Goudsche Courant, zaterdag 3 december 1898

No 7753 Zaterdag 3 December J898 378te Jaargang GOUDSCHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No at ADVERTENT lEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters urorden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoen Na M De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1JJ5 franco pflr post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN H0LLAND8CHE I urnnnmr irn AIUSTEUUAM Prüanoteering China Congo Stofthee 45 en 50 c Groi 50 65 Iiokkers 60 Souohon 75 Oeurige go J Congo 100 j Ontbijt Ttiee 66 1 Namiddag Thee 16 I Alleen verkr gbaar by P H J van Wankum Oo thaven B 14 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cbemische WasscheriJ TAB II OPPEKIIEIMEU 19 Kruiskade Rotterdam Oabreveteord door Z M den Koning der 3elgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Sp6cialiteiÈ voor het stoomen en reffen vau alle Heeren ea DameBgarderoben alsook atle Kindergoederen Specials inrichting roor faet Btoomoo van plucbe mantela veeren bont enz Gord yneii tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gesondbeid volgens staal bewerkt Adienkaaiische OEGKlaS bjj maandeligkioho o drie maandel betaliog volgen overeen komst J F CÜIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S oomptant Korting TOor Tevens heb ik de eer mijn geachte cliüutcle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouOen AQMXT voor ouda t0 Hfifn tevens rerzoekendo alle ordera direct aan my te adresaeeren Ook aanvragen Aoor stemming Zenuw en ülaagflijders wordt nit overtuiging als een werkeiyke hulp in den nood faet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL8 Boekh Zaltbommel Chemische Wasscherij en Stoom Ververij ï JDE WIT en Comp UTRECHT SpoeJige en nette aflevering Lage prjyzen DBP6T bS Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA kortom lege Ma t lel aaidf f t iixeikettlltlMlIIMiiteweiuleategeii pgneii Tan aU Aitker Painlxpeller TerkondhaM ygl Koet d atatda In leder hniagwo AnkBrfalnlxpellen Frjt SO Mt 7S cent n f136 de SokiIl Teorhandon ia dt maeet Apothekea n ba r Ai Mokter Oe t Bottaplaa Te GOODA bg C LÜOKB Apotheker Markt en by WOhW it Go Westhaves 199 Wat x t UiwrlJTllii tegen Jiohi Kreumniek Leilenpgnin J BREEBAART HOFLEVERANCIER Appell olleo Saasüsbrooiljes verscbllleud Gebak M T44aT De DIRBCTiE der HaarlemsclieBrandverzekeriiig Iaatscliappij TK nAARI KM bericht dat tengevolge van het overljdon van den Heer P W J VAW LU MN EN tot AGENT voor Gouda en Omttreken ia benoemd de Heer H J A k ROOIJEX Kattensingel a 162 Gouda De Directie voornoemd ONOOP KOOPMANS WIEtlWI iieijwi HIEUW GI CII1KT VOOR ITaclitlicliten Koffie en TheelicMen Welke 4Vb uur branden k 2Va en 6 uur brandende 3 cent per stuk Ëenig Agent roor Gouda en Omatreken IZAAJES CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft biervoor geen Oiie geen Olaa e Alieen een lucifer aanstellen is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK aeveêUga te M BBMrKMHMtlB VoJteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slnit op biliyke voorwaarden fieUUeentngeu onder Kerête Hjfpotheeatr verband op Uuimen en iMuAer fen zonder voomitbetaling van rente Geeft 3k la Pan4brteven uit legen den koers ran 9S Inlichtingen te bekomen te Qodm too r de t anUbrteeen by de Heeren M J OQIEB S Oo Kassiers en Oommissionnairs in Effecten voor de Hmotheken by den Heer W J F0RTU1JN DBOOGLËEVER Haven aldaar Direeienren DROOGIiEEVEK FORTUYN Ma S JULES ENTHOVEN Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT KOFLATIEN ASCniTSATEN M LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel l§poedlge aflevering Melte uitvoering Concurreereude prijzen tOoedkoopste en soliedst adres voo Vervoer van Inboedel soowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens by A ORAVESTEIJN Oude Gouwe Mies wordt tegen Transport achade vemekerd iïüT cmAM Een doelmatig CADEAU voor dit Feest js in elk huisgezin roorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote kenze in mijn Magaz n voorhanden is Verkrijgbaar tot billijken prjjs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIB aangeboden A LEWKNSTKIN GOUDA Kleiweg 49 Ooada Orak tu A BBINKMAN ZOON Prijstrekking den 21 December SO 00 r¥ARK ala faoofdprys ïd hui gulukki at goval biedl de ni juwBta groote ildverlotiug dia door de Hooge Keffeeriiiji van Hamburg goedf ekourd ed gewaarborgd is Ue ToordeeliRe inrichting ran hei nitiuwe plan beBtaat daarin dal in den loop vaa slechts weiaige maaadeii n 7 verlotingeQ vsb US OOO loteo bf 180 prjjzan bedragende 11 349 325 Mark er volledige beslissiag zullen komen da r ooder zna kapitale pryzee van eventueel 600 000 Mark bij uiteemendheid echter l prijs a M 800 000 prjjs il M 800 000 i prijs a If a 000 28 prijs a M 10 000 l prijs a M i pryzea a M prijs a M prijs a M 1 prijs a M t prijs k M 3 prezen a M 1 prjjs a M 1 prijs a M 100 000 75 00 70 000 66 000 80 000 66 000 60 000 40 000 311 000 66prüz aM 6 000 106prijz aH 8 000 2 1 000 40 166 SOO 08 prjjz a M 812 prijz a T UlSprijz iM 861IS2 prijs M 19 90 prijz i M iOO 134 104 100 76 46 21 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Stsat gewaarborgde Oeldverlotiag is Tsn ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 DECEMBER e t en kosL hierroor 1 géfaeel origineel lot ateohta Mark 6 of fl S SO 1 half 8 1 75 1 kwart w n K l lif ftO tegen inxeodiog ran het bedrag per postwiuel of tegen rem boars Alle commissies irord n onmiddetlgk mat de f rootste zorgruldigfaeid uitgevoerd en ieder Bpeter ontrangt van one de met bet wapen ran den S taat voorziene Origiaeete Loten zelf in handen Bij iedere bestelliDg wordt het vereisohte officiaele plan waaruit de rerdeeliog der prjjsEon op de verschillen Ie klaaten als ook de betreffende integgeldeo te rernemen U gratis bygeroegd en zenden wy aen onze Begunstigers onasngerraagd aa elke trekking de offioieele 1 sten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door diroote toezending of ook naar rerkieziog dér Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van NedsHand bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en ond r vele aadete aanBienlijke prgzen bobben wij meermalen volgens offioit ele bewijzen de eerste Hoofdprgcen verkregen en onze Beguustizers zelf uitbetaald o a Kaïk 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ene Het is te voorzien dit bjj deze op den beehteten grondslag gevestigde OQdarneniiQg van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reede ophanden zyode trekking alle ordera ten spoedigste reohtslreeka te lenden aan Hauf mann Slnion Bankiers en Geldwisselaars in HAMbUUG P S Hiermede danken wij roor het vertronwens ons tot hiertoe gesohonken en daaf wij b het begin der nieuwe verlotjing ter deelneming inviteeren zullsn wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerran Wie zeker zya wu d Eclito Elkel CacaO te ontraDgen tfltamen nateld od na rele prcDfoemüogen la den hancM pikxmaia onder de naam des uitvinden Dr Miohaelis Temardigd ep 4e beate machines in het wereldbeétabblieeement ran Oebr £ StoU v rek to Keulen titchft in TierkutRi bogsm DeM SOoiI Omm ia nut melk gakeokt MO lugeaame geiOBds drmk noi d nlqkaeh gtbiuik een t 2 ibeetifgb na h podar Toor eeo kap ChoeeUti 4h geneeakraekligt diuk by grtü tw diarrhte akriita met water t gbniikao Tsrknjgbui bj ia ToonMMNt B A Apotheken wi Vt Kol Va K nwSmtilw f 1 80 e 0 90 rS35 e HntIi d gww erdi c voir Hételand Mits MaittnklodI Aoisterdam EalTerstnot 108 m m mm Dubbele Buurt B 10 P TAILIéEüRj Invoer vau Melkvee in België De BÜKöEMEESTBB Ton Gouds maakt bakond dat blijkeas mededeeliag Tan deo Miniator tsq Buitenlandscbo Zaken Taa af 1 December jl tot aader orde de ioroer tsq melkkoeien tn België langs Esschen dorp ee Esschen station verboden is De Belgiache lleg ering wijst Achel aan als het station dat haar bet meest geschikt voorkomt voor den iavoer vac vee dat anders over Essoben wordt versonden Gouda den 2 December 1898 Do Bargemopster voornoem B L MAUTENS HuUenlandsch Ovurzlclit De zaak Picquart btyft voortduread aao de orde Onder den indruk vso De Freycioets wuordea eo de door Ribot getrokken conclasie WUB de opinie eerst tamelgk alfjemeec dat het Bof vau Camatie dezen knoop kreeg door ta bekken en wat meer zegt dit ook zou doen Ofl oitDOodiging waa althans bedektelgk van do ministers nitgEgaao Nu ecbter begint men al mear te gelooven dat het Hoi niet bet doaaier Firquait zhI opeiacbeu tenminste niet op zoo o mani r d t de krygsraad die den Overste ook znl hebbsp I oordeeleo lo Bgo arbeid wordt bpfemmerd VerklariDgen vau autoriteiten van der vake knndigen bobben itaoleidiDg gegeien tot dezeo omkeer dar meeulngen De criiuineele kamer van bet Hof van cassatie heeft zich WoeDïdagmidJag met de Drey foazaak bezig gehoaden Zü bei ft gopo gptnigeö geboord de zitting was gewgd zegt de Matin aan de gebeorteniaasn vso do drie laatste dagen aan de interpellaties io de Kamer eo de vragen in den Senaat vooral aan de verktaringeo door Poiocaréeo Bartbon afgelegd GiatPT heeft de crimineele kamer bet verhoor vac Picquait voorlgezet f De beide ministerprssidenten Thnn en Banffj hebben bi luisteren in Boedapt st beraad l i igd over het vergelijk Volgena de Neue Freie Prepse Kgn eg het eens geworden over een nieow Toorlcopig Vergelijk op den tegenwooidigeo toet De rede van graaf Thnn als antwoord op de iolerpelUtiSa der Tsjecheo eo Polen io zake de nitbanniogeD van Ooalenrgksche onderdanen ait Pruisen heeft in zooverre zg een bedreitïiog met rdpresaille maatregeien betrof wan FEVILLETOK Gedeokschrillen van eeo Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOOTELIïrG JVoor het Transch Dooa W NUTTËK3 8 Alles ging goed totdat de duivel ten laatste in bet spet kwam welk beer altyd zijn iieua steekt In zaken die bem niet aangaan en waar hy niets mee Ie maken heeft Ik haat den duivel want ofschoon hij oogenaehijnlyk alles in de hand werkt en altijd nieuwe invallen geeft en bet nooit aan gelegenheden laat ontbreken loop toch allea wanrin hy ge oeid is alt d slecht af op de eene of andere manier Deze nu beachikte het boo dat wij te midden van een der vurigste coupUtten van de jrMarseillaiso juist b de regels S ils tombent nos jennes héros La terre en prodoit de nouveau I dan veldwachter tegen het ligf liepen ffVelen opzer hadden met hem nog oude rekeningen te vereffenen en de anderen achtten zich verpUoht ter wdle der vriendschap hen daarin bij te staan Wq begonnen met in een kring om hem heen te dansen al zingende van ophangen aan een lantaarnpaal waarop de veldwaolitor heel onverstandig met z n stok b on te xwaaien eu een oneer aan het hoofd trof Ku waren we woedend Wg grsipsD den kerel aan sleurden b m daar langs den neer het optreden der Pruisische regeering in de toekomst reden tot klagen mocht geven in officieele kiiogeo te Berlgo levendige bevreemding gewekte tooala de Dnitscbebladen zich uitdrakkon Ofschoon nataurlgk wel rekfloiog wordt gebon len met het feit dat Thno s rode eigflolgk eeu oratio pro domo was betreurt zich toch het gebrek aan diplomajitike voorzichtigheid c waarmede de Oostenrgksche mioiater presideot om redonen vau bionenlaudsche staatkunde zicb ov r alb bnÖ IJikhflid dov de buitenlandse he pcftitiek vereischt heeft heengezet Qad Goluchowsky de interpellatie maar beantwoord hg zou zich wel vrioodelgker hebben nitj elateu zoobt de Duitscbe pers Juist echter het feit dnt de rgkskHD elier en min van Buiteai Zakeo niets met Tbnu a rede te maken heeft gehad wettigt de verwncbting dat de woorden vai dezen laatdte op de goede betrekkingen tuaschen Duitschland en Oosieoryk van geen invloed zullen zgn V Volgena b ricbtea van de Pbilippyoen hebheu de optttaodeliDgen besluten het Am rikaanacbe gezag niet te erkennen en de Amerikanen tot het uiterste te beoorlogen Amerika zoo 70 000 man noodig hebben om den opstand te dempen Da vereeiiigda Staten volgen thans bet vo rbeeld van JSogelnnd en gain in alle deelen der wereld koleoatalions aaoleggeo wat met het oog op de ver verwgderde koloniëo vso groot belang is Zg hebben met de republiek Costa R ca fen overeenkomst aangegaan voor den afstand tan de Cbiriqoiiaguoe voor dit doel Deze lagune vormt een prachtige haven die door een rg oilaodeD tegeo stormen be cbut is 3D een groot aantal oorlogichepen kan bevatten Z j licht tas cben Qrejtown waar betNica ragua kanaal beginnen zal en Colon waar bet PaDamakanaal ral uitmonden D strategische waarde van deze bezitting is das zefr Kroot en de ooderhaodütingen over den afstand zijn niet londer moeite afgesloten De president vno Costa iliea seuor Iglexiaa ia zelf naar Washington gegaan om de overeenkomst te onderteekenen In Engeland ia dit bericht met zeer verdeelde gevoelens ontvangen Da Staod brengt in herinnering dat reeds in 1839 Ëogelands aandacht op deze haven gevestigd werd door kapitein Barnett die de noodzakelgkheid aiteenzetto voor het Vereenigd Koningrgk om ook aan die kust een pied a bemodderden weg het bosob eon goed eind in en bonden hem achtorste voor aan een boom Toen bobben we hem op een zeker lichaanisdeel door de natuur als het waro roor zoo iets roorbesobikt een duchtig pak slagen toegediend met zijn eigen door het geheele dorp fï wreesden stok hobbpn hem een kruisvormig stuk uit zgn uniformjas gosoedon kortom alles gedaan wat we maar mogelükerwijza met bem konden doen Wg waren als razend en ontzagen niets Een vaor een Schreeuwden wij hem onze respeotieveiyke namen en woonplaatsen io het oor en daagden hem uit verhaal te komen halen Wij bedreigden hem met allerlei onzinnige buitensporigbeien en boden bem de vrijheid aan indion bg trakteeren wilde en met ons mee wenacnto te gaan naar het dorp Kindelgk lieten we hora oan zgn lot over maar de duivo ovor wien ik bereids mgo gedaoyen meen genit te hob en was nog oi t voldaan want nauwelijks kivamen we weer op den weg of we zuigen een jong vrouwspersoon passeeren die oponageachreeuw overijld do vlucht nam Zg verschuilt zich men spoort baar op ze ontvluoht weer men haalt haar in zij schreeuwt men doet haar zwijgen zij struikelt men richt haar op draagt haar bet bosoh in on bindt haar aan denzelfden boom ala den veldwachter mnar in omgekeerde houding als men hem godaan had Wg vermaken ons nog een weinig met onze bede gevangenen verbinden hen door den band dcB buwelgks waarbij ik don prieaterlgken zegen uitsprak en voerden allerlei grappen uit en gingen ten alette heen do twee gevangenen aan hun lot overlatende en hen toeroepende dat we boongiogen om DOg wat gezaliobap voor han bruiloft te zoeken terr f te vetkrygen Dat dit toen niet geschied is was een groote font die men thana lat moeien erkennen Dt sStind t meent echter dat iedere overgang vau een plaats aan de Mosquito knat of ee fs de poging om daar een haven te bvea tiga of er te kolonisaeren in atrgd zou zgu mtjtibflt BulwerClaytou traciaat vau 1860 O deze qaaestie vestigt het bind zeer iu bet bgsonder de aandacht der Ëngelacbe regeer o er Verspreide Berichten Onder de nieuwe namen op de proteottgsten ten behoeve van Picquirt vinden wg Frédóic Paa Coquflin cadet dun enator Oadno de deputes Jaurèa en Gérault Riohard Jeao Aicard Jul n Huret enz Bet miuiateriQ ran oorlog Iaat het bericht vanllieo ochteodblud tegen prekeD a s zoo de Fre inet voordat gfineraal ZuHinJen zgn beeloit tot hg eoroeptng van den krijgirsad bad geno neo het dossier Picqnart bebbea opgevraagd en door een rechtsgeleerde laten onder zoeken De Bond roor de rechten van deo meaieb van den oud minister Poincaré in de Kamer te doen aanplakken omdat zgn belangrgke verklaring aan de lezers van de lutransigeaot de Libre Parole bet Petit Journal enaoorlgeIgke blaieo wordt onthouden Enoglanu De politie ts Londen heeft twee mannen gevangen genomen onder de verdenking medepliohtig te zgn aau den diefotal vag diamanten van de hertogin van Sutherland Ëec aantal diamanten verden in hnu bezit gevonden maar da hertogin kon ze niet aanstonds herkenoen aaogeziaa ze ovrtrgeJtet waren BINNENLAND STATEN GENERAAL BMSRSTMS UimEtt Zitting van Woensdag 30 November s avonds 8 unr Ingekomen ia o a een brief van den minister van Buitentanasche Zaken mededeeleode dat de saakgelastigde van Oosten rgk Bongargo beeft bericht dat Z M de Keizer van dat land hem heeft opgedfsgen te verkleren zeer getroSen te zyn geweest door hei bigk van Voor we hot dorp boroikten waron we alb n volkomen ontnuohterd on dachten met schrik aan hetgeen we gedaan hadden Maar het was gebeurd niets kan hot eenmaal gedane ongedaan maken Ooee namen waren bekend ons wttch4K derhalve de gevangenis want een aanklacht zou natuurlijk niet uitblgven oordeelden wc Wg hielden verga deriog en kwamen tot htt boaluit allen do wijk te nemen een goed heenkomen te zoeken en onverwijld deze buurt te verlaten hotgoen we nog dionzolfdeo naoht deden Hoofdstuk V SOLDAAT Annibal brak voor een oogeubltk zijn verbaal af om zich een glas likeur in to schenken hetwelk hg io een teug ledi de Mgn jonge vriend zeide de baron van dit oogenblik gebruik makende ik vind hetgeen gij de groote grap noomt een verduiveld aardige ge schiedenis en mot do gronden mijner zedeleer waarvan ik u slechts enkel punten meedeolde kan ik n aantoonen dat er niets schuldigs in dergelgke aardigheden steekt Oevoeldet gg u bezffaard was er schuldgevoel in uw hart F Neen 1 Wel natuurlijk ook niet en waar a mensoken eigen geweten hem vr apreeVt daar heeft de wet geen recht schuldig te verklaren ea waar se dat toch doet maakt 7 q zicb sohu dig aan misbruik van maoht van tirannie üij lieden hadt wgn gedronken en waart jong deze beide omstan ligbeden helderen alles op ea verontschuldigen aUes Ziedaar n ander punt mijner zsdelgke wereldbeschouwing i m A I m t sympathie der £ ersta Kamer b deo moord op zgn gemalin en deswege dank aan de Kamer te betuigen De ingffkomen Indische begrootingaontwerpen PD andere wetaontwerpsn door de Tweede Ka mer aangenomen tgn naar de aMeelIngen verzonden dia morgen znllsn bgeenkomrn De vergadering is verdaagd tot Vrijdag ft e te 3Vt nor s namiddags TWBBnm uAimBR Zitting vsL Donderdag 1 December Hst algemeen debat over de Staatabegrootiog werd voortgezet De beer Van Uaalte zgn fioanoieele be rhouwiogen vervolgend acht deo financieelen toe atand niet zorgwekkend wel moet daarin voorzien worden voor heden en voor de toakoqaat met bet oog op de tekorten eo de sociale eisehen Zya inziens bad de Regeering een nietsluitende B rooting moeten voorkomeo ds aoognsverhooging op het gedi t llesrd zal voor t jaar 189 J het tekort niet opraimee derhalve dient geitreefd te worden naar een beperking der uitgaven en bg rekent daarhg op medewerkiug der Regeering Wat betreft de voorziening io de toekom stigé behoeften rekene men niet te veel op Btf gMAWtwirfWroai ff Wy B xM ruM nv e p i tot beatryding der onkosten van de wetten op Jen leerplicht de woaingverbetering en de Doodtakelgke werkliedaopeeaionneeriog Matr daarom protesteert hg tegen een reeds a priori verworpen verboogiog der directe belastingen door het Kabinet Als inkomstenbron bepinit hg een ongeiplit te inkomatenbelasting eo een niet drukkende tabaksacogns Spr be treurt dat de Regeering elke middeleoaanwgzing afwg t eo daardoor ben die eeo voorziening io de sociale behoeften wenschen drgft naar het vinden van de benoodigde gelden ia bet protectionisme De heer Ketelaar sluit zich bg debsstrgding der heeren Vermonlen en Van Karnebeek aan an vraagt eveneena van de Regeering de afwerking van het Kociaal programma Dat te verwezeniyken is mogelgk door een alleszins fflogelgke verzwaring der lasten van vermogenden De beer Ueldt komt op tegen den aandraag om Qiet een wet tot invaltdlteits eu ooderdomsverzekering te wachteo tot na de regeling der varzekering tegeo ziekte en de herziening der armeowes Hg bestrydt de Staatapensioneering onder aanbeveling van het stelsel eener peosioenbgdrage van be aDghebbeoden en Tan den Staat Deze wijze vnn ion ia nog missohien wol niet algo moon doordrongen docb eenmaal zal het gezond verstand zegevieren En dan zal men ophouden do jougd met onzinnige verordeningen Ignrccbt melde heiliga wotten der natuur in strijd te marteton Zoudt u donk nF Ik ben er volkomen zukor van Maar houden wg ous niet langer op Wat werd er van u nadat ge Villed Avry hadt verlatenP Ik bob den eersten tijd een zworvond leven geleid geduraude eon jaar lang was ik een rondtrekkend vagebond arm en ellendig altijd zonder dak eo dikwijls zonder brood Eo waorvao loefdot gij dan al dien lyd P Ik ptukfe vruchten van de boomen stal aardappelen soms batf rijp nit don grond en braadde ze op een vuur van akleo en mos Wannoer het drsgelgk weer was stiep ik in de bosschen in do open lucht in bet koude jaargetijde in hooibergen in stallen of holle boomep jyArme jongen welk een leven l Het was een ruw leren inderdaad en het duurde dan ook niet beol tang of het begon mg tegeu te staan en ik besloot bet platteland vaarwel te zeggen en naar een of andere groole stad te gaso Ik bad reeds een groot deel van Vrankrgk bereisd en bevond me op bet oogenblik dat ik het besluit nam waarvan ik zooeven sprak dicht b Lyoo mgn kleederen echter geheel aan flarden maakten het mij niet raadzaam mgn besluit ten uitroer te brengen daar ik onvermijdol k als landtooper zonder middel van bestaan opgepakt zou worden zelfs nog Voor halverwege de eente straat I