Goudsche Courant, donderdag 8 december 1898

Staalman en Van der Zwaag Na het uitbrengen van rapport orar eenige adressen wordt te 5 nnr de discnswie verdaagd tot heden te U uur Een drnkfout Een der bladen zoa mat het oog op een typh ut epidemie bekend maken dat 6 en W der gemeente ia overleg met de gesondfaeidscommia ie selve maatregelen in bet belang der volksgezond beid hadden geoamen De setter vood op de kopy bet woord gezondbeid commiaaid aigekort tot Gez C en maakte die afkorting np zya manier volledig Toaii de eonraot nitkwaa stond er B en W hebben in o erleg met de Gezoateri C enz N R Ct Naar men verneemt beataat hy den mioiater van oorlog het plan om het volgend jasr 2 lichtingen voor heibaliogtoefeuingeo onder da wapenen te laten komaa de eena van 2 of 3 Jolt tot en met 5 of 6 Augoslos en de andere van 7 of 8 A gastns tot en met 11 of 12 September De niet officieel oitalai der beratemmiog voor een lid der Tweed Kam r in het kiesdiatrict Deventer is Uitgebracht 4870 geldige stemmen Gekozen jbr mr W H m BEAU FOUT lib met 2889 stemmen De beer J van Loeuen Martioat rad bad 1981 stemmen De uitslag der eerste slamming was Uitgebracht 4200 ge dige atemmen dsarvau verkregen d heeren jbr mr W H de Beenfort lib 2091 J van Loeoeo Martinet rad 1209 jhr mr R E W vao Weede aotirev 417 W H Vliegen oc dem 376 en GJ Bieleman lib 107 stemman Qia er herdacht de oodate ingezetene van Bteiiwijk mej de Wed Lskemao geboren 6 December 1799 btar 99sten geboortedag in de volmaakste gezondheid zy is in alle oplichten n byzonder kras Al hare zintoiften zijn oog nitmuntand en sy is zeer opgeruimd ran geest Dat zy met dezelfde opgewektheid haar lOOaten geboortedag moge vieren Gevraagd naar hnn oordeel over de door deo minister van Fioancitlu voorge telde ver hooging van de accynien op wyn eo gediatil leerd autwoorden de heeren dr van Hamel Roos en Harmens in bon Maandblad onder opmerking dat sy zich daarby strikt b paten tot hun terrein nl ia boeverre de voorgeatelde verhooging van den acoyns de verTalachiog van wyuan aoo bevorderen Indien wg onze errartug raadplegen ten opzichte van de verhooging van dan accynaop apiritnahëu komt ons de vrees vau vervalsohing in deze zeer zeker overdreven voor Men meende dat een hoogere prya vbo den jenever onver mydetyk de vervalsching iu de hand u werken do h de ervaring beeft geteird dat dit niet het geval is en dat diok sy een vermeerdering van het getal gelagenbeden tot onderzoek hötEy van officieelan of partiouUeraQ aard verralaohiug met sehadalyke bastanddeelen schier niet plaats vindt Men moge nu zeggen dat wyn en spiritualiSn versobillende artikelen zyn en dos niet op ó n lyo te stellen wy gelooven dat waar gebleken is dat eau drank die helaas nog maar g te zeer volksdrsok genoemd moet worden Khier niet vervalscht wordt door accynaver boogiog dit zeker in nog minder mate tal geschieden met wyn die door de gegoede klasse gedronken wordt eo die zooder eenigeu twyftjl blykena onze ervaring veel meer verdicht en derhalve aan de kritiek eener analyse onderworpen wordt dan jenever Wy zyn buitendieu Directe Spoorwegverbindingen met GOIDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevaogen 1 October TUd van Greenvlcl OODDt OTTIBILlUrla tui ti la li t S ll S 2s M 4 6S 1 s l T f r 1S l H 1 1 H 8 l 8 1 8 0 4 6 4 81 B M 8 61 1 7 S1 S IO 8 40 10 80 7 80 8 S6 17 7 8 84 41 47 S 50 S 4 4 40 4 50 4 67 5 04 6 10 Ü 09 4 08 4 94 OOUDl DEN BitSflta ymt 11 18 1 6 14 8 48 4 4 4 56 1 8 5 7 1 19 618 1 88 6 81 U 4 1 81 4 4 16 6 18 8 87 6 5 6 84 8 16 7 84 4 43 8 04 6 58 4 38 4 S8 4 61 6 04 6 16 4C 1 S6 1 41 1 55 0 17 4 08 4 7 8 14 e O U l k k MftTBRDAH o d 8 14 8 10 7 18 10 U 6 901 81 8 9 1M7 U lm t W S Ol 0610 86 18 48 It o11 ÏVlï imitC 8 O 1 10 60 103 1 18 5 1 8 66 10 18 A 8 58 7 10 7 18 7 3 10 17 10 84 10 41 11 18 t l4 4 8 48 8 69 10 0 10 84 10 54 07 I8 S8 4 6 10 4 tC 7 05 8 10 9 08 11 16 8 83 S 46 K45 8 10 7 4 9 4 l 7 0 8J 11 80 8 08 4 0 6 00 8 8 8 00 10 STdk 8 0 1 l 0 It H 4 47 6 4 7 4 4 U 1 It M 11 10 diging oneerayda aan Tnrkyo ia verband met de paDislamitiBcbe kuipergsn m Oftat Iodie By art 5 kobtau van onderzoek oBir deo toestand vba bet archief f 1200 dringt de heer Van Karoebaek er op aan dit belangrgk bistoriKb archief met me kracht te doen ordenen De Minister wil dit zeer gaarne Maar alles komt aan op aan goede plaats f oor betaicbiaf en daaro er zal by Hoofdstak IX moel n worden beslist Oe Min xal trachten e n gatehikt persoon voor het onderzoek van bet archief te vinden Artt 5 en 6 worden goedgekeurd By art 7 wyst de beer Donnar op de wanverhnoding vin bet getal conanlaire ambteaaren in Amerika tot het getnl Nederlanders eo hy dringt op vermeerderiog van bet gatal consols aan Da heer Veegens wytt op de bezwaren rao d Ned kolonie te Smyrna tegen de immatriouiatie bppaÜngeD g maakt door den Ned consul met den eisch tbd jaarlykicbe alteekeniog der verblyfplaatseu tegen f 5 vuor elk meerderjarig persoon Op een klacht tot de Heg is nitzicht genevee op gedeeltelgk wyzigiag van bet reglement maar er ii niets van gekouieo en de Nederlanders die onlangs da beta iog weigardeo hebben vier ösgan bacbtantt aan het cooiolaat moeten ondergsaa Spr acbt deie heffing niet geraobttaardigd door de wet op bat coDsoIaatwesen ea by verioakt den Min deze taak nader te overiregan De beer Lieftinok sluit aich by bet betoog van den vorigeo ipr aao en meent dat da Nederlanders die de betaling weigerden i ook otadat se er niets aan hadden en omdat de Turksche Heg er gseo waarde aan hechtte gelyk hadden en niet den wettigen weg verlatende heehtflnii verdienden Bpr hoopt dat de Min de zaak zal ophelderen niet de Nederlaoders maar de coainl geoeraal beeft den wettigeo weg verlaten De Uioiiter segt dat de meeste Nederlaodara in Amerika hno NederlaoderacbBp hebben verloren De klacht over bet ontbraken van contnls is ongegrond marfHan niet overal een coniul hebben Ata de Min echter gaKhikte personen viad n kan U hy gaarne bereid bet getal oopsals uit te breiden Wat bet immatriculatie reglement te Soiyroa betieft het ia geen nieowe aaak aedert lang is er over onderhandeld en in 1894 is het politieregleneot afgekondigd door al de consuls in Torkye en Egypte en er ia tooit bezwaar tegen gemaakt behalve teSnyrua De beTyzea achyuen ooodig maar de vraag ia of er f 5 voor gevraagd moet worden En nu betft paapoort een ruime beteekenia reiapa veriofpBi ontslag Hit den dienst d ook verlofpasf Daarom ia bet recht vao f 5 versohaldigti en zy die tegen de betaling zich verzet hebben baodeldeo wederreohlelyk De Min boorde met leedw ien de tegenovergestelde meeaing van don beer Licttinok Over een wyziging van het reglement zóo dat van ongeoawde vrouwen het recht niet langer zal worden geheven is de Min met dan cousol generaBl in overleg Na repliek tbu den heer Veagena die na deze mededeeliug afziet van zyn plan om een motie voor te dragen en van den Minister wordt het debat gesloten Artt 7 20 worden goedgekeurd Bü art 21 geheime uitgaven f 2000 vraagt de heer Van der Zwaag met het oog op het verleden jaar over dezen poat aangevoerde stemming Het art wordt aangenomen met 55 tegen 4 stemmen die van de heeren Staalman v d Zwaag T Kol en Troelatra Artt 22 27 worden goedgekeurd en het geheele Hoofdatok eindcgfer f 849 154 aangenomen op veraoek van den heer Van der Zwaag bü stemming met 55 stemmen tegen 4 die van Tr Uèra onmiddaiyic durnt habbeo M lin Billoi en Boisdeffre eti ook Fuore die id bet geheim WM het etuk laten KebrmkeD om Zola i teroordeeling te Terkrggea ToraièUi elecbta met moeite terug te breogeo van tjja ootelag aovraag ook dat wret meo op bet mioisterie Tan boiteulaadacba zalieii legt Clémi DceeH FaAXUuK De S nMt heeft eergiatren betwetioDtwarp BaDgeoomeo waarbij da openbare oltreltkiDg rau do doodstraf wordt nfgeeobait Op de KuQst ea Ambacbtfltcboolte Aix zga tengevolge van het wngzeoden tbo twee leertingee de leerlingen tan het tweede leerjaar in opiiand gekomen Zy eloegen allee etuk wat onder hou bereik kwam De onderprefect kon de orde nivt heretolteo ook de geudarmee laagden daarin niet Ten elotte joegen 150 soldaten de mnitera aiteea De lobool ii door militairen beaet on de miniiter van hnnde heeft gelait dat alle leerliaijeo rao het tweede etodit jaar oomlddetlyk ootslageDsaren worden BINNENLAND STATEN GENEUAAL TWBBË9m uAimmRn Zittiog TBD Diosdsg 6 Dsoember Aan d orde is de Staftiab fjrootitig In sya repliek deelde de Miniiter tbo PiDsnctëo mede dat eo ontwerp tegeo d t ootdoikiog TBU deo pertooalüken diioitplicbt by de Raad vbd State ia iDgekomen en de regeeriog boBiO eeD ia ten aBDzieo der sociale politiek Het kiesrecht Uat zy roitflo lot b da bebandoling der motie Troels ra ProtetteereDde tegen de aaDtjjgiDg vau den heer TrüeleirB dat dl toeataod der arbeidonklai e h t gevolg ia VBD den diefxtal der kapitaliflteo Ook ootwikkslt de mioieter dat de itaotipeaiiooeermg der Wfrkliedeo betdaorttmteUet i dat 20 B 30 millioeQ der belastioguplegging vordert teer ten oadeale der arbeiderbklasie eo Iqideude tot eeo uiUocbt dri vermogeuden tot tegeuwerkiog er kapitftalTormiog ü derbalre M werkélooihaid BtaBttpenaiouDsering boofdzakeiyk ten loite van meergegóeden wareesne oogeboorde wreedheid tegenover de arbeideraklaiee welke de ngeering tegen twaren druk moet vrgwaren Ten aaDtiea der werkliedaDpeDsioneeriog blijfi de regeeriog zich met het oog op moiUgkheden vooral DBDcieele van beloften oDthouden Zg houdt de uak in stadia en vraagt ten slotte medewerking der Kamer voor de BBobaoglga en aUnog in te dieoeo wetsontwerpeo vroebt van den arbeid der regeering De heer Van der Kon stelt aan bet ilot van een nader betoog omtreet de nrgantie der tariefeherzieoing een motie voor om nit overweging dat a Rjjki middelen driogeud versterking eisoben te verklareD dat reede thaoa het bestaande tarief der invoerrKbtan tot dat doel Boodra mogelgk moet worden beriieD De motie cal later worden behandeld De beer Troelatca verdedigt ali eeo plicht der meergogaeden de off n te brengen tot verbetering der arbeiderstoestanden en dit Ebbiuet is geen Ministerie van sociale rechtvaardigheid doob au sociale bescheidenheid Nb eenige diseaBiie worden de algemaeoe beraadslagiog gesloten De HoofdniokUo buis der Koningin en Hoogs coilegiëu aangenorat n de heeren Van Kol Troelstra t lo a 11 11 By bet algemeen debat nver BuitcnlandiichQ Zaken verzoekt d heer Sohaepman e Belgische HegeerÏDg voor te beretdeu op retoraiemaatr gelen tegenover liara bonding legen oma vee iDvoer eu inlichtingen omtreut de veront obul ll ïl ll 11 8 11 4 11 11 8 85 B 49 t a cs 10 TM 7 8 7 8 lAt T tS Oouiii Moorilrooht door Ni uw rk 0 pell ttotterd m 80 a u M 1 44 1 84 01 I OS 1 14 11 86 11 60 U 7 a 84 48 10 18 10 80 11 81 e l8 7 88 7 81 58 10 1 10 10 88 10 4 in4B 18 aotteriUm Niouwerkerk Hoordrofllit f audi 6 8 S 08 S ll 1 96 4 48 4 65 6 04 S ll 6 17 8 40 D door g 88 7 48 8 11 11 54 It O U 47 47 10 18 11 18 11 80 11 41 11 66 U 17 8 9 67 10 14 11 16 8 80 8 4 8 51 COS 9 08 7 80 7 4 7 68 8 07 l H 7 80 Goud ZoT huiMii Mo rk p li Zo termMr Z 8WMtd 9 46 9 81 le l8 10 44 11 4 Voorburg 11 87 11 85 1 H 9 48 10 11 10 17 lO li 10 4 10 64 8 85 O door 9 08 7 48 7 61 6 14 8 8 8 54 7 40 Voorburg J J 11 60 11 57 1 06 10 18 7 48 Z fenk iMii MoMk tK Ue 8 17 Hmid OI Di UTÏlCHl limnm 8 84 7 81 8 14 9 07 10 1 10 67 li OK 11 10 11 53 1 10 8 17 4 81 ff 11 14 ff 8 87 ff ff ll l 11 17 ff 1 46 3 84 0 8 10 61 11 46 U 8 1 88 8 08 8 50 6 04 6 80 6 81 8 45 0 39 6 7 8 7 98 5 80 6 36 5 43 3 8 08 8 98 8 86 Uouda Oudew Woird 7 04 irirerhl Utnobl 6 86 tS 7 4 8 67 8 49 00 9 80 10 15 10 88 11 88 18 01 1 87 3 08 3 8 3 5 4 48 6 81 8 88 S 7 58 Woordou 6 49 68 8 08 l 10 88 11 66 19 84 8 47 4 18 55 7 13 8 14 10 48 ff ff ff 4 14 ff ff Ou lo load 8 97 OS 9I 9 51 10 5 11 10 11 U 3 40 4 37 6 10 I IO 7 1 8 15 vao ueaoisf dal deze zaak as aaawate aaroenhangt met een varscberpiog der wetten tegen vervaUchingsn en vy geven onze Hegeeriog in ernstige overweging te gaiyk met de rerhoogiog van deo accgDS op wyn itreoge wetabepalingea iu tl voeren tegan het vervaUcben van wyn met abnormale bestanddeel en Slechts dan zal en zy die no nit beduchtheid tegeo eventeeele vervalschingen dan maatregel afkuoren banne berwaran weerlegd zien Ten aanziau van de vraag welke regelinghet meest zon strookeo met de Totitsgeiendheid en de rttchtvaardigbeid lyn wy van meaning dat een belasting van tn flesacbeo geïmporteerde wynen daarby rekening houdende met het alkoholgehalte en de facto o ra waarde bg fuatwyoeo da meest rationeele zou zyo Daardoor soudeo Fraosche eo ItatiaBoacbe wgnenmat eon lasg aikoholgshalta alle kans hebben tot nog billgkar pryxen inden handel tekomeoten aidos ondsr het bereik van voleo kotoMn komen die na oog menigmaal schadelgka apiritnaliën gebruiken Wie gebottelde fijner wijnen wil gehraikeo zal c oor de betrekkelgkgeringe verbooging niet bedenketyk getrofienworden doch wel degelgk zon de verhoogdebelaatiog zooala zy nu ia voorgesteld drokkeoop het verbruik vbo goedkoope maar daaromniet minder depgdelijke wgoen die ia iedergeval nit e n bygiëaiaoh oogpunt als de aangewezen plaativervangers van de spiritqaliSn beschouwd moetan worden Gemengde Berichten 1 De aigareomsker S Bos te Kampenj die eergisteren niet op de fabriek aanwezig was geweest ging eergiateravond by gelegenheid van het St Niool aas fees I nit Daar by niet io igo woning terugkeerde vermoedde men een ongeluk Gistermorgen te 8 uur rond mei zyn lyk dryrende in den IJseh De man laat een v ouw met 8 kinderen na Op de voorplanta ran het Ziekeohoig aan den Cooliinget ta Rotterdam sloeg Maahdagavoad te 9 uur bet paard op hol van een tentwagen welk rytaig door eeo banketbakker waa afgehuurd tot het bezorgen zyoer leverijnties Het paard was spoedig tot staan gabracht doch bet rytoig werd nit elkaar gerokt en zwaar gehavend aloeg h t om De tohoa4 werd over de straat geslingerd OpUatvsn den officier van justitie te Wiaschoteozgnde tandboawtir J L 3 ts ïieawa Pekeia en dtento echl euoote door den brigadier der mareehaaaees aldur voor deB rsekteroommiaaaris tar instructie ven atrafiakaa i Winschoten geleid aaogeaien tegen hen ver mofdena lyo gerezen ten opzichte van den in de vorige week plaats gehad hebbenden brand van bet hnis van J Seip Na verhoor voor den reobter commisaaria zgu beiden hniswaatta gekeerd Men meldt uit Haarlem aan de N R Gt De firma J J Beyoes zal daze week aaode Biaataspoor eenige rgtoigen 3e kinase afleveren de beataaa uit acht oom partim e otfoeo io bet midden door eeo wand in tweetegedeeld zyn In dien wand zyn oioeeta aangabracht voor iedf re vier compartimentM Mb da closata hebben waterdoorapoeÜog m De wageus hebben een dobbele Mttifar warming ééa onder den vloer en édolooderde bankeo Door eeo handle kaooeo de reizigers da verwarming zelf regelen De ramenzitten in tryp eo konoen dus uiet rammelen Door het aaobreugen van zeer stevige Inetten kanoen de zwaarate handkoffera veilig worden meegevoerd 8 88 D door 8 60 10 04 10 18 r 18 10 11 10 18 10 J6 10 S4 10 64 1 80 7 68 8 01 1 09 S K i8 D DtniomallMi la ie 11 £ lk reiliger BMt rioli Iborendien TconUn t d bcwg f 0 0 87 47 0 64 10 01 10 07 7 15 Oii 7 45 7 88 S i 8 64 10 10 8 11 10 84 D 10 11 ff t 8 18 V 10 1 ff ff S i door f 10 88 ff ff 8 84 8 50 10 88 11 5 11 44 7 6 10 06 84 ff 48 ff 6 ff 8 9 10 10 lOJI 7 80 5 80 t ll a is 80 s s 60 7 48 De sywaadeo zga van teakhout rervf irdigd Bdiain da eht dia na fgolo erd wordaB moeüa er oog t ulf wordeo Tcrmardigd beaoTeoB nog tiao govoiis d rde klasqe eo tiea gamaogde canto ao twaeda klane Door aan rgkaraldowhtar is ta Bararwgk aagehoodaü aa naar Haarlam OTergebracht lekera W J K londar atta woonpUat dia vardaebt wordt Tta TardoiBtariag Na door deo rachkarHjommiaaaria ta tga gehoord ia by to het haia ran bewaring opgeiloteo Meo meldt nit Ameterdam Hedeoarood omitreeki 8 oor heeft eeo 18 jarige atoker lekere Gerrit Tan Beek geboreo ta iüButrioht oit niiaaeogd eeo ravoWerichot ga oat op aeo 16 jarig meisje Coroelia Bartol diaoaode bg aaoa familie io het Oosterpark mat welk meiaja bg sroeg had rerkaerd De moordaaoalag werd gepleegd terwgt zg met aan oieawao rrgar stood ta pratro Het schot trof baar io den mood Yerrolgeos richtte de jongeling agn wapm op den medemionaar dooh miste agn doel en aohoot aich se ren daarna door de bereanea Het meisje ia naar het O L Vroawegast hoia gabraebt en daar rerbonden Hare wonde waa fan weinig beteekeoia zoodat zg a arooda Iaat waar naai bnia kon gaan Van Beek zelf bleef op de plaata dood Wel werd hy nóg door dr Sobrere en dr Stephao onderzocht maar da geoeeaheeren hadden alechta den duod te coaatateeren Zgo Igk ia naar bet Bionengasthoia gebracht PosterUen en Telcgraphle Benoerrd 16 Dec Tot diractenr van het poat en telegiaa kantoor ta Beverwijk J Maoa jr tbaoa io getgke betrekking te Dieren 16 Jao Tot directeur rao btt pott en tela 1899 grasikantoor te Kaatabeotel H ran der Meyden tbana commiea der poatergen Sda klaasa te Amersfoort eo te Klundett C O A Janaaen tbana commips der postargen 2da klasse te Bergen op Zoom Berorderd 24 Nor Tot klerk der poatergen en telegrapbie r ta klaasa da klerken 2de kla ae K an der S aeo ta Franeker F de Jong te Oodeabpsob Q ran Westen te Harlingeo J 9 Schenk te Viaoan en H rao der Made ta Balleroetaluia Verplaat t 1 Dec De telegrafist mej J M 0 Hnjia ran Gonda naar Wageningen da klerk der pottergen en telegrapbie late klaaao mej H U O Bronoer ran Wag ningen naar Qonda de klerken dar noaterjjen en telegraphie 2dc klaasa A N Viaaer ran Amaterdam telagraafkantoor naar Leiden telegraafkantoor an R Hoizing ran Teroauzen naar Medenblik 1 Febr De klerk der poatergeo late klaase 1899 A ran der Wal ran het bgpoat en telegraalkaotoor Spiegelstraat te Amsterdam naar Borkeloo de klerkea der postergeo en t legraphie 2de klaase mej M Bouwmeester rac Uorhelo tgdelgk naar Amaterdam telegraafkanloar au O J Q fan der Slays ran Goada naar hal bgpoaten telegraafkantoor Spiegeïatraat ta Amaterdam Tarlof rerleend 1 Deo Aan de klerk der poatsrijen eo telegraphie 2da klasae mej G H A Ciaasen ta Arnhem telegraafkantoor root den tgd ran sea maanden met atilstand rao aocisoniteit Belut met het beheer Van het bgpoatkantoor aSiationc te Arnhem da commiea der pottergen 3de klaase J üuismao ran bet poatkaotoor aldaar Orarledei 18 Nor De klerk dar poatergen en telegrapbie 2da klaaaa W A Koiler te Ihledemblik STADSNIEUWS GODDA 7 December 1898 In de gisterenavond gebondeo verged ring van de leden van het Depertement Qooda der Maataohappg tot Nnt van t Algemeen werden de aangelegenheden der VolkaleMKaal en der Tolkabibliotbeek behandeld Tot leden van het beitour der Volksleeisial werden gekosen de hh J W Yoreter en J H van deo Boich Tot cendidateo voor bet Hoofdbeatonr der Maatiohappy werden gekosen Mevr Qoekoop on de hb Spartler en De Mareei van Swin Wy vernemen dat de heer W van Waglendonk VBO Ameterdam op Donderdag den 15 December a t aavonda te half negen io de YolkaleeaEaal Noodgodsteeg albjer Bene voordracht bbI honden over de gitden in t algemeea ea de ambicbtagildea in t bgxooder wurbg platen en prenten bet onderwerp betreffende ter besiohtigiog gesteld inlten worden Oa ledan dar aaal bara donateurs en de ladaa ru bai Nuladepartement kabhao rrgen toegang Zevskhuizcx De verordening op de openbare vermakelykbeden ia deawe tegewyiigd dat geen atraatkeuRtenaers motikauten orgeldreaiers taogera bardloopera en dergelyken bon beroep op itrBst mogen oitoefeneo dan na vergunning van den borgeraeaater terwgl ook in de cafe s geen opeobare oitvoeriogen mogen plBBta hebben dan nn bekomen erlof eo bet sloitingsonr der bierhuizen ene één uur vervroegd en alzoo op 10 our gebracht ia BoDBOBAVEN De oitslag der verkiesiug voer drie notabelen der Nederl Hervormde kerk Alhier is als volgt herkozen de heereo J Versteeg en H van de Qraaf gekozen de heer G van Dunk voor de vaoatnre Sigter Haastkscjit In plaata van wyten den heer C deo Baars i met algemeens atemmen tot kerkvoogd der Herv Kerk benoemd de beer C J M Kroon eoUbal Tot president kerkvoogd werd h rbenoemd de heer O Dogierom NiEDwERXBBK a d IJs£l Donderdag avond den eenten deser vierde de ehristflgke joogelibgavereen iging SsmueUmet vele gsnoodigden in de school aao üCrraTenweg hasr tesde jaarfeest Na Psalm 119 1 gezongen te hebben werd de vergsdfriog door den voorzitter deu heer I C Baas geopeud waaroa door den beer C Baas verslag werd uitgebracht van den toestand der vereeoi iug Ook eenige lostervereenigiogeu uit omliggende plsatseu waren vertegenwoordigd eo van die werd eveneeni door de afgevaardigden den toestand medegedeeld Ëiodelyk ging men oier tot het meer feefttelyke vao den avond Versobilleode aameoaprakf D en bydrageo werden grUverd suoala Ds Kwakzilver de Mooiste eu de Dienatbode de leergierige Boer de bedrieger bedrogen Hoibert eo Klaartje Verkies ngsstrgd Zieden MeoBch de moord op Aleide van Poelg eat ens Uet een en ander werd ntgewitseld door eenige nommera van de zaogvereeuiging Ball laja onder leiding van den heer J Terdn Duor eenige meinjei werd voor de noodige Verfrisschiugen enz gezorgd Het wai met rêcbt voor allen een genotrolle avond znodat het nor vBB sohsideu eor aloeg dao verwacht werd Met het ogen van Qezaog 180 1 werd dit jaarfeeU besloten NimiwBBKEBK a d IJsEL Voor de exportalaobterg alhier en voor die te Oscb zyn eergisteren te Gorioobem 300 varkeas io ootrangat Kooousen tegeo 16 Ji 16 ct per pond Rechtzaken Den 13 Sfpt toen bet Kroningsfeestte Waddingsveeo werd gevierd ss er een Waddtogsveener sekere O J De Ro y schoenmaker die de vlag niet nitgeatokea had Hierover waren drie jongeni die misschien wat te veel badden gedronken ni ta gesticht soodat zy naar De Rooj toegingen op de dear begonnen te bonaen en ten laatfte twee boouer faun kameraad als atormrsm gebruikende de deer inwierpeu in fauia knamen en daar een rondedana daustec DientangevoUe hadden de drie bedoelde Waddiogsveeners P P 3G jsar arbeider J V W 26 jaar koopman en C T 32 jaar arbeider zich nu wegens hoiirredebreuk te verantwoorden De president herinnerde erano dat boe prgteo waardig Oraojetiefde ook in iederfen is zij nooit leideo mag tot overlast van anderen daar wg io een vry land wonen Om hun dit goed in het geheognn te prenten eischte mr J De Joivelin de Jong de 8ub t offic 6 msanden gevangeoiaslraf Eén dar beklaagden dia by deze gelngenhekl een OraojestrlKJa droeg vond het nifts aardig van menheer den officier dat hy 6 maanden gevangeDisstrsf wilde geven voor een daad van konisgsgesindhflid Kantongerecht te Gouda De rolgeoda peraoaeo arjn reroordeeld wegena Nietigheid ran dsgraardiog L K hoiarr rao J C Zierikiee Bet oiet toegelaten tot da uitoefening ran ean beroep waartoe de Wet eena toelating ror dm buiten noodiaak dat bergop nitoafeoend W W te Rotterdam tot f 50 of 20 d h Orertreding Strafwet A d W te Gouda tot f 3 of 3 d h Viaacbergorertrediog hg Recidira M E la Gonda Interlocatair roonia M K ta Gonda tol 2 maal 7 d Ii 1 B ta Goada tot 2 maal f 5 of 2 maal 2d h Orartradiog wat op 8 S E E ta iHagatot f 5 of 3 d h Orartrading Pror Raglamant K C r L Ie Oo ida tot f 2 o 1 d h A H eo W P la Waddiogaraan iadar tot 2 maal f 1 of 2 naai 1 d b G W T en A W te Bergiohaahoek B V E Ie WaddiDganoD 2 mul f 1 60 of 2 auul 1 d b olitia Orartradiog Goada J J A ta 0 d tot f 0 50 of 1 d h Jaebt O artradiog C N la Roliardam tol 2 maal f 5 ol 2 maal 2 d b Politie Orartradiag Gonda N r W an A C r L baiien U Gouda an J T L U Bodagraran ieder tol fl of 1 d h J P A a Ie Gonda tot f 1 of 3 d b Politie Orertreding Bleiawgk A H S airar renda tot f 3 ot 3 d b J Viecberg Orertreding A r D en O r d K te Solwgk ieder tot f 3 of 2 d ij Openbare dronkeoacbap D 8 te Gonda 2de herhaling 2 1weken b 8 P te Gouda 2 maal hjj tweede Iherhaling 2 maal 1 weak h M H awerrende bg 2de herhaling 1 w h P H ta Goada 2 maal bg 6da herhaling 2 maal 3 waken fa J d O ta Nieawerkerk a d IJail f 1 b of 2 d h M r W U Gouda 2 maal 2 lakal d Ooi 2 maal 2 d b 1 B J E ta Gonda f 1 of 2 d b A Z te Goode rMidire f 5 ot 3 d b A r U te Gooda 4 maal bg la karbaliog 4 maal 1 d h an eea jaar opaaadiitg J S te Gouda f 3 of 3 d b P io tv te Qonda f 2 of 2 d k A P la Aarlanderreen f 1 of 2d h J r d W U Moordreoht I 1 of 2 d b P r W tot f 0 50 of 1 dag b J W S ta Gouda lot f 1 of 1 dag fa O V te Gonda 4 maal gepleegd tot 4 maal f 6 of 4 maal 3 dageo hecbtania J A zwerrende 3de herhaling 3 weken h P B ta Qonda recidire 1 5 of 3 d b K W te Gonda 2 maal 2 maal f 4 of 2 maal 1 d b Openbare dronkenaafaap 4 maal gepleegd bg 2e her heling Tr N R te Gonda tot 4 maal 2 weken b Openbare dronkeoacbap D 8 ta Amaterdam tol f 1 oi 2 dagen b C K te Gonda 7de herhaling 3 waken h U Z te Godda f 3 of 3 d h VEUSCHEIDENllEID Qg gelegenheid ran agn jabilea beeft keizer Fraoa Josepb aan rarschillende bekeude roowen de orde ran Elisabeth rerleend die pas kort iajogealeld ter herinnering aan da rernioorJe Keixeria Het grootkraia der orde ia gegaran aan aartshertorfib Stephaoie de weduwe raa kroonprins Hodolf en dochter ran koning Leopold bet officierskruis aan prioaea Pauline vao kff tteroioh de wedowa raa den roormali Eten Oostenrgkaehen geeant ta Pargi 359 Staats loteriJ 2e Klasse Trekking ran DlDsdsg 9 Dsoember No BSe 80000 No til 000 No I 9t en 11701 40O No 8877 an 905 100 No 6 3 6381 18711 I 44 ea 18IB3 ieder 100 Prijsen ran SO S8 StlS 6317 8189 10898 14088 18848 19018 71 44 88 89S3 10888 87 78 8 103 98 88 39 43 88 18718 1910S 14 18 8 5487 48 48 14189 31 89 81 S4 8814 87 78 14803 34 84 81 8834 18 8381 91 8 94 19887 70 78 86 40 10988 89 18800 19816 800 8787 67 48 67 78 1 1 464 18 1 11 8418 11074 91 18948 80 88 40 6868 8 17 11139 14344 76 O 338 80 5716 88 11808 69 17007 19 07 488 98 goe 8884 II 14483 19 18 F81 8813 91 8778 11488 93 88 O 86 18 6904 8808 48 98 17103 74 809 97 88 U 81 14610 19 98 81 8086 8081 61 1U98 81 84 19848 81 1 96 8986 84 41 17891 71 88 78 6188 88 11801 8 17818 1974S 789 8411 78 t 11780 14811 11 78 83 8638 8419 68 lltOO 14780 99 198S1 98 80 86 9008 16 89 17479 11I9S1 806 38 4 8188 33 18089 14806 86 84 8 60 8718 8 18188 U 17606 8 0ll 84 74 8911 86 99 63 n76 4686 8708 7008 96 11838 14988 81 74 981 1 86 9148 88 84 88 80100 1088 8883 38 88 90 74 t 18 88 76 67 9808 U305 U04 17 07 78 1108 8931 74 10 67 90 61 10184 86 4086 7196 18 18148 91 79 87 8 88 7808 65 18608 16188 17800 10810 IIOI 64 17 71 68 94 18017 11 19 97 14 9347 18709 1 184 71 14 49 4138 88 49 93 91 90 79 1888 88 19 O 18 88 1 304 18107 80484 1 10 88 84 68 4 84 4 10 08 19 81 6 76 18 80 88 80 U 1898 4198 63 9 71 38 89 84 SI 1718 4414 79 9881 11018 1 489 18810 9 7 87 O 9710 86 40 98 80801 90 88 7311 11 14 11 14 18319 86 1808 41 44 71 18181 17 87 10711 18 61 71 9117 4t 19 77 IS 81 4109 98 89 70 83 86 90 47 18 7418 84 18111 18 18411 808 7 84 46 1 J 88 88 88 11 49 80 1918 4701 9 88 188 9 1 878 84 10911 8048 48 7i4s 9988 18468 88 18M4 84 8 84 10 10011 10 1 788 U 7 7 73 99 84 11 18 86 1 819 11 98 79 4806 7640 87 71 16900 61 71 IliO 10 71 10104 18618 II 18T18 10 01 48 88 791 81 18741 16031 1 18 I 41H 7941 M 18811 87 4 81 1100 U 18 a 19 80 11 10844 31 6 8019 10188 18918 18166 18 87 47 94 81 10489 81 71 93 80746 5073 38 98 4t 18817 118 8 10867 80 84 01 10 88 8S 16301 18905 10 8316 176 8163 10801 14006 4 18011 84 79 811 88 14 48 18401 U 1408 AMERIKAAWSCHE J b i A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73a GOUDA Teleytoan Xo at Beurs van Amsterdam ïikri tkri 861 97 97 6 s 100 s 88 88 I SV 6 4 87 108 39 ♦ iV t V 88 mm 86 101 88 100 lOOV 868 47 103 0 61 101 198 14 1 s 86V 100 91 188 w 16 80 IK mm UI 80 108 lOOV ia 168 6 98 106 108 v 188 14 u 10 s 101 11 16 iiV 118 8 DECUUfiKH NinaauHn Uert Ned W S 1 dito dito dito 8 dito dito dilo 3 lloHua OU Qouill 1881 881 lTUia Inaehruring 1881 81 6 OoallKa ObLin papier 1868 6 dito in iilrerl8 8 I FoaTUOiL Obl met coupon 8 dito tiokal 8 Bnsuxi Obl Binneal 1884 4 dito OeooQB 1380 4 dito bij Botba 1889 4 dilo bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1383 8 dito dilo dito 1884 6 SptKJi Ferpet aekuld 1881 4 Toaaiu Oepr Co nr leen 1890 4 Oee leeniag aetie D Oee leaning aerieC KoioAra Rep r obl 1898 Heiico Obl Buit Soh 1880 6 Areodsh Tab Mü Certihoalen Deli Maatacbappü dito Arn Hrpotfaeekb pandbr 4 Cult My der Vorstenl aand s Or Hypolhoekb pendbr S s NedertaDdaobe bauK aand Ned HaDdelmaatseb dito N W k l o llyp b pandbr 8 Kolt Uyiiothoekb pandbr Si Ulr llvpotboeVb dito 3 i OoaTBNB Ojst Houg bank aand Kvai Hypotheekbank pandb 4 a Ahkbika Ëifut brpoth paniib Maiw L O Pr Lion cert Nt Holl lJ 8poorw Mg a nd MIJ tol Kipl r 81 Bpw aand Neil lud Spoorwogm aand Nod Zuid Afr Bpm aand 8 dito dilo dito 1891 dilo I ImtaSpoor l 1887 8 A Bobl 8 ünid tlal Spomij A H obl 8 PoLi N Warachau Weeneoaaud 4 Hnsl Ir Kuis Spw Hij obl 41 Ualttaehe dito aand Kaslowa dito aand Iwang Domhr dito aand 5 KunkOh Aiow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambiiia Jiint Pae Sp U j obl 81 Ubic k North W pr C r aand j ditoditoWlo St Poler obl 7 Dearer k RIo Qt 8pm eert r a llUeola Central obl iu goud 4 Louiir k Na hrilli Corl aan l Mexico N Spw M lehvp o 8 Hlas Kansas r 4pCt pre aand N ïork Oulaa o li Weet aand dito Fenn Obio oblig 6 Oregon Ualif Io hrp io goud 8 8t Paul Mlnn kUanll obl 7 Un Pae Hoof lyn oh ig 6 1 176 803 106V 106 v 117 117 dilo dito Llno Col 1ebyp 0 Okukük Can South ühert T aand TBU 0 Rallir k Na Io h d e O Amilerd Omiiibns M aand Rottord TrBmwe Maata Hand Nbu 8tBd Amsterdam aand 8 8lad Ro terdam aand 8 BBLoit 8ud Antwerpen 1887 1 J S ad Bruaael 1888 1 J IfoNO Tbalas Rogullr Graalsek 4 OusTaxa BtaaUleeoig 1880 6 K K üosl U Cr 1880 3 BPAHJB Sud Madrid 8 1888 Nbd Vrr Ba Arli Spoel oerl WINTERMANTELSi Japonstoffen Velveteens met bgbehoonndn GARNEERINGKN Veeren Cols Pelterijen in ruime keoui De 84M80M MABKT COKDA ADVERTENTZEN I J 7AN 7EIZEN j Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR