Goudsche Courant, zaterdag 3 december 1898

A 0 16 7 84 7 61 84 f 8 16 f 8 89 8 48 8 l 4 8 84 4 3S 6 80 1 4 8 1 4 88 8 04 8 18 1 Directe SpoorwegvcrWndlngen met GüUDA Wlirterilleost 1898 99 AanRevaDgen 1 October TUd vao Greenwich OOUDl ROtTIRDlHT en 18 18 ll ta S ll 8 18 87 4 68 1 8 6 1 7 t i is 1 14 8 1 18 8 1 M 4 16 6 8 4 6 8 88 8 81 8 1 7 81 14 9 86 84 10 11 11 18 8 10 8 40 10 8 80 7 60 S4 48 9 87 10 10 Da O tniMD allMn 9 47 la a ie kl Elk 9 64 reiiiger moat aiali 10 01 f boTanaianrconieiiTao 10 071080 aan bawjj l t 0 80 11 86 11 80 11 17 1184 1J 08 11 47 GODDA DEN HlAOtii Tem 11 18 11 18 11 16 1 14 8 48 4 49 4 88 6 16 6 84 11 80 1 8 8 7 11 41 1 19 8 18 11 65 1 88 6 81 n 11 48 l S 1 41 4 18 8 11 6 87 6 86 6 H 10 89 11 O 9 17 9 18 9 67 10 14 11 16 9 46 8 lo ll 10 44 11 46 11 17 11 86 7 48 108 8 84 G ü U O A A HSThKOAM 8 9 8 14 10 S7 11 10 l n s l 7 6 18 ll r 1117 11 il b O l D A V T R I C H 1 io ran 10 67 11 00 11 10 11 68 1 10 8 17 4 S1 6 10 8 06 66 11 14 1 87 8 87 7 10 11 11 11 17 46 8 84 8 46 8 14 7 18 11 48 11 81 1 86 8 08 8 60 8 04 4 7 8 ouii m t W 8 01 9 08 10 88 11 48 1 8 00 6 S7 8 40 10 01 ikm t O 8 10 9 88 10 80 1 08 1 18 1 18 8 66 10 8 8 S4 7 61 8 14 6 16 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 10 88 11 88 11 01 1 87 8 08 8 18 8 68 4 48 8 88 S3 88 7 68 61 10 88 11 68 11 14 8 47 4 18 8 18 7 18 l 10 10 48 4 14 9 U 10 89 11 10 11 11 I Ct 8 40 4 17 8 M It 7 19 8 18 V I C 8 7 06 8 10 9 06 11 16 1 88 8 48 4 45 8 10 4 4Ami W 7 10 8 16 9 80 11 80 8 08 4 80 6 00 8 88 8 00 10 a ud 8 09 t ll l H 61 8 6 4 47 6 48 7 4 8 4a 11 1 g iyk het door de SUftUcomminifl aeBbeTolen w rd in btsr schema dat Tatbaar ii Toor de mwerkiog tu e Q wetanatnerp op welke in dieoiDif org ID dit j ar hg eaodriogt De bevr aa der Zwnng w I de kohten roor werkUedeD Ter skeriDg viod u io belasting der millioDtird eo kortiag op de groote raotemaoten De beer Verhey Terdedigt de militaire oitgaven terwijl de beer Noltiog ook p elt roor peoBioeD aan ood werklifdeo De mioiBter vaa Fioancieo rerdedigt uitvoerig de begrootiog eo de pleooen df r iipgeAriog waarna oog eenige n ptiekeo rolitea Id de afgeloopeo meaod sgD nit NedertaDd laogi het greDBstetioD Ëfltcheo oaar België rerzOiideo 908 wi goos tee tegeo 803 waggooB in Notember 1897 De totale oitvoer bedrofg 8464 ataki ee ter waarde tao roim f 750 000 De extra trein waarmede H B M M de EoaiDginaen op 8 deier vao t Lno naar de residoDtie tfragkeereo tal des namiddags te te 3 D 25 aao het statioo der Staatsvpoorwcgeo te V Gravenhage eaDkomeo Gemengde Berichten Omtreot deo moord op dan heer N Ea fte Amersfoort geplesgd deelt het Hbladtmed6 f adet omstreeka een hall jaar geleden tei bttise tan den 68 JArigeo soDderliag die doorgiog TOor bemiddeld doch hoogst KDÏDig leefde was ingebiokeo eo gestolf o BcbgDeo dezeUdo daders niiosteoB een tweetal io den naoht rtD Woensdag op Dooderdag aodermaal gesto en te hebbeo Wellicht badden eg joist dieo Lacht oitgekoseo om ïo te breken io sgrt boiBJe aao de Mnarhuiseo in de meeoing dat Kalf te Amsterdam was waar hg elke week op Woeotdeg placbt been te gaan doob jniil dien keer wss hg thois geblereo Ofschoon de loiken die iu geen 20 janr geilot n werden OoodArdag g ilotea blereo viel dit den baren niet op maar toen K in hgna een geheele week niet w rd gezien waarBchowdfiD sg de politie Desa littt DinsdagftTOcd de dear opensiekeo en z dedegk da er in bet buisje een misdrgf wes ftepteegd Kisteo CD katteo ttundeo open eo alles lag op den lonr rerscreiikt la de bedktede eiodelgk het Igk tbd den onde banden en TOeten gebonden den mond diebtgestopt met belsdoek en laken IfrilUülAlRll V h 4h d ia bsepeoren Het verloren paradgs hoopt men tooh eiode Igk weer ternggevonden te hebbe Een bekende ootkekkingBreixiger H W Setton Kir beeft reeds vóÓr laogen tgd in Somaltlaod vertobit lende srcheologische eo geologische voodflteo gedaHD nit den vroegsten steentgd afkomstig die hem het bewgs leverdeD dat de eerste meoschen dasr moeten hebben geleefd Na is er om tot belangrgke reBultateo te komeo eeo expeditie uit Aden vertrokkeo aan welker hoofd zich Setton Ksrr gesteld hesft We hopen dos spoedig e weten wasr ergena hetparadga geweeBt is Openlaril vergadering van Palrimdniani i De Welterw heerG Wisse predikant alhier trad gis er avond in de tsal IhII dis VolkB voor het NederI Werkliedenverbond Patrimonium in een openbare vergade ing op met bet onderwerp tTweeërlei wereldbeBcfaouwing 8 10 8 88 S 4 8 4 8 88 08 T M f 81 7 8 7 4 7 IS Oouda Hoordnekt dooi NieuverVflrk Cpalle Kottnrdim 6 80 8 18 7 96 7 6 4 48 4 88 6 04 6 11 8 17 8 6 8 08 8 11 l 8 ftotterdun Oapolla Nieuwerlwrk Hoordneht S uda 8 SS 7 48 8 11 8 80 8 41 8 61 0 9 08 7 8U T 48 7 88 8 07 8 11 Gouda ZeTaabuitaQ MoerkapeHo Zoatermeai Zagvaud Voorburg a Haja 7 10 aHaga 6 48 Voorburg 6 61 Zoelenneer Zagwaard 6 8 raronhaiieu Moerkapalla 8 17 Cioud 8 8 0 8 89 6 86 0 66 6 48 7 8 8 08 7 88 Uouda Oudew Woord Illraokt 8 08 8 18 8 68 7 04 UtrecUl Woerden 6 49 6 68 8 08 a Oudow 8 14 O ouda 8 87 0 M 9 1 Met de beschouwing van den toeataud der maatschappij aan het eiode der negeotiendH eeuw begon spr lya rede Er faethebt eeo geest an telearstelÜDg van afmatting op Ter schillende terr ineD van hpt leven bet peitsimisme viert triamt Vanwaar dit reiMhgnsel De oorsaak tigt hierin dat de meoscb geleefd bef ft els optimi t Da wereldbeecboawiog aU optimist eo die ale pessimist toadeo betoaderwerp Tan den spr nitmaken Optimist 11 bg die alles van da Hcbtig e bstict slleeo van b t goede van dii leven spreekt terwgl de pemmiBt de zncht beeft om alles van den daokenten kant te beaïeo Hegel een Doitscb wg geer moet beaohoowd worden als de vader van bat optimisme der oegentieode eeaw Hg kende geen persooolgken God Al bet gesebapene was ede gsstolten geronnen idé alles was Ood das allee wps goed De smarteD waren io bet leven om de heldeofiggor van den meoscb aao bet licht te doen komeo De teer vau Begfl moet oitloopen op men chver oding Isidire Aogast Corote ewn Frapsch wgsgeer de grondlegger van het po itiv BmaB stichtte een vereenigiog waarin groote mannen werden vereerd Het stelrel viin het optimisme bad groo invloed op het gebied vsn dsn Staat zöósem dat het Staatsalvermogen hrergobte oTer de coneientiëo Op maaticbappeiyk gebied verscheen bet flocialisme met de bigde bo ach ap van Trgbeid gelgkheid en recht voor alleu Id de critiek heeft bet torialisme veel vöör erkent spr er wordt veel geleden er xga toestanden die den toeti der bitjgkbeid niet kanoeo weerstaan doch het oculisme hondt bg sgo bs Bcbou io van een faradg staat geen rekening met da ombtandighflid dat geen paradyB fflfopoben bestaan Van een optimistioeb staodpant beschouwd Wordt bet Evangelie eenvoodigeen zrdeowel eo CbristO eeo heldenfiguar gerChikt voor een dramn De liefd loosheid nam toe de eerbied voop het gezag werd ondermgnd na het ni Dien volgde cni maitre Het moderae beide dom verscheen de godsdienst wjB slechts geschikt voor de armen hg kwam dnizendmail sohande in dtentt van bat kapitasl De D geotiende enw stant als de verloreq tooD met ledige handeo eo een ledig hart ten einde raad Moeten wg Ibans vraagt spr de pessimisten nazeggen be leven is het leven fliet waard Deze onde doch niet vjronderde vrêig berionert aan de Qrieksoha oudheid wainn gezsigd wetd er is maar ééa weg om lo bet loven te komen doch tal tbd wegen staan open om er uit t komen € Die vraag ia ook voor oDzen tijd pafktaar gemaakt de pessimiotiBcbe elementen zgo tot een steleel Tdreeoigd dit Arthur Sohopenhaner aeo Daitsofa wgsgeer vader vao het pessimistne heeft de anohtzgde de lasteo ao het leven oitgeplnisd om daaruit foutief voor het geheet te coDoludeereD School en weteoBchap koost eo litetatoor zgn ihans door het peBsimisme gestempeld Sen gedichtje van He ène Lspidotb Swart I salt spr aao nis voorbeeld van den geest van afmatting en te euratelUag die heerscht eo deze geest js aoowal io da hoogere als io da lagere kringen der maalschappg doorgedrongen Het ordinaire bet tiederlgke het baeata moet vaak gezocht worden als prikkel om de terTetiog ta verdrgven Er ii gebrakeo met Ood eo ego ordioantiën daardoor is het peacimisme wel te verklaren doch niet te recbtTeardigen ll l U iS 11 88 11 4 11 81 10 18 10 80 11 88 68 10 19 10 19 10 88 10 48 10 46 U 8 8 40 D door 9 47 10 18 9 48 10 11 10 17 10 11 10 48 10 64 8 86 D door 9 08 7 46 o 7 81 = 8 14 I 18 08 11 87 10 1 9 07 10 19 D 9 81 10 61 Tbaoa gaat spr over tot de Christetgka wsreldbeBchoawiog hg toont het praktische eo profijtelgke vau deze aao Deze is verwant Mn bet pessiraiBmc xoowaf als aan het optimiime zg predikt veroed riog door de sonde doch ook verheffing door de genade Zg komt op tegen het ooreeht maar eerst bet gezag zg geeft in deo godsdienst een maatstaf voor ons handelen zg chenkt aan kunst en weten schappen gloed eo bezieling Natuurlgk btjjft menig probleem vooral in de natoorweteoFohappen nog onopgetost doch niinmer raid rhristetrjke wereldbescbonwing deo meoscb peafiimittiseh noch optimistisch maken Onze roeping 18 evenals die van Patrimonium c aan bet eiode van once over pinneo feuir eeo krachtig woord vao protest te lateo hooreu De Cliristea wanhoopt nooit di put deu Chrioten oiet met eeo lotwoord in poezië vso de Cueta eiodigde de spr rgu rede die een bflwgi ven zgo welsprekendheid had gegeven en met gloed eo overtuiging wa oitge proken Van de geegeDt eid tüt debnt werd vooreerst gebruik gemaakt door deo heer A J Schitt Hg apprecieerde bet ia den spr dat deze gefegenbeid tot debat bad toegestaan wgl dit near zgn meeniog celden door predikanten gedaan wordt Hierna trad bg iu een beschonViog orer de leer van Hegel spr had deze i wgsgeer toegeroepen zgt gg nooit ooggetuige gewee t van de ellende io deze wereldt hoe knot gg dan van zooveel goeda aprekeo Doch dl hofr Schilt stelde deo 6pr de vrsag hoe knot gg zooveel ellende verklaren tegenover eed liefdergkeu God S aao wg hier voor oo macht of voor onwil Ve der wees de beer Seh fr op dat juist de vrgdankers volilrekt 1 iet heerschen over de consentiëu ao anderen wat wel gedaan wordt door de leeraars van dogma s Een ooteering van den godsdienst wan hem ook on vork laar baar Verder waarsehowde bg vooral met het oog op de zedeIgkheidf voor het lezen vao den bgbel £ en paar aaoba iogen om het geraarlgke hiervan aan t toonen werden b erbij gedesn Degods dienst meende de beer Schilt bracht juist een groot vraagteoken in bet leven vorens hem wordt juift daarp waar de eteoBcbsp terrein wint de godsdienst meer ter zgde gesteld Ëenige teksten uit den bgbel werden door den beer Schilt voorgeleceo om de tegenatrgdigheid van deze aao te tnooeu De beer Reyobergen was de tweede die in debat kwam Hg begon met de beschoowiugen an de loer van Hedel en Sihopeuhoower betoogde dat de godsdinst als iet onsichtbaars niet ksn dienen lot maatstaf voor oni bande en verklaaide dat geen God nood g waitotBchniding vao goed eo kwaad en noamde het goed doen op hoop van btdoouing een ban iel terwgl het kwade latan uit vreea voor straf laf ia Op nette wgze werdeu de debatera door den spr bsantwoord Op punten tie eeo prinoipieel verschil gotdeo werd oiet ingegaan wgl dit geen vrucht kon dragen Met nudrnk wees J jL j j Ulknne nn dftt oMl dflnkfio ortelt Door de debaters werd aanmerking gemaakt op den korteo tgd die bon voor bet debat werd toegestaan Eeoigen haerea die nog bet woord baddöD verlangd werd kiorvocr wegeas bet vergevorderde uur geen gelegenheid gesohouKen Spr hoopte dat hg bg een volgende gelegenheid de heeron debaters weer zou ontmoeten gaarne lou bg dan nog eeus met hen van gedichten wisBelen Na een woord van dank aan deo spr werd m t dankzegging d vergadering die ook door verschoideue dames bezocht waa gesloten STADSNIEUWS 6 86 8 17 17 8 14 8 41 8 47 8 80 8 4 4 06 4 40 4 80 4 17 8 04 8 10 1 44 1 64 1 01 1 08 1 14 8 81 t n 4 06 4 14 l 4t 11 81 1 88 1 41 1 66 8 06 8 17 li 60 4 08 4 17 8 14 s ie 10 17 10 84 10 41 11 11 8 48 6 10 01 10 84 10 84 07 g i8 1 88 1 49 it U 11 10 GOUDA 2 December 1898 Heded morgen ongeveer twaalf uren viel d wed de B woaeoda aan den Fluweelen Singel alhier bg het scheppen van eeo emmer water in den Singel Door de hulp van den heer K werd zg op het droge gebracht hoewel da leveoflgeesteu nog niet geheel geweken waren vermocht meo niet deze weder op te wekken Een geneenkondiffe wiens balp spoedig inge roepen werd kon slechts deo dood coDstataerea Ditmaal zag de beer K zgn moed niet met gnustigen nitftlag bekroond meermalen reeds mocbt hg iemand het leven redden Bg de op 30 November te Amst rdam gebonden aenbeeteMDg door bet departement van kolooiëo waran o a minste ioschrgvere Voor l 11 10 610 kg stearinekaarFeo stearinelofabriek Goma alhier voo f 3629 99 oor pe Ceel 18 toow en garen Goodscbe M inale Garenslpionnry a hier voor f 270 80 Io eene onlangs gehouden vergaderiog tsq besturende leden der Vereenigieg Armeuzorgc deed de penningme ster tekening en verantwoording vau sgoe gehouden administratie over het afgeloopeu jaar Uit die rekening bletik o 8 dat aan hulpbehoevenden de navolgende giften waren verstrakt iD geld f675 69i iu natura f321 22i eo door middel van werkTdr chaflBng f20 30 totaal f 1017 22 Eo toch he ft Armenzorg oog meoigen holpbeboeveode moeten afwgz n terwgl hnlp tocb dringend noodtg was Mocht de vereeoiging daarom dour milde giften iu staat gesteld worden meer ta doen moehteu velco die haar tot nog toe niet steunden baar willen helpen na toob zoo duidelgk is gebleken boe nuttig z werkt Ook zoude het b8 taur gaarne eoepigiten ontvBDgflu ven ben die se over mochten hebben want ook deze vorm vao bedeeliog ia zeer gewen icht De rekening van Armenzorg moi e aen volgend jaar booger eijfers vao bedeeliog toooen Seep gateo kunnen gezonden worden aaa den penningmeester A C C Vorzgl Ooatbaven 74 Gisteravond werd te StolwykerBluiB tenhDica van deo heer F Cbristenaen een voordracht geboodeo voor ledeo en gei o trod neeerden van de afd Gouda eo Omstreken der Holt Maattchappg van Lindbonw door deo heer A Boe Zoive cooauleot voor Zuid HollBod Spr had tot onderwerp Veeveredeliog in verband met zoivel prolnclie toegelicht met meikond er zoek Eeo flink getal landbouwers waa opgekomen Spr begoo zgo voordracht met deu raad te geveo om zooveel mogelgk vee te sieo te krg en dat wel veel melk geeft maar tevens waarin ook veel zuivel io voorkomt hebb o wg koeien die daaraan niet voldoen dan moeten wg die koeien opruimen waarom tracht het buitenland ons vee zooveel mogelgk te keeren omdat men daar zgn eigen vee voor goed wil doso donr K an wg moeten ons vee gaan veredelen eu f TB zeSr gsmaKKeigK men noemi geaarend een geheel jaar b r om de 14 daag vao een koe een monster melk laat dit op deselfde paa B gedurende een zekeren tgd staan en meo neemt de melkweger noteert die cgfert op en dan zet men een overzicht krggeo van die koeien die tot de beste te rekenen sgn De opbrengst van de melk is ook van veel invloed op de voeding er zgn n i koeien dia Teel voeder gebruiken oor hno bouw ook die het voeder voor zuivel maken verwerken eo ook die beesten die erg zennwaobtig zgn dia zoogenaamde schuwe koeien geren weinig zuivel Men heeft ook wel beweerd dat een koe die weio g melk geeft dikke melk levert dat is ook het geval oiet Eo wanoeer men ou weet hoeveel melk per jaar verkregen it dan kan men gemakkelgk df prge berekenen die de boterfabrieken daarvoor betalen want die beialen per wicht 100 liter melk weegt 103 EG De heer Overwator te Strieusaa trok vroeger vau zgn bee ten 2500 liter per jaar hg heeft bet nu gebracht door doelmatige voeding dat de koe en hem per jaar meer dan 5000 liter laveren 8 6 8 8 D door 8 60 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 7 68 8 0 8 09 8 18 8 18 10 64 11 111 10 7 86 8 89 D door 8 68 10 10 11 10 11 10 88 10 88 11 6 7 68 9 18 9 84 9 48 9 1 10 10 6 1 8 18 8 80 6 8 8 68 8 8 7 48 Jonge beeaien leveren o et altgd de meeste loitel moo hMft dit lti l lootd doch hi t ia Dial 100 ook bet weiland kan Tan inrioed op da inifal S die dieren die te dfnne melk KO eo moatao wg acfaiet o BJ mSn onderaoekiogan i het mij toorgekomen dat di eene koe meer dan f 50 meer opbrsebt aan melk das een ader maar wg moeten eerat de melknpbrengat weten oorilat wg de zai el gaan berekenen De melk moet gewogen worden op eene warmto en 15 graden Na de panze behandelde apraker nog nader bel melbonderzoek on ondtraoobl 4 proefcn melk nl 2 proeren met loete melk proef met tapti melk en 1 proef met karnemelk en wel mei decen uitilag 1 nii aater mrlk beratte 3 pCt ret het andere monster 3Vio tapte molk l io en de karnemelk püt Op aeer doidetyke eo gemakkelijke manier behandelde de heer Bia dit onderwerp en de dank die hem door don Voorsitloi werd toegebracht was dan ook wel terdiend Indian het operaconcert ran giatereriarond etn poef ia geweest om te tien ol Oonda ook lavensfatbaarheid beait om geregüld aolke operaconcerlen te ereo dan i clere propf wel naar wenscb DitKcralten De zaal was goed bezet en het pooliek amuseerde zich bijzonder hetwelk tenminste wel op te maken aiel nit bpt langdurige applans dat den uitroerendeo telkens ten deel riel Het meeste anccea behaalde wel de beer Paana met zijn viooliiolo s Hg gaf wederom bigkeen grot te vaardigheid op zgn iustroment te bezitten benevens eon rchooneo toon Ook de beer de Vos behaalde zeer veel succes met zgo teooraolo s nit Wober s Frei ehüti eo Wagner s liOhengrio doch moeten we er bg voegen dat deze beer nog zeer veel moet leeren Toorsl at nitsprsak en legato zingen betreft Wg geloeven dit hg aan zgn collega do heer Urlns een oitatekend voorbeeld voor Lohengrin heeft want deze vertoont werkelgk de Lobeogriii zeer goed Zooats de beer de Vos dit nummer gisterenavond gaf dat trouwens ojk boven zgo kracht g ng deed dit meer deuken aan Lohengrin de boeman dan aao Lohengrin de zoon Tan Parii al ridder van den R Grsa Over gens bezit deze beer goede ilemmiddelen flioit wat kracht betreft en aangenaam vnn geluld Door ongeatelheid tao mevr Tyaseo Bremerkamp zoog mej Irma Lniin een paar nummers waarvan een nit de Tronoadour met veel dramatische zeggingskracht De beide andere damea nej li mncisca en raej Penning bezitten beide aangename stemmen welke tich gelukkig nooll tot gillen loten verie den en dit Inatste ia men van een coloratuorzaogerea waarlgk niet gewoon Nog raat ons de bespreking van do heeron Flor asan eo Litter Ëeratgeooemde ia een goed geschoold zanger met een hoogst aangenaam baijton geluid een zeer bescbaafda n tspraak Het dnokliad nit Hamlet vertolkte hg op oitstekenda wijze Hamlet ia dan ook wel zgn hoofdoummer Maar toch willon we dit zeggen dal een fragment nit eeo opera dus zonder handeling meeatal een geheel ander liobi werpt op het muziekstuk dan wanneer dit gepnard gaat met handeling Gisterenavond bgv tgdens het drinklied hoorden we nog floistereo hé hoe leuk We gelooveo evenwel niet dat wanneer men de heer Florissen in de opera zgn drinklied ion booren zingen ag zegger zonden t é hoe leuk Bet geheel krijgt dau wel eeo tragncher ka nktar Da beer Litter zoog zgn nommera maar io t Doitach hetwelk beter ia ook waot Hollandach zou oog veel ie wenschen over laten Het waren andais lehtar baasolo s liie hg zoog de beide aria s nit da Zaabeiflöle en pardinaalana nit la Jnivec Wg gelooven eveowal dat bg zich wat booa maakte bg het mooia In dieien heii geo Hellene althans bet was allesbehalve matig Een beetje meer wijding in dece nommera had beter gaweeit Met eeo biar reclame konden we naar buis gaan Wal tan beetje jammer roor anlk ean programma enfin daar zal wellicht een vol gande keer beter voor gezorgd worden Qedatwda November l l ign alhier behandeld 1085 uogenomeD 1284 ontvangen 267 opgecomeo en verder geseind Totaal 2636 telegrammen tegen 2551 telegrammen ovei November 1897 Aan het postkantoor Oonda en de daaronder resaorte rende bolpkintoreo werd gedurende de maand November 1898 in de Rijkspostapaarbank ingelegd i U997 02i terogbetaald r 9116 71 Hft laatste door dat kantoor uitgegeven boekje dra t het nnmmer 6422 In de NotB Spaarbaok alhier werd gedurendeda maand November 1898 ingelegd f 9288 22 UrngbeUald i 7303 77 ScHooHROVEH Een op eeo elaapkamentsande kachel waarnitzich kolengus ontwikkelde kostte aen twee gebroedere alhier bgna bet leven Hunne moeder die ui t begreep waarom te zeo Iaat opHtotideo lM gAt licn naar hao ilaapkamer en vond heiden bei vuet loos terwyl ook de boud voor dood op de kamer lag Nadat geneeskundige bnlp wai iogeroepeo kwamen beide pereooen weer bg PoLSg OBK Beroepen lii d Ned Hervormde Kerk alhier ds J M F Schippers t BUuwkapel II I I I VERSCHEIDENHEID Oinadngochtend vas het een hoitoogewona drukte bg de firma Stein cker te Leipzig die de firma Cotta te tiiuttgart aldaar vertegenwoordigt In tw e uren werden 100 000 exemplarei van 6ipraarck s GedeoKBcbr iten bgna d t Kehpele eerste oplaag van het met spanning erwachte werk afgfl verrf Vgtbonderd groote kisten itooden voor het kantoor ven de firma gereed die door efo nantal slee per wagcni ia ontvangst werden ftenomen De firma te Leipzig die de boeken ingebonden h eft terwerkte daarvoor 51200 KG bordpapier 18000 meter calico ter breedte van 93 cM 400 groote vpIIbo fealfaleder voor de liefhHbberheditif 85000 vellen gondBitd voor 18 000 mark ecbt goud en 1400 merk Igm Dit materiaal werd in 4 weken bnwerkt het eigenlgko inbinden duurde mmr 15 dagen Io de miméje van deo eircus Arena te Amsterdam is weer de vloer gelegd en een ter raevormig toon el gemaakt Zondag heeft er eene specialiteitnvoorstelliog plaats Den 16 februari komt in het gebouw een nieaw circus nl dat vüu deo heer Auj Krembeer met 96 paarden en 160 personen Het aal o a aldaar opyoer n het groote pantomime ballet Zehens das Waldmu chenc hetnelk bg van Busoh gekocht heeft en wasrmede deze verleden jaar te B rlgn een schitterend snccet bid De bruidegom namelyk wae tot voor een pear maanden eene vrouw Don 16n Juli 1873 werd te Amsterdam ah op dieo datum geboren aangegevpo Regma Mnrf a etha B van welk meiHJe in den loop vau bare ontwikkeling bteek dat teenjongsn was Miar Kg droeg nu eenmaal meirjee oed en was g beel als meisje opgevoed zoodat de ooders het geval maar lieten zooalS twas en Reginn leerde costuummaken euz Doch de orituur gaÉt boven de leer in bet beffio van dit jaar kwam zg met een joage weduwa in ksoois die haar aa epoorde het geheim t an harec geboorte opeolgk aan deo dig te brengen en daarop heeft de rechtbank voorgei bt door een deskundige twee maanden geleden meohtigiug verleend ot wgzfguig van bet gebooitereguter Ëq nu is Reiooud Martius gdtrnowd met do jomge weduwe die tot hem zeide wees eeo man Het Löweiibrüu beeft aan de eigenaars dter wereldvermaarde Muocheoer broowerg m hit afgeloopen boekjaar 20 pCt ditident opgeleverd Br werd door de fabriek f 1 285 000 win t g m ftkt Wat n Löweneeidels moeten daarvoor gedronken zgn Drt 60 jariRe graaf van Strafford treedt eurstdaags lu het huwelijk roet de 30 jartfije weduwe ven den Newyorkuchen zeepzieder Colgnto pen der mooiste en bw cbaallste Amerikaaosche damei dis bovendien van haar eereten man 25 millioen golden heeft geërfd Zg IS de vierde Amwrikaansche die een BrilBche travinnekrooo konpt Verder zgn er drie hertogin gewordeo waarbg als oo 4 nog miss May Yoke zal komeo getrouwd met lord Hope die eenmaal hertog van Newcastle hoopt ta worden Van deo legeren Eogelseben adel baronnen markiezen ecz hebben eeo aantal hun geschokt fortuin bff teld mrt de millioenen door Amerikïinen met varkeus petroleum Bpoorwegzwendel enz verdiend Men leeit in bet HhI v Antwerpen De Luikiche gardeoivikkeo zgn nog grooter traters dan die van Antwerpen In een bataljoo waar eeo gf ZOndbeidsofBcler of dokter moest worden aangesteld riel de keuaopeenen veearti De gardicerikken de mannen der garde cirique zgn schutters dat ii duideljjk Msar wat truters zgo ia oue onbekend we kunnen geen Frauich woord vinden dat daarin is te vervlairoschen NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer gfesctiikt voor de St Nicolaas A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephua Mm 3i Beurs van Amsterdam Vtkrs Slotkrs 86 88 7 97 6 1007 88 8S V 88 SS IS tf l A 7 10311 SS ♦ 1 T V 22 2 V 101 88 s 100 lOOV 65S z 47 103 to 51 1011 lts usVs 80 NOVEMBER NiD liKD Cert Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKOSB übl Oonill 1881 88 1TJU IB InsobrgringlSeS 81 5 OosTlHB Obl in papier 1868 8 dito in silrer 18118 t FOBTUOAL ObU met coupon S dito ücksl 3 8S 188 16 80 lis 111 JOB 808 I lOO 5 IS 168 99 68 UusliNO Obl Binnenl 1894 4 dilo Ouoons 1880 4 dito biiBotbs 1889 4 dito hq Hop 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 fl dito dito dito 1384 8 SpAHlB Ferpot lohuld 1831 4 ToBBBU Qepr Conv leen 1890 i Ge leeoing serie O Jee leeoing ser e C ZoioA Rep I obl 1898 tM llco Obl Buit 8ob 1880 VBHrïOJli OW 4 onbep 1881 Amstbbdak Obligstieo 1896 3 BoTtntDAH Steel leeu 1894 3 NlB N Afr Htndelsi aand lb6 102 W l 198 14 109 56 108 11 16 118 166 U 61 176 808 loeVi lOS 9 t u Faalowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Cb Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amebika Cent Pao Sp Mij obl 6 Cb C k North W pr 1 r aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Bio Or Spin oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv tl Naihsilli Corl v aan l Mexiro N Spw M Ie byp o 6 Miss Kaneas r 4pCt prof aaad l N York Outas o k West aand dito Peon Ohio obhg 6 Oregoo TJttllf Ie hyp tn good 81 St Pul Minn h Manit obl 7 On Pae Hooflun obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O t Canada Can South Chert r aand Vbn 0 Rail It Na lo b d e O Amstsrd Omnibus M sand Rottord TramwOifMaats sand Niü Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 8 Bbuib Stad Antwerpen 1887 8 J Slad Brussel 1886 J ll HoNO Theiss Regullr Gisslsoh 4 OoBTBNB StsatsTeenig 1860 5 K e Ooit B Cr 1880 3 SpAns Slad Mad nd 3 1168 NlD Vtr Biz Arb Spo I oort 80 WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens met bybehoorende OARNEËKINÜEN Veeren Cols Pelterijen in ruime keuze D SAMSOM MARKT dOVOA ADVERTENTIEN V De Heer en Merronw BDRGBE8DUK Ni X t iï betuigen hun harteiyken dank voor de balangstelliog ontvangen bg het orerlgden hunner Moedor Merronw de Wed H BÜH GEBSDUKCoUTÉi Gouda 2 December 1898 EEHIBBEF0T7AHT1E £ Men wordt verzacht op t HEUK te letMu OIT HIT MagiIU TAH M RAVENSWAAY ZONEN GOHINCHEM É Deze TUËEEN worden afgelererd in rerzegelde pakjes van vij tisa en een Mlf en een Ned one mot Termelding Tim Nommer en Pr s Toorzien van netrenataand Merk rolgena de Wet gedepo neerd Zich tot de nitroerine Tan geMrde order aanboTelend i BREEBAART LZ ORANOS KXaASINS DU Printenips NO UVEAUT ÉS WU Terxoeken de D mu dia oqi geltlu treerd mode albam voor het WintoraalEO n nooh met ontvangen hebben dit U willen aanvr ireD aan II JULES JtLUZOTACsPirii Hetielve wonlt dan omgaaDd gr tl M frmnoo toeijetonden BesbelUnf n van ut UB tnuc vrtj vu alll kosten aan huis met B verhoofriag RiiilildltliluitBir ti liziidui 1 1 FEANSCHE STOOMVEEVERU chemiselie W sscberIJ II OPPËKillillMEK lU KrutukarU Botterdam GebreT6t M rd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit roor het etoomen en TerTon Tan alle Hoerenen Dameegarderoben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het etoomon ran plnchemantele veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hotzg geatoomd of geverid worden onschadelnk TOor de gezondheid volgens staal bewerkt lAOfj FDIKB OUDK 9 m 8CHIEDAMMEB GEUEVEE Merht NIGHTCAP Verkrijgbaar hiii M PEETEBS Jz N B Als bewijs vsn eobthoid is eaobut en kurk steeds voor sien van den naam der Pirme P HOPPE Wie zeker zyn wu d Ecbto 1 Elkel CaCaO te ntrangen tenuneni geateld en na vele proefnemingen i don handel gekomen onder dem naam dea uitrioders Dr Hlohaelit renraardigd op do beate maohbiea In het wereldboromda étabbliaaement Tan Oebr StollWMTok te Eeulen liche J F7I2iel2 eIt9 Bikel CacsLO in Tierkinteo bnaaen Deie Eiïel Cwsao ia net melk gdieokt ene angename geionde drank roor dogelHkaeb gebruik een i 2 theeleaeb tu t podn Toor een kop Chocolate Al gcneeatriohtige drank by Tal tbb diarrbee ilechu lut water to gebraiken VerkrUgbaai bij de Toocixant B tl ApotMkar ni V Kg ƒ to fnlb tijto eiVoo ïröss OnorulTWtagenwooidlgor tok IMar hnd luRus Mattenkltdl Amsterdam KalToiitraat 103 ar Is de beste bwrjlvuil te m Jioht nA Rbsomadek LeiUenpgnsn kottom STvT AiilierPalB ExpellEr Yft ia met bat tliti Man aaa ta wenden tsfsn S Anker Paln Expeller PiV 60 easit 76 oeet en t 26 de Oe ib YeerhandeB n de meeete Apotheken en bq r lijlBiilkler k Co ta Hottenlani Te GOUDA by C LUGEB Apotheker Markt en bg VOWV h ko WeathaTeD 199