Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1898

Tr dag 9 December J808 Pio 7757 37ste Jaargang mimm koürmt NieuwS en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken Telefooa Rt M ADVERTENTÏEN worden geplaatst vaa 1 5 regel i a 50 Gentenj iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden boekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMB K M De Uit ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg per drie maanden is IX inmeo per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nonlmers VÜFCENTEK imm W HOtLANDSüHE AMSVERIIAM PrBinotoering China Cong Stofthee 45 en 60 c arot 60 66 Lekkere 60 Souohon 76 GeuriRe 80 Congo 100 Ontbijt Thee 86 Namiddag Thee 76 Alleen Terkrggbiiar bg P H J van Wankum Ooathaven B 14 TANDARTS E CASSIITO Gouda Turfmarkt a Oi MAANDAG DIN8DA0 DONDERDAG en ZATERDAG ran 8 tot S uur WOÜNSDAG en VBIJDAQtui ItotC nur ZONDAGS niet Stedelijke Gasfalsriek te GOUDA De priJs TOn hefc au ia 6 cent per M en voor KooktoeBteUen o Motoreu 4Vg et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Ucbtgoameters bedraagt de baar 10 cent per maande Bewonera van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoefitellen enz tegen betahng van eemge centen per week iu buur bekomen Rllcuw onovertroffen I rof Dr Liol ür9 wülhükeiid IBSUW KBAOBT aiaiR Allevu echt met KubrlekimiTk tot voortdurende radicale en sekere ganeziag van alle zelfi de meest hardnekkige xenuW tlekteiif vooral ontstaan duor afdwalingefl op jeugdigtn leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hootdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enx Uitvoerige prospectaasen rriJHpiïr floBch fl 1 fl fl 3 dubbele flesoh 11 6 CentraalDepot Miitth v d Vogto Zttllbommtl Dopöta M Otóbiiu o Amstwrdam r Ilnppol B flrtivenhiiKo 1 Halmmana de JongJ CJzn Eott rdam Wolff k Co Ooudd ea bii alk drogisten Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollandsche uitgave met 27 a b Prns 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkelgke gevolgen van deze ondeu Igdt moet het lezen de oprechte ieenng die het geeft redt jnarlykB duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magftzin te Leipzig Nenmarkt 34 fr ioo tegen insendmg van het bodraa ook in postzegels en in eiken bo kkandel in Holland EEMllEFOT TAN TEEL Heu wordt rerzoctat op t nEKK te letten UIT HBT MiOlïUN TIK M ftAVKNSVVAAY ZONEN QORINCHËM Deze THEEËN worden geleverd in verzegelde pakjes vau vijf twét n een half en een Ned on met vermelding van Nommer en KPrga voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepoFneerd 2ich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT h Fhjstrekki g den 21 December soo oW1ark als tioofdprigs ia het gelukkigst goral biedt de ui Uffsto f roote üeldverloting die door de Hooge Uegeoring van Hamburg goedgekoard tü gewaarborgd ia Do ¥ oordeoli e inriohtiug vao hdl oieuire pluii bestaat daarin dat ib deo loop ran sleebtB weinige maandeu in 7 Terlotiagen via 116 000 lot D 9 180 prijzen bodtagesde 11 340 320 Mark lor Tolledige besliuing zutleu komea daaronder iBd kspitalo pr jz Q Tan eventueel 500 000 Mark b uitnemandbeid ecbter 800 000 100 000 100 000 78 001 70 000 5 000 60 000 65 000 S ti pr i i H I6 I 0pr5i 4M 00 I Ms ü M t prIJB i M 1 prija a M St prÜEaa a M 1 priji a M prijs a M prüs a a L pi s H M S prijzen a M priJB M 10 000 40 000 80 000 I prqt a H 10 000 2 prqt iM 10 010 tSprija aM 000 lOBprgi al 8 0U iOt prgz È U 2 000 SlSpiÜl aM 1 000 1518pr jz iH 40 pnji i M 200 ISt 104 100 g 41 il De aanataande eerste pr atrekking deur groote door den Staat gewaarborgde Geldvvrloting il Tan ambtswege bepaald pla ti te bebbon op don 31 DECEMBER e k en kost Uierf oor 1 gobü l origineel lot sloofals Mark 6 of fl 8 B0 1 half V B V f 1 75 1 kwart 0 ff IVic O taKSii intending van het bedrag per postwisael of tegen remhoura Alls commisBies worden onmiddell k met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den ftaat vooretede Origineele I rf ten telf in handen B iedere betteUing wordt bet vereisokte ofücieete pUn waaruit de verdeeling der prijten op de vortcbillen te klassen als ook de betreffunde ioleggelaan te rernemen ia gratis b gevoogd on zoriden wü aan onze Begunstigers onaangevraagd aa elke trekking de offioieelo lijsten De uitbetaKng der prïjeen geaobiedt ateeda prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belangbobbeaden ié alle grootere plaatsen van Kederlsnd bewerka eliigd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstÏKd en onder vele aadero aanzienlijke pr een hebben wy meermalen volgona offioi ele bowgteu de eerste Hoofdprqten verkregen en onto lleguuatiaera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 lO OOÜenï Het is te vnonciendnt by dase op deu haolttaten grondslag gevestigde ondernemlDg van allo ksuten op eene e r werkzame doelneraing bepaald kan worden gerekend men gelievo derbal i e wegens de reeds ophanden zijnde trekking alls orders ten spoedigste rechtstreeks te lendon aan Kauf manu Salmon Bankiers en Ueldwiaaolaars in HAMliLKü P S Hiermede danken wij voor het vertrouwens ons tot hiertoe geschonken en daar wÜ bij bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteoren zullen wij ook voor hst vervolg bemoeid zijn door een stipte en raëoU bediening do tovrodenheid van onze geëerde Begunstigera te verwerven Lensvelt Nicolu HOFLEVERANCIER Veencslraat2 t den Ilaag BBOOD EK BESriIUITFABKIEK LOTCHEON EOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk FEANSCEE STOOMVEEVEEU HN eheniische WassoherlJ Ti H OPPËi IlEIMËK 1 Kruiskade Rotterdam QebreTeteord door Z M den Koning der Belgen aoofddep t yoor GOUDA de Heet A VAN OS Az Speoieliteit roor het atoomen en Terren T n alle Ueerenen Dameigarderaben ilsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het itooniw Tan pluche mantels veeren bont ens Oordgnen ti lkleeden eni worden naar d nienwite en laatate methode gererld Alle goederen hettg geatoomd of gererid TTorden onaohedelijk TOor de geiondlieid Tolgent itaal betrerkt Gouda Drak tan K BRINKMAN k ÏOON Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Heiiairtiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van n N ¥ AN S CHAMIi Co Ueo llaa Uolltmnciers VAN SCHAIK Sc Co 8 MellaDthe U bet beaU middel dar wereld bjj A BÜDMAN Moordmh i C EATKLAND Boikoop B T WIJK OudmaUr M KOLKMAN Waddmntm II BOLLMAN Bodegravm PINKSE NinwirkerkaldlJm VAN 8CHAIE Cto s Helianthe genoo t Kinkboeat TAN SCHAIK Sc Co b Meliantbe geneest aoowel end all jong VAN SCHAIK Co s Mellanthe mag in geen buiigezin ontbraVaw Van SCHAIK St CO S Hellantlle itsat roortdnrend onder Soheikiindig toeziobt VAN SCHAIK Co 8 Meliantlie belpt onharroepelük VAN SCHAIK Co s Meliantbe ia Iwkrooud met Eerediplema a VAN SCHAIK Sc CO S Meliantbe i bekroond met Qond VAN SCHAIK CO a Meliantbe ii bekroond met Zilter VAN SCHAIK Co s Meliantbe U Terkrügbaar in Saoona Tan 40 C$Ê tO C$ê en fM FUma WOLFF Co Weathavep 198 Oouda D MlEBlMa i vei E 100 Gouda B H i MILD Veental B 126 te Gouda NAAHKAARTJESI VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 50 Naar verkiezing met vierkante of ronde boeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRIl KMA d itv mcuw r niEuvti GKSCIllKT VOOR Uaclitlicliton Koffie en Theelichten Welke 4Vb uur branden 2 s en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Oouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Men beboeft biervoor geen Olie geen Olaa eHM Alleen een Inoifer aansteken is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reu k DE STEDELIJKE BTPOTHEfiRBANL tlevettigd te t HHMVKlMUMtiE Voiteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Traarop gestort f 100 000 Slnit op billgke Toornaarden tielMeeufngeu onioi iterate HjipotKeeulr t er ttand op HuiueH en lMUder fen louder Toornitbetaling ran rente Geeft 31 o Fanabrtecen nit tegen den koers Tan 9S Inlichtingen te bekomen te Oouoi too r de JTailllAWecen bg de Heeren M J OGIKS kCo Kassiers en Co nmissionnairs in Effecten Toor de Êigpothelsen bg den BeerW J FOKTDUN OBOOOLEEVËR Haren aldaar Directenren DROOÜLKEVER FORTUYN M 3 JULES BNTHOVBN VIi3I I3 TJI2 EIsr tQoedkoopste en solladst adres voo Vervoer vaa Inboedel loowel binnen als bniten de stad met gesloten wageoi QRAVESTEIJN Oude Gouwe AUe wordt tegen Tranaport aehade vencekerü 1 i t B A 11II I Urn GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao IkrtnMBg floor it nieuwste uitvindingen op mtwhinaal gebied rerbeterdo fabricatie on akahtitend gebnitk van Égn on fijnste grondatofleu gnrandeeroi ieo verbniiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao een aanheTelemtiraardig fabritaat nauwkeniig beantiToordondo aaa den inhoud d iwpEtiketten Ik trma behaalde 87 Brerets als lIofleTernacler 41 £ ere Diploma 8 gouden enz Medailles een be ü nitmanteud i n rikaït Keeds 1871 ethroef de Accademia national de Paris Nonavons dééaraoua nne Httdallle l or première elaame en oonaldèrfttloo 4 Totre exeeUente fhbrioetion da Ohooolat bonl ona varies eto etc 1MIMIII1 iabrikaat ia T rkrügbaar bij 11 H Cunfisems Buuketbakkera eu nc OeneiialTertegenwoordiger yoor Nedwla A Jaliu Hatteaalodt Anitwdaoi Kalreratraat lOS KEIXlMISGEnXG iNÏICUTIMeïN WELKE QEVA lIl SCUADS UF IIINUGR KUNMIN VISOOaZAKBN BUaOËMËESTËB eo WËTHOl DKRS vau Oouda Qezien arU 6 der HINDËaWËT Doen tfl weten Dat Et vorganniag bebboa verleend aan H van Vlaanlingeu en Byae recblverkrijgeDdeu tot het uitbreidoQ der loiedarq op Kyno gchoepitimmerwerf op het peroeel aaa den H Schiel Zead k w k No 3 kadastraal bekend sectie Ë No lilO Gouda deo 8 Deo mber I89S Buigemeeater en Wethouders voornoemd R li MABTENS De Secretaris BEOUWER KEmillSGeVINC Imbichtxnqen welei obvaaï schade üf hin dek kvnnen vfkoobzaken BUBÜBMEESTER en WETHOÜDEUa van Oouda Gelet op do artt 7bi8 8 ec llbis der Hinderwet BrongoD ter algeaieeiie kennis dat i j de besliisiog op bet verzoek van O J Ooedewaagen omvei unning tot het plaatsen vbq een gasmotor incyoe bakkerij aan de Oouire wijk G No SS hebbenverdaagd Oouda den 7 December 1818 t lNglllMremeoster n Wethouders voornoemd sm m R L MAETENS Dd SocretarU BHOUWER Butteniandscli Overalcht Het Pargsobe Hoi an Caisatia beeft gisterea geJM nkelen getoige gehoord De raadsbeeren in udkamer rargadard bebbea bet rerioek tan Pioqaart ondanocbt io aiiracbtiog Tan de openbare aitting op hedaa V Id Honftarge wordt da toestand met den dag roiode sDgenaam voor het kibiDet BaoÖy Het mioisH ie heelt voor 1899 nooh d begrootÏDg noch de overeenkomst met Oosienrjjk evenmin sla een voorloopige regeling dexer aken kannen gtreed krygeo en de oppositie maakt geen aan talten mede te verken tot een wettelgk rngeling daarvao Om ait die impsiiec te geraken heelt baron Banfij gepoogd een beroep te doen op de hulp der liberale party Hg ii overeeagekomen met da partgleidars dat ham op de oonferentia van de libe rate partg en vraag zal worden gesteld over FEVILLETOIM Gedenkschrifteo van ecD Gelukzoeker AMIBAL Le vONLELDIG Aoor htt ïraiuck nooB w NurrssB Zaowel de vrouw als het jongske stonden met den rag naar mij toegekeerd ik gloed onhoorbaar voort ik stond binnea eett ondenkbaar oogenblik naast do bank ik strekte mya hand uit en greep da blouae de broek en een der katoenen matsen Het volgende oogenblik lag ik reeds weder oader struikgewaa verborgen een eind verder dan mjja sohuiiplaats van uit welke ik de voo m j zoo belangrijke ontdekking en de niet minder goed geala ide strooptocht gedaan had Na verloop van enkele min aten scheen het onheil in zooverre hersteld dat de vroaw de bestraffing waarmede zij van ddh aanvang af deo knaap onder de heftigste bewoordingen bedreigd bad niet langer behoefde uit te stel ea Tas laatste keerde z tot baar wasohgoed terug ea begon hetzelve uit te toeken Ik zag hoe ze aeuklaps ophield rondkeek al het uitgezochte weer door dkaar smeet nogmaals rondkeek een eindweg aaar baiten ging en rondEOcht eo toen den kn P riep j Waar ie vaders bUowe kiel f Weet niet agD plannen Niemand minder dan Koloman Tissa aal aieh daartoe lofnan I r beantwoording vkq die vraag zal Banffj dan mededeelen dat de regeeriag voornamens is en voorloopige kredïetwet voor een half jaar io te dienen en die nog voor 1 Jaonari te doen aannemen Doch men vraagt stch af of de oppositie atoh ook daartegen oiat lat veraettea Wat de Kegeeriog doen aal als ook dit plan in duigen valt is niet te overzi n De HoDgaarsche grondwet kent geen § 14 waarin bet r geeren met hooioklgke beslnitsa wordt tongestanu Baron Banffy aai das voor de kees geplaatst worden of een ministerie te vormen dat zoowel de hberrtle meerderheid als de ramoerige oppositie behaagt of op od grondwettige wgze te regeeren Bet eens is ondoeniyk en het andere een waag tnk dat io Hoogarye ernstiger gevolgen hebben kani dan ia het Ciileitaansche deel der Monarchie De nienwv voorzitter van den Doitsehen Rgksdag gr i Ballvstrem behoort tot den ariiAkratinban rechtervleugel van het Centrum Uy is vroeger al ondervoorsitter ge weett maar voor het vorige wetgevende tgdvak werd bg in xyo oude district niet herkozen omdat hg voor verhooging vao de legernitgaven gestemd had De eerste ondervoorzitter von Frege is oen Sakaisefaa oaMrratial Ma starre agnsrifar liohtelijk aatieemitiHb aaugsdaaa De tweede onder voorzitter ji de Daitscb vrgsioDige Schmidt By bekleedde dien post al ia den vorigen Rgksdag Gisteren werd bg eerst bg de berslamming herkozen aangezien de so ciaatdemokraten by de eerste stemming ban partggBDOot Uiogar oandïdaat stelden en 51 stemmen op hem nitbrachten om aldus te tooueo dat bet van bon genade afhing of de tweede ondervoorzitter eeo nationaal liberaal of een Daitsob vrgzinaige zon wezen De nitslag van de verkiezing voor ssoretarisS6D die daarop volgde zal eerst beden bekend worden mea zegt omdat met behulp van het Centrom de aociaaIdemokraat Scbippel gekozen is Een sociaaldemocraat als lid van hetRykidagbestaur is echter zoo iets nienws dat dt ondervoorzitter von Frege naar het sobynt reeds io vertrouwen aan den voorzitter medegedeeld beeft dat hg oog overwegen moest of hy maar üever zya post dadelijk oeerle geo zou dan samen met een sociaaldemokraat in het bestunr te zitten Komt het daartoe dan kan de stemming nog zonderl oge verrassingen brengen 1 mII En de broek sie ik ook niet waar sija ze f seg bat dadelijk of Weet hot niet fPsfl liggen ze hier nog pas heb ik se aitgeuoht en op zij golagd ea nu z n ze rerd wanen Tsdera kiel en broek weg wat moet ik begiDDen I Osuw waar lyn zo gebleren ffStraks met de soep meende ik wit te boeren bij de deur En f Ik keek om en zag wat ik geloof een hi nd of zoo iets kon niet zien djor den rook weet sr niets Tsn beb bet niet gedann Da vrouw geraakte in woede en begon dep knaap opnieuw te ranselen Ik paste wel op mij niet te bewegen of door iet anders m u aanwezigheid te Tcrraden ofschoon ik met den Itleineu stumper in ig medelgden bad en hem gaarne de onrardiende kastijding had beapsard Zoo gaat bet in de wereld merkte de baron wijageerig aaa Wanneer er ia eenige zsife een sobnidigs en eeo onsohuidige z n gemoeid dan ii het altijd de oaachuldige die gestraft wordt H is met de waarheid Toor oogen derhalte seer rerstindig om maar altijd te torgon de sehnldigo te lijn WBUt het is drsgalijker fOor onze menaobelijko natuur om lebuldig zijnde ongestraft te biüren dan onsohaldig soderer wsndaden te boeten Uoar ga Toort Spoedig daarna rerwijderda ik mij nog een goed eind Tan de hut Terwiaselde mga soldatsnpak met bet boerengewsad maakte ren het eerste eeo klein pakje nam bet onder mijn arm en begaf mij op wog Do met die ik gonoton had bad m a kriele De Regeering van bet Groothertogdom I axeubarg beeft het ooodig geacht een officieel bericht in sake da erfopvolging openbaar te makea Io eeu der blvlen had gestaan dat wanoecr de Ërfprios van het Groothariogdom zonder wettige mannclgke nakomehogen stieif de qoaestie der trooaopiolging groote moeïlgkbeden aM baren Dat is volgens de ilegeerisg een groote dwaling Artikel 22 van de famiheo vereen komst der Nbbsaus luidt dat by ontsteutenis van een manoeiyk nakouieting de doebisre gereiden tgo om op te volgen Bet artikel wgat doidelgk de oudste dochter in dat geval aan Bestaan er ook geen dochters dan volgt d naaste bloedverwant van den laattten agnti op Deze familieovereenkomit is erkend doE de Luxembargache Grondwet en door de £ a Mcb traotatea waardoor bet Groothert dom is ecooatitueerd Ni laag na deun niair de jeiita dag i nog Iniqt bepaald aal priel Qeorga in cjja nienwe kwaliteit ran Oriekaoland n ar Kreta nrtrakkeu E Italiaanicb offioier beeft de op4 liht gekregen om als Teiteg nwoordiger der ftdmiraali te Athene te bigren an de noodue regelingen mat den piini Ie treSbn Er m reeds besloten dat da Tlaggenscbeptn der t r admiraals tut ilo den prins tegemoet ollej aaQ waar deta zul outfangeu worden D i jMBan lyn rang TerBcboldigde esrabe yzeD IMWr aal Uj rolgsas den Alheeaaakaa oor spoodeat ran da Times c orergaan op het Tlaggeiehip ran admiraal Puttier den ooditen beTelroer ndon admiraal dat hom naar Sada tal brengen Bg ijjii aankomst Ie Canea wordt op do officieele Terbigfplaats Tan den gonrer near de nieuwe Krotsnier Tisggehescben welke door de Tenchilleede oorlogisohepsn mst bet gebrnikelgk aalnut lal worden begroet Die nienwe rlag moet esar men beweert eeu combinatie tgn ran de Qriekscbe en Turk ohs kleoren doeb een deSoitiere beslissiag omtrent haar samenstellitig lofagnt oog Dist geaomoQ te ego Verspreide Berichten urbyfiis Bet teihoor na den rsobter Tan instraetie Bettolos door do strafkamer ran het Bof Tan canatie heeft fier ann gedourd dak ran generaal de Gallifet twee en eeo half uor Volgens do Anrors besft Gallifet getuigenis afgelegd oTor do Torklariog Tan genoraal Darras na Dreyfna degradatie Wg hebban een oaichuldige gedegfadsord ten Tornioiiwd msnr nog woretelile ik raat een ondrsgehjke kwelling dorst terwijl weldra ook de honger zicb scherp liet geroolen Het kou zoo omatraeki tien nur in den STond zijn Zonder m ran de riobling die ik nam bownst te zijn liep ik rerder met het aeoigo sl es oTerbeersebende doel om tu dan kortst mogelgken tgd mij op den grootst mogelükeo afstand ran gtrsatS burg te bevinden Hear wsldra stond ik voor een ooOTerkoeielüken hinderpaal ik kwam san den oever van den Rijn en kon niet zwemmen Behoedzaam daalde ik langs deo steileo oeverkant naar beneden verfrischte mgn hoofd ia bet koele watar en dronk overvloedig vervolgens knoopte ik mijn pakje los en verspreidde den inbond io het rond om soodoeade het vermoeden Tan zelfmoord of een ongeluk op te wekken Bravo riep baron de Haubart die lial doet n eer aan jonge Triend I Ongatwqfeld beeft ket geracbt ren uw dood in den stroom zicb Tcrspreid wat uw Tluebt niet wemig Tergemakkelijkt zal hebben Gy ha lt niet beter kunnen fasodeleu Ik beb tenminste zonder eesige moeite deo Elzas Tefiiten geen enkelen keer ben ik aangehouden of met wafirooweo of achteri t bsbsndsld geworden ik hsd besloten Asar FaiK gaan Ik zal me nkt ophomiM ij alle klebio Toorvailen gedoreude mt reis disy eer lang donrd want ik haastte mi B hel minM niet en maakte bovendien nog soms tflif gsn ran gehaelo dagen om de groote steden te rcnnijden wssr mijn signslement miaicbieo bekend was on ik dsrbslTe goiaar liep in banden der politie te Tallen Wanssor ik op D jo weg IWTalUg aan ondirao Ia bat telogiam nit Tnnis oTor dadagraarding van generaal Loolerc door do vtrdodiging Tan Initonantkolonol Picfaart wordt nog gameid dat de generaal roods woensdag aoheop ion gaan In bot paleis ran joalitio gast bot geracbt dat Jnleo Roehe niet Mn maar 21 briaTon van Eslerhaiy aan bat Bof ran OMaatia otergalogd haait Naast het protest legan do TorTolglng ran kolonel Picqnart gait nu ook uj wonaob ter teekening rond dat ia hel belang loowol Tan hok leger als bet rocbta bet proceiPicqaark lal worden vonlaagd tot na de nitspraak san hal Hoi ran Cassatie arar da revisie van hot Drejios prooas Do wenscb is onderteekoud door bgkans alle leden van do Académie Fran iise do aoademio ran watensohsppen Tan schoone knnstaa on verder o a door den heer Elarbatte don oad geunt Tan Fraakrgk te Dorlgn Op aan Tirgadering Ie Moatpalllor waar De Pressansd sprak over da aaak Pieqaark tgn vyt of tas tegenstanders van het gesprokene door de Tonster nasr bniten geworpen Oelnkkig roor bon was de aaal geljjkTlosrs Te Tarhes hebban een adTocaak en aan jaar naltst op t pistool gedueltoord naar aanleiding Tan een krantenbericbk orer de Ureyfos i ak Twee kogels wstden gewisseld Dinsdagmiddag slosg in ds havan nn kiel bjj bet vnstleggso Tan bst pantsorschip süso wolla eon boot om wsarin 11 poitonenialen Negoa opraionden rardronken Rnauiis In een iabriak te Wilna is eargittsron aan hoTige brand nitgebrokm Troawon an mailjei die aan dan arbeid waren sprongen am licb te redden nit do rameo dar tweede Tordisping Vgftien arbaidstera snn gadood 50 oinalig gokwatit DlXtUUKIH Denoaoarken is Zaterdag door oen nitermate iwaron storm gotoiitotd To Voile werd hot dak met de twsa horonrerdiepingon nn aan gtsrgiaterg weggernkl Van Torsebillendo apoorwagslatioai worden daken en OTerkappiagan waggailagan Bg Kjögo woei een windmolen om ZwiDn Ook in Zweden hooft bat Uok in iSwedan hooft bat erg gespookt To MalmS watdsn bgna alia talognai an talaphoonlaldingan rantoord oiilmootlo paita ik wel op da domheid ts begaan hofn op eano in bat oog looponda wgze te zoeken ts VBrmgden Integendeel groette ik hem belenfil 00 meer dan eana legde ik beale einden af fa gezelaobap van oen bewaker der openbare orde en ik kan zeggen dat bst heele vreedzame pleizierige lal ztjn wanneer de wet ben niet tfgon u opbilit Ook beb ik een sardige opmerking kunnsn mskso Ik had reeds Tale malen In mgo leven omgang gebod met Heden die reden badden dergelijke lul als politiebesmbten te schuwen eo hsd dikwerf verbsssd gosUan over do wondorlijko wijie waarop sU menigmalen io de meest kritieke gevallen de dienaar der gereobtigbeid ouUnept waren j in bel gezelaobsp der mennen van ds wet dssrsntagen vernam ik even wonderlijke en slimms manieren waarop boosdosners somtijds verscbslkt en ootmsskerd wsrcn geworden Wsl ik nil deze verbalen Tooral goleorit beb is dst de mensehelijke opreehtbeid en nederigheid tsoI Ie wenscban overlsst Tevens heb ik ook dikwijls partij kunnen trekken v n deze leerrijke loeien dst menigea wenk bevatten boe in gegeven omalsndighrden te bandeleu Hst gsld dst ik den armen ssrgeanl hsd sfge wonnen waa voldoende om in mijn levenibeboeftan Ie kannen voorzien dst ia te zeggen om mij brood eo water la verscbsifen deze sotiore levenawuze onlBoedigde mij geenszins waal altijd nog droomde ik vso betere dagen hoopte ik op gslakkiger tjjdoo