Goudsche Courant, maandag 5 december 1898

4 40 6 86 6 17 7 96 8 9 S7 10 10 Ds D treiaeu sUMa 4 60 6 87 1 V 9 47 ff Is e 8e tl EU 4 67 8 84 9 64 reisiger moet lieh 6 04 6 41 10 01 j bovendien voorzien van 6 10 6 66 6 47 7 46 8 80 10 07 lOBjj een bew s a f O êO J BREEB4A T OOUDA HOFLEVERANCIER j beveeld zich beleefd aan voor de levering van Spritsletters Chocolade letters Keurig lekker St I ICOLAAS Fijne Borstplaat en Suikerwerk in verseMlenóe teleur en SmaaS Sigarenmagazijn De Magneet LEVERT PUIKE Sigaren Tabak en Sigaretten io Luxe Verpakking voor St NiCOLitAS GADËAU Thee in ketirige busjes en pakjes Cacao en Chocolade in soorten t ZIE ETALAGE v Lange Groenendaal I 25 T € 441 Een doelmatig CADEAU voor dit Feest is in elk huisgezin Toorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groots keuze in mijn Magazijn voorhanden is Verkrijgbaar tot billjjken prijs des verkiezendeop afbetaling kosteloos onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden A IiEWENSTEirV GOUDA Kleiweg 49 Directe SDOorweRverblndlngen met GOlUA Wlnterdlenst 1898 99 AaDgevaagen 1 October TUd van GreeBwrch 0000 ROTTSBDAH iw TsrBi 4 68 S ii 6 61 e 13 7 81 e l4 88 6 10 6 40 10 S SO 7 60 84 8 48 10 18 10 80 11 88 8 40 D door 11 86 11 60 18 97 MT BERICHT ONTVAKQEN Fransche Dames WinterPantoffel heel fijn ea goedkoop HeerenDamesr en Kinder Vütxool Pantoffel inalle prgzen in het Noordbrabantsch Schoen enLaarzenMagazjn Kleiweg B 30 tegenoverde Kleiwegsteeg Het beste Adres oor allesoorten 8choenwerk BeparaU nenaan gemeten werk Aoabevelend C SMI1 S ZIE DB ETALAGE 11 64 1M8 19 47 eOCDA DEN HalOiinmu 18 18 18 68 8 14 8 46 4 49 4 66 1 8 6 7 ff 1 19 ff ff 6 18 1 88 ff ff 6 89 1M6 l S 8 48 4 16 6 16 6 87 6 86 6 64 6 15 7 84 h l8 11 80 11 41 11 66 11 U 87 11 86 9 17 9 98 8 67 10 1 11 16 6 66 6 89 6 43 8 04 9 46 9 68 10 86 10 44 11 46 4 38 4 39 4 58 6 04 6 16 7 46 o 8 84 j 8 89 3 8 64 P 6 O U 1 A A U T K tt D A Ikt fond M 8 14 9 48 10 57 18 10 l U 6 8 f7 61 8 96 11 17 M nnt W 8 01 9 05 10 86 18 48 1 6 00 6 37 8 40 10 01 1187 AmitO 8 80 9 99 10 60 108 1 18 6 16 8 66 10 18 11 41 fi O r D A U T B ï U H i 1m fom 9 07 10 19 10 67 18 00 IJ IO 19 68 8 80 8 17 4 88 6 80 ff 11 14 ff ff 8 87 ff ff 6 87 D 11 98 ff 1 87 ff 8 46 8 84 6 46 9 88 10 81 11 46 19 81 1 86 8 06 8 60 6 04 Hollandia Tafelwater nit de Staalwater bronnen te Haarlem is een gezonde en smakeljjke drank Afnemers kragen van mg jnatis Kerken met Porceleinen Kop Asch en Flasschenbakies en zeliwerkeade Knrkentrekkers De Agent van de bron l VAN 0U £ Kleiweg No 2 Gouda I I 8 86 8 56 4 48 6 88 6 33 S6 7 683 47 4 16 6 68 7 18 jj ff 4 84 ff ff ff 1 09 1 40 4 87 6 0 10 7 89 846 Utreoht 8 95 8 33 7 46 8 87 8 49 9 00 9 90 10 16 10 88 11 88 19 09 1 87 8 Woerdoo 6 49 6 68 8 08 9 16 10 88 11 66 11 84 rin lMw 8 14 uu u 10 46 ff ff 5 r 8 97 Ü0 9 18 9 68 10 69 11 10 1I U A ilit GB 7 06 8 10 9 06 11 16 1 63 8 46 4 45 6 10 7 41 9 4 Ama W 7 90 8 86 9 80 11 80 8 08 4 80 6 00 6 86 8 00 lO t Oouda 8 09 9 19 10 09 18 61 8 68 4 47 6 41 7 49 8 49 II 1 BINNENLAND STATEN GENEHAAL ZittÏDg Tao Vrijdag 2 Dacember De Eerste Kamer beeft aangenomen deoTer eflkomst taet DuitRchlaod betreffeod du iiitvefflüiog der veeaTtaenijkuDst in de grensgemeeoteo dia met Etigelftod aioga irida de ODderieeacbe kabels ea een tot rerltiQgmg der orereeokomst met de cNed Haadelamaatiobappy Pe Kamer ii daarop gescbeideo tot 27 Dec vwmEnB wLAmmn Zitting van Vrydag 2 December De Kamer beeft bet algemeea debat orer de Staatibegrooting voortgezet De heer Troelatra boodt krachtig ot dat dit Kabioet cooservatieve blokken beeft apeciaal LD Mioiiter de Beaofurt bt keua dieoB vroegere hooding O k verdedigt hi uader ttJD dtelael dat de kapitaUit beeft vaa betgee i de arbeider te miu oQt aogt eo dat kop taal in 008 economiscb stelsel zjjn ODtat n beeft door roof diefital bedrog en geweld o a b keos oDi Koloniaal atelsel Door bevordering der groot tndaHrie coöporatie en stsatieo gemeeotelyke exploitatie zal m u aaman werking by de productie bereikou Verder blytt hg bet kie racht vooropstellen vóór alle aociah hervormingon terwyl hg den heer NoUing aanvalt Jie lasiuueerde dat de sociaal democraten bet volk bedriegen door aUatapeoiiooeeriug zonder bydragea der arbeidere voor te spiegelen Zijuerzgdi herbaalt hg Btaatapeosioneering ia willen zoo n et vol dan wat te krggsn is maar geen pensioanbelaating Ten alotto protontHerde bg nogmaa a tegen dos besren Noltiog s tnamuatia van de a r beider a te bedriegen en toen de voorzitter verzooht zelf uiet harde woorden te gebruiken teide de heer TroelHra dat de heer Noltiog gister niet waa geïnterrosipperd Apptaua op de tribunes door den vuori itter onderdrukt De heer Kerdgb verzekerde bedoeld te hebben de regeeriog aan te zetten doeh te be rneten in een techniache horrening van de kieswet nu een algemeene herziening ntet te fcrggen la Hg hoopte dat de regeering de pensionnee ring der werklieden tal aanvatten De heer Staalman m ende dat noch omtrent het arbeidacoiitract uocb omtrent de werkUad npeesionneiiring vnn de regeering ieti tt9 wachten ja De hifzera zgn misleid De bflsr Van der dffkau uu iAboeida Ja de heer Kerdgk thans met gestrikte sporen de regeeriog heeft aangevallen waarRchgnlgk onder den invloed vnn iprekera porren v in gister Bpr lal voortgaan den beer Kerdgk en de zgnen op te porren Laten zij bet dan den minister doen Dinsdag 11 nur de minister STADSNIEUWS GOUDA 2 December 1898 Door de politie alhier werd aangebonden Heodr k van Vliet terwijl hg eich bevond in een der slaapotedeo te Rotterdam die ten nadoele van igo patroon een aannemer te Waddingsveen een aautal goederen en gereedacbnppen had verduisterd welke hoer daarvan bad kennis gegeven aan de politie alhier tiet ia ten oode bekende der justitie die meermalen gevangenisstraf voor diefstal beeft ondergaan 8 S5 A 4S 8 t9 8 89 D C 8 Ooad 6 Moordreoht door Niouwarlrerk Ospelle ftotterdam A SO 7 S 7 8 7 8 7 6 7 15 S iS 6 16 7 86 7 68 6 68 6 08 6 11 8 19 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 KotterdaiB ospelle Nieuwerkerk Uoordrooht öouda 6 88 7 46 8 11 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 80 7 49 7 68 8 07 8 18 Gouda ZflvsBhuizon Moerkapello ZoetorinoerZegw ard Voorburg Ha e 7 80 7 40 llBge 6 46 Voorburg 6 69 Zoetermoer Zagwaard 6 6 Zovsnliaizen MoerkapeVe 6 17 Önuda 6 88 6 34 7 61 8 14 8 89 6 66 7 8 7 88 6 80 6 86 6 48 8 08 UMda Uudew IToard Utreoht 8 08 8 9 8 66 7 04 Men leest in de Tel In het magftzgn Tan de heeren Martena en flolweg Raadluii trnnt te Anrit vdam zntfen we een g óote rerzimeliog Toorwerpee uit de Plat elbakkerg Zuid Holtaod van de firma E Est é Co Ie Gooda waarvan genoemr e hefren de afl entnren hebben gekr g in M t eere treedt dezn firma op naast de bestaande plateethakkergen van Nederland krachtig IS de kleur artistiek de decoratie smaakvolde vorm der v rachilleode zaken door haarvervaardigd bovendien mout het werk dezerfabriek uit door ro te sterkte barst het glazuur niet ea aloit dit absolnat alle poriën dergebakken klei Behalve vazen bakken en scboteU van alUrlei vorm eu grootte outmoetten wg in deze coUeciie een reusachtige salonlamp eo verschillende zeer wel geslaagde beschilderde tegels In kleuren n in sepia o a naar werken van Rubbena Corot Boiboora Israël Maris Dn Chattel Louis Apol Klinkenberg die behooren tot het beate wat er op dtt gebied wordt e leverd De firma ë EstitS Co is op hot ogenblik bezig te vervaardigen een vaas vin twee meter twiutig boog en één meter rgftig jn doorsnee umatreeks twiut g Centimeter hooger eo dertig breeder dan de grootste vaas die een ptateetbakkerg tot oog toe heelt vervaardigd en die zich in Amerika bevindt Zooals men zal begrgpeu ii de fabricAiedezer zaken nog al omslachtig eerst wordt betvoorwerp n t klei gevormd Deze klei is tothet verkrggen van een grondkleur samengeataldoit versohillende toorten dan wordt het beschilderd daarna geglazuurd ea ten slotte gebakken door bat glazaur verdwgatde beschiUdering schijnbaar door htt bakken komt zgweir te voorachgo maar in anderen toon zoodat de schilder bg bet beschilderen rekeningmoet houden met de verandering van b t gehalte dor kleureu Ëen ieder die belang stelt in iets fr ia raden wg ten sterkste aan het magazgj der heeren Martens en HeJweg te gaan besiohtigen om daar kennis te mak n met de hier besproken voortbrentjseleD van aen belangrglcen tak ontsr Taderlaudacha ngverneid De vereeoiging Providential alhier sloot bigkeaa bet veralag op de algemeene vergaf dering van eergiateravond het 24n boekjaar met een nadeelig saldo van f 107 84V Dit tekort ontstond door de vele uitkeeringen taftje oopen jaar gedaan Toch verkeert de vdreen ging in bloeienden toestand bezit een kapitaal van f 1760 91 en te t 428 gebowdo en 50 ongehuwde leden De aftredende bestuursleden alsook het lid der dooateurscommiBflic de heer mr M M Schim T v Tinaff w afXu bfi laHMwtia herkozen B H MooiiDRECiiT Aan het postk antaor aiüier en de daaronder reasorteerende bnlpkantoren werd gedurende de maand November 1898 in de RgkapoBtapaarbank ingelegd f 1187 36 terugbetaald f 1609 16 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje dra igt btt nummer 164 BERtiAirBACUT Dinadag avond gaf de mnziekvereeniging Excelsior alhier ten huize ven C Bezemer bare eerste uitvoering daartoe welwillend bggestaan door da heeren vbo ïüutpheo van Goud 11 58 1 1 7 1 14 1 88 9 54 10 11 11 U 11 91 11 88 ll St ll 4S 11 61 18 88 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 88 9 47 10 18 8 86 D door 9 08 9 46 10 11 10 17 10 81 10 48 10 64 t 18 01 11 67 10 18 Het programma bevattende 13 nammera voor piano viool cel o of flait werd allerkeurigat afgespeeld een kluohtHpel getiteld de wr ftk van een koetstere voor efwiiseling opgevoerd en een paar voordrachten van den beex A Bezemer liepen msde goed van atapel en verscbalten het lairjjk opgekomen publiek een gouotvüllen avond Een woord van buide rad de heeren van Zutphen mag dan ook niet ontbreken daar zg door bun sobooue muziek bet bnnoe eo niet het jninste hebben bggedragen om deze aitToering een welgeslaagde te doen heeteo Hue jODg deze vereenigiog ook zg toonden de leden dia aan de aitvoenog een werkend deel hadden viool en flaït veel aanleg om onder leiding van den directeur den beer M A van Zutphen van wien zg bereids opleiding genoten waardige leden dor vpreeniging te zullen worden Mogen zg op deo iDgealagen weg voortgaan en met de orenge werkende leden der vereeniging £ xcelaior spoedig in staat zgn met eigen kracht een schoon programma ten geboore te brengen ADVERTENTIEN AEMEHZOHG AFDEELlNa WerberschaffiQg voor Ifrauwen en Meisjes Verzoekt NAAIWERK aan huis voor eeo nette NAAISTEB Inlichtingen Tentrekt Mej C 8ÜLTZËR adres GoDwe C lG6a Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN Contant ten aterfbuize van den heer W d KRAANaan bet Jaagpad b d Brug E No 46 opWOENSDAG U DECEMBER 1898 s middagsten 1 ure VA KEN INBOEDEL hoofdzakeiyk bestaande in BEDDEN met loebehooren STOELEN TAFELS KASTEN VLOERKLBEDKN KARPETTEN MATTEN GORDIJNEN HORREN SPIEGELS UURWERKEN LAMPEN KACHEL met toebehooren ORNAMENTEN STOVEN PETROLEUM8TELLEN HANDWERK KOPER BLIK IJZER VERLAKT GROF en WIT AABDEWEBt RIETMATTEN enz VOORTS Een leit wat Hooi Aardappelen en Steenkolen BRANDHOUT TAKKENB03SEN s Morgens afgenummerd te zien Nader onderricht bjj Notaris Mr 1 MOLENAAR te Wadditavten Mr 1 MOLENAAR Notaris Ie Waddinfveen zal bu Veiling en Afslag op WOENSDAGEN 7 en U DECEMBER 1898 s morgens 10 nre bfl DE KUITER a d Brug te Waddinxveen publiek verkoopen HËT WOONHUIS Wflk D Nos 142 en 143 aan de Zuidkade te Waddinxveen in 9 perceelen bewoond met SCHUREN en OPEN GROND Kad Sectie F No 1289 ged groot 2 Aren 8 Cent Wekeiyksche huuropbrengst f 2 75 Aanvaarding en betaling 16 Januari 1899 8 11 8 48 8 67 4 68 6 6 6 18 6 1t 6 88 9 60 8 41 4 06 1 44 1 64 t Ol 8 08 8 14 l n 4 24 3 09 4 06 18 91 1 86 1 41 1 66 0 8 1 ff ff 4 08 4 17 6 65 7 10 7 18 7 8 10 17 10 84 10 41 11 18 84 r 4 8 48 S 69 11 19 10 08 10 84 10 64 9 07 9 88 9 86 9 49 68 9 10 10 4 11 10 Nader onderricht by Not MOLENAAR OPENBARE VRIJVILUGE TERKOOPUIG TE a OTJlDA ten overstaan ran den Notaria Mr I MOLENAAR op DONDERDAG 8 DECEM BEK 1898 ten fl t nur s middags in het Café ïhst Sühaakboudc van No 1 Een perceel uitmontend gelegen BOVWTËKREIIV aan de Korte Kade in de Korte Akkeren te Gouda groot + 4850 vierk Meter No 2 Een perceel nitmnntend WEILAND gelegen alsvoren naaat perceel 1 ter grootte van ± 92 Aren 81 Cent De perc 1 en 2 tezamen een perceel nitmnntend WEILAND groot 1 41 31 Heet worden gecombineerd No 3 Een perceel TUIN of WABMOEZZMMSGBONV gelegen aan de 4e of Baggnenkade aan de Karuemetkaloot jte Gouda groot 8 Aren 30 Centiaren Aanvaarding en betalmg op 16 Januari 1899 Breeder in Biljetten Nadere inform bg den Notaria en wat betreft perc 1 en 2 ook bg den beer C van dbr Kliu Melkverkooper in de Korte Akkeren te Oouda bg wien aanvrage voor zooveel noodig om bezichtiging dier perceelen kan geschieden Openbare VrUwllllgeVerkooping te WADDINXVEEN by DE RUITER a d Brug ten overstMUi wn Mr I MOLENAAR Notaris aldaar jopWoensdag December 1898 bij Veiling bij Afslag ten lO nre s morgens ten verzoeke van de erfgenamen van den heer W V n KRAAN vm HEI WOONHUIS Wflk E No 46 wel ingericht zeer goed onderhouden ea zeer nnnganHnm gfil ten bü de Brng aan het Jaaffpad binnen Waddinxveen met annexe KO IEN en PAARDENSTALLING met ZOLDER voorts bpehoorende SCHUUR of BERGPLAATS mei grooten TUIN en ERF en een perceeltje HOOILAND alles aaneengetegen en groot 26 Aren 98 Centiaren Te aanvaarden en betalen op 16 Januari 1899 Breeder in biljetten Te bezichtigen 2 dagen voor en op de verkoopdagen ran 9 12 nre a morgens en 2 4 B middaga Nader onderricht b den Notaris MOLSNAA R voornoemd Slemppoeder WOLFF Co 7 66 8 8i 8 6 10 04 8 08 D 10 11 8 09 10 18 8 18 door 10 86 8 96 8 60 10 10 S4 10 88 11 18 7 69 8 99 8 64 10 84 D 10 18 8 15 10 81 8 99 door 10 88 8 84 8 68 9 11 10 88 10 89 11 S 11 6 7 80 7 66 6 19 8 18 6 80 8 80 8 60 9 18 9 84 9 48 9 69 10 10 10 88 7 48 8 18 6 WESTHAVEN 198 Sleu zie de Uitstallingen van St Nioolaaageschenken b JAN ROND Korte Groenendaal I 190 300 li l S KEISER Korte Tiendeweg VooTtzetting der algeheele UITVERKOOP wegens vertrek naar elders van Manoiactoren Witte Goederen Veeren en Kapok Bedden Wollen eo Katoenen Dekena Maoa en Jongens Jaasen een groote parts Pellerine Jassen Mantels zwarte en gekleurde Japonstaffen een groote partg Wiuter Artikelen Zgden en Lokensche Rokken Kamgaren en Beskinsche Pakken Zwarteen Qeklenrde Doeken Kar petten Loopers Tafelkleeden Servetten Tafollakens Linnens en Kepers Laiermand QoederenNachthemden Pantalons en Kokken enz enz Al deze Qoederen moeten einde Febraari nit verkocht wezen Bet HUIS van alle gemakken voorzien is half Maart te aanvaarden De Winkel zal geopend zgn van s morgens 8 aar tot s avonds 10 aar Soederen worden niet op zicht medegegeven I S KEISKR Korte Tiendeweg Goud Dubbele Buurt B 10 TAILLE TJrihhplp Riiiipf B 10 P UR I Mr FUIim SNETBLAGE Notaris te Woerden zal op DONDERDAG 22 DECEMBER 1398 en zoo noodig op VRIJDAG d a V telkens svm nnr op LIEFBOVEN te Untchoim publiek ï contant verkoopen Den volledigoB INVENTARIS van een l itbAnl l bestaande in gezaagd lepen Esschen Beuken Acaciahout enz enz vooral geaoMkt voor Wagenmakers voorts MALLEJANNEN WAGENS GEREEDSCHAPPEN enz Alles van af Maandag 19 December e k van 94 nur te bezichtigen Meerdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Burgers Acatène Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda is het beste n goedkoopste kettinglooc KIJWIEL Geëtaleerd de terugkomst van DREYFUS ran het Duivelseiland T iEAAL Conllseur Turfmarkt H 67 NEEMT PROFF VAN DE GOEDGEVULDE BOTEBIETTliBS fljn gekruid bekroond St Mcolaas Chocolade en Suikerwerken Marsepein enz Amandel MoscoTisch AppeUiarten Hammen ENZ FiJDe soakeii Borstplaat Alles ie qualiteit Anikeb w UT OR PPT De prachtigete Amerikaaneche JL j m J m JK 7e g Nog enkele STORY CLARK voor verminderden prjs TABOURETS p U voorraad VIOLEIV ETUIS STRIJKSTOKKIEN 8 AREC eoor VIOOL ALT VIOLONCEL CONTRABAS ent kUe MÜLLER S ACCOORDCITERS n anderepraehtige ACCOORDCITJSaS ton f S f 6 S0 rSO 8 10 18 18 4 33 Groote sorteering H ABM0I 1R I S SPEELDOOZEN Mondharmonika a Oecarina a Flageolet s Piccolo s Signaalhooms Sigaaalflaitjes Metronomes Lessenaars Dirigearstokken Isolators enz FRAAIE VOORWERPEN MET MUZIEK 4f C DE LAKG GBOOTE MARRT DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANL tleveêUga te ê UHMVmxmAtlB Volteekend Maatschappelyk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slait op biliyke voorwaarden tieldleentngen onder Kerête Hfff the t r verAami op tÊuf0em en iMnAeryen zonder vooraitbetaling van lint Geett Ai o iPOMMrleren uit tegen dan koers van SS 1 Inlichtingen te bekomen te QouDi voo i de fanihrieeem bg de Beeren M J OGIER Oo Kassiers ea Commisaionnairs in Efieeten voorde JfypaUkekeM by den Hee W J FORTUUN DBOOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DROOOLEEVER FORTUTM Ui 8 JUL S8 KNTUOVBM HIEUWI HIEUW I NIEUW 6K8CHIKT VOOR ITaclitlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4Vi uur branden 2Vi en 6 uur brandende 3 oent per Btuk ËQDÏg Agent Toor Qouda en Omitreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en genaakkeiyk Hen behoeft hiervoor geen Olie geen 01aaq e I I Alleen een Inolfer aansteken U noodig Qebeel londer gevaar voor brand aU ook londer reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN AUGEITBATM EN LUSTEN ook volgens op te g even Profiel ISlpoedige afleverlog Nette uitvoering Concurreerende prijzen PEANSCHE STOOMVEEVEED eheoilsche Wa eber J VAK H OPPENHEIMER Botterdam M den Koning 10 Krui kade Gebreveteord door Z der Belg HoofddepAt voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit vAor het sioomen en vervea van alle Heerenen Damesgarderob n alsook alle Kindergoederen Speciale iarichting voor het stoonusi van placha mantela veeren bont em Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de aieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelnk voor de geundbeid volgens stool bewerkt