Goudsche Courant, maandag 5 december 1898

Maandag 5 December J898 No 7 753 Tste Jaargang in Kleine en Lue Verpa ingen zeer geschikt voor St NICOLAASCASEAUS LOUIS BISSCHOP GOUMHE mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aanberelenil AGEITTSCHAP 700E GOUDA VAN DE IDortmunder Actiën Brauereil TdefMB No M De Uitgave dezer Ck urant g eschiedt dagelylcs met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1J26 franco per post 1 70 ▲ IsonderUjke Nommers VIJF GENTEN Toldtioa Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 tegti a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd LEVERT hunne hoog fijne roos Goedkotpe en smtkeiljks iNUSHËLKi in Doozen waarran de inbond voldoende f is voor 5 Liter Melk per doos O HB D MIEBIES DROGIST Kleiweg E 100 SIGAREN NIEUW TOOMACITEH ONTVANGEN de nienwste TOORDRACIITEM DE JAMMEKKLACBTVANKENWEDÜWNAAK Kom Voordracht voor 1 Heer door AuaiJST 50 Cent EEN VERGEETACHTIG MEN8CH SoloVoordracht voor 1 Heer door August 50 Ct EEN FLAUWE VENT Kom Voordracht voor 1 Heer door August 50 Ct GOED ZEEÜW8CH GOED ROND Kom Voordr v 1 Dame door Bobkbisdbr 50 Ct DE STRAATMUZIKANTEN Komisch Dnot gezongen door het Dno Paulus 60 Ct HÖE OUDER HOE GEKKER Kom Diiet gezongen door het Duo PiuLua 60 Ct CHINEEZEN Kom Duet gezongen door het Dno PiULUs 60 Ct WIJ KENNEN GEEN ZORGEN Kom Doet gezongen door Paui u 60 Ct KAAT MOSSEL en PIETJE PUCK Kom Duet V Beer en Dame of 2 Heeren 60 Ct DE SCHOONE IHMA EN HAAR MAMA Kom Duet gecreëerd eu gezongen door Bolskb en HüssE v 2 Heeren o Heer en Dame GO Ct Verkrgghaar in den Boek en Mnziekh van ALUs JONGENEEL Ooslhaven li K Gouda Voor HU mCOLAAlS ONTVING DS NIEUWE WINKEL MABKT A 70 eene ENORME KEUZE Mrttkele bijzonder geschikt voor CADEAUX ALS HËËREK DASSEK strikken Zyden Caohenez Handschoenen DamesBoezelaars Zakdoeken in fraaie Doozen fDameaSoeróitt n SiriSjes Bonte MolTen en Kragen Kinder Bontjes Wantjea Doeken Kapers enz enz Qroote Keuze Lage Prijzen Aanbevelend Ü B St Nicolaas Ontvang en voor CADEAUX een praehtige oelleette gemonteerd met NICKEL alsmede ALBOID Verniekeld Brittannia Metaal TIBNDEWEG B9 FOTOfiRAni STUDIO Fltimltn Smsdl 588 DiliUJki Hk in loa t i vjni Hypotheek 3r Aangeboden ƒ 10 000 geheel of gedeeltelijk tegen 8 t oP JDa l ryen Adres onder lett Af L aan het Bnrean van dit Blad WÊÊlÊf g ebotteld per Flesch a 20 Cent per halve W W Flesch k 10 Cent 4 Tevens van t Vat verkrijgbaar tl 10 Cent iier Tumbler in de BIERHALLBi ZEÜG8TRAAT 85 j Aanbevelend J H ROODE Agent C P BUSCH GOUDA Markt MOFFEN KRAGEN COLS enz Goedkoopste en Soliedste PIEEREN E KINDER Gouda Wijdstraat A M 9 Speciale Inrichting i VOOR KMng Daar Haat it ièraièa aorhering Stoffen Elegante Uodellen Uge Prijzen Stalen op aanvrage tQoedkoopsteensolledat adres too Vervoer van Inboedel oowel hinnen als bniten de stad met gealoten wageni iT by A Q RAVESTEIJN Oude Gouwe Mtea wordt tegen Ira tuport sotuide vemekerd Oeudi Drak u A BaiNEMAN ZOON Fgne Copac AanbcTelend Slotemaker Co Hulstkam p s OUDE GENEVER ïn direrae verpakkingen TerkrgGfbaar bij J M F BEUDEKER Mooge Oouwe C 25S St icolaas WEDEB ONTVANGEN een mime kenze Kinderspeelgoed flUISHODDELIJKE ARTIKELBN ENZ zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeatix Voor het aanstaande KERSTFEEST fXerstSoomversieringen en kaarsen Aanbevelend lej L DE JOïfG Lange Tiendeweg D 36 PRIHA KWAUTEIT Rund CD Kalfsvleesch Tftgen sterk conmrreerende prijzei IIul§Je§Rookvlee8cli EH GEROOKTE RDHDBRWORST BIJ J P van Leeuwen Kelzerstraat ttoede goedkoope VleeschhouweHJ ANIJSSIJliËR f roos Goedkotpe en smtkeiljks iNUSHËLKA in Doozen waarran de inbond voldoende is Toor 5 Liter Melk per doos O HB f Hen wordt verzocht op t HERK te lottM BIT HIT MaOUUH VA M RAVËNSWAAY ZONEN QOBINCHEU Deze THEEËN worden a Ie verd in rnzegeld pakjes van n 7 liBtt en ten tuitf en een Ned on $ met vermelding van Nommer en kPrgs voorzien van nevenstauid Merk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de niiroering van g Mrde orders aanbevelend 1 BREEBAART LZ TWEEDE BLAD BINNENLAND N r mea reroefmt irI de Maatsehappy tot Exploitatie ran Staati poor wegen bioDenkort een oieaw tarief TooraboanetaeDlakaarten voor werktiadeo iDToeren De jeugdige rereeDigiog van vroowrlgke dieaatboden Allen voor elkaoderc hield eergiateravood een zeer druk bezochte rergaderiog vraarep de presidente mej £ G Aawerda de voordracht over de afacbuffiDg van k fooiêiistaleel die ig op bet congres vao de teotooDetelliog vaa Vronweoarbeid had gehoadsD her haalde Het debat kwam Ioh nadat eeo er weinige maDDeiyke toehoorden do dienatmeiajaa verweten bad dat mectge dienatbode aog aristokratiicher ia in baar doen en lateo dao da meeat ariatokratiecha dame Want meoige Bet of Kaatje koa toch vaak coo miDacbtend over dat werkvolk c apreken at er arbeidstai in ho s waren □ klagen dat sy dat volk oog m t eeo kommetje koffie moeat achterna loopen Toeo eenmaal hft s gebroken wai kwam de weleprekendheid loa Geen eoket antwoord werd de iai inuant van zooeven waardig gekeurd maar soonel te meer wrrd hdt klaobtenboekje opengedaan omtrent me eti juffruaweo £ rIgkbeidsbalve werd echter ook daarby toegepast dat er geen r gel zonder Ditfonderiog was xoo verklaarde ééa dinnatbode but met banr loon eo lerval tevreden te zyn En dat vervat kon 2g niet miasen want dat besteedde xg aan hare kleeding en haar loon setto sg op de spaarbank Maar de bestrydstera bleven niet oit en ia verachillendea vorm maar toch met dezelfde slotsom werd daidelgk gemaaki dat menigeen met de fooitjes lang niet op bad dat men t veroederend vond by het vertrek van geooodigden laa myuheer of mevroaw ala bedelares aan de denr te moeten staan om de hand op te honden voor zoo b fooi dat men de gasten in I o moet honden opdat Et niet wegloopen sonder iete te geven eni Daar stond ook een bedaagde jnfiroow op die met eeo beroep op den vroegeren tgd dspd nitkomen dat toen de fooi nooit aU een bedelarij werd beschoowd en dia niet begreep dat de spreekster de hersens van de meisjes met al solke dingsigheden opwarmde Zy beweerde dat de dieoitboden tegenwoordig over t algemeen fatsoeniyk loon krygen en EJch netjea daarvan knoDen kleedeo Dat de tegen woordigo meiajes zooveel noodlg hebben komt hierdoor dat ag te veel aan de modea besteden en het restje naar hst daosbnis brengen Een storA ran verontwaardiging atak op en van alle kanten klonken protesten dat men raoeet onderscheiden tnsschen dienatboden en dieasthoden da geen fataoeniyk meisje geiyk d Ee veraeniging slechts tot zich wil trekken naar n danshnii at al is soo n beetje ronddraaien op zichself geen doodzonde enz sns Een andere bestrydster van het doel der vereaniging hield fol en met haar meerdere dat men recht had op de fooi die evengoed als loon voor verrichten arbeid kan besohoowd worden en waarin niet vernedereoda ligt terwgl eindelgk eene dienstmaagd die aï n heel tydje bg dezelfde menseheo diende en haar mevronw erg roemde de vraag deed wat r bg afschafiSng vao het fooiensteltel moeat terecht komeo van de dieottboden wier mevroawen wèl lot het niet meer schenken van giften bereid waren maar in loonaverhopging volstrekt niet wilden treden O ar en weer traden nog bestrydsters en bestrgder voorstandsters en voorstanders in het kryt totdat de presidente mejnffronw Cornelia Haygtnif eindetgtc de byeenkomst sloot want t was al over tienen B Ct Het ttMtatefaip tVoorwaartic ii teAmtardam door een makelaar voor f 70 000 gekocht voor rekenÏDg an de firma G B Lavarello te Genoa Het Mnaenm van Kanstnijverheid te Haarlem werd gednreode de maand November bezoobt door 348 personen terwgl nit da Boekerij vn bet Maseum 200 boek eo plaatwerken oaar de veracbillende plaatten van ons an3 werden verzonden De School voor Kanstoy ver beid is thans bezocht door 161 leerlingen terwyt nog 54 leerlingen der Rg ka Nor maallessen in de lokalen der school teekeoooderwga ontvangen Deze drie inrichtingen die gbzanenlgk eene der afdeeÜDgen vau de Maatwhappy ter Bevordering van Ngvqrhsid vormen hebben zich in de laatits jaren zeer ontwikkeld terwgt da Commissie aan wier goede zorgen deze afdeeling H H Diiectenren van genoemde Maatflcbappy werd toeverlronwd san de ontwikkeling van het geheel steeds de meeste zorgen blijft wgden De Tentoonstelling ran ornamentele en fign rate werken van Hiodoesmonomenten op Mid denJava zal eerst in het begin van het volgend jaar kunnen geopend worden omdat men wenecbte deze tentoonstelling zoo volledig mogetgk te doen zgn Men echrgft Voor de tabak worden over het algemeen hoo a pfóaen baetaea ïe Bummel 2ga de kleurige partgee zoo goed als opgeraimd Te Talburg waar zoo goed ala de beste tabak tn de gaotche Betjwe wordt geteeld verd door den heer De Voogt uit Wageningen ongeveer 30 000 E G de gebeele plant gekocht tegen 130 per 50 K G Te Snödeohoek werd de geheele voorraad verkocht tagen f20 f20 75 Uetaard eo zandgoed ia over het algemeen goed er zgn slechts enkele nitzonderingen Het ia licht van soort breed van blad en goed van klear en brand Het vroege bestgoed is veol beter dan het late dat te langzaam ia droog geworden Gemeng de Berichten Te e H ertegen botch hebben tal van ambachtslieden zich vereenigd en verbonden om hg overigden van een hnnner aan de overblgvende leden van bet gezin eeo uitkeeriog in eena te doen ten einde daaruit de kosten van begraven enz te bettrg len Het beatonr zal de gelden geheel gratia innen en san de reohthebbendtin afdragen en om de deelneming algemeen te doen zgn ia de bgdrage per persoon op een dobbelijo gesteld Gisterenmorgen werden de reizigers van trein 2 H S M nabg Leidea opgeschrikt daar de trein plotseling en met een rok stilstond Bg onderzoek bleek dat een koe welke haar geleider WOB ontaeapt onder den trein ss geraakt Nadat men de overbiyftelea van het dier met veel moeite er onder vandaan bad gehaald en aan den weg nedergetegd kon de reis worden voortgezet Gisteren is te Eotterdam van Nevr York aangakomen het tankstoomscbip Georgian Prince met 30 000 vaten Pensjlraaoiche petroleum voer de Psre Oil Compaaj Donderdagavond ontstond in aan spoorwegwaggon 3e klasae van da Boll Sdoorwegmaatsehappy twist tussehen eeu paar in abn or malen toestand verkeerende zeelieden waarbg de een zga makker met een mes een hevig bloedende wonde toebracht aan een der schond r Nadat door de omstanderi gebroik wat gemaakt van de noodrem werd bg aankomst te Leiden de politie gewaartchnwd welke de twistzoekers nit den wagen verwgderde en de verwonde overbracht naar het academiioh ziekeabnis en den ander naar den politiepost aan deo Statioaiwag Ook aan paar andere periooan tot bet geaalschap bahoonade verden derwaarta overgebraofat om ala getnigeo t worden gehoord Uit Haarlem meldt men dat Vor ter dia verdacht werd den bekenden brief aan den heer Laan te Wormerveer te hebben gnaohrevan en tegan winn eene iastraetie geopend was gisteren weder ia rrggelaten Man schrgft uit Naede aande aZutph Ct c t Ia algemeen bekend dat de last om te atroopen bg veten ten platte lande groot is ofschoon reedfl menigeen dit genot mtt en geldboete of erger heeft moeten beinren Ea Nnacbt van wi d wordt gewooolgk in t najaar niattegeostaande bet toezicht der politie door de stroopers bait gemaakt en aan en man gebracht Niet altyd gaat het vervoeren van wild naar bet dorp zoo gemakkelgk en moet daarbg da grootste vooTsioht ghaid in aoht genomen worden Een geval dat Zondj morgen hier plaats bad wille VB even laten volgen Eesi boar en boerin komen samen bg den winkener N N waarna bet volgende geaprek enz plaata beeft Boer Goé mergen Boerin Ook go6 mergen Winkelier Wat was er van ow dienst Bopf Jao zee wg hebben wat ble ons Wacht k mot e£Een boeten kieken na aen oogenblik tot agne vronw Jananke Ik zie atks Winkelier Ik begrgp er niet reet van wat hebt ge dau by n eo waarom gaat ge zoo ichroomva lig naar bniten P Boer Joa z e wie h bben wat bie ons vertronwfliyk t Is ook veur de eerata keer dat t edaon beb moi wetten Winkelier Na zag dan toch wat ge bg n hebt Boer Aa t dan wéten mot noaw allo dan tot cyne vroow Janenke het mot dan maor wdzeu iat naet Boerin Zon ie neet efkea wachten ie koat t neet wetten Kiek nog ent bieten do daore wak oe bidden mag Boer k Ge eove daw neet bange behoeven te wiien want de groote harke ia al ao de gang strlek de rOkke nonw maer af De boer helpt haar een handje en werpt fluks een flioken haas over de toonbank voor de voeten van den winkelier die intaa chen het beeatje betast en schat en de waarde ïn geld aan den boer oitbataald tZg nog even vermeld dat Inngoor reeds vooraf met moeder de vrouw de vroegmis had bgjjewoond Te Enschedé werd s avonds ombtre ki elf uur aan de woning van den heer 11 in de GeHertatraat gescheld door iemand die de dienatbode wenachte te spreken De beer H die den perscoj niet keade wilde dat ook wegens het late nnr niet toeataao de ander dreigde toen raiten te zullea instaan en begon inm ddels met eane rait in de voordeor te vermeien de vroow vao H ri p daarop de holp in van haar bnnrman die gewapend met eeQ stok bont door den bezoeker echter werd aan gevallen en ernstig met een scherp voorwarp aan hst achterhoofd verwond zoodat geneeskundige holp moest worden ingeroepeu Op het geschreeuw kwam eeo in die boort anrveilleerend politïeagent aaaanelleo die vi r personen naar bet politie barean melenam Uit een aldaar ingesteld ondenoek bleek dat en hnnne zekere W v D de miihaudeÜng had gepleegd De Id jarige timmermansknecht Johannes Bgvocts te Utrecht was Donderdagmiddag op de derde vsrdifping van een in aanbonw zgod fanii in bet Booglandicheperk aldaar bezig eene bonten omigrttog aan te brengen toen hg op eens vermoedetgk door eene doizeling over vallen door een inden vloer aanwezige opening naar beoedea stortte Zgn kameraden die hem onmiddellijk te fanlp snelden vonden ham gehaal baitcB keania voorovar met da bont op een paal liggen terwgl bet bloed hem nit neus en ooren liep Naar bet oabggolegen holp burean van politie overgebracht werd hg door een geneesheer verbonden en vervolgens per raderbaar a ar bet Ziekrnhais vervoard De toealand van den jongeling diii nog steeds bewusteloos ia is geenasins bniten gevaar doordien men behalve voor zware inwendige knaozingfn ook voor eene herceosohudding vreest Een eigenaardige op om aan hal ing haddeser dagen in het Samaraogacbe plaati fchryf maa aan da Lnc De smokkelaar een Chinees vervoerde per spoor eauige varkens waaronder twee doode Dit verwekte argwaan by den coadocteur die bg aankomit op da plaata van bestemming den nldaar bescheiden ambtenaar belast met den tegengang van den opinm sluikhaodel waaraebuwde Bet gevolg daarvan waa dat de bnik vau de twee cadavers opengesneden werd Verscheidene darmen met bereid opium kwamen toen te voorsobgo Langs sommige tgnen wordt naar verteld wordt gesmokkelde opiam vervoerd in djeroekvrncbteu of liever io de schil aeker ia het dat smokkelaars ook bet spoor voor hnn uit ataiJas beontten doch zg bezigen daartoe allerlei listen die niet gemakkelgk ontdekt worden te miader daar de apuorwegambtenaren ei eutyk daarmede geen bomoei nds hebben I g gggggggg ggg Gevaarvolle redding Het stoomschip Mesacria kapt E Enop dor erma W H MüUer en Oo te Rotterdam vertrok den 22n Nov van Rotterdam naar Middtesbro toen de bemanning den daaropvolgenden dag des namiddags te 3 nnr den schoener Blae Jacketc ontwaarde met de noodvlag in top werd onmiddellgk er op afgestuurd waarna te 4 uur de ïe8acriaf zoo dicht genaderd was dat zg de opvarenden van de Blae Jacketc hoorden roepen dat zn begonnen te zinken en om hulp verzocht werd De stuurboord B readingsboot van de Meaacria werd uitgezet doch het stoomschip viel door de zware zee af en begon hevig te slingeren zoodat de reddingssloep tegen bet schip stuk geslagen werd en oubrnikbaar voor de redding De duiateruis waa iumiddets ingevallen De Meflacriac stoomde rond den achoeoer heen terwgl den scbipbrcDkelingen werd toegeroepen dat men io hun nabgheid zon bigven tot net aanbreken van den dag om alsdan de pogingen tot redding te herniauwen De achipbrenkelingen smeekten evenwel om dadelgke hulp daar de Blue Jacket snel zinkende was en de toestand steeds hachelgker werd Onder leiding ran den le atnarman den heer J de Voogd werd daarop de bak boordareddingboot gereed gemaakt en had men na bovenmenacbel ke krachtsinspanning in twee uur tgda den zinkanden schoeoer bereikt tüdens een Z O storm en hooge zee In oe reddingsloep bevonden zich de Ie stnarmaa De VoQ i bonevens de kok nn een matrooa De bemanning van de Blne Jacket bestond slechts uit den Kapitein een stuurman eu een lichtmatroos ook waa er een 1 G jarig meisje aan boord Na 45 minuten lag de reddingsloep weer lan s zg van de Meaacria doch moesten de schipbrenkeiingen met touwen aan boord worden gehescfaen daar zg geheel uitgeput waron Nauvelgks waren de geredden aan boord of de boot liep vol wa r zoodat opzetten onm Mgk was evenmin als achteruit vieren en men haar moest laten slippen Til ee sloepen van d9 Mesacria waren dos iiierbg verloren gM aan doch vier menschenlevens waren gered Nadat zg aan boord van de Mesacria liëfdergk waren opgenomen en van voedsel en droge kleeren voorzien konden ag hun wedervaren mededeelen zy kwamen met bun schoener van Amble Schotland geladen met vuurateenen beatemd voor lK nden Het scheepje geraakte onderweg in zinkcade staat alle zeilen waren verloren het draef voor top en takel terwgl zware aee$n er overhaen gevorpan werden Bg het