Goudsche Courant, zaterdag 10 december 1898

HIEUW HIEDWI No 71 59 Maandag 12 Ddember 1§98 37ste Jaargang mmm mum MeuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken AMmi Na 8f De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyl s met uitzondering van Zon en Fee8tdag n De pr js per drie maanden is 1 26 franco per poBt 1 70 Afzo derlyke Nommers VUF GENTEN T M M H M ADVERTENTIEN worden geplaatst vu 1 fi regeJs a 60 Centenj iedere regel mear 10 Centen Uroote Ieders worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd Steddpe CFasfaMek te GOUDA D prgi Tfl n het su ï 6 unfc p r M b voor Kdoktoestelleo of Motoren 4V et Onder zekere voorwaarden worden p icMl i gratie aan de hoofdbuiii verboaden mei 15 meter vrgo leiding achter den ganmeter Voor S en 5 lichtgHmeien bedraagt de baar 10 cent per maand Bewonen van perceelen van t n hoogste 2 25 per week kannen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeitellen enz tegen betaling van eenige centen per week in baar bekomen FBANSCmi STOOIIVEBVEBU Mn ehemlBoke WassekerIJ TA H OPPËNIIKIMEK 10 Krwitlead Botterdam QtbnTsteenl door Jj M den Koning dar BiBlgen Baofild i t Toor aOUDA d Hmt A VAN OS Az Bpecialitoit Toor h t itoomen en Terren Tan lie Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kmdergoedenn Speciale inrichting Toor het itoomrn Tan nlache manteU Teeren bont ens Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwite en laatste methode gererfd J r CUUPERS Westeiade37 AiiierlkuiiseliD b mundelgkaobs of ilrio mBBDdel tMtiliag volgen ovDreeekoDiBt Alle goederen hettg gestoomd of geverld worden onschadel k TOor de eEondtieid Tolgens staal bewerkt Terens heb ik de eer mijn seachte cliSutèlete berichten dat de Heer VAN OS heeft 9pgeh0m4e AOBHIT voor Uouda te i Tens Terzoekende alle ordersdirect aau m te adreseeeren Ook aaurragsnTOor stemming TANDAUT8 E CASSIITO Gouda Turf markt aPBESKUBBy MAANDAG DINSDAG DONDBRDAQ en ATKRDAG Tan 8 tot S nur WOENSDAG enVBUOAQTan Itoti n r Z ONDAGS niat Lensvelt IVicola BOfLEVERANClER Veeneslraat2a den llaa f I BROOD £ 91 BEÜCIHIITFABRIEK LOTCHEON EOOE pain de Lu ve Afternoon Tc Koffie Choc olade Melk HOLLANDSCHE fitïERBRiïïlii AMSTEUHVM Prüsnolearing Obiiut Ciongo Stofthae 45 en 60 o i Orot 60 S6 Iiekkere fO Sonobon 78 Geurige 90 6 75 Ontbijt Thee Samiddag Thee Alleen Terkrögbaar bg P H J van Wankum Oo haven BI Congo iOO miuwi GKSC IIIKT VÜOB UacMlichten Koffie en Tlieelicliteii Welke 4Vi uor branden k 3 i en 6 nar bniQden e 3 cent per stuk £ enig Agent toor Gouda en Omstreken IZAAR QATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Hea beboeft hiervoor geen Olie KO n Olaaide H Alleen een luoifer aanatelcen ii noodig Qebael sonder geraar voor brand ala ook zonder reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mmm mi mm eh mm ook volgens op te geven Profiel Spoedige aOeverIng Melle ullvoerlng Conenrreerende prijzea WIJDSTRAAT 160 A BLUYSSEN ZONEN Wtf geven onze prachtige leer solide zwaar vemikkelde SerI vlezen als volgt oadeau Voor 8 Oroeiie Bou do HKLKKAN 10 SUIKEEPOT II bet KOMFOOR 15 de THEEPOT O KOFFIEPOT f 30 het BLAD een jaweeltje Het Buuès dat wij met deze ongeövenaard mooie en degelijke 1 Oadeaux hebben ia bbelaohtig Ue ullorBjnite geguindeard luirere ROOHBOTER ooulOEMENODB BOTER om prima Netuurboter Ie Tervsngen onio beerlgka DEENSCHB MÉLANOB aitiaede ome eraofaiUcede ktreliteiteo puike UAROARINEBO TBR iijo ver boTue site sodere fabrikatec te Terkiezen Over drie weken heeft on e groote gratie premtënverloting tmnder nietett plaat en vermuime men Au niet nooveel mogelijk aandeelen te hebben Ook op ODZS Tertcbillends K arleD Kaas elimede op 10 Kieren geren wü een iwdeel in deie Verloting Oadesu Heerlijke veraohe HoUandaohe Eieren 6 et W j kunnen niet nelalea er op te wgsen dst er winkelien jn die Ihani ganroudig 1 een half pond minder geven dan vroeger aonder de pryien te verlagen Ken ieder denke biervan wat bü wU I A BLÜYSSEN ZONEN WIJDSTRAAT 160 DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBAH VecetUgt te ftiHMrmnimSfiB Volteekend Maatschappelyk Kapitaal fl 1 000 000 j waarop gestort 100 000 Sluit op billgke Toorwaarflen tielOteeHtngen onder tifirtt Hfipotheemtr ver bmtd pp ÊltUme en tMUderyeH tonder Tooraitbetalmg van rente Geelt 3i FaiMl H e l uit tegen den koers ran OS Inliehtingen te bekomen U Gotjoi too r de JPanMrleCMi bg de Heeren M J OGIER Oo Kuaiers en Commissionnairs in Effecten raorda flf potluke bg den HeerW J FOBT UlJN DaOOOLEEVBB Oaran aldaar Directenren DBOOQLSEVER FORTtlTN Ha S JULES ENTUOVSN NAiMKAAR JlISII VISITEKAARTEN op uiver Bristol carton met Enveloppen en Etui I 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 50 Naar verkiezing met vlerkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bjj d A BRINKIII 9 ITT It S U FrintenQS NOUVEAUTÉS WU veraoeken de Dames dte om g lnetraera modealbam voor het Wlntaraata BO n noch niet ontraogsa bebbea dit t4 willen aanvragen aan JOLBJiLUZOTAC ri HetielTe wordt dan omgaand grMIa aa franco teegetooden Beetallingen van af 2S Ufa MIIMutMr tl Innlul 1 1 Een ware Schat Toor de ongelakkige slachtoflers der Zelfbertekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARING Hollandache uitgave met 27 afb Prni 2 jplden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondea Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duiseqd van een zekeren dood Te verkrygen b het Ver lags Magazin te Leipsig Nenmarkt 34 franco t en inzendmg van het bedrag ook in postz els en ïn eiken hoekhandel in Holland A SLEGT beveelt lich aan tot het leveren Tan Zuiver Zeeuwsoh Tarwebroqd 13 cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 WÊgt Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkerg Uaalderg en Eook konst te t Oravenhage met een diploma Vwguld iCilreren Medaille EENieiEFOT TAN TEEL lleu w rdt venoeltt op t XERK tclettan UIT Hrc Maguijn vak M RAVENSWAAY ZONEN QORIMCHEM Deze THEEËN worden a ele rerd in reraegelde pakjes tan t twee en een half en een Ned one met Tormelding ran Nommer an Pr s Toorzien van nerenstaand jMerk Tolgens de Wet gedeporneerd Zich tot de uitroeriog Tan gaaerde orders aanberelenae J BREEBAART LZ Wie zeker agn u da Ecbte Eikel Cacao te ontTafigen taetoien geateid en na rele prcnfneiniogen in den haniiel gekomen onder de naam des nitTiaders Dr Hlehaplla Terraardigd sp d besta maoliinea in bet wereldbenamd élabblisaemcnt ran Qebr StoUwerek t Kaaien tlielM J pTI2ieHeB$r Bik6l Sacao in Ttorki tsa hnwim Deaa Xikul Oacao ia mat melk gekookt ena angHun gezdtada diaik not i r gelijkach gebruik een I 2 theatafeli Tan t poder nor een kop Chocolate AJa geneeakraobtiga drank by geral nin dkrrhae abohta net water ta gekrallnn Verkrijgbaar bJJ de TooniMBale B ït Apothekera u Vt Ka A t iweftn ea f 130 e t 90 W5 Prya OauntlTWtigeBwoóidlgK vMr Veteland Juflut MattlnUMli Amaterdam SMgvutntt 19f j K reial Ooida Drak raa A BSlNKUiiN li E0 r Bulfeplandsch Overalcht Dt Khoriiog ran de vervolging tegen kolon l Picq iari heeft de itrgderi voor BgD zaak tevreden gevtrld Ia een meeting ten ganite van den kolonel DonJerdagavoDd in da laal Mille ColoDoe a Parg geboadeu onder lei ding van den heer Dudoux aprak deze zjJD vreugde oït en maande zgo hoorden tot rn tig afwachten aan Wat de Pary cbs pera in bel algemeen Mgt orer de bwltising van bet Hof vao Caiiatii over bet versoek ao kolonel Picquart tot reeling van rechligebied kan van mioïer belang worden geacht omdat mea na de groot vlocht die het proleet tegen de vervolging van den kolonel heeft genomen niet aodera bad ta lerwacbten dto folkomen goedkeariog van de oitspraak van bet Hof Indeidaad ia de aogitige spanning die klom naarmate de 12de December naderde w gfvaagd door de icboriiDg en bvt behoeft dan ook niemand te varwoiidereo dat ZijUi de royiliitieche Soleil bet besluit met iostemmiog begroet Chamberlain hMft ta Wakefiiild geaproken Bö betoogde o a dat men bg de uiteeoloopende inzichten van dtf hoofden der liberale tij met betrekking tot Boedao en Frakrjjk aH f lB ga l pli kan raden wat de politiek der liberale partö taa opmbte van het bqilaolaad tigeoiyk ia Maar vervo gde bg het £ ogaleobe volm mag ziob gelukkig rekenea een retieenng te beiittao die eet wat xy wil en segt wat zó verlangt De miDiotjr weoscht bartelüke betrekkingen met Fraukrijk maar vnendacbap ia onvereeaigbaar met de tangjango vyaodigbeid van Fraokryk tegen Engeland Wy willen leida de miniater zulke vriendtobap niet koopen met aimmer gereciproc erdeoonoea iën Inzake Cbina betoogde CbamberUm dal £ ngeUnd e opeii deur politiek gebandbaafd wordt maar bg erkende dat een goede verataadhonding met Bualand in AziS noodukeiyk au terena oitToerbaar ia te mear waar da belangao van Dnitaoblandi Japan en Amerika daar overeeukoman met die van Eogeland Spreker meende altbani Mckioley a CongreatKiodaohap loo te kunnen uitleggen dat Engeland voortaan met alleen itaat in de baodbaviag vao aen opendanr politiek Chamberlain zinapeeide welgevallig op de verbeterde betrekkiagan met DJtacbland en Amerika De £ 100 000 TOor bet Gordon Memorial College ign byeen c Da Oostenrgkeebe Begeering dieode bij de Gedeakscbriiteo vïd een Gelakioeker AMIBAL De vONDELING iVaar hit JVmweA noon W NUTTfiB fGooi dat ailakniken met alik t vNeemt m in de naliog I Deea tpoltïoraijen bracblen my meer dan bniten n lelve van drift Het waa my onoiogelük mg anger in te boaden Ik vergat t tn eenennaal hoe verscbrikkelgk de go volgen eenor veobtpiirtij fa eena arreatalie voor ral j konden worden Ik keerde op m n scbredea terag en wierp m ala een dolle op mijn rgand De zander aioh te bewogen ataekl njn arm sit en grnp mg in de volle bont en deed mij op tien paaaen afttand in een modderplaa neertaimelen Keilijk verdiend I riep een atem iïorat er nog voor werken antwoordde ik wat Bog é in den geeat viel zoodat de nioenin alcb eentgiioa ten agnan gnns e koerde Opnteaw naderde ik uHd reuaaehtigen bratrijder Waoht hy wordt doll leide de reua apotteod ky ia razend uit den wag dat ik iqo meteen ruimte voor boB bob ik ut bem na tol aan de dwara nat xiea ta krijgen Hg moet nog nuar een bad ut tiben Hg wil aïeta aaderst £ n onder het spreken llap hy met opgebe ea Kamer in de Tooritalleo tot verlenging van de bandelaovereeukomat met Hoagarga én de rer deetiog der quota tot 30 Juni 18911 Dd voorzitter deelde mede dat by wegaoB den dringenden aard der voor telten ze zonder debat naar de commiüte voor de overeenkomat met Hongarge aon verwgzen maar de Duittcbera rerk aardan dat eg raat alle ten dienattt ataauda miude n de bebandalingzaltan belettea zoolang de taaUerordeoingeo niet sgo inge trokken De voorzitter deelde daarop meda dat by da vooratellen op de agenda der volgende Targadariog zon plaatien Zóó kan het in Hongarge met baron Banfff niet langer gaan Beadi wauoeer bg in de Karaar opata t om Ie aprekeo b giut het romoer dat weldra overalaat iu een beleeh apek takel te midden waarvan hem degrofatj aobeld woorden naar het hoofd worden geslingerd De vooraitter der Kamer van afgavaardigden Szilagyi beeft er den bamer bg neergelegd wegene voortdurende oneenigheid met den miniater preaideiit die van oordeel waa dat Szitagji do oppoaitiepBrtg niet besliat genoeg den mond aooerde en da miniaier van Kroatië Joaipovicb heeft dat voorbeeld ge otgd wgl bg vin Banffj s plannetje om met 1 Jan voor den tgd van zei maenden een kredietwet ta doen aannemen gebaaeerd op den grondalag der begrootiog voor BH en vardar met Üoateurgk eeo voorloopiga oreriiaakomat aan lagdifTi DÏata wil w ten Nog een paar zulke klappen an bet ia met Ban0j gedaan Wel beeft eigenaardig genoeg de leider dor Kroaten Syorkovlcb nameoi iijo partg verklaard da Begeering te zullen biyven itaunen en aarzelden et n paar dagen geleden ook 193 liberalen met in een clobvergndering aan ban geeatverwant Baoffj een votum van vertrouwen te icbenken zoodat deia zich feitotyk nog kon bandbaven met een beroep op bet hep verzekerd vertroQWcn der meerdarbeid maar nn Szilagyi met zgo vice preaideuteo en agu groep rameu aen 30 man veratoord uit bet liberale partgverlnnd ia getreden an behoeft de presidentieele zetel oog maar één dowtie om te kaateleo De oppoaitie onder aanvobring fan graaf Alb rt Apponji en den onafbanke Igkheidaman Koiaatb ia vaat besloten een ongroudwettig r eeriogareffiem waartoe Banffjr na lïienvjaar zgn toevlucht zal moeten nemen met alle denkbare middelen te beatrgdsn Verspreide Berichten DREYFUS JSen medewerker van da Qanloiac ii de vuist op mg toe ala om my mot èéa slag lo vermorzelen Maar eenaklapa bleef hy aUan eo keek mg doordringend aan Ik atond op dat oogooblik zoodanig dat het volle licbt van een lantaarn op mgn aangezicht viel Do reua aoboen na te deuken en bleef bealuilolooa atoao beacbouwde mg opmerkzaam en met de meeate nieowigiengheid en de uitroep Wel dromme al ontanapte hfem Ik had reeda afgeiien van een nieuwen aanval want de val van zooeven bad mg zoodanig beaeerd dat ik dreigde neer te torton Welldrommelal herhaalde de reus liedaar iets wat al heel gek zon zgn 1 Opnieuw besoboawde bg mg opmerkzaam en beman i Zeker by is het ik zio het dnidelgk I Zeg ben je l t niet F Zeg op ia hM niet zoo zie ik goed Wat wie bon ik f W De kleine van ViIle d Avry Ja antwoordde ik Ah aacrebleul riep mgn tegenstander en ik stond op het punt den adem uit je to slaan maar wie rekent op soo ieta ook Herken mg toch ouwe jongen ik beo Jeaa Pau Jean Paul io eigen persopa Haar om een eindje mee dat wg eens een woordje kaïjnan wisBeïerk De rena greep mg bg den afm en wilde m tnee rekken doch daar enkelen der toeiehonwera et dezen afloop der scène niet tevreden waren en gsrvsn luide blgken gaven keerde hg zioh tot hen Q laide met allerlei heftige gebaren sijae woorden uk vaa hek Hof van eaaaatie dadetgk gaan mededaelen aanden regaeringscomuitiarii Foi on en aan den voorzitter an deu krggaroal generaal Dosse Maar dat viel bem tegen Foipon zet bem dat de ontevredenheid van het tegar zicb nooit zoo uiieo lo beleedigende opmerkicKen ton aanzien van de boi arlgke justitia Wat generaal Doaae betrof Eiodeigk kan ik dan dat doatier terngbreogao en stgg ik te paard Ie riep hg nit De journalist a Waarheen Op straat generaal f Qaal eapoirfc Maar de hoop op ee i ttraat revolotia was dadMgk weg Wel neeu naarde manoauf rei Ala men one niet heiben wil ala reeb tori dan zntlen wy oiat vergeten dat wg militairen blgveo Oeoenal Znriiodan gflnterviewd deed tfaof hg in da aitapraik beraatte Generaal Hereier liel lieh aldol uit Meo wil het loger verniriigoo maar daar zat men niet in stagao en wat er ook gebeuren mogo het zal hartetocbtaiyke toewyding aan den dag leggen aoodra meo bet noodig beeft Ka bet Hof van oaaiatiefa ffoagdemedowerker van de Gaatoi 0 daar ia niets op te te oB dftt il hno Vik c X aMatina onderatelt dat Labori na wel apOMig een verzoek tot invrybaidatatlirg van Pievaert aal indieMo batjgi b het Hof vai cataatte of bj de Se kamer der orreotlonaele rechtbank H t Hof van oaseatie heeft bevolen d t de atakken die mr Demanga aan Drejfne wilde mededeslen om hem bebolpaaam te zgn bg bet gereedmaken an zyn verdediging naar het Doifalseiiaod opgetondeo zaltan worden Aan een tweede opgewondao achryrea Tan de weduwe fan Uenry tot verdediging van de oagedaohtenia van baar man voegt tUinaob ia de Bièole toe Ieder tal begrypeo waarom ik mg niet met de oogelokkige ooderteekeoaarater in an penneatrgd kan begaven Maar de wat geeft baar de getegenbeid ta bewgsen dat Ueury niet da medeplichtige geweest ia van liUterhazj door OOI ta verro gen voor da gat oraiani waar bewgi ii toegelateo Op bet college van prof Bninon io de Sorboone bisldeo de studenten aen betooging Zg hadden bet arreit van bat Hof vao Ciilatie op bet bord ge ehraven an begroetten den boogleeraar by zgn binnentreden met de kreet aLeve Pioqaartla Prof Bninon maande ben aan ibtni weder rustig den arbeid ta bAvattcn rerduidelgkonde Het ia een oud vriend van mij eu Ier wille ran jelai alleen ben ik niet ran plan hem af te roaaon denk daarom jelui daar on bet kan ook geen kwaad te weten dst ik zqootsd een belofte heb gedaan in mijzelf en om den eerste die sleobti naar hem wyit tp een minier die mjj met bevalt op muo knie laa stukken te lUan en een mnaltje gehakt voor mijn bond van hem ta maken Ik heb de eer u allemaal naar den duivel te weoachen I Hoo datnk VIII 3 kV tLVU Op myn woord mgo jonge vriend zeide do baron de Haubert ondorwyt Annihal een oogenb ik Bweeg fu een glas likeur leegslurpte die Jesn Paul een oud kameraad van Ville d Avry naar ik verou defstel komt me voor oen ondeugendetonveraahillige kwant te zgn tenminste ifidien men nit iemanda taal en manieren gevolgtrekliingen omtrent zyn karakter mag maken Zgn leve heeft eeu min of meer verkeerde lichting genomen antwoordde Annibal maar in den grond van zgo hirt wu bg niet kwaad Zyn brutale aanranding zonder de minste aanleiding evenwel en zyn Vuwe manier van zioh uit te drukken Maar bij wiat toen ook nog piet dat ik het waa en hy herstelde ridderlyk zijn daad van ongemoti voerd geweld I Dat is waar ylk zal voortgaan met myn verhaal Jean Paul ea do mg els h tt ware mee den geheelen boolevar j gB en door al de drukte die de kleine theaters Volgens da aBappeU hoeft de minietarraad overwogen welke autoriteit de voorloopiga vrglating van Pieqtiart beeft ta bevel KnoKiaNü Men wast dat de heii g van Uauoheiter bot plan had op bet toooaal ta gun lo Kogelend heeft zich een verbond gevormd om dit den adallgkoD adepiraut acteur ta beletten de aohoonmoeder van den pair atond aan bet hoofd detar liga Ëo mieaefaien ton bet dan Mimgezworeoen gelukt zgn te verhinderen d t de hertog aenig geaelwbsp vond bereid hem ta engsgeeren wanneer daar niet uoi eeo Eogalscb sprekend land in do wereld was waar het varbond minder had in ta brengen De hertog van Mancbaater heafl een oontrnct ge eekand mrt eeo Amerikaaniohen impreeerio die haai nog deiea wintar ie New Yorki lal laten daba toeren BINNENLAND STATEN GENEUAAL vmBBUB UMmam Zitting T n Vrydag 9 Daumbar Aa de orde is ds JastiUs bsgrooting Qi Uiaiiter ODdsrstaaod door den bMr Vaa Dmmm wMikta b i i i ivgnu i ilwwt ilm b sr Trsvagiino geweoKbta opiebort ng san de caadidaatnoiariseiamsns M k bem aebtt 0 ag Ds Jaitttte begrooting is aaageaoiaaD met 63 tanaa ü sUmmaii Tsgen de baaren Van Kol Van der 7 waag en Troatslra Or r BinoenlandKbe Kaken wordt gaan al gemeeD beraadslsgiug gshondao oadM de meeito ood rwsrpao by da artikelen kanoen bsbaadild ordaa Eenparig droogeo d hearan Vao dan Bor h Tsn Vsrwold Uutsaera es D Itai aan op traotem otaverhoogiug Jer ambtenaren bj de proTiuciale griffiin die scbroms jjk aebtarga stald worden by de daparlamaata ambteoaraa De hser Lobman klaagt orsr partydigs bur gementersbeDoemiBgeo en weoiclit door wy siging der Osmsentewet d Itaad m er reobteo ISjtaaoT r den Voorsiller Ie geien Miniiler Borgesins aebt de door den baar Lobman geweosebte msatragelso tegsa de rerfalsebisg der gemMute abliitatiia syosrayda onnoodig Zyaa onpartijdige borKemMitarsbenoemiugeo werden raak door Miaiitars politiske gMittTerwajit D algekaard lig is tegaa Tsrmiodering lan bat gssag der bergsmiester op dit nur dstr in de baart g woostük roonaken 11 Uap saar seal oat mij belralt Ik üaToeMa roy sla gebrokae en Indiao de rem dte too plot alinft ran rerwoed rijasd myn rerdwligsr waa owordati sü l lr iKinK om m op aija knie te br kfln ten uitvoer had gebracht das taa ik m onmogslü kar piJDlIjkar hebban kunnen geroelen Ka soo soa gaerea arm roü niet ondersteusd had loO ware Ik bepaald neerge sl en Kindaiyk aren wj in rob Voeaia do TeBpIs welke irü lot op twee darde ran tijn Ispgle doorgingen A Op dets hoogte User eaa Paal itil ataan raor oen huil van dat aoort dat men een haia sbadpr oog noemt H j opende een deor n trad ij aen teekm goraifde hem te Tolgeo een gang binnen waaria volilagen duietercii bseraokle Nn mij maar op gout geluk af aohlema ouwe jongen aldoor maar reebt rpor je uit Ala we a in de trap komen dnn sal ik je wel waaraobuwen Afgaande op deze woordeo Terwanbtte ik mjj op een eindeloozoo gang doch na rerloop ran eea aeooode boorde ik hem reedt seggen i Wij sijn er Pak bet lonw maar en pna op dat je niet naar benedas teimelt Na op den taat een ukdr santal traden eener eren atsile krakende trap te bel ban beklommen hoorde ik myn nienwen vriend of liever m n terug gevondeo ouden vriend eau sleutel in oen alot staken en een daar knarsend opengaan I ferü terreffj