Goudsche Courant, donderdag 8 december 1898

37ste Jaargang Donderdag 8 December 1808 No 7756 OOÜDSCHE tOÜRAfr NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeiefMi Ho aa ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bereikend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei ttfiii Tdefaaa He U JDe Uitgave dezer C ourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Öe prigs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN 509 81 99 48 10814 4 to 18601 18 am 69 if 16 63 94 29 9 61 690a 887S 33 78 16921 48 7 77 16 8410 86 13667 66 68 76 89 1 SO 87 90 67 18709 76 99 8901 8604 10928 13769 16008 48 809 1766 8 76 74 89 68 60 14 8811 80 88 11U49 13867 89 69 74 08 8306 8767 92 69 90 88 977 60 91 8829 1U71 18901 1614J 18818 1 4 88 93 47 76 8 16989 86 lOSO 94 89 7 1181 89 61 96 86 8914 60 899 17 14030 7i 19010 nil 49 6403 9018 11480 14120 1887 69 n 88 19 40 11661 94 18412 8 49 98 74 63 11600 41 44 19108 8 4001 6507 9199 66 44 49 61 1841 93 38 9244 93 14218 68 19239 77 4106 639 63 11718 61 ig67t 19411 1860 4800 66 67 19 66 16 18 79 1461 8 96 9SO0 83 14801 36 19667 6 49 717 10 87 18 16706 64 1686 46 61 1 98 37 17 19616 1 79 4868 6811 9468 11889 61 28 81 170 86 78 96 11961 6 86 66 39 4433 88 09 9 14410 16806 70 78 4608 99 6 9 13076 14604 18998 90 1818 81 6919 9 40 76 7 17090 1970O 86 4633 9 9744 13198 86 97 6 1919 79 96 66 39 14610 17190 90 68 98 7198 70 li89 84 17949 14 8 4796 44 76 64 69 17810 19840 i084 63 69 9830 70 96 11 48 68 81 7810 4 98 U719 17 48 90 8 16 69 12301 47 9 62 9103 96 89 6 61 92 61 10069 86 4888 S9 9920 76 14842 84 76 71 98 7306 89 12446 48 17483 10168 1834 6118 84 10018 67 H987 17646 96 69 18 46 48 11618 76 69 97 78 86 93 37 97 74 20987 8481 41 7461 10109 48 160 6 17 08 20320 89 44 91 61 to 616 17 67 9683 70 7607 93 12606 1610 29 6 2690 73 98 94 76 44 16 79 T04 6249 69 97 12767 1697 17719 20606 44 67 84 10288 99 86 S3 13 94 71 7702 24 12S61 69 86 68 S840 6407 88 80 96 16396 17801 20644 8043 16 7888 10316 97 72 74 87 68 10 87 8 13031 76 81 80746 69 37 7961 68 60 80 17906 90 67 8088 686 8019 7 68 16S09 14 70 43 44 77 97 13109 39 39 84 181 8 94 10408 3t 16607 18079 88 9837 71 8ll9 10 ADVERTENTIEN Zenuw en JUaaglijders wordt nit overtuigiug sis een werkolgke halp in den nood het boek unberolen Na ontrangst Tan adres per briefkaart wordt dit boekje Iranco per post toegeionden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Burgcr § Acatènc NgnEVE1IANCIER Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda W I il da bMts la lu r Maanl lawiJJTlaf tsfen Jloht LoauiimfiieD kortom Wfoen Ttn tl g IsBiethetblltimmMuiteweiidootflgBQ Ê Ju tAiikerlaialx ieiler TntiradluUr Ifit noet ta itsKls In Mor hniigelb Pl ja M OMil 76 OMit on 1 96 da ïes li VaoTOWdan bi do maoola ApothakoD an bijf Ai oHor t Oa a Bottardun Te GOUDA bg O LUGER Apotheker Markt en bg WOLFK Ie Co Westhaïen 199 VAN Blommestein s Iimkt IS ro fonfJeAiiuielijk dp BESTE en v korp en ONSCHADEI IJK APELDOORN HUiLAfJ ia het beste en goedkoopste kettingloou KIJ W 1 EL Frijstrekking den 21 Decemb S00 000 MARK aU hoofdpnjB ia bet gelaltkigit gerat bieilt de Di iutrite groote Ueldrerloting die door Ie Uooge Kegeering rin Hinboi goedgekeurd en gewaarborgd ii Do Toorrleelige inriobting ran hel nieave plan bestaat daario dal in den loop tsd alecbta weinige ibaaaden in 7 Terlotiogeu ran 118 000 loten 10 180 prjJMD badngeade 11 349 326 Mark er ToUedige bealining zutlea komen diarondor tijn kapitale priJEeo van OTontueet 600 000 Mark bg uitoemeadheid echter IprUz il U 10 000 8 priJï lM 10 r priji a M 100 000 priji a M 100 000 1 prüa i H 100 000 SOpriJE aM 6 000 76 001 70 000 86 000 0 000 66 000 60 000 40 000 0 000 2 prijzefl k M 1 prijs a M priji it M 1 prija B M prys it M prijUQ a M 1 prija t M 1 prijs a M 106pr s il 3 000 20 prijs iU 1 000 lllprgs bM 1 000 1618 prijs iM 40 38961 pr s aU 166 19490 prijs i U tOO 200 184 11 4 100 78 46 81 De aanstaande eerste prqstrokktw dezer grooto door ilso Staat gewaarborgde Oeldvsrlotiog is Tan ambtsirsge bepaald plaats te hebben op den 21 DECEMBER e k en koal kierroor l geboet origiaeol totileofata Mark 6 of fl S fiO 1 half 8 1 7S 1 kwirt M ly 90 tegen inEondiag ran bet bedrog per poitwissel of tegen remhourB Alle commiHiea worden onmiddellgk met de grootste zorgvutdigbeid uitgevoerd ea ieder Bpeler ontvangt rao ons de met bet wapen ran den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen H iedere beitelling wordt het vereiiohte of cieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verachilleode klaeten ala ook de betreffende Inlaggelaan te vernemen ia gratia biggevoogd en zenden wjj aan onze BegUDatigers oDaangevroagd ia elke trekking de officïeele lijsten De uitbetaling der prezen geaohiedt aleedi prompt onder waarborg van den Btaat en kan door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaateen van Nederland bewerkstelligd worden Om debiel is steeds door het geluk begunstif d en onder vete andere aanzienlijke prgsen hebben w j meerroaleD Tolgeos ofüoit ele bowijcen de eerste Hoofdprjjaea verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Maik 8KO O00 100 000 80 000 00 000 40 000 ent Het ie te voorzien dut bij daze op den J eoht len grondslag gevestigde onderneining van alle kanten op eene zeer werkzame deetnemuig bepaald kan worden gerekend men geliev derhalve wegens do reeds ophanden zgnda trekking alle orders ten spoedigate reobletreeks te leudon aan Hauf manu SImon P S Baokiera en OeMwiaaelaara In HAMBURG Hiermede danken wij voor het verlróuwens ons tol hiertoe geaohonken en dur wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en rsuole bediening de tevredenheid van onze gedorde Begunstigers te verwerven OllAXfDS MACMJEUNS DU Frjotemps NOUVEAUTÉS WU Ttnoeken de Damei dia ons gelUna treeru mode album voor bet WIntapaal taan nooh niet OMnngan hebban dit ta willen aanrrwsn aai HatielTe wordt dan omgaand flMtia aa Iranoe leegeionden BaslalUngan van af t5 Mnoa Tri van alk kosten au hnis met 6 vailiooging UiiffilliitHlNr la IkhAuI 1 1 D j m mm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR I lerzieiiing van de Belastbare Opbrengst der Gebo nwde Eigen dommen De Commissie voor het iSetaaltlngsdlstrlct GOUDA brengt ter kennis van de Ing ezetenen dier Gemeente dat na den 8 DECEMBER a 8a een aanvangt zal worden gemaakt met de opname dei gebouwen Namens de Commissie voornoemd A A VAK ELK Voonitlar OuBEBKEHK a d IJssel 6 Deccmber 1898 Indien gij niet wilt hoesten gebmikt de allarwega bekroonde an irareldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract iM mh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H W VAM JStCHAMK CcUen Haag HoliwmKiefs VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN BCHAIK 8CHAIE SOHAtK 8CHAIK SOHAIK 8CHAIE 8CHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK Co a Melianthe is bet best middel der wereld Co 8 Mellantbe geoeest Kiolihoest Po b Melianthe gsnoest soowsl oud Bis jong Co S Melianthe mag ia geeo huiigeeio ootbreksa Co a Melianthe staat roortdurend onder Scheikandig toezicht CO S Melianthe bsipt oohsrroopelijk Co a Melianthe is bekrooud sast Eerediploma s Co a Melianthe is bekroood met Gond Co a Melianthe is bekroond met Zilver Co a Melianthe u rerkrijgbasr io flsooas Tan 40 CU TO Cl eu fi bg A BÜDMAN MoordruU J 0 RATELAND Bo l mp B T WIJK Oudmaur M KOLKMAN Waddinntm H BOLLMAN BodtgrmiK PINK8B Ninmtrherk a dlJiu Firma WOLFF Co JP Westhaven 198 Oouda D MIIlBIES Kkiiree £ 100 Oouda K H T18 MILD Veerstal B 126 te Oouda Het groote aantal zenuwkwalen vaiiE Dtftaoafai llnftf totdevoar fpiM dek BtMk ii nT aBp pl zla hers ilberewt toe tn noc itMds Kile mlddolen door d inedl lie wetMiaalwp auifewtiii Kant aan dan b1oiiw b tflilkÖMt d sar toB dat slj door het gebmlk mtken vta d n eeDvoitdiMtan wn nuatlUk lun dt bold mm phriloloKtaoheoatdekUiiKEflduii beeft dli n honderd pronbamliiran bwu ovard nbMla wwtU varbraldli n tenrl U ir UMoh pMllJh krlncva d taomto b laiiinUtUtic w H tsTWU om wddaad blijkt ts iIJq voor da aan laaawkwalhD UJdanda aiBiuioataald Daia noaaawtlM la tütcavondan door dan Kawwen OfBotor vaa Qeaondbait l r Eoman Walaamaw ta TUtboféa an baraarop da on dervlBdlng opgedaan in ana EUarffo praktijk Daor w a ehlH vnn hal k M hsiü per das worden daartoa hikMaaoVaii d ar 4 hal AddflllUlt Mia hM se aw S atal ncdeccdacld Het daaa canecawljaa werden werkelijk aoblttereada raaoItataB nriUTHaa an al maakU loovael opcanf dat Tan aan door d a oltvlnder gaiataraven warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Aan allen wier lenawgreatcl MMr t nalndAr mmnfémmm Hl r nawaabtlshatd lUdan waarras dakanteakenenilJn akrealaeka betnaUa aMKabafaakala beer a B f anMnad kara vooriniaNii naailNg tiinnan kortaa tlfd reKda deSle drakrerecbanen li Dit boekje bevat nlat alleen var bat gnata publiek veretaanbare verklailugen ontinnt het wezen der nlenwere therapie en de daamad leifa in vHnhopiga Kevallen verUrpfen uitwerking maar ook vindt man daarin wetenaohappaUike verhntidetlugaii uTïde nedlaebe bladen die aan deie geneeiwijie gewijd Uu loomade ancbrlft ran tal van getaizactaiifteii van hooggeplaatate Keneeakundige onder wcïka P Ééalèra tni dr rarMaar aan Ie vetyhllnfeii te Parlji ru RoaaamoHl tO Statagraber mu dr praktliaarairi laaataheer aaa hal kraaftilnnlgan gaiMht da Oharanton Saaltltaralh Or Oohn ta Stettin 8rai i ann Md lr arraal arto taJAMaiaa Dr P Foraitfar geneeahear llreotear van kat hei llaal ta Agaa 8ahat u atk Dr tekariai kaaltal BataaNla Bad Cma Daraaa mad dr Btnaa kear dlrt taNr dar aalvaaa tharapaallaake InrtokUap vaar laBawlHderB Ie PiDJt ma Bt KoRori 334 Coniul voa Aichaakagh aiaa dr ta Oorfti Or Baikaoli arread aria da Zlrkalti Olhii dpijn bleadaadriF g grootaBrlkkaibaarheld aJaaBdkeid alaplMihald tlBkanatilka oaraal an eakakagalHkt t f atand verder alle alaken dia daor beroerte fetralbn werden en nog HJAen aan da gavolgea daama looals virlamnUgen eRvarmDgaa tot apr akea rwara loairal Malali k aHkkaa aUifkald der Mwnehtea mot v or variwakklag van lahaapaB eu aa tlj dia reeda ondar genaatfciiBlUga laar door de bekeiide mlddalan ala ontbondiogèan kandwatarkBiir durende pi plaatiailjka iwakta v Biddaiari ala o ntbondinfian j geneting of leaielng hnnnar kwaal garondeB bebben an ten ilottaiij dia vreAa c T l n Tovr beraarte aalaütce radas babbas wegani varacbtjnselen ala ilok aaakoadaad angatlp vaalaa ardoavtai fa bat bMN boefdMa hmI dalialliiialé MkkarinMB aa danker warden voor da eagaB drukkende pijn ondar hal vaerkaefd aiWnB U i oeraa kat aa a n kriBHilBB In en kal ilapin vaa handeB ea vaatan aan al daie drla oatagbrMa Taa mwlUdarSt 1 ook aan Jonge metejai lijdende aan bleaktaakt an kraehlaleoihald ooE an gaaonda latr aan jonge van ki aia o Amaterdan dooF H CI EBA1V dk Co Heillgaweg t Ratterdam F B vnn AWTBK KOLFF Apotbekto Korte Hoofliteag I Vlr eht IiOBRlT Jk PORTOS Oadegraob bIJ de aaardbmg F HT Up ds Jongste bvKieDiitHoh medicinale tantoonetelllngla do I r WelaaMMBa aoha 8 door de UedUche JarU Bet da SSlIveren Wndanie hakraand NIEUW NIEU1 ¥ I vWIEÜWI 6KSCHIKT VOOB Ui htlichten Koffie en TlieeUcliten W elke 4 uur branden 4 a i en a uur brandende it 3 oent per stok Eenig Agent Toor Ocuda en Omstreken u IZ4AK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en geDaakkel4 k Hen behoeft biervoor geeo Olie geen Olaa eüU Alleen een lucifer itansteken Is noodlg Qeheel londer gevaar voor brand als ook gond er reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER wGOima LEV ERT lOFLATTEÜ mSIIUTIN SS lUmi ook volgen op te geven Profiel Spoedige aflevering IMette nitvoering Coucurreereude prU eil Bultenlandsch Overzicht Om twulf onr RÏitermidag opends de DqUiche Kflieer ia de Witte Ztel fko heikoainklijka pftleii plechtig de Egkadtg Daarbü wareo MpDWeiig de KeizerÏD de kaÏEerlgke prioeea de Bondtraad ea bat legerbeitanr Üat oadite lid dr Liogen bracht els Toorciiter hei tHochlc op dea Keiser uit ea duroa u de Keiser de trooarede voor meermfeleu door toejaicbiag io de rede fterelleo D rykikaDB lier Terklurde toeo dea Rykbdog TOor geopend Lerchaofkld geiolmachiigde vao Beiereo ia den Bondiraad bracbt opnieuw eao HochU op den Keitser oit eo daarmee irae de plechtigheid afgeloopea De Trooorcde koadigt wetsontwerpen fian betreffeade de TOO tnitiag Tan deo weigefaoden arbeid op maatschappslgk gebied door oatwerpea tot herziening tbo de verzekering t gan ongBBchiktbrid en van de wet op de iabrieken iük baMhermiog laa de iadoitrieele aibeidsTerhoodiogen met haadbaviog vao het recbt van aaoeenelaitiag van de werkloi Verder wettontwerpen betreffende rUeecbkeuriag chadelooastelliDg voor oitbreidiag van de lerplichting om door tasichenkomat van de rykapoat ta Terunden en een nienwe regeling rao bet k rao tea tarief Nadrak wordt gelegd op de tggiag TBB de rgkeiakomateo Oe bügrootiog betoouk terdere rerbeteriog ran den toes and van ma lageren en middaUtea awbteaearsitand i Bg twee weteoatwerpen betreffende bet teger zallea aieawe eommaado e iageet ld ea cal de inweodige organisatie terbeterd of bj sommige wapea aangevald worden Deze reraaderlogen EDlIen echter ateohia geleidelyk worden ingeToerd De Tooorede verklaart verder dat de baiteulaadacbe betrekkiageo ooieranderd zijn en begroet met Trieodeiyke wcordea RuBlaod a Tooritel betrefieade de ontwapeoiagicoafereoiie Leedwesea wordt aitgeaproken over het ver moorden van keizerin Elisabeth Melding wordt gemaakt Van de conferentie tegea bet aoer cbiime en vaa maatregelen tot ontwikketing Taa da koloniën De troonrede belooft aan de ondardanao Tan het rgk bon ToUe aandeel in de oeeonomieche ootilaiting tin het Verre Ooatent Termeldt ten slotte bet beioek aan de heilige plaatsen io Palestina de iowüding Tan da Verlosserskerk den aankoop tso het terrein van de Dormitto en spreekt de hoop nit dat deze nis aan de natiooala belangen tok blgvendea lagen tal atrekkeo Da ODde teakeoing van bat Tredeiverdrsgi die alken dag Terwacbt wordt achgot steeds door nieuwe moeilgkbeden te worden oitgesteld Ditmaal maakt bet iJooroal dea Debate tEVlLLETOIM GedeoksohrlitcD vïo een Gelokioeker or ANNIBAL DE VONDEma Aaar het Framck DOOR W NUTTEKS S2 Annibal bewaarde nog een oogenblik het atiUwijgen om zün sandoeiingen meester te worden rerrolgena ging hy TOort i Het eerste wat mg voor den geest kwsm was dat ik ODgetwgfsld aohterna gezet werd dat weldra alle groote wegen voor mg gMlotea zoadan zqn m n aignaleoient orersl bekend gemaakt an miuohiea een hooge prgs op mgn hoofd gestfld kd i worden lUi dat allea id aaamerking nemende werd hrt mg duidelgk dst ik dea volgenden dat reeda herkend en aaogehoaden tou zgo Blroreas ik haodord aehredeo Tsrder wss gekomen vooral daar mijn anifarm onnnnijdelgk een ieden aandacht trekken moest Ternaaweraood bad ik mgzoWeo dit alles duidelgk gemaakt of tk werd coo Onmatig en rreesaohtig Iwf ik Tan alle sijden mij door gendarmes omsingsld zog Ieder geritsel deed mij ran aobr k verstgTsn Ik kroop roort vaa boom tot boom tot in kat diobtat van het woud biettegenstaande takken an dooraea nr n galaat en banden mét chrammen beéaktan en mijQ needing Toracheurdan Ik woa op deze wgsi eenigen tgd TOortgekropeo toen ik In ae daistarnis zoo goad en kwaad als l at me dioK bd bo varachil ran maeoing tasacheo da gerol machtigden De Spaanichfl gedelegaerden stellen den eiich dat bg bet opstallen van bet Tardrag wordt afgeweken Tan den vorm door het proioool als het ware ToorgescbreTeo De bedoeliag Tan dezen aisch is door een gewgsigde Toorstelling den indrok ta verscherpen dat Tan da bepalingen in het protocol is afgeweken wat da Philippgnea betreft De AmerikaanBcbacommissarisiea willen daarentegen bet traotaat in hoofdtaak doen gelgk loopen met hetprotoaol Daarantf gen willen de Amenkaneo tbana de qaaestie van den afstand der Carolinen behandelen de Spanjasrden waigeran dit daar van de Carolioen in het protocol ui t geiprokan wordt toodat de afatend bg afsoaderlyke akte moet worden geroeid De Ind Belga Teroeemt dat deSpaanacbe berichten over da slechte verttaadhoudiog tuasoban de Amerikanen ea Aguioa ddT seer onjoist zgn Sedert een half jaar wordt dat Tsrteld en oog steeds ia de botsing niet gekomen Het doel Taa deze berichten oit Madrid ia niet anders dan te doen ga ooren dut de Pbilippgaen lieTer onder Spaanacbaheerechsppö waren gebleTan Dit ia echter teo eenenmale onjaiat Gleen Und ter wereld heeft ooit ds Spaanacbe heerscbappg betreurd als het er eens aan ontkomen was Ëo zoo zegenen ook de Filippinoa hat oogenblik waarop ze Terloat aollaB wordan tan de SpaanMÓe goBrerDsors ao da geaitelgke orden cagt de Iad Belgec Ter kanachataing Taa wat de Amerikanen met Goba voornnmeoa zga te doen baalt msn aan de Tolgeode paaaage oit da Boodschap ran presideot Mo Kioley oau het CooKra Zoodra wg Cnha tot rnst hebban gebracht Z9gt de praaident zal bet noodzakelgk zya om de baTolkiog er toe te brengen zich zelf ta regeeren Dit moet geKbiedeo zoo spoedig als zolks medelijk is met het oog op de Teiligheid en de wurborgen Tuor aan socces Bat is van gewicht dat onse betrekkingen met dit Tolk Tan den meest Triendachappelgken aard zga aTonsIs onze wederzgdscbe handels betre kkingan Wy moetao bet ons tan plicht atellsn langs eiken degalgken weg bolp te rarleeneo tot het doen herleven der ottgestrekta streken TftD het eiland tot bet aanmoedigen dar indnatria aa tot het byataan der bevolking ia het vormen Tan een regeeriog welke vrg en onafhankelyk ii opdat aidas aan de weascben van het Gabaanscbe volk worda voldaan Het Spaanacbe bestuar most worden rarTangan door een recht f aardige welwillende en hamane daar is dat woord weer I r eariog welke goTOrmd wojlrdt door het Cabaanache ging rondzag welk onderzoek mij tamelgk wel berredigde waiit ik borond my ala in een ODdoordringbare massa van boomeo struikgewas woekerplanton ens en roeds weBaohte ik m JEelren gelnk met miJD voorlooplge redding toen ik eeoklapa ie mga nabgheid het gelnid tbd stemman meende te vernemsn Terzelfder t d zi ik een heldere straat Hchl die dc or de takken en bladerenmasaa tot mg doordrong In het eerst meende ik dat ik het boaeh in zgn breedte doortoopaa hebbende thans deo zoom aan dan tsgenovergeatelden kont ets ik het was binnengegoaD bereikt had Ik strekte my plsmit op den grond Ik drong en drukte mgo lichssm als in het dikke zachte moa en staarde onbeweogigk in do riohtlog waaraÜ de stemmen mijn oor troffen en de Hobtatrsten mgn oog bereikten Op twintig tot dertig sehreden sfstsnda rsn de plek waar ik rerseholen lag tegen era buitengewoon omrsDgrgken boom zag ik een ellendige hut gebouwd of lierer gevlocht n ran dikke boomtakkan en met een dak van stroo De deur dezer bat aangenomen dat dezelve er eene bezat stond wjjd open i een groot houtvuur vlamde in een hoek het waren de vlammen dasrraa die mgn oog getroffen hadden Ëao jongskê met een bouten potlepel gewapend roerde daarmede in aan grootan jjseran pot die boven het ruur hing Buiten de hut en zeer dicht in mgoe nabgheid was een bejaarde vrouw beiig een hoereelheid linoengoed dat op ran baom tot boom gespMoen touwen hing af te nemen £ n zonder haren arbei 1 eea oogenblik te staken foarda zjj awt hat joogska ia da hal aan laid ge Tolk en in staat is om aan de iBteroationala verplichtiagan te voldoen eau regeering welke Tooraitgaog en indaatna wil aanmoedigen Trede ca tabsgesiDdbaid ouder alia bewoners wil beTordaren Welke ook da betrekkingen in het Tarladao mogen lijogaweeat wraak noch bartstooht mogen aan plaata Tiodeo ia de nianwa regaerieg Zootang er nog geen algehsele rost op hat aitaad baericht en nog gean Taite regearing is aasgesteld lal de militaire bezetting wordan gabandbaafd V Os Boodschap Tan den baar Mc EÜnlfy epraakt ook oTer China het laad dat door de groote mogendheden als gemeenaobappelgke eigaado wordt baschoawd Do president zegt o a Da Vereenigds Staten aga gean onrarsohillig toeschonwer geweest by de baitaogewone gebeorteniiseo in China waar daalan dar seeproTincifin xgo gekomen onder eootrftte van TerschiUoade Ëaropsesohe mogandbadeo doch het Tooroitsicbt vao aan nitgebreiden handel de energie onzer hargera da Doodukalgkheid tm eaa nitwag ta vinJed TOor onxa prodacten TOor Chineaacb gebruik io dexe ui aatrakta geweiten mogen niet gaaohaad worden door eenige uitilotting lan ds Egde der nieuwe bezitters Ome politie onder de asties ons bezit TW aan laage kust aan den Qrootan Oceaan S Ika in direct Terkaer stnat met bet Veira sten geeft oos aaaspraak op een gelpke rrieadschappalgke behaodelJng Het zal mya streven zgo onze belangju in dal gedeelte te beTorderan met alle middelen welke op dan weg der regeeriog üggeo Hot gebied Tan Kiaotsebaa Weihaiwei Port Arthar en Talieowaa dat Toor eea bepaald aantal jaren ie afgüitsaa aso Daitacblaad Groot BrittauaiS en Uastand za naar gezegd wordt zoa laag de bezetting daart openstaan Toor het internationaal Terkeer an als er gaan afiooderlgka behaadeliog wordt in bat leTau geroepso tegen de Amarikaeniche burgers en ban handel zal aan den wensch der regeeriug t a Taldtian t Verspreide Berichten De strafkamer Taa het Hof van cassatie heeft gisteren den raobtar lau iastmctie Ber tolas Terhoord Giiterao zijn langs talagrafiscfasn weg Mn een deurwaarder ta Tanis de aoodiga aanwgziiigsn Tantrekt om generaal Leclarc ali gataige a décharge op ta roepen voor de zitting Tsn deo tweeden krijgsraad Tan Pargs op 12 dexsr sprek waarvan de hoofduihond eeu Termoaiog was om de soep vooral niet te laten aanbrandoD of overkoken want dat in zoodanig geval vader als hg thuis kwam ongetwgfeld met hem zon afrekenen en te oordeelen naar de onverdeelde aandacht die de jsagdige kok aan de soep wgdde verwachtte bij roor zifih weinig goede Tan eau dusdanige afrekening rtoofdstok VII IBM TKSUBIOB KOSTWINMIHO Onder de Teraoh lleode kleedingstukkea rerTolgde I oaisAniiibal die de oude vronw van de touwen nam bevonden zich een blauwe kiel oen broek van groro stof en een paar katoenen muts6D gelgk de boeren dragen als ze op het veld arbeidea Deze zaken van zoo geringe waarde warden oogenbtikktilgk de voorworpen van mijn brandende begeerte ik begreep dat indien het mij mogelgk ware te op de een of andere wijze in mgn bosit ta krg gen ik mij ten halve ala behouden kon betchoawen Uoar op we ke wgze mg van deze vodden waarvan mijn leron afhing te verzekeren I Ze koopenf er was niet aan te danken dat ware om zoo te zeggen mgzelven in hamlen mgnar rerTolgara stallen want men zon mgn begeerte om dia woardelooze d ngen te bezilteo in verband brengende met mgn gebarende uniform oogenblikkelgk io mg een VDortTlnobtig deaertenr zien en zoowel trees voor straf ala hoop op belooning zouden hen hebAwn doen beslaiten ta over te leveren 2e stelen F ik was Tolkmnen ber id daorroor it elke manier F l k had da nonw ook bat taatsta stuk karar Yermoedelgk zal generaal Laclero in bat onwsar ohgtilgke gsTat dat Picquart a proces duo 13en door den krijgsraad behandeld wordt Terklaringao moatan aflaggan ia larband met de bevelao dia aau luitenant kolonel Picqoatt gagaTen warao om aiob ouf de grans van Tripoli te begaTep Da Aurora heeft aao brief ostTangao Tan kolonel Hombart dia tagt maermilan Toorzitter geweest te zgo van aan krggsraad sn ba paa d oTertuigd te zgn Tan de oaparlgdigbeid Tan een krggiraad bestaande uit zeven milïtiiren door het toeval aangewezen Maar in da tegeuwoordige omttaodigbeden na bat Hol Tan oaisatis zgu onderzoek Tolbrsngt tot groote Terlichtiog Tao alle racbtaobapaa liadeo uu zou maant bg da Tarscbgoing Tan luiteoautkolonel Pioquart Toor den krggsraad aan gioota dwaasheid wazeo Ds Kaad Tan State is sedert gistsran io hak bezit van een rekest Tan Ëeterhazy Deze bfttoogt dst Oavaignac toan hg ham als mioisttr Tan oorlog penlionnaarde tgn bSToagdheid ta baiten gagaen is De Liberie spreekt van da garuobten die oog oiek ambtelgk beTCstigd aebgnen te zgni OTar aan onderzoek dat tegen da PatydeClam iogMtetd sou worden ea Toagk ar bg dak da Paly nasr by aan zgn frtendan versakerd baeit tiiats lieTer zoo wanacbeo dan zulk aan eoqaflte daar da krggstoebk ham tot dasTsr hst zwggeo hseft opgelegd Ëergiitereoarood is ook door Dtfronldda en Milleroys groote Tergadsriog georganiseerd 10 de me Vaugirard De beide sprekers faebbea gezegd dat tyd werd Tan woorden tot daden orer te gaan c De aanwezigen zgn daarop in Taricbillanda groepen naar da gevangen ia Gberohe Midi getrokken wear avanwel de politie boa dea weg Teraparda Daarna giogan zg naar do zaal Pré anz cjeröff waar Toontanderi Tan Picqaart vergaderden Kan gsTeoht ontatond waarbg ztlfs reTolverschoteo gülost werden Ben man werd ernstig gawood Ciémenceau verzekert in de Aurora dat president Fanre geweten heeft dat bet atuk van Henry ralscb vaa bet bewgs zoa in bet dos sier diolomatiqnae op bat ministerie tbo ba tsolanasehe zaken ta Tindao zgn Lemsrcier Pioard dia batde partgan rerrtad had Toor Hsory bat valacbe atuk gemaakt i maar ging bet vertallen aau Ucbwartzkoppan die bek overbracht aan Panizzardi Deze waar Bcbowde dan Italiaansoha gezant Tornislli dio daarop hel meergemelde onderbond had met Hanotanx Haaotaaz beloofde dat men geen gffbralk zon maken vaa bet stak eo bgna wasoli afgoijomen en m de but gobr oht Mgn ganscha siel had zich saamgatrokken in mgne oogen heftig als tot brelteus toe sloeg mg het hart onbewegelgk log ik daar hggonda en den blik stareogend garwtigd op dia hoopen vodden dis te urnen met drie l aaoa meer datt betaald zoudeo geweest zijn en woarToor ik bereid was een fortuin io rail te geren zoo ik ifi in m n bazit gehad had Plotseling o onrerwaokt geluk o woodart ke uitkomst I kwam de Voorzien igheid of het noodlot het Opperwezen of de satan m j ter hulp I De Kleine jongen bij het vuur greep een armrul takken en wierp ze op het Tuur hoogstwiorsohgnlijk om ha gaar woeden dar soep te beapoedigen en in elk geval om bet raar op te stoken liy slaagde In dit laatste zoo goed dat de vlammen aan alle zgden boven den ijzeren pot uitsloegen welks inbond door de t groote hitte ovetkookte over den rand van den pot Ttoeiue on sissend in het vuur viel waardoor de gabeele kut binnen enkele oogsnblikken met rook geruid werd Het knaapje begon baid te aebreien IL sprong overeind en zwoer van deze gebeurtenis psrt te trekkaa do b eerde lenl logst ukken legen op een bonk die half binnen en half buitan de deur stond Da oude rroaw snelde dadel k toe baar waschgoad verlatende en trachtte den voortgang van het onheil te roorkonen door dodelijk een paar kopjes koud water in den pot te werpen è It