen en vooral in baar begin kan genezen De kana op berstel ia belaogrgktoegenomen sedert Brebmer io zgn aaoatoriam Görbersdorff sen andtre behandeling heeft toegepart die too doel heeft bet organ arae minder gevoelig te maken te barden en zoodanig te versterken dat bet meer weeri tand kan bieden aan de ziekte ea die kan overwinnen Des nietbode dtoor Deltweiler aa anderen gewgzigd verbeterd eo meer consequeot toegepast wordt thans in alle sauatorta ook op de bootte bargen in Zwitserland algemeeo gevolgd Zy bestaat in de eerste eu voornaamste plaats in de Inobtkunr Van s morgens 9 uur tot a avonds 9 our liggen de patiënten op obaiaoB longues in gklergen ligballeo die vao voren naar bet Zniden open zgn doch bij havigen wind veel nnvel regen en eneeuw in den somer bg sterken zonoescbgn geheel of gedeeltsigk gesloten kunnen wordeo Met een langen voetzak van pelswerk van onder en de aoodige bedekking van boven weerstaan de patiënten sonder binder een vrg ttrenge konde Bet liggen wordt afgebroken door de noodii e pauzen voor bet gebruik van zeer ruim voedasl eu door waodelingeo tweemaal dasgs hoelang en op welke wgze wordt door den geneesheer aan ieder nauwkeurig voorgeschreven Nntuurlyk houdt men rekening met de kracht van den lgJe vooral met da vraag koortsof niet T Qedorenda den nacht wordt de loohtkoDr voortgezet De kamers bevatten ventilatieioastelleD doch dit U niet genoeg tevena worden da ramaa geheel of gedeettelgk soms alleen van boven opengezet Door bydrotherapie wordt de huid minder geroelig gemaakt en versterkt Groot gewioht wordt gehecht aan een krachtige voeding Het is opmerkelijk we k md iovload da Inahtkaar dikwgls reeds spoedig uitoefent de eetla t varbèierti bet zweeten vermindert men gevoelt siob opgewekter Da bebaodeliog die io de sanatoria wordt toegepait levert een gunstig resultaat op Uit al do berichtoo mag men opmaken dat een veel grooter aantal zieken geneest en verbetert dan bg de vroegere wgze van bebaadeling Een gedeelte vertrekt geheel hersteld bg een ander gedeelte wordt zooveel verbetering verkr OD dat da lydera ofschoon de pbyi ieke kentaekenen niet geheel verdwenen zgn eo ds hoest niet geheel geweken ia zich zeer we gevoelao eo ia staat zgn baone gewone werksaamhadan te Toriicbten Indien allen bg het eerste begin der z éVU konden opgenomen worden coo het resultaat nog veel beter zgn Meisien zegt dat Vg tbo de pstieuten die in Hoheobonoef worden opgenomen hersteld of veel verbeterd vertrekken Dettwailer haeft ten opzichte der 132 in Falkenstain herstelden van 98 oanwkeorige bencbteu ontrangeo door te sebryven aan de gewsMD patiënten en aan dehuisdoctoren van de aodjren was hem bon tegenwoordig verblgf 1 nifet bekend £ If waren owteden meest aan 1 andere aisktao 12 halden een recidief gekregen waarvDQ 9 hersteld en 3 oog ongesteld waren Ër bleven dus 72 gevallen over die allen 3 9 jaar na bun ontslag lich steeds gezond gevoeKIen In de bekende sanatoria Görbersdorf Falkenstsin Bohenbonnef Reiboldagran SchSnberg Nordracb 3t Blaaien Hehburgen St Andreaaberb in DuttachlHud Legain Da oa eo Aroaa in Zwitasrlaod dn Caonigou io B raokrgk Tonaaaaeo a Noorwegen en Bjckrgk bg Hasselt io België konden slechts personen niï den gegoeden stand opgoDomeu wordeu daar de ver plegiog betrekkelgk veel geid kost Ds groot maaaa behoeftigen eo weinig bemiddeMen oode welke de tuberculose de meeste slachtoffer maakt waren van desa watdaad verstoken Thans ia bïerin gelukkig een gon tige verandering gekomeu in alle landen van Europa ouk in Amerika is een kracbtige beweging ontstaan tot het oprichten van volkisanatoris i io dfz ofschoon eenvoudiger it gerioht wordt dezelfde geneeswgze gevolgd ata in de sanatoria voor meer gegoeden eo mag men dus dezelfde reaoltaten v rwachten zelfs betere omdat slecht Igdera in bet eerste tgdperk der xiekte worden o genomen Uit bet bovenstaande bigkt dat overal in alle beDChaafda lauden eeo wedatrgd ontstaan ia om de minder beToorrecliten te helpen en hun de weldaad te bewgzen an een vreeselgke ziekte te kunnen genezen waardoor veol ellende voorkomen vole tranen gedroogd en ve e yverige bortcers aan de maatscbappg teruggegeven zo Hen wordeu Zal Nederland al een hierin terug big ven zal Nederland alleen geen po iog doen de reddende baud uit te ateken aan zooiele oogE lukkigeu Neen dat kan niet dat mag niet t Oftiohooo de longtering hier iota minder Rlncbtoff tra maakt dan in Doitscbland zoo zal looh eeo groote weldaad bewezen kunnen worden aan duizenden beboeftigen die tgdig geholpen uilen kunnen berstellen of verbeteren terwgl zg nu reeds vroeg te gronde gaan Overtuigd van bet groot gewicht dezer zaak hebben wg ons vereenigd en eeo centraalcomity gevormd tot hei oprichten van volks anatoria voor oorstlgders in Nedirlaod Wg rekenen hierbg op d ondersteaning onzer collega s en op de kracbtige hulp onzer laodgenooten Onze volkasanatoria znllen wel boofdzakelgk bestemd zgn oor behoeftige Igden maar ook minder vermogende voor wie de verpleging in bet hoiteoland te kostbaar is rullen toegelaten worden Da bedenking dat ons land minder gesobikt zou zgo voor de behandeling die in deze sanatoria elders wordt toegepait aobt n wg ongegrond Wg erkennen echter dat de booge bergen in Zwitserland waar gedorende den winter dikwgls volkomeo windstilte beeracbt en vele heldere dagen met sterken zouoescbga voorkomen in dit opsicbt een voordeel hebben ng waardeeren dan ook dat onlangs te Davos een inrichting tot verp ogiug fan minder vermogenden nit Nederland ia tot stand gekomen docb bet aantal van ben die daarvan gebruik knnnen maken ia gering Q Het ia onze stellige overtuiging dat in Nederland plaatsen te vinden zgn in welke de luchtkoor met de noodige voorzorg even goed kan toegepast wordeo ali in aommige streken van Doitscbland waar zg zulke goede re uitaten geeft Ons klimaat verschilt niet veel wgecs de nabgbeid dbr zee in den zomer minder heet in den winter minder koud daardoor nog iets goostiger van dat in Duitschland vooral van het roordelgk gedeelte en van dat in Noorwegen waar Arolaen in hst sanatoTiom te Soneaaaeo bg een atrengeu vorst de Inobtkunr met vrucht aanwendt Bet is ecbier noodzaketgk dat de pisats waar een sanatorium geboawd at worden vrg van atof ii verwijderd van groote s eden en fabrieken zoo mogelgk op de belliug van eeo bonvel of aan eeo hoog duin in de nabgbeid van een boscb dit is een hoofdversiscbte omdat meu beechnt moet zgn tegen de winden Volgens BInmenfeld oefenen konde en regen weinig invloed oit op den loop der longtering doch tgo de droge N N O en O winden bepaald schadelgk De sanatoria znllen moet n dienen tot voorbeboadiog bg erfelgken aanleg ingevallen vao gelarvaerde toberoalose die optreedt onder het beeld van bloedeloosheid en slepende stoornis der digeslie orgiuen tot heratet io gevallen van katarrh der longtoppeo ook van iofittraat en zelfs an geringe cavernevorming al beitaat af fin toe een weinig koorts mits dealgemeene toestand niet te zeer geleden beeft en kans of gegronde hoop op herstal of betrekkelgke genezing bestaat etndelgk in gevallen vaoloogribben vlieaontsieking van niet puro enten aard eo zonder neiging tot oplossing Zieken bg wie het proces een groote nith eiding verkregen beeft zgo uitgesloten dewgl zg niet volgens bestaande methode behandeld kannen worden De beslissing over da vraag tot opneming zonden wg even als in het buitenland geKhiedt willen stellen in handen eeoer medische Oommiisie en bij de opgenomenen eeo voorloopig rarblfjf tao dria waken ooodig rekeoeni om te oordaeleo of een kuor vao dria maandao ata regel 100 de geneesheer bet noodig oordeelt kannen aitzonderingen gemaakt wordeu de gehoopte gunstige nitki mst kan doeaiurnacbtao dat de patient met gesterkt weerstandsvermogen in de maatachappg terugkeert om zgn levenstaak weer te aanvaarden Qg zal geheel doordrongen moeten worden van de daar gevolgde behandeling en opgewekt die ook verder io igu woning zooveel mogelgk toe te passen tot verder herstel en om aan zgn bnis genoten een betere voorbeboeding en hjgiëiie te loeren Onze eerste taak zal zgn Snb Commiisies in bet leven te roepen om ons te steunen in onze pogingen en behnlpiaam te zgo in het ferkrggen van gelden tot oprichting van ocze sanatoria Wg zaden ons biertoe in dn eerste plaats wenden tot de Inipectenra van hetgeneeskondig Staatstoezicht ea tot genaesheereo verder tot hooggeplaatste personen tot invloedrijke maaneu TBQ rerscbill nde politieke pq godsdienstige richting en tot rei mogende kapitalisten De niet te miskennen zwarigheden kunnen ons niet ontmoedigen waar de stem vao den plicht ons roept den swakke te atennen en den tgdende te helpen Vol vertrouwen op de zoo dikwerf gebleken en geroemde offervaardigheid onzer laodgeoooten tragen wg aller madewerking ter verwezenlgking van bet beerIgk doel Wg nullen dit bcreikeu wanneer ieder naar agn vermogen ona grootere of kleinere bgdragen schenkt wanneer da Staat ous krachtig wil ondersteunen De heer Jolina dankte voor dese mededeeling De beer Lavedag deelde uog mede dat reeds vroeger door Prof Talma dezelfde geueeswgze reeds was toegepast en dat een gedeelte van het Diaconesseuhu s te Utrecht daarvoor was ingericht De beer Juliua besprak nog even bet buishoudelgk reglement hg wenschts daarin nog een artikel ta zien opgenomen dat wanneer een gedeelte der leden een vergadering wensobte dat daaraan gevolg sou worden gegeven Het bebtuur koo zich daar meda vereenigen dit werd alaoo nog bg het reglement gevoegd De heer Koker opperde nog een vraag eu wel of bet door middel der pers niet doeolgk zou zgn dat aan de directie der Staats opoor wegen te keunfn werd gegeven dat de buiten menscheu die veel van den trein gebruik maken niet meer in bedompt wachtkamertjea werden gelaten en wannpor zg daar zeer verhit nitkwaman nog 5 minnten in weer en wind werden blootgeatetd dit was ten nadeelo der menicbbeid M 4 t niemand meer het wo rd verlangde ward de vergadering gesloten ibadat de psra eene daokbetuigiog bad gekregen voor hare tegentvoordigbeid die voor de oprichting van een Sanatoria reeds zoo veel heeft gedaan ca nog kan doen NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer gfesctiikt voor de Si I icolaas A van OS Az Md Tailleur Kleiweg Ë 73 73a GOUDA TelepkooM Xo 3i Beurs van Amsterdam Vikrs titotkrs 86i 7 97 96 M U 88 V 88 64 5 l 7 i lOSl i 8 29 26 101 SS s 1110 100 658 476 103 50 bl 101 198 141V Ö6 4 100 98 126 86 ao lis 111 BV 908 1 m as NOVEMBBE NlDliKU ND Cert Nod W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 Ho aii Olil QoaJl 1881 88 2 lTALU IaaolirgTiiig 1862 81 6 OoailNit Obl in papier 18118 e dito ia EilrerlSÜS S FoBTUQAL Obl met coupon S dito ticket 8 UniLUB Obl BiuDCnl 1894 4 dito OeoODl 1880 4 dito bgSolhe 1888 4 dito bij Hop 188t tO 4 dito in goud leen 1888 0 dito dito dito 1884 5 SiAliJl Ferpet icbald 1881 4 TdUIU Qepr Conr leen 18 0 4 Oe leening seTio B Oec leeoing lerie C ZuiD Ari Bep r obl 18 S 5 Huioo Obl Buit Soh 18t 0 t VIHCZIIII A Obl 4 onhüp 1881 AniTBasAH Obligatien 18V5 3 BoTTllBAU Sted lain 1894 3 NlD N Afr Hïmlel f iml Arendsb T b M j CertitiMten DeliMaatsehapM dito Ara Hypotbeekb paudllr 4 Oült Mij der Vohlenl aand l Or Hjpolheokb pandbr 3 Kederlandeche bank aand Ked Handelmaataob dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Eott Hypotbeekb pandlr 3 j 100 Utr Hypotbeekb dito 8V 8 Oo Ki OMtHong bank aand Ise A Ed l Hypotheekbank pandb 4V Akiuia Ë ut bypath panJb i Mai L G Pr Lien cert I NlD Holl U Spoorir Mg a nd Uij trt Expl r St Bpir aand Ned Iiid Spoorvegm aand I Ked Znid Afr Spm aand 8 100 152 99 68 106 1027 25 V 188 14 10 56V 102 14 11 16 uVii 118 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUiSpoorwl 1887 89 A Ëobl S Suid Ital Spumy A H obl 8 PoLEM Warachau Weenen aand ♦ EosL Gr Russ Spv M obl 4V Baltischo dito aand Fastowa dito aand 5 Ivaag Dombr dito aaod 6 Kursk Ch Atow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AMsaiXA CLHt Pao Sp My obl 8 Chic North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v b Illinois CoDtral obl iu goud 4 Louisv k Nsihvilli Cort v aaQ Meiico N Spw M Ie hyp o 6 Miss Kinpas v 4pCt pref aand N York Outaao West sand dito Pünu Ohio oblig 6 Oregon Calif lu hyp in goud 6 St Paul Minn Manit ob 7 Uu Pac Hoof l n ob ig 0 dito dito Lino Col le hyp O 6 51 176 203 106V 10 5 99 117 UJV Can South Cbert v aand ViN C Rallw k Ns lo h d n O Amaterd Omoihus My aaad Rotterd Tramwo MaalB Band Nau Stad Amsterdam aaud 8 Btad Rolterdam aaud 8 Belqie Stad Aotwerpen 1887 8Vi Stad Brussel 1888 S i IIoNO Tbeiaa Regullr Güselsoh 4 OüsTüNB StaaUleeoig 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanjk Stad Madrid S 18f 8 Ned Ver B z Avb Spoel oort EKLELRDi rn ZWAUTE VELVETEEN IS voor lllouscn rn tetumes Gegarandeerd Solide In alle prUzen D SAMSOM MARKT OUHA ADVERTEWTIEN j Getrouwd MARTIN US JOHANNES ENQELBaEG t KH DIRKJE JOHANNA m JONG die ook namens wederzydsche Familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de zeer Tele biyken ran belangitelling by bun hairelgk onderTonden Gouda 30 Norember 1898 FBANSCHE STOOMVEEVERIJ cbeiiiische Wa scberiJ VAM II OPPEI IllillMEK 19 KruUkaile Botterdam Oebreveteord door Z M den Soning der Belgen Hoofddepet voor QOUDA de Heel A VAN OS x dpeoialiteit voor het stoomen en verven van alle üeereoen Damesgarderoben alsook alle Kindergooderen Speciale inrichting voor het stooraoii vau pluche mantels voeren bont enz Gord nen tafelkleeden ens worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelük voor de gezondheid volgens staal bewerkt Wie zeker n wu d Echte Elkel CacaO te ontrangen tes mcn gesteld en na vele proofoei gen in den handel gekomen onder dea ntam des uitrinders Dr MiohaellB Temardigd op de beste machmee tn het wereldberoemde étabblisiement ran 0ebr StoUw rck te Keulen tliche Eikels acao in Tietkiot n bnasMi Da XikuI OMao la m t melk getwokt etna Mngenum gcaond drank voor dageiykach gabtuik een k t tkeataftb na t poeder Toor aea kop Chooolati Ala goneeekraobtiga diank by ni Tan diarrhae alccèta met water ta gimSkm Tarkiijgbaar by da Toomaaaita H ü Apotnekan au 1A Ka K f 1 80 e 0 90 ëTÏSS 6 nnaalT ttgaiwooidigar vaor Kadar bnd JuRus MattenUwll Amsterdam KalTeistnuit 103