Goudsche Courant, woensdag 7 december 1898

Woensdag 7 December J898 N4Mtl766 37ste Jaargang NieuwS en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken MatMi nip M f De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per poat 1 70 Aizonderlljke Nommers VIJF CENTEN TdtfMlH St ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel moM 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd j F CUUPER S We8teiade37 mundelgkacho of Abonnement Steoimlogea Qouda enOmitreket clrio msADilel t etaliDg volgen J F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Te en hob ik do eer mijn geachte clwntóle e berichten dat do Heer VAN OS kee l opgeltouOen AOKltT voor Gouda fo nyu teTODS rerzoekende alle ordari direct aan mg te adreMMren Ook sanrragan Toot temming Prijstrekking dea 21 December SOO ÓÖÖÜAKK ula boofdpr in het nlukkiget geral bifldtde nieuwBto groote GelüTcrloting die door do Hoogo RflgeorlDK tbd Uimburg goedgskeurct en gawtarborgd ta 1 0 voordeMiga inriohting van bet niauwe plan beslaat durin dal ia den loop trd lochta wotnigo maanden in 7 Torlotingan ran ns 000 loton 6 180 prüzen bedragende 11 349 325 Mark er rolledige beiHiaing zulten komen daaronder sijn kapitalo pryzcn ran evaDlueel 600 000 Mark b uitnemendheid ftohter l pry h M l priji a M pryi H M 8 pr iea h M L priJB H M priia M 1 prüs i U L pr a M i prywn S M Iprj jM l pr s a M 800 00 1 100 000 100 000 76 00 70 000 96 000 60 000 66 000 to ooo ♦ 0 000 80 000 2 pr i ii M 0 000 ÜBprij il M 10 010 6 000 8 000 000 1 000 40 1661 800 BR pr r i M 10 prljz i M iOtprÜLÜM 8Upr jz i M UISprlji iM S69BSprÜE i M ISHOprijr ülM SOO 18t 104 100 78 i6 SI De Aonitsonde eerite pryatrakking deeer grooto door ilen Stut gewaarborgde QeldTorloting ia Tsn Ambtswege bepaald plaati te hebben op dea 21 DECEMBER e k en kost hierroor 1 geheel originoel lotateohti Mark 6offl 8 601 balf B 1 76 1 kwirt IV 90 tSKea incendtng Tto het bedrag per poatwissel of tegen remboun Alle commiasies wordon onmiddollUk met de grootste Eorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder speler oatvuigt van oni de met het wapen van den Staat vooniene Origiuaale ï teo self in handen Bg iedere beatelUog wordt bet versiicbte ofHoiaele plnn waaruit da verdeeling der pr un op de vorsobiUenHe klassen als ook de betreflende ialeggeluao te vernemen is gratis b gevoegd oA tenden wü aan onze Be unatigers onaangerraagd aa elke trekking de offioieele tfjstea Üe uitbetaling der prijeen geschiedt ateeds prompt onder waarborg van den Staat eo kan door diroote toezending of ook naar verkicting der Betaughebbonden in alte grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ous dsbiei is steeds door het geluk bogunstigd en ouder vele andeie aaasienlijVo prü BQ hebbeu wij meernaleo volgens ofRoitele beWljMtt da oerato lloofdprgaon verkregen eo onsa Beguüstijiers zolf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 8M0O 0 000 40 000 en Hel is te voortien dot bg ddie op don heohtsl n grondslag gerestigda oudernemtng vnn alle kanten op erne teer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden E nde trekking alle orders ten spoedigste reohtatreeks te lenden aan Kaufinaoii di üliuooi Bankiers eu Geldwisselaara in HAMBURG B P B Hiermede danken wg voor het vertrouwens ons tot kiertoe gesobooken en daar w bg bet begin der nieuwe verloting ter doolneming inviteeron sullen wj ook voor hit vervolg bemoeid egn door een slipte en raëole bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verworven vAN BlüMMESTEIN S IIMKT is prci oriderVinilalijk du 6LSTE t volkcnen ONSCHAUtLiJK i IIN H JLLANÜ Oouda Druk VBuA BUINUI KliZOON Een ware Schat Toot de ongelukkige tlachtoffera der ZeHberlekking Oname en gflhe jne nitspat tingen ia het beroemde werk rW Dr Retau g jELFBEWARIIVG Bollandscfae uitgave met 27 afb Pi m 2 rulden Ieder die aan de Terachrikketjjke gevolgen van deze ondeo d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlöks duizend van eoi zekeren dood Te verkregen bg betVeriags Magaadn te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegeli en in eiken boekhandel in HoUand FEMSCHE STOOMVEEVEEU BN ehemiselie WasseberiJ H OPPENHEIMElt 10 KruUkade Botterdam Ghtbtereteord door Z M den Koning der Mgen Hoofddeptt voor ÜOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en TerTen an alle Heerenen Dametgaideroben alaook alle Kindergoedereu Speciale inrichting roor het itoometi van plnche mantela veeren bont ent Oordjjnen tafelkleedea en worden naar da nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen hetcij geatoomd of giverfd worden onichadeliik voor da gezondheid volgens aiaal bewerkt Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij ► DE WIT en Oomp o T R B C H T Bpoe lige en nette aflevering Lage prUten DBPdT by Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA HOLLANDSCHE AMSTBnWAM Prijinotearing ühtna Congo Stoftbee 4B en 60 O Grot 60 55 Souclion Coiigo Lekkere Geurige Ontbijt Thee 76 Namiddag Thee Alleen verkröübaar bS P H J van Wankum Oosthaven B14 p OlEB O ÜDE ttO M ruiJkis uuus 9 SCHIEDAMMEB GEFE7EE U rk NiaHTOAP VerkriigbMtt bü M PEETER8 Je N B Al bewiji van echtheid iiOBohet en kurk steeds voor CHIEDAM 1 vaa den naaader FinM P HOPFK EENISBEFOTVANTESli Hen wonK venoeht o l t HEKK telettMi UIT H T UlOltUH Tlir M RAVENSWAAY ZONEN QORtNCHEM Deze THEKEN worden afgela verd in verzegelde pakjea van vyf twta n een half en ean Ned one met vermelding van Nommer en IPrgs voorzien van nevenataand iMerk volgena ila Wet gedepo rneerd Zich tot de nitvoeiinff van ga erd orders aanbevelende J BBEEBA HT LZ NIEUW miEVWl HIEUW GKSCHIKT VOOR ITacMUchten Eoffie en Tlieelicliteii Welke 47 uur branden i 2 en 6 uur brandende 3 cent per atak Benig Agent voor Gouda en Omstreken IZA iK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkcx p en gemakkeiyk aten behoeft biervoor geen Olie geen Glaaqeüü AUeen een lucifer aansteken ia noodig Geheel londer gevaar voor brand aU ook londer reuk Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Bmiven Borstlioiiig Extract Méah uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H H ¥ AIV S CHAMIi fc Co Den Haa Hoflertniiciers 8CHAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Ss Co B Meliantbe is het beste niddel der wsteld Co B Meliantbe geneest Kinkhoest i CO S ISelianthe geooosi sootrsi oud lis jong Co s Uelianthe maf ia geen bulsgetin ontbreVea b Co B Uelianthe stast voortdurenil onder Scheikondig toetloht CO a HeUantbe helpt onherroepelijk ft 00 B Uelianthe is bekroond met Eerediplemi s ft Co a Uelianthe bekroond met Ooud ft Co a Uelianthe is bekroond met Zilver Co B Uelianthe is verkrijgbaar in flaoons van 40 Clê rO CU en ft bg k BOÜMAN Uoordreeht J C BATELAND Èoikoif B V WIJK OudeiMUT M KOLKMAN WaddiMtml fl KOLLMAN Bodegrave PINESB Nmmerkeri aldlJM Krma WOLPP Co Westhaven 188 Qouda D JJSBI B Kleiweg E 100 Qouda B H VJK MILD VeertUl B 126 te Qouda DE STEDELIJKE HTPOTHBKBANL atvetUga te t VHSrES HMtlB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op biliyke voorwaarden fiettUeentugen onder ttefto Hgpotkeéalrjier baud op Uuiae en tMnder fen zonder vooruitbetaling van rente Qeeft ai Panébrleve uit tegen den koers van 9S Inlichtingen te bekomen te Gouda voo r de rmtibrteeem bj de Heeren M J OGIER i Co Kassiers eu Commistionnairs in Effecten voorde Ugpotheke den HeerW J FORTUIJN DBOOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DBOOGLEEVEB FORTUYN Ma 8 JULES ENTHOVBN Gebr £ StoUwerck s Chocolade en Cacao U I e a i q BwmaHge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobied verbeterd tabrieatie I Ion uMoituvl gebruik van ne eu fijnste grondstoffen garandoorci leu vcrbriukcr van I Stollwerck a Chocolade en Cacao leen aanbevelenswaardig fabrikaat oauwkonrig beantwoordende aan den inhood d nap1 BtUtntten Dt ma behaalde 27 Brerets als Hofle Teraacler i 44 £ ere Diploma 8 gouden enz HedslIleB een bewijs vaa uitaiiuitend a febrikairt lieeds 1874 schreef de Aaadentó national Ida Paria Nous voua djaemoi mw Hadallle i w vrelulMv elmM en oonaliUfttat votra exMUenU kbrlofttlon da ObOoolat bonbon vtuiöa eto eto WIW r k tibrikaat ia verkrijgbaar bij H H ConSsenrs Bouketbakken ena ttk Oencnalverteienwoordiger voor Nederlat JiiUiu lUtt Bklo t A llulerdam Kalverstraat 19 Stoom Zagerij en Schavérii LEVERT mimii imwum sir iMii ook volg eni op te geven Profiel l§lpoedlge aflevering iVeUe nlivoeriiigê Concwrr pcrclndc prljzea vtEi sixrizEiisr tOocfdkoopste en aoliedat adréa yóp ¥ ek voer vaa laboedel aoowel binntn U buiten de stad met gesloten wagesa i bs A aRAVESTlEIJN Oude Qouwe AlU $ wordt tegen 3yaiuport iekad v nieh r4 KOEPOKINENTING De BOfiGEMEESTKE van Goud brengt Wr algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 11 Deoamber IttS des middags ten 12 nnr op hel Saadhuis voor ieder die tioh daartoe aanmeldt ge legenhsid aal bestaan on tioh geheel kosteloos recbt streeks van het kalf te doen inenten of herinenten terwijl tü die verhinderd ijjn of bairaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken da kunstbfwerking kunnen ondergaan op het Gasthuis Maandag den IS December d a v des voormiddsgs te y uur Gouds dea 6 December 1B 8 De Burgemoester voornoemd K L MARTKNS Bultenlandscb Overzicht Heden komt het bericht dat Picqnart stellig in oveileg met ago verdeciger mr Labori ean veraoekschrift heeft ingediend bg bet Hof van Caatatie tot regeling van rechtigebied Het Fransohe wetboek van atrafvordariog bepaalt Dameliik dat da uitspraak van hel Hof vaa Gaaaatia kan worden ingeroepen als voor ver sohilleoda rechters eenzelfde atrafsaak of met elkander verknochte saken agn aanhangig gemaakt of als dargelgke aaken te gelgk voor dan militairen en voor den borj ertyksn rechter worden vervolgd Dit laatale is na bet geval mdat de overate evenals da advocaat Lsbloii voor den gewooea strafrechter reeds siJD vervolgd wegens miabrnik van slaatsitukken Die rt chler heeft wel de bebaodeliog geechortt toen tevens een vervolging wegens valschheid tegen Pieqoart werd ingesteld maar date moet in ook voor dan militairen rechter verichyoen wegens de madedeeliog van ataatsstokken aan agn advocaat Da behanda iog voor den gewonen rechter ii enkel verdaagd zg is niet ingetrokken en daarom bestaat er reden om bg den Hoogen Baad regeling van rechtagabiedt aaawgting van den bevoegden rechtsr wegens aanbaogigbeid bg twee colleges te Tragen Op dat verioek kan bat Hof 6i dadelgk in raadkamer atwgiand beslissen bebondaos beroep ia cassatie öf bevelao dat aan de partgeo madedeeliog wordt gedaan van allo stukken die dan met de gamotiieerde adviezen der ambtenaren van het Openbaar Ministerie Ier griffie moeten worden nedeigelegd Dat bevel brengt van iwhiswega schorsing meda van de j weohtatalliug eveoiüs hst beroep in oaasatie als he veraork terstond wordt afgaweiea Het is dos niel waaricbgnigk dat Picqnart op 12 December voor dea kr gsraad verschgnt Als het hoogste gerechtshof in raadkamer het FEViLLETOIM Gedenkseliriftei na eta Gelakzoeker AmBAL de vondeling Haar ht rrtuuck DOOS W NÜTTEBa 1 Do ichoone Paméli Eondor blaken nu onterredenheid omtrent don aitstag cette Eich niut my n or Het Hhijnt dM de sergeant z jc iroowelooEe min anrea smoorljjk liefhad en dtt woede en jaloezie hem k lf gek mukteo went fay greep een flesoh bier ran de tafel en alingerde my dien naar bet hoofd Snel boog ik roorover en werd daardoor niet getroffen doch een atraal ran het wegrioeionde bier bemoratte mijn nniform Ik werd sla dol ran drift heer baron ik geraakte boïten mQtelren waot ik had ditmaal eerlek ali good getpeeld en dna eerlgk gewonnen ik rukte mqn aiAwl nit de ecbede wierp my op den aergeant M in vierwU der pogingen na m n kameraden on mg ta weerhouden aUk ik hem bet wapen tot het gereat in het lifihaam Hg alaakte een rauwen gil met bloed orerdekt atond ik daar ala ran den dooder getroffen over mgn eigM ddad Au mgn roeten kromde m kronkelde ibh de eltogende aergunt gelgk een in atnkkeo gehonwen alang Ik kr s een onbeatemd raag termoedeo dat ik Moord had begaan dat ik een menioh ran het reno k teritood sfirgvt waarmode nog eenigo tgd gemoeid kan ago zal atellig caiaatia worden UDgeteekend coodat de bebaodeliog roor des krijgsraad toob moet worden goicboret toidat op dat beroep ia beslist Wauoear daaraategan heb Hof eerit gelyk waartchnnlgk is een oadertoek ooodig acht dan zallen de madedeeliog der itakkea hetoitbroDgen deradrieian flo de rerdare bebandelioK geroimeD tgd rordereOi Zoo kan de bealiaaiog allicht worden gerekt totdat het ooderaoek over da Dreyfus zaak is afgeloopeo lo allen geralle ia het thans rrg reker da de laiteoaatkolooel Picqaart de tolgenJe week Maandag niet Toorden krggaraad zal varsobgnen dan welliebt alleen om te Teroemen dat de bebandeliog der zaak ia geacborat a Onmiddellgk na bet taakenen van hat rredeatractaat zal in b parje een roodboek worden ia bet licbt gegeveo Sagaita zal dan aan de Kroon de rertroDweoeqaaeaiia atelleo Indien de Regeotee rartrouwaa bigft stellen in het bewind Tan den aerata miniatvr sglleo de Cortes 7 Jannari worden bgeeogeroepen De Liberal legt dat generaal Wejler zich betft rerklaard t gea de oonfarratieren en Tocr rareeniging met do liberalen Met de werkiaamheden der Tredeaoooferentie die na bet regelen an de Pbilippgnsabeqoaettie tan aeo leieo dakje aehenen ie loo a etvat t op eene weer minder goed De 8paaoaofae gadelegeerdea wilden eeniije bgkomatige taken tot atand brengen betreffende de haodelapolitiek op da Philippgnen de aldaar gavesligwe Span jaarden de roor den oorlog begonoeo maar nog niet roltooide openbare werken eoz mf ar de Amerikanen rerklaarden dat allereerst de qnaeatie tan de Garolinan Amerika wil een aD die eilanden 0T3rnenieD ten dienste ran een kabelstation geregeld moest wordaa Daarop antwoorden de Spaojaardao terecht dat zg geen volmaoht hadden om ta onderhandelen over aodera zaken dan die welke in het rtedeaprotocol vermeld waren oi die daarmede samenbingen de qnaeitia ran de Garolinen kon daartoe tacb wel niet g rekend worden Bet wordt hoe langer hoe doidelgker dat die Trede onderhandellDgeo roor de Amerikanen aan comedie ago tot niets dienende dan om een valscbsn sohgn ran r ohtraardigheid en gematigdheid aan baa atrerao bg te zettenTgd gald en moeita hadden geepaard knnnen worden indien zg begonnen waren met de Spaojaardaa het uas op de keel te zetten eo eeoruodig bg eiken aiseh aan oUïmataa te zendeo naar Madrid Niet ooaardig zegt de Impareial melding teren hid beroofd en dat nog wel een van mgna saperieuren en daar mgn kameraden mg allon toenepen een goed heenkomea te zoeken eti mij als het ware wegdrongea zette ik bel op een loopen en atond niet stil en zag zelfa niet om atvorena mgn boenen uitgeput ran vermoeienis mg langeren dienst weigerden Ik had toon ik eïndelgk stil stood veraoheidene aren roortgedraafd want de avond begon reeJa te vallen Ik wist niet waar ik m barond slechts kon ik heel io de verte bg het aoblLtareo der ondergaande zoo da toren der Kathedraal van Straatsburg zien Op de plaats waar ik m f bevond lag ik Hoks een boaob wurin ik beabot mg te verbergoa ik zette mij neer of lierer ik zonk neder aas dea voet van een boom en begon na te denken te peinzen Hier onderbrak A onibal agn verhaal tweemalen streek hg met de hand over het roorhoo d vervolgens reikte hj den baroo z jn glaa to dia hetzeire vntde met run Er volgde eca korts pooa van atilte lAh de zaak ia dat nw toeetand zloh alles behalve vrootgk liet aanziea mgn arme jonge vriend zeide baron de Maubert tea laatste tarwQl zgn gaaataling den oen geur van het voortbrengsel vaa Jamaica opsnoof en hij kleine teugen opdronk Datzelfde herhaalde ik by mij zelven op dat oogenblik onophondelgk antwooi de de jongeliag ZDcbtende tOij s t gednraode uwe jeugd voor zoover de geeehirdffila daarvan ra j thans bekend is wel bet slachtoffer van een wreed noodlot geweeat f Ja loehtU Aaaibal 9ti was bat lot mij ob makend van dfi officieoae verzekeriu eo in 4e Aoarikaaaacbe btadea dat de Vereenigde Htataa gsame de oude frieodscbappelyke betrekkintjao mai Bpanjfl willen barratten tonden zg ona ookl rroor gean altimatam stellaa iident Me Kinley bae t gïaterao zjjo laohap aan het Coagraa gezonden j president rerklaart daarin dat de ontruii tog ran Caba niet beëindigd kan a§o T002 1 Jaooari 1899 en verdaagt bet vraagatotf ran het biatanr over de n eawe batittingaa tot da rrada met Spanje geteekead xal zgn Intaiachen lal bet militnir beatonr fan kracht blgven 0a praeident wgst op ds noodtakelgkbeid Taa hat aaoknoopen ran nanwe en wedarkaarige ha o du la betrek kingen met de Cabanan dia geholpen moeten worden om Mn onafhaakalgke regeering te vormaa Hg geeft het Congrae den raad om nog ia deal litting eao bepaald besluit ta nemen omtrent den aanlfg Tan het Nioaraguakanaat Ontrent Obina wordt opgemerkt dat de Antarikaao che gezant da opdracht heelt gekragen om erentaael bedreigde Amenkaaafohs belaugen soo krachtig mog Igk te ba cherman Ka ean rerwgcing naar da bandelaoreraaiikomst met Frankryk wordt verklaard dat diHiJpDcUrhaadeliBgan met andere regearingen OM liama de Dailicba worden roortgezat 0 betrekkingen met £ nii laod sgn zeer vriendsobappelgk gebleven liet bet oog op den garingen omvang ran de nitroatjag der Vereani o Staten heeft bat oalWHpsoiagsvooratet meant da heer Mc Kinley roor de Veraenigda Staten geen practuch belaag dan in dit op icbt dit het ean stap is tot da rarbetaring van da goede rerstandbondiog tniachen da toUeren Da inkomsten Tiin bet afgeloop n rekaningajaar waaronder begrefwo is de opbrengst van dan rarkoop van da Pacific poorwegeo bedroegan 405 321 33 dollar da nitgaren 443 368 582 dollar De aebatkiat beut op 1 Dee 138 441 547 dollar aan gemnnt ffond 138 502 545 dollar aan ataven gond 9 3 358 250 dollar aan sUvea cilrar en 45 1 9 3 98I dollar aan andarageldawaardeo De oorlogabelaitiogen hebben bet krediet ran bat land bevestigd De praaideat beroieowt dea raad de achatkiitbiljettan ter tgda ta leggen waaneer a legan good worden ingsloat an ze allaan opaiaaw Dit ta geven in mil tegao g ud eo wgat op d betangrgkbeid van verdere wettea tot haadbaviog rao den loaodmoaay itan daard Tan ilotta kenrt de haar Mo Kinlaj ed roorstallaa ran miniitat Algar tot aitbreiding gunstig on vorrolgde my met een verwoedbeid als nien maar zoldeii eiet Hoewel die ontboeaemlng van daareven hernam de baron ia volstrekt geen aanleiding om uw gedrag te veroordeelen Voorzeker in uw avontour met sergeant fHartenroorer badt ge niet andera konnen en mogpn handelen ffla bet niet zoo f Ik zal verder gaan en betuig dat uwe handelwgte de aanige waa die eeu meaaoh met bal hart op de rechte ptaata paat en ieder man ran eer ton precies hetzelfde gedaan hebben Kau beloediging ala men a aandeed mag niet anders dan met een aabelbonw worden beantwoord Ik heb er dan ook nimmer bet minste berouw over gevoeld zelda de jonkman Eo ge hebt gelgk Sergeant HarUnroovar had zlja lot eerlek verdiend hem itraffende hebt ge recht gedaan aan de beleedigde reehtvaardigheid Evenwol ook dit idee heeft nog oint algemeen iu gang gevonden want siehier naa welke kapitale miadaden de krggaraai u sehuldig soa hebben verklaard D krijgsraad zegt ge F Ja het miliUir gereektabof waarvoor g terecht zoudt gestaan hebben byaldien man u bad gear resteerd Ten eerste Een militaire verbintenis aangegaan onder eao ralsohea naam met behu p van valsehe papieren Ten tweede Hoord bedreren op den penwon VAD uw meerdere Ten derde Kiodetgk deeertie met wapens an in noifarm Eo a a oga vriaod da itlfiitt dasar van bet lotter en dia voor den bonv van dria nieuwe lioieichepeo an twaalf krniiaers goad Verspreide Berichten IIREYVV9 Zaterdagavond hebban fier h vgldaltand partonen gevolg gegeven aan de oproeping van studenten om in da Grand Orient de Kraoca aen rergadariog ta boadan ter eere van Piequart Er konden maar aen kleine tweadnizand toagalaten worden de andara manilestanfan vargadardsn op ilrsat In da aaal voerden nadat Pioqaart tot asra praaideot wai baaoamd bel oord Dnelanx Anatola Fraooa Pierra Qaillard Paal llaclus Joïndj Allemaoa BuJaaon Ër haeraoble nitbnndiga geeetdnft au da rargadaring ging aa een motie tan bahorre ran Picqaart aangesoman te habbei oodar het garoep ran VilFe Picqaart 1 VIveZulal aitaen De oorrespondaot dar N U Ct ta Parga schrgft ran ZoaAêg Na giiteren mijn tali ram vanondan ta hebben ben ik eens gaan kykeo hoe bat vardar zon afloopso ia da baart van da roe Cadat toaAohan de batoogere ter eere van Pioqaart en de aDtisamialan eo nalionalialan Voor da buraao a dar Libra Parola waa het wear ean vroota herrie Voorzichtig seboven de rgtoigeo aiob door da diobta mensafaeouaaaa hean Da Brassarie MaxéviUe waarbovao bet anti jood eha blad zjjo bnraanz heeft bood bet aaalioht van aen kroegjool op een sludenteneooie tait Stampvol waa bet ar eo ar ward geapaaobt en gajoeld allei tar niaardere gloria vaa bet sotlaemitiima Op da rardiepiog der Libra Pa rola aeo groote lap mat het A bai les Jaifa 1 Op atraat potitia an politia offieiareo Sedert Qfp da Tertronwda ia geworden vao bat Ely ée scbgnt de Libra Parola baar oorlogskrael Trg nit te mogen advartaarsD Op straat ward van allae gesobraaowd area vaal vóór als tagaii Picqaart en wat oiaow is en wel wgat op aan omkeer in de pnblieka opinie ook nit da rgeo der niaowegierigen gtngen kreten op bgna allen tegen Drumoot A baa la calotte Weg met de jeioïeteo 1 Weg mat Dmmootle Een fiakerkoataier mat Kpn leeg bakje roorbgkooiandi zwaaide met 1 0 hoad onder bat roepen faoi Weg mat Drumoot t Leva de aocialat Hst saocee dat bg vond drrad bom omkaeran met da bedoeling waarsehgolgk om ago maoifaetatia te harhalao Maar da politie liet hem recbtomkeert maken en rgo w varrolgen Vive maehin c k ook het alt deo mond van aen krautenveoter iga neutrale hondiog raebtvaardigeod door da toevoeging Zoo1aog ik van dao hoagar orapeer beo ik aan wia mg betaalt t Twea R aaten was toch nog zwaar gouoeg om u tot teronalogen dwangarbeid te doen veroordeelen Op de beide anderen staat de dood Eenparig zou da krggaraad n tot don atrop verwezeB babban tZoadt ge denken heer baron T vroeg Annibal wien aen kilie huivering door do leden ging U ben er zeker van volkomen aekor maar al te zeker En wat meer aegt g j zgt oog volstrekt niet buiten den arm der wet da ifj u vindt ia uw lot beslist Anoibal werd bleek als aen Igk Maar gg calt me immers niet verradea heer baron stotterde hij U verraden f riep da baron aangedaan welk een dwaze veronderatelling Natuurlek aal ik dat niet doen Ik wü u integendeel sehadeloos bellen voor de grove onrechtvaardigheid waaraan de fortuin zioh ji ena u beeft schuldig gemsakt O mgnfaeer hoe goed en edel t t g I riep JxtuisAnoibal diep bewogen uit Wat ik doe u heel eenvoodig mtin jonge vriend I het is m j a tyd een genoegen eoo soort bartstooht geweest degenen die door bet noodlot vervolgd worden te betpen en te beschermen ala een uitdagiug oen utttarling van dat noodlot die ik met alle macht die in mij ia eo met allo middelen die mg ten dienste etaan soek te bekampen en reeds dikwerf heb overwoaaan waarop ik trolsob ben waar wij verlieten te veel t d met dergel ka over bodige prut ga voort bid ik o rW 9enot0d