Goudsche Courant, dinsdag 13 december 1898

Dinsdag 13 December 1898 37ste Jaargang No 7760 LOUIS BISSCHOP N U 60ÜMM COURANT NieuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken TaleteM Nt ADVËRTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regals a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd TMrfkni No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen 0 prys per drie maanden ia 1 35 franco per post 1 70 Aisonderlyke Nommers VIJF CENTEN Fijne ONTBIJT en SUCADEKOEK en SPECLLAAS Barger § Acatèiie il hei beste en troedkoopste keUioglooca RIJWIEL uilek en ElektrlieerAutomaten Spaeldooien A DITTERB06AARD OMtblTcn B 1 MUMiEBB Aixioordoithor heel oompiMt f f mm Tiendewegf S J HOnEVERANCIER Vert sDwoordiger J C DE RUITER Gouda L EVEB1 QloeüicM K ousjes die een onovertreffelijk WIT LICHT geven ü 90 € t § I S KEISER Korte Tiesdeweg Goudt Voortzettmg der Algeheels UITVERÜOOP teegm vertrek néuir elierê Van Manufacturen Bedden Deken Uanaen Jongen Ja sen Regen en Rgjaawa Gemaakte Goederen een groote partg WintarArtikelen Maffen Kragen Coliera Tan af SO cent Kinder en Kegenmadtel Luiermand Goederen Zwarte en Gekleurde Japonatofien Zgden en Lakenache Rokken f 1 2S De Dame worden Tooral attent gnmakt op de bnitengevone koopje Tan Witte Goederen looal Linnta voor Laken 3 el bread an i5 Toor 30 ca Taiellakena20oent SarTettan etukken Keper en Streepje boodesde 20 el Tan f 4 50 Toor f 3 75 ent ene Al deie goederen moeten Uanen korten tgd UitTerkocht zb i dn een ieder kan profltaaren Tmn de bnitengewone koopje I S KEISER Korte Tieodeweg Gouda Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Mr FUnai SNETBLAGË in ü op DONDERDAG 1698 en eoo noodig op VRiJbAG d a T lkeni arm nar op lUBFBOVEN te LinKhoUn publiek è contant 7erkoopen Den rolledigen INVENTARIS ran een beataande in gelaagd Iepen Es8chen Beuken Acaciahout enz enz vooral getchtkt voor WagentAakert Toorti MALLEJANNBN WAGENS GEBEEDSÜHAPPBN eni Allee Tan af Maandag 19 December e k Tan 94 nur i beuehtigen Meerdere inlichtingen geeft ToornoemdeNataria Quad Drtk tu A UBlirKMAN trZOON 3 CexLts Di SLSLX is enblp de beste C F BUSCH l axlst Q4u èh 0 a ca a Opruiming i VAN MANTELS VO R mwwMii KANT0 3RBÜEKEN KANTOREN UAQAZUNEN WINKBL8 lie nwe MMmTOOaMOBUBII t at t Ootikotptte Klre hierran i en teToni het rninitt geMrt Hby Eandel in School SchTijf en Teekenl elioeften m Vraag Monsters met Prijsopgave van uw DRDKWEBK tegen scherp concurreerende Prijzen N B D KANTOORBOEKEN lün do beite Holl Fabrieken Steeds voorradig eene ralme keuze der Soliedste soorten NAAIMACmNES welke tot billUke prUzeo worden geleverd Desverkiezende op afbetaling per maand en per week i A LEWEi STEIN GOUDA Kleiweg 49 ORGELS Nog enkele 8T0BY A CLARK loor Terminderden prij TABOURETS Groot oorr d VIOLKH ETUIS STRIJKSTOKKEN 8 AUEM roor 7I00L ALT VlOLONCEh CONTRABAS mz AlU MÜLLER 8 ACCO0RDCITER8 n a di pradtig ACCOORDCITSRS ö o r ao 8 10 IS i f f Groole orteering H tRMO IIt i S SPEELDQOZEN Mondharnionika i Occarina e Flageolet Piccolo Bignaalhoorn SignaalBaitje Metronome Lesienaare Dirigeeratokken hotatore eni FRAAIE VOOR WERPEN MET MVZIEK L C DE L I G GBOOTE MARKT Stoom Zagerij en Schaverij $ VERGEER GOUDA LEVERT SOFLiTTEH ASCBITSATEN EN LUSTEH ook volgens op te geven Profiel Spoedige ai e erlug Nette ullvoerlni € oiio rreereiide prijzen Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis IIISCHRMVlNe vooa DB ITATIOirALEMILITIE EERSTE KENNISGEVING BÜRQEMEESTEB q WBTHOUDÜRS der GeUMDtfl GOU HA GMian art 10 der Wet rao den 19a Auguitas litl StaatibUd do 78 Breogm ter alf meene kenois dat Tolgeaa art II der gcDoeinde Wet alle maDuetijke iDgozcleDoti die ia dil jaar acbtieo jaren oud zijo geworden of oofi luUoD worden tioh Toor da NATIONALE MiLVTl E moeteo doen iasolirgren Toor iDgasatea wordt gehoadcD Ie HU wieiia rader of ii deze orerledon wiena moeder of sijo beiden orerteden wieni roogd iogeaeteD i rolgena de Wet ran deu S8q Juli 1860 Staatsblad Ko 44 Xe Hy die geen ouders of roogd hebbende geda roode de laaltte aofattiea maanden voorafgaaado aiw Om Id Januari 1S99 m Nederland verblgf Meld 8e Hisj van wkny oudera de langaUereode iDgatateii wu al IS xjjn roogd geen ingezeten mits bij lÜDDeD bet K k verblyf boodt Toor ingexeten wordt niet gebonden de rreomdeliog bekoorende tot eenen Staat waar de NaderUnder niet aan den TerphoUten krijgadiensl is onderworpen of waar ten aanzien der dunst pi ïcbtigb aid bet begiaael ran wederkeetigbeid ia aangenomen t iosobrqring getobiedt Ie Tan een ongekuwde in de Gemeente waar de rader of ia deze orerieden de moeder of z jn beiden orerieden de ro vd woont Ie Tm eva gebnwde en ran een wedownaar in de Gemeente waar hy woont Se Tan hAn die geen rader moeder of roogd heeft of door dezen ia acbtergelaten of wiena roogd bniten a lands gereatigd ia in de Gemeente waar hy woont 4e Van den buiten a landa wonenden zoon ran een Nederlaoder die ter zake ran s landa dienst in een vreemd land mont in de Gemeente waar z o rader of roogd bet laalat in Nederland gewoond heeft Toor de Uilitie wordt niet ingesohreren Ie D in een rreenid Rgk nohtergebleven zoon van MB ingMoten die geen Nederlander ia te De ik en rreemd Ryk rerbl fboudeade onder looxe sooD ran een rreendeling at ia zgn voogd iBgeutm FEVILLETOK Gedenksehrilten vu eea Gelukioeker AMIBAL DE vOOTELmG Namr het framck W NÜTTEK3 Toen roeide ik rayn band grypen en mj in een rnimte trekken waarop mga geleider een kaars Mnatak b 0 tT Uofat ik zag dat ik m in eone woonkamer berond Dete kamer was zoo laag ran rerdieping dat men er ternauwernood reobtop in km a an In eea der hoeken zag ik twee dunne matrassen rer er beratte de woniLg eon tafel en twee stoelen ziedaar allee vTal maar neeiii zeide Jein Faal een der stoeleaaansohniveode Deze Bitnoodigiiig rerrntde ik naar de letter want ik liet m j fallen f Jwin Fa l b af ziob vMt een klein kaaije baalde een flesob en twee glaica ta rooraebijn sokonkdete Uetste tfn boorde toe rol en riep uit zieb recht t enorer m aan dr tafU neerzettende f Drinkt mijn beati jongen zwelg in Het ia brandewijn en de nindewijn ia gelqk gemiaaehien weet eec dma tif gcneeimi dei dftt neemt alle kwalen weg fDat is andere taal tegen my dan k zoo ztraka 01 zeide ik het glaa aao de lippen brangeiidei Se De zoon ran den Nederlander die ter zake van s lands dienat in s Kyka orerzeesobe bezittingen of koloniën woont Elk die rolgens art 18 behoort te worden ingeaehrovec ia rerplioht zioh daartoe b Burgemeester en Wetboudera aan te gevon tusaoheii deu Isteo en Sisten Januari B ongesteldheid afwezigheid o oatslsntenia ia tgn vader of ia deze orerleJen zqne moedor ofzfjn beiden orerieden zqa roogd tot het doen van die aangitte verplicht Hij dis eerat na bet indeden van uin 19de Jaar doch roor het rolbreogen ran zgn SOm ingezeten wordt IS rerplobt zich zoodra dit ptaala heeft ter insohrijving aan te geren bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de insehrijvuig moet geschieden Züne inscbrijving geacbiadt in bet register ran bet jaar waartoe hïj volgena z nen leeftijd behoort Bnrgemeesler en Wetboudora roepen dientengevolge op de ingezetenen die hnn 18de jaar bebb n bereikt dat zijn zü die in het jaar 1880 zi n geboren en oreenkomstig bet vorenstaande ia deze Gemeente tot aangiAe rerplioht t o om zidi op de volgende dagen ter Secretarie aau te nelden ran des roormiddega 10 tot dea namiddaga 1 ure en zioh inde daarbij rermalde orde te doen insohrijren te weten ZÜ wier gealiebtinaam begint mat de letter A B C D E F G H I J K L en M tusschen den 2 en 15 Janaari 1B9B en zij wtwgeslacktaaaam begint roet de letter N O P Q R S T U T W X U en Z tusaonenden 18 en 31 Janaari 18 t Voorts strekt tot inforftalie van balangh ebbend en dat bot register van inaohryving op den 31nJsn des namiddags teu 4 ure roorloopig wordt gastoten en dat zij dia aUdan rerznimd heblMo de roorge obreven aangifto te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd b art 168 derrooriaeMa Wet dat ieder die roor da MILITIK moet worden ingeschrpren en niet Ïd deze Gemeente geboren is zich behoort te roorzien ran een Extract uit het Geboorteregister dat bü de angifte moet worden mt egebracht dat dit Bxtraot by bet Gemoentebestunr hunner geboorteplaats kan worden aangerraagd indien zij zieh daartoe j66i 1 Januari a s ter GemeenteSecretarie aanmelden dat leder gehouden is te zorgen dat hij bi de inaohrijving Wyk en Nommer zijner woning jaist kan opgeven Gouda den lln Deoember U9t Baraemewter en Wethoaderi vDOraMid R L MARTKN8 De Seeretaria BROUWER Bulten laodscb Overzicht De vraag wordt ïd de Knoacbe bttdeo geiteld WAt er bedeo 12 Decambfr ui worden gadUD door dea krggarud roor w tkea Picqaart moet terecht stMO De goirernear vftn Parijs heeft deniveedeD kriJRiraad aaageechrevea dat bg Maandag lal het KOU ma heel aaugenanm ziJr to weton waardoor ilr zoo plotaeling uwc oDtovredeDboid heb gatndo gemaakt fDat ia heel eearoudig en natuurlyk waa het antwoord ik ben zooveel als politie daar pp de boulevard Politie Ja voor de vrienden gelijk van zelf spreekt I Wy bebben zoo o stukje rereeniging of einb ran londe jongens die do boulevard daarginder geëx S loiteerd hebben en het ia mijn werk on alle Inringera die ona het gras roor de roeten willen w maaien ran de baan te houden wjj beaohonwen ona ala paeblers ran al de achoowburgen om er te verdienen wat er sooal te Terdianen relt met dit en dat en ohchoon geen rerordening of wet ons steunt bandharen wg ona beter en weten ona beter to doen eerbiedigen dtn uAU do grondwet wat mij ik wenaobte dat ik je wat beter had aan ilSt Nog wat beier aangepakt P Maar m beste altcH doet me pgu en wat wilt ge dan nog meer FXk kan niet vinden Gij begrijpt me wel ouwe jongen l viel Jean Paul my met een taiden lach tn de rede ik bedoel ik had eerst eens uit mijovoogen moetan kijken om te aten wleo ik voor bel Het dien beloaa eeiflweinig te laijt opkoraendenwenaeh atem ik rolkomed in S Enflo laten we er mot meer vrer zeuren eo bovendien erg heb ik het niet gemaakt een enkt len gooi on ja maar men moet iels kunnen vei aragen nooit te kleinzeerig worden af en toe eens ferm Ttohtn en de beenderen eens fiink roeien kan vol moelto bypenkoQien ter bebaadeling rao de tegao Picqaart uitgebraobte baachnldigia Bggatolg ui Marie Qeorga Picquart op dea door das goararoear van Pargi aaDgegaveo datam TOOT den krijgsraad moetea rereobgoeD Miar wat daa Volgeai do Matjo bet volgende De tweede krjjgiraul vao Parg ui op deo vutgealeldeo dag D het vaiigeitede uar moetea bgean koaieo £ a ia tc awoordigheid van loitenaotkoloceUPicqaart bggeetaan door mr Lahori aal hg na geboord hebbende de uiteensettiogeo vaa dan regeenngt coaimiieane beeluiteo de garaohtfiittiiig oit ta stellen Ala da littiog iigeetotao Picqaart worden taraggebraeht nur Cberche Midi waar bg sel bljjraD tot het Hot a Qerecbtahof oa de takkea der eiriele eo militaire ptocedore te bebbea onderaocbt tal hebben bei otea dat de geinige IQ de uak Dr fna voorloopig io vryhaid ffloat worden gestald Da Libertd meaBv all atkar t koDoan liMtafataOf dat de voorloopig invrybeidataltiDg Ta Picqaart baden of morgaa ui ptaata habbao 1b de DuitMheo Rijksdag ui bat Caotrum wp r MD waterporstal iodieoaa tot intrekking ran da Jaablatenwet aa de nationaal Ubaralan a voorstal om aan biDnaBlandiahs Terwoi S Bgan ook politieke toa M ataso met elkaar verbtodiog ie treden Alte tupaliagee io da vereobiUeoa Doadselateo hiaromtreot genaakt toadaa dan ratvallan verklaard moetea worden V De Toorniamita Treteoniverpsn di de Ooitenrgkach miouterpieiideiit eergiiteren beeft ingediend lyn Io een ontwerp tot Terlenging Tan bet lol en handeliTerbond met Hongarije aiBBede tot rarlengiag ran de bMlaaode betrekking e Tan Ooitenrjjk tot de UoitanrijknbHongairuba Bank tot 30 Juni 8 9 2o ae wationiwerp bepalende de Terbonding na de bgdragan in de gemeeoeobappalgke aangaleg n beden in de eanie maanden ran bet jaa 1899 onTeraiidord blgft Oece laatila wet lal den len Januari alleen daa in werk ng trtden ala de daaraan beantwoord od bgpaliogen orer de bgdragea in Boogarge kraebt Tan wat krggen Qelgk bekend ia bernat da regeling Tan de wedengdKbe bgdragan da Qnotan laArt 1 Jaonari ran dit jaar niet op een wet maar on een eigenhandigen briaf Taa den Keizar a Koning aan de beide miniat r preeidanteo aF dpgteekend 30 Üreember 1897 waarbg g bfpaalde dat de lot 31 D Mnibar 1897 ba trekl een t U l f wit ik jou gaf f ou nog gaan mug om lirt lereii Aebbeii gebracbt Wel bedankt I Ik Tarlang gaan dank en arenmln on linger arTin te pritan Wij sjin bieij om eeni Ie praten Utan we dat dm doen Wil rotrl ga biar in PaniiuilM ff Wat ik uitroarde op bet ooganblik ra onu ontmoeting rEn il dsl allaa J OoQOouIe ball I Waarom F Nataurlijk aan dnbbole gak een driedubbele dvu liedaar fffiar bet komt me voor dat gij telf ffO ik dat ia heel ieta andera Je manga ü p uB d uQ tülfltier tnijn mea auijdt aan twee kanten ik beb Taracbillenda pijlen in mijn koker en dit a aleobia een mijner pijlen om mijn doet te trefTeD Wat bedoelt ge met dat allaa F Ik wil maar aeggan dat ala ik voor een aou de portieren der rijtuigen ran de scbouwburggangera open dan ia dat niet om wat te Terdienen of om dat ik nieta anders kan vinden kijk maar ecna bier Jean Paal opende andermaal bet kaatje waaruit hij de brandewijn bad gebaald en toonde mij drie hopen vijffranoaitukken K rrolgens cette bO tieh weer neder en vervolgde If Ik wil rerder zeggen dat ala ik op de boulevard haan en weer drentel in mijn blouse van gameene atof en met een laag petje op h t volslrekt niet ia omdit ik nieta aadara heb om au te Inkken went t ataa da Tarnoudingv T ide Qaotan een jaar onTarindwd ion bljj a llei niaawa watt onlwarp Terlangt aWiW Qootanwat dia al een jiar niet meer bealaat maar aaaToadig de kraohtans penaemden brief tbina oog TOorU diirenda Tarboadiog taHoben da Qaotao De lebeiding in de liberale partg in Boogarge baaft btt Torliei eau vg an twintig leden TOor da maardetbeid tingeTolga gahad maar niet ia dil oyfar ligt de iwaarta Tan bet Tarliea wet ia de naman Tan d nitgatradea leden Daaronder TÏodea wg deo ood miaiater praaideol Wekerie de bekende afgaranrdigden Siilaijri Uieron mi Andraaejr en dan oad miniatar van anderwjjs graaf Eaaby Door de af cbaidiog Tan deia Tjjf an twiatig Terlieet de liberale partij aan gtoota maehtaaa talent bekwaamheid en geug Da afgeaeheidiD libarilen inllen aieb waaraobgnlgk aauilnitan bg de satioaala partg Tan ApponjI Voor bat ooganblik iteoat bal kabinatfiauff nog op een meerderheid maar bat ia da Traag boa lang die nog beetaao aal Vanda 4l fgeraardigd n babbaa ar 240 batTOoratW Tan Koloman Tiara ondertaakand i aofenkele Terlieaen Toor da liberale partg an demearéerbaid ia om Dit kan aear apoadig gebaaran nu batbljjkt at da mioiaiar Tan oorlog der mnaarehie generaal Voo Kriagbammar wiena legarordar over bet IJantat monomenl in Hoogarge anlk aan onaangananian tindrnk maakte ijjn pottafenille lal bebondan Oa mioiaterraad heeft bealoteo graafSlapban Tiata tol caodidait aan la wijian tooi bat vooriitteraobap dar Kamer Wil da oppoaitie door obatroolia da earkiaaiag aan aaa praaidant ba altan dan aal de ragaariog da EameriitliDg Terdagan Da fivgaaring ie too onpopulair gawordan dak een lid der liokerigde ia de Kameraitting uitriep Wg aolleo dan niaiilar piaeidenl dagalgki Verspriüdc Berichten DRBYrUS Oeorgea Claoeneaan begint egn artikel in da A rOra ran Vrgdag mat wg bebbaa geen regoariog maar wg babben recbtarb Werkelgk bet haeft er reel an of da raadabearen in bilt Hot MO Caaiatie op dit ooganblik d regeardere ia Frankrgk ago Men wret dav i ia ii i i ii 1 iiii iWM e Mwaea ik boKil kleodaron van all ituiran en van olkaaoeda der beeracbonde mode alt ik vanuaofat voor aeo Kogelsflben mylord wil doorgaan dan kiu ik dat doen en ala bet mij gelegen komt dea markiae uit te hangen dan verhindert na dat niemendal Ziet ge dit ia een groot ondaraohaid Ojj lijt derhalve iele an len dia uw voorkomen an klaeding aobijoeo te aeggeo fa aJuiat Ba wal e jl ga du F Walieker bijvoorbeeld l la bat lata zoo bijaondera dat ga bel mfj aiel aeggen kent F ja Eigenlijk ziJFpie oo ieta ala oud kinenid Tin me dit ia waa welnu ik tal ja vertroawea ea je minateoa halverwegon inw eo in mgn ik aal miar zeggen middel van bratain of broodi iDning en op welke wijze ik aan een inkoneo kom dit mij in ataat atell nevena groote verleringen aog aoo iate io de kaal te hebben Ha I ik zal due een maaier on geU ia Ter llaaes leoren kennen Fa fOeld bij boopen ala gij ziet waardoor ge ie itaat zult zijn aller f noogena dea leveoa volop te genieten en nog aoo iela in aan kaaije te babben novendiea Spreek dan mynAaer dierbira Triatii co een beetje r ug ila ge knot a Ik begin il In de eente plaita moet ge weten dat bet boofddoel vio m o rondscEirrelea o de boulevirda niet ia wat te verdienen maar moer om ten allen tijde ila het noodig ii Ie kunnen bewijian dat ik een middel vu beataaa heb FaarM