Goudsche Courant, dinsdag 6 december 1898

BatterdaM 4 46 6 69 8 16 7 96 7 M 8 40 9 8 9 58 10 19 11 85 11 50 19 97 1 44 9 50 8 4 4 06 4 40 6 86 6 17 Oapella 4 65 8 08 O v s 10 99 s s V J B4 s 4 60 8 97 Kieuwerkerk 5 04 8 11 s 10 88 IJ e s 9 01 t 4 67 8 84 Moordreohl 5 11 8 19 e door s S 10 48 s s 9 08 s 5 04 8 41 Saida 6 17 8 95 6 SS 7 4B i ii 9 9 47 10 18 10 49 11 64 19 08 19 4 9 14 8 09 4 05 4 84 5 10 6 66 8 47 BOVBk Dts H a a e l ena 11 18 19 10 19 66 9 14 8 46 4 49 4 5 11 80 1 9 6 7 11 41 119 s 6 18 11 56 199 5 89 19 19 48 1 8S 8 49 4 16 5 16 6 87 lo ta treden warden renoehl zich vddr II Deo a a acbriftelgk aan te melden MooRDBïCm In de j 1 Vrgdag gebonden vergadering der leden van de Moor rechtache IJscInb dia na beataat nit 81 leden en 3 begnnstigatera werd medegedeeld dal in kaa ia r 226 Da heer P Steenbergen werd alt lieatauralid herkozen terwgl voor de twee aftredenoe doch ni l berkieabare beatnnrsledeo gekosen werd n de baeren C van der Knj en D de Wilde Onder de ftsnwezige leden werden rarloot zee pbotographie n vooritellende de IJepoort en de IJawagen Nog deelde de Voorzitter mede dal ook ter heiinnering aan de krooingsfeeaten en nit dankbaarheid vanwege de club eenige van diezelfde photo s uitgereikt waren aaa sommige personen die zich door bon hnlp aan poort of w geo hadden rerdienatetgk gemaakt VRTTE VABKENB groote aanroer ie kwaliteit 18 Je kwaliteit 17 8e kwaliteit 16 Cent per balr Kuo SCHAPEN on LAMMRR N goed aangeroerd De handel waa in rel Vee en Vette Kalveren log prgshoudand rarkana redelgk Sobapen on Lammeren reel minder in pri wegens de eleohte weerberiohten ail Londen MARKHEBICHTEN Binnenlandsche Granen Por Telegraat ROTTEBDAU 6 Deosmber 1803 Tarwe ƒ 6 75 i 7 10 Wintergerat 7 90 i f 8 60 Oharalier ƒ 8 80 i ƒ 9 15 Witte bonnen 10 00 i f 10 76 Bruinal oonen f 76iflO 75 Erwten 6 76 it 8 60 ADVERTENTIEN V Ot Heer en Mevrouw KORTBNOBVBBBuBOiRsnnK betnigen hnn hartelgken dank voor de ontvangen belangstelling bjj het overlijden hnnner Moeder Mevronw de Wed BDHGERSDlJK CouvÉa Gouda 5 December 1898 Te Utrecht is gee aagd bg bet theor genaask examen I de heer O 0 Bon BzRKiHwouDE Het bealnit tan den raid alhier waarbij aan den onderwgser H van ïïyck met I Jannari a s eerrol ootslag is verleend is door Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd MoEKCiratLB Beroepen bjj de Ned Hervormde Kerk alhier de heer H C BriSt cand te Leiden Wgl is d baste Rheomsiiak UwiiJTiu tegen JioU LanJenpuiien w s M fai kortom iSraSr i yig laButhatMlIlKiaaaatawaMlaataiwt ijgl toto fiftilxiieiter Wat oMal 4aa aleada b Mar hni aain iWmr PaiiiIxpelS Anliir Pijibipelier NoodloUlge brand Ie Amsterdam Op de Heerengrecbl bg de Leidacba straat te Amaterdam is beden margen te zes oor bg den kapper Felle een geweldige brand uitgebroken Ds bewoner Felle is nit de derde verdieping gesprongen en waa onmiddelgk een Igk Zgne rronw en een koatginger werden door de brandweer beiden verkoold garonden De kapperibediende ia nog zoek Het perceel ia geheel uitgebrand en een belendend perceel gedeeltelgk Nader seint men ons Het rermitte Igk ven den kapparsbedlende is gevonden alzoo vier menscheolevoes te betrearen i Pnja 80 seat 76 oast aa 1 26 da Iea ili TMriiaalaa la 4e maeala Apalhakaa en f Ai m Ater Oe Ie Ho Uariam Te GOUDA bj O LUGBB Apotheker Markt en bg WOLFK ii Co Waatharen 199 Daar da trekkiugslijat dsr Staatsloterg doorona beden miiJdag uo r al t wat BttAvffMr koonen irg geen mededeeling doen ran degetrokken prjjzen HiD VERSCHEIDENHEID Dat katten renovaohtiga dieren sgn is bekend Maar het rolgende geval dat Stephen Artaolt in de Revue Scient Bqne van 26 November beecbrijfl is toch merkwaardig Een jonge kat vangt baar estate mnis en brengt baar buit in triomf naar huis Maar op het atoepje van da keuken krggt zg op eena verlamming der beide acbterpooleo Een nur b yrt zg liggen maar zoodra zegaat Ioopen bemerks men dot rjj gebeel blind is De atreek dia verlamd ia geweeit bljjit solkoman gevoelloos Twee oren later is alles weer in orde Blindheid en geroelloosbeid rerdwgnen plotseling In den St Nicolaaetgd Merronw zegt tegen haar nieuwe dienatbode een meiaje ran bnilan dat se naar den banketbakker A moet gaan en vragen tof mljoheer nog een alfabel van cbooolade heeft Op de rraag of ze de boodschap goed beeft begrepen antwoordt zg tZeker aao mgubeer A vragen of bg al van bed ia zoo laatfs Dezer dagen werd door den jager D 8 te Harelte een pikzwart wild kongn geschoten Dit aohgnl een groote zeldzaamheid te sjjo Althans de ondste jagsrs eni Een geicbenk voor Menelik van Abessinië Eenige rgke grondbezitters van Engeland zjjn roornemens een groote jseht te organiseeren in AbaasiaiS met toestemming ran den negus Menelik Als bIgk van erkenlalgkheid sullsn ia dan vorst bg die gelegenheid een prachtig talelaink ten gewhenke geren van massief good Het bestaat nit Mn reasachlig wingerdblad gedragen door eenige zielende bazen en ander Ettgaltch wild Bet gebeal moest een zwaar knoatwork zga Hel Dnilsche telagraafbestunr heeft een doelmatige nieuwigheid ingeroerd die met voldoening zal warden rernomen door hen die wel eens ter wille ran een weinig dringend telegram a nachts sgn opgebeld wie een de pêche aiet s naohta besteld wil hebben behoeft ar slechta op la Mhrgven dagtalagramt zoo n telegram wordt dan tosschen 10 nnr saronds en o nnr s ochtends niet brzorgd Wtl verzoeken de Oamea die ona gellluatreerd mode album voor het Wlntara l Bo n nooh niet ontvangen hebben dit la willen aanvragen aan II JULES JILUZOT C p rk HetMlve wordt dan omguod oi tlt M Beit llingea van af 25 franci rrU Tan tllfl koflten aan huis met B Terhoo fng Uitpéin 9kuinr Iniiriiil I hieuw onovertroffen Trof Dr Liobori wülboltend niVW SRAOBT ILIZ Allom Mbt met Pabrielumerk tot roortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige utenuw Kiekten vooral ontatnaa door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elkejwakte Bleakzncht Benauwdheid noofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn eleohte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectnssen Prijeper fleeoh 1 1 n 9 8V duWiolo lleeoh fl 6 lr BnttraalDopSt Matth r d Vogla Zaltliomnial lijtB M Olébsn k Oü Amiterdam t f Happel a Oravonhnno mr J Halmmane da Jong J Csn Bottardaai eM Wolff Co Gouda en bii alle dnigisten Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October 30CDA OTTIEDAIIiin ntu 11 91 19 18 19 5 9 11 8 49 8 57 4 68 11 98 1 5 5 11 86 1 7 6 19 11 49 t 1 14 5 19 11 61 19 89 1 98 9 80 4 4 18 8 18 9 14 9 95 4 59 5 99 5 61 8 19 7 81 9 84 9 48 10 11 10 10 11 89 9 10 6 40 8 18 t so 7 60 7 46 9 17 9 98 0 57 10 14 11 15 5 95 6 54 8 15 7 84 0 46 58 10 96 10 44 11 48 5 55 8 99 8 48 8 04 7 90 7 40 7 46 7 69 ® 1 94 S 8 89 B8 54 P TANÜAllTö E CASSUTO Gouda Turf markt aPUBBKUSVN MAANDAQ DINSDAG DONDBRDAQ en ZATERDAG van S tot C nnr WOENSDAG en VRIJDAG VOD ttoti nar EONDAOa aM 19 06 19 60 OlDl UTXSCUl ile nfiL 8 84 7 51 8 14 9 07 10 19 10 67 19 nA 19 10 19 68 9 90 8 17 4 8 n 11 14 8 11 s 19J7 9 45 g 9 10 61 11 45 19 8 1 86 8 08 e O D u k k it 8 T a a D 1 u o d 8 r 8 14 9 48 10 J7 19 10 4 11 9 r l 8 96 11 17 AnutW 8 01 9 08 10 95 19 48 1 1 00 8 87 8 4 10 09 11 r 6 90 5 87 8 94 5 46 8 50 5 04 4 liÓ 69 u i ll l J 1MU8 61 8 6610 18 11 41 Utreoht 6 96 8 38 7 45 8 87 8 49 9 00 O fef 10 16 10 88 11 88 19 09 1 87 8 08 8 80 9 65 4 48 5 88 84S 8 68 7 68 i 07 10 09 10 84 8 t5 7 1 10 98 10 48 94 10 59 11 10 19 11 IsaatCa 7 05 8 10 9 a5 11 15 8 58 1 4 4 4S8 80 7 41 4Ame W 7 80 8 5 9 11 10 I OI 4 0 8 00 O IB 8 00 10 Ooada 8 9 19 1 I 61 M tM T 4 49 11 1 doo Cftrioi an don Jaima vordeo Ïd omBiftgeD vartpreid lo da provioeia GuialloD beeft zich e n Icleioe Oarllitiicba beoda gerormd dia door da gRodarmeo wordt TerTolgd De Carlaien bewaren dat da pretaodent orer gald be cbikt faoewal bg er niet in geslaagd moei ign een JeaniDg ta plaaiuo Men Tertelt dat de Regaering Tootzorga naatrageleo beeft geoomen en de kloosters worden bewaakt Het is ecbter zeer moeilyk jaiste berjcbtea te krggen vantiadeSpftaDscbe per worden alle bariobtaa die maar eeoigezioi bp een Garlisliiche beweging betrtkkiog hebben nderdrokt Zweden De Zweediebs gezant te St Feteribarg heeft bericht ODtraogen dal een maabiniit in bet Oeralgebergte een ledige fleicb beeft ge Tonden n sarin zioh twee itnkkeo papier bevonden fan den Tolgenden inbond Andrée j ballon ia over den Oeral gegaan Andrésc aai Qeef deien bripf aan de politie BINNENLAND Hat Centrul BeitDor tsd den Ned rland cbeii Boaranboiid zear batraoraoda de baparkenda Tooiwurdan waaronder de Balgiicbe BegeeriDg bat Nederlandacha o wil toalateo roorwMrdan die voor den Nadarlaodacben eahonder ta becwarend ign beeft lich tot de oomminiSn ran aankoop an tot da afdaaliogen van dan Nedarl BoeranboDd gewand met TerEoek om gaeo aaokoopen fao raaroedar meetaloffio graoen leeakolan eoi io Balgia te doen teniij da prijian balangrgk met die tan oodeie landen EoodeD Tariobillen zoofang de Belgiicba Regaering de grenteo niet rnimar penatelt Toor bet NederUndaaba tee Betreffende de tgdeljjka alaiting ran Eaichen Toor dan inroer van Nederlandieh ma kree wordt in de 8taatacoarant ter kenuisneming Tan bfliangbebbeoden gebracbt dat dia alaiting bet garolg ii ran bet ontdekken van drie gevallen van mond en klanwzeer bg nit Nedarlaad aangevoerd veeindeqnarantaine inricbting te Eaachan Intnaioban icbynt rerwaobt ta mogen worden dat de aloitidg apoedig zat worden opgeheven an dat da kantoren te Saachen wellicht raedi voor den invoer op 15 Deo e k weder geopend nllaB worden Ten einde meerderen wurborg te verkrggen omtrent de adminiatratiwe bakwaambeid lao bat ta baaoaman peraoneel heeft de EzploitatieMaa1 ohappy o a bepaald dat gedorende de opleiding van aarnnmeraira dour da faun aangewesan Initrnolenri meealal ebefg van klaine atationi elke maand een rapport moet woidan ingediend betreflende jjver geichiktheid an bekwaamheid van genoemde aornnmerain BIgkt bat naar bat oordeel ran dan inatrnctaar dat deae bekwaamheid van dien aard ia dat betrekkingen welke door den anrnnmerair in da toekomit moeten worden vervold niet voldoende knnnan worden waargenomen dan zal aoo iemand gaan daal mogen nemen aan het examen voor klerk maar op ern daab treffend voorstel uit den dianit dar Maatachappij worden ontilagen De beer Jos Tgaaen Jr deelt nameni ma vronw Tgiaen Bremerkamp mad dat tg der directie van de Ned Opera op 30 Nor j l in kennii gaetetd heeft van haar voornemen om voorloopig niet meer io deze initelliag op te treden De voor haar in dit laizoea onaangename werkliing ii hiervan de oorzaak Oenda 1 T 95 t io 8 95 ICeordraeht doot 7 89 o 8 41 Nieuweikerk T B9 e 8 49 Oapelle 7 45 f 8 58 lUtterdain O tO 7 56 a 98 9 C5 Gouda 7 8U 8 80 ZeTMhttiMD Moerkapelle Zoetermoai Z vaard 7 49 8 41 7 68 8 61 Voorburg 8 07 9 08 H 8 19 9 08 aHage 5 48 Voorborg 8 69 Zoetarmeer Zegwaard 0 6 7erenhaisen HoerkapaUe 6 17 linuds 6 98 7 48 8 08 5 90 5 86 5 49 6 08 8 89 8 6 7 8 7 98 Uonda Ottdew Toerd Utreahl 8 08 8 98 7 04 Woerden 6 49 6 68 8 08 Oudew 8 14 Oeida 8 97 M M In de Woenadag ta Schiedem gebonden ver gadering van da afdaellgg Zaid Botlanj van den Algemeeaen Politiebond werd io plaata van den haar Scboebotzen bnrgemeetter ven Hardingiveld die ala b atooriIid bedankt bad gekozen de heer J Slotboom ioipeetenr van politie te aOiavenbaga Door den hrer S Sneidera hoofdagent van politie te Hliadracht werd voorgeatald aan alle leden ia de prorincie Znid Hulland een circolaire te zeadrn met verzoek opgaaf te veritrekken ran de aalariaaen der politie teneinde te trachten op die pliataeo waar de bezoldiging volgena bet oordetl van den bood te laag ia daarin verbetering te breoüen Door den heer D van dan BoBob gem enteveldwachter te Krimpen a d Uael werd een vooratel gedaan dat met algemeeoe etammen werd aangenomen tot het atichtan van een ondereteaningefonda ah eerate hnlp bg eter Igden Ala plaata voor da eentrolganda rergadering werd Delft aangewezen Er ia weer oneenigheid op het LeH cbe Plein Vrgdag heette bot dat de beer Loman nit de directie der Nederlandicbe Opera waa getreden omdat bg voor taken een reia door Dait cbland xoa maken Enrt daarop werd dit bericht van de zgde dea baeren Loman tegeogeaprokan alhoewel bg eerit zelf gevraagd had deie mededeeling aan bet pnhliok te laten doen door middel ran de pers Zeker ia dat men op 1 December weder etoad voor de moeilgkbeid om het peraooael ie bet ilen De baar Van der Linden dealde ona mede dat men in dergelgke gera len ataeda door vrienden der opera geholpen waa en ook thans weder beloofden deze ai t achter te zullen blgren onder deze voorwaarde dat de heer Loman nit de directie zoo tradan Ook de artisteu dia Trgdag eena rergadering hielden verklaarden niet meer te znllen optreden zoo de heer Loman niet aittmd aangezien ag niet onder hem wel onder den heer Van dar Linden wilden werken Het peraoneel der opera behalve de artiaten ia afbetaald en de artiaten moeten zalfa verklaard habbea veertien dagen uitatel ran betaling hnnnar gage te willen toestaan mita da heer Loman uittrad De baar Loman zoo wordt door zgn tegenparig beweerd ou ala adminiitratief leider da belangen der opera niet harordaren Mg zon meermalen artiilen geëngageerd hebbei waardoor de zaak op groote kosten waa gejaagd o a deatgds merr Goacbowaky no oolaogs me r v d Weghe die Zaterdagmorgen Anatardam weder vc rliet voor enkele vooratellingen De heer Loman zoo werd OMMverder madagadesld la geneigd uil de directie te treden bgaldien bem een achadevergoeding wordt toegekend maar bandbaaft zich ala Ud der directie zoolang bet contract larsoban de beide directenren niot langa wettalgkan weg ontbonden ii Wg melden dit allea op gfOnd ran da verstrekte inlichtingen welker joistkeid wg niet hebben knuden oontroleereo Niettemin hoopt meo det de zaak nog inder minne lal worden geschikt terwgl derooratellingen inmiddels geregeld haar gangzullen gaan Band Gemengfde Berichten Dondardag ocbtand ring een rieacber ia den Uael te Zatfea een snoek ran rnim 25 pond 0 54 10 11 11 19 9 48 11 97 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 8 8S D door 9 08 10 18 U 57 11 66 li 4 9 47 4 18 94 t 9 8 40 4 17 6 M J In den storm ran Vrgdagnacht tzn op het Enkhnizer zand twee tjilkschepsn rergaan De oprarenden zgn gered en te Enkhoiseo en te Broekerbaren aan al gebracht Ziterdagarond waren da bakker Baaling en zgn rronw Barendatraat 61 te Amsterdam doodelgk ongerust orer bun U jarig dochtertje dat om 12 oor nog niet thuis was De moeder ging naar den bszar op den Nienwendgk waar haar dochter in balrekklog ia om te ioformeeren waar bet kind kon zgo Zg rond evenwel allee geeloten en keerde onrerriohterzake naar hnis Omitreeks half een kwam een agent van politie bg den beer Baaling met bet verziek even op het politiebureau Noordermarkt ta komen waar sgn Johanna waa Daar bleek bet den verichriktea ondera jat het kind welvarende was maar dat bet volgende waa gebeurd Johanna omstreeks kwart over tienen den bazar verlatende bemerkte op de Haarlammeratraat dat ig door een laiigen schralen man met een pnotbaardje en knevel gekleed in peleriui as en met fantaaie boed op wfrd achtervolgd Spoedig werd zg door hem aangesproken engerraag i Zag ga ja mee naar een atillen kant dan krggje f 1 Zg antwoordue Dat doe ik niet waarrdordient datr waarop hg weer zeide waarroorniet I Eren later aprak hg baar weer aan en rrokg zeg ga je nn mee dan krgg ja acht atnirera Bat meiije angatig geworden rroeg een heer den baar Van der Groep dia oil de arondsch ol kwam om baar na r bnia Ie brengen daar zgacbterrolgd werd en bang waa Da heer loldeed aan het rerioek maar ach e het gewenscht eerat den man ta rolgen en h m te doen arreataeren Op de Marniistraat werd een poli ieagant I gewaarschuwd die den man naar het bnrean NoorJermarkt bracht De aangehoudene drukte zgn spgt uit orer bet geboorde en verklaarde niet gezien te hebben dat het meisje nog zoo jong was Na onderzoek door den commissaris werd de maa weder op rrge roeten gesteld daar zonneklaar bleek dat hg nieta mal de aanrandingen der laatste dagen te maken bad Volkadagbl Naar da H C reroeemt beeft mevronw Van der Vliet van Dninla l te Bloemendaa aan den tninarchiteot Leonard A Springer opgedragen plannen te ontwerpen roor een nieow rillapark in die gemeente Het daarvoor aangewezen terrein ia gelege i tusachen dan weg langa de spoorbaan naar de gabonwen dar Haartemicbe Duinwattrleidiug de acbtetbenen en den Bloemendaalscbeo weg en ia tan noorden begrensd door Bloemen hen ral Da Ingang aal komen aan den hoek ran den weg naar hel apoorwagatation ta Orerreen en den Bloemendaalsohen weg en rerder znllen toegang rerleenen de rier rerachillende wegen en paden die thans ran den Bloemeodaalaoben weg naar de deinen ioopen en te dien einde verbreed znllen worden Toen Vrgdag morgen eenige werklieden te Ridderkerk een Igk grafwaarta droegen liet plotseling een banner de baar los en zakte ineen bg waa dood Wat ia het grootste getal dat men metd ie cgferi maken kan f Iemand die nooit aao wiskauds gedaan beeft zsl zeggen 999 difcb men kan met deze drie nagana nog een reel grootsr getal vooralellen nl 9 wat wil pateekenen dat het cgfsr 9 negen maal met ziek zelf moet worden rermeoigruldigd en die nitkomst weer negen maal met sich zalf 19 99 1 85 1 41 1 65 9 08 9 17 4 88 4 89 4 59 6 04 6 16 4 08 4 87 6 05 8 94 8 66 7 10 7 18 8 98 10 17 s 0 84 8 49 t0 41 10 64 lUO 9 98 9 98 9 4 D 7 99 8 85 Da eerate rermeoigrnldiging geeft bet getal 387 420 489 dit getal moet weer 387 420 489 maal met zich zelf worden rermenigrnldigdao dan krggt men Wie Inat ha ft om intka lit te rekenen ga ign gug mur het ralt ta belwgfelen of bg het ten einde zal brengen Ala bg bet doet heeft bjj iets gedaan w t oog nooit iemand rdör hem gedaan heeft iap zal hij an cijfer gekregen hebben ran meer dan 369 millioen cgfera Om dat getal op een papieratrook ta arbrgren zoo aannemende dat men 20 cgfera op een decimeter zet een alrook noodig zgn ran 18484 of 18485 Kilometer wie per minoot 100 cgfera op papier brengt en dagelgks 10 nnr werkt met inbegrip ran Zonen feeatdegen zon 17 jaar ooder zgn geworden wanneer hg met zgn arbeid gereed wa In de Biamarckgedenkachriften komt aan aardig ataaltje roor van de verhouding waarin czaar Nioolaaa tot zgn onderdanen stond Bismarck beweert dal Friedrich Wilhelm IV het hem zelf heeft medegedeeld Eena rroeg Nioolaaa ran Baafand aan Friedrich Wilhelm of deze hem twee onderofficieren der Prniaiacho garde wilde afstaan ont proeven te nemen met ganeeakandige knedingen c aarbg da patiënten roororer moesten liggen terwgl hnn rag behandelde werd Bg deze gelegenheid zei de ezaar Mat mgn Bussen kan ik alleen iela beginnen als ik ze in de oogen zien kan docb achter hnn rug waar ze geen oogen faahben is er niets n et ben aan te vangaa a Friedrich Wilhelm atond de onderofficieren voor de proefneming af Nalnnrlgk werden ze rgk voor bun diensten beloond Toen de Ooatenrgkaoh Hongaarschs gezant bg ons Bof dete week in Den Haag terng kwsm in een doorloopanden waggon ran den bnitenlandncban trein namen bg bet slilsiaan van den treid een viertal reiiigers daariu plaats die geweldig opdrongen Spoedig daarop miate de gezant zijn portefeuille Haar inbond bealond nil particuliere napieren aanteekeniugeo en een geldswaardig bedrag van 40 gnldena Reeidentiebod Rechtzaken De heer F emeritna predtkant te Groningen atond Vrgdag voor den tweeden keer terecht roor bet kantongereobt te Zoidbroek omdat hg niet roldeed aan bet berel van bet gemeentebeetnnr om honwrallige woningen af te breken o te beratellen In hoofdzaak verklaarde bekl dat bg rroeger meende te znllen worden rrggeaproken omdat do daaknndigen rerklaarden dat de gebouwen nielio bouwralligen toostend rerkeerden Bg verklaarde bereid U sgB tegemoet te komen aan hetgeen door bet gemeentebeatnnr gawenacht werd mear in het onzekere te zgn wat er eigenljjk moeet worden gedaan De gebonwen waren goed ze waren hecht en sterk ala er gaan aardbeving kwam kondan ze nog wel honderd jaar zoo staan ze bg ala hg de mnran dikker maakte ea er nog balken over legde zon bg er een oidat 1 van maken Het O M vroeg on wegene herhaalde over treding f 25 boete Na dezen eiach werd den bekl arnitig gevraagd door dea kantoareohter of bg inderdaad met het bestnnr wil samenwerken tot verbetering van den ondhondbaren toestand Bekl verklaarde zioh daartoe genegen Evenals bjj de vorige zitting kwam erdoor de van bekl naar hst acbjjut onafacheidelgke hniahondatar Griet eene ware fnrie weer een klein incident Riep zg vroeger een der paa beSedigde getuigen toe shai logts thans riep zg met gebalde vniat den oorreepondent van de sN Qron Cl i loe sZet het non maor èèr ia de nonrant doe dnsell t la nog lange nait waor t wazen mnntii TUd van Greenwicb 10 88 V H 7 55 8 09 1 09 9 18 8 95 8 89 D door 8 50 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 10 64 11 80 9 10 7 96 9 87 10 10 Da D treiaeaallMa 9 47 e Ie ea Ie U Elk 9 64 reuiger moet siak 10 01 f borandiaaToorsianraa 10 07 10 ijeen bewga i f 0 10 7 59 8 99 8 54 10 10 84 D s 10 19 1 8 16 10 91 8 99 door f 10 98 1 8 84 8 58 9 99 10 88 11 8 II O 7 90 7 6i 8 19 8 18 8 80 8 8 8 60 10 06 9 98 9 84 9 48 9 59 8 98 10 10 10 8 8 7 48 1 44 ATJIBB Aan een nota in de Jar Cl voorkomende orer de Pedir eipeditie gedurende de maand September ia o a bel rolgende ontleend betreffende de berichten omtrent boofdan ran de pArtg ran rerzet en rgandelgke benden T Oemar keerde ran de westknat niet meer naar da Pedir streek terng die hg rerlaten zon hebben uit apgt orer de onderwerping ran de hoofden der beide federaties aan ons gezag Zga beide voornaamste pauglimss nl panglima Earim en t di Gedoog zgo hem gerolgd nadat tg io Tamié de verspreide volgelingen ran Oemar hadden bgeenrerzameld T panglima Potém rertrok naar Samalaoga rraar hg verbigf bendi in de II moekima Toenoag Toeankoe Moehanat hield zich afwiaselend in Lawaaang en in de Vil moekima Pedirop Tnsacben Gandé Breuè h en Menna ah Agoe heafl bg een sevental versterkingen doen aanleggen lol de bezatting waarrau rolk nil da Vil moekima werd gepreat Per Jelegraaf De roorgaoemen reatiging ran een poat in de Vil raoekime zal weldra aan dergelijke rgandelgkheden paal en perk stellen en de berolking dier atreek die zich bg bet bezoek onzer troepen geenszins rgandig gezind beelt beloond basebarman tegen den druk dis haar tbaoa nog door t Moebamat en t panglima PaUax wordt opgelegd en waartegen zg niet bg machte scbgnt sich te terzetten Il Omtrent een santal andere personen die behooren tot de partg ran verzet werd vernomen dat zg naar Tamsé zgn nitgeweken of naar de wetlknel zgn rerhniid Van hun aanwezigheid in de Pedir streek werd geen bericht meer ontrangen en blgkbaar heefl ban de rreea ran te worden opgelicht genoopt om uit il wijken naar plaateen in ket gebergte die moeilgk voor ons zgn te bereiken doob van waar nit zg bet ons evenmin lastig kunnen mekso Van verzet was alzoo gedurende den tgd waaï irer dit rerslag loopt geen sprake Met u ondering rao de Vil moekims Pedir vaar ran d tot tgd rolgelingen ren t Moebarnat onze troepon uit de rerte beschieten bewegen zich kolonnea door de geheele Pedir atreek zooder dat daarbg ran eenige rjjaEdeIgke gezindheid wordt bigk gegeven COBRESFONDBKTIE Zondir twgfel bonden zich in ds Pedirstreek nog vele ons rgandig gesinde elementen open zal het rooial in den eertteu tgd nog voorkomen dat lieden nit godsdienstbaat znllen trachten ona sfbreuk t doen doch het rerzet zoosla zich dit in het begin der expeditie voordeed is de kop ingedrukt £ so ongekende aaete vaa reet en teiligfaajd werd verkregen an deae aallen toeaemeD ebr aan wiataaam oog te honden op ra Ireratoorders die auodra daartoe de gelegenheid gunatig is onacbadaiyk behroren Ie worden gemaakt au door een geatreog optreden tegen de OelotSbalangs dieio de beveiliging tan h n gebied te Kort aohoien Aan het maken van verkeerawegen werden geen hinderpalen in den weg gelegd Da wegen tnaacbeu Tenpin Raja en Segli tasaoben Tjot Moerong over den GM Gapoej en Gerot naar Segli en tusachen deze pleata en de VII moekima Pidië kwamen gereed terwgl een aanvang werd gemaakt mei den aanleg Tan een weg tosarhan Glé Gipoej en Keamala Het voornemen beataat om nn nog een rerbiodingsweg luaachen Tenpin Raja en den weg ran Tjot Moerong naar Olé Gapoej aan te leggen die dan dwart door de IX moekims Kenmangan sal Ioopen Kog zjj rermeld dat nagenoeg de geheele Padir atreek lopografiioh werd opgenomen en in kaart werd gebraohl Zoo mag met roldoeoing worden teruggezien Of de reanllateo die in betrckkelgk korten tgd door de expeditie io de Pedir atreek werden arkregaa In een land dat jarenlang tan prooi waa Mn anarchie en waar onze invloed nog geen TJjf maanden geleden aieh bepaalde tot een Bear geringen op de Oeioibalangs der kunsiItndtehappen werd orde en mat op zulk een basis gsTsatigd dal met rol rertronwen in de toekomat thana aan de oonaolidatie daar Aan kan worden voortgewerkt Dat daarbjj in dan eersten tgd de aterke arm nog aan voorname rol zal moeten spe en apraekt van zelf doch naarmate de teealaoden zich vardar ordenen zal gelaidelgke vermindering van troepen kunnen plaata vind n hetgeen naar het lich lait aanzien io een niet al te ver verwgderd reraohiet rteda bat garal zal kunnal zgn STADSNIEUWS QOaDA 5 December 1898 Met bat oog op da a e Karstmia zal binnenkort door de Bakkeraafdeeling ran den R K Tolksbond alhier een openbare rergadering warden gehandea voor de brood koek en banketbakkers Wegens ontbinding der tooneelafdeeling sEnUt na Arbeidt warden door het Bestuur van dan R K Volkabond alhier pogingen aangewend om een nienweonderafd sToooeels ta atidUaa Bondaltdaa die last hebken om Door de rireharche la Rotterdam zgn variolltidaiia Hakoodingen gedaan Ban mao p aoon dia door bet konlongereoht te Baarltm reroordeeld waa een minderjarig jougmanach wiens aanhouding door de Amaterdamache politie verzocht waa een Hagenaar die oog bechtenieatraf moo t ondergaan een mat aperloon dia door de Rotterdamacbe rechtbank wegene diatatal tot I maand veroordeeld waa jongens die lood g stolen hadden ese enz De gesignaleerden zijn aan de bevoegde antoritaiten orergelerord NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer gfeschikt voor de Sta Nicolaas A van OS Az Md Taillenr Kleiweg B 73 73a GOUDA TelephtMHt So 31 Beurs van Amslerdam Vikrs s 1007 861 88 881 ülotkrs 8 7 97 887 M s 80 KOVEMBEE NznzziiüD Oert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho aia OU Goudl 1881 88 9 ItiLls lDS ihr jrmgl8 8 8l S OosTZin Obl in papier 1888 6 dito ia silrer 1898 6 FozTCnu Obl mei coupon 8 dito tioket 8 4 lOS S ia 77v 99 96 101 100 1007 868 476 108 60 101 198 1451 100 98 19 86 80 115 111 90S 908 100 IV ïnum Obl Binnenl 1804 4 dito Oeoona 1880 4 dll4 bii Botba 1889 4 dito bj Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 6 Spa JZ Porpel schuld 1881 4 TosKsu Oopr Conv leen 1890 4 Oae leeniag aerie D Oec leening eerie C ZoibAm Een V obl 1899 6 Mszico Obl Buil 3oh 1880 6 VaKizDliA Obl 4 onbep 1881 AHSTSsnAlf Obligstien 1896 8 BOTTZZOAH Sted leeu 1894 8 Nz N Afr Hsndel r asncl Arandib Tsb Mg Ceriifiotlen Celi Usatachappij dito Ara Hypotheek b pandbr 4 Cult Mii dar Vorstenl aand s Or Hypothookb pandbr S i Naderlandeche baak aand Ned Handalmsataoh dito N W fc Pao Hrp b pandbr 8 EottHypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito OonzNB Ojit Hong bank aand Busi Hypotheekbank pandb 41 AimiiA Equt hrpoth pandb 1 65 Hozw L O Fr I ieo rert Nok U U U Spoor U send ülj tot IkpL V 81 Spv aand Ned lud Spoorwegm Baad Ned Zuid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 dito 5 ITAUZ anoor l 1887 89 A Kolil 8 sv Zttid tul Spwmg A H obl 8 1697 99 PoLl K Waraohau Weenen aand 4 Bnat Or Ruia Spw Hg obl 4l Baltiache dito aaad ïaitowa dito aand 5 10 V 109 86 las 14 109 66 109 11 16 118 166 Iwang Dombr dito aand 6 KttralÉ Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHzaiiA Cent Pae Sp Mij olil 8 Chic l North W pr C r asnd l ditoditoWin 81 Poler obl 7 Denver k Eio Or Spin eert r a llUaoia Central obl in goud 4 Loniar k Naihrilli Cort r a nd J Mezloo N Spw M la hyp o 6 ii i UiS Kiniai r 4pCt prei aand N ïork Oulaa o Weet aand dito Penn Ohio oblig 6 Ortgon CUif lohyp ingoud 6 St Paul Mini iManit obl T Un Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Line Col Ie kyp O 6 61 176 908 105V 106 9 117 117 Cakaoa Oen South Ohert r aana Vl O Eallw k Na lo h d c O Amsterd Omnibui Mg aand Botterd TramweK Maale aand Nzo Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BzWK SUd Antwerpen 1887 8i Slad Bruasel 1886 91 Hom Theisa Eegullr OeaaUoh 4 Ooerzn Staataleenig 1860 5 K K OoSl B Cr 1880 8 SrAHJB Stad Msdrid 8 1888 NZD Ver B j Arb Spoel cort GCKLEIjRDE ea ZWIHTE TELVETEEWS Toor Dlousen en CostumN Gegarandeerd Solide la alle prUïen De 8AM80M MJkHUV OOI7DA Veemarkt te Rotterdam Hsaadag 5 December 1808 VETTE OSSEN en KOKIEN redelgke aanroer prgsea waren roor la kwaliteit 30 e kwaliteit 97 8e kwalilsil 94 Cent per balf lila V£TT £ KALTEBkl4 redelijke aaageroerd ie kwaliteit 97 9e kwaUtait 6 8e kwaliteit 91 Gent per half £ ila