Goudsche Courant, maandag 5 december 1898

Dinsdag 6 December 1898 37ste Jaargang No 7754 CHE COÜMNT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMii No 8t De Uil ve dezer Courant gfeèchiedt dageliykt met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per potit ƒ 1 70 Afzoifderlijke lïommers VIJP CENTEN TclefMi N at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Indiüii gü nilet wilt hoesten gebraikt de anéVWe e bekroonde en wereldberoemde Superior DmiYen Borstlioiiig Extract m dh uit de K tninklijke StOöïnlabriek De Honigblioein van H 1 VA i fil€HAIIi € 0 Ucn llaagf Hnllmraiièrs Van SCHAIK a Co s Melianthe u bet beste middel d wer ld VAN SCBAIK Co s MSlianthe geneest Kinkhoest VAN SCHAIK Co s JleUaatbfi guncett oowel oud Is Jong VAN SCHAIK Co s Melianthe ma in gften bungetin ostbre eVl VAN SCHAIK Co s Melianthe slaat TOorldunnd onder Bobeikaildig tMefohl VAN BCHAIK 8c Co s Melianthe heibt onhernMpelijk VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond net £ arediploliM s i VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met ZÜTsr VAN SCHAIK CO ft Melianthe is kerkrqgbaar in llaconi Ynu 0 CIt ré CU en ft Fitma WOLFF Co WetUiiiven 198 Gmda D J££Z BiS Kleiweg £ 100 1 Gouda G a VAN MILp VeecakI B 126 ffoi rlateB TOn dta jchoener door Be chipbtenkeliogen en redders omstreeltB 9 aar sarondi dreef de 32 mBlen N W T n het liohtsotiip Leman Owen ondw de Eageleche kaai benoorden Tarmonifa De Mesacria bracht de seli brcukelïiigen bebonden te Middlesbro aan wvl Bet m met de eerste tqmI dat staummn De Voogd zioh door een moedig daad otider scheidde Den 7 Sept ÏSffl redde hg op de Deensohe kuefe bggestain door eon mfttroos Tan het stoorascliip HiI Wsnm Tan A ist dam 5 schiphreakelingen Tan de Duitschea schoener Maria fan Imbdeg DA deaKeizer Tan Duitschlaud werd hem toen een zeejiyker Tereerd Rechtatakea pleidooieo gefoerd betrefiende de wnigoria vagdsD corator in h t iailtisaemeiitVoorzaDgdi om et D Bchulleiscber te rpriBonrfn voor tweedoM dnen bewecrdo chnldrord rmgeii 0 $ eerste van f 5000 koq Toortspraiten Dit goleeod geld doch werd door den carator betwietfop grond dat dit bedrag door don eiachersöQgefoarnoRrd sgo ali commanditaire voDDoot io een door den gefuilletrde opi erichte comoiaa dittire venoootvcbap waartpgen de einèbpfYolfbield dat bg desoodaok geldBchieter was omdat de coiop emeut ire feotiOOt Voorzaoger hem op eeu latere oTert enkoinit e n vaste rente gowaarworgd had xoodat by ü v i iafbet verlies der reodootacbap zou dragen Volgeni tischt wat bpt bediof et van óbü vaste teote boveu het aandeel an dën rommauditair in de winst ia slryd met den aar der rnmmanditaire vMnootnchap daar de bepftliitg van art 1672 B W welke voor da burgerlijke maatacbap mogpl jk maakt d t eeii der venooaten alle verlies draagt niet geldt voor de handels VrïDaoütacbbp BofpodipD ha4 de eiacber öOoit conti d e op de 2ak o dervQu trootecbap gehouden norfa inrage van kas of boeken goDomeo r ei ebei I de cuJ r VoorI JEeo tweede vordeting van eischer op dei fallieerde anrvuor by vetifi ntie vtroeg tva vbor eet bedrag vau f 32 003 saldo Taij doof Voouanf nraUcoVnmisfiioanRir voorei ebe vurricbte bandeltipgen Hidttegen Btolde tatbr een tegetivordpring ii tvegenn door Katiger Voor eïscber verrictitadifferentiP Af ii re op de Pary cbé beurs BierteKen beripp eitchnijzich op spel en weddtn E Bcbitp welke ook dflastgeviüg tot dnrgeiyke nfïairea wnarby getijefffcten ol goederen worden neltTerd doclï Ueetl een koorHterscbil wordt verreköDd ü o4 tig ma akt M J Oo drie ttolentAbarrdelaare d de vori j week te Utrecht terocht stondeo omdat zJ bnnne petroleomvaten naby de aingewezcij bergplaats oobhheerd io bet plantsoen oabj de Mplaats baddeo laten liKg o zyn Kislereil doar dan kantonrecbter vrijgesproken eebte Diet omdat K i niet ia ovettrfding waren doon wijl in het procee ver baal door den vorbatisanl by rergiasiuh de datum 30 Oiïtober Zondag iu plants van 31 October Wae opgogovea aU ilJ dig waarop by de overtreding Imd teeoti it teortÜ m De drie bandeladr baddpn in dn toriiie w6e tér terérbt7itfing vetklaard van deze foot ii de dag dardiging geen gebruik te wiITea mnkfi daar btt hen te doau was de xaak ilnbsginsel te dopH uitmaken doch de kaatonrpcbtsr overi woog dat door die font de bvwyikrHOht fan bel pToctB verbaal w outzpunwd qs VKUhCUEIüKNUEID i Te Dreomel beeft defier dagen de nadsti inwoner vau het doip de Bi jarige Jucobo Roe lid van bat zaui oot in opftewcktf Stemming den dag herdicht waarop fay vóój 80 jftren tot korist werd atingésbmen Z n medezanfteri bracbten hem eedo aubade ei lOngfQ hup oudste medelid welliébt di Nüslor van alle koor aogors teu Hy lev langlt Tuoa men zgu lioveliiig lied aaobici stomdH de eerbiedwaardige grgtaard uit vpllj Ëen vroolyk ibtormezzo bad Zaterdag ii bèt JiurgthoBler te WeeDcn plaats bïj de opjvcrtring vM ftUomeo en Julia wff rio Klaio aW Bomeö gosteeid In bet laai iO badrnf van de licfdestrugedie moet K aaf Paris hi w fiterfkhmer T6n kyn ongelokkifte bruid vpii fcbyneQ en verrftst dati Romeo door Wiétt b na een korte trgd wordt doodgoslokeD Zoo ver giDK Blies go d Maar loeu Trosktd dib f oor het eor t dm graal Paris speelde doodsiyi getroffen zou ueerzuikeu liet by in gu xée ea iu bagrypelyke doodsangst de op de repe tifi n g9gev ii aanwyzingen ooQ igcmerkt j I Hy riel voor Ji Wé doodkist op eoo kassei 1 tdat voor Romeo bestemd was Ue toeslan tel QÏte st kritiek Romeo wist datzgn oogen blikken geield varen en aag mei woedend h rt da hek kaïsan waarop cyn lioold btoceD mniK minnten coo gamakkelyk en sobllderacbtig de laatatw ruat roo vindeA doar Paris foézet wai Verder bestond bet gevaar da Jolia aödia zy uit ba r toi Rta d van schyudoode onlwaken tou over Paris Cob slraik hn en iet Bo e h ff Goede raad wn dunr waut Paris ademde frrist op hH k n mi m t de WAOntea 9Le E ntMt Juti zya odela ziel uit Maar Bomeoi isK wat niet venaard Hg nep K n Ja dat gal g scla deU c oam Paris wstbedotea op n drtam bam terzyda waarby hy bet lyk èêk motm liad zijn laeben te verbergen en t £ te blgr a in het oor beet vKeeit vn d dat kassen behoort d n gast c Deze rerpüat ng was nivt zoo gemakkelgk want Kainz w een tenger maii tsMvyl Paris een dikke weldoorvoede jongeling waa Het publiek keek wol ttt rpem matt ttehoawde deze toevoeging als een geestige vinding van den beroemden gast NIEUW NIEUW NIEUW Alles s eer g eschikt voor de l I icolaas L vanJJS At nm UftiiiJi lï Md failleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teieifhoon Wo ïf Beui s van Annsterdnni Vtkrs Siotkrs Vi 1 89 7 87 86 100 88 i w 8 8 88 83 Ifif l Vil Vi i loaii 8 7 41 it U ï n M i r 101 1 38 V m u 100 j es8 f i7S 105 so Bj 1011 168 U6t es 68 100 6 r ia 86 M E i IH lUb UI V 1 1 S05 i j 208 1 tr f Ti V 68 i tf j j m u i 1087 SS l 188 14 14 io v 86 r 108 i 11 nVii 16 118 4 80 NOVEMBER NsBifctiOT üert Ned W 8 B dito dho dito 3 dito dito dito 3 IIoNGAK OM Goudl 1881 SS Italië laaohrgviog 1868 81 B OosTBNE Obl in papier 1868 6 dito in zilrerlSRS 6 FöaTuoAL Obl met odapoM 8 dito tteket 8 RuiLiNu Obl Buraenl 1894 4 dito GeooDt 1880 4 dito bi Kotha 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1SS3 6 dito dito dito 1884 S SpaKïb Pefpet eoUahl 1881 4 TüBKEiJ Gopr Cjuv leen 1890 0 l euiRg serie D Gcc jeauing serie C ZViD AïH Eep V oh ISVa ö Mbiiüo Obl Buit Sell 1880 6 VBNfzuBtA Obl 4 onbep 1881 AVsTBROAM ObliFfatien 1895 8 RüTTEBDAU 8tj L ièeu 1894 8 Nb N A fr Hindelsf aand ArendHh Tab Mu GerlifioiteQ Deli Maatschappij dito Arti Hypotbeekb paudt r 4 Cult Mij dor Voritenl aand b Gr Hypoilieekli pandbr S i Nederlandsühe laiik Aand Ned HandBlmantsch dilo N W k Pac Hyp b pandbr 8 Aott Hypotbeekb paodbr 8 Utr Ilypothoekb dito 3 OosTBNE Ojst Houg bnuk aand RusL HypotheekbaaiÉ p9Qd Vs Ahrrika Ëqut hypotb pauJb i Maiw L G Pr Li n rert Ned Holl IJ SpooftT My anndJ Mij tot Expl v 8t Sptr aand Ned Ind Spootwegm aiid Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Iwi B Spgorwl 1887 9 A Bobl 8 Zuid Hal Sp mij A H obl 8 PoL N Warsohau Weonen aand 4 RusL Gr RtïSB SpW My obl 4Vb Baltiseha dito anri FaDtowa dito aand 5 I ang Dombr dito ud S Kursk CU Asow Sp k p opl 4 dito dito oblig 4 AVKRjicA Ci nt l ao Sp y obl 6 Ch c North W pr C v annd dfto dito Win St Pater öbl 7 Denver h Rio Gr Spm cort v a lUifld is Üeatral obl tn goud 4 Ijouïiv Na hvilli Oert v aand Mexico N Spw H i Ie byp o 0 MilSB K uieaa v pCt proC aand N Tork Outas o West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp la goud B H Panl Minn tt Maait ob Uu Pbo Hoafign obig A 61 lï 803 lOt l 108 m 117 dito dito Liuc CoL Ie hyp O B Caxapa üaa South Chert v aand Ven C RaUw Nft loh d P O Amiterd Omnibui Mij aand Rottord Tramwej MaRla aand NsD Stad Amstordam aaud S Stad Ro terdam aand 8 BsLClie StAd Antwerpen 1887 2V Sad firusaal 18 S Htwo TbetBS Eegullr GcssUoh 4 OuSTSNa Staalaleeiiig 1800 B K K Ooat B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 8 1668 NsD Vtr B X Avb SpOöl oort GROOTE KEUZE WmTEEMANTELS voor Üames en Kinderen van de goedkoopste tot de bette toOrteii eeneurreerende prlj en D SAMSOM Markt GOUDA In DononmaUe nfat tlle Buihti n BiniMiirlandaclu hu n B w y t r I tj sta n d GEBORfiiJ 30 Nov Corqeli oader L da Vroüdt fit J M öcliw irt 1 Dpc Adri n M ri nr ths cider O 1 Uütibntt m A Bel 2 Kl s naéen VP ito Ho r m M da Uondt OVEKLEDEN 1 Dec D kmm 65 j 2 J 1 111 Ou leo wpil W d Ui om r i j i i ii w i n i ju i l i i II aag aegg ABVERTENl ElKr Wn IS de beste UwrtiTlag tegen jTcht gt Is aet het kntitsimaaata wenden tegen i Ankep Paln Expeller r rk iidluM7 al mm l tMdl ia Mar koiita Piïa eO oKt 76 oeot en fl m it tétié y orl ndaa In d inMst ipoüielen sn bij ï A Sioktar Oo te Rott r liim Te GOUDA biJ C LUGEB Apotheker Markt en bj WOLFF d Co We th Ten 199 f r P D 1KB OUDE SCHIEDAltfMEU GENEVEE iterk I NiaBLTOAP Verkrijgbaar byi P £ ETERS Jz ORANDS MAOAS Als b ijt ra oohthcid iaf c £hot en kurk steeds voor E oa van den naam der Fiema F HOPPJ FnDtemps NOUYEAUTéS WU reraoeken de Dames die ona g ÏHu treord mode album voor het Wirtteriel i Ifoen noch niet ontvangen hebben dit U billen aanvragen aan MM JULES JtUiZOT l ririi Hetzetvb wordt dan omgaand gmtls sn franco to esonden BeatfllUngen van aï 25 frauoa tt van aUt kosten aan huis met 5 7 verhooging lléix iédilIiku oor ti RozmüuI 1 B Gouda E CASSUTO Turfmarkt SPBEEKir JBlf MAANDAG DINSDAG D0NDER A8 ZATEaOAG van tot S uur I J 1 1 Ji 4 11 I 1 l ï j fifVw ütbj ii ft i 11 1 1 1 i WOENSDAG en VaUDAQvan Itotk Bnl ZONDAGS niet Prijstrekking din ïf flecefiiler s o ooö1a k Bis lionfilpr s lil het Kfltak tl t i ïll Weill de Dl iiiTlu grotiN Oeliirerlotmg die door tie ll OKf l e foriiis i ii JMiiliiirg eiwajjikourd en w Mmirborgil i lilt viKjrtJfltimo inn lïtiiifï mn Itjtl iiieuwe filan iiÉUaA daurlli Li ia den 6op van sleciila woini o raaftudeij in 7 verlotingea Tan MS ftD loten 6 I90 iijim bedragende 11 340 323 Mark er Tolledige bealissini zulKaLklMeB 4uM oöder eyn kapitale prijzen Tan erenti eel 6 r 6fl Maft bij ulMembildhetó eAter 1 pi is i I prija a M 1 pry u M pVijMn ir M n M a M i M i U i M a M i M 8 I 0 OQ J irfli i i0 000 400 000 26 prijz a M 10 000 100 000 J ipriJE ÜM 6 000 78 0 l l ir i ii M 000 70 001 SiLprgtaM 8 000 85 1 ilir 8i2i rijziï Mi 1 000 f 00 i 1 18 irgz iM 40 e iniO i9Mi n iiULi 165 50 010 i t90prijz a M JOO 40 000 200 131 11 4 100 73 8 l+l t 1 pnji P U prija l pr j pryzen 1 priJB 1 prg De aaitataBinle eeitö prJjeijekklnK dezer groolo dot r ikii ölaat gfnaiirlmr de GeldT rloting is TBii nmblBvrege bepaald plaat Ie hebben op den 21 i E EMBBR e k en koat hiervoor 1 goheol origineel lot sloohta Mark ö of fl 8 60 W 8 1 75 1 twart rf ft IVi F h 90 teeeo inzending van hot bedrag per twtMel of tegOD romtioura Alle coramiosioB worden onmiddellijk met de grootste zórg lildi eiil uitgevoerd èn ie erapelor ontvatigt vaö ons do Étiiet wapon tatf den taat voorziene Origineale TJoteé ielf Iu banden B iedare beateüiDg wordt bet vereisebte elHciüele plnu waaruit de verdceliBg der pr iea op do Torschillon e lclu eu als oqI de betreffopde inleggeHen te vernemen is gratis b geToegd en zenden wy nan onzo Begunstigers onaangovraagd sa efke trekking do ofllcieele lijsten I e uitbetaling der prijten geiehiedt steeds prompt dndef w arboi Van den Staat cd kan dcor dirente toezending qf ook aaar fBrkiuting der Belaoghcbbeuden tn aUe grootore plaalaeu van Nederland bowqrkaietligd wordep Ona debiel ia steqds door tiet geluk bogunstif d en onder vete aBde o aAnzieulijke pryzen babben wij meermalen rolgèng oflioi Ële bowiJRfni da epptte Hoofdprijton verkregen en onze Begaiisti rs nolf uitlMtaald o a Mark 350 000 IWÏ OOD 80 000 00 000 0 00 liet ia te jvoorzien d t bij daie op Iqu ha htBten grontfslag gevestigde onderuemmg van alle kanten op rene zeer work ame deelnemiug bepaald kan wonlon gorekond men gelieve dorhalvo wegens de reeds ophanden zijnde tri kking alle orders ton spoedigste rechtstneks të Eonden aan Haafinauii Sinioli PB Bankiers en Oeldwissel aariy in HAWiiLHG Hierinode daiikon wy voor bat vertrouTwens DUS tol hiortao geschonken on daar wij hij het begin dor nieuwe verloting tef Jcoluoraing iüvilearon zullen wij ouk voor het vervolg bamoeid zijn dóór ion tipte en rsëelft bediening de tevrödenheid van onze geéerde Begutlbtij ri ié verwerven fi ib Bokjoo iil TentoowetnUlnifSoiioaninakeiT Hftgo Aus lfiWl W t ldhQroemJi a hoeii Appre tnny Littftrtn BattO èni tiyn Ut beate midbMau voor bet londer moeite kanng poebr van allo xr nrt n tféUoora mboeoirerkt TerLiysbAKr by wlnkallurs in 5bo nwerli GaUiv i i4liy it A BUDMAN MoordredU J C KATELAND fi ukcof B y WUJC Oudeaaitr M KOliKMAN Waddinm pt H liOmlAN BidearatM PtNKSE Nieuwrkerk atdlfiiel S ied op nAMU fln tahneksmark en Agent W SsrdWMaM Arnham BulteDlaodscb Overzicht ydi beeft Oostenrijk in etille en iu rouw bardaoht dat de Keiser bet boofd der Mooarebie TÓ Sr 50 jaren bet bewiod aanTaardde De treorige gebeortenis die den Erizer vóór en gs Baanden plot eliog zijn gemalio ontasm WB8 da oorsaak dat de groote fe stelükbed D die sedert laugea tgd werden Toorbereid achterwege bieren Maar toch witde niemaad joiat onder deze omataDdigbedeo den 2en December laten Toorbijgaaoi zonder dea monarcb te tooaen boe groot de eerbied voor zyn peraooniyke gaven de liefde en de toegenegen beid lyoer onderdaoea zïjo Zonder grootscbe brtoogingen maar met vele Bpobtane uitiogeo van hufde ging de dag van gisteren voorb De OoRteorykicba para zette op waardige wysa bet feest in Alle btadeo die Donderdag Tarscheaeii waren in feeitgfwaad In proza en in poëzie in woord an beeld werden de groote verdiensten van dea Keizer voor de monarchie voor de welvaart van zyoe volken voor de toeneming van kennit en beschaving aiteeogeaet Do Wiener Ztg zegt in een dier artikelen cDe twist der politieke partyen zw gt de natfoaale en staatknadige OB4enighadeo zyo voor eokeltt dagAti vardwsnaa fast geheels volk schaart liob al ééo man om den geliefden Vont Moge dit een beilaaobrengend teeken flgn voor het dierbaar vaderland Moge het deo Keizer vt rgond zgQ alle volken van de moDarcbie ie zien samsDwerken gemeeoscbappalgk met hem aaa de voltooiing van het hecriyke geboow van bet geliefde vaderland gedachtig aan zgn lenze iViribas uoitis De Keiier betft op zga fee tdrtg bet verbood hernieawd dat hem sedertsea baWeeeaw bindt aan de vbikea der mooarebie Id an proclamatie aaa bet leger zegt de Keiier dk wisi 6Q weet dut ik oaafacbeidelgk rerboodsD ben met honderddnizeoden dappere krligtliedeo die steads ban eed van tronw h bben gebonden die hel stalen gebod dar pÜebt jegaUi Vaderland en Yorat atetda vervolden vretend dat wy met die vervulling staan o ratten Hg dankt cgn lager voor de oaaelfzacbtigs toewyding en den moed zoo vaak betoond hg herdenkt de dapperen die voor bet vaderland zgn gdvallen en tegt dat ondanks de Bwara beproevingen n het ontaaggelgke Igden dat de Vo nienigheid in deie balve eenwovet hem en de Monarobie beschikte de toekomst fEVÏLLETOK Gedenkschriften nn een Gelukzoeker OF MinSAL DE VONDELma JSttvr Het Traiuch Dooa W NÏÏTTEBS Beedi laag t voren hadden een paar kamoradeo en ik heilotan deze heerlijke gelegenheid om on eens te verzetten niet voorbij ie laten gun Op dea dag van het feett begaren irg ons dan ook Fseda vroeg op maruh allen velgemoed en met het vaita voornemen om eens duchtig pret te maken fUw veiiaal begint evanala een blyapel jonge vriend viel de baron de Mauhert dan vertJler ia de rede vik weet niet waarom maar ik heb een voorgevoel alsof het als een drama zal eindigen Oq zult het hooren heer haron TernaairemoDd op de plaats ran heatemmiag aangekomen of vü naman plaats in een zomerhoi e van groan en bloemen op den oever van den Eün en daar begonnen wü onte liaderea Ie dsgeD onderwijl ons hier dnnkende en onze gesmokkelde sigaren vah vier voor een stuiver genieteod Hier barstte da baron ia een laid galaoh nit Annibal ging voort Ik bad mijn sak l alfvo met stuiversslokkeQ die ik van myn kameraden met spelen had afgewonnen en van tyd tot tijd Het ik m n rykdom eens Hink kllakan on mij htt air vu goed bij kas te lijn te met vertrouwen door hem wordt te gemoet gezien wgl bet leger in Oosteurgk en Hougarge trouw staat als beschermer van toon en tan vadtriaod Het beeft eenige verwondering gewekt dat de Keieer geen proclamatie gericht heeft tot zijae volken De Wiener Ztg ziet de reden daarvan in bei feit dat in Qongarge bet 50jarig regeeringi jnbileum niet gevierd wordt en dos de proolamatie oiet tot Bongarge kon worden gericht Door zich te wenden lot bet leger dat de incarnatie is ran alte volken der monarchie heeft de Keizer in één weascb allen vereenigd De FrauBcbe Kamer beeft eeo commissie van 33 leden gekozen voor bet onderzoek van bet ootwerp der Regaering voor een inkomatenbelasting De meerderheid dar commissie is tegen bet ontwerp hoewel overtoigd van de ooodzakelgkbeid van de verbetering van het belastingstelsel De Kamer heeft weqer een commissie van 33 leden benoemd voor het voorstel van den afgevaardigde Lavrand betreffvnde de vrgbeid van bei onderwga en bet noiTersiitir monopolie In deze commissie is de meerderbeid voor de vrgheid vao het onderwgs doch mei Biaatstoezicbt op het vrga ooderwgs Iq eeo rapport over den oorlog dringt de Anierikaaiïjiefae tuÏDistar v d oarlcw Algar tan sterkste aan op uitbreiding van bet leger mot 100 000 man £ en gedeelte van deze atrgdmaoht zoD nit de bevolk ing van de pas verworven eilanden gerecroteerd moeten worden zoo vermgdt men gro tendeels de noodzakelijkheid voor de Amerikanen tatscheo de keer kringen te moetCn dieoen Yooiti beveelt Alge den aanleg van een spoorweg aan die Coba io zgn gebeele lengte zou doorsngdso reeds onder Spatnsch gezag geprojecteerd door den boow van desen spoorweg zou werk verschaft worden aan de noodlgdende Cubanen maar de spoorweg zou ook aanaienlgk bgdragen tot ontwikkeling van da halpbroDnen en tot het bewaren van de rnit op het eiland en zoo eebiar toch oog een groote som gelds bstohikbaar moeten stellen om de noodiydende Cubaneo te hulp te komftn De correspondent van da Times te Havana wgat ook in een langen brief aan igo blad op de dringende noodzakelgkbeid de Gabanen to dezen overgaogstgd te holp te komen Oe nood is boog gestegen verzekert hg vooral ouder de gewezeu opstandelinge waarom zon men de besten veo deze mannen niet als een soort vau gendarmerie in Amarikaaoschen dienst laten overgaan De corres goven Eensklaps versoheen in ons tuÏDkuiqjo oen sergeant van mgn compagnie sen rrftglgke jongen zeer geliefd bg het seboone g slaolit en bijna erea beroemd als ik om zjjn vele vredsUereRde ovorwinoingen en heldendaden en welke om die reden den bynaam van yHnrtenroorar had ontvangen Deze sergeant hed sijn kermisrriendin san den arm die ik van aanilen kende en lUe mij veel goedmlligheid had betoond door de lachjes en lonkjes die zg mij bij ODze toevallige ontmoetingen bad toegeworpen Ik herinnerde mg dit opperbest en vond er plêizior in om haar als ik dit ongemerkt doen kon knlpoogjes toe te werpen die zg met bemoadigenda glimlaohjes beantwoordde Drommels Ja heer baron het was als te Yitls d Arrj de duivel mengde zich wser io het spel Hat bier dat ik gedronken had de geur dor tabak de glimlachjes der schoone vriendin van den sergeant stegen mü gezamenlijk naar het hooid an ik naderde het tafollja waaraan het tweeta gateten was Hoofdstak VI DS SEHGEANT tO i het oogenblik dat ik hen bereikt had vervolgde AoDibal raaatft de sergeant aanstalten om heen te gaan H keerde sich om teneinde den bediende te roepen om Ega vertering te betalen en baalde uit zyn zak vier of ryf stukken van vjjf francs die hg in de zon liet glinsteren TTordaivald sergeant zeldfl ik g sobjjnt tamelijk voorzien te zgn j Nogal antwoordde h met een stsrk accent hij wu van Bordeaux geboortig voor ket awste I I I pondent verwaebi dat de varatandbooding tn schea de Amerikanen en de Oabaoen na ds eenigszins onaaagename verbonding die omstreeks de belegering van Santiago bestaan beeft voortdoreod zal verbeteren en hij roemt de goede gezindheid nu door bet Cubaansche volk aan deo dag geleed Verspreide Berichten nn Elf PUS On er de ledeo van den krggsraad dia Picqnari zoUen berechten be iodt siob kolonel Bonritti de opvolger van kolonel Henry aaa h t Boreau van inliobtiogen die generaal Chaooine het bevel liet teekenen om tegen Picqwirt een inetraotie te openen De Radical beweert dat eea vervolging lal ingesteld worden tegen du Paty de Clam De Observer geeft een opsomming van de stnkikin nit bet geheim dossier en voegt er de prijid bg die voor deze documenten welke alle wsch zga werden betaald jid bg die I wsch zga Bei Pargsch i Eet Pargsch stodeot da beer Ooyeasef beeft tot dsB miniater van oorlog een brief gericht waarig by met verwgzing naar de vervolging van kolonel Picqnart wegens valsobbeid io gefiohrifie en bet gebrnik maken daarvan van den j ntstar ei bt da vervolging vao generaals Dfl m A tfn en D Pellieox wagens gabrntk makeo van valschheid ia geschrifte daar belde generaals in het proces Zota bet valsche atak Henry hebben to voorsohgn gebracht Ds itrafkamer vao het Hof van cassatie beeft siob Vrgdag met da loopende zaken besiggehoaden Zaterdag beeft zg het verhoor vaa overste Pioquart voortgezet De Matin daalt over het geheime dossier nog mede dat de naam van Dreyfus ia geen der stukken voorkomt en evenmin licbamelgke of ledelgka aaawijsingeu die doidelgk op den ex kspitein soaden slaan Wel krggt men bg de lezing an deze stokken den indruk dat een Fransch officier geregelde betrekkingen onderhield met de militaire attaché van verscheiden vreemde mogandbedao Volgens bet Joarnal is bet geheime dossier zoo weinig omvaogrgk dat bat gemakkelgk in eeo BchooHasch geborgen kan wordeo De geraohteu omtrent den grgsaard met dan witten baard die gezien zou zgo komüode van de griffie van bet Hof van Cassatie nemen vasten vorm aan door een be rtcbt in de Aarore De grgaaard is w rkelgk JqUs Roche geweest die door het Hof ts ge kwartior behoef ik niot ran mjjn crodiol gebruik te maken Zoo ge wilt sergeant zou liot mij zeer aanganaam zijn een francs of vgf aan u te verliezen willen wet fflloe nn gjj geld F Zak vol sergeant En boe komt ge er aan schavuit als ik niet al te onbescheiden bon Van huis gestuurd gekregen sergeant om eens een vroolijken dag te kunnen hebben Kn al iprakande liet ik deo inhoud van mgn zakken rammelen Wel voorait dan maar zeide de sergeant die zich reeds bg voorbaat mentor achtte van mijo schat gar on kaarten vlug t pe gevraagde kaarten werden gebracht en wij begonnen te spelen Het geluk was mjj bijzonder gunstig want ik won bijna sonder uitzondering elk spel Bij bot eerste dat h verloor riep bij Bevanchs ik verlies graag het eerste potje dat VDOTSpelt gelnk vooruit maar Ik WOB hel tweede spel eveneens De sergeant had reeds vgf francs verloren Haar verre van te willen ophouden met spelen geraakte hij als bezeten van speetwoede dia bg elk Veritas toenam K n kameiadon hadden een kring rondom ons gevormd De vriendin van den sergeant wierp m steeds lieftalliger blikken toe naarmate zjj de stuk en ran vgf francs van eigenaar zag verwisselen Binnen een half uur had llartenroover alles rtrloren ea iru ptatuk Woedend stond h j op boord kort nadat de rechter van insUnotie Josea vertrokken was D ae laatste bad aan het Hof een brief gebracht door Katerhazy in 1893 geschreven aan den beer Jules Rocbe destgda rapporteur van de bagrooting van oorlog Deze brief luidt i aMgnbeer de rapportonr ik ben ia staat a inlichtingen te verschaffen van bet boogite belang over de misbraiken bg het Klat Major en hei ioforuatie hureao Ik ken een officier van dat baraan commandant Henry mgn vriend en mgn soboldenaar Dit of ongeveer aoo is de tekst van het document dat de beer Jalea Roche geroepen werd te herkenneo De Siècle verneemt dat geaeraal de Bois deffrci die ouk de praatjes omtrent de brieven van keizer Wilhelm in de wereld gebracht heeft niet vreemd is aan de leugenachtige mededeelingea vau de Qanlois Het blad vraagt deo mioistftr van oorlog een einde te maktn aan dit optreden door generaal Boisdeffre terecht te zetten en op zgn betrekkiogea metdeGautois een oogje ta houden De Sidcte stelt een interpellatie in bet vooruilsiobt indien aan zyo verlangen niet wordt voldaan Het schgnt naar da Ind fialge verneemt dat ten opzichte van bet proees van 12 Dec een overeeaetemmiog ia verkregen iasMben de verdediging en den krggraad over bot volgepde pnoU Br komen fn bet doeaier Pieqnart zekers xreamda naaea voor waarvan de openbaarmaking oogeweoscht ie Kr is au vastgesteld dat bet proces geheel en si openbaar z gevoerd worden doch dat ten aanzien van de namen die geheim dienen te blgveo oowel do verdediging als de krijgsraad zich zullen bedienea vao latte Men verzekert dat mr Labori aiob over deze regeling zeer tevreden heeft betonod Bsixira Vq Braiae le Gomte io Oenegonwan ii Vrgdag ochtend de drnkkerg vau Zecb een van de grootste van België met het woonhoia tot deo groad toe efgebrand Tweehonderd werklui lUaa op straat De schade wordt op drie millioen frank geschat en bet grootste verlies is dat de prachtige boeberg van Zoch ia verbrand Da brand was waarschgulgk ontstaan doordat een gasvlam in het papierpakhois een baal papier had aaogastokeo Niemand had iets gemerkt voordat de vlam boren bet dak nitslo Spahjv Uit Spanje komaa weder berichten van seo s tatie onder de Carlisten Portretten van vloekte als een heiden on groep don arm zijner minnares om zich met haar te rerwgderei Kvontjes nog sergeant Wat wil je nog van me kerel f Ik wil u nog oen laatste golsgenheid om revanche te halen goren Ik heb geen sou meer rakker en op schuld spelen doe ik niet Toch hebt ge nog wat Bn dat is Mamzelle Fami la ffWat zeg je schurk f fflk meen dat als j zelve er natunrlijk In toestemt gij baar moogi inzetten tegen alles wat go bobt verloren Vraag baar hoe zg er over denkt Doen doen I riep mamzelle Pamela ik vind het goed toe dan I Allen behalve ds sergeant begonnen luidkeels te lachen De serKeaat werd bleek ah een doode Hij wierp zijn beminde die zoo weinig prijs op hem scheen te stellen en mij blikken toe die ons gedood zouden hobhen indien blikken dat vermochten Vervolgeus na eenige aarzeling cette hg sich weer neer en zeide rVüoniit doe zoo gezegd is Uisschien dat het geluk me eindelgk tooh nog guastig wordt nu het ma onversohillig ie En hij aam de weggeworpen kaarten weer op De sergeant was te opgewonden om goed te spelen by beging allerlei misslagen en eindigdo met te verliezen