Goudsche Courant, donderdag 1 december 1898

Mo 7751 Vrijdag 2 December 1898 37sfe Jaargang W MCHE COURAST Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon K S m Ëi cs Telefoon To t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks Ê J S ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen Tf Si l SiilwHfcM iai regels a 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per l S B Po Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot I uur des nudd post ƒ L70 Aizonderlpe Nommers VIJF GENTEN NED OPKRA Directie C V D liiSDBN en A D Lobin Jr Zaal Kunstmiu te Qouda f Donderdat 1 December tPKRA CO CElC met medewerking van de Dames A TIJSülSN BEitMKBKiMp FANNIE FRANCI8CA en MAEIA PENNING en de Heeren Chr W F DE VOS E PLOBISSEN eu F LITTEB Bob Violist de Heer G J PAANS Acoompagnat ura de H H ANTON PEEE8 Orcheatmeester Ned Opera en R HAOEUAN Bepetitenr Ned Opera Aanvang 8 uur Entree voor leden van de Sociëteit Ons Genoegent hunne dames en kinderen ƒ O IHI Voor niet leden en vreemdelingen 1 Plaatsbespreking voor inteekenaren Dinsdag a 8 en voor niet mteekenaren Woensdag a s telkens s avonds 8 10 Sociëteit Ons Genoegen c TROPOi WOLFF Co WESTBAVEN 198 HOLLANDSCHE AMSTEIIOAM eo 75 80 100 Prjjsnoteenng übina Congo Stofthee 4S en 50 o Grot 50 55 Lekkere Bouohon Geurige Congo OntbUt Thee 66 Namiddag Tbee 75 Alleen verkrjgbaar bfl P H J van Wankum Ooiihaven B 14 A SLEGT be7eeltzich aan tot bet lereren vaa Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood Ma cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 l r Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkery Maalderg eu Kook knuBt te ê Qravenhxge met een diploma Verguld Zilveren Medaille 1 Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR I TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt SPRMBMVBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van ft lot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS niat JLensvelt l icola HOFLEVERANCIER Vefneslraat 23 d n Haagf IiROOD m BE iCHVITFABRIEK LUNCHEOir EOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk J BREEBAART ÜOÜDA HüFLl VERANCIER beveeld zich beleefd aan voor de levering van i i ©€ © viM ® Bftt®il©t4©ii Spritsletters Chocolade letters üeiiri lekker St I ICOLAAS Fijne Borstplaat en Suikerwerk in veraoRilkttès 3 kur an SmaaR De DIRECTIE der ïïaarlemscheBrandverzekering Iaatscliappi TE nAARI KiM bericht dat tengevolge van het overlyden van den Heer JP W J VAN LVENBN tot AGENT voor Qouda en Omitreken ia benoemd de fleer H J A VA ROOIJE KüUeDSingel a 162 Gouda Ve Directie voornoemd ONOOP KOOPMANS GOl WE C S GOUWE C 249 Gebb RAUPHUIZE HOFLEVERANCIERS hehhen de eer te berichten dat hunne Etalage voor t St Nicolaasfeest i gereedheM is en bevelep mtch beleefdelijk aan tot het leveren van gued gevulde atTiaiLiTfiai Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Eorsthonig Extract Ménh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloein van H V VAN SCUAlli € o Uen llaagf UoSeveniMiers SCHAIE B SCHAIE SCHAIE SCHAIE ft SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE ft SCHAIE ft SCHAIE ft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Melianthe is bet be te middel dor wereld Co 8 lUslianthe geneest Kinkhoest CO S Melianthe geneest zoowel oud als jong Co B Melianthe maj in fteen huisgezin otitbreUfl Co B MeUanihe staat voortdurend onder Sohoiknndig toezicht Co s Melianthe helpt ooherrcepslijk Co s Melianthe is bekroond met Eerediploma s CO S Meliantbe is bekroond mot aoud Oo S Melianthe bekroond met Zilror CO g Melianthe u verkrijgbaar in daeons van 40 Ctl tO Cl en fM bfl A BODMAN Uoordreeht J C BATELAND Soêloop B V WIJK Oudetaaler M KOLKMAN Waddi mur fl EOLLMAN Bodtgravm PIN K8B Niiuwerkerk a d Umi Firma WOLFF 1 Co Westhaven 198 Gowla D MIBBIES Kkiweg E 100 Gouda B H viH MILÜ Veeratal B 126 te Gouda nieuwi m ¥ NIEUW GKSCIIIKT VOOR Uachtlicliten Koffie en Tlieelicliteix Welke 4V uur branden k 2Vs en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Glaa e 11 Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk uifde Victorias ron f e Oberlahnstein by Bas Tafeldrank Vanh£J ninklykef uis derXederlanden PAKKETTEN VAN BOLLE EOSTEUCOEEN en andei f n I worden zonder prgsverhooging geleverd door den Boekhandelaar ALBs JONÜENEEL Oüslhaven B 78 GOUDA P ijstrekking den 21 December SOO OOdTÏARK alB boofdprys ia bet golukkiKat geval biedt do ni uwate groote Geldverlotiug dia door de Hooge EegeeriDg van Hamburg goadgekeurd en gawaarborgd is Ue voordeelige inriobting laa bel oienwe plaa bislaat daarin dat ia den loop vaa sleciits weinige maandeu in 7 Terlotingen vaa liS OOO loUiD 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark er volledige beelissiDg zullen komen daarooder zijn kapitalo pry en van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter a prijz a M 0 08o 26 prijz a M 10 010 66 prüz ü M 6 000 106 prijz i M 3 000 206 prgz ii M 2 000 S12prijz bM 1 000 1518 pry z M 40 36 62prlj ÜM 166 10490 prijz èM 00 aOO 13 104 100 73 46 21 prijs ü M 800 000 pr js a M 800 000 70 0011 66 000 60 000 66 000 60 000 40 000 8 000 prijs a M 100 000 prezen ü M 75 001 prijs a M prga ü M pr JB a M pri a a M pryr en a M 1 prys a M pnja a M De aanstaande eerste prystrekking dezer groote door lien Staat geiraarhorgde Geldverlütiag 18 van amblawege bepaald plaats te hebben op den 21 DECEMBER e k en kosl bierroor 1 goheei origineel tot sloohtB Martc 6 of fl 3 01 half n 8 1 7B 1 kw H n 1V 80 te en inzending van hot bedrag per poatniaael of tegen rem oura Alle comtnissios worden onmiddell k mei de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontrangt vaa ons de met het wapen vao den taat Toorziene Origineela Loten zelf in baoden Bij iedere beetelhug wordt het vereisohte offioieele plan waaruit do verdoohng der prijeen op de verachillen e klassen ala ook de betreffende inleggeluen te vernemen ia gratis bijgevoegd en senden wü aan onze Begunstigers 00 aangevraagd pb elke trekking de offieleflio lijsten Be uitbetaling der prijzen fgesobiedt sleedi prompt onder waarborg van den Staat en kan door direMe toezendiog of ook naar ïerkioiing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden On debiet ia ateoda door het geluk begunati d en onder vele andere aanzieul ke pr Een hebben wij meermalen volgens ofHoi ele bowijzeo de eerste Uoofdprijzon verkregea en onze Begunati era zelf uitbotaald o a Maik 250 000 100 000 80 000 BO DOO iO OOO enz Hel is te voorziende bij daie i den faeohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald knn worden gerekend men gelieve derhalve wegens de roeda ophanden zgnde trekking alie orders ten spoedigste rechtstreeks te Izendsn aan Kauf mauu Simon Bankiers en QeldwisBolaart in HAMÜLUG P S Hiermede danken wy voor het vertrouwens one tot hiertoe geschonken en daar wü bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming invileoren zullen wg ook Toor b t vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenbeid van onze geëerde Bügunstigsr te verwerven ORAJlrOB lEA aA HS DU Fnmemps NOUVEAUTÉS lA Terzoeken de Dames die ons geïlluv tnard mode album voor het Wint pae io n noch met ontvangen hebben dit tf willen aanvraffsn aan JULESJUJIZOTaC PirtaL Hatielve wordt das omgaand y ti n fninoo toegeionden BeittlUngen van af 25 ftvnci Tri van aUl kosten aan huil met B verhoogii RMipMIttftntNr to Rnndul 1 1 Nationale Millie ZITTING van deo MILITIERAAD Burgemeester en Wethouders van GOUDA brengen ter kennis van bslaoghebbendeD dal de Zitting vaa den Milltieraad bedoeld by art 86 der Wet betrekkelijk de Nationale Militie zat gehouden worden op bet Raadhuia te Gouda op Dinsdag den tOsten December 189B voor hen die by de loting getrokken hebben no 1 tot en metes op Woensdag den Sisten December 1S9S voor de nummers 31 tot 100 en op Donderdag den SSsten December 1698 Toor de nummers 101 tot 184 telkens aanvangende dos voormiddags te elf ure In leze rilting wordt uitspraak gedaan omtrent de Vrywilligers voor do Militie omtrent de Loteli igen die eenigs reden van vrijsielliog hebben ingediend en omtrent ftlle andere Lotelingen Voor dan miliiieraad moet vorschijnen de lotelin die vrgstelliug verlangt wegens zieketgke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwijl hij bg niet verschijaoa tot den dienst wordt aangewezen Da loteliiig die wegens rekte of gebreken buiten staat is voor den Raad te verachyoen wordt onderzocht op de plaats waar hy zich bevindt De belanghebbenden worden er voorts op gewezen dat het opgeven van de redenen van vrijstelling bij de inschijving of by de lotina en het doen opmnken van de noodige bewijsetakken niet voldoende is om van de vrijstelling verzekerd te zijn maar dat hun belang medebrengt om borondien de vrijateMmg te vragen in de zitting van den Militieraad Zy die hunne bewyastukken voor de vrijstelling nog niet hebben Joen opmakpn worden herinnerd dar die stukken uiteriyk tian dar a vóór dsn dag waarop de zitting trd dea Miliiieraad wordt geopend by den Burgemeester mveten zyn ingediend Gouda 1 December 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd J R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Ovérzichl In de xaak Picqaart is geen nieawR De kolonel is gieterea niet door bet Hof geboord dat dien dag geen zitting beeft gehondeo Hg 1 beden nog gehoord worden eo dat zal naar men verwaebt voor het laatst zya Wie na Picqaarl sal irordea gehoord ia nog niet bekend Het bericht dit Bertolai ver iocht lOQ bebbea een verklaring te mogen afleggen wordt door dazen tegengesproken By verklaart zicb ecbler volkomeo bereid om het Hof toodta bet hem de mr zi aandoen hem op te roepen volledig in te lichtoo omtrent allea wat hy weet Votgene de Liberie zoo het Hof van Casaatie reeds van Zaterdag af ia het bezit tyn FEVILLETOM ledeokschrillen vaa een Gelukzoeker AMIBAL De vOIIDELING Naar htt Framck DOOR W NUTTEBS 57ï De BOhooImeeater van VilIe d Avry had zyn begeerte Ie kennen gegeven om zich verder met mij te belBstea en daar hg het bestuur der inriokliug alle waarborgen die vereiecht werden kon overleggen werd ik ter zyner beschikking geateld wWat voor man was die schoolmefl ter viel den baroQ den verteller in de rede Een leer brave man ik k n niet anders zeggen en ik bad nij volstrekt niet over hfm te beklagen Maar hy was streng hard tot in het ovordrev0ae toe nauwgexet op de religie en op de zeden hy wendde voor dat ik een goeden aanleg had en liet my hard atadeeren Hetgeen niet bgzonder in uwen smaak viel f In den eeraten tyd ging bet nogal en deed ik mijn beat zoo goed ik kon Maar toen ik de kioderBcboeneuhad uitgetrokken en een jongeling waa geworden begon ds dwang waaronder ik stond mg atsrk tegen de borat te stuiten en begonnen de eenwigdarende lesten mg te vervelen vooral de KedelesBen Dat was heel nalanrlgk tQs begrjjpt dat b t hard ia elkea morgen de v o het geheim dossier althans rau hut belangrykato stok daaruit Oe Sljarige groothertog van Loxumbarg Ado f van Naisan Is aangetast door een beroerte Men vreest dat bet hem oamogaiyk zal zgn langer de tengels vac bet bewind Ie voeren Ook d 4 gaiondbeidstoeatand van zyn zoon en opvolger Willem Alexaoder die den 46jarigen leeftgd bereikt beeft moet boogit onganstig zyn Ds vorige week beeft de Ëagelsche minister vaa Koophandel de beer Ritchie te Croydon eece rede gebonden waar in fay merkwaardige oyfera mededeelde omtrent den binnentandtcbeu toestand D e wai lo vele opz cbteo bevredi gend de inbreng in de apaarbauken b v was met 6 pCt zegge raim 8 millioso p at io dit jaar toegenomen de ontTaogstea der spoorwegen met anderhalf millioea Ook de bantiet met bet buitenland nam toe doch niet op bevredigende wyze Oe invoer namelyk vermeerderde steeds maar niet alzoo da aitvoer Deze waa io de laatste zei jaren met 5 pOt verminderd terwyl daarentegpo in dien tgd de aitvoer van andere landen toeaam van Frankrgk met 1 pCt vaa Duitschland Nederland en BelgiS te zameo met ISVt pCt O de Vereanigde Staten ISpCt De invoer iu Briltaoje zal aan hdt einde vao dit jaar den nitvoer vermoedelyk met 174 miltioen p st overtreffen en dat vindt de Times badenkelgk al geaH zij toa dat voor dit verscbynisel miasebien oorzaken gevonden kuQoen worden die geroatsV H ad lyn Doch bet verminderen van Ëagelands mtvoer terwyl da wereld steeds meer prodncteu noodig heeft en de export van andere bandeldryvenda natiën dan ook toeneemt dikt vindt bet citj blad veal erger want zegt het daarvoor kan maar ééae oorzaak worden opgegevao en die ia dat onze mededingeri betere kooplisdea woeden dan wy zyn Ter itlustratie van bet bovenstaand kan dienen wat de correspondent van de Standard c in Baltimore meldt Daar zyn 2000 ton Amerikaaosche spoorstaven onderweg oaar Bombaj Een ander schip breügt 1500 ton spoorstaven naar Barbados r liggen roorts 250 ton klaar voor een ipoorweg in Ierland BS de aanbesteding van gieren platen voor eea schip van 6000 toa scbrovea Amerikaaen io voor 10 000 dollar minder dan de laagst ËogeUche firma Deze feiten gevea U deokeüi inderdaad ♦ De Cbineesohe retjeering heeft opnienwtot mis te moeten bedienen on bet overige van den dag pas in de broek gestokon zuigelingen te leeren spellen en ze aan het verstand te brengen dat tweemaal twee vier is en dat week aan week en dan dea Zondags voor de koorlesaena r nog te moeten zingen terwyl men met niets anders is vervuld dan om met zijn vriendinnen door het bosch te dwalen en in do vrye natuur het loven te genieten Ha ba rroolyk Fransje gy waart er al heel ganw by vJa wsl een weinig Ik ontsnapto dan ook zoo dikwijls ik kou ffZeer ten nadoele der gezangen voor de koorles seoaar en van het abc der zuigelingen natunrlyk ffOelyk men denken kan Myn uitstapjes werden weldra telkens van langeren duur en volgden elkaar steeds sneller op Eo wist i 0 schoolmeester alsdan waar ge waart en wat ge deedtP Soma En wat zeide hy wel f Als altijd precken en nog eens preeken tot in bet oneindige doorspekt met allerlei teksten en gulden spreuken Hy stelde mij voor mijn kleederon te scheuren ïn rouw te gaan aodorzitten asob op m in hoofd te strooien enz Opaienw barstte de baron de Maubert in een schaterend gelaeh uit Dat is komiek I Uw verhaal vermaakt me meer dan ik kan uitdrukken Ga voort bid ik u Te dien tyde hernam Annibal ten zeerste gestreeld door des barons vleiende onderbreking had ik vriendschap gesloten met eentge jongelieden van mqn Jsrea oharmaDte joogeas mserendoela leden de gezantea bet verzoek gericht de Earopoa sohe troepen die tot beaohermiog der ambassades naar Peking ontboden zyn te doen vertrekken De Tsuog li Yamen meent dat geen gevaar meer dreigt en dat dos deze troepen oanoodig zgn geirordeu De gezanten blyven echter ban meeuing bandbaven dat de bewaking hunner hotels ooodig it De gebeurtenissen ia bet keizerlgk paleis blgvea nog teeds in diepe geheimziooiftheid gebuid Men weet dat de keizer nog leeft ofaohoon iedere macht bom ontnomen is Versobiltande zoons van prinsen wonen reeds in het paleis om zoodra de keizer dood ia als troonopvolgers op te treden De keiserin moe der tal dan en zoon adopteereu die met de regeertog zal worden oeiaat maar het ii nog niet aeker op wien de kens zal vaÜAn De kuiztrio staat geheel onder den invloed dar bajde Mandschoe maodar n Yuug Li en Aag JÉ ook de commandant der Kang sa t oeprti TuQg FuTsohaag moeteen dor meest geziene raadsleden van de keiierio zyn Met bet 00 rp den zeer oaregetmattgen toestand en de gebe arte nis sen die daar ao bet gevolg fkannen zyn achten de gezanten het weosebalgk voorloopig de gewapende escortes nog t Peking te honden f ê l fQSHüg der mogeodhedeo wKaria aan Kooiug Qeorge van Griekenlaad kennis wordt gegeven tan ds benoeming van Prins George tot regeeringsoommisiaris ran Kreti bevat behalve de bepalingen van den tgd voor welken de benoeming ts ingegaan nog de verklaring dat de Prins de snzerpioiteit vaa dea Sultan zal hebben ta erkennen eo zorg moet dragen voor de besebermiog der Turksobe vlag die ovar een dar forten van hvt eiland zal blyren waaien Verder wordt den Pfios do vorpüchling opgelegd om in overleg met de Naliooale Vergadoriog waarin alle Kretenzer elementen zullen zgo TsrtegenwQOrdigd een stelsel van zelfbestaar in te richten dit boachermiog van leven en eigendom en de vrye uitoefening van den godsdienst waarborgt en terder om onmiddeltyk een gendarmerie te organiseeren die voor de orde kan waken Ten einde de organisatie van bat oienwe bestnor te vergemakketgken en om in de pesoonlyke aitgaven van den commissaris te voorzien za elk der vi r mogendheden een bndrag van een millioea francs voorbcbisten t rog te b talen door een leeting gewaarborgd door dsiokomiten Taa het eilaod die even der hooge aristooratie van Ville d Avry wol niet byeonder hoog was Men nam u dat toch bijgeval uiot kwalyk hoop ik Ziedaar iels waarin gy u sterk vergist uijnbeor de baron Men gaf voor dat dozo jongelieden precies de slechtste sujetten van keel don omtrek waren en dat zij geznmenlyk oen bende deugnieten vormden Wat naluurlyk niela dan praatjes ruige laster en zoo voort was f Natuurlijk niets anders Wij kwamen alleen bij e ksar om onschuldige avonturen te zoikon on den tfjd op attngenama wIjeo door te brengen al raiju vrienden waren steeds ruim bij kaa ik had nooit eon centime Maar ik had eon middel gevonden om tenminste niet geheel en al op hun zak te moeten loopen oen soort plaativerfangor vo r m n absente financiën WaarlykP ik hen uiterst nieuwsgierig dat middel te loeren kennen O het is heel eenvoudig wy kwamen byeen ie de een of andere berberg builen het dorp mÜn vrienden betaalden den wyn en de toevallige uitgaven en ik zorgde voor eetbare waar i kippen konynen duiven en vruchten Gjj hield er dus naar het schijnt een rr aanzienlfjks menagerie op na behalve nog van nw boomgaai te spreken l Dat juist niet of eigeolyk ja en neen Ik bezat dit wel niet zelf in eij ndom maar ik vereerde tuin en stat der gebaren dikwerf met oen klein bezoek bywUee van beleefdheids visit Een schrandere manier om de lui toegeeflijk te maken als mea de beleefdheid eenigKtins variraar Verspreide Berichten UHEYFUS De Eveüing News meldt dat Kmile Zola zicb bevindt te Chertsey aan de Theems op een dertig kilometer van Londen Iet Joornal verneemt uit Brosseli dat £ terbazy Vrydag te Amsterdam gezien is en Msaudagoebtend te Rotterdam zou zya sohtep gegaan naar Amerika De Berlynaohe Post meldt dat kolonel Schaukoppen met toestemming vao keizer Wilhrlm een brochure over da Dreyfaa ziak zal oitgereD Aan de punch door de officieren van het viirde legerkorps ter gelegenheid vaa zgo aaaftaande pensioneering aangeboden vergeleekgelieraal Uercier den tegeowoordigeu toestandvan Frankryk bij dien van Uyzaatium waarde sintelluctuelsc redekaveldso terwyl de Tor keo de wallen bestormden Het leger moetsicb in staat houden om te strydeQ en da Turkente verslaan io welken vorm zg ook mocbteokomen opdatieii Zy die ons tbios beleedigan zullen gelukkig zya io een miuchien nabgzynde toekomit te const iteerea dat wg weer stand geboden hebbea aaa en bestand zgogebleken tegen het Temielingswerk dat zg zooblind hebben ondernomen Ds afeo fl Igiten ran de Aurol protVsieel nd tegen de behandeling vaa Picqaart beilaad wederom veertien kolommen van dat blad Meo vindt er op Elisée en Etie Reolns deo beeldhouwer Carrière den looueelscbrjjver Brienx den abbé Viottet versdbeidene leden van bet lostitout hoogleeraren advocaten enz Bertu ne de rechter van inatrnctie laat bet bericht van da Aurore dat bg gevrasgd zon hebbao door bet Hof geboord te wordea tegen spreken Hg voegt er echter de mededeeliog aau toe welke overbodig zou zgn als zy niet een wen ob van hem te kennen gaf dat hg bereid is aan elke oproeping aa da zyde tan hft Bof te voldoeu indien dit bem de eer aandoet bem te willen booren Margaerits Pays de vriendin vso Eslerbazywas Maandag in een rgtoig naar Gure d Orleans gereden en daar oitgestapt toen zy be merkte dat zy baar portemonnaie metirg 400 en een reticule met zee kostbare ringen in hetrgtuig had laten liggen Zy ging naar huigterug eu gisteren bracht de eerlgke koetsierhaar het verlorene weer Er tg ait dit onbeduidende voorval geconstateerd dat zy haarvriend niet buiten Fraakryk beeft gevolgd endat zy er niet zoo behoeftig aan toe ïs ala bgzegt te zü loost en zioh in langen tyd niet laat zien in mijn sUnd z n dergelyke beleefdheidsbezoeken een ware plaag die men u kwalyk noemt nla ge ze veronachtzaamt In uw geval was er voel aangenaams aan verbonden en ik wed dat man er hoe langer hoe minder op gesteld werd het gaat io deze wereld nooit zoo men wil altyd zyn er ontevreden partiien hoe men hot ook aanlegge En zoudl ge wel willen geloovpn vervolgde de jonkman door den loaoen loon waarop de baron aprak aangemoedigd dat zekero Hoden deze onBohuldige jongonsstroken brutaalweg diefstal oooradonP GWooven doe ik het wel maar ik begrijp het volstrekt niet Maar wat wilt ge P kleingwatlge ziolen zyn er altijd geweest en zullen er wel altijd blyven i De Bchoolffloester verdubbelde zyn aermoenen maar het gelukte m altijd hem te kalmceren en t troosten En zoo ging het hortend en stootend tot aan de groote grap Welke grepP Ik ga ze vertellen Op een goeden avond waren WO in een herberg op ongeveer oen uur afatand van Villed Avry danig aan de pret geweest en bot was tussohen elf en twaalf uur toen w j zos man sterk arm un arm in den pikdonkeren nacht over de landen en door het bosch huiswaarts keerden vallende en weer opstaande in greppels tuimelende en elkaar spelenderwys in de slooUn gooiende zingende dat het wyd over de velden klonk en nu en dan een rondedansje makende