Goudsche Courant, maandag 5 december 1898

I n fv Maandag 5 December 1808 No 7753 37ste Jaargang mmsm mmmi NieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefMi Nt St ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaattrruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd TdefMK No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is ƒ 1 36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN A SLEGT beveelt zich aan tot het lereren vao Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood i3 cent de K G NIEUWE HAVEN 28 HH Bekroond op de Internationale Tentoonitelling Tan liakkèrg Maalderg en Kook knnat te s Oravenkage met een diploma Vergnld ZiWeren Medaille Lenst elt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat23 den Haag BROOn CN BESCHl ITFARUIEH LUNCHEON EOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt wg 8PM EIlKUJiX if MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot S nur WOENSDAG enVHUDAGvan ItotS uur ZONDAGS niat Stodelijke Qasfalsriek te GOUDA De prija van bet ffos ia O cent per M eaa voor Kooktoestellen of Motoren 4V9 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaBmeters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeetelien enz tegen betaling van eemge centen per week in buur bekomen Burgcr § Acalène D i 31 ü e T3 F is het beste en goedkoopste kettingloOKe U IJ W I E L msm S a S g 3 § 8 Deventer Vertegenwoordiger 1 C DE RUITER Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retftu s ELFBEWARI G liollandsche nitgare met 27 afj Pri s 2 gulden leder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenog die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg het VerUgB Mi aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegeUi en in eiken boekhandel in Holland him Tsmi i Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR Prijstrekking den 21 December soo ooo Iarh als hoofdprijs in bet f 6lukki st geval bieilt d ni awste groole Geidferloting die door de Hooge Regeariiig van Hnmliurg goedgekourd eji gewaarborgd U lie voordecltgd inriobting van het nieuwe f lftn bffilaat dftario dal in deo Joop van slfchta weinige iSaandea ia 7 vorlotiogea van 118 000 loten Bf 180 pryzen bedragende 11 349 326 Mark tor roUedige belÜHing iuUen konen daaronder tLJn kapitalo pryKD van erentueol 500 000 Mark by uitnemendheid echter prga a M prijs a M l pnjfl a M pryzen a M l prijs a M prijs a M l prijs a M prgs a M pnjzen a M 1 prijs a M 1 prijs a M 800 000 00 000 100 000 75 00 70 0011 15 000 60 000 65 000 50 000 40 000 81 000 iprijz aH 0 000 26prijz a M 10 0 0 5 prgz aM 5 000 ln pr jz aM S OOO 0 prij aM 000 SUpriji aM 1 000 IMSpnjï ÜM 40 3695i pryz aH 165 104 0prijz aM f 00 800 13 104 100 7S 45 81 De aanstaande eersto pryslrokkint deur grooto door den Staat gewaarborgde Uoldvvrloting is Tan ambtBaregs bepaald plaata te hebben op den 21 DECEMBER e k en koat hiervoor 1 goheol origiBeel lotaloobti Mark 6 off 1 01 half 8 T75 1 kwart fl l f 0 tegen inzending van het bedrag per postwissol of tegen reD OQra Alle commissiofl worden onmiü lelljjk niet de grootste Eorgvuldigbeid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het waiion van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen B iedere bestelling wordt het vereischte ofHoieele plnn waaruit de verdeeUng der prijzen op de versehillen o klRssen als ook de betreffende integgel len te vernemen ia gratis bijgevoegd oti zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de oHicieele lyaton De uitbetaling der prezen goeohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en knn door diro te toezending of ook naar ferkieting der Belangbübbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet il steeds door het geluk begunatiiid en ondor vele andere aanzienlgke prysen hebbeu wij meeroaaleD volgens ofïici ele bowijzen de eerste Hoofdprijzen verkragen on onze Beguustieera zelf uitbetaald o a Mnrk £ 60 000 100 000 80 000 60 100 40 000 enz liet ia te voorzien d t biJ date op don hoohtalen groodalag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegena de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten apoedigste rechtstreeks te zenden ann Kaufinanii fi liiioii Bankiers en QeldwisBolaari in HAMlibHG F S Hiermede danken w voor het vertrouwens ons tol hiertoe gesohonksn en daar w bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zullen wij ook voor hst vervolg bemoeid zjjn door een stipte en regele bediening de tevredenheid van onze gefeerde Begunstigers ta verwerven Automatisebe vallen voor rattsn k fl 1 40 voor muiien fl 1 3 voor torren Itnkkerliikki iniB jv B 1 30 vangen voortdurend xniii er toeeiolit Jti to rftttan muUen I iluiïBii ïo kever in een nwbt utelltiii Einh vKDEeltR weder oi n laHt n niet dti indikte reuk nh Veiküoi togeii toennnding yma het hedrng f onder remboara Verzendhuis Merkniir CommAndit M iitf oh ppr O Hehnbert A € o AtHttérilam H Z Toorborflral ÏSB HOLLANDSOHE lil unnnnnir ui AMSTEnilAlM Prijanoteeriog ühina Congo Stofthee 4S en 50 c Grot 80 66 Lekkere 60 Souohon 75 OeurlRS 90 Congo 100 Ontbot Thee 68 Namiddag Thee 75 Alleen verkr gbaar bg P H J van Wankura Oosthavvn B 14 VAN BlOMMESTEINS INKT üNSCHADtLl GOLWE C 8 GOUV E C 249 Gebr RAHPHUIZEM HOFLEVERANCIERS lebben de eer te beHehten dat hunne Etalage voor t St Nicolaasfeest gereedheid i en bevelen sleh beleefdelijk aan tot het leveren van goed gevulde üTiaiLiTfiai De DIBECTIE der ïïaarlemsclieBraiidverzekeriiig Maatscliappy TE nAARLEM bericht dat tengevolge ran het orerljdeu van den fleer P W J TAS JJVMSBS tot AÜENT oor Gouda en Omêtreken ie benoemd de Heer H J A VA ROülJEV Kattensingel a 162 Gouda De Directie voornoemd CNOOP KOOPMANS HIEUW NIEUW HIEUW GKSCIIIKT VOOlt irachtlichten Koffie en Theelichten Welke 4V uur branden k 3 s en 6 uur brandende k 3 cent per mk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZA tK CATS Papiernaolen GOtJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Olaa e Mil Alleen een luoifer aansteken is noodlg Oebeel zonder geraar voor brand als ook zonder reuk Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemds Superior Dmiven Borstlioiiig Extract MeiiaDUe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H H VAH S eHAMÜ Co en llaa Hofleveranciers VAN SCHAIK C0 8 Melianthe i het beate middel dar wereld VAN SCHAIK CO B Melianthe geneeat Kiakboeat VAN SCHAIK Co S Melianthe gonoeal tmvtX oud aU jnug VAN SCHAIK Co s MeUanthe meg in geee buugerie ontbreVee VAN SCHAIK Ik CO S Melianthe lUat voortdureDd oeder Scheikundig lee ioht VAN SCHAIK Co s Melianthe belpt euharroopeigk VAN SCHAIK Co b Melianthe bekrooud met Eerediplema a VAN SCHAIK Co S Melianthe ia bekroond mot Qoud VAN SCHAIK Co 8 Melianthe u bekroond met Zilrer VAN SCHAIK Co S Melianthe ia rorkrijgbaar in taoona van 40 € tO Ctê en fl bg Firma WOLPFi Co A BüDMAN MoordruH Westhaven 198 Omdi i C EATELAND Boskoop D XilBBlBS Kleiweg E 100 B V WIJK Oudmatcr Qouda M KOLKMAN Waddinmem K H VAN MILD Veeretal a ROLLMAt Bodearavm B 126 te douda PINK3E Nieumrkerk a dIJ nl Tabn I er grongr Rrfolg if n errungen hat Antau zu rw iohhdantn w rthloaen iachahmnimen iBitbm tlêtt küafe d hor utture gte a Hcfutrfeii H oUên nur ton uo iirect oihr in tolohw EkenhÈUdfunim tl tkim uMiêrPlêtÊt fwk ottMutBhtmi muitliSiitt Hl S = PreiaUtten mt Ümigniêt gratk Mtf pmÊ $ Warnung Fatent H Stollen tGcedkoopste en soliedst adres voo Tervoer van Inboedel soowel binnen als bniten de stad met geiloten wi ns ba A GRAVESTEIJN Oude Gouwe Attea wordt tegen Transport schade veritekerd tctoriawater ui f de VictoriaJBron te Oberlahnsfein by£m Tafeldèank Van hé ninklykef uis derjf ècfer ande Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bflltenlandscii Overzlclit flft Bof van Ca i ti heeft ook gisteren nog kolonel Picqaart gehoord Hat tlof beeft dit verhoor eenige oottenblikkeo afgebroken om ten grysaard te ontvangen naar menzrgt den ondminister Jotes Kocbe Vogeoa de Ooarrier dn Soir zonden ook de drie raadsheeren io btit Hof die na bet rapport van mr Bard nog ovcrtaigd waren van de icbnld van DrejfaP thans de wkerbeid hebben vaa de ooaobald van den veroordeelde De miaistfr rao oorlog de Freycinet heeft den preiident van hei Hof mr Loew verklaard dat enkele stokken dü bet geheim doener DreyfQ8 alechti kannen worden medegedeeld op voorwaarde vao volstrekte geheimhooding Zoo vertelt ten minste de Matio die erbg voegt dat bet Hof overweegt boe mvt dezen eisch van den Minister rekening kan worden geboodee Daarentegen verklaart bet Joornal dat bet Hof nog niet besliat beeft ot bet mrdedeeling van bet gebeim doiiier tal tragen maar dat bet afschrift heelt gevraagd ran rersohiltende stukken ait bet dseeier Pie aa t In Wallsee bracht keizer Frani Jozef dan dag door waarop bst vyftig jaar geleden is dat bg de regeering aaovaarilde Het kon geen feestdag voor bem zgn want al de persoonlijke herinneringen dia bem bestormen cnl len meerendeeU van droevigen aard zyn en de toestanden in bet rgk zgn niet bgzgnder geschikt om bem op te beoren Bet m1 daarom een stil feest zga maar in Amitettea waar da Keizer nit den trein stapte en in Wallaee eeft bg toch door de versierde itraten te midden van bet jaicbende volk moeten rgden en in Weenen lelf had bg eergisteren al gelakwensohfn ontvangen In Wallsee ztja met hom kroonprinsn wedawe Stefaaie haar dochter Kliaabeth en prinses Giaela Vóór Bga Tertrek beeft de Eetier kannen sieo hoe Weenen vlagde n versierd was Qiaterea bieldeu tal van vereei igingen daar feestelgke eenkomsten en gisteravond was er een gr e lampion en fakkeloptocht van de Tereenigingen van oudgedienden en brandweerlieden en een groote taptoe van alle r imentakapellen Het Hongaarache Huis van Magnaten eo de FEViLLETOni Gedeoksohrifteii vtn een Gelukzoeker or ANNIBAl DE VONDEUNa Haar iet FroMtci DOOK W NUTTEBS fcDwaze onrechtvaardigheid der oiaiiBchen die hunne medeschepselen beoordeeLen naar den toestand buanar kteediug fHet ia vel waar wat ge daar zegt manheer baron maar het is eea feit dat mign gewaad toent tartyd wel een weioig al ta ia toogloopend wss Verbeeld u dat ik sedert geroimen tyd reeds barrevoets giog met een versleten nitgerafelde pantaloD myn blousa in dergat ken toestand miste nog daarenboven een der mouwen en m jn vest hield sich niet meer om mjjn lichaam maar hing aan flarden £ a was er geen enkel middel biuDen aw bereik DM nwe □ weinig siooht voorziene garderobe aan ta vuUear Het toeval diende mij I tA hl bet toeval diende ui tJa want op geen aar aMands van Ljron vond ik een beurs Op den weg In het gras f tDat jaiat niet eigenlek io den uk van een boer die uit de stad scheen te komen en stomdronken was vergeef my ik erken ik haadelde varkeerd plewda onreobt ik weet heti Waarom f Is niet elk nsan asn o derworp n Keizer van Rasland babbeo galakwensebac gestoord Opgawckten geeetdriftig was de stemmiDg te BerlÓD Ier gelegenheid van keizer Wilhelm s pleebtigen intocht na zgn tarngbeer nit het Oosten Door de Brandpoborgerpoort dead het kcizerlgk paar zyn intrede in de hoofdstad Wilhelm zat te paard en droeg een grgzen mantel waarover bat oranjeliot der orde van den Zwarten Adelaar hing keizerin Victoria had plaata genomea in een met vier paarden bespannen galargioig Bur emeesiar Kirscbner hield een toespraak die door den keizer hartelgb werd beantwoord Tot tweemalen tos reikte hg den heer Kirsohoer de band Lange de en baie opgestelde troopen van Berlgn en omstreken trok de stoet onder bei spelen der moziekkorpsent bet gejntcb der menigte eo het geloi der klokken van alle kerken der hoofdstad naar h t paleis Dat kort voor de komst dea kaizers om bei gebouw van bet Fraoscbe gezantscbap Pariser Plat de vlag werd gehescben en de gezant markiea de Noailles met bet personeel der ambassade den intocbt op bet balooo bgwoonde werd door de menigte mat evenveel sympathie opgemerkt aU bet feit dat ook van de Rassisobe ambftsaads de vlag wapperde De MpaanSCIi AmerikitDflohe vredas oommissie is DU bagoDoen met de beraadslaging over de artikelen van bet vredesverdag zooals deze zgn opgest ld door de secretarissen van beide nelegatign De eiadbeslissing zal das niet lang meer kannen oitblgven De acbt eerste srtikelen regelen definitief da qnaestie der onafhankelgkheid van bei eiland Cuba en den afstand door Spanje van bet sonvereiniteitsrecht op Portorico den Philip pijneo archipel en bet eiland Quam tegen eene schadevergoeding van 20 millioen dollars Voorts de overgaven van de archieven da rrglating van de gevangenen den afstand van alle aanspraken wegens feiten voor of na den oorlog de ontreiming van de Philippgneo door de Spaansche troepen en de toelating gedurende tien jaren van de goederen van Spnanseben oorsprong ondfr dezelfde voorwaarden en met dezelfde voordeelen als de Amerikaansebe invoeren znllan verkrggen in de landen die re ds zgo of komen onder bet Amerikaaniohe g zag Verspreide Berichten DREYFUS De heer Bervé de Kérofaant hoofdredacteur laaf van de noodzakelijkheid P ITwe haadelwyze waa volstrekt geen diefstal bet was heel eenvoudig een zuivere toepassing van de leer dor algemeene broedenohap bet in praktyk breogen van liet heer lijke beginsel dat ton grondslag ligt aan bet gn lMz t ik niet laat ons deelen I VVaar ia het kwaad hier f Ofschoon niet op lulk een verstandige bondige redenoering tol die gevolgtrekking gekomen beachonwde ik de zaak toch ait heiielfde oogpnnt en bnitendtan de baura waa maar lesr alaoht voorzien De inhoud ste de my evenwel toch in staat om m f eenige allernoodigste kleedingstukken aan te scbalTen tooals een paar halfsleten schoenen een Llonee of eigeilyk een werkmanskiel en een hoed A ldus uitgedost was mijn intocht in Lyon toch nog verre van triomphanlelÜk maar ik durfde m tenminsle vertoonan Dank eij de enkele stuivers die mij nog overgebleven waren van mgn vondst kon ik gedorende drie of fier dagen m goedkoope gaarkeukens een bord soep of iets dergelijks me verschaffen en in goedkoope logementen den nacht doorbrengen Maar den eersten nacht reeds dien ik te Ljoo rp straat doorbracht werd ik opgepakt en als vagebond tot acht dagen gevangenisstraf veroordeeld Uit de gevangenis ontslagen s nde bleef mg nieta over dan van gebrek om te komen of te stelen eo dair het Mne evenmin in mijn smaak viel ala het andere besloot ik te teekenen Ën ging onder dienst f Ja Haar als ik mij niet vergis dan zyn er om zich te lalen inlijvea bH het leger van den koning van ïraakrjjk an ran Nararrs tvae diogan onnJa I de aSoleili beeft aan den radactenr Menvan d Rappel het volgende briefje ga Waarde collega Ali patriot royali at en CMitaa vartoeli ik o mijn aaani te plaatiea oA4a Igit van proteiten die gij in de itappel tmit XIXième Siècle i pnblioeert Etenali gij wil ik bet hobt VEveoali gg wil ik da waarheid jGienali gg wil ik het recht a£o net a proteiteer ik io naam van het miikende recht tegen de verTolgingen tegen koioiiel Picqaart i Volgani da Qagloii beeft ovatite Picqaart ioflneoza daarenboraa is hg erg vermoeid door hai ipreken voor bel Hof van oaiaatia Tech 19 Donderdag bebalte Labori en Bild iga ntef Oait ds maira van Tilla d Avraj nog bg ham geweest Donderdag heeft bet getnigenis van Picqoart voor de strafkamer van bet Hof van cassatie gAord eerst van twaalf tot t aa nnr en toen nog van drie nar tot laat ia den avood Labori komt dagelgks tweemaal in de Cbenhe Uidi Als Picqoart er niet is hondt by licb besig met bat onderzoek vsn da stukken de uak van ign clitnt betreffend dia in Beven kleine dossiers geranf sohikt zgo elk batrekking hebbende op eea alaonderlijke phase vac de aak Da aUatiac deelt mede dat Loew d voor tilter der strafkamer van het Hof van oaasatia Dinsdagochtend op het barean van den minister da Freyoinet geweest is en dat dia twee losn een belaogrgk graprek gevoerd habben over bet geheim dossier Bet blad bevestigt dat dit dossier gebael en al aan d atrafkamar voorgelegd lal worden volgens een ander blad door kapitein Cnignel onder de waarborgen dia da belangen van s lands verdediging ver sischen De parlementaire groep dar radico socialiaten heeft besloten de regeeriog in de Kamer te interpalleereo indien bat Hof van cassatie geen maatregelen neemt om de behandeling der laak Picqaart door den krggaraad te verdagen Da hoogleeraar Bnissoo eergisteren eerst door aanige honderden msoifeslanten geconspoeerd is in de gehooriaal van de Sorbonne met daverend applaus ontvangen Driednitend personen waren aanwezig In agn rede herinnerde de spreker asn het moedig optreden vao Zola i maakte een toespeling op ds bytaotijnsohe argnmanten van generaal Mercier en sejde dat de oplosiiog van het Dreyfus probleem een groote datum in de Fransobe gasohiedeni zon sgn bsar zeide baron de Uaubert Welke P De leeftyd van achttien jsjen on papieren Gij hebt volkomen gelyk Ik was toen jaist zes msanden over m jo zeventiende en wat papieren betreft daarvan was ik len eeneomtle verstoken Eh hoe hebt ge dien dubbelen hinderpaal ait den weg gernïmd f Ëen brave kerel dien ik lodens myn verblyf achter de tralies had leeren kennen en die m gaarne een dienst wilde bew jzen verschafte my do papieren van zijn broer die op zijn negentiende jaar korten lijd tevoren gestorren waa En gg liet het geboortebewijs van dien jonkman voor bet uwe doorgaan Ja Derhalve is het niat onder den nsam Louis Annibal geweest dat gy in dienst egt getreden f Neen a s Pierre Nieou was het dat mij vergund werd de gegalonneerde broek te dragen en mee te eten van den weinig smaketijken kazernekost met de andere heeren militairen van Zyne Hajetteit Beviel bet kazerneleven u nog al V Zeer slecht Vooral de strenge tucht was mij oodragelgk twintig maal per dag gevoelde ik een onweerstaanbaran lust om die ingebeelde gekken van onderofficieren het hoofd een weinig aan afukken ta ataan daar ze mij a a een hond behandelden en van nit de hoogte neerzagen op m j alles krachtens de paar strspen op de monw van hun nniformjaa Die oDweerstaanbare Inst vereert nw hart jonge vriend daar gij doldel aantoont dat gij een bt Na de conférence werd ar nog wat gemani fasteard in verschillenden tio In an bg da Sorboona sobijnea de fdrejfaiaards da oTaTband ia hebban beboadan De corractionasle rechtbank la Parga heeft dan heer Ponob eigenaar van bet blad Lb Jonr veroordeeld tot 1000 francs boeta en 2500 francs lobadevargoeding den beer Adolphe Potaieo als ago me lepllobtige tot 15 dagen g vangenia9tiaf en 2500 francs boste wagens beleadigingen in twaa artikelen io La Jonr geuit tegen mevrouw enden heer Paquin naar aanleiding van een twist tusaoben dea beer Paquin eo dan beer Paul D ronldde tqdena het proe Zi la op 18 Juli l l lüen jonge Ama ihasosche weduwe mad MaiwellHeddie ia kort geleden te Londen geatorvan Baar woonplaats was Pargs waar ig met een geaelaobapejnSroow een piaohtig hotal in da rue Nitoi bewoonde Thans is faasr testament geopend en daarait blgkt dat zg naar gebeele vermogen op tien miilioea franken gesebat aan de Asilaa de unit van Paigs nalaat Slechts krggt ds geialschapajiifffonw frs 100 000 en aan Igfrente van fra 30 000 benevena bet hotel ia de roe Nilot Oük de vronw vao eaa Figaro redaotaor krggt eea aansienigk legaat De familie is al tagan i pg ksmen i et aga dus prooassaa op til BlLOlB Door sen havigen brand is gi termorgan da artistieke drnkkerg te Hrainelaoomte bg Brussel vernield De schade wordt op drie millioen begroot AMIEIKa Uit New Yofk wordt gemeld dat de stoosiboot Portlands door bet apriugau van aan ketel nabg kaap Col Baai nabg Masaachnsatta in deu Atlantiscben Oceaan is vergaan Da IGO opvarenden zgn allen omgekomen DuiTaciiLiNo In Berlgn wordt thans door een liefdadig doel een internatiooala teatoonstelling van kteaderdMohteo gehoadao Uit de maeata landen van Europa ook oit ons land aijn rgka iosandingen gekomen t Zgn meestal kleine figuren De tentoonstelling is ontworpan door de prioasiweduwe voo Wied en bare doehtor da koningin van Kamenië Carmen Bylrs Ook onze koningin haalt tot de versameliog bggedragen hooriyk gevosl van eigenwaarde bent en het hart op de rechte plaats hebt Ik wist evenwel telkens dien lust nog tijdig te overwinnen en gedroeg mij too goad ala ik kon met het oog op de politiekamer ds provoost en den krygsraad en ik waro misschien tot hooge graden opgeklommen ware ar niet een klein voorval tussohenbeide gekomen Ha I ziedaar weer een klein voorral vlug want ik bea uitermate nieawsgierig en verwacht weer eec of ander vreemd avontuur En gy hebt in bet minst geen ongelijk mynheer baron Ik moet hier even terloops aanmerken dat de kleurige uniform mij heel goed sto d o ohoon ik lang en mager beo zag ik er goed uit Ik geloof bet gaarne Wy warea gedurende drie maanden in garnizoen te Straatsburg en ofschoon slechts gemeen soldaat trok ik de aandacht der sohoonen van den Elzas verleideiyk als liefdegoden in haar schilderachtig kostuam en met haar lange haren die in twee zware vlechten rondosi den mg zwieren In het kort de liefde vergoedde m j een weinig de ongemakken en onaangenaamheden van den dienst ea ik bad mg niat over myn lot te beklagen Het voorval dat wear een wending aan mijn lavensloop gaf viel voor ten tijde van de kermis te Kehl sTe KehlP Ja een aardig dorpje half iu ïrankrjjk half in Duitschland de kermla daar is in den geheelen Elzas beroemd scharen van kermisreieigers kunstenmakers es gooohelaara ent trekken er heen