Goudsche Courant, woensdag 7 december 1898

Mterdui 4 46 8 16 7 86 7 88 8 40 8 88 8 88 10 18 11 86 11 60 18 87 1 44 8 6U 8 41 4 06 4 40 6 86 8 17 7 86 1 8 87 10 10 Da D tniara lIMii Jnpollt 4 66 ff D ff ff 10 88 ff ff 1 64 ff ff ff 4 0 8 87 8 47 f l la tl Elk NiêowMkiitk 6 04 ff ff ff 10 88 f ff 8 01 ff ff ff 4 67 8 84 ff 8 4 ff reiziger moflt lioh Uooidnclit 6 11 ff door V ff 10 48 t ff ff 8 08 ff ff ff 6 04 8 41 ff ff 10 01 ff borendien rconian rta aoid 6 17 0 88 7 46 8 11 8 47 in Ts 10 48 11 84 11 08 18 47 8 14 i m 4 06 4 84 10 8 6 8 47 7 46 8 80 10 07 10 8 een b w s k f 0 80 OIO 1 V T I C H 1 lin nra Uogda 6 80 8 8 8 84 7 61 8 14 07 10 1 10 7 18 00 18 10 18 8 8 80 8 17 4 88 80 8 08 8 88 8 18 10 17 11 881 Oudew 88 8 ff n ff ll l f 10 ff 8 7 8 8 08 ff ff 11 88 ff 18 87 8 48 8 84 8 48 8 84 7 18 8 48 10 84 ff 1 Waard 10 41 L ITlneht 8 08 7 88 7 04 8 86 8 68 8 88 10 61 11 46 18 K8 1 6 8 08 8 60 8 04 4 7 K 6 11 18 u isT Utniokt 6 86 8 aS 7 46 8 87 8 48 8 00 8 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 S7 8 08 8 86 8 66 4 48 8 88 8 89 8 8 7 8 6 07 18 08 10 84 Waarden 48 8 68 8 08 1 10 88 11 6 18 84 8 47 4 18 66 7 18 8 10 8 88 ff 10 4 1 Oudow 8 14 ff ff ff 10 48 ff ff ff 4 84 8 18 üauda 8 87 8 08 8 88 8 8 10 8 11 10 18 11 8 1 8 40 4 87 6 80 8 1 7 88 8JI6 8 48 18 4 1110 1 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aanf evasgen 1 October Tijd vao Greenwich eODDl 80TTIKDlH iM nm 4 68 8 88 61 18 7 81 8 14 8 86 i lO S 40 10 MO 7 60 8 84 8 48 S01IDA DEN 8 88 8 7 10 14 II K 11 1 1 18 K 18 8 8 14 ff ff ff 11 ff 1 ff ff ff n ff 1 1 ff ff ff ff ff ff ii 1 ff ff 8 8 10 88 10 44 11 48 14 18 48 1 9S 8 48 4 1 4 66 6 88 8 4 O K 7 84 7 8 6 7 ff ff ff ff 84 18 ff ff 8 18 88 ff ff ff 8 88 door 87 88 8 48 8 04 8 84 8 8 7 80 8 80 8 17 7 48 8 48 ff 7 68 8 1 ff 8 07 8 08 ff 8 18 8 08 8 4 7 40 7 46 o ff 7 68 ff 8 84 S ff 8 89 8 08 8 64 e O S u k k laaTtlDAH loud 8 t8 8 14 8 48 10 t7 18 10 4 11 6 8 7 61 8 88 ll lf S Uut W 8 01 8 06 10 86 18 48 1 8 00 8 87 8 48 10 01 U 87 AmLO 8 80 O 88 10 0 1 08 1 18 1 8 8 10 18 11 41 laatCS 7 0 8 10 8 08 11 18 8 68 8 46 4 4 4 80 r 4 l 9 4 Km W 7 80 8 8 8 8 11 80 8 08 4 8 00 8 8 8 00 10 8 Ooada 8 9 9 18 lO O 18 1 8 8 4 47 6 48 7 48 8 4 11 1 VTOBwtperiODm vlogen Ikftoder io befc bur mur het pabliek wh het o et eeoi of ook biertoe de ualr aanUidiDg bad grgeTee Waar de roe da Faoboarf Mootmartre op de roe Lafayette sitkoint wereo heftige moodgsrechtea tasBcheo beo die daareveo oor hek hotel vaa bet Petit Joaroal Zola of Jedethaddeo lateo l vea £ ea krrgele vöttig r bsd bet te kwaad met een tro p opgeecboteo iokeljoogeoa io hao werkkioleo die hem methoo A baa Zota verrolgden Maar d Dreyfaaard stood boa fliuk te woord £ o dat vertageowoordigt du de publieke opioie Sgk me dat itelletje eeoa c Prui ien PrasaieoU werd er gejoawd De kgkeri prot ateerden Orefdl iu den omtrek der rua Cadet in de roe MoQtmartre oar dt bareia van lotreo igeant Anrore Peiite lUpabliqoe as het woelig en kregen Toor en tegmstaodera bet met etkantt r aan deo atok maar verder dan tot twisten kwam hei oiel Niemaed scfagDt trootreni meer bevreesd om zgo opioie te oiten 00 wie do A bai Zota I kraa t ii frg selcer van terstond de repliek s Yive Zola of ViVd Picqtiart e hooretj De ban waaronder Par a zoo laog beeft gelegen bei woord latende eokel aan antiteminten en abttl erheerIgltors hcbgat verbroken Lateo wg hopen dat dit na voorgoed is OoaTENRIJK £ ed bekeod arts bg het Oostenrgksche leger dr Babart te Weeneo beeft twee zeer handigs operatiei ferricbt die de cbirorfiie een grooten Btap looroit hebben gebracht De eeoa betrof eeo persoon die door virr bagelkorrela wai verwoud geraakt en bg wien bnveodisn het pol ewricht was doorgetoedeo Toeo ds man io het hoipitaal werd gebracht wss bg blgkbaar itensnde Dr Habart begreep TÓór a les de inwendige bloeding ie mooten stelpen en begon dsarioe een teer gewaagd operatie Rg opende de borstkas oam da vgfde rib weg en wiit een stok jodotormRaai van M lengte toaschen hart en longen aan tebreogen Het vsrblgdend rosnitaat van deze operatie wa dat de man herstelde Hft tweede geval betrof eeo man die met ean loberp voorwerp in de okialholte gestoken was Ook bier mocht dr Habart een soortgelgka operatie met denzelfdeo oitslag bekroond zien 4 VBUKSNiaDfli Statkn Ë n inwonnr van een stadje io Illinois Ver Stateo had f 12 000 byeeogetpaard op de spaarbank Op zekeren dag hia de hg b t geld terncr om cyo taak uit te breiden Bij deed dit s Zaterdags teneinde den vulgend n Mnaodag zgn iokoopen te doen en daar rr in den laatsten tgd zooveel io i gn buort wa ingebroken wikkelde bg de bankbiljetten io kranten die hg tnsschen een stapel oud papier op een zolderkamertje stopte Door een oiige Inkkig toeval sond jnisi den volgenden Zondagmorgen zgn vrouw baar dochtertje naar het kamertje om bet op ternimeo voordenacbooomaak van den volgenden dag en hfi kind nam ft de oode kranten bg elkaar eo stopte ze ia de kachel Toeo de man vernam wat er gebeurd was nam bg de zaak kalmer op dan men verwaohi zou hebben bg begreep dat er toch niets aan te doen was an verkUarde het geld wet weer terug te zuMen verdienen BINNENLAND 8 86 9 48 8 48 S 9 CS r 88 7 88 7 88 7 7 18 Ooudi 8 Moordreoht dooc Nieuwerkflrk y OftpelU Rallnrdun 11 30 Gouda KeTaahuiMQ MoerkipeUe ZoatarmeerZsiwuril Voorburg H 7 80 Hate 6 48 Voorburg 6 68 Zo lermeer Zegwaard 6 6 Zereuhmisea Moerkapelle 8 17 Oouda 88 Io do St Ct b eogt de beer van Staa diitricti veeari8 te Leeawarden verslag nit van de proefusmiogen in 1898 van Rykawe e te Wonseradeel gedaan met de inenting tegen de vlekztekte d r varkens volgens de methode Lnren Ma eene nitvoen ge bescbrgving vso de metbode en de verkregen uitkomsten beituit do heer van Staa aldus Uit deze proeven moei worden afgeUid dat de sernm entmetbode Lorenz gem volkoroeo immuniteit gwft Dit bijjhi ook ut het feit dat laUr ééa ingeëot varken dat niet opz ttelgk aan besmetti g werd bloot e teld door vlekziekt is aaagetaet en tm gevolge dasrvsn ia gestorven Neemt men eohtar io aanmerking dat in de gemeente Wonseradeel aanwezig warnn 874 niet ingelote varkens en dat daarvaa 41 aan lektiakte hebben geleden terwgl vim ds 607 ingeente varkens overigen verkeerende onder gelgke omstandigheden dos sooder voor proefnemiog te bebbeo gediend slechts 1 is aangetast en voorti dat vao da 19 proefvarkeos die inderdaad veel ernstiger aan besmetting zgn blootgeateld geweekt dan in de gewone omstandigheden pleegt voor te komeo slechts 4 aan vlekziekie Igdende zgn gewee i dan moet worden erkend dat de immuniteit welke deze eutmethode geeft voor de praktgk voldoende kao norden genoemd Daarbg is hare waarde in vergetghJDg met de andera methoden van inenting tegeo de vleksleiite te gro tf r omdat ten gevolge dor ioeotiog aleehii pC der ioKeSote disreu is bewezen en betemmering in den groei slechts Vs pCt en dit no slecbti waarscbgolgk is voorgekomen De metbode heeft echter het groote bezwaar dat er driemaal most worden icgeënt en dat de dieren ter bepaling van de dosia in te apniten seram en cnltonr moeten worden gewogen welke boide nadeelen inderdaad niet gering zga te scbsttdo c De sleepbooten Roode Zee en Oostzee van dtf firma L Bmit Co tn Alblaasetdam igo naar wg vernemen verkocht aan hei Franiche gouvernement ten dienste der marine N R Of De beer F emeritus predikant teOroningen die voor deu tweeden keer bef ft terecht geittian voor bet ksntongerecht te Zuidbroek omdst hg Diet voldeed lan het beval van het gemeentebsstnor aldaar om bonwrallige woningen at te breken of te herstellen heeft nu z ne eigendommen verkocht aan de Qsbra Labbers te 8appemeer De steenen des aaoatoQjti sollen un zeker spoedig verdwgnen Gemengde Berichten Gisterochtend aai esn reiaigt r ia de echteIgka woning in de Oranjeboomsiraat J Hotterdam mat ago vronw koffie te ririoiBfn to n beiden na eeu paar kopjes gedronken te hebben sich onpasselgk gevoelden Oe holp van dr Post werd ingeroepen eo deze oonslateerda verpofagnseleo an vergiftiging Bg onderzoek bleek dat er een doosje met laoifera in den ketel lag vermoedelijk door het 2i jarig dochtertje van het echtpaar daarin geworpen De toestand van msn en vrouw baart voorloopig geen sorg Zondagmiddag ia omitreeks half vier dnor de antomobiel die tadScbeD Arnhem en 0 isrbeek rgdt een tienjarig jongetje overreden dat het Velperplein wilde oversteken Nadat hg door een dor groote wielen was aangereden greep bet kleine wiel hem toodat hg onder den wagen terecht kwam en aan den reohtervoet gekwetst werd Na door een politieagent in de kiosk te ign gedragen waar een geneesheer bem verbond kon de jongen naar de ouderlgko woning vervoerd worden N A C 10 11 11 18 84 18 18 11 81 11 8S 11 86 11 48 11 81 18 68 1 1 7 1 14 1 88 lÓ lS 10 8Q 11 88 18 88 11 87 11 86 8 48 8 86 D door 8 08 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 11 7 Vrgdagstond kwam bet 4 jarig zooolje van bakker Boreheri Bengeloo niet ait de bewaarschool thois Men ging tegen half 5 eena kgkeo maar het kiod wat noch in h t klooster noch op straat Deo gehe leo avood en nacht werd er gezocht beken en slooten werden nagezies oasr naburige plastian werd g tel ra feerd maar het kind werd niet gt vonden Doeh Zaterdagmorgen 9 nnr atood het jongetje weer voor de poort Deo gehaelen oaeht was t kind in storm en regen bniten gewfe t onder hloemstraiken verscfaoteo in den klooatertuin waar hst den gehaelen nacht schgnt ge tspen te hebben De expeditie aitgezondeu om Afidrée te EoeksD of hoht over zijo lot ie verapreideo is ODVerrichisrzake te Yeni ei k teruggekeerd na 17 dsgen in t gs te zgn ingesloten geweest en groote gevaren doorstaa te hebben Tsl van inboorliogen oit de Poolatrekeo werdeo ondervraagd maar niemand had iets van An drée gezien Intnsachen ontving dj Zweedwhe geunt te St Peteraborg een brief van iemand teWilna meldende dat hjj in de oabgbeid van het Oeralgebergte een Honganricbe wgufiesch bad geionden met twee brieljes waarvan ht teene bevatte Andres s ballon is over bet Oeralgebergte getrokken het andere bet vet zoek G ef dit briefje aan den consul of de polities Waarscbgolgk is dit laatste bericht echter weer niet zaiver want als Andtée inderdaad in die richting was g gaac wat haast niet is aan te nemen eo dso wat nog ondenkbaardar ia niet reeds laog terog ware gekomen dan aou hg althans op zulk een briefje wel iets doidelgker ea uitvoeriger hebbeo geschreven Men herinnert zich mi sohien dat weeenigen tgd geleden hei gs al eener Ëogelsche tilegraSste verhaalden die ziob onbeleefd had aitgelaten tegen den hertog van Norfolk den postmeester generaal van hei Vereenigd Koninkrgk die onbekend voor deze dame sich met een telegram op btt kantoor had aangemeld Ëen dergelgk siiallja weten Oosteorgkacbe bladen oü Trieti te vertellen Onlangs trad op het postkantoor deur etad een man binnen als werfman gekleed die een pakket verzonden wenscbte ie hebbeo De betrokken beambte weigerde net pakket omdat naar hg voorgaf bet niet goed was ingepakt Toen da man roeg hoe bg het dan moest aanleggen werd hg met een ruw aWeet ik bet afgncbeept Op dit oogenblik trad een onbekend heer bianeu die bet voor den werkman opnam De beambte was over deze tusBchenkomit maar half gesticht en schreeuwde Ali je Diet tevreden beo ga je dan maar bg den controleur beklagen De controleur maakte de zaak nog erger en zeide ook dat man maar bg den directeur mo at gaan ala men iets te reolameeren had 8 11 8 48 8 87 4 68 6 8 18 6 18 6 88 8 80 4 4 16 1 A 1 S la nm 1 18 88 8 40 4 1 88 1 41 1 68 8 08 8 17 4 88 4 88 4 88 8 04 8 18 18 60 4 08 4 87 Maar op tooverwacbti reikte de onbekende den controleur zgn naamkaartje o er terwgl gg telde Ik heb geen tgd d n directeur te gaan opsoeken maar ik verzoek je hem zelf even te gaan ba ro en bem te Siggen dat ik bem bedeel hier te komen i Tot zgn ontzetting las de controleur den naam van dan aartshertog Lndwig Sulvator op het kaartje welke Torst op zgn doorreis Triest had aangedaan De directeur kwam ten laatste op hooge be nen aanloopen en na eeoig gepraat m t den controleur en den beambte kwamen aWe drie naar den werkman toe om hem een les te geven io bet maken van poatpskkftteo Gelukkig wai de zaa daarmede afgeloopen Men VTiagt zich evenwel aS of de aartshertog het recht bad den directeor te bevelen en dat is zeker niet het eval doch io d ze geschiedenti had men hem tan minste gehoorzaamd en dut is t voornoamEte Ontzettende brand op de leeni n k Gisteren norgen om kwaiti rovnmaaen werd de brandweer gealarmeerd voor een bevigen brand ooUtaan in perceel 4Ü4 aan de Beerengracht bg de Leidscheairoat ie Amsterdam Boe bg ontstaan ia ui woarschgnlgk nooit mei zekerheid bekend worden aangezien helaas de drie bewooers vao bet perceel da olachtoffera van dezen brand zgn gewordee in het benedenkois be ond zich de kapperawinkel van den heer Willem 0 Selle terwjjl het overige gedeelte van het baia door hem eu zgn vrouw werd bewooud met den heer C J A Reael die op de eerste verdieping zijn kamer bad Deze was de eigenaar van den sigarenwinkel in de Leidaobaeiraat oo terwgl hij boreudieo was ood kapitein der dd sobotterg De brand is waarsehgnlijk ontstaan op de tweede verditpiog ia de slaapkamer van het echtpaar 3elle anderen maeoen dat bg in den winkel ontatond nog anderen spreken vaneen gasootploffing in hei aoos ierrein omdat ook de vloer van den winkel doorgebrand ia een nader onderzoek zal dit moeten aanioooen Nog een andere lezing is dat de brand ontstaan kan ego op de kamer des hoeren Reael Deze was volgens getuigenis van de knechts in de aangrenzende bankeibakkerg die den geheelen nacht aan het waik waren geweest eent vroeg in den ochend thuisgekomen Het is dus niet onmogelgk dat een vonk van den lucifer waarmede hg zgn kaars aangestoken heeft ergens in deu winkel of op ago kamer tusschen braLdbare stof is gekomea en dt vlam nitbrak toen de heer Reael reed in diapen slaap was Dit staat rast dat de brand dade gk esn grooten omvang nam en het voor rich langs de eenige trap die het ingebouwde hnia bad dodelgk naar de bovenverdiepingen verspreidde De bewonera door rook en vlammen uit hun slaap gewekt konden niet meer de trap af De haer 8elle sprong oit bet raam der tweede verdieping op straat doch kwsm op zgn hoofd op de steenen terecht Hg werd door burgera bjonengebracbt bg den baoketbakker Ooerien daaroaost en in den winkel ge ead Doch de ongelnkkige was zoodanig neergekomen dat zgn schedel geheel verpletterd was en bg reeds stervende was toeo bg door de politie per rsderbaar naar het Gasthu s werd gebracht Daar aangekomen kon men niet ajadora dan den dood constateereo De ongelukkige was slechts 24 jaar oud en in Fobrnari j gehuwd m t de 22j rige Johanna Gometia Zabet Inmiddels werd de ter plaat e gekomen brandweer gemeld dat er no meer inenaohea Io het huis waren mtsr too fd aioegen da vlammso oit dat het onmogelgk was het boia binnen t treden Toen het blus chingswerk t66 ver vorderd was dat znlks mogelgk was vond men op de derda verdieping de vreeselgik ver braode Igken van de echtgenoots des héereo Selle en van den beer Reae Zij hebben willtfo trachten den zo der te bereiken om Ie pogeu langs de dakgoot te ontsnappen dooh dit ia bun niet meer mogen gelukken Waar schgnlgk zgn zg door den dikken rook tewnstelooa geworden en toen verbrand 8 88 D door 8 60 8 81 ff ff t 10 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 10 88 1 S 7 66 8 08 8 09 8 K 8 86 10 64 11 80 B 88 D 8 64 10 10 81 ff 10 18 ff 10 81 ff ff 10 88 ff 8 88 10 88 n 11 41 80 6 18 18 8 80 8 88 8 0 7 80 7 66 8 88 10 05 8 84 ff 8 46 ff 8 8 ff 10 10 los 8 8 88 7 48 Het huis waa teef ongelukkig ingericht bet is geheel ingebouwd eo heeft geen achteruitgang Boven het BOosterrein bevindt zich da kaperswinkel dan volgt een entre aol dat alt kantoortje dienst deed daarna de kernel dea beeren Reael don di e van het echtpaar Selle daarboven weer eén kamer en dan da selder Sen ongelukkig gebonw dus voor da brandweer omdat bet alechts aan een kani wss binnen ie dringen Men vond de vronw des beeren Selle li ende in baar kamer dea heer Rebel op dlecelfde verdieping bB hel trapportaal In de kamer des beeren neael TSDd nc 8t r bg hat rum oog hat Igk na iga hoB liet ansa diar waarop d eigaosac ta raoht ataeda uo trotaah M wu door den rook patikt Da brandwaar tutta oadar baTel ran dan commaDdADt Maier bet vaar aao mat aaniga alaogao op de aalerlaidiiig an braeiit taiana dria itooiaBpaitan in arkiog Zg wint kat Toar grootendeals lot het braodenda percael ta baperken dat acbtar gabael oitbraudde Mat moeite wiat eg te toorkoman dat ook bet baia rao dea baar J Coertao boek Reereogracht ao Leidtcbeatraat waarin da baaketbakkerg is gataatigd door de lammen werd aangetaat Immera dit hnis waa boren atechta door een faeateo waed ao brt braDdenda perceel geecbeideo zoodat dn lammen door dien waud al ipoedig de loldera beraiktan waarop eee gioote parlg mot lag waarmede da orena worden gestookt Da brandweer aioeat ook aan bel dak dea beeren Coerten belangrijke achade toebrengen om daardoor den lolder te kunnen hereiten Het hnia ren den kapper ii zoodanig oit gebrand dat eee bezoek er ao lerenageTaarlgb 00 ago Wg hadden echter gelegenheid het perceel ao den beer Coerten door te wandelen Braodaohade ii hier weinig te h apenreD Atlei n de aolderrrrdieping ia uitgebrand maar bet water beeft bier het ferwoeetingawerk voort geiet Eeo zeer klein gedeelte an de gereed lig gende bankellettera enz is gespaard Meeat atlaa ia onbruikbaar geworden our den banketbakker op dezen dag eeo zware slag Immera da aasoraotiemaatachappg kan real ergoedeo mur niet da aebade die de heer Coerten IgHt doordat gisteren het erwachta bezoek uitblgft Da bakkarg is geheel onderloopen hier staat een paar roet water Overigens dropt door alle plafonds het gore gele water Kleedan en liedden alle heeft zich volgezogan mei het smerige draiaige vocht Door den verbranden wand op zolder kan aaen een blik werpen op de borenste ardiepiug van het oilgebranda hn s op de Heereugracbt t Is een St Nicolaaa die detv heer Coerten lang sal heugen I De twee verbrande slachtoffers werden door politie naar het afdeelingsbureau aan den Singel gebracht en later verzegeld vervoerd naar het sobonwlokaal io het WilhelminaOastbuis Er werd beweerd dat er oog een vierde slachtoffer wav de kappersbedieude doch gelukkig is dit niet het geval geweeet Deze bediende de 20jarige H A Verhoeven bad den Zoadag bij ago oaders te Haarlem doorgebracht Aaugez en hg io opdracht had dezen achtend vroeg klantu van ign patroon aan boia ta gaan aobaren waa bIJ mat den twectlcn treio uit Haarlem vertrokken en toen hg op de Baerengraobt kwam elond het buis in vlammen Hy vernam daar dat zgn patroon nit het raim was gesprongen doch meende dat da vronw en de beer Reael gered waren Hg ia toen de familie Zabel in de Kerkstraat aan waarsohowen doch aangezien deze reeds wisten welk ongeUk den heer Sella waa overkomec meende kg goed te doen de klauten te gaan icharau en begaf zich daartoe allereerst naai een hoer io ds Sarpbatiatraat Inmiddels zocht da brandweer toeo sg het vuur fteeater was overal naar den vermisten kappershedisode maar vood natnnrlijk diens lijk niet Zjjn beJ op de bovenste verdieping heeft niet door bet vnur geleden Had hg er echter dezen nacht in gelegen vermoadelgk zoo hg door den rook gestikt zgn Brandweer eo politie badden een zware laak l De afdaefing chef van het burean Gymnaaiam d heer A Kummer en de inspecteur J A Hegboom haodbaafdaD mat bun mauoen op flinke wgze da orde Later kwamen de rechtercommissaria mr Wcotholt en de officier van JDStitie mr Van Bnmhaner mat den commissaris van politie den heer Versteeg ter plaatae om proces verbaal van het gebeurde op te makaii De deelnemiag van het publiek was natnarlgkgroot de gahaele stad waa spoedig vol vandit droevig onheil men prak nergens andersover en de menigte die den ganschen dag aandea overkant der gracht en op de brug aanhet Koningsplein naar het nitgabrande huisstond ta kgken waa vol deernis voor de alachtoffera maar bovenal voor de bejaarde moeders dea beeren Selle en van den heer Reael Hhl STADSNIEUWS GOUDA 6 Decembn 1898 De kTOid door reien met langen tege noat gwian ia voorbg i de goede Sint heeft tgn jaarlgksoh heiock weergehracht t la inderdaad een gezellige avond die avond van 5 December Niet altoeo de kleinen ook de gruotan z n eintereaieerd bg bet bezoek van den skindermendf BnkhalMsd wordt tiitgacieii f da anr ria waarop gehoopt wordt in toma rermakelgkei vorm wordt thuisbezorgd Sn dan dat uitpakken Met waagenglocd met schitterend oog ea bevende band wordt alles en dit ia soms niet zoo wemig verwgderd wat de schat verborgen houdt Soms ja wordt bgna de moeite van uitpakken niet beloond doch meestal verraadt een bigde uitroep booge tevredenheid Nu vrg gelooven dat gisteravond weer menigeen aangenaam verrast ia tal van pakjea zagen wg bezorgen Op verschillende wgsen werd het moois aan het adrea der gelakk en bezorgd Eigenaardig was zeker wel de manier die de heer v d Bur Markt alhier had bedacht Een telegram uit Spanje berichtte Zaterd reeda het aauataande bezoek van den boogen gast En dat we bier met een officieel telegram te doen hadden bleek toen giateren tegen den avond SintNicolaas in sgroot tenuea te paard vergezeld van zgn trouwen knecht in de stad verscheen en verscheidene bezoeken alhier aflegde Menige ovatie werd aan den kindervriend gebracht ja zelfs was somwglen de belangstelling in zgn tocht zoo groot dat de passage bgna gestremd werd Des geheelen avond heerschte op de straat een gezellige drukte de winkels hadden een flink bezoek en wg gelooven wol dat St Nicolaaa dit jaar aan velen weder een genoegelgken eu aan verscheidenen ook een voordeeligen avond bezorgd heeft Heden ia aan da Universiteit te Amsterdam bevord rd tot doctor in de aebeikunde de heer Corca ii van Ejjk geboren ta Gouda na verdediging van eeo proefichr f l getiteld MmgkriitalUn ean KaUumnüzaot m tialUumnütaat Heden middag werd ten Roadhuize dezer gemeente aanbesteed de leveling van de ten dienste der gemeente heooodigds Materialen gedurende het jaar 1899 Ingeschreven werd voor 1 Hoatwaraa V Hoogeodgk Wz 4 pCt beneden tarief 2 Ijzerwerk J B Kok U pCt ben Urief Spijkers eo lichte gzerwaren J H Kok I7i pCt hen tarief Koper Lood Zmk en Soldeer T A V üerkel 16 pCt boven taiief J B Kok 10 pOt boven tarief 5 Verfwaren eo Glas C V Dillen en Zoon 12 pCt beo tarief H Zaadvoort 2 pCt ben tarief 6 Teer J H Kok 2 pCt boveo tarief Wed P J Eudenhorg 15 pOl boven tarief 7 Kalk J Zwart Pa 30 pCt ben tarief A Jonker en Zonen 33 pCt ban tarief 8 Grint C Jongenburger 8 pCt ben tarief C Broers 6 pCt ben tarief 9 Zand C Jongenburger 8 pCt ben tarief Straatiand 9 C Broere 8 pCt ben tarief 10 15000 Ben Ahin Keien Ernest Jansen en Saupair f 112 de 1000 Louia Boivain f 114 de 1000 25000 Vechiscbo Straatklinkera Waalv Oebr Koning Leiderdorp f 22 de 1000 L Ploeg ta Driebergen f 18 98 de 1000 Gobr V Slnivenherg Utrechl f 18 25 de 1000 C Kamp t Linschoten f 18 54 de 1000 25000 Vechtsche StraatklinkeraVechtvorm H Brunt Jz firma J BrontJz te Woerden f 17 09 per 1000 Gebr v Stnivenherg Utrecht fl8 de 1000 13 75000 blauwe IJaalatraatklinkars Firma Schalg en Bekker Soboonhoeen f 6 79 per 1000 J J Haverkamp Oooderak f 7 61 per 1000 R U Jongenburger f 6 84 14 25000 IJaelmetielplavg R M Jongenburger U Gouda f 6 94 p 1000 J Haverkamp te Guuderak f 7 87 periOOOsl Schal ao Bekker te Schooohoveb i 7 29 per 1000 alnkff F V Langalr ta Moordrecht f 7 p 1000 st 15 55000 Vlakke Siruatklinkers Leo Peters te Lobith f 17 99 p 1000 it Banié en Bekker te Wgk bg Dmrsta e f 17 24 p 1000 at 55000 VeehUche Straatklinkera Waalvorm Oebr Koning Leiderdorp f 18 50 p 1000 st C Kamp te Liuschotao f 18 43 Gebr f Stuiveukerg f 18 25 t L Ploeg Ie Driebergen f 17 94 Bet benoodigde plsotioen eo boomgewas A Ouderkerk te Boskoop f 224 T de Looi en Znon te Boskoop 874 12 Voorts werd nog aanbeeteed het naken vaneen nieuw gording of remmiogswark bg deJaokatt obrug Ingeschrersn werd door J H de Wilde f 3269 L F Krait te Bodsgraven 3268 J J Dug 8160 T Boer te Moardrscht 3095 Joh Vermeer ta Bekeodorp 2936 P A Burgboot 2719 J de Jong Wz 2709 Sn eiodeiyk het naken van 38 atr Heter aehoaiïug langa het bolwerk b de JankatteBbr g fogeaehreran werd daort J H da Wilde f 2647 in maaaa 5886 W UokhoTan voor beide percaalen in a 5542 L Kruit f Bodagratan 8140 J J Dujjm 2476 Job Vermeer te Bekandorp 2Ï67 P A Burgboot 2300 J de Jaag Wa 2297 Ondkr zeer veel bigken van belangetelliog vierde de heer C van der Plas aeciateria dor gemeenten Bleiswgk eo Moerkapelle Vrgdag tgn 40jatig amblajubilaum Vanwege Borgem eo Welh de Raad en de ingeaeteneii der beide jieuieeoien werd n den geacbtea jnbilaria geaobanken aaugebodeo De heer Van der Plaa is reeda 56 jaar op de aecretarie werkuam Verplaalst 1 Dec de Ulegraflat mej J M C Haga van Oonda naar Waganiugen de klerk der p en t la kl mej H M C Bronaar van Wageoingeo naar Gouda en O J O van der Slugi vao Gouda naar hel bgpoat eu talegraafkantoor Spiegelstraat ta Amatardam BoBïaaiva Da heer R A den Ouden ondarwgaer aan da Chriitalgke school alhier is benoemd tot ooderwüsar io deo Traosiaal MoaaciPBLU Beroepen hg de Ned Berv Kerk alhier da heer A Prins cand ta Utrecht Bedankt voor hel beroep te Moarcapelle door dea beer H C Briit cand la Leiden Ajjxh a d R Eene iogrgpaode grensqoaeslia komt Woensdag a i in ds raadsvergadering aan de ords nl bel verbod om uit andere gemeenten gebruik te maken van de te beperkt wordeode Alfensche begraafplaats of m e w dit niet langer toe Ie ataau aao de bewoners van deo rechter Rguoe sr wasraich de bevolking steeds nitbreidi vooral met werklieden nit deze gemcen e welke slechts aan deo linker Rynoever ligt en die dan heeten ta Alfan te wonen maor gevestigd zijn in de gemeente Aarlauderteen waarvan bat dorp met begraafplaata l nnr ooordwasrta ligt Da toeatand wordt met ieder jaar iogewik kelder Nn reeda bevindaa aich de volgende inrichtingen gedomicilieerd te Alfen onderde nahnriga lemeenie Aarlanderveea da Qarelormeerde kerk het vergaderlokaal dar Derhiaten de Marthastichting eene school mat den Bgbel voor m u I o de gaalabriek da wooingau der afd Alfan ao Patrimooion Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde heden de arbeider H J B uit Stolwgk wiens vrouw kraakzinni was geworden eu die geen uitkomst meer ziende nit eeoe weide onder Haaatrecht een 5 tal lammeren ontvreemde en voor wien mr Bergsma zooal j gemeld zulk een indrukwekkend pleidooi hield tot O maanden gev atraf De eisch waa 1 jaar en 6 maanden G A B sehippersknechl te Oonda werd wegans verzet tegen da politie tol 21 dagen gev atraf veroordeeld D B B amid to Ammarstol wegens beleedigiug van deo veldwachter tol 3 daaso gev 8ttaf Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag O December 1S98 VBTTE OSSEN en KOEIEN gmoU aanvoer prijieo aren voor Ie kwaliteit 81 e kwaliteit 88 te kwaliteit 8t Cent per half Cilo MAGEEK OSSEN en MELKVEE goede aanvoer VETTE KAI VEHEN goede aangevoerd Ie kwaliteit 88 8e kwaliteit 86 Se kwaliteit 84 Cent per half Kilo ariESEN en 0RA3KALVBBEN geen aanvoer De handel was in at Vee au atte Kalveren ving trekkende melkvee atog prijshaudsnd stieren en graskalraren redelijk iu prys BnrgerlUke Stknd GKBOBEN 1 3 Dec Comalis Oerrit ouden H W van Schoonereld eoG U vanKUreren Bielke oaders A Meger en W Dokter 4 Kora ouders L C Rietveld en D den Blgler Jacoba oudere C Uatse eo P Batenburg 6 Willem Cornelia o ra J Schoonderwoerd en M van Es OVERLEDEN 1 3 Deo C de Koning 2i j J Kerrebgn 9 j 5 C van Leeuwen 01 j A C Voak 0 J J nien 12 dagen NIEUW NIEUW NIEUW Alles zeer jpeschikt voor de 8t I icolaas A 7aa OS Al Md Tailleor Kleiweg E 78 73o GOUDA Tgfc H8 Jif Ji Beurs van Amslerdain Vrkw lülotkra 861 m 887 97 97 Vs lOOT 8 Vs 88 S S t l 97 1 97 108 89 ♦ 1 m 88 88Va 101 88 100 lOO s Hl 10 60 SI 10 181 146 8SV4 101 98 18 V 86 80 m lil mm u 806V 801 100 Iu iS Ks 168 V 106V 108 l 188 14 14 101 Vs 108 11 18 U is 118 6 DECEUBSa Nu aau No Jen Ned W B 8 dito dito dito 8 dito dito dito S tloDUa Obl Gouill 1881 88 8 lTjj ia Insehrgvingl8 8 81 6 Odstihe Obl in papier 188S 8 dito in zilver 1868 8 PoattlOAl Obl met coupon 8 dito tieket 8 Udsuhd Obl Binneal 1894 4 dito deoons 1880 4 dito bij Hnths 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 SrAms Ferpel schuld 1881 4 TuzzBU Qapr Oonv leen 1890 4 Qae leeniag serie D Oee leeoing serie C ZcidAfi Bep V obl 1898 6 Uiiico UU Buit Sch 1880 8 VsNlzuau Obl 4 onbep 1881 AwTzaDUl Obligatian 1886 8 norrUDm Stad leeu 1894 8 Nbb N Afr Hsndelsr aand Arandsb Tab Mg Certificaten DeliMsatsebapBy dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult M der Vorstent aand s Or Hypotheekb pandbr S a NederUndsflhe baak aand Nad Hsndelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bote Hypotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito S OosTSNa Oost llong bsnk aaud Busi Hypotheekbank pandb 4Va Auaizi EquU hypoth pandb 6 Uaxw L O Pr Lion cert Nan Holl U Spoorw My aand My tot Espl V St Sp aand Ned Idd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 iTUiaSpoorot 1687 89 A KobU tnid lul Spamij A H obl 8 Pol Warsohau Weonen aaud 4 RUBL Qr Rnas 3pw MtJ obl 4 i Baltiacfaa dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 KnrsK Cb AzoW Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHaailA Uent Pan SpMij obl 8 Ohio k North tV pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denvar k Bio Gr Spm eert v a IlUoois Central obl iu goud 4 Louisv k NaihvilliCort v aanil Mexico N 8pw M Ie byp o 8 Miss Kanias v 4pCt pre aand N ïork Outas o k Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 186 61 178 80S 106 106 117 117 Oregen Oalif Ie byp in goud 6 St Paul Minn kltanit obl 7 Un Pao HcoflHu ob Ig 8 dito dito Line Ooi la hyp O 6 OuiOA Can South Chart v aanl Va 0 Ballw Si Na Io h d c O Ansterd Omnibus My aand Botterd Trsmwe Maats aaod NiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bo terJam aand 8 BzLOll BUd Antserpeu 1887 8 Slad Brussel 1B88 8 HoNo Theiss Regullr Ocsslsch 4 OosTIHa Staataleenig 1BA0 6 K K Oost B Cr 1880 8 Smhji Stad Madrid 8 1688 Nzn Ver B i Avb Spool eert GROOTE KEUZE WIUTEEMANTELS voor Dames en Kladeren van de goedhoopfte tot de bette toorten eoncurreerende praten Markt D SAMSOM GOUDA lü coDCorreniie mei tlle Baiken en Binnentandsche haïsen 359 Staat8 loteriJ 8e Klaaie Trekking van Maandag 6 December No 6466 ea 8898 ieder 1600 No 17898 ICOO Ne 8887 400 No 16701 koO No 881 8886 eu 19188 teder 100 Fryseo van 80 70 8881 6676 8111 10468 18188 16708 18118 101 8868 88 88 10688 81 11810 86 7 81 6090 46 10888 13888 84 84 810 98 6777 76 81 18441 48 18898 88 8480 94 8t08 88 81 47 18488 488 04 8818 80 10188 18800 81 18610