Goudsche Courant, maandag 12 december 1898

FOTeeKAFIE STTDM BafiU iaklM liidw fVM IIEUW GKSCIIIKT VüOB ITaclitlicliteii Hoffle en Theelichten WsIke VI uur brwadan Jt aVi en 6 uur brMidende h a cent per itnk Kenig Agent voor Qouda en Omstrekao IZA ÏK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük Hen beboeft hiervoor geen Olie gobn OlSMielüt Alleen een laoifer oaniteken U noodlf Geheel tonder gevaar vQor brand ali ook londer reuk tOoedkoopite en lolledii ai ee too ¥ erwoer van Inboedel soowel binnen als buiten de stad met geeloten wagna QRAVESTEUN Oude Gouwe AUeê wordt tegen Trantport êehade veraekerd GROOTE OPRUIMING V N ALLE DAMES en KI1 DER P De onud is groot dus men heeft ruime keuze in de niénwste modeUen Aanbevelend ♦ J L BRUIIS9 Turfmarkt en hoek Gouwe By hoopt hek Tolgntl jut metr geld u t Tngan Toor tractemeotirerboogiDg der gtiffi mbteiiftreD wetilre te regelen io eeoa toofereotie met de comoiirsariiiaeo der proiiocitfij Het meodemeDt Pokbet geirugd 7 27 te weigeren voor nienw ercbief en oieOT getogw bij bet gonrernemeettgebonw te Middelborg wordt door dan toorila ler to gi licht op grond rfto niet gebleken l eboefte eo met bet oog op de wenecbelglibiid der reiisuntie der ihdy nur eeo rut plan oit te roeren Nndtt da Uinjater dea onbondbareo toeatand bad aangetoood ia net ameodemeot ferworpan met 61 tegen 21 itemman Bg de efdealiog tarmweien reiklurda de heer Hartogh eeoe partieele beniening der armanwet te beieboowen ala een weldaad roor hel laod en de baar TroeUtra een eiacb raa eoeiala reobtraardigbeid Laaitgaoo inda rarlaogde die herziening naar een eteUet ran warkretachafiing tan gemeentewege Da miniiter beloofde de gegerea wenken in overweging Ie znllen nemen bij eene vermoedelgk in dit zittiagijair nog io te dienen henieniag die geen monopolieeeriog Tan ar mencorg hg de overheid beoogt Verder ago goedgekeurd de poelen voor de rolkttellio en hel lubiiidie tot betengeliog vso het niibrnik ven iterken drank Da miniater verklaarde durhg dat bjj 4 beniening der drankwet zal geatreafd borden naar oproimiog van elandeetioa kroegen De jacht op klein wild met nitsooderiog rafl die op faootin ppen wordt io Zaid llolland gealoteo op den Sleten deier met enaiondergang terwgl bet sohieteo van bootenippeQ geoorlooid bigft tot 1 Mei 1899 doch alleen door hoodera van groote jachtactan bg jaobteo opwfaadeiyk gedierte waartoe ingevolge aitt 16 of 26 der jacbtwet content of boilengewone machtiging ii verleend blgvende b t in art 15 aab letter g dier wet bedoeld jachtbedrgf fao bet vangen rao hootenippeo met laat war of valflonwen toegelaten tot en met den 18dao Maart 1899 Da Delftgcha Ct verneemt dat de Regaeriog aan profeuor J Krani te Delft de opdracht heeft gegeven ala regeeriogicommiiaaria naar lod ji te vertrekken ten einde een onderioek io te Blal eo naar de weiken in de Solo vallei In jannari lal de hoogleeraar da rala reedi aanvaarden en ongeieer leven maaoden afwetig bigvan gedurende welken tijd tgne col egee anilan worden waargenomen door den ingeoieor 2 hl bg den wateretaat W K Bebrent te a Bertogeoboach Qinaf been ain bel departement ran baltanlandicha aaktn te aOravenhege da oilwiaaaling plaata ge ad van de akten van bekracbtiiing van het op 25 November 1898 aldaartuiechan NedorUod en Belgiii geilolen verdrag atrekkeode tot wijclgiog an het eveneenq aldaarop 23 Jnoi 1892 toiaoben aertlgenoemde Stalenondertaakend po tvetdr Slot In 1889 bedroeg bet aantal door de poitergen biar te lende geIod wiaiele 770 152 atok voor b na 4 millioeo waarde In 1897 waa het geUl gettegen löt 2 41Q 000 de waarde tot 271 niillloen Ken dertiental kaïtiera fa Friealand hebben tot ban collega a in andere dealen dea landa een achrijveo gericht waarin ag vooritellen een daarbg iievoegd adrea aao da Tweede Kamer mede te onderteekanen waarin tegen het bewgaao van kavaieridienetan door den Staal wordt opgekomen De miniater van biooenlandaohe laken heeft Taatg ateld de voorechriften voor de bewerking dar atatiitiek van het lager onderwga over 1898 waarvoor da at ten gn in te vnlfón door de hoofden dor dag avond en berbalingaecholon Evenali in vorige jaren moet bjj het opmaken der Igaten van de kindaren dia noch lager lobool noch bnia onderwye genietan zooveel mogelgk worden opgegoaen de reden kk Om dit onderwga niet wordt geooten Ten einde vootta te weten hoeveel van da kindaren voor wie op 1 Januari 1899 het tgdvak waarin de lagere obool pleegt ie worden baioebt too goed alt geheel ia afgeloopeo in bet geheel geeu lager onderwga hebben nenoloo aebt de miniater het weoacbelgk dat op de daarvoor beatemde tabel door bet geraeenlebettonr eeo opgaaf worde gedaan van het getal elfjarige in 1887 geboren kinderen dia nimmer lager onderwga hebben ontvangen Onder zoek hiernaar kan naar den miniater voorkonll gereedelijk worden ingeateld tegelgk met het onderioek B ir de redenen van het oogenbllkkelgk acboolverzuim Het ia verder e miniatera wanaoh dat ook na mede op den betrekkelgken atatt achter den naam an elk hoofJ en van iedv onder vjjier of onderwgzere worde ing fold hun leeftgd in jaren waarvoor op di a alut d kolom kerkgenooticbap ia te gebioiken Do aanetaaode ailting van de militierWen lal 00 tehrjjtt men aan de N K Ct t voor Bommigeo eeoe onaaogename verraaaing oplenreo Uet waa da gawoonta bg rempl aataak n toren io da OTaraenkomatan ran plaaluwvanging onk den opvolgenden broeder t vrgwaren van den dieoat Het geval toch koo zich voordoen dat een plaatavervaoger na aa jaar dieoat ala deaerleor werd afgevoerd of oit den dieoat weggejaagd io zoodanig gavai behoefde niet door den verraog n lot Iiog aan udere plaatavervanger te worden geat ld en bahorfie de vervangen ook niet zelf op te komae maar verviel bet recht van vrgatelling wagen brorderdienat voor den opvolgeodeo broeder die dni voor den dienat by de militie werd aaagewezen doch kraebteoade overeenkomelDiioeai in dergelgko gevallen door het rempla tenkantoor in de dieoatver anging van den opvolgenden broeder zoo die waa ingeloot worden voorzien Deze verplichting k unn n de rempta tenkantoren echter na de afscbalBag vaodaplaatarervanging netuiriyk niet meer nakomen enBommige vadera zuilen dos bun zoon dien zgdoor bet koopen van een ptaativervaogKvooreen onderen broeder meeooen hevrgd jftben nu toch ala milicien in dieoat moeten zien treden f Een middel om daaraon te ootkomen ia al niet üemengfde Berichten Uit Amsterdam meldt meo uo da N K Ctt Uit MO nader door de joititie iDnettild oa d riioek is gebl keO dat ds oorzaak vaa den brand aan de Biereogracbt waarby dria meo lohen het Isten hebben verloren boogitwairlohyoiyk moat worden gexocht in eeoi tecbta oonilrurtie trd deo oven van d n bakker op den boek die eeo eind onder dan rioar van den klipper was nitgeboawd Ooatboizeo de moordenaar van Hobrade ia gieter opgenomen in bet rgkakrankzinoigeoge iticbt te Medamblik Een zeer tolrgk pobhek bevond zich aan den trein zoodat verroer per rglaig ooder begeleiding an den majnor der rgkaveldwacht noodiakelgk waa Meo meldt ooa uit Zeveoaar De mao wiena Igk ia gevonden in een eikeoboacbje aan den weg tuteobeo Zavenaar eo Didam bleek te zgn J Mttller van EIberield Hg waa Igdendeaan vlagen van krankzinnigheid en ia rnim 14 dag n geladen de eohtelgke woning ODtvlooht Tol EÓimenk met den trein gekomeo zijode heeft hg den rgkaweg t t ZeTenaar gehoudeo en acbgol toen aan het dwalen te zgn geraakt Het ho8Cb e ia ongeveer tvint g minuten van ZoveDBSf gelegen N B Ct Op onnegrypelgke wgze geraakte Woenidag even na den middag de gabreker in brand die midden in de rivier den middenpijler der oude spoorwegbrog te Weatervoort bij gagang tegen bet gewe d der acholaeu moeit beveiligen Zoo o wig ormig gevaaite dat met het breede en hooge eiode ala tegen den pilaar lannt ia aagt da lArnh Cl uil koloasale balkea aameogeiteld die atevig in den bod m der rivier gebeid en door en met hotizontaal loopeode balken en zware tohroten tot een geheel rgn verbooden Sinda de Staat eigeoair werd van den Rbjjnapoorweg zyo de gabrekera niet heiateld of ze zijn opgaroimd bel tve aan vooreegden middenpgler die bet beweegbare gedeelte der brug t dragen beeft Omatreaka half 4 wu da braad op het bevigil De hoog uit bet lage water opstekende palen waren vurige znilen gewordenWaar het vuur laag hoven t water mg ander voedael vond bezweken enkele atnkken om ondanka den balven atom hoorbaar eiisend weg te drgven Waar de wind bet ruur naar boven joeg tegen den ateenen pyier en d gzeien brug werd het eani iaina bietreden door een ala brandspuit welkende locomotief maar met veel te awakken etraal om op blnaeohen te mogen hopen Kn ook van de dorpeapnit die men op eeoe acbn t deed oadereri mocht voor dit doel weinig bril verwacht worden De t gen wind en water in voortwoedende vlammen weiden ten atntle door gebrek aan voedael gedoofd wal echter tegan 8 nar daa avonde nog niet volkomen het geval waa Nemena een 7 tal werd gieter bij de Rechtbank de faillielverltlaring aangevraagd van den beer A D Loman jr mede directeur der NeJ Opera Voor de aiacbeode partg Jgg op mr H J Bii deiLch Dé heer I omao lad tot verdediger mr Keyaer die krachtig den eisch beitreed De reoblbnnk beide partgen jebonrd weigerde de faillietverklaring STADSNIEUWS aOODA 10 December 1898 Da miniater van binnenlandKbeaaken brengt Ier kennie van balanghebbenden dat Igdelgk te voorzien ii in het onderwja i n wiakqodeeo boekhouden tan d rijki hoogere burgerachool mal 5jarigen cnrana albier op eaaa beloo iag tan f 30 a wVaka Zg dia Toor deie opdracht io aanmerkingwenacben te komen gelieven ziab fóór 16 December e k aan te velden by den inaperteorvan het middeibatr ooderwgf dr A T vanAken te a Grsveubege Stel Op nitnoodigiag der Boort Commiaaie voor de feeatviering in de Kleiwegateeg ter gelegenbeid der inbn diging oi Z4r geliefde Kooiogin vergaderde gieierenavoud alle boren om rekening en verantaoording aan te booreu Het waa waarlgk indrukwekkend boe waardig eo gemoedelgk de leden zich io eene der meohelmakerawerkplaataen van den beer de Joog aan eeoe g ïmproviseerde groene tafel waarop een flinke kiil aigaren om het beetunr acbaarde hetwelk zich in elk opzicht zoo flink en vol toewgding van hare taak bad gekweten De ont anget bedroeg aan contributie en door verkoop der leealatlributen f 142 88 do aitgaven f 121 87 en hoewel eeo ieder ter herinnering eene fotografie der bourtrenieiiog waa aangeboden waa er een batig aaldo van f 21 00 hetwelk met f0 65 per hoofd werd ter iihetaald Het bealnur ontving deo welverdienden lof en na elkander wedeizgda bedankt Ie hebben voor de vele geheet hoatelooze arbeid eindigde men op uitmoatenile wgze een tank die op waardige wgze wita aangevangen 4 Oondordagaiond hield bet werklieden ziehen fond De Vrieodacbape te Gouda in het café aUniee alhier eeo algemeeoo vergadering Eekeniug eo verautwoording werd gedaan over bet 1 en 2a kwartaal van bet 17eboek jaar waaruit bleek dat deze aioten mei een uadeellg aaldo van f 29 18 terwgl do reeenekae wna uitgeput een gevolg van de vele uitkeerin eo aan zieken Bet ledental bleef rrgwel betzelfde de kaa weea ala bezittiog der vereenigiog aan I 679 78 Een voorxtel van bet beatuur om met uitkeeringeo ait do reservekaa te wachten totd iario weer f 50 aanwezig wae eo dan aanieder lid na de gewone nitkeering nog hoogatene 16 weken elke week 13 te veratrekken werd met bijna algemeene etemm n aanganomeo R U i8sciiT Beroepen bij de Ned Herv Kerk te EJam dr J C Pool alhier BinoscnEKHOZK Bedankt voor het beroep bjj de Ned Herv Kerk te Uaaailui door dr Engelbarta albier Bonoot riMeanhiir Bg de beden geboodan heretemming voor oen lid van den gemeenteraad zgn uitgebracht 419 geldige temo on Uiervan bekwam de heer J JooRejan er 204 en do heer E J Veldboyien er 2j5 oodallaatilgenoemde gekozen ia j Oi i icwATBï Donderdagavond gat do rede rgkerakamor Borger met welwilleodo medewerking van eei ige demei in bet lokaal op de Donkere Ga d alhier eeee nitvoering voor hoeren kunstliovonde ledon Opjovoerd word Do roof der Sabijnacbn maagden bigapel in 4 bedrgvon naar t Hoogduiticb an Frjinz en Paol Von Scbönthan Dit overschoone blgipel mal zyn vele moeilgke paaaagea bad van de apelera oen groote atndie geëiaeht en dat die voorbereiding met volle ambitie ter band genomen vaa beweea het apel van damea en hoeren beide waarvoor zg veel bgvalabetoigingen inoogelten Hoewel de zaal redelgk waa bezet ia t jammer dat nog zoo ve en verzoimd hebben Ie profiteeren van deie aohoooa nitvoariog OuBBBKEIlx a d Utr u De toekenechool voor jonge ambachtslieden ia alhier Zaterdag j l geopend In zgn opeoingawoord deed de borgemeeaier nitkoaion hoezeer bet hem voor de joDuelui lelve vorhengde dat zoovelon aich badden aangemeld om dit allorootligalo en noqdig ta onderricht te volgen en maakte ipr met erkentetgkhoid melding van het raadabefluit dat do gelegenheid geopend had dit onderwga alhier in eigen kring te doen geven Met een harlolgk woord van welkom aan onderwgiar en leerlingen eindigde apreker zgne toe praak die door eeretgeaoemde beantwoord werd met de veizekeriog dat hg zgne beate krachten rou inapaonen om de Ouderkerkache teekenaofaool nan haar doel te doen beantwoorden Hie na weid met de werkaaai heden aangevaogen 26 leerlingen nemen er aan deel zoodat bet lokaal reeds geheel gevaid ia Rezuwuk Alhier al op particulier vtrzoek door den hoer C H Hille art officier vaJ geaonlheid htk naae een curana gegeren worden ever shot verleegen van derate h lp hg oogainkkena ZEd Gastr hondt dozen curana geheel bolangloos terwgl Borg an Weth dezer gemeenie voor hot te geven onderwga afataan het gebrnik van bet Ziakenhuia kachalvuur 3 licht Do carane aal reeda den tSdon de ar renaanvang nemea VEBSOBEIDENBSID Ta ArI ff bg Kooien zyn zea arbeidere badolvao bg bet graven naar pgpaarde Alle zea werden later a e Igken Ie voorachgn gehaald B a r e r 1 U 1 e Stand GEBOREN 7 Dec Cornelia oudera P van der Klis en W Nolte 8 Wgnaod oudera W Keg en L LoriOa Willem Nieolaaa ondera F 1 Urngitena en H vaa den Berg 9 Gerardna Johannes noders oadars C Groeneodaal en T vao Rgidam lOi Wilfaolmna endera J Siravar en C de R k Fopbertns onders A Jooker en C M MgnüefT OVERLEDEN t 8 Dec J de Jong 11 d L Veerman hniavr van W Koster 56 j 10 G Caitelein 1 j 7 m ONDERTROUWD 9 Dec W Bar p U Wadd nzveen en A Palm C vao Egk ta NOODLOnieE aarzelirgJ Van een onzer correspondenten Stelt niet uit tot morgen wat gg hedin verrichten kunt zegt een oud spreekwoord dat waar ia want inderdaad dikwglB is het den volgenden dag te laat en men heeft spgt ran den verloren tgd Gelukkig nog dengepe die er niet de te onaangename gevolgen van ondervindt Mej H G Rondeel te Polsbroek bg Zolphen heeft een te lang aarzelen bgna duur ipoeten betalen Sedert jaren was zg Igdendh aan bloedarmoede bad altgd pgnen in de boenen Zoo dat zg tegen de kleinste wandeling opzag sedert 2 jaar was zg Bukkelende aan di keel zelfs is zg geopereerd geworden maar fonder eenig succes A i Het trappelt klimmen waa bakr onmogelgk had benauwdheden bg de geringste kraobtsinspanning Enne groote z w a k t e verhinderdebaardon geriugsten arbeid te verricnten en zg wanhoopte ttda hare genezing Mej KondMl had evenwel de wonderbare genezingen in de couranten gelezen verkregen door een geneesmiddel dat ontelbare genezingen had te weeg gebracht en dat hg het publiek goed stond aangeschreven maar zg kon er maar niet toe beelnitan en gednivade eenige weken van aarzelen maakte het kwaad groote vorderingen Eindelgk de behandeling met dit geneesmiddel de Pink Pillen voor bleeke personen van Dr Williams begonnen zgnde ondervond zg weldra de weldoende uitwerkingen en thans verklaart zg met haar brief d 7 November 1 1 aUartelgk dank voor de wondervolle genezing die ik gekregen heb door het gebruik Uwer niUtekende Pink Pillen van Dr Williams want waarlgk mogen zg wonderpillen genoemd worden daar ik mg een geheel ander mensch gevoel de eet ost is terngge pmen het loopenvaltmg niet meer lastig de lienaowdheden zgn verdwenen en ik kan met lust werken Waar ik maar van ziekte hoor spreken zal ik Uwe Pink Pillen van Dr Williams aanbevelen In mgne beenen die altgd pgnlgk waren voel ik niets meer en mocht mg weder iets hinderen zoo zal ik niet meer aarzelen maar terstond de behandeling hervatten Nogmaals myn harteIgken dank Myne zuster die vreeselgk aan hoofdpgn Igdt zal met de behandeling eveneens beginnen Prgs IJifS de doos 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg SHABiLii Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederlanden apotheken Franco toezending tegen poatvrissel Daar het doel dezer geneeswgzo is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt haar werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek heapiicht zenuwpgn verleraroiog ruggemergsziekte St Vitus dans hoofdpgn zenuwanhtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven dé scnoone kleuren aan de bleeke gezichten handelan in alle gevallen van verzwakking en hebboa eene werkdadige handeling op alle ziekten verooraa door licbfimelgke en uestelgke overspanning en door buitensporigb n IjUtijk alle goide produktm mrdm ook de PinJ PitUn rtedt mgmuuiH een ieder gme4 wel ocftl dai er in H ranieh op het omhuleel fitaat tJPilulet Pink pour Pereonna PAUe du Dr Witlmme t Omhuleel en het etiket iijn tian rooikleuriff papier met blauwe lettere Men hoe ie zich voor namaaktele welke dikwijh gevaartijk zijn oiior de getondheid Wij kunnen de werkdttdigheid der PinkpiU en niet teaa rborgen ff ff f fi S Tr Lw sr iN nutdereehten Y s J INK tt ryn aie liB a l P our Mil geUjk aan MËs iERSONNESU netmetaeoid SfU JL At BS M jfmodel üff a r n wn rÜ AMERIKAAiSSCHE MMlii miEIJ bij A vaa OS Al Md Tailleni Klaiwag 8 73 73 1 GOUDA Teiephttm S Si Beurs van Amsterdam Sletkri 97V DECBMBKK Vikr WisuuHn Oen Ned W S I Sgi dito dilo dilo S dim dilo dito 3 Haimia Ol I Goudl IISI UI 100 iTAUa InsehrgviDglSdi ll i XVi 83 88 OoaraxK Obl iu papier 1818 89 dilo in lilver 18l 8 8S PoBVüOAL ObL net eoupon S dito üokel 8 UnsUNS OU Bianonl 18 4 6 dlU Soeoos 1180 a7 dilobijBolbs 1889 4 7 dito bü Hop 18 aa i I7 d to io goad leen 1888 fl dito dilo dilo 1884 5 lOJ l 8rA B Perpet aokald 1881 4 3tl TosMU Gepr Conv leen 1880 4 77 Go leeoiag aerie D 8 Goe leeoing aerio C f 8Vt Zoin Ara B p V obl 18 l i 101 Kbzioo Obl Buil 8oh IMO TnizozLA Obl 4 onbep 1881 ii AwnzDAM Obligslion 18 5 8 looa BomaDAn Suil laou 1814 3 lOOV Nao N Afr H ndela aand Arend b Tab Mg Cerliac ten 088 Deli Mutaobappü dilo 476 Ara Hypotheekb pandbr 4 103 CuU Mtj dor Voritenl send 50 aOr Hvpotbeekh pandbr 81 lOlV Nedorlaudaebe bank zand 198 Ned Handolmutaob dilo 14iV 81 N W t P Uyp b pMidbr 8 t Kolt Hj Otheekb ptndkr 8i 100 Ulr Uypothookb dilo 3V 8 Oonzaa Olat Hoag bant aaad 186 Bdbl HypotboelibaDk pandb 4l Ahzuea EquI hypolh pan Ib 8 88 Ifaiw L O Pr Um fort 80 Nzn HoU IJ Spoorw Mg aand 118 Mij lot Kipl V 8t Sp Baud lU Nod lud Spoorwegm aand 806 Ned Zuid Afr Spm aand 108 dito dilo dilo 1891 dito 8 I 100 iTAuaSpooml 1887 89 A Eobl B 58 58 871 1587 99 IO8V4 lOJ j Via 1S8 14 IMVa 14 Kuid lul Spiimij A H obl 8 PoL N Warachau Weenen Band 4 KUBI Qr Roaa Spw Hij obl 4 i Baltiaobo dito oand Faatowa dito aand 5 Iwang Poatbr dito aand 5 Kuel Ck Aa i 8p kap opl 4 dito dilo eblig 4 Ahbuza Cent Pao Sp Mij obl Chic t North W pr 0 v aand dito dilo Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spra oert v a lUinoi CoDtral obl ia good 4 liouiav Il Naibvilti Cert vjund Moiiro N 8p M Ie kyp o 108 pret aand 11 1 118 Miav Ktoiai v 4pCt prei N York Onlaaok Weal Band dilo Ponn Ohio oblig 6 Oiegon Calif te byp io gond B 81 Paul Hinn k Uanit obl 7 On Pao Uoofljju ob ig 8 dito dito Lioo Coi Ie byp O B Canada Oan South Cbort v Ban 1 Van G Ballw Na Io b d 0 0 178 80S 106V 108 a V 117 117 Amatord Omnibaa Mij aaod Nao Stad Amalordam aand 3 Blad Botlerdam aand 3 Belou Stad Aniwerpsa 1887 81 S ad Bruaaal 1888 SI HOMO Theiaa Betullr OeaelBah 4 Oosran StBataleeoig 1880 E K E ODBI B Cr l880 8 Sr AH Stad Madrid 8 1888 NzD Ver B i Avh SpooL oort 80 GROOTE KECJZE WnrTEEMAlTTELS vo r Dames cd Kluderei van de goedkooptte tot de be$te loórttn eoncurreerende prijten Markt Di SAMSOM GOUDA In concurrentie met alle Puiten en Binnenlandache hniien ADVERTENTIEN De HearenMevronwJONKERMiJii ui r ggfaii Inimii tu da geboort van een Zoon 8 Dec 1898 Voor de rele en harteljgke bawgian van belangatelling deier dagen en hg het roltrekkdn van hun howelgk ondervonden betnigan ondeigeteakendan hnn oprechten dank A TAH D STAB en Echtgenoot SiHMiii Dm ISM Ond ig teakande batnigt bg deun namens de familie zgnen dagk voor de vele bawgzen ran behuigatalling ontvangen bg het OTerlgdan ran d Hear C unr BAAB3 i G MDLL8B Kxec Tui Baa rédtt 9 Deo 1898 wismsciïppii te GOUDA De COMMISSIE voor WERKVERSCHAFFING hier ter stede geeft hiermede aan belanghebbenden kennis dat op Uaaadagavond 1 December van r nar tot ft nar iiMMvi0 aal worden gehouden tot Intehrtjving twn Wvrkloo en aan het Lokaal iu de Baanatraat eo verder eiken MAANDAGAVOND van f tot SJ our Vooral veigete men zyn Huisnommer nieL Namens de Commissie O KROOK Voorz W ROEPERS Secr DBPOTnOCDEBS Gevraagd op zeergunstige voorwaarden H H Krgfilenlers Dnclatcn Banketbakkers Wyaen Stgarenhaiidelarcii en andere personen met reliitiën op alle plaalaen in Nederland voor boJteRgewoan goedkoopc gewaarborgd zuivere IHalBnrwgnen geanalyseerd door en onder toezicht van den algemeen bekenden Hoogleeraar SWART8 van de Doirersiteit te Gent Voor verdere inlichtingen zich te adreaaeeren aan den Heer Wu WINS Molenstraat 10 t e Bage Directeur voor Nederland en Koloniën van de Naamlooze Vennootachap OenertU Wtne Company te Antwerpen Kapitaal 250 000 MELE OITDEBZOEK Uelk van dtn Heer L DE HEIJ Datnm van ontvangst 29 NOVEMBER Aan den heer L DE HEU Soort Gew l OSIS Reactie Amphoteer 8 Vet 3 69 4 Droogresidn 12 17 5 Abnormale bestanddeelen afwezig 0N7ESTALSCBTE HELS Oouda 30 Novambar 1898 S GRENDEL MEÏÏ BELPOn TOER Alle menbelen met deze POLITOER ingsvreven krggen een prachtige GLANS Dooajes met gebroikaaanwgzing 10 Cent r stuk hg J VAN OIJE Kleiweg üo 2 Goiuia Wit Jiobi torlou tt 4e baslB iBwilvte Isfo Bkeaiutiet LaUa oa t s t Aihr hii Expellgr Vit hybe tWi saaiswarisatsno Vat la baiataala llihrlilrfxp3S Pn 80 oaal TB eaal aa 1 99 do lavih jeoibaalaa h 4e meaals Ipothokeii ao hu f Ai a l r A Oa Io Bol iJ m Te GOUDA by C HJÖEB Apotheker Harkt aa bg WOLFF k Co Waathavan 199 HET DEPOT DER socuêxé Généraledes eaux de vie de CogTiao OIVISTIOO Zeagestraal G 8S Levert het bekende fijne merk IMFEHIAL k l ao per FIsaoh Per DIMYOBN k 27 en S L k 1 40 pat Liter In originaale rerpakking Aanbavelend J H ROODE ItOFjk FuIKB OUOB f SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Vorkrügbaar b j i M PEETERS Jz N B Ala bovija van echtheid ia OBohet en kurk ateeda roON alen van den naaia dor Pirme HIEUW I p aoppB ANUSSl iKER I TOOt L 1 Goedkoope eo siukelUke NMSNELK4 ia DooKen wuurrui da iohoDd Toldoende I TOor 6 Liter Melk p r doof O A 5 f l D MIEBIES I DROGIST Kleiweg B 100 D krtitinit Tm I oii t lllni rti tio BaMk rj Wft Ubif mtb otuMa Appw kwu LlpArUt tMtn u im U bmA f MlA l TOW kM Bu3 r mo H kMTtc jkhMV u 1U nnrl m fttklMM wboMWM k Twkrnbwv y wlBkullura tu aoliOHiwwh DuUf gtriatt UrocuiKii na Hm 1 M E ld DB BMkBt a nkbrldnaMrk n Ac nli W im inMM Arobm aorUEVEUANClER Veeneslraal2 t den Haag BROOD EN BESCHIiirrABUKK LïïirCHEOU BOOK NIEVWl Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk