Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1898

Omtreni de MaftodagaTood ehoaden betoogio en y QOK gemeld dat de politie o m een werkmaa Felix Topseot geh t ten oppikte die een rerolrer iü de haod hield Dez9 gearretfieerde bleek een aoarcbt t te sgQ ea ia gevftogen gebonden Dan DOg iets grappige Toeü de Preaieoeé met Vaagbao bg bet lokaal Pré aax clercs kwam was dit 200 vol dat xg erQÏet ia kuo eD Getotgd door meer dan duizend wachtendeQ begaveD zü zicb toen eaar eea café oaast bet mioisterie r a oorlog Vaugbaa klom daar op eea ta el eo b gon te spreket maar werd io de rede geTsIleii door drie oude beereo die protesteerden omdat men ben in bun biljardspel itoorde Eoosklaps weet een betooger een bunner aao Kyk dat ia Belbomme Ëd bet was Btilbomme zooala men weet eeo der experts ia het proces E terbazy van wiea Kiterhaiy zelf acbreef cWftt Belbomma betreft dat is een idioot men hoeft bem maar aan te ziea De meoigte aan het achreeuweo Weg met de xperte En 100 werd de geacht tchriltgeleerde gedwongen bjj iga biljart de rederoeriogen ten gDoete van Picqaart aan te booreo Vaugban eo de Preaeeoaé 1 maar prateade over de heldhaftigheid van Picqaart an Belhomme die meegeholppQ haeffc om Ë terbazy Trytekrygen tl maar protesleereude io zijn boekje bg bet biljart Naar de Oanlois meldt heeft niet alleen de miuister van justitie Lebret eau Masaabeau verzekerd dat volgens zgn opvatting bet Hof vao cassatie h t dossier van de zaak Pi qaart wel kon upvragen maar bet dau 12on December aan den krggsraad zon moeten terug geven de mioiBter presideot Dupuy zou zich in deotelfden geest uitgelaten hebben tegenOTsr den algeraardigda Firmin Faora De reis van mr Hild deo aeoretarie van Labori naar Cay noe om met Dreyfaa te spreken over zgo verdedigingi wordt bg den tegenwoordigen atand der procedure onooodig geacht De advocaat zal dos niet gaan FaiNKKUX Te Mareeille is een bom gevallen in het voorportaal van de beurs Men bad de lont aaogeetoken maar ie had niet doorgebrand De bom bevatte 140 gram krnit m daareabovau pykere Te Besaègps Qard beeft de politie bg een huiszoeking een kihtje met 26 dynamietpatronen slagboedjes spykers enz in bealsg geaomeo Amerika 0 £ e telfigram nit North Troro io Masaiobnaettfl bivestigt bet vermoeden dat ook bet stoomschip Porlaadc in den jongsten itorm op de Amerikaansche kust vergaan is opvarende verdronken 49 paasagierBi Het ï oog niet mogelgk na Ie gaau boe groot het verlies van meoicheDlevena en vanrtuigen tengevolge van dien storm geweest ia Minstens 30 schoener zgo vergaan tuischeo EaHport en New Haven eo 86 schepen zgn op bet strand gezet In de haven van Boston zgn 30 schepen vergaan of beschadigd 40 meoacben kwamen daarbg om E is ook veel schade toegobraobt aan halzen langs de knat Wlnterdlesst 1898 99 AanRevasgeB 1 October Tüd vao Gre Bwlcb BOUDi ROTTIKDlIlili nru 18 18 lt 8 S ll 8 48 8 57 4 88 1 I 1 7 6 18 1 14 5 1 18 88 1 J8 8 80 4 4 15 5 88 4 88 8 88 8 61 8 18 7 S1 6 10 8 40 10 8 80 7 50 Da D treimsB allMo U n U l Elk reiiinr moot liih bOTenoien roonioD rui h wj i f 0 80 11 54 1 08 U 47 60II01 DEN BllSlin Ton 11 18 18 16 18 86 8 14 8 46 4 49 4 56 11 80 1 8 6 7 11 41 1 1 8 18 11 66 1 88 5 88 II 18 46 1 8S 8 49 4 15 5 15 6 87 6 88 6 64 6 15 7 84 6 56 6 89 648M4 7 56 t I 10 06 9 84 9 48 9 6 8 88 10 10 10 8 11 O U U K k H ST8RDA loudk 6 1 8 14 9 8 10 67 18 10 4 11 6 801 51 8 88 lO lf JtAilut W 8 01 9 0610 36 18 48 1 5 00 6 87 8 40 10 08 o A niit 0 8 80 9 88 10 50 1 08 1 18 6 18 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 11 87 11 88 18 8 ü o I D i V T K II O U 1 0 nr 9 07 10 18 10 67 18 00 18 10 18 88 8 80 8 17 4 8 11 11 Ï S7 D 11 8 18 7 8 46 8 84 0 8 lo Sl llU 1 1 8 8 80 i l 16 10 88 a S8 18 08 1 87 3 08 8 86 3 65 4 48 6 88 6 88 8 56 7 58 8 47 4 18 6 66 7 18 4 84 I 8 40 4 87 5 80 8 10 8 8 86 t m t 1 S I 06 8 10 9 0 11 15 8 88 8 46 4 45 6 80 7 46 ir W 7 80 8 88 80 11 80 8 08 4 80 6 0 6 88 8 00 1 dering te hoQdeo De algemeene beatihoe wingen over de Ötaatsbegroo iog werden voortgezet De beer Vermeulen wraakt bet optreden der Regeering mei een programma voor social bêrvormingeo io een tgdperk van erinUge financieele moeitgkhedeo Dergelgk programma eo dergelgk regeeriugsbeleid sgn uict in over eeoB emmiag mni den b d nkelgkenfioanoieelen toeitand Üe oodanba wil de Regeering mastecbnppfiyke hervormingen Daartegen komt bg op in dexeo tgd van achteruitgang der nationale weitaart van armoede en Terarmiog wairiii geen sprake mag zgn van kostbare geldveragilliDg TOor hervormingen die de financiën veroieligen en waarvan de oit oering telearstslliag sal baren Naar aprdkers overtntgitift moet verbetering van den fiaancieelen tosïtand voorafgaan aao althans samengaan met socitle hervormingen maar dan ook ia beininigiog ia het staatsbestuur noodzakelgk paarom moei bg ni t oit wantroow n tsfteo de regeering tegen enkele begrootingen stemniaii onmacblig als de Kamer is tot ingrgpende bezaimging Ëeo gezonde stgging zoeke de Regeering niet in verhooging der anccesiebala ting doch in vermeerderÏQg van patiooalen rgkdom door practiaehe indirectie belastiogfn Daartoe ia noodig het loslaten der vrghaodelspolitiek Zgn slotsom i dat bet sociaal program der R geering leidt tot fiaaacieelen ottdeigaog De heer Janspo verdedigt de gemeeateaubaidiën Ier verkrijgiog van militievrgwiUigers in mindering vnn het getal lotelini en en betwist dat zg strgden met het algemeen belang De be r Van Qilse betaigt oympathie methet sociasl program waarvan hg de tot standkoming levendig verlangt In de volgordedoor de regeering aangegeven tevens aandrinftende op de oplosüng van bet vraagstuk der ioTaliditeitsverzekeriDg bg vraaf t ook wettelgke tijdregaling wegens het bespottflgke vao tweeigden teiteoover bat boitenlaod en voorts wenachtbg maUregelen door wetwgziging tegen dsafkeurenswaardige en de gezsgondermgaendever amming der werking van den persoonlgkeodienstplicht door de mihtievereeoigingen Aandeze wetsootduiking moet worden paaUo perk gestald f De heer De Waal Malefijt vraigt arbeidersverzokeriog legen ziekte ook ter bevordering vao de arbeidersorganisatie en de cbristelgka naastenliefde eo in samensmeUing met de hrgrafenisfondseo Voor dien tgd is herziening der armenwet premstaor eo daartan docht bg oud r deze regeering een nadeel voor dekarkelgttearmeaEorg Op sociaal gebied welke regeevtlt naar een vaat plan Alle zeelieden en 65 De beer De Klerk daokbaar voor de aangekondigde ssciale hervormiagtplanoen betuigt zgn leearstetling over de zwakke bonding der Regeering tegenover de iovahditeitiTerzekfriog der werklieden hg dringt aan opeen max mom arbeidstyd en mimmamlo n in RgkaboBtekkeo De beer Troslstra betoogde uitvoerig dat d politiek dozer regeering weinig of t iets veraohilt van da conservatieve politiek dtr vorige regeering Er moet sobeidiog komen tustcben demooratitcbe en cooserTatiore elementen BINNENLAND STATEN GENEUAAL Zitting van Woensdag 30 November Vrgdag na de pauze tal het afdeelicgsonderzoek plaats hebben van eenvondige wetsontwerpen Besloten is Zaterdag 10 en 17 eo Maandftg namiddag 12 en 19 December verga Verder drong hg aao op volhdiga i voering van periooolgken dienstplicht onteigeningsreoht voor de gemeooen rege ing vao het pachtcontract verhoogiog van het soccessierecbt verlaging vao tractementeQ anti militai risme en staatipAUsioneering van werklieden Tot dusver had meo sleohti opportaniatlHcb geacbarrel Maar nu moet eerlgk en flink een vooiQitstreveode politiek gevolgd worden overeeokomatig het programma der Liberale Unie en de beginselen steeds door mr Goemau Borgesiüs gebu digd Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA ll ïl 11 89 ll Si U 4S 11 81 B 14 g it 8 10 8 8 64 10 11 U U 7 SS J 8 7 M 7 4 7 18 S 41 8 40 8 56 9 0t 9 48 10 1 10 1 8 84 8 40 D doot 6 88 7 46 8 11 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 Ooad Moordreotit door Kieuwerkerk i OtpflUe aoHCTdim 80 6 15 7 86 7 68 6 68 6 08 6 11 1 6 85 4 48 4 85 5 04 6 11 5 17 47 10 1 B 57 10 14 11 16 9 17 8 6 80 8 48 8 81 9 08 9 08 7 80 7 48 7 88 8 07 8 18 Rotterdus OtpoUo HleuworkBrk Hoordnoht Soud Goud ZeTMhuiMli Mo rlap lle Zo temear Zog Mrd 9 46 9 86 lo B8 10 44 11 46 Voorburg 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 8 8S D door 9 08 H w B 7 48 o 8 8S9 T 48 8 08 8 54 7 80 18 06 11 67 10 18 6 88 Voorburg 8 ta ZooUirmoer Zogwaard 6 8 nhmien Moorkapalla 6 17 Onuda 6 84 7 61 8 14 6 80 6 85 6 43 8 08 8 08 8 86 6 89 6 S6 7 8 7 88 8 66 7 04 Ulnsobt 5 86 6 SS 7 4a 8 87 8 49 9 00 9 10 10 11 66 1I S4 Wo rd n 8 4 6 68 8 06 9 16 10 86 Oudov 8 14 10 46 Qouda 8 87 9 08 9 88 9 68 10 59 11 10 11 11 Spreker stelde een motie voor waarin de Kamer in beginsel de weoiohetgkbeid van algemeen kiesrecht zal nitspreken omdat daarvan alles affaaogt TOor eon werkelgk democratische politiek Desa motie zal later behandeld worden De miuister van waterstaat heeft eea weti ontwerp ingediend betreffende arbeida eo ruit igden in fakneken en werkplaatsen TOOr personen op wier arbeid de Arbeidswet niet van toepassing is De Minister iooot aan oil de Verslagen van de inspecteurs ven den arbeid over 1895 en 1896 dat hier te lande in vsle fabrieken en werkplaatsen langdurige werktgden toot volwassen manneiyice arbeiders bestaan In meer dan 33 pCt toch van het aantal fabrieken en werkplaassen waar onbeschermde ergonen werkzaam waren en die door de ambtenaren der arbeidaioipectie werden bezocht bestonden voor die personen werktgden van meer dao 11 uren per etmaal io den zomer Een arboidsdoar vau II nur per etmaal geift naar sMinisttTê overtuiging voor de arbeiders in sommige bedrijven werkzaam reeds bet maximum aao van deo tgd gedurende welken die arbeiders in genoemde bedrgven werkzaam behooren ie worden gesteld £ r bestaat oaar U Mioisteis meening alleszins aanleiding om door dwang tot inkorting van deo arbeideduar althans io sommige bedrgvon te geraken Toch komt het niet geraden voor reeda dadelgk overscbrgding van dien arbeidfldnor voor allen arbeid in fabrisken en werkplaatsen bg de wat te verbieden maar achgnt het wenscbelgk daarmede te beginnen voor die bedrgven waarvoor zulks het meeit noodig is dat is voor de meer scbadelgke bedrgven met same de arbeid in brood koek beschuitof banketbakker gen en in bg algemeenen maatregel van beiinor aan ie wgzen fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daarvan waar gifttge stoffen ootataan of worden bereid of verwerkt scbadelgke dampen on titaan de dampkringlucbt kan verootreinigd worden door stof bet bedrgf een hooge temperatuur vereisclit of veroorzaakt De voornaamste b palingen van het wets ontwerp rgn de volgende On er fabrieken en werkplaatsen zgn in deie wet niet begrepen 1 inriohtingen waur uitslnite d ia of voor de bedrgven van landbonw tninbonw boacbbonw veehonderg of veenderg arbeid wordt verricht 2 inrichtingen waar iemand in zgne ooioK eeoig bedrgf uitoefent aonder hnip tan anderen dan zgn eobtgenoits of zgae bloed of aaaverwaoteo in de rechte lijn 3 keukens en soortgeiyke inrichtingen waar apgsen en dranken voor onmiddellgk rerbroik worden bereid 4 apotheken 5 vaartuigen voor zOover aan boord daarvan g eo andere arbeid verricht wordt dan io of voor bet fchippers of vtsBohenbedtgf 6 smbaobtseo Takscholen RgksopToediogsgeatichten en Rgkswerkioricbiingen gevangeni aen en plaatsen waar werkzaamheden in militairen dienst plegen te worden verricht Bet aantal werkuren voor een in de bovenomsohreven scbadelgke bedrgven werkzaum arbeider mag niet meer bedragen dan 11 per etmaal wanneer 4 der werkuren io deo nacht vallen Het aantal werkuren voor een arbeider werkiaam io een broodbakkerg mag in een etmasl ten hoogste 17 bedraden op voorwaarde dei het etmaal volgende onmiddeliyk op dat waarin bet aanttil werkuren Toor dien arbeid meer beeft bedragen dan veroorloofd is aan bem aU rnsttyd wordt toegekend Oedarende de eerste 5 jaren kan vergonniog tot overwerk worden verleend voor ten hoogste 3 aren per etmaal en vervolgens voor ten booste 2 oren per etmaal 5 86 9 17 6 87 6 84 8 41 6 4 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 8 4 4 05 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 M 4 06 4 84 8 40 1 86 1 41 1 68 8 06 8 17 6 56 8 86 io i7 10 8 7 10 10 84 ff 7 18 8 48 10 41 f 7 8 59 11 18 U l 58 07 18 08 10 84 10 9 88 10 54 9 86 f 8 4 10 M 11 10 5 80 5 87 6 46 8 84 4 Ki Hei hoofd of da bestuurder van een fabriek of werkplaats is bevoegd bei aantal weiknreo voor arbeidere daaronder niet begrepen die in brood bakker gen vast te stellen io een etmaal op ten hoogste 14 Van deze bevoegdheid kan ten aanzien van deozelfden arbeider niet meer dan 12 malen in een kalenderjaar worden gebrnik gemaakt Aan een arbeider worden in ieder tgdvak vaa 14 aohtereenvelgende etmalen tenminste 7 rnittgden to g6kend in elk waar an een geheele nacht moet begrepen zgn Aan de arbeiderü die de bp algemeene maatregel van bestuur aangewezen werkzaamheden in bepialda bedrgTen verrichten worden ter keuze van het hoofd of den bestoarder der fabriek of werkplaats in ieder tgdvak van 2 weken toegekend a êéa rosttgd van tenmiote 36 achtereenvolgende nren waarin de Zondag begrepen moetzgn of b twee rusttijden waarvan in deo eene vanden ten minste 30 achtereenvolgende oren eenZondag m t begrepen en de andere van kenminste 34 achtereenvolgende oren aaavangttnsachen 6 en 10 nren des namiddags of e twee rnsltgden waarvan de een ven ten minste 30 achlereenvulgeode oren aanvangt tasseben 6 en 10 oren dei namiddags Van elke 4 op eikander volgende soedaoige rnsttijden moet er een ten minste 36 achtereenvolgende ren doren en daarin moet een Zond begrepen rgn Aan de arbeiders die niet de bg algemeenen maatregel van besiaor aangewezen werktaanbiden in bepaalde bedrgv n verachten wordt in iedere week een rosttgd toegekend van ten minute 30 achtereenvolgende oren waarin de Zondag begrepen moet ztjn Het toezicht op de naleving dezer wet wordt onder de bevelen van deo Minister opgedragen aan inspecteors en verdere ambtenaren wier werkkring en bevo dbeden bg algemeenen maatregel Tan bestuur worden geregeld Hei is aan die ambtenaren verboden middellgk of onmiddellgk deel te nemen aan bedrgven of ondernemingen van fabrleks of bandwerking verbeid Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men aan da N R Gt Oiitermorgen is gerold in het gebouw der Twentsjhe Bank aldaar een iwsit vartakie lederen portefeuille met lipsluitiog inhondende twee Fransche bankbiljetten ieder groot 1000 franca een witte en een groene enveloppe mei het adree v in J P Gupin waarin qniüotiSn van de WaatscHe gemeeDtv twee loiae quitautiSn en nog eenige andere papierM londw waarde Het boofdbestour der postergen heeft aan de directeuren der postkantoren vercoehi den brieven bei tel Iers nogmaals Ladrokkelgk te ge lasten om bg het werpen an brieven of andere stukken io de daarvoor besterode bassen aan de hu een der ingezetenen steeds te schellen tenzg de bewoner scbiiftelgk verzocht beeft het lohellen na te laten Men meldt nii Amersfoort 10 04 10 86 1 810 11 10 18 10 86 10 34 10 54 11 80 1 88 D door 8 60 7 55 8 08 8 09 8 H 8 86 8 87 9 47 9 54 10 01 10 07 7 8f 8 80 10 8 ll O 10 10 18 10 81 10 88 10 88 U 6 8 8 D door 8 66 7 58 84 8 18 8 89 8 84 11 44 7 80 6 18 6 18 6 80 6 8 6 50 7 48 11 87 11 41 8 5110 18 Dinsdagavond kwam daar uÜ Aarsterdam aan eene joffroow die zicb door een krnier naar da woning ao zekeren N K in Mourhnyzen liet geleiden waar deie een ongehuwd en leer eenzelvig renieniertje een vrg onaanzieilgk hois bewoonde Toen op herhaald schellen niet werd opengedaan en een bonrvronw kwam verbalen dat zg den bewoner reeda tinde eenige dagen niet gezien had werd ain de politie kenoM gegeven en deze vond N K met bandenden voeten aaneen gebonden eo met een knsseo op het hotid dood op den groid liggen Diefstal schgot de beweegredeo van dezen moord te zgn geweest daar kasten en laden waren opengebroken Men is de daders niet op bet spoor en vermoedt dat de misdaad reeds iasscben Woensdag en Donderdag ran de vorige week is volvoerd De juffrouw oit Amsterdam kwam uit belangstelljng daar X sedert eenige dagen baar zgn gewone bezoeken niet bad gebracht Men meldi uit Doetiochem Dank zg de gverige nssporingen van onze marecbausieea mocht het bon no reeds gelukken de drie ootvlncbie jonf eos nsar bet rgks opvoedingdgesticbt terug te konoen brengen Zg werden gevat in een boschje nabg ouxe stad en bekenden de daders te zyn vao deo in deo afgeloopen nacht te Wgobergen gepleegden diefstal met inbraak Het il wellicht niet overbodif hier over te nemen wat door deo direoteor van het postkantoor ie Grave ten aanzien van de brief kaarteo in herinnering wordt gebracht Wg laten het bier volgen Briefkaarten door de particuliere ng erheid in omloop gebracht moeten overeenstemmen met de rgka briefkaarteo wat betreft de gedrakta opschriften de afmetingen en de st vighfid van bet papier Die kaarten moeten dus öf het opschrift Briefkaart c zonder meer dragen sooals de rgkibrielkaarten van 3 cent 6f voorzien zgn vao het opschrift Briefkaart carte postale algemeene Posivereenigiog onion postale universelle sgda voor bet adre beiiemd cöté réserve k l adreasf c zooals de rgksbriefkaarten van 5 cent Aan dis opschriften mag geen woord worden toegevoegd maar daarvan mag er oak geen worden weggelaten Het ia geoorloofd iedere blenr van papier te beiigen Het ia geoorloofd eeae binLeolandsche rgksbriefkaart door bijplakking van bet verscbaldigde port dieostbaar te maken voor verzeodiog naar bei bnitenbind Het is geoorloofd de particuliere kaarten onverschillig of ze van het opschrift Briefkaart of ïcarte postale eoz zgn voorzieo ddöreeo te gebruiken zoowel dus voor het binnen als voor het buitenland Aan de adreszgde is het geoorloofd bebslve het adies tft vermelden den naam hei beroep en de woonplaats van den afzender De aanduiding van bet beroep behoort te zgn zoo bekoopt mogelgk In de meeste gevallen zal m n dus met een enkel woord noeteu volaiaan Uti ia geoorloofd het adres door middel van en etiket op de briefkaart te plakken mits de afmetiogeD T n bat etiket 5 bg 2 oeotimeiar niet te boven gaan Hei is geoorloofd om de briefkaart een gedrnkten raod te plaatsen Aao de scbteregde is het geoorloofd op eene briefkaart dienende tot ontvaegbewije vao gelden een plakzegel vast te hechten Het is K orloold een telegram te achrgven op een briefkaart aan een tetegraafkantoor gericht eo de verschuldigde kosten van overseinen te voldoeo door middel van op de kaart vaat ie hechten telegramzegels Alle andere bgvoegingeu aanhechtingen enz enz zijn vet boden STADSNIEUWS GOUDA 1 December 1898 Maandagavond heeft de heer Berkelbaeh predikant alhier te Scheveningen een voordracht gebonden voor de leden der werkliedenvereeniging fDe bolp der Beereo is ons scb ld over de Kamers van Arbeid Spr bleek met deze zeer ingenomen to zgn en toonde aao hoe zoowel de belangen der werkliedeo als die der patroons in het oog zgn gebonden Spr vertrouwde dai de K v A de arbitideade klas ten zegen KOnden zgn menige kwestie welke jaren lang verdeeldheid toescben patroons en werklieden beeft veroorzaakt zal door de E v A toi een bevredigende oplossing geleid koonen worden Bei onderzoek vao bet water der Waterleiding had gedurende de maand November hei volgende resoltaat 12 Nov 9 2 Mg permang kalicus per 1000 cc 19 8 8 26 13 3 Voor het derde gedeelte van het Notarieel Staatsexamen te sGravenhage gehouden op 3 en 4 October jl is geslaagd en werd o a tot caodidaatnotaris bevorderd de beer H J F Brinkman te Boskoop ScHOORHOTEN Voor bet examen Apothekersbediende gebonden U Zwolle op 30 November ia o a geslaagd majoffronw M G B Brnssen ftihiar Alfbk Oisterenocbtaod omstreeks 9 onr nadat de bgbellezing en bei ochtendeten waren afgeloopen brak er io de Martba stiobting dhior een felle brand oit door een tot nog toe oebekende oorzaak Da brand ontstond op de derde verdieping boven bet schoolgebouw io het kleederma azgn en spoedig stegen over de geheele lengte van net gebouw de vlammen nit bet dak De burgemeester was spoedig op het terrein aanwezig atsmf de twee brandspuiten uitAlfen en een uit Aarlanderv en Door het met beleid optreden van de brandweer wist men bet hoofdgebouw te bewaren en den brand in zgn voortgang te stuiten Toch kon niet verhinderd worden dat de werkplaatsen vao den tchoeumaker die der naaisters de atrgk en waschinrichtiog en wat sich daarin bevond verbrandden waardoor de schade enorm is De kinderen die er worden verp eegd ongeveer 300 werden in d grootst mogelgkeorde naar de gt stichten onder Aarlinderveen gebracht en niemand bekwam let el De kleed er voorraad is totaal verbrand zoodat da kinderen byaa enkel hunne dagelijk rcba plonje hebben overgehouden Rechtzaken Dfl Amaterdatnacbe rechtbank behandelde gister den bekenden diefstal van een schi derg van Jacob Mans gepleegd do r e n bediende I van het huis Preyer Deze bediende wiit dat lekere mevrouw Brugman weduwe in bet bezit wai van een fraaien Maria door den schilder iodertgd aao baren m n ten geschenke gegeven Mevrouw B bad na den dood van haar man te kennen gegeven dat zg het doek voor de som van tienduizend gulden wilde verknopen Kunitkoopers wi dto cbter met meer dto f 4000 geven Ook de weduwe vsn wgleo den schilder Arts die in Den Haag een kunsthandel drgft had eeo bod gedaan Deo 2an October j nu ontving mevrouw B een telegram van mevrouw Arts waarin verzocht werd het stok voor één dag af te staan dasr zich een kooper had opgedaan een kruier zoo met eeo kaartje van mevrouw Artz de schilderg komen halen Aldus geschiedde Maar het lelejjram en bet kaartje waren beide valsch door eeo bediende van den beer Preger met den nsam van mevrouw Artz onderteekend Üg was opzettelgk naar aGrnvan hage gereisd om het telegram van daar te kunnen verzenden De beklaagde bekende volledig èchold Hg bad den kmier opgewacht hei stuk van dezen overgenomen en naar eea Londeoschen kun t koope gezonden Deze twgfelde echter aan de echtheid en nam deo Nederlaodacben gezant ie Londen io deo arm die op zgne beurt sicb in verbinding stelde met het parket te Amaterdam wsar de diefstal reeda bekend was Aides ward da gestolen schilderg terecht gebracht De beklaagde zeide nit geldgebrek de miRdaad te hebben begaan ofschoon bg eerat 3 ipaanden getrouwd was en bg den beer Preger eeo salaris van 1800 gulden geneoi Hei o M eisohie 2 jaren gevangenisstraf De verdediger Mr Van Lier bestreed de strafbaarheid van het gepleegde feit en liep overigens de clementie der rechtbank in ssas VERSCHEIDENHEID De Lib itó maakt melding van eeo ernstig oproor io bet disoipline baisljoa tan Diego Suarez op Madagascar Ten einde da manBehappen van dit atrafbstaljon in de gelegenheid te stellen hun vergrgpeu goed te maken door zich tegenover den vgand te onderscheiden warden zg op bevel van generaal Gatlieni den gooverneor naar de westkust van het eiland overgebracht om daar te strgden tegen de oproerige Sskalava s Maar soodra de soldaten bun wapens badden weergekregen kwamen i j io verzet en plunderden bet dorp Andjia m d9 nabyheid waarvan zg gelegerd waren Bovendien deserteerden zes soldateo taft medeneming van bun wapens Eeo compagnie troepen moest tegen de muiters worden afgezonden om beo te ooderwerpen en ie ontwapenen Twee deserteurs werden doodgeschoten enhebgebeele bataljon werd naar Diego Suares teroggebrficht De Brnaseleohe eorrespoodent vso sibe Morning Poste geeft in zgn blad eeo heel verhaal over bet aanstaande bnwelgk van onze Koningin Met allerlei romantische bgzonderbeden vertelt bg dat die aanstaande gemaal prins Wilhelm von Wied ion zijn ledereeo weet dai deze al lang genoemd werd Maar toch bestaat er naar wg meeoeo eenige reden om aan te nemen dai die Brusselache berichtgever over de Hollandcbe zaken niet geheet juiit is iegelicbl O a zon men dit al hieruit koonen opmaken dat er volgens hem onderhandeld zon worden over de vraag of de prins na het buwelgkden titel van koning sou krggeo iels dst naar elke Nederlander weten kan eenvoudig een absurditeit ia E OSTHiRIJ Ellsr Lgit r D brie oD geadroneerd aan onbekenden gedurende da Ie belft der maand Korem bar 1898 n terng teierktygen doortuaachenkomlt Tan bet Poatkautoor te Gouda VeraooJon t o Gouda Broekman Amaterdam W A Hedder E J T d Lem C Tan Heuieo a GraT nbage H A Meoa Leiden A Weltetreden Nieniiedi p Nederlandiche Banketbakkers bediend uTeraeuigir g Rotterdam P H Boiooijen W Koet Hej H Soitrup De Directeur t q Poit en tetegraafkantoor VOESTER NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer geschikt voor de Si I licolaas A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78o GOUDA Telepkoou Ho 31 Amsterdam Vrkrs tUotkrs 97 96V lOOÏ 861 83 V Beurs van 97V 88 83 80 NOVEMBEE NanaaiiSD U rt Ned W 8 a dito dito dito 3 dito dilo dito 3 HoHOia Ubl Goudl 18S1 8S 2 lTAlJB lnBohrÜTiDg 1868 81 5 OoanKl OU in papier 1868 6 dito in iilierl8 8 6 PoaTueiL Obl met ooupoa 8 dito ticket 3 6 8 97 103 i 8 T ii 6Vi 101 33 100 100 6t8 476 103 60 lOlV 198 1461 V 100 41V 66 Utr Hypotbeekb dilo OoariNa Ojal Hong l ank aand I Dal Hypotbeekbaok pandb 4l l AunuEA Ëqut hypotfa pandb 6 Haxw L a Pr Lien rert Nin Holl IJ 8poorir Mg aand l Mü lotElpl 8t 8pw aand UI Ned lud Spoorwegm aand 1 i06 Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dilo 1891 dilo 6 IlAUl Spoor l 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Pot Warsobau Weenen aand 4 Kuai Gr Ruse Spw Mij obl 4 Balliaobe dito aand Faalowa dito aand 6 IwBOg Dombr dito aand 5 Kunk Cb Aaoir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahiika Cent Pae Sp Mij obl 6 Ohio Ie Nortb W pr 0 T aand dito dito Wüi 81 Peter obl 7 Denier fc Rio Gr 9pm eert T a lUinois Central obl in goud 4 LouisT NashTÜIi Gert v aan l Ueiico N Spw M Ie byp o 6 Miss Kinias r 4pCt pref aand N York Outssio k West aand dito Penn Ohio oblig 6 10 lli 908 100 162 99 k 68 BüaliKD Obl Binneol 1894 4 dito Qecoiu 1880 1 dito bi Rotba 188B 4 dito bü Hop 188S tO 4 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 5 SpiDja Perpet obnid 1881 4 TuaKlu Gepr Conr leen 1890 4 Oe leening serie D Geo leeuing serie G ZnlDAia Bep t obl 1891 B Mxuoo Obl Buit 8oh 1880 6 VmtCCll Obl 4 onbep 1881 Aw aUAH ObligaUen 1895 S BonnuAlt 9ted leeu 1894 8 Nio N Afi HandelsT aand Arendsb Tab Mti Certiflaaten DeliUaatschapp dito Are Hypotbeekb pandbr 4 Cnlt Mij dor Vorttenl aand Or Hypotbeekb pandbr 81 Kederlaadsobe baak aand Ked Handelmaatsch dito N W k Pao Hvp b pandbr S Bott Hypotbeekb pandbr S 106 10 V Ü6V 1S8 14 il A 109 66 lOt 11 16 118 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Paul Minn kManit obl 7 1 8 Dn Pao Hooflün obig dito dito Line Col Io byp O 6 Canada Can 8outh Cbort T aand 61 Va 0 Rallw Na 1 o b d e O Amaterd Omnibus Mij aand 176 Botterd TramweKMaals aand 203 NlD 8Ud Amaterdam aand 8 106 Siad Bolterdam aand 3 106 BILOIE 8tad Antwerpen 1887 99 Stad Brnsael 1886 991 Hom Tbeiss Eogullr Geselsob 4 117 Ooarasa 8taaUleenig 1860 6 117 K K Oosl B Cr l880 8 Spanjb 8tad Madrid 3 1868 NïD Ver Bbz ATb Spoel oort 80 GROOTE KEUZE WIUTEEMAirTELS Toor Dames en Kinderen van de goedkoopste tot de bette soorten concurreerende pr1J en D SAMSOM Markt GOUDA In concnrrentie met alle Boiten ra Binnenlandiohe haiMn HARK TBKRICHTBM OOUda 1 Ueoambsr 1898 De aanroer ran granen wab beden weder eer TOldoeade Toor de vraag De pryaen bleven echter vrij wel onveranderd boewei iets lager afgegeven werd Tarwe Zeauwsohe 7 60 i 8 Nieuwe dito ƒ i Mindere dito 7 80 i 7 40 Afwijkende 6 60 a 6 76 Polder 1 70 4 7 10 Zeeuwiobe Rogge 6 66 i 6 90 Polder 6 1 6 è f 6 40 buitenlaudsohe per 70 kilogram a Gerst Winter 4 60 4 6 Zomer 4 40 4 4 90 Cbevalher 6 60 4 6 86 Haver per boot 3 86 4 3 70 per 100 kilo 7 8 a a 8 tleunopsaad lutaadsoh 0 4 O Buitonlandsche ƒ O a O Kanariezaad 6 4 7 60 Karweizaad 4 per 40 Kilo Koolzaad 8 4 8 60 Erwten Kookorwton 8 4 60 Niet kokende 7 4 7 50 Builenl ndsohe roererwteu per 80 Kilo 6 60 4 6 80 Boenen Bruine boouen 11 8 4 U 76 Wille boouen 10 71 4 f 11 60 Dnivenbooneu 6 80 4 7 Paardonboouen 6 80 4 6 40 Haii per 100 Kilo Bonte Amerikaansühe 6 60 4 6 70 Cinquautina 6 86 4 6 60 Odessa 6 4 6 85 Inlaudsche mesttug 4 Vkemabict Melkvee goede aanvoer bandel en prijaen zeer wel Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 16 4 18 cl per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 a 17 ot per half KÖ Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 76 4 1 por week Vette sebapen goeac aanvoer handel llauw 4 11 4 20 Wei Lammeren aanvoer baudel a Nnehtero kalveren rcdel aanvoer handel vlug 7 4 12 Fokknlreren 8 4 16 Graskalvereu red aanvoer baudel llauw 18 4 38 Aangevoerd 66 party on kaas Handel matig Io ual 26 4 8e qual 92 a 83 Zwaardere booger Noord Hollandaohe 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Ooebotor 1 80 4 1 40 Woiboter 1 10 4 1 80 per Kilo UurgerlUka Stand GEBOREN 29 Not Albert Gerardu ouders G van der Wnl en M Koppendrager 30 Johannes oudere C Slobbe en E W Tuinman 31 Cornelia Adriana ouders A Bolst de oD W A Planken 1 Dec Aagje Hendiika ouders J Vosseart e O Wals Cornelia Theodoru naders D Merkeetyn en J de Jong OVERLEDEN 28 Not P G Scholenaar 77 j 29 A den Ouden 7 m 30 0 van dsn End 2 j 7 m 31 O den Hertog 9 m OEHüWD 30 Nov W M Elshout o M S Me J Tngnenbnrg en A Plomp M J Engelbregt en D J de Jong M W Tan KoMOm en N Tan Brk Bseuwifk GEBOREN Jobannes Josepb onders J de JoBu en M van Leeuiven OVERLEDEN M Erom irad J Bo telaar 58 j P Perdak 2 ir GEHUWD H Verboom en L Vogelaar ADVERTENTIEN MT BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterPantoffels heel flju en goedkoop floerenDames en Kinder Viltxool JPantoffets inalle pryzen in het Noordbrabantacb Schoen auLaarzenMagazyn Kleiweg M 30 tegenoverde Kleiwegsteeg Het beate Adres loor alle soorten Sehoenwerk Iteparatifn tnaangemeten werk Aanbevelend C SIMIVS ZIE DE ETALAGE Burgers Acatèiie J HOaEVERANCIER Vertegenwoordiger J C DERÜITER Gouda VAN BlOMMESTEIN S INKT = iiro fondei Vindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APrinOORN HOllAND jis het beste en goedlïoopate kettingloote R Ij W I E L