Goudsche Courant, zaterdag 10 december 1898

DOtinr omdat de toeaiano oer gesuoowD wilkftp 6 innewn w m m jnnKxjuunMiw j j üirecte SpoorwegverblDdingen met GOUDA WInterdlenst 1898 99 AanRevangeo 1 Octüber jd vao Greenvieb n d 7 11 110 i iP u ii a t4 lo u 11 11 ii i it ii it ii ii s 4 8 17 4 11 4 is 5 11 i ii e ii 7 S1 7 i i m i ii 10 04 lo u r ii 8 01 I 10 11 aoVOA KOTtKDAIiTte nm It ll llll S ll 8 4 8 17 4 11 1 1 1 U 1 14 I li 11 1 18 I IO 4 11 B ll 8 80 84 iM 1Ó II lo tn11 D D traiMaallMi 1 NI U U Elk reiligtr moat neb jvendi ii roonieo tu WB bawjj f 0 80 11 81 U IO 1IJ7 1 40 D door 8 11 7 41 8 10 11 14 1 0 11 47 fiOVDl DIN BAAOtlMnni 11 11 1 1 li lS 14 8 48 4 48 4 8811 80 1 8 5 7 11 41 1 19 5 18 U ll 1 88 8 81 II U 48 1 31 4 4 1 l ll 5 87 6 88 5 84 8 15 7 84 17 57 10 14 5 16 48 8 04 lo 8 10 44ll 4l 11 81 li l 11 17 i a U IO 1 08 6 O U U k L UHTCKDAM loudk 8 19 8 14 8 10 67 18 10 UI 7 8 8J n i M int W 8 01 0110 8111 48 1 5 00 87 8 40 10 0 11 87 iUutO I 80 9 8 10 50 108 1 18 111 8 8l lO O 11 41 t O 1 D T C H T ih rara 9 07 10 19 10 17 ll on l 10 lt l8 10 17 4 88 I IO 01 8 15 8 88 11 14 8 8 8 4 7 81 07 10 j 8 08 D ll é 1 ♦ ♦ 7S4 8 8 8 8 11 9 8 10 81 11 41 ifly t t 1 4 9 00 O 10 16 10 88 11 88 08 1 87 8 08 8 88 S 8 4 4 8 8 8 7 11 1 lAQ 11 KK l tA 8 47 4 16 jk 8 51 7 18 t 9 10 1 08 7 g 7 U B JD g V 5 86 8 38 7 41 8 87 8 4 9 00 iO 10 16 10 88 11 88 08 1 37 3 08 8 18 9 16 4 4 5 88 8 81 8 M 7 II Woorilaa 5 49 8 58 8 00 9 18 10 88 11 15 11 84 8 47 4 16 j 8 61 7 18 Oudow 1 14 10 48 4 84 Ooad 8 17 9 09 9 6 lO I 11 10 l ll S 4 4 T 1 10 J UutaS 4 08 8 10 9 01 11 16 t 11 8 41 4 45 8 80 7 41 9 4 A IU W 7 10 8 11 9 1 U 80 8 08 4 0 1 00 8 818 00 1 a nd 8 H 1 0 l ll 58 4 4 1 4 7 4 4 11 MO prgi B iwuU mïllioèi lin Toor h Toorrecbt mur boew dit bod m i twM millioflDt MD bod UD bet tonge mioiit ri gedun overtreft meeods ook bet UVtin l PilIouxge a motwpolie te mogen Rtteo l itootefred Dbeid bierorer cegt de officivOM teri DAiUfn de fftbrikulea de fOorge t l ie beluiiogrerboogiDg ftle oorweadiel om bau febriekea te latten De Ubrikaoteo iprekeo dote teiiog tegeu eo ferkisrt ii dat de uieowe balitting beo too Bopea tot koitbsre TerbutariDgeD tbd ban meebioei eo deu aftet fou fermiodvreD lotoiiebeo tija de werklai faa d groot laciferi abriekea te Milaan Torga □ Moocaliere eeoige dnisendeo io gciet broodelooa en rreeat mea Toor nieuwe oproertjei Te Uilftan beelt ticb eea romaiiHifl gavormd om de Doodiydeade arbeidere te iteaoeo DUITSCULAND Ta Akeo reed dexer dagen eea braodwserwageo dia in voila viiart uanr een plaatidei oabeiIa4 rende voor de KtiteabroDoen tegen aeo elektriaobe tram aan De tram werd Dit bet ipoor en omrer geworpen n eenige peraonen beliepen kwetaareo de brand vreerkommaodant brak eeo arm Te Breilao beeft in een relodrome dat door middel van acetjteen Tarticbl werd dit gae ae geweldige ontploffiog faroorcaakt De gtateo kap werd wt gges iogerd en de wanden werden ingedrukt Üü eigenaar en eeo werkman tgn iwaar gewond BINNENLAND STATEN GENERAAL Zitting ran Donderdag 8 Dacember By de TArdera bebandeling der Jaatitie begrootiogt bepleitte da beer Druoker de oameo atelling der recbtertyke colicgitJu alt de bekwaamiteu liafai mtda jooggepromoveerdeo De beer Wi lioge beobt daareutegen meer aau de practiiobe en geiobiktiterecbtidootoren na vekereii ueteuiogitijd maar loader eiamanatodiSn De Miuialer ticb bUrby aaosluitaede ia meer voor het aocieoniieitutel el dan voor benoeming Tan dx jongitgpstadperdeo Doaobter atand ia rechtiaaken waarover de beareo Druoker en Uaitogb klaagü u wil deMioiit r door oitbreidiog raa het perioneel opru men Voorta beitreed de beer ran den Berch van Ueemitede de opheffing der laobtbank te ZieriVlee betoogt de bear van Raalte de dringende noodtakelgkbeid tid peraoneel uitbrviiliag bg da rechtbank te Uotterdam ta compöae eren door opkeffiu der reohtbad ta Breda of Zieriktee Dé heer Hartogh wil tcgeoorer de opheffing der kleinaraobibankeo de beroegdhaid ran dun bargeriykeii kautonrecbter nitbreiden wat de beer Lohman ontraudt Na eeo protest an den heer tan Kerkwgk tegen de onfoorbereide opheffing der Zierikieeaoh 4 reebtbank welke de Miniiter Tan Juttitie g reebtraar dig d acht door gerinfie werkaaamfaadeo doch deze toezegging dat hg er niet toe aal overgaan dan na onderzoek ot op Bodera wgae nitbreidinv is te verkrggeo De beereo Lncaeae en an der Zwaag be treden hft toekennen va i prem ëa voorjaaht overtredingen welke echter door den minïater onmi baar worden geacht De beer van Kol ontwikkelde vele grieven teg D de rökiopvoadingage lichten 7 ii 7 M 7 7 4 7 11 0 dt Uoordnoht door Nieuwnkwli CUihII Kott rdui 0 80 8 41 8 4 8 10 9 01 l ll 8 11 7 5 B l ll 8 08 8 11 ia 8 Rotterdu 4 41 3tp6lle 4 11 Nirawerkuk 1 04 MootdtMlit i n mud i l 8 88 7 48 8 80 8 4 8 81 t OS 08 7 80 7 4 7 18 8 07 8 1 Goud Zs h iwi Mo ik lielle Zo l mo rZegwi rd VoorWg H w 1 40 7 0 i VoorkMj Z fonkmiMii Mo rl p ll 8 17 lt iid 8 14 7 11 t l4 l iO I SI 1 48 8 08 8 SB 7 7 8 Uoudl Oude Wo rd ekl m jkK De beer H Ut vroeg can enqodte Da mi nieter Bobroomt dece niet maar acbt ze overbotlitr omdai de toeatand der gestichten vael varbalerd ïa Hg ontkende dai mJabêndeliBg wordt loegepaet Toen de beer van Kol io iga rapHek de verpleegden ooemd ecbipbreakeliogao der kap t liaebe maBt4cbappy werd hg toagejaicbt op de pnbheke tribaoa Op l it ao den toortitt r die dan Torigao dag voor de dfrde en laalita maal bad verboden taeiiftneo vang ed of fkeoriugtagavca werd daarop du poMiake tribooe ooiraimd Naar wg verneman wenaebt de StaataipoorWfg Maaiwfaappg de proef door baar gaBomen met de afgifte van kilometerboekjea 3 klaaee van 5000 kilom t r tegen een lagaren prg daT dia voor 5 boekjee ran lOÜO kilometer nog K lnrfn ie de eerate tea maanden van het jaar 1899 voort te aetteo Tinth bet bekende blad van Laboucbère verzekert dat H Ut Kouingin Moad r ainde Kooiogin vanjpngelaod particulier kenniexon hebben gegeven van de aanataanda verloriog van Hare Dochter met vorat WtthelmVOO Wied Dj offioieala kenuiegeTing £ oneera daaga volgen en bat bowelgk zoa p autihebban t t ravenbaga in April van bat io1gende jaar Men deelt bet volgende eorieoaegeval made Ëeoige jaren geleden moeat de raad eeoer platlHlaDdigenuBDta een walhooder oenoemen bOodate raadslid A rekende er atelüg op benoemd te aullcn worden maar v jaogare college B verd gekozen A s ar talaargeeteld eo booi dreig le B den oat dwara te tallen latten maar deze wist hem tekalmeereo doür hem voor M atelUo de jaarwedde van f 30 die aan het wetboaderacbap verbondao if aamen ta daolen A nam dit Tooratal aan Tueo hg eebter eenige maaadeo later lid Tan k armbeatuur werd en aU zoodanig een jaarwedde kreeg van f 15 bealoten da vrienden dat A voortaan jaarlgka alecbia f 7 50 van B eoo oot aDgen en aoa gaschieJt bet nog beden tt n dage Gemengde Berichten Ie dio afgeloopec nacht heeft te Njjmegen bet volgend ongeluk plaata gehad Ëukule huizen der Orootaatraat grenien mei de achterzijde aan of loopen voor een gedeolle onder de hooger g lagen Kenmaoicas stee tarwgl de huizen dar Kttumengaa weer gedee telgk rgn gebonwd op de daken der bnizeo in de Grootaatraat lo den afgeloopeo naahk nq omatraaki Ma werd ean bawooer der Kaumeagei zekere Theonieaeo in zgn oach raat gt atoord door eeo geweldig teren en meenende dat dit Op straat gobeorde atond hg op om te zien wat er gaande was docb nannalgk waa hg oit bed of de grond zook hem ohder da voeten weg au viel bg ter hoogte an ongarear B metar in de amederg van den baer Janisen in de Qrooteatraat welke val een ga otg waa van het imtorten vai ean gemetaelde at unpilaar in die werkptaala Ook aeoe brandende petroienoilaoip eo ebig aodar buiaraad viel made naar beneden docb door bet uilgaao der lamp werd brand oorkomeo T die aaovan kelgk tengevolge van deo val zgo bewaeizgn had vartoreo kwam pee lig weor bg en werd door eeaige baren laoga eeo ladder weder naar boven geholpen tarvgl tgne vroow en drie kindaren die eveoeeoa in bedoeld alaapvertrekja aanwezig waren door een lnol itraampja uit hunne gevaarlgke poait e werden Terloit ll l ll l 11 81 11 41 U ll 10 1 10 8 10 88 10 41 ld 4 i 8 47 10 1 U ll 8 81 D door 11 8 84 3 8 89 8 54 U 7 10 11 ft l 10 10 48 10 14 10 M Arontunr van een Groninger beer ta Win aohoteo t Jantje en Miea een paar aardige witkftpje innetttn eaie onde jonaejofftonw an den nagaooartreio balen En drnk radeaaarenda ziet Jantje om cGaoat Miao Ëo o jk Mïao ziet achter aicb een man cJa op den Oodeawgvanweg ia er ook aen aaogaraiid I Met faranetden paa Verbaeldje 1 Ook hg bagint vla K K J gavaarlijk iodi ido Ko BDeller Ook hg iti looppas En bg ende en gillende vliegen ze let atation binoeo weldra gaeoii d door den boer dia niet oii ider bggt en blaaet en hoe rreemd met de bears io de baod oaar het loket vliegt Daontknoopiog De heer moaat met den trein en two fag da w tkapjaa aieede baren paa zag teraoel en dacht hg dat de tgd van vertiak aindf naderde en begon da ook maar te deaveo Tableau EiQ Terwaand jongmanaeb kwam van aen aloofflboot en begaf rich naar aan naaatbggalegen logement Daar zag hg in dao gang ean aenTOodig gekleed man Zooder te vraimn wie deze wae wierp hg hem zgn reiataaoh toe en zeide Breng dat naar boven De aangaeprokeoe deed alzoo Bg zgn terogkofr oolriug hg eee zeer kisina fooi maar daarenboven een brief met da boodschap Breng dien naar den bargemeasier on vraag boa laat hg mg wachten kan Dat is gamakkelgk gedaan waa het antwoord want ik ben zelf de bargemeeitt r O neem mg niet kwalgk stotterde de verleen reiziger die in deo brief juist om aane betrekking aan aen der etedalgka inatelliogeu vro De t urgemeester had in niddela deo brief gelezen Ik roo a graag roor de betrekking vooidraden eprak hg na maar iemaiid die zoo lichtvaardig menacheo naar bon uiterlgk beoordeelt en de moeite dia bg vergt zóó alocbt beloont kan ik niet gebrniken Goeden morgen Onlange namen we oit de tSoerabaja Ct een verbaai over van vier beereo die op een rgtoertje bon paarden den hala zonden hebben Hfgeanedeo Het ia hiermee ala met de kip tiil het bekende aprookje Zg bad zich de vlerkea ui gagjagen er waren een paar veeren loa gevlogen aa ioan het verbaal oaarvao de boerderg waa rondgegaan wiat iedereen voor Mt en zeker te vertellen dat san baan en zee kippen cich badden opgehangen t Is waar dat de jonge oi onder bet rgdande kusaana eo den kap van bet wageutje hadden verwijderd ean acbade die zg met f 19 betaalden maar waarvoor zy toch waailgkniet ala beulen bal oefden ta wordeo ttagaweaan B Ct Aan de Franiohe grenzen orden fn deo laataten tgd bezandiDgen Frieacbe boter voor invoer geweigerd Belaogrgke zendingen ataao aao die grenzen waardoor de handel tiatunrlgk niet weinig aobade Igdt Da oorzaak deeer weigering ia de voigenr e In de overgaogsperiode van den weitijd naar den atal ia het percentage van vluebtige vetzuren inde Friebobe boter lager dan gewooolgk eene omataodigbeid waarmede de coutroleura aan de Fraoscbe greozon vrg zeker niet voldoende op da hoogte zgn Bg bon onderzoek oordeeleo zg welliobt uit de mindere vetzoreOf dut de boter met margar ne vermengd ie an verbieden zg op dit motief den invoer Wg vernemen dat uiveU oonaoleoten nit Frte laad en andere proviocêa reedi naar Lille zgn afgeieisd om een onderzoak in t etelleo en zoo mogetyk te bewerken dat aao deia wtigering een inde xoman Aan hei greoaaialion Ëiacben worden de qoarantatnfataUan ootamet Men denkl dat met 1 Janoari de invoer van vee oit Nedtr land weder toegelaten zal wordeo 8 10 MO 10 1 88 8 17 a 7 t 4 8 41 8 47 8 10 8 4f 4 05 4 40 4 80 4 17 1 04 1 10 1 44 1 14 1 01 8 08 1 14 5 18 i ttt 4 01 4 14 4 18 4 4 1 1 04 l ll 1 41 8 40 4 1 81 1 41 l ll 1 08 8 17 4 08 4 7 10 8 l 10 17 10 14 10 41 D ll 1 48 U IO U lSi 10 08 10 84 10 14 9 07 l 8 9 88 9 4 D IJ 1 11 10 14 11 10 Bg den jongaten vet iaVo r w rden 2 k ala vardaobt tarvggnond De maaeta agn geslacht doch bg geen enkele kon da Tenria eanig tpoor van ziekte eonatataeran In Zwiiaarland faealt man aan taar praatiach denkbeeld ten aitvotr gebracht om vraemdelingao zoader dat ze bioder hebbes van het grootfl gedraog aan de boflTetteo der reetaarati t n apoedigate vao een volledig diner ta voor iao Hea haafk daar f oor een groet aantal karlosueo daos n io voorraad welke inkoodan en kleine pattg drie aoedeo van veraehillende vleezeo ala bam tong roaatbeef ani een kippen bontje twee broodjea zout peper kaaa boter eenige vrochtes an een gebakje Verder een fleach roodeo wgo mineraalwaiar koffie en likeor En ten lotte viodt men er nog in eeo korkentrekkar een aigaar t M Btgarettan locifere en epoorwegkaart en bei Iaat te nommf r van aen hakend dagblad £ o dat altaa kost ilaobta 1 80 Het pnbliek moet iogenooien sga met deze oieowigbeden die vooral ran groote apoorwagetaiiooa den reizigaia veel gamak veracbaSen Om iemaod kippenvel te laten krjjgen Maandagavond werd omatreeke 7 uar bg een bswjuer op da Kromme Waal Xt Amsterdam een kiatje bezorgd dat volgena dao ontvanger er nogal verdacht uitzag De politie werd mei het geval io keonia gestald en de raoheroheur Bedeker bela t mei e n onderzoek Ie het potje werd een brief gevonden waarin de afzender boopis dat de belieba machine io bet potje baar aitwfrkiog niet son miaaeo an waarin hg te kennen gaf dat onder bet lezen van deo brief de machina aon gpriogen eo dat de onivangera hierdoor vor morzetd zonden wordeo flg hoopte dat de maatècbappg dao weer vao stenopilaren van bet kapitalisme bevrgd zoo worden De brief waa varscbrikkelgk maar da inbond van t pakje waa no verachrikkalgker Het bleek oiet meer of minder te beva ten dan een stokje turf een weinig boutwol en een fleaebje met vuil water De heliche machine waa een onioholdige tevens ongepaete grap Dat de goede Sim op a n rondreis niet overal pakjes brengt die welkom zgn ondervond verledea Maandagavond aen inwoonster van Woudricbeni oea n l de iroow Havonda aan tafel ge platlig zat te praten met baar zoontj werd inaklaps de deor door een gemaskerd peraoon ganpend die met kracht eeo groot pak naar binnen wierp dat bg nader oo lerzoek eon gMoto ho ve lh Id kill a blank U be tteo De beestjes die hoooe gt vangenschsp blijkbaar reeds hng moe wareu sprongen bg da opeoiog van hoi pakket van blgdsobap io alle richtingen duor het vertrek zoodat de vronw dea baizes doodsbenauwd op da tafel vlnehite Hvt zoootje van de vronw dat eeo moedig ventje bleek te zgn ranselde met harde alagen op de kikkerbende loa en ol choon menig kikkertje oodir de wieate alagen van het ventje bezweek zochten de otergeblevene al spriog nda een acbnilplaitv onder Eisten en kaïten Met beholp der inmiddeU toegesoetde bnreo werden kitten en kasten stoelen en tafela oneeogestipeld en nn doorde het niet lang of de laatste kikker la akafptrakkend voor da deor l 8 D door 8 50 10 04 10 88 lO U 10 18 10 I f 10 84 10 14 II IO 7 51 8 08 1 08 l l I IB 1 10 7 10 8 7 M 10 8 11 19 8 14 10 10 1 10 81 10 81 1 8J O door 8 58 7 81 14 8 15 8 19 8 84 11 44 9 88 10 01 9 84 9 48 8 M 10 10 108 7 10 7 51 8 1 18 8 80 I S 80 J 48 In den namiddag van 1 Dec werdea op zicht gevraagd hg eeo jowelier aan de Hoofdfrteeg te RottHrdnm gooden damesringan t lamen eeoe waarde vertegenwoordigende van ongeveer f 200 door een manspersoon ongt vetir 25 jaren gekteedi met donker gekleurde OTWJW WMt iImMmWI hudiellOOB 10 swtrk D iftDWuiebood Nadat dis riogen door een bediooda na den joweliar aan het opgagaren adiea waren belOrgd warden s oogetear oor daarna weder afgehaald onder roorweodset dat i aan eea Terkeerd adrae wareo beiorgd en wel Fcrmoadelgk door denielldao paraoao dis de ringen bg deo jnwaliar hesleldc D wmmiaMris tan politie in de 2s afdeeling ta Rottardam terioekt opipotiog en u o daartoe termeu aanwezig ego aaohooding an dan borenombchravrn periooo en io ieder geTal inbaslagnaming dar rooimelds ringen Omtrent bat iudai nn aen Igk nabg Didam wordt nader g aeld Toen roor ongoreer 14 dagen de daglooarr K nit Didam nabg igce voooptaata plaggen wilde gaan steken lag bg op senigen afitaod isaiaad t g o een boom aittso dien bg oor ean rattende ttrooper laniag Dinsdag wilde hg wen plaggen sUken toen hg dien persoon nog isg litten eo door nieavrsttierigbeid gedreven ging hij eeas kgkan Hoe vQr cbrikte hg echter toen hg bemerkte dat hst eeo doode was wiens Ksatchi soodanig doof bet gsvogelte waa toegetakeld dat hg onkenbaar is Men Termoedt dat de oogelokkigeeen Doilscher is daar hg in deo ctk een re o bad van een postwissri dien hg 28 October te Frankfoit aan Main gestort had Hg was netjes gekleed en bad een rofolvar il dea lak Ëeoige stodeoten waren gisterochtend voor den kantonrechter 10 Den Haag geJegvaard wegens bet erwekkan an bnreagerucht Reeds Iftog vóór hnnoe laak door deo deurwaarder werd nitgeroepan werden de beertjes schterop last fan dea kantonrechter na ir het politiebnrean gebracht wegeoa bnn ouordelgk en bioderlgk gedrag in net rechtigeboow Mat den trein die kwart roor rieren a n bet Staatsepoorslatioo ts s Grareobage biooenrsed kwam de Koaingiu tergeield an bare moeder g stermiddag aldaar aao De KooioginMoeder loopt nog eeoigszins moeilgk en steunde op een wandelstok D bnrgem iester en ds goa eroear der resi dentis ontviugen UH MM die daarna onder gejuich der menigte in een gs loteu rgtaig naar het paleis reden tig de Teekenacademie bo en mej J Haai man en mej K Amant namens de leerlingen bloemrnikere aan EK Nicolaas genoegens I Op ui au ptaatsen haddra Zondag en Maaodsgarood by verlotingen io berlwrgen echtpartgeo plasti In de afdeeling Osdorp der gsmeente Sloten was het als gewoouigk teer drak se d n loopt bet daar aonder recbten af doch no wae bet al heel e g De politie ter assistentie geroepen moest de echtenden met de sabel nit de herberg vanKramer verwgderso in de herberg lagen tafelsOD stoelen ja selfs de brandende kachel opden rloer terwgl vele glaun en ruiten gebreken waren De roenif te b diende zich vaogzerea bouten eo at kken zoodat menigewonde is toegebracht de po itie nam eenigedier stobkeu nog met bloed bevlekt in beslagen maakte tegen de beltamels procea Tsrbial Of E Nbl Omtrent het deier dagen Termelde ipoorwagongelnk ia Transvaal bericht de directie der Ned Zoidaf r Spoorwe Maatschappg dat lij telegrafisch bericht ontvangen heeft dat eeo brug van 15 M ligieoda bg KM 27 400 Tan den Delagoabaai apoorweg das osbg de Fortngeeicbe greos ia ingestort en aju ledige goederentrein in de opening is gereden met het treurige garolg dat da machiniat ea de staker igu gedood De miohinisi Pii Wenneker is een Be laoder die een te Amsterdam wonende weduwe met kinderen achterlaat Oedurende enkele dagen zon het verkaer geatoord blgten daar terstond esn hnlpbrng ioa worden gelegd De ooriatk hoewel niet in het ielegram fermeld zal wel weten een dier in dit jaargetgda herbaaldelgk voorkomende plotaelinge faooge waterstanden welke aoms groote ver woestiagen aanrichlan Men meldt nit Amsterdam Qiatsren ia het stoffelgk overschot der drie aliKhtoffers Tan dan brand op de neereogracbt bg da Leidechestraat ter aarde heiteld dat van den heer Reael op hst Barbarakerkhof dat der echieliedeu Sells op Zorgvliet aan dea Amstel De moeder des hesrsn Reael had gswensofat dat de begrafenis zoo wsinig opzienbarend mogelgk OU sgn Dit nam nist weg dat ersebeideoe winkeliers der Leidechestraat de luiken sloten toen da kleine Igkslost zich in beweging stelde Op Zorgvliet eprak ii Hogengl aan de geonende grooTs welke door Tele helangttellenden omringd waa esn woord san troost tot de naastbsstaudeo waarna da heeran fiogelb ik preaidant tu dan Kapperabaad TU da Veld en Colnanlnin raHroeders van den OTerledene sgn nagedachtenis eerden £ eo swagsr dankte oor het eerlAtooo eo de belangstelling Het graf werd met een ofervlMd sn bloems OTerdejit STADSNIEUWS GODDA 9 December 1898 Bg kon beelait zgn bij dd schotteig alhisr benoemd lot kapitein J J Priaa tan Doeaburgh thans kapitein h la anite tot le lniteuant B Knuttsl thans 2s loileBaist tot 2e luitaDant E Okssuto thans achntl r J T L Withol Eaua J H Schouten en Q J Scbotoaan de Joog Het onderhoud van hei gaigloeilicbt in deie gemeente is opgedragen aan dan heer H M ren Loon Resultaat Tan het barteriologisoh ondsnoek van drinkwater der Qondbche Waterirtdiog Maatschappg Datum G December 1898 Oorsprong kraén kautoor AanUl leldagen 2 kiemen per gram 45 vervloeiende kiemen 5 soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen eer goed was gel Dr H J ïaii tBOFF ScHoojiiioTïM De beer M G Blauw oand alhier is beroepen bg de Ned Here Kerk te Hoog Blokland Oe N Sehoonh Ct tchrgit Mollen hebben aauSfiraak op bescherming Isert de theorie Doch ia de praktijk acbgut het moileovaageo nog eeo broodwinning te wezen Ten minste voor de betrekking san molieuTsuger die door starlgeial vaceert in eeu gedeelte van den po der ede Zijde Ouderkerk a d IJsel hebben zich niet minder dan tien sollicitaoten aangemeld Aan deze betrek ing is geen salaria veiboodeo doch slechts bet recht om t Tisseben io de tnsscbeu de lauderyea gelegen wateren Rechtzaken Voor deo Huogen Riad te Qraranbage werd Maandag bebandeld de laak tan den fabrikant te BoTertrgk dia doir dtt rechtbaok te Haarlem aa bet bof te Amsterdam tot 6 wekflo geraiiRsaiaatraf ta teroordeeld irvgeot bet aaa een firma in graoen ta Zaandam walka bem bad opgedragen da levering raa ten uieawen peiroleammotor ran 12 effrctiera paar dakracbteo beitamd roor een scbroalttoombooije en t en den pryi van f3100 io plaati daarvan Isreren van eed reeda ledert twee jaren door bem bekl gebrnikten motor ven ilecbta 10 effaotiere paardekracbten so lolkanadaiao motor te hebbeo doen oppoftMo verven vao audere dao da oonpronkelyke oaumplaatjei roora en ens ten einde er betaauziao van eeo oieaweo motor aao ta geren Mr J D Veegeoa het oaHatieberoep vin deo fabrikant loelicbtende stelde voorop dat bg de kooporereeokomat tea deie aan deo kooper bet recht ie gegeveo om den koopprQi terag ta vordareo waooear bet gelevarda ton biykto oiet aan de vereuehten te voldoen In welk gerat de motor xoo bijjveu voor rekentog ran dan fahrikant die licb dao rarboodeo had binoeo lekeren tyd eeo niauwao anderen motor ta laveren terHyl boraodien debetaliojf ran dao laafiten termyn ran deo koopprïji eerit behoefde te geicbiedea nadat soa fteblakeo syo dat het geleverde aan de g telde aiacheo voldeed Voorti berinoerde plaiter dat de kooper oiet beeft doeo blykeo dat de motor niet aao de conditiio rolderd terwgl de verkooper beweerd heeft dat htj ook tengevolge TOB door bem aangebrachte wöcfgingt daaraan wal Toldied eo dat da klacht bg den tttaf raobtur door den kooper ia ingediend nadat deca bad ta kenaeo gegeveo dit te tollen oahtao indien de verkooper bem zeker bedrag ia geld aoo betaleo Op bovengemelde omataodigheden grondde pleiter voorte io hoofdsaak de door ham voorgaatelde oafaatiemiddelan daarbjj nog madedeeleude dat de feiUiyka rechter niet nttgemaakt heeft dat bet geleverde oiet aan da gestelde conditiSu voldeed en dat niet blykt dat een nieowe motér badoogea is betoogaode dat bier gaaa tsogelgkhaid van bedrog beatoud eo in elk goral geea bedrog ïn da boedaaigheid haaft pfaa gabad VERSCHEIDENHKID Te Seraiog waa dao laalatea tgd aog al eena gevocbtoo io de danaialoo waarbg men coma toooeelen beleefde ala volgena de verhaleo alleeo io de gondlaadeo voorkomen waar wapani de kracbtigite argomenten igo Zondag haaft daarom de geodarmerie een inval io ean danifaal gedaan an da bexoakari aaaa gafofiiliHfd Mao mukta dMrbjj baiti 21 roTotrar 4 ptoartaodoodert 3 dolken aa 2 boalM Ala bat daar nn aeoa op Uoppoo ware eitgaloopao I ATJIg Da oorteapoodont ta Batftia van be Haodelablad aainl Eeo poging om Toeaokoe Mohammad ta vtrrawen ia miatokt Twee Diiodera hoofden gga gevangen gaoomao Toekoa Pjoet Toangkoeb beeft ticb onderworpen Bg de overstrooming ta Padang igo t a maotchao verdronken amerikaajns he Ji b i A vao os Ai Md TaUlenr Kleiweg B 73 73a QOUDA Telepliatu X SM II ggggggag I Beurs van Amslerd iin 8 DEOKMBER Vikra ül tkn loor as 80 a NzfinLuin OsrL Ned W S I dito dito dito 9 dito dito dito 3 HoNesa UHI QeuJI Ull at 10 l Ii 101 41 V 100 100 l 888 478 109 80 lOlV 1 8 14JI 100 B II V a 80 118 UI 808 lOO a f WH 11 BusUlin OU Biniieal I8 t t dito OeooDS 1880 t dilobijRoths 1I8 4 dito bjj Hop 188t 0 4 d to ia goud leen 1819 8 dito dito dito 1884 8 8PA B Ferpet aehnld 1881 TuBlBu Oepr Oonv leen I8t0 4 Oer leeniag serie D Oeo Issuing serie 0 loinAfa Bep V obl 18 l Hizioo übl Buit Sok laao VamzDaLi Obl 4 onbep 1881 AwsTlaou Obligetien 1818 8 BontlDAH aieil leeu 1814 8 NSD N Afr Uindelsr ssnd Areod b Tib Ml CertiAoateo DeliHsataehsppj dito Ara Hypotheekb psudbr 4 Cult Mijs der Voralenl ssud s Or Hypotheekb psndbr 8t Nederlsudaebe bask ssnd tled Huidalmutseb dito N W k P 0 liyp I psndbr 8 Bott IlypalheoLli psudbr 8 a Vtr HypollieeLb dito 8 OwraKu Ojat HoDg bsnk ssud Bcsl Hypotheekbsuk psndb 41 AmUIU t al hypotb psnilb I MSKV L Pr Lien rert NzD UoU U Spoor Mg ssnd Iljj tcit Eipl V Bt 8pir ssnd Ned lud Bpoorwegm seed Ned Zuid Afr Spm ssud 8 dito dito dito 18 1 dito IliUzSpoor l 1887 8 A Eobl 8 68V loav 10 16 188 14 lOJVa 101 14 iiuid Ital Spemii A H obl 8 FuLCM Wsreohsu Weenen ssnd 4 RtlBl Qr Buts gpw HiJ obl 4Vb fialtiacbe dito esud Fsslows dito saod I Iwsng Dombr dito saod 8 Kursk Ch Aiow Bp ksp opl 4 dito dito obllg 4 AllauxA Cent Fae Bp H oil 8 Ohio k North W pr O t uud dilo dito Wio 8t Peter obl 7 Denver k Rio Or Spm eert v a Illiooia Ceatrsl obl in goud 4 LouisT k Nsihvllli Oerl asuil Mezico N Spw M Ieb p o a Vis Hisa Kant sa v 4pCt prs ssud 11 N ïorkOül sofc Weet ssud 18 dito Fenn Oblo oblig e 118 Oregoi Oslif te kyp lo goud I at l aul HiuD k ijanit obl 7 18 Uu Pao HooflUu obig a dito dito Line Col I e hyp O 8 OuiiLDii Can South Cksrt T sand 81 ViK 0 Eallw k Ns Ie h d e O Amaterd Omnibus M j ssnd 178 SOS NsD Stad Amaterdsm ssnd 8 lOS u SIsd Bolterdsm sauj 8 108 BiLOM Stad Antwerpen 1887 Blad Brussel 1888 S Hom Theias Kegulh Oeaalaoh 4 117 OosTtaa Slaatsleenig 1860 5 UI K K Ooat B Cr l880 8 8pi iijB Stad Madrid 3 ItSS NsD Ver li j Af b Spoel eert 80 CEKLElgDE rn ZWABTE VELVETEEl S voor Bloaseo en Costumes Gegarandeerd Solide in alle prUzen D 8AM80M MARKT OCDA BnrgarlUke Stand Koordrecht QEBORE Vi Fruicina ouders A Tan das Heavel en C Tan der Oimaf Gerrigje ouders B van Wgugaaiden sn T Bonthooru Janna Maria oudere J da Oreef en G Uoff oiaB Antonie ondera J srbarg ea A nn dar Wegd ONDERTROUWD t C da Vrtf Ï6 J I Stolwgk en £ de Jonf 22 J ADVERTENTIEN MT BERICHT O NT rAN 0£N Kranacbe Dames WlMierPantoffel heel fiju en noodkoop HeerenDantes en Kinder VtUimol PantoffM in alle pryzeu in het Noordbrabautscb f ohoeii en LaarzenMagatgn IClehveg M SO tegenoretde Kleiwegsteag liet beste Adres oor alle soorten Schoettwtrk Htparatièn tu aan gemoten werk Aanbevelend C SMIT8 ZIB ÜE ETAUQE Prijstrekking den 21 December SOO OÖÖlilRK all boofdpryi in het Kslukkiffit geval biedt de ncuwite grofAf OelaverlotiDg die door da Hoogo Ilcft ring van Hamburg goedgakaord en gowurborgd iu bs vuordvelige inrichting vaa kei nieawe plan bcilul durin tiet in den loop vau Blachtf weinigu muindeD m 7 rurlntiogsa vaa US OUÜ loten tl8Ü prijien bodregwiüe 11 349 325 Mark ter volledige besliaeinR eullen komeu dssronder ayn kspitalo pryaen vsn oveutueel toO OOO Mark by uitnemeodheid oehler l rija k M 00 0001 I prUa a M 100 000 I prna ii M 100 000 i prjasa i II 78 00 1 prijs k M prjia ik M 1 prSa ik M 1 pr e ik U I prflaen i H 1 prda k M 1 pr s k H 8 prijs i IC 80 000 ia prill i H 10 0110 8 000 1 000 1 000 4011 188 soo 70 000 81 0110 0 000 88 000 10 000 40 000 81 000 58 pr a ilH 6 000 108 pri s ik Ii iOaprJs J U 81 pria iM UI8 pr 1 iM 881181 prijs HM l 4t0pr jt iU 800 184 1 4 100 71 48 l De ssustsande eerste prgstrekkitiK deser Uroole door dsn 8ts t gewserbornila Jgldverloting ta vsn smbtswsge bepaald pUsts ts heWno op dsn 21 DECEMBER e k eo koit bjervDori 1 geheel origioaeMot iloohU Mark fl of fl B KO 1 biir B i0t 1 7S 1 kwm l i O tegen ioaündiog t d het bedrag per poatwfMNil of tegen reiflboun Alle uommiHtoe worden oooiiddelliük met do grooUto torgviildigkeid uitgevoerd cu ieder apeler ootvangt vio oni de mfit bet wapeu vaa den Staat vooniene Origioeele ten elf io banden Hij iedere beatatling wordt hel vereÏMbte ofllflteele pUo wuruLt da verdireliDgiler prli ua op de Tenohillon le kteuon alt ook de betreffende integgatoea te vernamen ii gralU b ge voegd en leodea wU au ottta Beganatigera ooaangevraagd aa elke trokkiug de offioleela lijaten De uitbetaling der prüsen V MbLe lt tifdw itom onder waarborg van den Hiaat en kao door direote toasandiog of ook uaar lerkietiag dei Dolangbflbbeaden Tn alle grootere piMlien van Ne larlaod li werkatelligd wordni Oua debiet ia ateodi door bet geluk begunatigd eo onder vela aadere aaaitenlgka pr MÉO bebben w j meeraialeo vulgani oflloii ele bowijaen de earate Hoofdprygoo verkregen en once Heguuatiiiera ulf uitbotaild o a Matk 860 000 100 000 10 000 0 000 40 000 enï Het ia te voorzien dnt bg d ie op den heebtBteo grondilag geveatigde onderneming ran alle kaotet op erue ie r werkzanie doelnrmtng bepaald kao worden gnrekeml men gelieve derhalve wegina de r da opbaadsn t ude trekking alle order tea apoadigite reohtatreeka t Hodoa aan Kaufmanu iSImoii Bankien an Oeldwlaeelaara ia HAMBURG P S Hiarmade danken w j ioot het vartrouwena ooi tot biertoe geaebonken en daar w j b bet begin dor nieuw verloting ter deetnemiog lovltaeren cutleo wf ook voor bat vervolg bemoeid tqn door eeo atipte an reéalc bediening de tevredanbetd van oote geitierde Btfgunatigert te verwerven Zenuw en llaa r lijders wordt uit orertniajog als een weikelgka hulp in de nood bet boek aanberolen Na oBtrangst tm liea per brieftatrt wordt dit boekje iruoo p r poit toegeiondea door BLOKFOBL a Boekb Zaltbomnwl